IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)"

Transkript

1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) Regeringen har i beslut den 16 februari 2006 uppdragit åt IAF att: 1. beskriva dagens hantering av återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen, 2. analysera möjligheten att ta ut ränta vid återkrav, lämna förslag på hur regleringen av ränteinkomster skulle kunna ske rent praktiskt och hur detta skulle regleras rättsligt, 3. beräkna de ekonomiska värden som på detta sätt skulle kunna tas till vara, 4. utreda om det krävs någon särlösning för Alfa-kassan, och 5. utreda om även IAF skall kunna ta ut ränta från arbetslöshetskassorna. Sammanfattning Arbetslöshetskassans möjlighet att återkräva felaktigt utbetald ersättning av ersättningstagaren regleras i 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Arbetslöshetskassans återbetalning av statsbidraget avseende felaktiga utbetalningar till ersättningstagarna skall göras i takt med att ersättningen återfås från dessa. En förutsättning för att detta skall fungera är att arbetslöshetskassorna har en fastställd ordning för bevakning och indrivning av sina fordringar. Arbetslöshetskassorna skall härvid bl a föra ett särskilt kravregister. Av 94 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) framgår att en arbetslöshetskassa skall betala tillbaka statsbidraget, om denna har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått för stort bidrag. Av bestämmelsen framgår också att IAF beslutar i frågor om återkrav. IAF har principiellt inga invändningar mot att staten skall kunna ta ut ränta från ersättningstagarna för sina fordringar vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda statliga medel. IAFs uppfattning är dock att hänsyn måste tas till de ökade administrationskostnader som införande av ränta kommer att medföra och de ringa ränteintäkter som införande av ränta kan förväntas inbringa. Vad gäller Alfa-kassan gör regelverket ingen åtskillnad av de anslutna och icke-anslutna ersättningstagarna avseende de villkor dessa måste uppfylla för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet och de sanktioner som dessa kan drabbas av. Således kan såväl anslutna som icke-anslutna ersättningstagare bli föremål för återkrav av felaktigt Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

2 (10) utbetald ersättning. IAF anser i linje härmed att det inte krävs någon särlösning för Alfakassans del avseende frågan om uttag av ränta och dröjsmålsränta. IAF anser inte att arbetslöshetskassorna skall belastas med ränta på de belopp som IAF återkräver. IAF har inte som rutin att löpande granska arbetslöshetskassornas beslut, utan granskning sker oftast i samband med olika granskningsuppdrag. De ärenden som IAF beslutar att återkräva ersättning i kan p g a detta fördela sig väldigt ojämnt över arbetslöshetskassorna och dessutom avse beslut som arbetslöshetskassorna fattade flera år bakåt i tiden. Beskrivning av dagens hantering av återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen Återkrav mot ersättningstagare Arbetslöshetskassans möjlighet att återkräva felaktigt utbetald ersättning av ersättningstagaren regleras i 68 ALF. Av kommentarerna till 68 ALF framgår att arbetslöshetskassan kan komma överens med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassans återbetalning av statsbidraget avseende felaktiga utbetalningar till ersättningstagarna skall göras i takt med att ersättningen återfås från dessa. En förutsättning för att detta skall fungera är emellertid att arbetslöshetskassorna har en fastställd ordning för bevakning och indrivning av sina fordringar. Om återbetalningsskyldighet föreligger får arbetslöshetskassan vid senare utbetalning innehålla ett skäligt belopp för avräkning från skulden (kvittning). Av föreskrifterna till 68 ALF framgår att arbetslöshetskassorna skall föra ett särskilt kravregister. Registret skall innehålla uppgifter om: 1. felaktigt utbetalt belopp och belopp som återkrävs, 2. eventuell befrielse från återbetalningsskyldighet, 3. belopp som återfåtts genom inbetalning från ersättningstagaren respektive genom kvittning samt belopp som återförts till staten, 4. huruvida ärendet överklagats, 5. vilka kravåtgärder som vidtagits (påminnelser, betalningsförelägganden, överlämnande till kronofogdemyndighet etc.), 6. ifall ersättningstagaren uteslutits enligt 37 LAK eller frånkänts ersättning enligt 66 ALF, 7. huruvida polisanmälan gjorts, och 8. om kravet har preskriberats. Av kommentarerna till 68 ALF framgår vidare att arbetslöshetskassan skall förteckna de fordringar beträffande vilka indrivningen har avbrutits och på lämpligt sätt och med hänsyn till omständigheterna bevaka att sådana fordringar inte preskriberas. Om fortsatta indrivningsåtgärder framstår som så resurs- och kostnadskrävande att de inte

3 (10) står i rimlig proportion till det aktuella skuldbeloppet kan kassan för tillfället avbryta försöken att återfå det krävda beloppet. Balansen från kravregistret skall löpande anges i bokföringen. Arbetslöshetskassan bör inte framställa krav på ränta på återkravsbeloppet, men skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen om ärendet förs till kronofogdemyndigheten för indrivningsåtgärder. Utöver det första beslutet bör vidare kravåtgärder vanligen anstå tills beslutet inte längre kan överklagas. I första hand skall arbetslöshetskassan söka få till stånd frivillig återbetalning av vad ersättningstagaren felaktigt erhållit, exempelvis genom att få honom att gå med på en avbetalningsplan, eller kvittning. Om detta inte kommer till stånd eller om avbetalning avbryts, bör följande kravrutiner följas: 1. ca två månader efter arbetslöshetskassans beslut, länsrättens eller kammarrättens dom eller beslut och omgående efter Regeringsrättens dom eller beslut skall påminnelse eller förnyat krav sändas till den återbetalningsskyldige. 2. ca en månad efter det att påminnelse/förnyat krav gjorts görs ny påminnelse. 3. ca en månad efter det att ny påminnelse gjorts görs en betalningsanmaning som också skall innehålla upplysning om att arbetslöshetskassan kan komma att vidta indrivningsåtgärder genom kronofogdemyndighetens försorg för vilken ersättningstagaren får betala kostnaden om betalning inte sker inom angiven tid. 4. ca en månad efter resultatlös betalningsanmaning (direkt efter den angivna tiden) görs ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Innan åtgärd med överlämnande till kronofogdemyndigheten vidtas bör arbetslöshetskassan göra en bedömning om indrivningsåtgärder med hjälp av kronofogde är meningsfulla, d v s om möjlighet synes föreligga att få betalning för fordringen, och om så är fallet, om arbete och kostnader för indrivningen är skäliga i förhållande till det återbetalningspliktiga beloppet. I statsbidragsansökan skall bl a återbetalningar från ersättningstagare av felaktig erhållen ersättning samt återbetalning av statsbidrag redovisas till AMS. Samtidigt som arbetslöshetskassan sänder in statsbidragsansökan till AMS skall beloppen som avser återbetalningar från ersättningstagare och återbetalningar av statsbidrag inbetalas till AMS. Genom ett beslut om skuldsanering kan en återbetalningsskyldig bli helt eller delvis befriad från betalningsansvar för en skuld till arbetslöshetskassan. Om det beslutas att den återbetalningsskyldige skall betala en del av skulden till arbetslöshetskassan blir skuldsaneringen definitiv först när denna del av skulden är betald. Genom underhandsackord förbinder sig den återbetalningsskyldige att betala en viss del av skulden till arbetslöshetskassan, inom viss tid, mot att arbetslöshetskassan godtar det som full betalning. Vid offentligt ackord faller den återbetalningsskyldiges skuld bort när han eller hon fullgjort de åtaganden som framgår av ackordsöverenskommelsen.

4 (10) Återkrav mot arbetslöshetskassa Av 94 LAK framgår att en arbetslöshetskassa skall betala tillbaka statsbidraget, om denna har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått för stort bidrag. Av bestämmelsen framgår också att IAF beslutar i frågor om återkrav. Om en arbetslöshetskassa fattat ett beslut, som strider mot gällande lagstiftning eller av IAF utfärdade föreskrifter, återkräver IAF statsbidraget till den ersättning som utbetalats till följd av beslutet. I de fall IAF beslutat att utbetald ersättning ej berättigar till statsbidrag fakturerar IAF arbetslöshetskassan de återbetalningspliktiga beloppen. Möjligheten att ta ut ränta vid återkrav från ersättningstagare IAF har principiellt inga invändningar mot att staten skall kunna ta ut ränta från ersättningstagarna för sina fordringar vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda statliga medel. IAFs uppfattning är dock att hänsyn måste tas till de ökade administrationskostnader som införande av ränta kommer att medföra och de ringa ränteintäkter som införande av ränta kan förväntas inbringa. IAF ger följande förslag på hur regleringen av ränteinkomster kan ske rent praktiskt. Ränta skall tas ut från den dag då de felaktigt utbetalda medlen disponerats av ersättningstagaren fram tills dess att fordran förfallit till betalning. Arbetslöshetskassan skall vid beräkning av räntan ta hänsyn till det belopp som utbetalats vid varje enskilt utbetalningstillfälle. Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) anser att ränta skall komma ifråga först från den tidpunkt då arbetslöshetskassans beslut om återkrav har fattats. Detta eftersom ränteskulden för ersättningstagarna blir beroende av hur ofta en arbetslöshetskassa betalar ut ersättning till dessa. IAF anser vidare att en fordran skall ha förfallit till betalning tidigast den dag då arbetslöshetskassans återkravsbeslut vunnit laga kraft. Arbetslöshetskassorna måste härvid se till att sista dagen för erläggande av betalning av återkravet, inklusive beräknad ränta, sammanfaller med att återkravsbeslutet vunnit laga kraft. Om ersättningstagaren begär omprövning av arbetslöshetskassans återkravsbeslut skall ränta ej utgå från den dag då begäran inkom till arbetslöshetskassan och fram till dess att arbetslöshetskassans beslut eller domstolens dom vunnit laga kraft. Om fordran förfallit till betalning utan att ersättningstagaren fullgjort betalningen skall dröjsmålsränta tas ut från fordrans förfallodag. Vid ackord skall inte ränta eller dröjsmålsränta tas ut. Skälet till detta är att arbetslöshetskassan och ersättningstagaren har avtalat om att ersättningstagaren vid en fastställd tidpunkt skall betala en viss del av skulden mot att arbetslöshetskassan godtar det som full betalning. Att ränta eller dröjsmålsränta skall tas ut på den summan är att frångå syftet med ackordet. Dröjsmålsränta skall dock utgå om ersättningstagaren efter sista betalningsdag inte betalt hela eller delar av det överenskomna beloppet.

5 (10) Vid skuldsanering skall ränta och dröjsmålsränta endast tas ut på den del av skulden som eventuellt inte omfattas av skuldsaneringsbeslutet. Vid överenskommelse mellan arbetslöshetskassan och ersättningstagaren om avbetalningsplan, kvittning 1 av skuld mot framtida utbetalningar och anstånd med betalning, skall ränta och eventuell dröjsmålsränta tas ut på det felaktigt utbetalade beloppet. Ränta skall i dessa fall tas ut från den dag då de felaktigt utbetalda medlen disponerats av ersättningstagaren fram till dess att återkravsbeslutet fattats. Ränta skall även utgå från tidpunkten då överenskommelse om avbetalningsplan, kvittning av skuld och anstånd gjordes fram till dess att skulden är helt reglerad. Dröjsmålsränta skall endast tas ut på fordran som förfallit till betalning och ersättningstagaren inte betalat innan förfallodatum. Dröjsmålsränta skall därför inte tas ut om arbetslöshetskassan och ersättningstagaren, innan återkravsbeslutet vunnit laga kraft, kommit överens om en avbetalningsplan, kvittning av skuld respektive anstånd. IAF anser inte att det finns behov av att vid utformande av räntebestämmelserna beakta de särskilda bestämmelser som gäller inom arbetslöshetsförsäkringens område avseende uteslutning och frånkännande av ersättning. Skälet till detta är att ränta och eventuell dröjsmålsränta inte skall ses som en ytterligare sanktion utöver uteslutningen respektive frånkännandet. Statsbidraget som går ut till ersättningstagaren i form av arbetslöshetsersättning är statens medel. Arbetslöshetskassorna medverkar indirekt till finansieringen genom den finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten. Arbetslöshetskassorna har i uppgift att rekvirera och initiera utbetalningarna. Arbetslöshetskassorna har också i uppgift att aktivt driva in fordringar. Eftersom staten går miste om ränteintäkter på egna medel avseende de belopp som ersättningstagaren felaktigt disponerar ligger det i sakens natur att ränteintäkterna skall tillfalla staten. Om staten skall kompensera arbetslöshetskassorna för de ökade kostnader införande av ränta skulle medföra, bör det, enligt IAFs uppfattning, ske på annat sätt än genom inbetalda räntor. Detta kan t ex ske på så sätt att arbetslöshetskassorna kompenseras genom avdrag på finansieringsavgiften. SO har till IAF framfört uppfattningen att administrationen av räntebestämmelserna kommer att leda till betydligt högre administrationskostnader för arbetslöshetskassorna jämfört med dagens kostnader. En orsak till detta är enligt SO att det krävs omfattande och dyra ombyggnader av utbetalningssystemet OAS. Även om nya datasystem (sidosystem) måste byggas kommer det att kräva att ändringar görs i OAS. Ombyggnader krävs exempelvis för att räkna ut räntan för en viss ersättningsvecka. I ett återkravsärende finns det oftast flera veckor som är utbetalade vid olika tillfällen. Det finns även återkrav där en och samma ersättningsvecka är utbetalad vid flera tillfällen och även avseende olika inkomstår. Utöver detta kommer det att uppstå kostnader för utfärdande 1 Arbetslöshetskassan och ersättningstagaren måste i denna situation överenskomma om ett belopp som skall kvittas mot kommande utbetalningar.

6 (10) av kontrolluppgifter. SO förutser även att handläggningstiderna avseende återkravsärenden kommer att förlängas. SO anser att ränta på återkrav som har inbetalats till arbetslöshetskassorna helt eller delvis bör tillfalla arbetslöshetskassorna. Detta eftersom att SO anser att räntan skall kompensera för de ökade kostnader som arbetslöshetskassorna åsamkas. IAF anser vidare att det i statsbidragsansökan skall finnas en särskild post avseende ränteinbetalningar så att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) kan stämma av att ränta betalats in. Enligt AMS krävs det att en ny post skapas i Statsbidragssystem för de Erkända Arbetslöshetskassorna (Steak) och att denna post kan redovisas i de filer som arbetslöshetskassorna skickar till utbetalande bank (Föreningssparbanken). Enligt AMS är det idag endast ett par arbetslöshetskassor som brukar redovisa dröjsmålsränta till AMS, redovisningen sker då månadsvis via plusgirot. Inga andra underlag skickas till AMS. IAF anser också att ränta och dröjsmålsränta inte skall utgå för fordringar som uppkommit före den tidpunkt då bestämmelserna om ränta kan komma att träda i kraft. Beräkning av ekonomiska värden som införande av ränta skulle kunna ta till vara IAF har åt regeringen tagit fram uppgifter som eventuella ränteinkomster kan beräknas utifrån. De siffror som tagits fram är belopp och antal dagar från utbetalning av ersättning till beslut om återkrav. Någon hänsyn har ej tagits till när återbetalning av återkravet gjorts. På grund av den långa tid som hinner fortlöpa från utbetalning av ersättningen tills återbetalningen sker går det ej att följa detta förlopp i dag. Uppgifter har hämtats från IAFs databas A-stat 2. A-stat innehåller uppgifter om utbetalningar av arbetslöshetsersättning från år 1999 och återkrav från år Siffrorna baseras på återkrav gjorda år 2005 och utbetalningsdatumet av den kassakortsvecka som återkravet avsåg. En kassakortsvecka kan ha mer än en utbetalning och för att inte ränteintäkterna ska överskattas valdes det utbetalningsdatum närmast återkravsdatumet. Beloppet som redovisas är inklusive skatt, d v s bruttobeloppet. Datumet i A-stat vad avser återkravet är bokföringsdatumet i systemet och således endast ett approximativt beslutsdatum. I beräkningarna förekommer ett bortfall på cirka 0,5 procent. Bortfallet beror dels på att utbetalningsdatumet inte finns i databasen på grund av att utbetalningen gjordes innan år 1999 men även på att några personer har bytt personnummer vilket medfört att det inte gått att koppla återkravet till utbetalningen. 2 A-stat är IAFs databas över personer som uppburit arbetslöshetsförsäkring eller varit föremål för beslut rörande arbetslöshetsersättning. Uppgifterna hämtas från arbetslöshetskassornas handläggningssystem OAS.

7

8

9 (10) Alfa-kassan Vad gäller den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen omfattar Alfa-kassans verksamhet de som är anslutna till Alfa-kassan. Vad gäller grundförsäkringen omfattar Alfa-kassans verksamhet de som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. Regelverket gör ingen åtskillnad av de anslutna och icke-anslutna ersättningstagarna avseende de villkor dessa måste uppfylla för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet och de sanktioner som dessa kan drabbas av. Således kan såväl anslutna som ickeanslutna ersättningstagare bli föremål för återkrav av felaktigt utbetald ersättning. IAF anser i linje härmed att det inte krävs någon särlösning för Alfa-kassans del avseende frågan om uttag av ränta och dröjsmålsränta. Möjligheten för IAF att ta ut ränta vid återkrav från arbetslöshetskassorna IAF anser inte att arbetslöshetskassorna skall belastas med ränta på de belopp som IAF återkräver. IAF har inte som rutin att löpande granska arbetslöshetskassornas beslut, utan granskning sker oftast i samband med olika granskningsuppdrag. Urvalet av de ärenden som granskas görs utifrån IAFs bedömning av vad som är behövligt för det aktuella uppdraget. Det kan således uppstå situationer då det enbart är en enda arbetslöshetskassa som granskas. De ärenden som IAF sedan beslutar att återkräva ersättning i kan p g a detta fördela sig väldigt ojämnt över arbetslöshetskassorna och dessutom avse beslut som arbetslöshetskassorna fattade flera år bakåt i tiden. IAF anser därför inte att ränta bör utgå på de belopp som IAF återkräver. Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organ. Staten har dock delegerat myndighetsutövning till arbetslöshetskassorna. Som statens representanter har arbetslöshetskassorna i uppdrag att rekvirera och initiera utbetalning av statsbidraget, som går ut till ersättningstagarna i form av arbetslöshetsersättning. IAF anser därmed inte att man kan säga att arbetslöshetskassorna innehar medlen felaktigt. Rent faktiskt så disponerar heller inte arbetslöshetskassorna medlen, utan det är medlemmarna, till vilka ersättning utgått, som gör det. Även av denna anledning anser inte IAF att ränta bör utgå på de belopp som IAF återkräver. Möjligheten för ersättningstagare att uppbära ränta I konsekvens med att ersättningstagare skall betala ränta på ersättning som uppburits felaktigt, torde även ersättningstagarna kunna ha rätt till ränta på den ersättning som arbetslöshetskassorna felaktigt underlåtit att utbetala. Vad som talar emot detta resonemang är att möjligheten för ersättningstagare att uppbära ränta bör hanteras analogt med hur denna fråga hanteras i andra försäkringssystem. Inom socialförsäkringen har t ex den enskilde inte rätt till ränta på försenade utbetalningar. SO anser att arbetslöshetskassornas handläggning av ersättningsärenden skall vara så snabb och rättssäker att ersättningstagare inte skall ha rätt till ränta på fordringar

10 (10) gentemot arbetslöshetskassorna. SO anser däremot att ersättningstagare skall ha möjlighet att begära skadestånd och att sådant skadeståndsanspråk skall ställas till IAF. Om det skall finnas möjlighet för ersättningstagare att uppbära ränta anser AMS att det är arbetslöshetskassorna som skall räkna ut denna. AMS skall betala ut räntebeloppen på uppdrag av arbetslöshetskassorna, förutsatt att det är staten som skall betala ut räntan. Bilaga 1: SOs svar på IAFs frågor angående uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen. Bilaga 2: AMSs svar på IAFs frågor angående uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12)

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) Allmänt I rapporten behandlas

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare 2015:21 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/809 Arbetslöshetskassornas hantering

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

DOM. 2011-03-23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2011-03-23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2011-03-23 Meddelad i Göteborg 'Q ;, t/ /i.'\ f Sida 1 (6) Mål nr 5562-09 KLAGANDE L Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor för bidrag till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt för projekt med endast bidragsmottagare (omfattande 1-21, fastställda genom VINNOVA-beslut

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Bilaga 1. tagaren Projektet.

Bilaga 1. tagaren Projektet. 1 (5) Allmänna villkor för bidrag Ej forskning (omfattande 1-19, fastställda genom VINNOVA-beslut nr 36-2010, skiljer sig endast åt Villkor 1 genom att revisorsintyg samt resultatspridning saknas) 1 Definitioner

Läs mer