IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)"

Transkript

1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) Regeringen har i beslut den 16 februari 2006 uppdragit åt IAF att: 1. beskriva dagens hantering av återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen, 2. analysera möjligheten att ta ut ränta vid återkrav, lämna förslag på hur regleringen av ränteinkomster skulle kunna ske rent praktiskt och hur detta skulle regleras rättsligt, 3. beräkna de ekonomiska värden som på detta sätt skulle kunna tas till vara, 4. utreda om det krävs någon särlösning för Alfa-kassan, och 5. utreda om även IAF skall kunna ta ut ränta från arbetslöshetskassorna. Sammanfattning Arbetslöshetskassans möjlighet att återkräva felaktigt utbetald ersättning av ersättningstagaren regleras i 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Arbetslöshetskassans återbetalning av statsbidraget avseende felaktiga utbetalningar till ersättningstagarna skall göras i takt med att ersättningen återfås från dessa. En förutsättning för att detta skall fungera är att arbetslöshetskassorna har en fastställd ordning för bevakning och indrivning av sina fordringar. Arbetslöshetskassorna skall härvid bl a föra ett särskilt kravregister. Av 94 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) framgår att en arbetslöshetskassa skall betala tillbaka statsbidraget, om denna har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått för stort bidrag. Av bestämmelsen framgår också att IAF beslutar i frågor om återkrav. IAF har principiellt inga invändningar mot att staten skall kunna ta ut ränta från ersättningstagarna för sina fordringar vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda statliga medel. IAFs uppfattning är dock att hänsyn måste tas till de ökade administrationskostnader som införande av ränta kommer att medföra och de ringa ränteintäkter som införande av ränta kan förväntas inbringa. Vad gäller Alfa-kassan gör regelverket ingen åtskillnad av de anslutna och icke-anslutna ersättningstagarna avseende de villkor dessa måste uppfylla för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet och de sanktioner som dessa kan drabbas av. Således kan såväl anslutna som icke-anslutna ersättningstagare bli föremål för återkrav av felaktigt Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

2 (10) utbetald ersättning. IAF anser i linje härmed att det inte krävs någon särlösning för Alfakassans del avseende frågan om uttag av ränta och dröjsmålsränta. IAF anser inte att arbetslöshetskassorna skall belastas med ränta på de belopp som IAF återkräver. IAF har inte som rutin att löpande granska arbetslöshetskassornas beslut, utan granskning sker oftast i samband med olika granskningsuppdrag. De ärenden som IAF beslutar att återkräva ersättning i kan p g a detta fördela sig väldigt ojämnt över arbetslöshetskassorna och dessutom avse beslut som arbetslöshetskassorna fattade flera år bakåt i tiden. Beskrivning av dagens hantering av återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen Återkrav mot ersättningstagare Arbetslöshetskassans möjlighet att återkräva felaktigt utbetald ersättning av ersättningstagaren regleras i 68 ALF. Av kommentarerna till 68 ALF framgår att arbetslöshetskassan kan komma överens med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassans återbetalning av statsbidraget avseende felaktiga utbetalningar till ersättningstagarna skall göras i takt med att ersättningen återfås från dessa. En förutsättning för att detta skall fungera är emellertid att arbetslöshetskassorna har en fastställd ordning för bevakning och indrivning av sina fordringar. Om återbetalningsskyldighet föreligger får arbetslöshetskassan vid senare utbetalning innehålla ett skäligt belopp för avräkning från skulden (kvittning). Av föreskrifterna till 68 ALF framgår att arbetslöshetskassorna skall föra ett särskilt kravregister. Registret skall innehålla uppgifter om: 1. felaktigt utbetalt belopp och belopp som återkrävs, 2. eventuell befrielse från återbetalningsskyldighet, 3. belopp som återfåtts genom inbetalning från ersättningstagaren respektive genom kvittning samt belopp som återförts till staten, 4. huruvida ärendet överklagats, 5. vilka kravåtgärder som vidtagits (påminnelser, betalningsförelägganden, överlämnande till kronofogdemyndighet etc.), 6. ifall ersättningstagaren uteslutits enligt 37 LAK eller frånkänts ersättning enligt 66 ALF, 7. huruvida polisanmälan gjorts, och 8. om kravet har preskriberats. Av kommentarerna till 68 ALF framgår vidare att arbetslöshetskassan skall förteckna de fordringar beträffande vilka indrivningen har avbrutits och på lämpligt sätt och med hänsyn till omständigheterna bevaka att sådana fordringar inte preskriberas. Om fortsatta indrivningsåtgärder framstår som så resurs- och kostnadskrävande att de inte

3 (10) står i rimlig proportion till det aktuella skuldbeloppet kan kassan för tillfället avbryta försöken att återfå det krävda beloppet. Balansen från kravregistret skall löpande anges i bokföringen. Arbetslöshetskassan bör inte framställa krav på ränta på återkravsbeloppet, men skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen om ärendet förs till kronofogdemyndigheten för indrivningsåtgärder. Utöver det första beslutet bör vidare kravåtgärder vanligen anstå tills beslutet inte längre kan överklagas. I första hand skall arbetslöshetskassan söka få till stånd frivillig återbetalning av vad ersättningstagaren felaktigt erhållit, exempelvis genom att få honom att gå med på en avbetalningsplan, eller kvittning. Om detta inte kommer till stånd eller om avbetalning avbryts, bör följande kravrutiner följas: 1. ca två månader efter arbetslöshetskassans beslut, länsrättens eller kammarrättens dom eller beslut och omgående efter Regeringsrättens dom eller beslut skall påminnelse eller förnyat krav sändas till den återbetalningsskyldige. 2. ca en månad efter det att påminnelse/förnyat krav gjorts görs ny påminnelse. 3. ca en månad efter det att ny påminnelse gjorts görs en betalningsanmaning som också skall innehålla upplysning om att arbetslöshetskassan kan komma att vidta indrivningsåtgärder genom kronofogdemyndighetens försorg för vilken ersättningstagaren får betala kostnaden om betalning inte sker inom angiven tid. 4. ca en månad efter resultatlös betalningsanmaning (direkt efter den angivna tiden) görs ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Innan åtgärd med överlämnande till kronofogdemyndigheten vidtas bör arbetslöshetskassan göra en bedömning om indrivningsåtgärder med hjälp av kronofogde är meningsfulla, d v s om möjlighet synes föreligga att få betalning för fordringen, och om så är fallet, om arbete och kostnader för indrivningen är skäliga i förhållande till det återbetalningspliktiga beloppet. I statsbidragsansökan skall bl a återbetalningar från ersättningstagare av felaktig erhållen ersättning samt återbetalning av statsbidrag redovisas till AMS. Samtidigt som arbetslöshetskassan sänder in statsbidragsansökan till AMS skall beloppen som avser återbetalningar från ersättningstagare och återbetalningar av statsbidrag inbetalas till AMS. Genom ett beslut om skuldsanering kan en återbetalningsskyldig bli helt eller delvis befriad från betalningsansvar för en skuld till arbetslöshetskassan. Om det beslutas att den återbetalningsskyldige skall betala en del av skulden till arbetslöshetskassan blir skuldsaneringen definitiv först när denna del av skulden är betald. Genom underhandsackord förbinder sig den återbetalningsskyldige att betala en viss del av skulden till arbetslöshetskassan, inom viss tid, mot att arbetslöshetskassan godtar det som full betalning. Vid offentligt ackord faller den återbetalningsskyldiges skuld bort när han eller hon fullgjort de åtaganden som framgår av ackordsöverenskommelsen.

4 (10) Återkrav mot arbetslöshetskassa Av 94 LAK framgår att en arbetslöshetskassa skall betala tillbaka statsbidraget, om denna har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått för stort bidrag. Av bestämmelsen framgår också att IAF beslutar i frågor om återkrav. Om en arbetslöshetskassa fattat ett beslut, som strider mot gällande lagstiftning eller av IAF utfärdade föreskrifter, återkräver IAF statsbidraget till den ersättning som utbetalats till följd av beslutet. I de fall IAF beslutat att utbetald ersättning ej berättigar till statsbidrag fakturerar IAF arbetslöshetskassan de återbetalningspliktiga beloppen. Möjligheten att ta ut ränta vid återkrav från ersättningstagare IAF har principiellt inga invändningar mot att staten skall kunna ta ut ränta från ersättningstagarna för sina fordringar vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda statliga medel. IAFs uppfattning är dock att hänsyn måste tas till de ökade administrationskostnader som införande av ränta kommer att medföra och de ringa ränteintäkter som införande av ränta kan förväntas inbringa. IAF ger följande förslag på hur regleringen av ränteinkomster kan ske rent praktiskt. Ränta skall tas ut från den dag då de felaktigt utbetalda medlen disponerats av ersättningstagaren fram tills dess att fordran förfallit till betalning. Arbetslöshetskassan skall vid beräkning av räntan ta hänsyn till det belopp som utbetalats vid varje enskilt utbetalningstillfälle. Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) anser att ränta skall komma ifråga först från den tidpunkt då arbetslöshetskassans beslut om återkrav har fattats. Detta eftersom ränteskulden för ersättningstagarna blir beroende av hur ofta en arbetslöshetskassa betalar ut ersättning till dessa. IAF anser vidare att en fordran skall ha förfallit till betalning tidigast den dag då arbetslöshetskassans återkravsbeslut vunnit laga kraft. Arbetslöshetskassorna måste härvid se till att sista dagen för erläggande av betalning av återkravet, inklusive beräknad ränta, sammanfaller med att återkravsbeslutet vunnit laga kraft. Om ersättningstagaren begär omprövning av arbetslöshetskassans återkravsbeslut skall ränta ej utgå från den dag då begäran inkom till arbetslöshetskassan och fram till dess att arbetslöshetskassans beslut eller domstolens dom vunnit laga kraft. Om fordran förfallit till betalning utan att ersättningstagaren fullgjort betalningen skall dröjsmålsränta tas ut från fordrans förfallodag. Vid ackord skall inte ränta eller dröjsmålsränta tas ut. Skälet till detta är att arbetslöshetskassan och ersättningstagaren har avtalat om att ersättningstagaren vid en fastställd tidpunkt skall betala en viss del av skulden mot att arbetslöshetskassan godtar det som full betalning. Att ränta eller dröjsmålsränta skall tas ut på den summan är att frångå syftet med ackordet. Dröjsmålsränta skall dock utgå om ersättningstagaren efter sista betalningsdag inte betalt hela eller delar av det överenskomna beloppet.

5 (10) Vid skuldsanering skall ränta och dröjsmålsränta endast tas ut på den del av skulden som eventuellt inte omfattas av skuldsaneringsbeslutet. Vid överenskommelse mellan arbetslöshetskassan och ersättningstagaren om avbetalningsplan, kvittning 1 av skuld mot framtida utbetalningar och anstånd med betalning, skall ränta och eventuell dröjsmålsränta tas ut på det felaktigt utbetalade beloppet. Ränta skall i dessa fall tas ut från den dag då de felaktigt utbetalda medlen disponerats av ersättningstagaren fram till dess att återkravsbeslutet fattats. Ränta skall även utgå från tidpunkten då överenskommelse om avbetalningsplan, kvittning av skuld och anstånd gjordes fram till dess att skulden är helt reglerad. Dröjsmålsränta skall endast tas ut på fordran som förfallit till betalning och ersättningstagaren inte betalat innan förfallodatum. Dröjsmålsränta skall därför inte tas ut om arbetslöshetskassan och ersättningstagaren, innan återkravsbeslutet vunnit laga kraft, kommit överens om en avbetalningsplan, kvittning av skuld respektive anstånd. IAF anser inte att det finns behov av att vid utformande av räntebestämmelserna beakta de särskilda bestämmelser som gäller inom arbetslöshetsförsäkringens område avseende uteslutning och frånkännande av ersättning. Skälet till detta är att ränta och eventuell dröjsmålsränta inte skall ses som en ytterligare sanktion utöver uteslutningen respektive frånkännandet. Statsbidraget som går ut till ersättningstagaren i form av arbetslöshetsersättning är statens medel. Arbetslöshetskassorna medverkar indirekt till finansieringen genom den finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten. Arbetslöshetskassorna har i uppgift att rekvirera och initiera utbetalningarna. Arbetslöshetskassorna har också i uppgift att aktivt driva in fordringar. Eftersom staten går miste om ränteintäkter på egna medel avseende de belopp som ersättningstagaren felaktigt disponerar ligger det i sakens natur att ränteintäkterna skall tillfalla staten. Om staten skall kompensera arbetslöshetskassorna för de ökade kostnader införande av ränta skulle medföra, bör det, enligt IAFs uppfattning, ske på annat sätt än genom inbetalda räntor. Detta kan t ex ske på så sätt att arbetslöshetskassorna kompenseras genom avdrag på finansieringsavgiften. SO har till IAF framfört uppfattningen att administrationen av räntebestämmelserna kommer att leda till betydligt högre administrationskostnader för arbetslöshetskassorna jämfört med dagens kostnader. En orsak till detta är enligt SO att det krävs omfattande och dyra ombyggnader av utbetalningssystemet OAS. Även om nya datasystem (sidosystem) måste byggas kommer det att kräva att ändringar görs i OAS. Ombyggnader krävs exempelvis för att räkna ut räntan för en viss ersättningsvecka. I ett återkravsärende finns det oftast flera veckor som är utbetalade vid olika tillfällen. Det finns även återkrav där en och samma ersättningsvecka är utbetalad vid flera tillfällen och även avseende olika inkomstår. Utöver detta kommer det att uppstå kostnader för utfärdande 1 Arbetslöshetskassan och ersättningstagaren måste i denna situation överenskomma om ett belopp som skall kvittas mot kommande utbetalningar.

6 (10) av kontrolluppgifter. SO förutser även att handläggningstiderna avseende återkravsärenden kommer att förlängas. SO anser att ränta på återkrav som har inbetalats till arbetslöshetskassorna helt eller delvis bör tillfalla arbetslöshetskassorna. Detta eftersom att SO anser att räntan skall kompensera för de ökade kostnader som arbetslöshetskassorna åsamkas. IAF anser vidare att det i statsbidragsansökan skall finnas en särskild post avseende ränteinbetalningar så att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) kan stämma av att ränta betalats in. Enligt AMS krävs det att en ny post skapas i Statsbidragssystem för de Erkända Arbetslöshetskassorna (Steak) och att denna post kan redovisas i de filer som arbetslöshetskassorna skickar till utbetalande bank (Föreningssparbanken). Enligt AMS är det idag endast ett par arbetslöshetskassor som brukar redovisa dröjsmålsränta till AMS, redovisningen sker då månadsvis via plusgirot. Inga andra underlag skickas till AMS. IAF anser också att ränta och dröjsmålsränta inte skall utgå för fordringar som uppkommit före den tidpunkt då bestämmelserna om ränta kan komma att träda i kraft. Beräkning av ekonomiska värden som införande av ränta skulle kunna ta till vara IAF har åt regeringen tagit fram uppgifter som eventuella ränteinkomster kan beräknas utifrån. De siffror som tagits fram är belopp och antal dagar från utbetalning av ersättning till beslut om återkrav. Någon hänsyn har ej tagits till när återbetalning av återkravet gjorts. På grund av den långa tid som hinner fortlöpa från utbetalning av ersättningen tills återbetalningen sker går det ej att följa detta förlopp i dag. Uppgifter har hämtats från IAFs databas A-stat 2. A-stat innehåller uppgifter om utbetalningar av arbetslöshetsersättning från år 1999 och återkrav från år Siffrorna baseras på återkrav gjorda år 2005 och utbetalningsdatumet av den kassakortsvecka som återkravet avsåg. En kassakortsvecka kan ha mer än en utbetalning och för att inte ränteintäkterna ska överskattas valdes det utbetalningsdatum närmast återkravsdatumet. Beloppet som redovisas är inklusive skatt, d v s bruttobeloppet. Datumet i A-stat vad avser återkravet är bokföringsdatumet i systemet och således endast ett approximativt beslutsdatum. I beräkningarna förekommer ett bortfall på cirka 0,5 procent. Bortfallet beror dels på att utbetalningsdatumet inte finns i databasen på grund av att utbetalningen gjordes innan år 1999 men även på att några personer har bytt personnummer vilket medfört att det inte gått att koppla återkravet till utbetalningen. 2 A-stat är IAFs databas över personer som uppburit arbetslöshetsförsäkring eller varit föremål för beslut rörande arbetslöshetsersättning. Uppgifterna hämtas från arbetslöshetskassornas handläggningssystem OAS.

7

8

9 (10) Alfa-kassan Vad gäller den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen omfattar Alfa-kassans verksamhet de som är anslutna till Alfa-kassan. Vad gäller grundförsäkringen omfattar Alfa-kassans verksamhet de som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. Regelverket gör ingen åtskillnad av de anslutna och icke-anslutna ersättningstagarna avseende de villkor dessa måste uppfylla för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet och de sanktioner som dessa kan drabbas av. Således kan såväl anslutna som ickeanslutna ersättningstagare bli föremål för återkrav av felaktigt utbetald ersättning. IAF anser i linje härmed att det inte krävs någon särlösning för Alfa-kassans del avseende frågan om uttag av ränta och dröjsmålsränta. Möjligheten för IAF att ta ut ränta vid återkrav från arbetslöshetskassorna IAF anser inte att arbetslöshetskassorna skall belastas med ränta på de belopp som IAF återkräver. IAF har inte som rutin att löpande granska arbetslöshetskassornas beslut, utan granskning sker oftast i samband med olika granskningsuppdrag. Urvalet av de ärenden som granskas görs utifrån IAFs bedömning av vad som är behövligt för det aktuella uppdraget. Det kan således uppstå situationer då det enbart är en enda arbetslöshetskassa som granskas. De ärenden som IAF sedan beslutar att återkräva ersättning i kan p g a detta fördela sig väldigt ojämnt över arbetslöshetskassorna och dessutom avse beslut som arbetslöshetskassorna fattade flera år bakåt i tiden. IAF anser därför inte att ränta bör utgå på de belopp som IAF återkräver. Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organ. Staten har dock delegerat myndighetsutövning till arbetslöshetskassorna. Som statens representanter har arbetslöshetskassorna i uppdrag att rekvirera och initiera utbetalning av statsbidraget, som går ut till ersättningstagarna i form av arbetslöshetsersättning. IAF anser därmed inte att man kan säga att arbetslöshetskassorna innehar medlen felaktigt. Rent faktiskt så disponerar heller inte arbetslöshetskassorna medlen, utan det är medlemmarna, till vilka ersättning utgått, som gör det. Även av denna anledning anser inte IAF att ränta bör utgå på de belopp som IAF återkräver. Möjligheten för ersättningstagare att uppbära ränta I konsekvens med att ersättningstagare skall betala ränta på ersättning som uppburits felaktigt, torde även ersättningstagarna kunna ha rätt till ränta på den ersättning som arbetslöshetskassorna felaktigt underlåtit att utbetala. Vad som talar emot detta resonemang är att möjligheten för ersättningstagare att uppbära ränta bör hanteras analogt med hur denna fråga hanteras i andra försäkringssystem. Inom socialförsäkringen har t ex den enskilde inte rätt till ränta på försenade utbetalningar. SO anser att arbetslöshetskassornas handläggning av ersättningsärenden skall vara så snabb och rättssäker att ersättningstagare inte skall ha rätt till ränta på fordringar

10 (10) gentemot arbetslöshetskassorna. SO anser däremot att ersättningstagare skall ha möjlighet att begära skadestånd och att sådant skadeståndsanspråk skall ställas till IAF. Om det skall finnas möjlighet för ersättningstagare att uppbära ränta anser AMS att det är arbetslöshetskassorna som skall räkna ut denna. AMS skall betala ut räntebeloppen på uppdrag av arbetslöshetskassorna, förutsatt att det är staten som skall betala ut räntan. Bilaga 1: SOs svar på IAFs frågor angående uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen. Bilaga 2: AMSs svar på IAFs frågor angående uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen.

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Svenska trygghetssystem utomlands

Svenska trygghetssystem utomlands RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering ISBN 978 91 7086 169 7 RiR 2008:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE ABCDE Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2005-05-11 JUSTERADE 2006-09-08 2008-02-15 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE BARN

Läs mer

21 Konkurs, ackord m.m.

21 Konkurs, ackord m.m. Konkurs, ackord m.m., Avsnitt 21 371 21 Konkurs, ackord m.m. 21.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas administrativa regler i samband med konkurs, ackord, likvidation m.m. För ytterligare information om

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Bakgrund Inkassoverksamhet Rättslig reglering Några begrepp Inkassoåtgärder Inkassoverksamhet Långtidsbevakning Tillståndsplikt God

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Informationsutbyte kräver bra förutsättningar

Informationsutbyte kräver bra förutsättningar 2006:7 Informationsutbyte kräver bra förutsättningar En utvärdering av informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan MISSIV DATUM DIARIENR 2006-06-19 2005/242-5

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer