IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)"

Transkript

1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) Regeringen har i beslut den 16 februari 2006 uppdragit åt IAF att: 1. beskriva dagens hantering av återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen, 2. analysera möjligheten att ta ut ränta vid återkrav, lämna förslag på hur regleringen av ränteinkomster skulle kunna ske rent praktiskt och hur detta skulle regleras rättsligt, 3. beräkna de ekonomiska värden som på detta sätt skulle kunna tas till vara, 4. utreda om det krävs någon särlösning för Alfa-kassan, och 5. utreda om även IAF skall kunna ta ut ränta från arbetslöshetskassorna. Sammanfattning Arbetslöshetskassans möjlighet att återkräva felaktigt utbetald ersättning av ersättningstagaren regleras i 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Arbetslöshetskassans återbetalning av statsbidraget avseende felaktiga utbetalningar till ersättningstagarna skall göras i takt med att ersättningen återfås från dessa. En förutsättning för att detta skall fungera är att arbetslöshetskassorna har en fastställd ordning för bevakning och indrivning av sina fordringar. Arbetslöshetskassorna skall härvid bl a föra ett särskilt kravregister. Av 94 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) framgår att en arbetslöshetskassa skall betala tillbaka statsbidraget, om denna har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått för stort bidrag. Av bestämmelsen framgår också att IAF beslutar i frågor om återkrav. IAF har principiellt inga invändningar mot att staten skall kunna ta ut ränta från ersättningstagarna för sina fordringar vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda statliga medel. IAFs uppfattning är dock att hänsyn måste tas till de ökade administrationskostnader som införande av ränta kommer att medföra och de ringa ränteintäkter som införande av ränta kan förväntas inbringa. Vad gäller Alfa-kassan gör regelverket ingen åtskillnad av de anslutna och icke-anslutna ersättningstagarna avseende de villkor dessa måste uppfylla för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet och de sanktioner som dessa kan drabbas av. Således kan såväl anslutna som icke-anslutna ersättningstagare bli föremål för återkrav av felaktigt Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

2 (10) utbetald ersättning. IAF anser i linje härmed att det inte krävs någon särlösning för Alfakassans del avseende frågan om uttag av ränta och dröjsmålsränta. IAF anser inte att arbetslöshetskassorna skall belastas med ränta på de belopp som IAF återkräver. IAF har inte som rutin att löpande granska arbetslöshetskassornas beslut, utan granskning sker oftast i samband med olika granskningsuppdrag. De ärenden som IAF beslutar att återkräva ersättning i kan p g a detta fördela sig väldigt ojämnt över arbetslöshetskassorna och dessutom avse beslut som arbetslöshetskassorna fattade flera år bakåt i tiden. Beskrivning av dagens hantering av återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen Återkrav mot ersättningstagare Arbetslöshetskassans möjlighet att återkräva felaktigt utbetald ersättning av ersättningstagaren regleras i 68 ALF. Av kommentarerna till 68 ALF framgår att arbetslöshetskassan kan komma överens med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassans återbetalning av statsbidraget avseende felaktiga utbetalningar till ersättningstagarna skall göras i takt med att ersättningen återfås från dessa. En förutsättning för att detta skall fungera är emellertid att arbetslöshetskassorna har en fastställd ordning för bevakning och indrivning av sina fordringar. Om återbetalningsskyldighet föreligger får arbetslöshetskassan vid senare utbetalning innehålla ett skäligt belopp för avräkning från skulden (kvittning). Av föreskrifterna till 68 ALF framgår att arbetslöshetskassorna skall föra ett särskilt kravregister. Registret skall innehålla uppgifter om: 1. felaktigt utbetalt belopp och belopp som återkrävs, 2. eventuell befrielse från återbetalningsskyldighet, 3. belopp som återfåtts genom inbetalning från ersättningstagaren respektive genom kvittning samt belopp som återförts till staten, 4. huruvida ärendet överklagats, 5. vilka kravåtgärder som vidtagits (påminnelser, betalningsförelägganden, överlämnande till kronofogdemyndighet etc.), 6. ifall ersättningstagaren uteslutits enligt 37 LAK eller frånkänts ersättning enligt 66 ALF, 7. huruvida polisanmälan gjorts, och 8. om kravet har preskriberats. Av kommentarerna till 68 ALF framgår vidare att arbetslöshetskassan skall förteckna de fordringar beträffande vilka indrivningen har avbrutits och på lämpligt sätt och med hänsyn till omständigheterna bevaka att sådana fordringar inte preskriberas. Om fortsatta indrivningsåtgärder framstår som så resurs- och kostnadskrävande att de inte

3 (10) står i rimlig proportion till det aktuella skuldbeloppet kan kassan för tillfället avbryta försöken att återfå det krävda beloppet. Balansen från kravregistret skall löpande anges i bokföringen. Arbetslöshetskassan bör inte framställa krav på ränta på återkravsbeloppet, men skall yrka dröjsmålsränta enligt räntelagen om ärendet förs till kronofogdemyndigheten för indrivningsåtgärder. Utöver det första beslutet bör vidare kravåtgärder vanligen anstå tills beslutet inte längre kan överklagas. I första hand skall arbetslöshetskassan söka få till stånd frivillig återbetalning av vad ersättningstagaren felaktigt erhållit, exempelvis genom att få honom att gå med på en avbetalningsplan, eller kvittning. Om detta inte kommer till stånd eller om avbetalning avbryts, bör följande kravrutiner följas: 1. ca två månader efter arbetslöshetskassans beslut, länsrättens eller kammarrättens dom eller beslut och omgående efter Regeringsrättens dom eller beslut skall påminnelse eller förnyat krav sändas till den återbetalningsskyldige. 2. ca en månad efter det att påminnelse/förnyat krav gjorts görs ny påminnelse. 3. ca en månad efter det att ny påminnelse gjorts görs en betalningsanmaning som också skall innehålla upplysning om att arbetslöshetskassan kan komma att vidta indrivningsåtgärder genom kronofogdemyndighetens försorg för vilken ersättningstagaren får betala kostnaden om betalning inte sker inom angiven tid. 4. ca en månad efter resultatlös betalningsanmaning (direkt efter den angivna tiden) görs ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Innan åtgärd med överlämnande till kronofogdemyndigheten vidtas bör arbetslöshetskassan göra en bedömning om indrivningsåtgärder med hjälp av kronofogde är meningsfulla, d v s om möjlighet synes föreligga att få betalning för fordringen, och om så är fallet, om arbete och kostnader för indrivningen är skäliga i förhållande till det återbetalningspliktiga beloppet. I statsbidragsansökan skall bl a återbetalningar från ersättningstagare av felaktig erhållen ersättning samt återbetalning av statsbidrag redovisas till AMS. Samtidigt som arbetslöshetskassan sänder in statsbidragsansökan till AMS skall beloppen som avser återbetalningar från ersättningstagare och återbetalningar av statsbidrag inbetalas till AMS. Genom ett beslut om skuldsanering kan en återbetalningsskyldig bli helt eller delvis befriad från betalningsansvar för en skuld till arbetslöshetskassan. Om det beslutas att den återbetalningsskyldige skall betala en del av skulden till arbetslöshetskassan blir skuldsaneringen definitiv först när denna del av skulden är betald. Genom underhandsackord förbinder sig den återbetalningsskyldige att betala en viss del av skulden till arbetslöshetskassan, inom viss tid, mot att arbetslöshetskassan godtar det som full betalning. Vid offentligt ackord faller den återbetalningsskyldiges skuld bort när han eller hon fullgjort de åtaganden som framgår av ackordsöverenskommelsen.

4 (10) Återkrav mot arbetslöshetskassa Av 94 LAK framgår att en arbetslöshetskassa skall betala tillbaka statsbidraget, om denna har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått för stort bidrag. Av bestämmelsen framgår också att IAF beslutar i frågor om återkrav. Om en arbetslöshetskassa fattat ett beslut, som strider mot gällande lagstiftning eller av IAF utfärdade föreskrifter, återkräver IAF statsbidraget till den ersättning som utbetalats till följd av beslutet. I de fall IAF beslutat att utbetald ersättning ej berättigar till statsbidrag fakturerar IAF arbetslöshetskassan de återbetalningspliktiga beloppen. Möjligheten att ta ut ränta vid återkrav från ersättningstagare IAF har principiellt inga invändningar mot att staten skall kunna ta ut ränta från ersättningstagarna för sina fordringar vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda statliga medel. IAFs uppfattning är dock att hänsyn måste tas till de ökade administrationskostnader som införande av ränta kommer att medföra och de ringa ränteintäkter som införande av ränta kan förväntas inbringa. IAF ger följande förslag på hur regleringen av ränteinkomster kan ske rent praktiskt. Ränta skall tas ut från den dag då de felaktigt utbetalda medlen disponerats av ersättningstagaren fram tills dess att fordran förfallit till betalning. Arbetslöshetskassan skall vid beräkning av räntan ta hänsyn till det belopp som utbetalats vid varje enskilt utbetalningstillfälle. Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) anser att ränta skall komma ifråga först från den tidpunkt då arbetslöshetskassans beslut om återkrav har fattats. Detta eftersom ränteskulden för ersättningstagarna blir beroende av hur ofta en arbetslöshetskassa betalar ut ersättning till dessa. IAF anser vidare att en fordran skall ha förfallit till betalning tidigast den dag då arbetslöshetskassans återkravsbeslut vunnit laga kraft. Arbetslöshetskassorna måste härvid se till att sista dagen för erläggande av betalning av återkravet, inklusive beräknad ränta, sammanfaller med att återkravsbeslutet vunnit laga kraft. Om ersättningstagaren begär omprövning av arbetslöshetskassans återkravsbeslut skall ränta ej utgå från den dag då begäran inkom till arbetslöshetskassan och fram till dess att arbetslöshetskassans beslut eller domstolens dom vunnit laga kraft. Om fordran förfallit till betalning utan att ersättningstagaren fullgjort betalningen skall dröjsmålsränta tas ut från fordrans förfallodag. Vid ackord skall inte ränta eller dröjsmålsränta tas ut. Skälet till detta är att arbetslöshetskassan och ersättningstagaren har avtalat om att ersättningstagaren vid en fastställd tidpunkt skall betala en viss del av skulden mot att arbetslöshetskassan godtar det som full betalning. Att ränta eller dröjsmålsränta skall tas ut på den summan är att frångå syftet med ackordet. Dröjsmålsränta skall dock utgå om ersättningstagaren efter sista betalningsdag inte betalt hela eller delar av det överenskomna beloppet.

5 (10) Vid skuldsanering skall ränta och dröjsmålsränta endast tas ut på den del av skulden som eventuellt inte omfattas av skuldsaneringsbeslutet. Vid överenskommelse mellan arbetslöshetskassan och ersättningstagaren om avbetalningsplan, kvittning 1 av skuld mot framtida utbetalningar och anstånd med betalning, skall ränta och eventuell dröjsmålsränta tas ut på det felaktigt utbetalade beloppet. Ränta skall i dessa fall tas ut från den dag då de felaktigt utbetalda medlen disponerats av ersättningstagaren fram till dess att återkravsbeslutet fattats. Ränta skall även utgå från tidpunkten då överenskommelse om avbetalningsplan, kvittning av skuld och anstånd gjordes fram till dess att skulden är helt reglerad. Dröjsmålsränta skall endast tas ut på fordran som förfallit till betalning och ersättningstagaren inte betalat innan förfallodatum. Dröjsmålsränta skall därför inte tas ut om arbetslöshetskassan och ersättningstagaren, innan återkravsbeslutet vunnit laga kraft, kommit överens om en avbetalningsplan, kvittning av skuld respektive anstånd. IAF anser inte att det finns behov av att vid utformande av räntebestämmelserna beakta de särskilda bestämmelser som gäller inom arbetslöshetsförsäkringens område avseende uteslutning och frånkännande av ersättning. Skälet till detta är att ränta och eventuell dröjsmålsränta inte skall ses som en ytterligare sanktion utöver uteslutningen respektive frånkännandet. Statsbidraget som går ut till ersättningstagaren i form av arbetslöshetsersättning är statens medel. Arbetslöshetskassorna medverkar indirekt till finansieringen genom den finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten. Arbetslöshetskassorna har i uppgift att rekvirera och initiera utbetalningarna. Arbetslöshetskassorna har också i uppgift att aktivt driva in fordringar. Eftersom staten går miste om ränteintäkter på egna medel avseende de belopp som ersättningstagaren felaktigt disponerar ligger det i sakens natur att ränteintäkterna skall tillfalla staten. Om staten skall kompensera arbetslöshetskassorna för de ökade kostnader införande av ränta skulle medföra, bör det, enligt IAFs uppfattning, ske på annat sätt än genom inbetalda räntor. Detta kan t ex ske på så sätt att arbetslöshetskassorna kompenseras genom avdrag på finansieringsavgiften. SO har till IAF framfört uppfattningen att administrationen av räntebestämmelserna kommer att leda till betydligt högre administrationskostnader för arbetslöshetskassorna jämfört med dagens kostnader. En orsak till detta är enligt SO att det krävs omfattande och dyra ombyggnader av utbetalningssystemet OAS. Även om nya datasystem (sidosystem) måste byggas kommer det att kräva att ändringar görs i OAS. Ombyggnader krävs exempelvis för att räkna ut räntan för en viss ersättningsvecka. I ett återkravsärende finns det oftast flera veckor som är utbetalade vid olika tillfällen. Det finns även återkrav där en och samma ersättningsvecka är utbetalad vid flera tillfällen och även avseende olika inkomstår. Utöver detta kommer det att uppstå kostnader för utfärdande 1 Arbetslöshetskassan och ersättningstagaren måste i denna situation överenskomma om ett belopp som skall kvittas mot kommande utbetalningar.

6 (10) av kontrolluppgifter. SO förutser även att handläggningstiderna avseende återkravsärenden kommer att förlängas. SO anser att ränta på återkrav som har inbetalats till arbetslöshetskassorna helt eller delvis bör tillfalla arbetslöshetskassorna. Detta eftersom att SO anser att räntan skall kompensera för de ökade kostnader som arbetslöshetskassorna åsamkas. IAF anser vidare att det i statsbidragsansökan skall finnas en särskild post avseende ränteinbetalningar så att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) kan stämma av att ränta betalats in. Enligt AMS krävs det att en ny post skapas i Statsbidragssystem för de Erkända Arbetslöshetskassorna (Steak) och att denna post kan redovisas i de filer som arbetslöshetskassorna skickar till utbetalande bank (Föreningssparbanken). Enligt AMS är det idag endast ett par arbetslöshetskassor som brukar redovisa dröjsmålsränta till AMS, redovisningen sker då månadsvis via plusgirot. Inga andra underlag skickas till AMS. IAF anser också att ränta och dröjsmålsränta inte skall utgå för fordringar som uppkommit före den tidpunkt då bestämmelserna om ränta kan komma att träda i kraft. Beräkning av ekonomiska värden som införande av ränta skulle kunna ta till vara IAF har åt regeringen tagit fram uppgifter som eventuella ränteinkomster kan beräknas utifrån. De siffror som tagits fram är belopp och antal dagar från utbetalning av ersättning till beslut om återkrav. Någon hänsyn har ej tagits till när återbetalning av återkravet gjorts. På grund av den långa tid som hinner fortlöpa från utbetalning av ersättningen tills återbetalningen sker går det ej att följa detta förlopp i dag. Uppgifter har hämtats från IAFs databas A-stat 2. A-stat innehåller uppgifter om utbetalningar av arbetslöshetsersättning från år 1999 och återkrav från år Siffrorna baseras på återkrav gjorda år 2005 och utbetalningsdatumet av den kassakortsvecka som återkravet avsåg. En kassakortsvecka kan ha mer än en utbetalning och för att inte ränteintäkterna ska överskattas valdes det utbetalningsdatum närmast återkravsdatumet. Beloppet som redovisas är inklusive skatt, d v s bruttobeloppet. Datumet i A-stat vad avser återkravet är bokföringsdatumet i systemet och således endast ett approximativt beslutsdatum. I beräkningarna förekommer ett bortfall på cirka 0,5 procent. Bortfallet beror dels på att utbetalningsdatumet inte finns i databasen på grund av att utbetalningen gjordes innan år 1999 men även på att några personer har bytt personnummer vilket medfört att det inte gått att koppla återkravet till utbetalningen. 2 A-stat är IAFs databas över personer som uppburit arbetslöshetsförsäkring eller varit föremål för beslut rörande arbetslöshetsersättning. Uppgifterna hämtas från arbetslöshetskassornas handläggningssystem OAS.

7

8

9 (10) Alfa-kassan Vad gäller den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen omfattar Alfa-kassans verksamhet de som är anslutna till Alfa-kassan. Vad gäller grundförsäkringen omfattar Alfa-kassans verksamhet de som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. Regelverket gör ingen åtskillnad av de anslutna och icke-anslutna ersättningstagarna avseende de villkor dessa måste uppfylla för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet och de sanktioner som dessa kan drabbas av. Således kan såväl anslutna som ickeanslutna ersättningstagare bli föremål för återkrav av felaktigt utbetald ersättning. IAF anser i linje härmed att det inte krävs någon särlösning för Alfa-kassans del avseende frågan om uttag av ränta och dröjsmålsränta. Möjligheten för IAF att ta ut ränta vid återkrav från arbetslöshetskassorna IAF anser inte att arbetslöshetskassorna skall belastas med ränta på de belopp som IAF återkräver. IAF har inte som rutin att löpande granska arbetslöshetskassornas beslut, utan granskning sker oftast i samband med olika granskningsuppdrag. Urvalet av de ärenden som granskas görs utifrån IAFs bedömning av vad som är behövligt för det aktuella uppdraget. Det kan således uppstå situationer då det enbart är en enda arbetslöshetskassa som granskas. De ärenden som IAF sedan beslutar att återkräva ersättning i kan p g a detta fördela sig väldigt ojämnt över arbetslöshetskassorna och dessutom avse beslut som arbetslöshetskassorna fattade flera år bakåt i tiden. IAF anser därför inte att ränta bör utgå på de belopp som IAF återkräver. Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organ. Staten har dock delegerat myndighetsutövning till arbetslöshetskassorna. Som statens representanter har arbetslöshetskassorna i uppdrag att rekvirera och initiera utbetalning av statsbidraget, som går ut till ersättningstagarna i form av arbetslöshetsersättning. IAF anser därmed inte att man kan säga att arbetslöshetskassorna innehar medlen felaktigt. Rent faktiskt så disponerar heller inte arbetslöshetskassorna medlen, utan det är medlemmarna, till vilka ersättning utgått, som gör det. Även av denna anledning anser inte IAF att ränta bör utgå på de belopp som IAF återkräver. Möjligheten för ersättningstagare att uppbära ränta I konsekvens med att ersättningstagare skall betala ränta på ersättning som uppburits felaktigt, torde även ersättningstagarna kunna ha rätt till ränta på den ersättning som arbetslöshetskassorna felaktigt underlåtit att utbetala. Vad som talar emot detta resonemang är att möjligheten för ersättningstagare att uppbära ränta bör hanteras analogt med hur denna fråga hanteras i andra försäkringssystem. Inom socialförsäkringen har t ex den enskilde inte rätt till ränta på försenade utbetalningar. SO anser att arbetslöshetskassornas handläggning av ersättningsärenden skall vara så snabb och rättssäker att ersättningstagare inte skall ha rätt till ränta på fordringar

10 (10) gentemot arbetslöshetskassorna. SO anser däremot att ersättningstagare skall ha möjlighet att begära skadestånd och att sådant skadeståndsanspråk skall ställas till IAF. Om det skall finnas möjlighet för ersättningstagare att uppbära ränta anser AMS att det är arbetslöshetskassorna som skall räkna ut denna. AMS skall betala ut räntebeloppen på uppdrag av arbetslöshetskassorna, förutsatt att det är staten som skall betala ut räntan. Bilaga 1: SOs svar på IAFs frågor angående uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen. Bilaga 2: AMSs svar på IAFs frågor angående uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor 2014-12-02 1 (10) Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor Nedan redovisas förslag på nya föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2014:6. Bakgrund Allt sedan

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning 2014:1 Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/674 Samtliga

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. 1 2 Innehåll Innehåll...3 Promemorians huvudsakliga innehåll...5 1 Lagtext...6 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...6

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Återbetalning av statsbidrag

Återbetalning av statsbidrag 2011-06-13 Dnr 2011/31 2011:18 Återbetalning av statsbidrag kartläggning och analys av gällande regelverk - Rapport 17 juni 2011 enligt uppdrag i regleringsbrevet 2 Dnr: 2011/31 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12)

Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Statskontorets rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar (2008:12) Allmänt I rapporten behandlas

Läs mer

Återbetalning av statsbidrag

Återbetalning av statsbidrag 2015:17 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/766 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna 2014:14 Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/13 Uppbörden av finansieringsavgift

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 februari 2017 Ö 6106-15 KLAGANDE 1. GB 2. MJ Ombud för 1 och 2: Advokat JN MOTPART Runsås Reningsverk Ekonomisk förening, 769600-8072

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2006:11 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2006-06-29 Dnr 2006/553 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2006

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2354-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer