Ekonomigranskning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomigranskning 2011"

Transkript

1 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat samtliga arbetslöshetskassors årsredovisningar för Hos Hamnarbetarnas, Musikernas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassor har även en fördjupad ekonomigranskning genomförts. Samtliga arbetslöshetskassor har fått möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten. Promemorian har utarbetats inom IAF av utredarna Christel Johansson och Carina Wiksholm, granskningsenheten. I arbetet har även utredarna Håkan Nordström och Camilla Pettersson deltagit. Katrineholm den 13 juni 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Metod och genomförande Iakttagelser årsredovisningar Avvikelser av större betydelse Avvikelser av mindre betydelse Ekonomisk situation och nyckeltal Iakttagelser ekonomigranskning Generella iakttagelser Iakttagelser per arbetslöshetskassa Avvikelser från gällande regelverk Uppföljning Slutdiskussion Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 3

4 Sammanfattning För upprättandet av en arbetslöshetskassas årsredovisning hänvisar lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) dels till bestämmelserna i den lagen, dels till bokföringslagen (1999:1078) (BFL) och årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Därutöver gäller de bestämmelser som följer av IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8. IAF har granskat samtliga arbetslöshetskassors årsredovisningar för verksamhetsåret IAF har vid granskningen kontrollerat att årsredovisningarna upprättats i enlighet med IAF:s föreskrift (IAFFS 2010:8) med tillhörande bilaga och uppfyller de krav som följer av (LAK). Avvikelser från de bestämmelser som finns i regelverket har förekommit. IAF har lämnat erinringar avseende åtta avvikelser. Sju arbetslöshetskassor har redovisat fordringar medlemsavgifter till nominellt belopp. Enligt IAF:s föreskrift (IAFFS 2010:8) ska en arbetslöshetskassa värdera dessa fordringar till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. En arbetslöshetskassa har brustit i dokumentationen av det styrelsebeslut som omfattar årsredovisningen. Av ÅRL följer att redovisning ska ske enligt bokföringsmässiga grunder, det vill säga att de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska kostnadsrespektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. IAF har vid granskningen konstaterat att det finns arbetslöshetskassor som har angett bokföringsmässiga principer i årsredovisningen men i praktiken är det kontantprincipen som tillämpats. I de fall bokföringsmässig redovisning inte har tillämpats innebär det en avvikelse från ÅRL. Hos tre arbetslöshetskassor har även en mer fördjupad ekonomigranskning genomförts. De granskade arbetslöshetskassorna är Hamnarbetarnas, Musikernas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassor. Granskningen visade att samtliga tre arbetslöshetskassor har avvikit från gällande regelverk när det gäller tillämpade redovisningsprinciper. Bokföringsmässig redovisning har inte tillämpats, vilket är en avvikelse från BFL, ÅRL, LAK och IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8. En arbetslöshetskassa saknade uppgifter i beslutsordningen vilket är en avvikelse från IAFFS 2010:8. Sedan granskningen genomfördes har rättelse skett. Då avvikelser från gällande regelverk har noterats i granskningarna har det i huvudsak handlat om vilken redovisningsprincip en arbetslöshetskassa har tilllämpat. Det är IAF:s ambition att samtliga arbetslöshetskassor ska tillämpa gällande regelverk. IAF har därför påbörjat ett arbete för att på ett än mer pedagogiskt sätt i föreskriften stötta arbetslöshetskassorna. 4 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

5 1 Inledning IAF:s verksamhetsplaner för åren 2008 till och med 2010 har inkluderat en breddad och fördjupad ekonomigranskning. Det har inneburit att varje enskild arbetslöshetskassas ekonomiska situation och rutiner har granskats. Under denna period har samtliga arbetslöshetskassor granskats minst en gång. Den fördjupade ekonomigranskningen har även innefattat en granskning av samtliga arbetslöshetskassors årsredovisningar. IAF har således fått en god bild av arbetslöshetskassornas ekonomiska situation, rutiner inom ekonomiområdet och respektive kassas synsätt kring ekonomiska frågeställningar års granskning har, i likhet med tidigare år, inkluderat en granskning av samtliga arbetslöshetskassors 1 årsredovisningar. Vidare har en mer fördjupad ekonomigranskning skett hos ett mindre antal arbetslöshetskassor. De arbetslöshetskassor som har granskats är: Musikernas arbetslöshetskassa Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Dessa arbetslöshetskassor har valts ut dels därför att de inte har granskats sedan 2008, dels beroende på den särskilda ekonomiska situation som små arbetslöshetskassor har. Det senare har med det relativt begränsade medlemsantalet i arbetslöshetskassorna att göra och de konsekvenser detta innebär. Förutom detta har IAF haft anledning att göra en uppföljning av utestående frågor hos Ledarnas och Lärarnas arbetslöshetskassor, som ingick i 2010 års granskning. Granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010 redovisas i avsnitt 4 och den fördjupade ekonomigranskningen i avsnitt 5. 2 Syfte Både granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar och den fördjupade ekonomigranskningen syftar till att: IAF ska få en bild av respektive arbetslöshetskassas ekonomiska situation, vilket följer av det tillsynsuppdrag myndigheten har. 1 Fiskarnas arbetslöshetskassa ingår ej i granskningen då de fusionerades med Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 5

6 Granska att arbetslöshetskassorna följer gällande regelverk, det vill säga lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8. 3 Metod och genomförande Arbetslöshetskassornas årsredovisningar har granskats utifrån en fastställd mall och gällande regelverk samt bedömts var för sig. För upprättandet av en arbetslöshetskassas årsredovisning gäller förutom LAK även bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078) (BFL) och årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). IAFs granskning har skett utifrån vad som regleras i IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8 med tillhörande bilaga och det som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Den fördjupade granskningen har skett vid besök hos Hamnarbetarnas, Musikernas respektive Sveriges Arbetares arbetslöshetskassor. Granskningen har varit uppdelad i en intervjudel och en granskningsdel. Intervjuer med nyckelpersoner på arbetslöshetskassan har genomförts och styrdokument och ekonomiredovisning har granskats. Granskning har skett på tre områden: 1. Granskning av verksamhet och administrativa rutiner förståelse för verksamheten organisationen, intressenter ekonomirapportering. beslutsrutiner och attestrutiner. 2. Finansiell granskning granskning av resultat- och balansrapport finansiell analys. granskning av eventuella delårsrapporter. efterkontroll av arbetslöshetsavgiften utfallet jämförs med medlemmarnas avgifter. 3. Övrigt fordringar på medlemmar. statsbidrag. eventuellt övriga frågor och iakttagelser. 6 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

7 4 Iakttagelser årsredovisningar 2010 IAF har utifrån vad som framkommit vid granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar klassificerat identifierade avvikelser utifrån två nivåer. Den första nivån fokuserar på avvikelser som bedömts vara av större betydelse såsom att arbetslöshetskassorna inte följt gällande regelverk. Vidare ingår även beloppsmässiga avvikelser vad gäller exempelvis statsbidrag och återbetald arbetslöshetsersättning. Den andra nivån utgår från avvikelser som bedömts vara av mindre betydelse, och avser främst fel i noter samt bristande upplysning i förvaltningsberättelsen. Vidare har arbetslöshetskassornas ekonomiska förhållanden sammanställts och jämförts. 4.1 Avvikelser av större betydelse Redovisning av fordringar Enligt 8, IAFFS 2010:8 ska en arbetslöshetskassas årsredovisning följa vad som anges i bilagan till denna föreskrift. Enligt bilagan till IAFFS 2010:8 ska fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp och övriga fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Detta innebär att de utestående fordringar som en arbetslöshetskassa har, med undantag av fordringar felaktig arbetslöshetsersättning, ska värderas med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta ges även uttryck för i årsredovisnings-lagen (1995:1554)(ÅRL), 2 kap, 4, tredje punken. Försiktighetsprincipen innebär att man ska värdera tillgångar med försiktighet vilket syftar till att undvika att årsbokslutet ger intressenter en alltför positiv bild av den ekonomiska ställningen. IAF har lämnat erinringar till sju arbetslöshetskassor 2 som har redovisat fordringar medlemsavgifter, som avser att täcka arbetslöshetsavgiften, till nominellt belopp. IAF har även funnit differenser i tre årsredovisningar mellan posten Fordringar felaktig ersättning och Skulder felaktig ersättning. Differenserna består i att de tre arbetslöshetskassorna 3 har redovisat ett högre belopp under posten Skulder felaktig ersättning än det som återfinns under posten Fordringar felaktig ersättning. De fordringar som arbetslöshetskassorna har på sina medlemmar ska motsvaras av en lika stor skuld till staten. När en medlem betalar tillbaka felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning till arbetslöshetskassan ska denna återbetala statsbidrag med samma belopp till Arbetsförmedlingen. 2 GS, Hamnarbetarnas, Ledarnas, STs, Sveriges Arbetares, Skog och Lantbrukstjänstemännens och Teatersverksammas arbetslöshetskassor. 3 Kommunalarbetarnas, SmåA och Svensk Handel och Arbetsgivares arbetslöshetskassor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 7

8 4.1.2 Datering av årsredovisningen En arbetslöshetskassas årsredovisning ska, enligt 9 IAF:s förskrift (IAFFS 2010:8), dateras den dag som styrelsen beslutar om årsredovisningen. Vidare framgår av bestämmelserna i LAK och IAFFS 2010:8 att styrelsens beslut att avge årsredovisningen ska fattas vid ett protokollfört sammanträde. Styrelsen för Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa har fattat beslut om årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 den 31 mars 2011, då årsredovisningen är daterad och underskriven av samtliga styrelseledamöter och kassaföreståndaren. IAF har dock kunnat konstatera att arbetslöshetskassan har brustit i dokumentationen av styrelsebeslutet om årsredovisning och först den 10 maj 2011 dokumenterat beslutet i ett protokoll. Med anledning av detta har en erinran riktats mot Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa Redovisningsprinciper Granskningen har visat att arbetslöshetskassorna i de flesta fall tillämpat kontantprincipen vid redovisning av statsbidrag/arbetslöshetsersättning. Detta innebär en avvikelse från 67 LAK som hänvisar till bestämmelserna i BFL och ÅRL. Av ÅRL följer att redovisning ska ske enligt bokföringsmässiga grunder, det vill säga att de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska kostnadsrespektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. Det avgörande är när en affärshändelse sker och inte när den betalas. Om redovisning sker när betalning sker tillämpas kontantprincipen IAF har vid granskningen även konstaterat att de redovisningsprinciper som arbetslöshetskassorna har angivit i årsredovisningarna inte alltid överensstämmer med tillämpade principer. Detta innebär att det finns arbetslöshetskassor som har uppgett bokföringsmässiga principer i årsredovisningen men tilllämpat kontantmetoden. Endast tio arbetslöshetskassor 4 har uppgett i årsredovisningen att vissa poster redovisats enligt kontantprincipen. Tillämpning av kontantprincipen sker främst vid redovisningen av statsbidrag och arbetslöshetsersättning. Enligt LAK har IAF möjlighet att i föreskrift göra avsteg från BFL och ÅRL, om det finns särskilda skäl. I gällande föreskrift (IAFFS 2010:8) finns inget stöd för avvikelser från bokföringsmässiga grunder Avvikelser mellan arbetslöshetskassornas redovisning av statsbidrag och Steak IAF har vid årsredovisningsgranskningen även gjort en avstämning mellan arbetslöshetskassornas uppgifter om statsbidrag och arbetslöshetsersättning mot 4 AEA, SEKO, Elektrikernas, Farmacitjänstemännens, Fastighetshetsanställdas, Handelsanställdas, Journalisternas, SKTF, Sveriges Teaterverksammas och Unionens arbetslöshetskassor. 8 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

9 uppgifterna i Arbetsförmedlingens system Steak 5. Kontrollen syftar till att se om statsbidraget använts för avsett ändamål, det vill säga utbetalning av ersättning. Eftersom Arbetsförmedlingens roll är rent administrativ vid utbetalningen av statsbidrag är uppgifterna i Steak kontantmässiga. Avstämningen har visat att det förekommer avvikelser mellan de belopp som arbetslöshetskassorna redovisat som statliga bidrag och uppgifter från Arbetsförmedlingens system Steak. Avstämningen har visat att det hos 7 6 av 31 arbetslöshetskassor finns en avvikelse. Avvikelserna består i att arbetslöshetskassorna har redovisat både högre och lägre belopp som statligt bidrag än vad som redovisats i Steak. IAF har även funnit avvikelser mellan de belopp som arbetslöshetskassorna har redovisat som återbetald arbetslöshetsersättning till Arbetsförmedlingen och vad som redovisats i Steak. Avstämningen har visat att hos 18 arbetslöshetskassor 7 finns en avvikelse. Avvikelserna består i att arbetslöshetskassorna har redovisat både högre och lägre belopp som återbetald arbetslöshetsersättning än vad som redovisats i Steak Avvikelser av mindre betydelse En förvaltningsberättelse ska innehålla kompletterande information till resultatoch balansräkningen. Den ska tillsammans med övrig information presentera en omfattande bild över verksamhetens utveckling, ställning och resultat. Granskningen har visat att 4 9 av 31 arbetslöshetskassor har lämnat en bristfällig förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen saknar i dessa fall upplysningar av väsentlig betydelse såsom arbetslöshetskassans förväntade framtida utveckling och mellanhavanden med närliggande organisationer. Vidare saknas i något fall uppgifter om antalet omprövningar och underrättelser. Det har även förekommit formella brister i de årsredovisningar som arbetslöshetskassorna har lämnat till IAF. Avvikelser från IAF:s föreskrift har noterats när det gäller poster och noter i årsredovisningens finansiella delar. 5 Avvikelser mindre än 5 tkr har ej beaktats. 6 AEA, Byggnadsarbetarnas, Hamnarbetarnas, Lärarnas, STs, Sveriges Arbetares och Säljarnas arbetslöshetskassor. 7 AEA, Alfa, SEKO, Byggnadsarbetarnas, Elektrikernas, GS, Hamnarbetarnas, Handelsanställdas, Hotell- och Restaurangs, IF Metalls, Kommunalarbetarnas, Livsmedelarbetarnas, Pappers, SmåA, STs, Svensk Handel och Arbetsgivares, Säljarnas och Unionens arbetslöshetskassor. 8 I vissa fall där avvikelser noterats har arbetslöshetskassorna lämnat en förklaring till avvikelsen. Avvikelserna beror exempelvis på att uppgift om återbetalning saknas i Arbetsförmedlingens system Steak trots att återbetalning skett eller att återbetalning har redovisats felaktigt i årsredovisningen. 9 Alfa, Byggnadsarbetarnas, Fastighetsanställdas, och STs arbetslöshetskassor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 9

10

11

12

13 5 Iakttagelser ekonomigranskning Den fördjupade ekonomigranskningen har genomförts på Musikernas, Sveriges Arbetares och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassor. 5.1 Generella iakttagelser IAF:s granskning har visat att följande är giltigt för verksamheten hos alla tre granskade arbetslöshetskassor: Väsentliga balanskonton stäms av löpande. Att jämföra bokförda balansposter med existerande balansposter med rimliga tidsintervaller samt att vidta lämpliga åtgärder rörande konstaterade differenser är en form av intern kontroll i redovisningssystem. 17 Arbetslöshetskassornas kravrutiner bedöms vara tillfyllest. Delårsrapport upprättas inte, däremot lämnas ekonomiska rapporter löpande till styrelsen. Det finns idag inga krav på att arbetslöshetskassor ska upprätta delårsrapport. De underlag avseende medlemsuppgifter som ligger till grund för inrapportering i IAF:s elektroniska portal för medlemsredovisning har granskats utan någon avvikelse. 5.2 Iakttagelser per arbetslöshetskassa Nedan anges vad som har noterats vid granskningen hos respektive arbetslöshetskassa Musikernas arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassan har en skriftlig beslutsordning. Enligt 1 IAFFS 2010:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassa ha en fastställd beslutsordning som anger vem eller vilka befattningshavare som har rätt att fatta beslut inom olika delar av arbetslöshetskassans verksamhet. Denna ordning ska ange vilka beslut som styrelsen i arbetslöshetskassan har delegerat. 17 RS 400 Riskbedömning och intern kontroll, om Redovisningssystem och system för intern kontroll. (RS står för Revisionsstandard i Sverige) Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 13

14 Arbetslöshetskassan har en skriftligt fastställd attestrutin, övre beloppsgräns för kassaföreståndaren uppgår till kronor. Detta regleras dock inte i den skriftliga attestrutinen utan finns angivet i ett styrelseprotokoll. Inköp över kronor tas upp i styrelsen. Risken för oegentligheter och fel bedöms som låg av arbetslöshetskassan då kassan är liten med få anställda. Arbetslöshetskassan bedömer att oegentligher och väsentliga fel upptäcks lättare då arbetslöshetskassan har få anställda. Vidare har kassan ett pågående projekt runt internkontrollen. Arbetslöshetskassan redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, d v s att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantmetoden tillämpas, d v s att bokföring sker när betalning sker. Vid granskningen av arbetslöshetsavgiften har det inte tydligt framgått av underlagen hur förhållandet mellan intäkter och kostnader ser ut. De underlag som har granskats är resultatrapport för perioden 1 januari t o m 30 september 2011 och arbetslöshetskassans årsredovisning för Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassan har en skriftlig beslutsordning. Enligt 1 IAFFS 2010:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassa ha en fastställd beslutsordning som anger vem eller vilka befattningshavare som har rätt att fatta beslut inom olika delar av arbetslöshetskassans verksamhet. Denna ordning ska ange vilka beslut som styrelsen i arbetslöshetskassan har delegerat. Arbetslöshetskassan har en skriftligt fastställd ekonomisk delegationsordning, övre beloppsgräns för kassaföreståndaren uppgår till kronor för kassans reguljära verksamhet. Inköp över kronor tas upp i styrelsen med undantag för akuta problem med datorutrustningen, som hindrar kassan från att fullgöra sina uppgifter gentemot medlemmarna. Vid dessa tillfällen äger kassaföreståndaren rätt att fatta beslut om inköp av varor för kronor och tjänster för kronor. Risken för oegentligheter och fel, samt för att oegentligheter eller väsentliga fel upptäcks, ingår i arbetslöshetskassans arbete med internkontroll och riskanalyser. 14 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

15 Arbetslöshetskassan redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, d v s att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantmetoden tillämpas, d v s att bokföring sker när betalning sker Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Risken för oegentligheter och fel, samt för att oegentligheter eller väsentliga fel upptäcks, bygger mycket på förtroende då arbetslöshetskassan är liten med få anställda. Kassan har upprättat interna rutiner kring handläggningen av ärenden angående närstående. Vidare har arbetslöshetskassan ett pågående projekt inom internkontroll. Arbetslöshetskassan redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, d v s att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantmetoden tillämpas, d v s att bokföring sker när betalning sker. Arbetslöshetskassan har en skriftlig beslutsordning. Dock saknas uppgift om vem som ska lämna uppgifter avseende medlemsredovisningen till IAF. Att detta ska ingå framgår av 1, 2 st IAFFS 2010:8. Arbetslöshetskassan uppgav vid granskningen att detta skulle hanteras vid nästa styrelsesammanträde. Arbetslöshetskassan saknar en skriftligt fastställd attestrutin. Dock har arbetslöshetskassan informerat om att man tittar på en lösning för detta. 5.3 Avvikelser från gällande regelverk Avvikelser från regelverket har noterats hos alla tre arbetslöshetskassor vad gällde tillämpade redovisningsprinciper. I enlighet med lag (1997:239) om arbetslöshetskassor och IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8 ska bokföring och redovisning ske i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt dessa ska bokföring ske enligt bokföringsmässiga grunder. Istället har den så kallade kontantprincipen tillämpats. En arbetslöshetskassa saknade uppgifter i beslutsordningen om vem som ska lämna uppgifter avseende medlemsredovisningen till IAF, vilket inte är i överensstämmelse med 1, 2 st IAFFS 2010:8. Vid granskningen uppgav dock kassaföreståndaren att frågan skulle behandlas på nästkommande styrelsesammanträde. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 15

16 Sedan granskningen genomfördes har rättelse skett. Arbetslöshetskassan fattade beslut om behörighet att lämna uppgifter om medlemsredovisningen vid styrelsesammanträdet den 29 mars I övrigt har inga avvikelser från regelverket iakttagits. 6 Uppföljning Två av de arbetslöshetskassor, där en fördjupad ekonomigranskning skedde under slutet av 2010 respektive början av 2011, har fått uppföljande frågor med anledning av den tidigare granskningen. Dessa var Ledarnas respektive Lärarnas arbetslöshetskassor. Frågorna från IAF och svaren från arbetslöshetskassorna har överlämnats via skriftväxling. Den uppföljande granskningen omfattade: Ledarnas arbetslöshetskassa ärendet avsåg fordringar felaktig arbetslöshetsersättning. Lärarnas arbetslöshetskassa - ärendet avsåg återkrav medlemsfordringar. Berörda arbetslöshetskassor har lämnat svar till IAF och ärendena har avslutats. 16 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

17 7 Slutdiskussion Granskning årsredovisningar Granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar har visat att en del arbetslöshetskassor förstärkte det egna kapitalet under året med hjälp av överskott från arbetslöshetsavgiften. Det finns en problematik i att prognostisera arbetslöshetsavgiften till rätt nivå då det inte med exakthet går att förutse hur framtiden och konjunkturen kommer att se ut. Under 2011 har 21 stycken arbetslöshetskassor, efter godkännande av IAF, sänkt den del av medlemsavgiften som avser att täcka kostnaderna för arbetslöshetsavgiften. En anledning till detta är att arbetslöshetskassorna har byggt upp överskott som i och med sänkningen kommer medlemmarna tillgodo. Vidare har de flesta arbetslöshetskassor prognostiserat ett lägre antal personer med inkomstrelaterad ersättning och en lägre utbetalning av inkomstrelaterad ersättning än vad som tidigare budgeterats/prognostiserats i samband med beslut om medlemsavgifter. Till framtida risker hör ökad arbetslöshet och kraftiga svängningar i arbetslöshetskassornas avgifter till staten. Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter har stor betydelse i sammanhanget och det är således av vikt att dessa löpande följer utvecklingen på arbetsmarknaden och vid behov snabbt korrigerar medlemsavgiften i takt med att arbetslösheten ökar eller minskar. Vidare kan en fortsatt medlemsminskning hos vissa arbetslöshetskassor kräva högre medlemsavgifter, vilket i sin tur kan leda till ytterligare minskat medlemsantal. Detta gör mindre arbetslöshetskassor sårbara och kan innebära svårigheter att driva verksamheten vidare. Ett exempel på detta är Teaterverksammas arbetslöshetskassa som vid årsskiftet 2011/2012 fusionerades med Unionens arbetslöshetskassa. Ekonomigranskning Den ekonomigranskning som genomfördes på tre arbetslöshetskassor har i likhet med granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar belyst den ekonomiska situationen. Små arbetslöshetskassor har en högre sårbarhet beroende på sin storlek. Om arbetslösheten bland medlemmarna dessutom är hög innebär det en högre medlemsavgift. Höga medlemsavgifter kan innebära att arbetslöshetskassan tappar medlemmar vilket leder till en minskning av ett redan begränsat intäktsunderlag. Detta är faktorer som tillsammans har stor påverkan på de små arbetslöshetskassornas ekonomi. Avvikelser från regelverket Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetslöshetskassorna har gjort avvikelser från gällande regelverk. Det har i huvudsak handlat om vilken redovis- Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 17

18 ningsprincip arbetslöshetskassorna tillämpat. IAF står fast vid att det är den i bokföringslagen och årsredovisningslagen fastlagda huvudprincipen som gäller för redovisning, det vill säga redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Det är IAF:s ambition att samtliga arbetslöshetskassor ska tillämpa gällande regelverk. IAF har därför påbörjat ett arbete för att på ett än mer pedagogiskt sätt i föreskriften stötta arbetslöshetskassorna. 18 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll

2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll 2005-05-02 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll Sidan 2 (18) Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll I denna rapport redovisas genomfört tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden

Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden 2014:20 Myndighetsutövning i arbetslöshetskassornas handläggning av medlems- och ersättningsärenden Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/513

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009 2010-02-18 Dnr 2010/216 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning... 3 Resultatredovisning... 4 1 IAF:s uppdrag... 4 2 Arbetslöshetsförsäkringen 2009... 5 2.1 Försäkringens omfattning... 5 2.1.1 Försäkringsärenden

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen

Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen 2012:8 Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/291 Samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Bil Odd Tropical Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse i Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare 2015:21 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/809 Arbetslöshetskassornas hantering

Läs mer

Stadgar 2015. Unionens a-kassa

Stadgar 2015. Unionens a-kassa Stadgar 2015 Unionens a-kassa Kassanamn: Unionens arbetslöshetskassa Kassanummer: 14 Senast uppdaterad: 07 01 2014 1 Kassans ändamål och firma Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av informationssäkerheten i arbetslöshetskassornas medlemssystem

Granskning av informationssäkerheten i arbetslöshetskassornas medlemssystem 2010-04-22 Dnr 2009/1077 2010:4 Granskning av informationssäkerheten i arbetslöshetskassornas medlemssystem 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 Nacka kommun Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 1. Inledning 1.1. Bakgrund Nacka kommun utbetalar årligen föreningsbidrag, bl a i form av administrativa bidrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Dnr 2011-1375 2013-03-21 D 13

Dnr 2011-1375 2013-03-21 D 13 Dnr 2011-1375 2013-03-21 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag räkenskapsåren

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer