Ekonomigranskning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomigranskning 2011"

Transkript

1 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat samtliga arbetslöshetskassors årsredovisningar för Hos Hamnarbetarnas, Musikernas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassor har även en fördjupad ekonomigranskning genomförts. Samtliga arbetslöshetskassor har fått möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten. Promemorian har utarbetats inom IAF av utredarna Christel Johansson och Carina Wiksholm, granskningsenheten. I arbetet har även utredarna Håkan Nordström och Camilla Pettersson deltagit. Katrineholm den 13 juni 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Metod och genomförande Iakttagelser årsredovisningar Avvikelser av större betydelse Avvikelser av mindre betydelse Ekonomisk situation och nyckeltal Iakttagelser ekonomigranskning Generella iakttagelser Iakttagelser per arbetslöshetskassa Avvikelser från gällande regelverk Uppföljning Slutdiskussion Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 3

4 Sammanfattning För upprättandet av en arbetslöshetskassas årsredovisning hänvisar lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) dels till bestämmelserna i den lagen, dels till bokföringslagen (1999:1078) (BFL) och årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Därutöver gäller de bestämmelser som följer av IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8. IAF har granskat samtliga arbetslöshetskassors årsredovisningar för verksamhetsåret IAF har vid granskningen kontrollerat att årsredovisningarna upprättats i enlighet med IAF:s föreskrift (IAFFS 2010:8) med tillhörande bilaga och uppfyller de krav som följer av (LAK). Avvikelser från de bestämmelser som finns i regelverket har förekommit. IAF har lämnat erinringar avseende åtta avvikelser. Sju arbetslöshetskassor har redovisat fordringar medlemsavgifter till nominellt belopp. Enligt IAF:s föreskrift (IAFFS 2010:8) ska en arbetslöshetskassa värdera dessa fordringar till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. En arbetslöshetskassa har brustit i dokumentationen av det styrelsebeslut som omfattar årsredovisningen. Av ÅRL följer att redovisning ska ske enligt bokföringsmässiga grunder, det vill säga att de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska kostnadsrespektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. IAF har vid granskningen konstaterat att det finns arbetslöshetskassor som har angett bokföringsmässiga principer i årsredovisningen men i praktiken är det kontantprincipen som tillämpats. I de fall bokföringsmässig redovisning inte har tillämpats innebär det en avvikelse från ÅRL. Hos tre arbetslöshetskassor har även en mer fördjupad ekonomigranskning genomförts. De granskade arbetslöshetskassorna är Hamnarbetarnas, Musikernas och Sveriges arbetares arbetslöshetskassor. Granskningen visade att samtliga tre arbetslöshetskassor har avvikit från gällande regelverk när det gäller tillämpade redovisningsprinciper. Bokföringsmässig redovisning har inte tillämpats, vilket är en avvikelse från BFL, ÅRL, LAK och IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8. En arbetslöshetskassa saknade uppgifter i beslutsordningen vilket är en avvikelse från IAFFS 2010:8. Sedan granskningen genomfördes har rättelse skett. Då avvikelser från gällande regelverk har noterats i granskningarna har det i huvudsak handlat om vilken redovisningsprincip en arbetslöshetskassa har tilllämpat. Det är IAF:s ambition att samtliga arbetslöshetskassor ska tillämpa gällande regelverk. IAF har därför påbörjat ett arbete för att på ett än mer pedagogiskt sätt i föreskriften stötta arbetslöshetskassorna. 4 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

5 1 Inledning IAF:s verksamhetsplaner för åren 2008 till och med 2010 har inkluderat en breddad och fördjupad ekonomigranskning. Det har inneburit att varje enskild arbetslöshetskassas ekonomiska situation och rutiner har granskats. Under denna period har samtliga arbetslöshetskassor granskats minst en gång. Den fördjupade ekonomigranskningen har även innefattat en granskning av samtliga arbetslöshetskassors årsredovisningar. IAF har således fått en god bild av arbetslöshetskassornas ekonomiska situation, rutiner inom ekonomiområdet och respektive kassas synsätt kring ekonomiska frågeställningar års granskning har, i likhet med tidigare år, inkluderat en granskning av samtliga arbetslöshetskassors 1 årsredovisningar. Vidare har en mer fördjupad ekonomigranskning skett hos ett mindre antal arbetslöshetskassor. De arbetslöshetskassor som har granskats är: Musikernas arbetslöshetskassa Sveriges Arbetares arbetslöshetskassa Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Dessa arbetslöshetskassor har valts ut dels därför att de inte har granskats sedan 2008, dels beroende på den särskilda ekonomiska situation som små arbetslöshetskassor har. Det senare har med det relativt begränsade medlemsantalet i arbetslöshetskassorna att göra och de konsekvenser detta innebär. Förutom detta har IAF haft anledning att göra en uppföljning av utestående frågor hos Ledarnas och Lärarnas arbetslöshetskassor, som ingick i 2010 års granskning. Granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010 redovisas i avsnitt 4 och den fördjupade ekonomigranskningen i avsnitt 5. 2 Syfte Både granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar och den fördjupade ekonomigranskningen syftar till att: IAF ska få en bild av respektive arbetslöshetskassas ekonomiska situation, vilket följer av det tillsynsuppdrag myndigheten har. 1 Fiskarnas arbetslöshetskassa ingår ej i granskningen då de fusionerades med Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 5

6 Granska att arbetslöshetskassorna följer gällande regelverk, det vill säga lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8. 3 Metod och genomförande Arbetslöshetskassornas årsredovisningar har granskats utifrån en fastställd mall och gällande regelverk samt bedömts var för sig. För upprättandet av en arbetslöshetskassas årsredovisning gäller förutom LAK även bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078) (BFL) och årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). IAFs granskning har skett utifrån vad som regleras i IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8 med tillhörande bilaga och det som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Den fördjupade granskningen har skett vid besök hos Hamnarbetarnas, Musikernas respektive Sveriges Arbetares arbetslöshetskassor. Granskningen har varit uppdelad i en intervjudel och en granskningsdel. Intervjuer med nyckelpersoner på arbetslöshetskassan har genomförts och styrdokument och ekonomiredovisning har granskats. Granskning har skett på tre områden: 1. Granskning av verksamhet och administrativa rutiner förståelse för verksamheten organisationen, intressenter ekonomirapportering. beslutsrutiner och attestrutiner. 2. Finansiell granskning granskning av resultat- och balansrapport finansiell analys. granskning av eventuella delårsrapporter. efterkontroll av arbetslöshetsavgiften utfallet jämförs med medlemmarnas avgifter. 3. Övrigt fordringar på medlemmar. statsbidrag. eventuellt övriga frågor och iakttagelser. 6 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

7 4 Iakttagelser årsredovisningar 2010 IAF har utifrån vad som framkommit vid granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar klassificerat identifierade avvikelser utifrån två nivåer. Den första nivån fokuserar på avvikelser som bedömts vara av större betydelse såsom att arbetslöshetskassorna inte följt gällande regelverk. Vidare ingår även beloppsmässiga avvikelser vad gäller exempelvis statsbidrag och återbetald arbetslöshetsersättning. Den andra nivån utgår från avvikelser som bedömts vara av mindre betydelse, och avser främst fel i noter samt bristande upplysning i förvaltningsberättelsen. Vidare har arbetslöshetskassornas ekonomiska förhållanden sammanställts och jämförts. 4.1 Avvikelser av större betydelse Redovisning av fordringar Enligt 8, IAFFS 2010:8 ska en arbetslöshetskassas årsredovisning följa vad som anges i bilagan till denna föreskrift. Enligt bilagan till IAFFS 2010:8 ska fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp och övriga fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Detta innebär att de utestående fordringar som en arbetslöshetskassa har, med undantag av fordringar felaktig arbetslöshetsersättning, ska värderas med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta ges även uttryck för i årsredovisnings-lagen (1995:1554)(ÅRL), 2 kap, 4, tredje punken. Försiktighetsprincipen innebär att man ska värdera tillgångar med försiktighet vilket syftar till att undvika att årsbokslutet ger intressenter en alltför positiv bild av den ekonomiska ställningen. IAF har lämnat erinringar till sju arbetslöshetskassor 2 som har redovisat fordringar medlemsavgifter, som avser att täcka arbetslöshetsavgiften, till nominellt belopp. IAF har även funnit differenser i tre årsredovisningar mellan posten Fordringar felaktig ersättning och Skulder felaktig ersättning. Differenserna består i att de tre arbetslöshetskassorna 3 har redovisat ett högre belopp under posten Skulder felaktig ersättning än det som återfinns under posten Fordringar felaktig ersättning. De fordringar som arbetslöshetskassorna har på sina medlemmar ska motsvaras av en lika stor skuld till staten. När en medlem betalar tillbaka felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning till arbetslöshetskassan ska denna återbetala statsbidrag med samma belopp till Arbetsförmedlingen. 2 GS, Hamnarbetarnas, Ledarnas, STs, Sveriges Arbetares, Skog och Lantbrukstjänstemännens och Teatersverksammas arbetslöshetskassor. 3 Kommunalarbetarnas, SmåA och Svensk Handel och Arbetsgivares arbetslöshetskassor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 7

8 4.1.2 Datering av årsredovisningen En arbetslöshetskassas årsredovisning ska, enligt 9 IAF:s förskrift (IAFFS 2010:8), dateras den dag som styrelsen beslutar om årsredovisningen. Vidare framgår av bestämmelserna i LAK och IAFFS 2010:8 att styrelsens beslut att avge årsredovisningen ska fattas vid ett protokollfört sammanträde. Styrelsen för Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa har fattat beslut om årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 den 31 mars 2011, då årsredovisningen är daterad och underskriven av samtliga styrelseledamöter och kassaföreståndaren. IAF har dock kunnat konstatera att arbetslöshetskassan har brustit i dokumentationen av styrelsebeslutet om årsredovisning och först den 10 maj 2011 dokumenterat beslutet i ett protokoll. Med anledning av detta har en erinran riktats mot Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa Redovisningsprinciper Granskningen har visat att arbetslöshetskassorna i de flesta fall tillämpat kontantprincipen vid redovisning av statsbidrag/arbetslöshetsersättning. Detta innebär en avvikelse från 67 LAK som hänvisar till bestämmelserna i BFL och ÅRL. Av ÅRL följer att redovisning ska ske enligt bokföringsmässiga grunder, det vill säga att de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska kostnadsrespektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. Det avgörande är när en affärshändelse sker och inte när den betalas. Om redovisning sker när betalning sker tillämpas kontantprincipen IAF har vid granskningen även konstaterat att de redovisningsprinciper som arbetslöshetskassorna har angivit i årsredovisningarna inte alltid överensstämmer med tillämpade principer. Detta innebär att det finns arbetslöshetskassor som har uppgett bokföringsmässiga principer i årsredovisningen men tilllämpat kontantmetoden. Endast tio arbetslöshetskassor 4 har uppgett i årsredovisningen att vissa poster redovisats enligt kontantprincipen. Tillämpning av kontantprincipen sker främst vid redovisningen av statsbidrag och arbetslöshetsersättning. Enligt LAK har IAF möjlighet att i föreskrift göra avsteg från BFL och ÅRL, om det finns särskilda skäl. I gällande föreskrift (IAFFS 2010:8) finns inget stöd för avvikelser från bokföringsmässiga grunder Avvikelser mellan arbetslöshetskassornas redovisning av statsbidrag och Steak IAF har vid årsredovisningsgranskningen även gjort en avstämning mellan arbetslöshetskassornas uppgifter om statsbidrag och arbetslöshetsersättning mot 4 AEA, SEKO, Elektrikernas, Farmacitjänstemännens, Fastighetshetsanställdas, Handelsanställdas, Journalisternas, SKTF, Sveriges Teaterverksammas och Unionens arbetslöshetskassor. 8 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

9 uppgifterna i Arbetsförmedlingens system Steak 5. Kontrollen syftar till att se om statsbidraget använts för avsett ändamål, det vill säga utbetalning av ersättning. Eftersom Arbetsförmedlingens roll är rent administrativ vid utbetalningen av statsbidrag är uppgifterna i Steak kontantmässiga. Avstämningen har visat att det förekommer avvikelser mellan de belopp som arbetslöshetskassorna redovisat som statliga bidrag och uppgifter från Arbetsförmedlingens system Steak. Avstämningen har visat att det hos 7 6 av 31 arbetslöshetskassor finns en avvikelse. Avvikelserna består i att arbetslöshetskassorna har redovisat både högre och lägre belopp som statligt bidrag än vad som redovisats i Steak. IAF har även funnit avvikelser mellan de belopp som arbetslöshetskassorna har redovisat som återbetald arbetslöshetsersättning till Arbetsförmedlingen och vad som redovisats i Steak. Avstämningen har visat att hos 18 arbetslöshetskassor 7 finns en avvikelse. Avvikelserna består i att arbetslöshetskassorna har redovisat både högre och lägre belopp som återbetald arbetslöshetsersättning än vad som redovisats i Steak Avvikelser av mindre betydelse En förvaltningsberättelse ska innehålla kompletterande information till resultatoch balansräkningen. Den ska tillsammans med övrig information presentera en omfattande bild över verksamhetens utveckling, ställning och resultat. Granskningen har visat att 4 9 av 31 arbetslöshetskassor har lämnat en bristfällig förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen saknar i dessa fall upplysningar av väsentlig betydelse såsom arbetslöshetskassans förväntade framtida utveckling och mellanhavanden med närliggande organisationer. Vidare saknas i något fall uppgifter om antalet omprövningar och underrättelser. Det har även förekommit formella brister i de årsredovisningar som arbetslöshetskassorna har lämnat till IAF. Avvikelser från IAF:s föreskrift har noterats när det gäller poster och noter i årsredovisningens finansiella delar. 5 Avvikelser mindre än 5 tkr har ej beaktats. 6 AEA, Byggnadsarbetarnas, Hamnarbetarnas, Lärarnas, STs, Sveriges Arbetares och Säljarnas arbetslöshetskassor. 7 AEA, Alfa, SEKO, Byggnadsarbetarnas, Elektrikernas, GS, Hamnarbetarnas, Handelsanställdas, Hotell- och Restaurangs, IF Metalls, Kommunalarbetarnas, Livsmedelarbetarnas, Pappers, SmåA, STs, Svensk Handel och Arbetsgivares, Säljarnas och Unionens arbetslöshetskassor. 8 I vissa fall där avvikelser noterats har arbetslöshetskassorna lämnat en förklaring till avvikelsen. Avvikelserna beror exempelvis på att uppgift om återbetalning saknas i Arbetsförmedlingens system Steak trots att återbetalning skett eller att återbetalning har redovisats felaktigt i årsredovisningen. 9 Alfa, Byggnadsarbetarnas, Fastighetsanställdas, och STs arbetslöshetskassor. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 9

10

11

12

13 5 Iakttagelser ekonomigranskning Den fördjupade ekonomigranskningen har genomförts på Musikernas, Sveriges Arbetares och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassor. 5.1 Generella iakttagelser IAF:s granskning har visat att följande är giltigt för verksamheten hos alla tre granskade arbetslöshetskassor: Väsentliga balanskonton stäms av löpande. Att jämföra bokförda balansposter med existerande balansposter med rimliga tidsintervaller samt att vidta lämpliga åtgärder rörande konstaterade differenser är en form av intern kontroll i redovisningssystem. 17 Arbetslöshetskassornas kravrutiner bedöms vara tillfyllest. Delårsrapport upprättas inte, däremot lämnas ekonomiska rapporter löpande till styrelsen. Det finns idag inga krav på att arbetslöshetskassor ska upprätta delårsrapport. De underlag avseende medlemsuppgifter som ligger till grund för inrapportering i IAF:s elektroniska portal för medlemsredovisning har granskats utan någon avvikelse. 5.2 Iakttagelser per arbetslöshetskassa Nedan anges vad som har noterats vid granskningen hos respektive arbetslöshetskassa Musikernas arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassan har en skriftlig beslutsordning. Enligt 1 IAFFS 2010:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassa ha en fastställd beslutsordning som anger vem eller vilka befattningshavare som har rätt att fatta beslut inom olika delar av arbetslöshetskassans verksamhet. Denna ordning ska ange vilka beslut som styrelsen i arbetslöshetskassan har delegerat. 17 RS 400 Riskbedömning och intern kontroll, om Redovisningssystem och system för intern kontroll. (RS står för Revisionsstandard i Sverige) Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 13

14 Arbetslöshetskassan har en skriftligt fastställd attestrutin, övre beloppsgräns för kassaföreståndaren uppgår till kronor. Detta regleras dock inte i den skriftliga attestrutinen utan finns angivet i ett styrelseprotokoll. Inköp över kronor tas upp i styrelsen. Risken för oegentligheter och fel bedöms som låg av arbetslöshetskassan då kassan är liten med få anställda. Arbetslöshetskassan bedömer att oegentligher och väsentliga fel upptäcks lättare då arbetslöshetskassan har få anställda. Vidare har kassan ett pågående projekt runt internkontrollen. Arbetslöshetskassan redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, d v s att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantmetoden tillämpas, d v s att bokföring sker när betalning sker. Vid granskningen av arbetslöshetsavgiften har det inte tydligt framgått av underlagen hur förhållandet mellan intäkter och kostnader ser ut. De underlag som har granskats är resultatrapport för perioden 1 januari t o m 30 september 2011 och arbetslöshetskassans årsredovisning för Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassan har en skriftlig beslutsordning. Enligt 1 IAFFS 2010:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassa ha en fastställd beslutsordning som anger vem eller vilka befattningshavare som har rätt att fatta beslut inom olika delar av arbetslöshetskassans verksamhet. Denna ordning ska ange vilka beslut som styrelsen i arbetslöshetskassan har delegerat. Arbetslöshetskassan har en skriftligt fastställd ekonomisk delegationsordning, övre beloppsgräns för kassaföreståndaren uppgår till kronor för kassans reguljära verksamhet. Inköp över kronor tas upp i styrelsen med undantag för akuta problem med datorutrustningen, som hindrar kassan från att fullgöra sina uppgifter gentemot medlemmarna. Vid dessa tillfällen äger kassaföreståndaren rätt att fatta beslut om inköp av varor för kronor och tjänster för kronor. Risken för oegentligheter och fel, samt för att oegentligheter eller väsentliga fel upptäcks, ingår i arbetslöshetskassans arbete med internkontroll och riskanalyser. 14 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

15 Arbetslöshetskassan redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, d v s att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantmetoden tillämpas, d v s att bokföring sker när betalning sker Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Risken för oegentligheter och fel, samt för att oegentligheter eller väsentliga fel upptäcks, bygger mycket på förtroende då arbetslöshetskassan är liten med få anställda. Kassan har upprättat interna rutiner kring handläggningen av ärenden angående närstående. Vidare har arbetslöshetskassan ett pågående projekt inom internkontroll. Arbetslöshetskassan redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) (BFL) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, d v s att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantmetoden tillämpas, d v s att bokföring sker när betalning sker. Arbetslöshetskassan har en skriftlig beslutsordning. Dock saknas uppgift om vem som ska lämna uppgifter avseende medlemsredovisningen till IAF. Att detta ska ingå framgår av 1, 2 st IAFFS 2010:8. Arbetslöshetskassan uppgav vid granskningen att detta skulle hanteras vid nästa styrelsesammanträde. Arbetslöshetskassan saknar en skriftligt fastställd attestrutin. Dock har arbetslöshetskassan informerat om att man tittar på en lösning för detta. 5.3 Avvikelser från gällande regelverk Avvikelser från regelverket har noterats hos alla tre arbetslöshetskassor vad gällde tillämpade redovisningsprinciper. I enlighet med lag (1997:239) om arbetslöshetskassor och IAF:s föreskrift IAFFS 2010:8 ska bokföring och redovisning ske i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt dessa ska bokföring ske enligt bokföringsmässiga grunder. Istället har den så kallade kontantprincipen tillämpats. En arbetslöshetskassa saknade uppgifter i beslutsordningen om vem som ska lämna uppgifter avseende medlemsredovisningen till IAF, vilket inte är i överensstämmelse med 1, 2 st IAFFS 2010:8. Vid granskningen uppgav dock kassaföreståndaren att frågan skulle behandlas på nästkommande styrelsesammanträde. Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 15

16 Sedan granskningen genomfördes har rättelse skett. Arbetslöshetskassan fattade beslut om behörighet att lämna uppgifter om medlemsredovisningen vid styrelsesammanträdet den 29 mars I övrigt har inga avvikelser från regelverket iakttagits. 6 Uppföljning Två av de arbetslöshetskassor, där en fördjupad ekonomigranskning skedde under slutet av 2010 respektive början av 2011, har fått uppföljande frågor med anledning av den tidigare granskningen. Dessa var Ledarnas respektive Lärarnas arbetslöshetskassor. Frågorna från IAF och svaren från arbetslöshetskassorna har överlämnats via skriftväxling. Den uppföljande granskningen omfattade: Ledarnas arbetslöshetskassa ärendet avsåg fordringar felaktig arbetslöshetsersättning. Lärarnas arbetslöshetskassa - ärendet avsåg återkrav medlemsfordringar. Berörda arbetslöshetskassor har lämnat svar till IAF och ärendena har avslutats. 16 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

17 7 Slutdiskussion Granskning årsredovisningar Granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar har visat att en del arbetslöshetskassor förstärkte det egna kapitalet under året med hjälp av överskott från arbetslöshetsavgiften. Det finns en problematik i att prognostisera arbetslöshetsavgiften till rätt nivå då det inte med exakthet går att förutse hur framtiden och konjunkturen kommer att se ut. Under 2011 har 21 stycken arbetslöshetskassor, efter godkännande av IAF, sänkt den del av medlemsavgiften som avser att täcka kostnaderna för arbetslöshetsavgiften. En anledning till detta är att arbetslöshetskassorna har byggt upp överskott som i och med sänkningen kommer medlemmarna tillgodo. Vidare har de flesta arbetslöshetskassor prognostiserat ett lägre antal personer med inkomstrelaterad ersättning och en lägre utbetalning av inkomstrelaterad ersättning än vad som tidigare budgeterats/prognostiserats i samband med beslut om medlemsavgifter. Till framtida risker hör ökad arbetslöshet och kraftiga svängningar i arbetslöshetskassornas avgifter till staten. Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter har stor betydelse i sammanhanget och det är således av vikt att dessa löpande följer utvecklingen på arbetsmarknaden och vid behov snabbt korrigerar medlemsavgiften i takt med att arbetslösheten ökar eller minskar. Vidare kan en fortsatt medlemsminskning hos vissa arbetslöshetskassor kräva högre medlemsavgifter, vilket i sin tur kan leda till ytterligare minskat medlemsantal. Detta gör mindre arbetslöshetskassor sårbara och kan innebära svårigheter att driva verksamheten vidare. Ett exempel på detta är Teaterverksammas arbetslöshetskassa som vid årsskiftet 2011/2012 fusionerades med Unionens arbetslöshetskassa. Ekonomigranskning Den ekonomigranskning som genomfördes på tre arbetslöshetskassor har i likhet med granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar belyst den ekonomiska situationen. Små arbetslöshetskassor har en högre sårbarhet beroende på sin storlek. Om arbetslösheten bland medlemmarna dessutom är hög innebär det en högre medlemsavgift. Höga medlemsavgifter kan innebära att arbetslöshetskassan tappar medlemmar vilket leder till en minskning av ett redan begränsat intäktsunderlag. Detta är faktorer som tillsammans har stor påverkan på de små arbetslöshetskassornas ekonomi. Avvikelser från regelverket Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetslöshetskassorna har gjort avvikelser från gällande regelverk. Det har i huvudsak handlat om vilken redovis- Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF 17

18 ningsprincip arbetslöshetskassorna tillämpat. IAF står fast vid att det är den i bokföringslagen och årsredovisningslagen fastlagda huvudprincipen som gäller för redovisning, det vill säga redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Det är IAF:s ambition att samtliga arbetslöshetskassor ska tillämpa gällande regelverk. IAF har därför påbörjat ett arbete för att på ett än mer pedagogiskt sätt i föreskriften stötta arbetslöshetskassorna. 18 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2010, IAF

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser Översikt över förändringar Innehåll Innehåll 1 Förord 3 Kontaktpersoner 4 1 Inledning 5 2 K-reglerna 7 3 Tillämpning av K3 11 3.1 K3

Läs mer

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BÖRSENS ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE AV GRANSKNINGEN... 4 ÄRENDEHANTERING...

Läs mer