Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft"

Transkript

1 Dnr: 2005/ :12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

2 2

3 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och Ulrika Rydberg. Ansvarig chef har varit Magdalena Sinander. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll 1. Sammanfattning Slutsatser Rekommendationer till arbetslöshetskassorna Uppdraget Bakgrund Syfte Mål Kartläggning och granskning av arbetslöshetskassornas regeltillämpning Kartläggning Enkät Antalet ärenden Komplicerade ärenden Metodanvisning Återkommande uppdrag Neka erbjudet arbete och egen uppsägning Ersättning trots arbete i uthyrningsföretag Information om regler Granskning av tio arbetslöshetskassor Urval av arbetslöshetskassor Antalet ärenden Bristande utredning Återkommande uppdrag Egen uppsägning Information om regler

6 6

7 1. Sammanfattning 1.1 Slutsatser Vid granskningen har det framkommit att ca hälften av arbetslöshetskassorna anser att ärenden rörande personer som är anställda i uthyrningsföretag är komplicerade att utreda. Svårigheten ligger i att få vetskap om det aktuella företaget är ett uthyrningsföretag och att särskilja entreprenadverksamhet och uthyrningsverksamhet. Ett nytt arbetsgivarintyg skall börja användas under 2006 och på detta finns utrymme för arbetsgivaren att fylla i om arbetstagaren varit anställd för att hyras ut. Denna förändring kommer troligen att underlätta arbetslöshetskassornas hantering i denna del. Arbetslöshetskassornas bedömning av huruvida ett uppdrag skall anses som återkommande varierar. Vissa har tolkat begreppet så att ersättningsrätten skall stoppas först efter det andra uppdraget i uthyrningsföretaget, om det av handlingarna framgår att den sökande har blivit erbjuden ett tredje uppdrag och tackat ja. Andra anser att ersättningsrätten skall stoppas helt efter det tredje uppdraget. En del arbetslöshetskassor tillämpar också en tidsgräns på mellan tre till sex månader efter vilken uppdrag inte längre bedöms som återkommande. I regelverket finns ingenting som säger hur lång tid det skall ha förflutit mellan uppdragen för att de inte skall betraktas som återkommande. Kammarrätten i Stockholm har ansett att två anställningar kan vara tillräckligt för att uppdragen skall anses vara återkommande. 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) ståndpunkt är dock att en sökande inte har rätt till ersättning så länge denne står till företagets förfogande för återkommande uppdrag. Arbetslöshetskassorna måste därför utreda redan efter första uppdraget om den sökande fortfarande står till företagets förfogande för återkommande uppdrag. Prövningen måste göras i varje enskilt fall och tidsgränser kan endast användas som riktmärke. Granskningen har visat att många arbetslöshetskassor betalar ut ersättning trots information om att den sökande har tackat ja till fortsatt anställning i uthyrningsföretaget. Kammarrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2005 anfört att den språkliga innebörden av ordet återkommande torde vara att två anställningar i princip är tillräckligt. Kammarrätten ansåg dock att det måste finnas 1 Ang. Kammarrättens dom, se nästa stycke. 7

8 utrymme att beakta även andra omständigheter såsom att lång tid har förflutit mellan de två anställningarna eller att den sökande haft ett annat arbete däremellan. Den sökande är skyldig att anmäla förändringar, såsom erhållet arbete, till sin arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassan är skyldig att utreda huruvida den sökande har rätt till ersättning innan ersättningen betalas ut. Arbetslöshetskassan kan härvid t ex begära in anställningsavtal från den sökande för att utesluta att denne har fått arbete i ett uthyrningsföretag. Alla arbetslöshetskassor begär dock inte in anställningsbevis, även om de fått indikation på att den sökande har fått arbete. I många fall händer det även att arbetslöshetskassan fått in underlag i form av anställningsbevis, varav framgår att den sökande har arbete i uthyrningsföretag, men trots denna information stoppas inte alltid utbetalningen av ersättningen, som därmed utgår felaktigt. De arbetslöshetskassor som har som rutin att begära in anställningsbevis dröjer många gånger med att begära detta. Denna fördröjning kan leda till att ersättning felaktigt betalas ut under tid som den sökande har deltidsarbete i uthyrningsföretag. En arbetslöshetskassa som inser att ersättning utgått felaktigt måste utreda för att avgöra om den sökande skall bli återbetalningsskyldig. En del arbetslöshetskassor avstår dock helt från att utreda huruvida den sökande skall bli återbetalningsskyldig för den felaktigt utbetalade ersättningen. Arbetslöshetskassornas bedömning av om en sökande skall avstängas från ersättning när denne lämnat sin anställning i uthyrningsföretaget varierar. Vissa arbetslöshetskassor beslutar att stänga av den sökande från ersättning medan andra inte alls utreder om avstängning skall ske. IAF anser att arbetslöshetskassorna skall utreda huruvida den sökande har haft ett giltigt skäl att sluta sitt arbete på egen begäran. 1.2 Rekommendationer till arbetslöshetskassorna För att undvika att ersättning utgår felaktigt bör arbetslöshetskassorna se över sina rutiner enligt nedan. Arbetslöshetskassorna skall redan efter första uppdraget utreda om den sökande fortfarande står till företa 8

9 gets förfogande för återkommande uppdrag. Om så är fallet är den sökande inte att betrakta som arbetslös. Det är lämpligt att arbetslöshetskassorna redan på ett tidigt stadium, t ex då de mottar kassakort, anställningsbevis eller arbetsgivarintyg, informerar de sökande om vilka regler som gäller vid arbete i uthyrningsföretag. Detta för att förhindra att de sökande söker ersättning under tid de har arbete i uthyrningsföretag och mellan återkommande uppdrag. Skulle ersättning trots detta utbetalas felaktigt kan de sökande därmed inte hävda att de inte kände till vilka regler som gäller. Denna rutin blir troligen också arbetsbesparande för arbetslöshetskassorna genom att de inte behöver ta beslut om avslag på ersättningsansökningar och återkrav i samma omfattning. I arbetslöshetskassornas handläggarstöd och utbetalningssystem, OAS, borde det finnas möjlighet att lägga in uppgifter om huruvida de sökande arbetar i uthyrningsföretag. Ärendena kan på detta sätt identifieras och arbetslöshetskassorna kan bevaka om den sökande arbetar eller tidigare har arbetat i uthyrningsföretag. Arbetslöshetskassorna har ett samarbete som består i att ta fram ett nytt ärendehanteringssystem, ÄGA (Ärendehantering gemensamt för a-kassorna). ÄGA beräknas tas i drift i mars Som IAF har uppfattat det är tanken att alla arbetslöshetskassor skall kunna söka på ärendetyper i ÄGA, såsom t ex uthyrningsföretag. Arbetslöshetskassorna bör se över sina rutiner avseende hur anställningsbevis begärs in då den sökande börjar deklarera arbete på sina kassakort. Detta eftersom ersättning felaktigt kan komma att utbetalas om anställningsbevis inte snabbt inkommer till arbetslöshetskassan i samband med att anställning i uthyrningsföretag påbörjas. Arbetslöshetskassorna bör se över sina rutiner avseende hur anställningsbevis hanteras så att intygen inte blir liggande utan åtgärd. 9

10 2. Uppdraget 2.1 Bakgrund I början av 1990-talet avgjorde Försäkringsdomstolen (FÖD) ett antal mål angående rätten till arbetslöshetsersättning för personer som anlitats av ett företag för att hyras ut. Domstolen fann därvid att en person som vid återkommande tillfällen anlitas av ett personaluthyrningsföretag skall anses som tillsvidareanställd i företaget i den omfattning som motsvarar personens arbetsutbud så länge personen har återkommande uppdrag. Detta skulle enligt domstolen gälla oavsett hur anställningsavtalet i det enskilda fallet är utformat. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) uppmärksammade i mitten av 1990-talet, att arbetslöshetskassorna tillämpade reglerna avseende rätten till ersättning för arbetstagare anställda i uthyrningsföretag olika. Detta föranledde ett meddelande till arbetslöshetskassorna (nr 5/1996). Häri intog AMS ståndpunkten att anställda i uthyrningsföretag inte kunde vara ersättningsberättigade eftersom de stod till arbetsgivarens förfogande motsvarande sitt arbetsutbud även för den tid de inte var uthyrda. I förtydligande syfte gavs ännu ett meddelande ut, nr 5/2001, till arbetslöshetskassorna med anledning av vissa svårigheter beträffande tolkningen av tidigare meddelande. AMS inställning hade inte förändrats. I IAF Informerar, som motsvarar AMS meddelanden, har IAF under 2004 skrivit två meddelanden rörande uthyrningsföretag, nr 2/2004 och nr 4/2004. Av meddelandena framgår att IAF bedömt rättsläget på samma sätt som AMS. IAF har dock gjort ett förtydligande vad gäller personer som är tillsvidareanställda i ett uthyrningsföretag och har lön under de perioder då företaget inte kan erbjuda sysselsättning. Vid uppsägning från en sådan anställning bör arbetslöshetsersättning kunna utgå. Nämnda situation förutsätter dels att personen inte står till uthyrningsföretagets förfogande och dels att uppsägningen skett i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och gällande kollektivavtal. Den praxis som har utvecklats på området har lett till kollektivavtal på både tjänstemanna- och LO-området, innehållande krav på att anställda skall uppbära garantilön även under tid de inte är uthyrda. 10

11 2.2 Syfte IAF beslutade, bl a med anledning av diskussioner i IAFs insynsråd, att kartlägga arbetslöshetskassornas handläggning av ersättningsärenden för personer som har anställning i företag som hyr ut arbetskraft. Syftet med uppdraget har varit att undersöka om arbetslöshetskassorna tillämpar reglerna avseende denna typ av ärenden på ett korrekt och likformig sätt. 2.3 Mål Målet med uppdraget har varit att medverka till att arbetslöshetskassorna tillämpar reglerna på ett korrekt och likformigt sätt. 11

12 3. Kartläggning och granskning av arbetslöshetskassornas regeltillämpning 3.1 Kartläggning Enkät I juni 2005 sändes en enkät ut till samtliga 37 arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassorna har i enkäten bl a fått svara på frågor om hur de hanterar ersättningsärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft. Samtliga arbetslöshetskassor har besvarat enkäten Antalet ärenden Förekomsten av antalet ärenden av den nu aktuella typen varierar mycket mellan arbetslöshetskassorna. Några arbetslöshetskassor uppgav att denna ärendetyp inte förekommer över huvud taget, andra uppgav att de har flera hundra ärenden per år. Många arbetslöshetskassor uppgav att de inte har någon uppfattning om hur många ärenden av den nu aktuella typen arbetslöshetskassan har. En förklaring till detta kan vara att det inte är möjligt att i OAS söka fram ärenden som rör uthyrningsverksamhet Komplicerade ärenden Ca hälften av arbetslöshetskassorna har svarat att de anser att ärenden av den nu aktuella typen är komplicerade att utreda. Svårigheten ligger i att få kännedom om huruvida det aktuella företaget är ett uthyrningsföretag och att särskilja entreprenadverksamhet och uthyrningsverksamhet Metodanvisning Åtta arbetslöshetskassor uppgav att de har en intern metodanvisning. Av de arbetslöshetskassor som svarat att de inte har någon metodanvisning uppgav åtta arbetslöshetskassor att de följer AMSs och IAFs riktlinjer. Två arbetslöshetskassor uppgav att de följer Arbetslöshetskassornas Samorganisations (SO) rekommendation om uthyrningsföretag Återkommande uppdrag Kartläggningen visade att arbetslöshetskassorna gör olika bedömningar av om ett uppdrag skall ses som återkommande. Sju arbetslöshetskassor uppgav att de beslutar 12

13 om att stoppa ersättningsrätten helt efter det andra uppdraget i uthyrningsföretaget, om det av handlingarna framgår att den sökande har blivit erbjuden ett tredje uppdrag och tackat ja till detta. Två arbetslöshetskassor uppgav att de stoppar ersättningsrätten helt efter det tredje uppdraget. En arbetslöshetskassa uppgav att den beviljar ersättning efter att uppdrag slutförts utan att utreda huruvida den sökande fortfarande står till företagets förfogande. Fem arbetslöshetskassor tillämpar en tidsgräns på tre månader efter vilken uppdrag inte längre bedöms som återkommande. Den sökande riskerar således inte att förlora ersättningsrätten om denne tar arbete i samma uthyrningsföretag och det har förflutit minst tre månader sedan förra uppdraget. En arbetslöshetskassa uppgav att den i motsvarande situation tillämpar en tidsgräns på sex månader. I regelverket finns ingenting som säger hur lång tid som skall ha förflutit mellan uppdragen för att de inte skall betraktas som återkommande. Av AMSs och IAFs meddelanden framgår däremot att den sökande inte har rätt till ersättning så länge denne står till företagets förfogande för återkommande uppdrag. Kammarrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2005, mål nr , anfört att den språkliga innebörden av ordet återkommande torde vara att två anställningar i princip är tillräckligt. Kammarrätten ansåg dock att det måste finnas utrymme att beakta även andra omständigheter såsom att lång tid har förflutit mellan de två anställningarna eller att den sökande haft ett annat arbete däremellan. Kammarrätten fann i detta fall att den sökande inte hade rätt till ersättning, då knappt en månad förflutit mellan den första och andra anställningen som båda var tidsbegränsade. Den sökande hade enligt Kammarrättens uppfattning återkommande anlitats för uthyrning av samma företag. Arbetslöshetskassan hade dessutom informerat den sökande efter den första anställningen om att han inte var berättigad till ersättning om han på nytt tog anställning hos samma företag Neka erbjudet arbete och egen uppsägning Sju arbetslöshetskassor uppgav att de anser att de sökande kan neka att anta erbjudet arbete i uthyrningsföretag utan att riskera sanktion, för det fall att uthyrningsföretaget inte kan erbjuda heltidsarbete. Åtta arbetslöshetskassor svarade att de sökande kan säga upp sig från 13

14 arbetet utan att riskera sanktion om de har en lön som understiger dagpenningen med tio procent Ersättning trots arbete i uthyrningsföretag En arbetslöshetskassa uppger i sin metodanvisning att den bortser från särreglerna för uthyrningsföretag om den sökande har en tillsvidareanställning och företaget har kollektivavtal. Sådana anställningar skall enligt arbetslöshetskassan inte ingå i bedömningen av om den sökande haft korta upprepade anställningar på samma uthyrningsföretag. Arbetslöshetskassans anvisning ger uttryck för att den ger de sökande rätt till ersättning mellan olika anställningar, så länge företaget har tecknat ett kollektivavtal. En arbetslöshetskassa kan dock inte generellt avstå från att tillämpa reglerna för uthyrningsföretag p g a att det finns ett kollektivavtal. En arbetslöshetskassa måste i varje ärende utreda om det är ett kollektivavtal avseende uthyrningsföretag som det aktuella företaget tillämpar 2. En annan arbetslöshetskassa uppger i sin metodanvisning att en sökande som ansöker om ersättning jämsides med deltidsarbete hos ett uthyrningsföretag är berättigad till ersättning om denne har en anställning med fastställd arbetstid. IAF anser att fyllnadsersättning aldrig kan utgå vid deltidsanställning i uthyrningsföretag. 3 Två arbetslöshetskassor har uppgett att de tillämpar SOs rekommendation. IAF tolkar detta som att det är SOs utredning Det ska vara möjligt att få arbetslöshetsersättning mellan anställningar i bemanningsföretag som dessa arbetslöshetskassor tillämpar. Av utredningen framgår bl a att 4 SO anser att det skall vara möjligt att erhålla ersättning som utfyllnad vid deltidsanställning med fastställd anställningstid. Om den anställde har ett avtal där han eller hon står till arbetsgivarens förfogande på heltid bör däremot ingen arbetslöshetsersättning beviljas. SO anser vidare att en person som arbetat på ett bemanningsföretag är att anse som arbetslös när anställningen 2 IAF har av granskningen inte kunnat konstatera huruvida aktuell arbetslöshetskassa tillämpar sin metodanvisning ordagrant eller om denna i varje ärende utreder om företaget i fråga tillämpar ett kollektivavtal avseende uthyrningsföretag. 3 IAF informerar 4/ Se SOs utredning s. 48 och

15 är avslutad. Anställningen bör kunna ses som avslutad även om arbetstagaren har ställt sig positiv till att få arbetserbjudanden från arbetsgivaren i framtiden eller träffat en överenskommelse med arbetsgivaren om en framtida anställning. SO anser också att det bör vara tillåtet med arbetslöshetsersättning mellan anställningarna på samma sätt som det är tillåtet med ersättning mellan visstidsanställningar inom andra branscher. IAFs uppfattning är att fyllnadsersättning aldrig kan utgå vid deltidsanställning i uthyrningsföretag. Arbetslöshetskassorna måste redan efter första uppdraget utreda om den sökande fortfarande står till företagets förfogande för nya uppdrag. Om så skulle vara fallet är den sökande inte att betrakta som arbetslös Information om regler Hur arbetslöshetskassorna informerar de sökande om de regler som gäller vid arbete i uthyrningsföretag varierar mellan arbetslöshetskassorna. Vissa arbetslöshetskassor informerar redan under den sökandes första uppdrag i ett uthyrningsföretag, andra informerar först efter att anställningen avslutats och den sökande söker ersättning. Det förekommer även att det kan dröja till efter andra eller tredje uppdraget hos ett företag innan information lämnas. 3.2 Granskning av tio arbetslöshetskassor Urval av arbetslöshetskassor Av de svar arbetslöshetskassorna lämnade på den enkät som IAF skickade till samtliga arbetslöshetskassor under juni 2005, framgick förekomsten av antalet ärenden rörande uthyrningsföretag på arbetslöshetskassorna. IAF beslutade att genomföra en granskning av tio arbetslöshetskassors handläggning och beslut i ersättningsärenden rörande personer med anställning i uthyrningsföretag. Urvalet av arbetslöshetskassor grundade sig på förekomsten av uthyrningsföretag inom arbetslöshetskassornas verksamhetsområden och vad som i övrigt framkommit av kartläggningen. De arbetslöshetskassor som valdes ut var Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, Handelsanställdas Arbetslöshetskassa, HTFs Arbetslöshetskassa, Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetskassa, Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa, SIFs Arbetslöshetskassa, Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa, SEKOs Arbetslöshetskassa, STs Arbetslöshetskassa och 15

16 Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa. Dessa arbetslöshetskassor anmodades att till granskningen ta fram samtliga ärenden rörande uthyrningsverksamhet där beslut fattats mellan den 1 juni 2005 och den 31 september Som en första inledande granskning genomfördes en förstudie av tio omprövningsärenden hos Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa Antalet ärenden Som framgår ovan har IAF till arbetslöshetskassorna ställt frågan om hur många ärenden rörande uthyrningsföretag som arbetslöshetskassorna uppskattar att de får in per år. Några arbetslöshetskassor uppgav att denna ärendetyp inte förekommer över huvud taget, andra uppgav att de har flera hundra ärenden per år. Trots att vissa arbetslöshetskassor har uppgett att de har ett stort antal ärenden per år har dock endast ett fåtal tagits fram till IAFs granskning. Hos tre arbetslöshetskassor har endast fem ärenden på vardera arbetslöshetskassa kunnat granskas, vilket är ett för litet underlag för att kunna bedöma hur arbetslöshetskassan generellt handlägger ärenden av den nu aktuella typen Bristande utredning För att en arbetslöshetskassa skall kunna tillämpa de speciella regler som gäller vid arbete i uthyrningsföretag måste arbetslöshetskassan få en indikation på att den sökande har en anställning i sådant företag. Den sökande är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter till sin arbetslöshetskassa om det sker förändringar, t ex att arbete erhållits. Detta kan t ex ske genom att arbetsgivarintyg, anställningsavtal, kassakort eller att en ändringsblankett lämnas, av vilka framgår att den sökande har fått ett arbete. Arbetslöshetskassan är skyldig att utreda huruvida den sökande har rätt till ersättning innan ersättningen betalas ut och måste således i dessa fall kunna utesluta att den sökande har fått arbete i ett uthyrningsföretag. Arbetslöshetskassan kan härvid t ex begära in anställningsavtal från den sökande. IAFs granskning har visat att inte alla arbetslöshetskassor alltid begär in anställningsbevis när de får indikation på att den sökande har fått arbete. Arbetslöshetskassorna har genom denna hantering fattat beslut på ett ofullständigt underlag. 16

17 Granskningen har också visat att det i många fall händer att arbetslöshetskassan fått in underlag i form av anställningsbevis av vilket det framgår att den sökande har arbete i uthyrningsföretag. Trots denna information stoppar inte arbetslöshetskassan utbetalningen av ersättningen, som därmed utgår felaktigt. En annan situation som granskningen visat är att det förekommer att den sökande inkommit med ett arbetsgivarintyg till arbetslöshetskassan av vilket framgår att den sökande har tackat ja till fortsatt arbete i uthyrningsföretaget. Den sökande har alltså återkommande uppdrag i företaget och arbetslöshetskassan skall härvid besluta om att stoppa utbetalningen av ersättningen. Granskningen har dock visat att många arbetslöshetskassor betalar ut ersättning trots att arbetslöshetskassan fått information om det återkommande arbetet. I de fall där anställningsbevis begärts in har detta inte skett i direkt anslutning till att arbetet påbörjats och den sökande börjat deklarera arbete på sina kassakort. Granskningen har visat att arbetslöshetskassorna många gånger begär in anställningsbevis långt efter att den sökande börjat ansöka om ersättning, t o m långt efter att arbetet avslutats. Arbetslöshetskassorna bestämmer själva i OAS när påminnelse om att kräva in arbetsgivarintyg skall ske. Arbetslöshetskassornas långa handläggningstider för att begära in underlag för beslut, och i många fall bristande utredningar, leder till att ersättning felaktigt kan komma att betalas ut under tid som den sökande har deltidsarbete i uthyrningsföretag. Granskningen visade att nio arbetslöshetskassor felaktigt har betalat ut ersättning vid deltidsarbete i uthyrningsföretag. Då en arbetslöshetskassa inser att ersättning utgått felaktigt måste den utreda om den sökande är återbetalningsskyldig. Granskningen visade att vissa arbetslöshetskassor helt avstår från att utreda huruvida den sökande skall bli återbetalningsskyldig för den felaktigt utbetalade ersättningen. Andra arbetslöshetskassor fattar beslut om att efterge skulden p g a att de anser att den sökande varit i god tro eftersom denne inte fått information om vilka regler som gäller för ersättning i samband med arbete i uthyrningsföretag. Om en arbetslöshetskassa väljer att inte utreda de ärenden där ersättning utgått felaktigt, kan den inte heller fatta beslut om huruvida den sökande skall bli återbetal 17

18 ningsskyldig eller inte. I de fall då en arbetslöshetskassa efterger återkravet skall motsvarande summa i vissa fall betalas tillbaka till staten av arbetslöshetskassan Återkommande uppdrag Granskningen visade att arbetslöshetskassorna gör olika bedömningar av huruvida ett uppdrag skall ses som återkommande. Precis som kartläggningen visat så beslutar vissa arbetslöshetskassor om att stoppa ersättningsrätten helt efter andra uppdraget i uthyrningsföretaget om det av handlingarna framgår att den sökande har blivit erbjuden ett tredje uppdrag och tackat ja. Andra arbetslöshetskassor stoppar ersättningsrätten helt efter tredje uppdraget eller beviljar ersättning efter att uppdrag slutförts utan att utreda huruvida den sökande fortfarande står till företagets förfogande. Som framgår av kapitel har Kammarrätten i Stockholm anfört att den språkliga innebörden av ordet återkommande torde vara att två anställningar i princip är tillräckligt Egen uppsägning Av granskningen har framkommit att arbetslöshetskassorna har olika rutiner avseende de ärenden där den sökande lämnat sin anställning i ett uthyrningsföretag på egen begäran. Vissa arbetslöshetskassor beslutar att avstänga den sökande från ersättning, medan andra inte alls utreder om avstängning skall ske. Dessa arbetslöshetskassor anser alltså att det faktum, att det rör sig om anställning vid uthyrningsföretag, i sig är ett godtagbart skäl för att lämna arbetet. IAF anser att arbetslöshetskassorna skall utreda huruvida den sökande har haft ett giltigt skäl att sluta sitt arbete på egen begäran. Det måste härvid föreligga starka skäl, t ex att lönen inte betalats ut eller att arbetet är olämpligt av hälsoskäl. Enbart det förhållande att anställning finns i ett uthyrningsföretag utgör i sig inget giltigt skäl Information om regler Det finns inget krav på att arbetslöshetskassorna skall informera de sökande om vilka regler som gäller vid arbete i uthyrningsföretag i de fall där arbetslöshetskassorna inte får en direkt förfrågan. Granskningen har också visat att inte alla arbetslöshetskassor informerar de sökande om vilka regler som gäller, trots att arbetslöshetskassorna har vetskap om att dessa har arbete i ett uthyrningsföretag. Arbetslöshetskassorna dröjer även med att skicka 18

19 ut informationen tills att ett andra uppdrag i samma uthyrningsföretag avslutats. Om ersättning betalats ut mellan uppdragen kan den sökande bli återbetalningsskyldig om denna inte fullgjort sin uppgiftsskyldighet. Arbetslöshetskassorna synes dock benägna att efterge återkravet då dessa anser den sökande vara i god tro eftersom den sökande inte haft vetskap om vilka regler som gäller vid arbete i uthyrningsföretag. Granskningen har visat att i de fall där arbetslöshetskassan har lämnat informationsbrev har den sökande i mindre grad varit benägen att söka ersättning vid senare tillfälle. Det kan därför vara lämpligt att arbetslöshetskassorna på ett tidigt stadium lämnar information till de sökande. 19

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

IAF Informerar Nr 4/2004

IAF Informerar Nr 4/2004 2004-12-17 1 (1) Carina Karlsson IAF Informerar Nr 4/2004 Ersättningsrätt vid anställning i bemanningsföretagens uthyrningsverksamhet Frågan om rätt till arbetslöshetsersättning mellan uppdrag samt vid

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2012-04-04 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-04-04 Meddelad i Stockholm KAMMARRÅTTEN Avdelning 03 2012-04-04 Meddelad i Stockholm Sida l (8) Mål nr 7348-11 KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg 2014:6 Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/476 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning 2013:5 Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/646 J9 Samtliga

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer