Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt"

Transkript

1 Fuu 2002:1 ISSN Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

2 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Innehållsförteckning Sammanfattning. 1 sid. Bakgrund. 1 Handläggningstider, rutiner m.m Allmänt 2 Genomförande av kartläggningen... 2 Kommentar till kassornas svar m.m. 3 Kassornas förklaringar och planerade åtgärder. 3 Slutsatser. 4 Antal överklagade ärenden (Tabell 1). bilaga Kassornas redovisade tid för handläggning av överklagande i kronologisk ordning (Tabell 2). bilaga Ansvarig utgivare: Leif Tallskog, AMS Försäkringsenhet Frågor om innehållet: Anita Thulin, AMS Försäkringsenhet

3 Sammanfattning AMS genomförde under hösten 2001 en kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt. Syftet var att kontrollera om överklagningsärenden handläggs i enlighet med AMS föreskrifter och kommentar till dessa. Kartläggningen visade att samtliga (38) arbetslöshetskassor följde AMS tillämpningsföreskrifter vad beträffar ankomststämpling, diarieföring och rättidsprövning av en skrivelse med överklagande. Överlämnandet av ett överklagningsärende till länsrätt skall ske snarast. Av kartläggningen framgick emellertid att 15 arbetslöshetskassor hade en handläggningstid överstigande en vecka, vilket inte är acceptabelt. Bakgrund Justitieombudsmannen (JO) har i ett antal ärenden riktat kritik mot enskilda arbetslöshetskassor på grund av oacceptabelt lång handläggningstid i samband med överlämnande av överklagande till länsrätt. JO har i flera beslut uttalat att ett sådant överlämnande i normalfallet inte bör dröja mer än en vecka. AMS Försäkringsenhet beslutade därför att under hösten 2001 genomföra en kartläggning av om överklagningsärenden handläggs i enlighet med AMS föreskrifter samt kommentar till dessa. 1

4 Handläggningstider, rutiner m.m. Allmänt Arbetslöshetskassorna har att - i enlighet med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) samt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) - besluta om medlems rätt till arbetslöshetsersättning respektive medlemskap. En medlem som inte är nöjd med kassans första beslut kan begära omprövning av detta. Kassans omprövningsbeslut kan överklagas till länsrätt. En skrivelse med överklagande skall ges in till den instans som har meddelat beslutet. Den instans som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Varken ALF eller LAK innehåller några tidsgränser för hur lång handläggningstiden får vara för överklagande eller vilka rutiner som skall tillämpas. AMS har därför utfärdat föreskrifter samt vägledande kommentar till dessa. Enligt föreskrifterna skall en skrivelse med överklagande förses med datum för ankomstdagen och diarieföras. Skrivelse som inkommit i tid skall snarast översändas till länsrätten tillsammans med samtliga till ärendet hörande handlingar. Av kommentar framgår bl.a. att överlämnandet av överklagande till länsrätt i normalfallet bör ske inom en vecka. Genomförande av kartläggningen Arbetslöshetskassorna ombads i en särskild skrivelse att inkomma med följande uppgifter: Beskrivning av rutiner vid handläggning av överklagande Tid för beredning av ett ärende samt eventuellt yttrande Tid för överlämnande till länsrätt. Kassor som inte följde AMS föreskrifter skulle också redovisa åtgärder för att förändra rutinerna. Som underlag för kartläggningen förelåg statistik rörande antal överklaganden, enligt de uppgifter som arbetslöshetskassorna halvårsvis lämnar till AMS (Tabell 1). Genom kartläggningen ville AMS dels få en uppfattning om hur många överklagade ärenden respektive arbetslöshetskassa hade under ett år dels se om det kunde finnas något samband mellan antal överklagade ärenden och handläggningstid. 2

5 Kommentar till kassornas svar m.m. Samtliga (38) arbetslöshetskassor har inkommit med svar. Det har emellertid inte framstått som klart för alla kassor vad som skall ingå i rutinerna. Svaren har därför behövt kompletteras. Uppföljning och komplettering av de lämnade svaren har gjorts vid 24 kassor. Efter genomförda kompletteringar har framkommit att arbetslöshetskassorna allmänt har som rutin att ankomststämpla, diarieföra och rättidspröva en inkommande skrivelse med överklagande. Kassorna följer således AMS föreskrifter i detta hänseende. Beträffande eventuellt yttrande till länsrätt samt tidsåtgång för överlämnande har svaren varit varierande. Flera kassor använder ett standardbrev eller standardyttrande vid överlämnandet. Handläggningstiden har i dessa fall varit en vecka eller kortare. Många kassor har dock uppgett att man ibland eller vid behov avger särskilt yttrande i samband med överlämnandet till länsrätt. Någon uttalad policy eller rutin för när eller om ett yttrande ska ges har inte inte kunnat utläsas av svaren. Det kan konstateras att kassor som uppgett att man normalt yttrar sig, också har en handläggningstid som överstiger en vecka innan ett ärende översänds till länsrätt (Journalisternas, Lärarnas, SIFs, Skogs- och Träfackets samt Sveriges Teaterverksammas arbetslöshetskassor). Den vanligaste orsaken till längre handläggningstid än en vecka är, enligt kassorna, att man vill avge yttrande innan klagoskrivelse jämte handlingar i ärendet överlämnas till länsrätt. Anledningen till att beredningstiden blir relativt lång kan bero på att kassans arbetsutskott eller styrelse vill lämna yttrande och att sammanträde inte hålls så ofta. En annan orsak till längre handläggningstid kan vara att handlingar i ett överklagat ärende finns arkiverade lokalt (avdelning, enhet, regionkontor eller liknande) och att därför viss beredning sker både lokalt och centralt. Av Tabell 2 (tidsåtgång i kronologisk ordning) framgår, enligt redovisade uppgifter till AMS, att 23 kassor överlämnat överklagande inom en vecka. Vid 12 kassor har handläggningstiden varit från 7 dagar till i snitt två veckor. 3 kassor har uppgett upp till en månads handläggningstid. Kassornas förklaringar och planerade åtgärder Kassorna har bl.a lämnat följande förklaringar och förtydligande till längre handläggningstid än en vecka: Ärendet inkommer till kassan, diarieförs och läggs ut på handläggare. Handläggaren skriver till kassans avdelning och begär yttranden, komplettering i ärendet i de fall det behövs (påminnelse efter fjorton dagar om inget yttrande inkommit). Därefter utredning/yttrande till 3

6 arbetsutskott eller styrelse. Målsättning är att ärendet ska överlämnas till länsrätten inom en tid av en månad efter att det inkommit till kassan En kassa har inte haft några överklaganden de senaste åren men har gjort en bedömning att rimlig tid för handläggning borde vara dagar Handlingarna översänds till länsrätten inom en vecka från det att överklagande inkommit till kassan. Under semestertid har det dock tagit upp till två veckor När överklagan inkommer diarieförs den och akten kopieras till länsrätten. Om något nytt framkommit i överklagandet begärs yttrande från berörd part. Kassaföreståndare, biträdande kassaföreståndaren och omprövningshandläggaren har möte en gång i vecka eller var 14:e dag beträffande dessa ärenden. Tid för överlämnande till länsrätt är alltså högst två veckor, normalt en vecka Kassans målsättning är att handläggningen och yttrandet skall vara klart inom två veckor från och med inkomstdagen Överklagan inkommer från medlemmen, kassan stämplar inkommen handling och diarieför denna. Kassaföreståndaren förbereder ärendet till länsrätten. Ärendet behandlas vid närmaste (styrelse/au)sammanträde och sändes omedelbart till länsrätten. Beträffande sammanträden hålls de var 4:e vecka. I bästa fall kommer ärendet dagen före sammanträdet, i sämsta fall en väntan av 4 veckor På grund av att arbetsutskottet har möte en gång per månad varierar tiden från överklagandets inkommande till dess överlämnande till länsrätt. Det är få kassor som har redogjort för de åtgärder man vidtagit eller kommer att vidta för att förkorta handläggningstiden. De kassor som uppgivit att man ändrat eller kommer att ändra rutinerna är: Livsmedelsarbetarnas, SIFs, Kommunaltjänstemännens, Hotell- och Restauranganställdas och Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassor. Slutsatser Den genomförda kartläggningen visar att samtliga (38) arbetslöshetskassor följer AMS tillämpningsföreskrifter beträffande ankomsstämpling, diarieföring samt rättidsprövning av en skrivelse med överklagande. När det gäller hur lång tid en kassa behöver för att till länsrätt översända klagoskrivelse jämte handlingar i ett ärende skiljer sig kassorna åt i de redovisade svaren. 23 av arbetslöshetskassorna har en acceptabel handläggningstid understigande en vecka. Den längre handläggningstid som övriga kassor redovisat kan bero på att kassans arbetsutskott eller styrelse vill lämna 4

7 yttrande men att sammanträde inte hålls så ofta. Andra orsaker kan vara att det inte finns särskilda rutiner för semesterperioder eller att beredning av ett överklagat ärende sker både lokalt och centralt. De arbetslöshetskassor som i normalfallet - av olika skäl - behöver eller anser sig behöva mer än en vecka för att överlämna ett överklagande jämte handlingar till länsrätt, kan inte anses följa AMS föreskrifter. AMS har inte funnit något samband mellan många överklagningsärenden och lång handläggningstid. Några arbetslöshetskassor med få eller inga överklaganden har dock uppgett längre handläggningstid än en vecka (Farmacitjänstemännens, Sveriges Teaterverksammas, Försäkringstjänstemännens, Byggnadsarbetarnas och Sveriges Fiskares arbetslöshetskassor). Man kan möjligen anta att en kassa som har ett fåtal överklaganden och vars rutiner inte så ofta prövas också behöver något längre tid för att bereda ett ärende. Om en arbetslöshetskassa inte hinner färdigställa ett yttrande så att det kan bifogas överklagningsärendet när detta sänds till länsrätten, kan kassan ange att man förbehåller sig rätten att avge yttrande senare. Domstolen ser till att parterna får ta del och yttra sig över vad som tillförts i ärendet. Av kartläggningen framgår att uppgifter som kassorna lämnat till AMS om antal överklaganden inte alltid är tillförlitliga. En översyn skall därför göras av hur statistikuppgifter tas fram och sänds till AMS. AMS kommer i sin tillsynsverksamhet också att följa upp att berörda arbetslöshetskassor vidtar åtgärder för att minimera handläggningstiden av överklagande till länsrätt. Några arbetslöshetskassor förtjänar att lyftas fram som goda exempel på tydliga och bra rutiner: Ledarnas, Småföretagarnas, Industrifackets samt Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassor. Dessa kassor har i sina rutinbeskrivningar med alla de moment som föreskrivs samt har beaktat tidsaspekten. 5

8 Bilaga Tabell 1 Överklagande till länsrätt Antal överklagande som inkommit till kassorna och sedan översänts till länsrätten under perioden 1 juli - 31 december 2000 samt perioden 1 januari - 30 juni 2001 Kassa Antal ärenden 1 juli - Antal ärenden 1 januari - 31 december juni 2001 Ak Alfa Uppgift saknas 91 Ak SEKO Akademikernas (AEA) Byggnadsarbetarnas 3 0 Elektrikernas 2 1 Farmacitjänstemännens 0 0 Fastighetsanställdas Finansförbundets 4 0 Försäkringsanställdas 2 10 Försäkr.tjänstemännens 3 2 Grafiska arbetarnas Hamnarbetarnas 0 0 Handelsanställdas Hotell- och restauranganställdas HTF:s Industrifackets 4 5 Journalisternas 3 1 Kommunalarbetarnas Kommunaltjänstemännens Ledarnas 5 3 Livsmedelsarbetarnas 2 4 Lärarnas Metallindustriarbetarnas Musikernas 3 2 Målarnas Pappers 1 4 Petroleumhandlarna 1 0 SIFs Skogs- och lantbrukstjänstemännens 1 1 Skogs- och träfackets Småföretagarnas Statstjänstemännens Svensk Handels och Arbetsgivarnas Sveriges arbetares 2 0 Sveriges fiskares 1 3 Sveriges teaterverksammas 1 1 Säljarnas 3 8 Transportarbetarnas 21 10

9 Bilaga Tabell 2 Kassornas tid (kronologisk ordning) för handläggning av överklagande till länsrätt enligt svar till Ams Kassa Hamnarbetarnas Ledarnas Småföretagarnas Ak SEKO Elektrikernas Fastighetsanställdas Ak Alfa Finansförbundets Sveriges arbetares Industrifackets Metallindustriarbetarnas Kommunalarbetarnas Svensk Handels och Arbetsgivarnas (SHA) Akademikernas (AEA) Handelsanställdas Livsmedelsarbetarnas Musikernas Målarnas Skogs- och lantbrukstjänstemännens Petroleumhandlarnas Statstjänstemännens (SeA) Säljarnas Transportarbetarnas Journalisternas HTFs Försäkringsanställdas Farmacitjänstemännens Försäkringstjänstemännens Grafiska arbetarnas Kommunaltjänstemännens Hotell- och restauranganställdas Lärarnas Sveriges teaterverksammas Skogs- och Träfackets Sveriges fiskares SIFs Pappersindustriarbetarnas Byggnadsarbetarnas Tidsåtgång Omgående Omgående 1 dag 1-2 dagar 1-2 dagar 1-2 dagar < 3 dagar < 3 dagar < 3 dagar 1-4 dagar 1-4 dagar < 5 dagar < 5 dagar 7-8 dagar < 8 dagar < 10 dagar dagar < 2 veckor (under semestertid) Inom 10 arbetsdagar < 2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor < 14 dagar Ca 2 veckor I snitt 2 veckor 1 vecka - 1 månad drygt Om yttrande < 4 veckor < 1 månad

10 Fuu 2002:1 Rapporten har rekv.nr Rapporten finns på vår hemsida Rapporten kan också beställas från AMS Närservice, Box 6, Gnesta, fax Pris 20 kr per rapport. Frakt och moms tillkommer. AMS Försäkringsenhet. Rekv.nr Fut 2002:1

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-11-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22.8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2012-03-16 Dnr 1727-2011 Sid 1 (5) Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar Beslutet

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen.

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-02-13 Dnr 5080-2004 Sid 1 (5) Fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer