IAF Informerar Nr 4/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAF Informerar Nr 4/2004"

Transkript

1 (1) Carina Karlsson IAF Informerar Nr 4/2004 Ersättningsrätt vid anställning i bemanningsföretagens uthyrningsverksamhet Frågan om rätt till arbetslöshetsersättning mellan uppdrag samt vid deltidsarbete för den som är anställd för att hyras ut i bemanningsföretag har utretts och slutsatsen kan sammanfattas enligt följande. En person som är tillsvidareanställd i personaluthyrningsverksamhet och som pga. t ex. bristande orderingång periodvis är sysslolös, är inte att betrakta som arbetslös och har inte rätt till arbetslöshetsersättning. Situationen kan jämföras med permittering. En anställd som inte är fullt utbokad kan inte heller kombinera deltidsuppdragen med arbetslöshetsersättning, eftersom han eller hon i dessa fall får anses stå främst till företagets förfogande. Inte heller då en person är anställd på deltid i uthyrningsverksamhet kan han eller hon anses ha rätt till arbetslöshetsersättning, eftersom den anställde oavsett hel- eller deltidsanställning knappast kan förutse när eller var han eller hon skall utföra ett uppdrag och därigenom inte kan anses oförhindrad att åta sig annat arbete. Uno Ströberg Carina Karlsson Bilaga: Utredning Bemanningsföretag uthyrning av arbetskraft Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

2 Rättsutredning 1 (9) Försäkringsjuridiska enheten Carina Karlsson Dnr: 2004/0000 Bemanningsföretag uthyrning av arbetskraft Bakgrund 1 Allt sedan 1935 års arbetsförmedlingslag har det i princip varit förbjudet att driva privat arbetsförmedling och hyra ut personal. Personaluthyrning betraktades som olovlig arbetsförmedling. Förbudet var emellertid inte absolut. Viss privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft tilläts efter tillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Tillstånd gavs sparsamt. Regleringen liberaliserades genom införandet av lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, som trädde i kraft den 1 januari Lagen tillät förmedling av chefstjänster och med vissa inskränkningar uthyrning av arbetskraft. Våren 1992 beslutade riksdagen att säga upp ILO-konventionen ( ILO = International Labour Office) nummer 96 om avgiftskrävande arbetsförmedling, som förbjöd arbetsförmedling i vinstsyfte. Samma år tillsattes en utredning för att lämna förslag till avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet. Regeringen lämnade på grundval av utredningens betänkande och remissvaren proposition 2 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet, som bifölls av riksdagen och lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft den 1 juli I början av 1990-talet avgjorde Försäkringsdomstolen (FÖD) ett antal mål 3 angående rätten till arbetslöshetsförsäkring för dem som anlitas av ett företag för att hyras ut. Domstolen fann därvid att en person som vid återkommande tillfällen anlitas av ett personaluthyrningsföretag skall anses som tillsvidareanställd i företaget i fråga i den omfattning som motsvarar personens arbetsutbud. Detta gäller oavsett hur anställningsavtalet i det enskilda fallet är utformat. AMS uppmärksammade att en del arbetslöshetskassor hade olika tillämpning avseende rätten till ersättning för arbetstagare som var anställda i uthyrningsföretag 4 Detta föranledde ett meddelande nummer 5/1996, av vilket framgår att AMS inte ansåg att anställda i uthyrningsföretag var ersättningsberättigade, eftersom de var tillsvidareanställda och hela tiden stod till arbetsgivarens förfogande. Redan ARBOM-utredningen uppvaktades av såväl arbetstagare som arbetsgivare verksamma i uthyrningsföretag med anledning av detta meddelande. Utredningen ansåg dels mot bakgrund av att regeringen hade tillsatt en utredning 5 som skulle se över frågor om privat arbetsförmedling och uthyrningsföretag, dels mot bakgrund av vad som tidigare anförts om att arbetslöshetsförsäkringen skall kunna användas som 1 SOU 1992:116 s. 21 ff. SOU 1997:58 s. 17 f Prop. 1992/92:218 FÖD 2246/91:7, 711/92:7, 1635/92:10, 1799/92:13, 2840/92:7,865/93:13 ARBOMUTREDNINGEN En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring SOU 1996:150 s Dir 1996:58 Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

3 (9) löneutfyllnad att någon regeländring gentemot rådande praxis på området inte var aktuell 6. Aktuell fråga Ett betydande antal bemanningsföretag har etablerat sig i Sverige under 1990-talet 7 och diskussionen om rätten till arbetslöshetsersättning för arbetstagare som är anställda i ett företag för att hyras ut är ständigt aktuell. Frågan är nu om den uppfattning som redovisats av AMS och IAF kan anses förenlig med rättsläget på området. Regelverket Regleringen av personaluthyrning sker dels genom lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, dels genom kollektivavtal på området 8. Rätten till arbetslöshetsersättning regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt i AMS meddelanden nummer 5/1996, 5/2001 och IAF Informerar nummer 2/2004. Med uthyrning av arbetskraft avses enligt 2 lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft ett rättsförhållande mellan beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställaren verksamhet. I förarbetena till denna lag uttalas bl.a. att lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) skall gälla fullt ut även för personaluthyrningsföretag. 9 Detta innebär att huvudprincipen är tillsvidareanställning, men visstidsanställningar kan förekomma för de i LAS angivna fallen. I förarbetena till LAS uttalas när det gäller anställningsformer bl.a. att anställningsskyddslagen bör främja tillsvidareanställningar och bör därmed vara restriktiv mot andra anställningsformer, i den meningen att de inte tillåts om det inte finns klara skäl för det. 10 Denna restriktiva tillämpning av visstidsanställningar framgår också av ett antal avgörande från Arbetsdomstolen (AD). Domstolen har i dessa fall som regel inte nöjt sig med en noggrann prövning av om arbetet är av särskild beskaffenhet utan även om arbetsgivarens verksamhet i det enskilda fallet motiverat tidsbegränsad anställning eller om verksamheten möjligen varit organiserad så att arbetstagaren bort tillsvidareanställas, trots att anställningen avser i första hand vissa tidsbegränsade arbetsuppgifter SOU 1996:150 s Ds 2000:69 s Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund och Tjänstemannaförbundet HTF och akademikerförbunden den 1 maj april 2007 (Avtal för tjänstemän), Bemanningsföretagen och LO-förbunden 1 maj -31 december 2004 (Avtal för bemanningsföretag) Prop. 1992/93:218 s. 34 Prop. 1981/82:71 s. 43 AD 1977 nr. 17, 1984 nr. 77, 1984 nr. 66 (äkta vikariat)

4 (9) Även i kollektivavtalen på området anges att anställning skall gälla tillsvidare om inte tidsbegränsad anställning avtalats enligt de förutsättningar som anges i avtalen. Enligt avtalet för bemanningsföretagen och LO-förbunden tillämpas för den anställde det för det aktuella arbetet hos kunden vid varje tidpunkt tillämpliga riksavtalet avseende löner och allmänna anställningsvillkor. När det gäller garanterad lön och ersättning under ej utbokad tid avtalas en personlig månadslön/timlön för vuxna arbetstagare enligt den lönepraxis som gäller hos bemanningsföretagen. Under tid då arbetstagaren inte är utbokad men arbetar eller deltar i beordrad utbildning utgår den personliga månadslönen/timlönen. Under tid då arbetstagaren inte är utbokad, inte arbetar på bemanningsföretaget eller inte deltar i utbildning utgår garanterad lön per kalendermånad om 90 procent av genomsnittsförtjänsten under den senaste tremånadersperioden. I avtalet regleras härutöver bl.a. arbetsskyldighet samt när arbetstagaren har rätt att avböja ett uppdrag med bibehållna förmåner. När det gäller kollektivavtalet mellan Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund och HTF och akademikerförbunden definieras begreppen stationär, entreprenadtjänstemän och ambulerande tjänstemän. Med stationär avses tjänstemän som arbetar i företagets egen administration. Med tjänsteman anställd på entreprenad avses de som har fast arbetsplats för ett kundföretag och med ambulerande avses tjänstemän som anställs för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. När det gäller lön anges bl.a. att tjänstemans lön fastställs och revideras enligt bestämmelserna i löneavtal med bilagor tecknat den 13 maj Ambulerande tjänsteman har månadslön som fastställs individuellt. Förutom månadslönen kan ambulerande tjänsteman ha rätt till prestationslön. Detta gäller enbart ambulerande tjänstemän. Under en sammanhängande tid av högst 18 månader erhåller ambulerande tjänsteman lön för 133 timmars arbete per månad. Därefter erhåller han eller hon lön för 150 timmars arbete per månad. Utöver den ovan angivna tiden är tjänsteman skyldig att arbeta i den omfattning som fastställts i arbetstidsavtalet. Ersättning för sådant arbete utges som prestationslön. Beräkningen av prestationslön är olika för ambulerande tjänsteman med högst 18 månaders anställning och för den med längre anställningstid. Ersättning utges för det under månaden sammanlagda antalet timmar som fullgjorts, avrundat till närmast lägre heltal. Om en tjänsteman passerar 18 månaders anställningstid under en kalendermånad/beräkningsperiod sker beräkning av prestationslön från och med första dagen i påföljande kalendermånad/beräkningsperiod. Om en tjänsteman börjar eller slutar sin anställning eller ändrar sin sysselsättningsgrad under löpande kalendermånad/avräkningsperiod beräknas lönen på följande sätt: Aktuell månadslön multipliceras med antal anställningsdagar i månaden/avräkningsperioden dividerat med antal kalenderdagar i månaden/avräkningsperioden. Vid ändrad sysselsättningsgrad beräknas varje period med respektive sysselsättningsgrad för sig. Bland övriga frågor som regleras i avtalet finns också bestämmelser om lojalitet och konkurrerande verksamhet. För rätt till arbetslöshetsersättning enligt ALF krävs att den enskilde är arbetslös och oförhindrad att åta sig arbete d.v.s. står till arbetsmarknadens förfogande för en heltidstjänst enligt de grundvillkor som anges i 9 nämnda lag.

5 (9) När det gäller en medlem som arbetar åt ett uthyrningsföretag för att hyras ut skall han eller hon enligt AMS meddelande nr. 5/1996 anses vara tillsvidare anställda i den omfattning som svarar mot medlemmens arbetsutbud. Detta gäller oavsett vad anställningen kallas i anställningsavtalet. En anställning i ett uthyrningsföretag kan inte anses tillfällig om engagemanget är återkommande. Medlemmen måste också anses vara anställd i den omfattning han eller hon står till företagets förfogande oberoende av hur stor garantitid eller lön medlemmen erhåller. Den omfattning medlemmen står till företagets förfogande skall anses utgöra hans eller hennes arbetsutbud. I de fall en medlem har avböjt en anställning i ett personaluthyrningsföretag, som inte kunnat erbjuda anställningsvillkor i överensstämmelse med LAS och inom branschen gällande avtal har AMS kommit att acceptera att medlemmen trots sitt avböjande inte stängs av från rätt till ersättning. Av ett förtydligande som görs i AMS meddelande nr. 5/2001, framgår att en person som är anställd i entreprenadverksamhet i ett bemanningsföretag inte omfattas av det tidigare meddelandet. Enligt AMS utförs arbetet vid entreprenad under den anställdes arbetsgivares arbetsledning. Med entreprenad avses ett rättsförhållande där någon åtar sig att med hos honom eller henne anställd personal åt annan åstadkomma ett visst arbetsresultat. 12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gör ytterligare ett förtydligande i IAF Informerar nr. 2/2004. Däri anges bl.a. att det inte går att kombinera anställning i ett bemanningsföretag och samtidigt uppbära arbetslöshetsersättning, då den anställde i detta fall anses stå till företagets förfogande i den omfattning som motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Den som förlorar en tillsvidareanställning i ett bemanningsföretag genom uppsägning i enlighet med bestämmelserna i LAS eller kollektivavtal är berättigad till arbetslöshetsersättning. Detta gäller även om personen återanställs av företaget förutsatt att uppsägningen skett i enlighet med LAS. EU-direktiv 13. EU-kommissionen har lämnat ett förslag till direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Syftet med direktivet är att förbättra arbetskvaliteten för uthyrd arbetskraft genom att garantera principen om icke-diskriminering samt att fastställa en lämplig ram för inhyrning av arbetskraft för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Principen om icke-diskriminering innebär att en uthyrd arbetstagare inte får behandlas på ett mindre förmånligt sätt när det gäller grundläggande arbetsvillkor än anställd med identiskt eller likartat arbete i kundföretaget, såvida inte en särbehandling är motiverad av objektiva skäl. De grundläggande arbetsvillkor som avses relateras till arbetstid, semester, lön, arbete som utförs av gravida eller ammande kvinnor liksom barn och ungdomar samt åtgärder som syftar till att förhindra /91:124 s , 20 ff. 13 Regeringskansliets faktapromemoria 2001/02:FPM103 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag Dokumentbeteckning KOM (2002) 149 slutlig, Kommenterad dagordning Rådet för sysselsättning, socialpolitik, häls och konsumentfrågor (EPSCO-rådet) den 4 oktober 2004

6 (9) diskriminering. Visst utrymme ges för undantag från icke-diskrimineringsprincipen bl.a. genom kollektivavtal under förutsättning att avtalet garanterar ett adekvat skydd. Medlemsstaterna uppmanas i direktivet att se över eventuella restriktioner eller förbud mot arbete genom bemanningsföretag. Synpunkter Det har vid olika tillfällen framskymtat att bemanningsföretagen och dess personal skulle behandlas styvmoderligt i förhållande till andra företag och deras anställda. Såsom tidigare nämnts krävs för rätt till arbetslöshetsersättning att den enskilde är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande för ett heltidsarbete. Detta gäller oavsett om han eller hon arbetat i bemanningsföretag eller annat företag. Själva affärsidén med uthyrning av personal får anses vara att bemanningsföretaget tillhandahåller kompetent personal vid den tidpunkt som kundföretaget önskar. Detta förutsätter att bemanningsföretagets personal finns tillgänglig när beställningen kommer in. Enligt kollektivavtalen på området är som ovan angivits tillsvidareanställning huvudprincipen. Full utbokning av tillsvidareanställd arbetstagare i ett bemanningsföretag förutsätter god orderingång. Vid bristande beställningar från kunderna kan det uppstå glapp mellan utbokningarna. Arbetstagaren är i sådana fall inte att betrakta som arbetslös. Anställningen kvarstår men han eller hon är sysslolös. (Jfr Kammarrättens i Jönköpings län dom den 10 juli 2002 i mål och Länsrättens i Stockholms län domar den 1 oktober 2004 mål nr och mål nr , den 1april 2004 mål nr , den 26 september 2003 mål , mål och i dom den 18 oktober 1996 mål Ö ). Situationen skulle kunna jämföras med permittering. I sådana fall kan permitteringslön betalas ut men oavsett om så sker eller inte, utgår inte arbetslöshetsersättning för permitteringsperioder. 14 När det gäller deltidsarbete vid uthyrningsföretag är IAF: s uppfattning, som ovan redovisats, att arbetslöshetsersättning inte kan utgå oberoende av garantitidens omfattning eller lön som utbetalas. Skälet för detta är att arbetstagaren i första hand anses stå till uthyrningsföretagets förfogande. (Jfr Kammarrättens i Stockholms län dom den 5 juni 2001 i mål , Länsrätten i Blekinge län dom den 19 oktober 2004 mål nr , Länsrätten i Vänersborg dom den 25 augusti 2004 mål nr och Länsrätten i Stockholms län dom den 1 oktober 2004 mål nr ). Det har ifrågasatts om inte en arbetstagare som har en deltidsanställning t.ex. på halvtid d.v.s. formellt sett står till bemanningsföretagets förfogande 20 timmar per vecka borde vara berättigad till deltidsersättning. Med hänsyn till den affärsidé som får anses ligga till grund för personaluthyrningsverksamheten inställer sig åter frågan när och var arbetstagaren skall första stycket 2. ALF

7 (9) utföra dessa 20 timmar. Oavsett om den anställde innehar en hel- eller deltidsanställning kan han eller hon inte förutse när och var ett uppdrag skall utföras och kan därmed inte anses vara oförhindrad att åta sig annat arbete. En liknande situation kan uppstå för en deltidsanställd inom annan verksamhet, om denne har varierande arbetstider som inte är schemalagda utan bestäms av behovet av vikarier och annan extra arbetskraft vilket gör det svårt att förutse när arbetet skall utföras. (Jfr Länsrättens i Mariestad domar den 27 mars 2001 i mål , och , som gäller avtal om flytande/flexibel arbetstid inom äldreomsorgen och Länsrättens i Västmanlands län dom den 25 oktober 2004 i mål nr Jfr också Länsrättens i Gävleborgs län beslut den 11 maj 2004i mål ) Det bör i detta sammanhang betonas att bara för att en person är anställd i ett bemanningsföretag är han eller hon inte automatiskt uteslutna från rätten till ersättning. Flera bemanningsföretag driver också förmedlingsverksamhet och entreprenadverksamhet. Avgörande för om arbetstagaren är berättigad till ersättning är att fastställa inom vilken verksamhet han eller hon hör hemma. Den som fått t ex vikariat genom förmedlingsverksamhet eller som arbetat inom entreprenadverksamhet omfattas inte av här aktuella regler för uthyrning. Det är inte alltid så enkelt att dra gränsen mellan entreprenad och uthyrningsverksamhet. En avvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet måste göras. (Jfr Kammarrättens i Stockholms län dom den 9 juni 2004 i mål , Länsrätten i Stockholms län dom den 13 oktober 2004 mål nr och länsrätten i Vänersborg dom den 7 oktober 2004 mål nr ). Det får anses ankomma på arbetslöshetskassorna att göra erforderlig utredning. Vidare bör framhållas att den som förlorat sin anställning genom uppsägning från ett bemanningsföretag är berättigad till arbetslöshetsersättning liksom alla andra som förlorar sina anställningar. Även om arbetstagaren blir återanställd av samma bemanningsföretag har han eller hon under arbetslöshet i mellanperioden rätt till ersättning under förutsättning att uppsägningen skett i enlighet med LAS eller gällande kollektivavtal. 15 Bedömning Den uppfattning som IAF och tidigare AMS har redovisat beträffande rätten till ersättning för personal som är anställda i bemanningsföretag för att hyras ut överensstämmer såväl med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring och dess syfte som med etablerad praxis på området. Senare års praxis från överrätterna är sparsam men kan inte sägas avvika från den redan etablerade. Detta gäller i huvudsak även underrätternas avgöranden. I debatten görs ofta jämförelser med vikariepooler. En invändning som kan göras mot detta är att vikariepoolerna inte hyr ut personal utan förmedlar vikariat. Bruket av att återkommande anställa människor på vikariat som synes nyttjas inte minst av landsting och kommuner kan sannolikt ifrågasättas men torde i första hand vara en facklig fråga och i slutänden en fråga för AD. 15 IAF Informerar nr. 2/2004

8 (9) Vid jämförelse med andra verksamheter som i likhet med bemanningsföretagen i olika omfattning kan disponera arbetstagarens tid då denne inte arbetar, kan konstateras att bedömningen av rätt till ersättning är den samma. Fråga har väckts om AMS meddelande 5/1996 och 5/2001 (det får förstås att även IAF Informerar nr. 2/2004 inkluderas) kan anses utföra förbud eller restriktioner mot arbete genom bemanningsföretag som förslaget till EU-direktivet om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag avser att förhindra. 16 Det bör i detta sammanhang framhållas att syftet med direktivförslaget synes vara att främja tryggheten i anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut samt främja branschen och motverka hinder för etablering av små och medelstora företag inte att tillförsäkra arbetstagarna rätt till ersättning vid arbetsbrist. Slutsats Såväl den praxis som finns på området som de avgöranden som finns när det gäller anställningsförhållanden som kan jämföras med uthyrningsverksamhet talar för att IAF: s uppfattning är riktig. Någon förändring av denna uppfattning bör således inte vara för handen. Carina Karlsson 16 Arbetslöshetskassornas samorganisations utredning Det skall vara möjligt att få arbetslöshetsersättning mellan anställningar i bemanningsföretag s. 37

9 (9) Källor Regelverk Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av personal Lag (19982:80) om anställningsskydd AMS meddelande 5/1996 AMS meddelande 5/2001 IAF Informerar 2/2004 Avtal mellan tjänsteföretagens arbetsgivarförbund och HTF och akademikerförbunden Avtal mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden 1 maj-31 december 2004 Förarbeten och utredningar Prop. 1992/93:218 Prop. 1990/91:124 Prop. 1981/82: 71 SOU 1997:58 SOU 1992:116 Ds 2000:69 Praxis Försäkringsöverdomstolen FÖD 2246/91:7, 711/92:7, 1635/92:10, 1799/92:13, 2840/92:7, 865/93:13 Arbetsdomstolen AD 1977 nr 17, 1984 nr 66, 1984 nr 77 Kammarrätten KRNS (gränsdragning entreprenad/uthyrning) KRNJ KRNS Länsrätten Länsrätten i Stockholms län mål nr (gränsdragning entreprenad/uthyrning)

10 (9) Ö Länsrätten i Blekinge län mål nr Länsrätten i Gävleborgs län mål nr Länsrätten i Mariestad mål nr (flytande arbetstid) (- -) (- -) Länsrätten i Vänersborg mål nr (gränsdragning entreprenad/uthyrning) Länsrätten i Västmanlands län mål nr (schemalagd anställning 3:3 system) Övrigt material: SO Arbetslöshetskassornas samorganisations utredning Det skall vara möjligt att få arbetslöshetsersättning mellan anställningar i bemanningsföretag

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2012-04-04 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-04-04 Meddelad i Stockholm KAMMARRÅTTEN Avdelning 03 2012-04-04 Meddelad i Stockholm Sida l (8) Mål nr 7348-11 KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-10-29 1 (8) Försäkringsjuridiska enheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 Dnr: 2009/1620 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING I SAMBAND MED FÖRTROENDEUPPDRAG Redovisning

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.11.2002 KOM(2002) 701 slutlig 2002/0072 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag.

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag. Best.nr WS0-0 Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag www.bemanningsforetagen.se Välkommen till bemanningsbranschen Innan och när du börjar () Varför bemanningsbranschen? (0) START Arbetsskyldighet

Läs mer

Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Anställningsvillkor i bemanningsföretag Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU7 Anställningsvillkor i bemanningsföretag Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:90

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:90 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:90 Beslut vid regeringssammanträdet den 13 september 2012 Utvidgning av och

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

2013-04-26 U2013/2796/GV

2013-04-26 U2013/2796/GV Promemoria 2013-04-26 U2013/2796/GV Utbildningsdepartementet Ändring i semesterlagen med anledning av gymnasial lärlingsanställning 1. Ärendets tidigare beredning Regeringen beslutade den 30 juli 2009

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

Näringsdepartementet Pressmeddelande 2004-04-21

Näringsdepartementet Pressmeddelande 2004-04-21 Näringsdepartementet Pressmeddelande 2004-04-21 Regeringsbeslut om utredning om rätt till heltid Åsa Gunnarsson Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson 08-405 12 65 070-267 84 26 John Pettersson

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän VT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän VT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän VT 2017 på På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer på Avtal för Bemanningsföretagen Tjänstemän - Unionen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l 2010-09-22 Meddelad i Jönköping,nspektioner.. för I A F il rbel~ltj:;.hels törs~k:ri"g~n 1 Ink 2010 -OS.: i 4 KLAGANDE Dm :l{\g)4[:')

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Konferens i arbetsmarknadsrelationer Krusenberg herrgård, Uppsala 24-25 oktober 2011 Artikel 19 FunktionsF (Artikel 13 EG

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249 Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 6679-13 angående rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco. Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.se Sida 1 (8) Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer