Remissvar långtidsplanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar långtidsplanen"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

2 Spartacus remissvar Under delen Facklig politisk samarbete tycker inte vi att vi ska begränsa oss till att enbart samarbeta med LO. Vi anser att vi behöver bredda oss och även vända oss mot TCO och Saco. Vi skulle gärna se att detta lyfts fram, framförallt då chansen är stor att det är i någon av dessa organisationer vi kommer vara medlemmar av i framtiden. När det kommer till det organisatoriska ser vi gärna att kommunikationen mellan klubbarna och FS förbättras. Vi tror även att klubbarna skulle gynnas av att träffas oftare på regionalnivå, för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av varandra. Här tycker vi att FS kan ta ett större ansvar för att få igång en sådan verksamhet. För att behålla fler före detta s-studenter inom partiet tror vi det kan vara en god idé att utveckla en form av mentorskapsprogram för att minska steget mellan S- studenter och partiet. Vi anser även att denna del av långtidsplanen, den rent internorganisatoriska, skulle kunna spetsas till. Måluppfyllelsen borde bli högre om det var färre men tydligare mål. När det gäller medlemsvärvning skulle vi gärna se konkretare mål om hur det ska gå till. Att vi ska växa torde de flesta vara överens om, men det kommer aldrig värvas in medlemmar utan en tydlig strategi. Vi tror att vi kan titta och lära mycket av SSU och ta efter de delar som passar in på S-studenter. Sen rent generellt är det mycket språkliga korrigeringar som vi skulle vilja se men det räknar vi med att det fixas till innan kongressen. Spartacus remissvar 1 (18)

3 GSHF:s remissvar Idépolitik: Ø Dela detta kapitel i två delar, där det ena är Idépolitik och det andra är Studieverksamhet Ø Förflytta stycket S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas till det nya kapitlet Studieverksamhet. Motivering: idépolitik är ett viktigt område som är nära sammankopplat med studier. Men vi menar att studierna är så viktiga att de förtjänar ett eget kapitel. Stycket: Tidskriften Libertas: Stryk stycket till förmån för ett nytt enligt nedan: Libertas är ett viktigt forum för både förbundets interna och externa idépolitiska debatt och utveckling. Libertas ska även i fortsättningen vara en fristående tidskrift där redaktionen är fri att genomföra de redaktionella beslut de finner bäst. Libertas ska ha de ekonomiska förutsättningarna som fordras för att stärka sin röst i den idépolitiska debatten och förbundsstyrelsen ska stödja Libertas arbete på redaktionens villkor när det är möjligt. Motivering: Libertas bör själva äga makten över publicistiska och redaktionella beslut. En politisk styrning av tidskriften, även väldigt liten till sin omfattning, riskerar att hindra redaktionen från att fatta de beslut som vore bäst för tidskriften i sig. Förslag på nytt kapitel: Studieverksamhet Infoga stycket S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas först Förslag på nytt stycke: Digitala utbildningar och diskussioner Lägg till brödtext: En viktig del i förbundets verksamhet är att vårda sina medlemmar, och en viktig del i detta är medlemmarna kan delta på interna utbildningar. Eftersom förbundets ekonomi inte ger ett så stort utrymme för omfattande fysiska träffar ska förbundet genomföra försök med digitala utbildningar på nationell nivå. Givetvis ska dessa inte ersätta fysiska träffar eftersom sådana har ett än större värde men de bör betraktas som ett ekonomiskt hållbart komplement. Lägg till nya att-satser: Ø S-studenter ska genomföra försök med digitala utbildningar före 18. Ø S-studenter förstärker möjligheterna för nationellt utbyte på digital väg. Motivering: Det finns rätt praktiska open source-lärplattformar för digital undervisning och dis- GSHF:s remissvar 2 (18)

4 kussion som inte hade medfört någon egentlig inköpskostnad för förbundet. Som anförts i texten kan detta vara ett komplement till t.ex. de nationella träffarna. Digitala lösningar skulle även kunna tilltala personer som inte nödvändigtvis trivs i fysiska sociala grupper eller i traditionella mötesformer. Facklig-politiskt samarbete Stycket: Utveckla samverkan med LO Lägg till brödtext i slutet av stycket: Plattformar där medlemmar i S-studenter kan diskutera med medlemmar i LO, till exempel Wigforssakademin är givande för båda inblandade parter. Lägg till att-sats: Ø S-studenter ska ta initiativ till ett fördjupat utbildningssamarbete med LO eller delar av fackföreningsrörelsen Motivering: Wigforssakademin är mycket lyckad i sin nuvarande utformning. Mer sådant! Internationell solidaritet Stycket: Utskottsarbete Lägg till att-satser: Ø Att en ledamot i förbundsstyrelsen ansvarar för etablering av nya internationella samarbete Ø Att en ledamot i förbundsstyrelsen går en utbildning i hur en får externa medel vid etablering av nya internationella samarbeten. En stark folkrörelse 2 30 Stycket: S-studenter ska vara det största partipolitiska studentförbundet Lägg till att-satser Ø S-Studenter ska ta fram en nationell strategi för hur medlemstalet skall ökas och denna strategi skall ses över på årsbasis. Ø S-Studenter medlemstrategi utöver medlemsvärvning även innefatta hur medlemmar hålls kvar i förbundet och hur en hög aktivitetsnivå nås bland medlemmar. Ø S-Studenter bör nationellt samla in statistik på antalet aktiva medlemmar i klubbverksamheten, och arbeta för att antalet aktiva medlemmar förbättras i takt med medlemsökningen. Motivering: Siffermål på förbundsnivå är ett bra initiativ. För att nå dit behövs en strategi för hur GSHF:s remissvar 3 (18)

5 det skall ske. Dessutom behöver utvecklingen följas upp kontinuerligt. Varje år bör man på förbundsnivå kontrollera att utvecklingen leder mot målsättningen och se över vad för förändringar som annars behöver göras i strategin. Samtidigt som det är viktigt med ökat medlemsantal är det dessutom viktigt att medlemmar är aktiva och behålls i förbundet. Därför bör statistik även föras på antalet aktiva medlemmar (till exempel genom att fråga klubbar om antalet deltagande på möten) och man bör arbeta för att detta förbättras i takt med medlemsantalet. Förslag på nytt kapitel: Förbättrad långsiktig ekonomi 2 30 Lägg till brödtexten: Ett viktigt steg för att utveckla verksamheten är att S-Studenter ökar sina ekonomiska medel. Detta hade möjliggjort en utökad verksamhet till exempel fler nationella träffar för förbundet, utökad arvodering och utökad personalstyrka. Lägg till att-satserna: Ø Att en förbättrad ekonomi blir ett prioriterat mål på långsikt Till 16 Ø Att S-studenter tar fram en plan för hur finansiering av förbundets verksamhet skall kunna förbättras fram till. Till Ø Att S-studenter har en ekonomi som tillåter ytterligare en ombudsman och hett heltidsarvoderat presidie. Ø Att S-studenter verkar för att förhandlingar om utökade medel inleds med en eller flera av de parter som idag finansierar S-studenters verksamhet eller rimligtvis kan komma att göra så i framtiden. Motivering: Vi tycker att ett nytt kapitel bör läggas till där en förbättrad ekonomi och finansiering utpekas som ett särskilt viktigt mål för att utveckla verksamheten. Förslag på generella förtydliganden av oklarheter: 3 Ø Att på sida 1 rad 41 förtydliga vad som menas med meningen: Vid arrangemang av nationella konferenser bör det finnas en plan för hur det ska ingå i övrig verksamhet Ø Att på sida 1 rad 4 ändra meningen: ska alla medlemmar någon gång erbjudits att åka på en förbundsträff till följande ska alla medlemmar ha givits en förutsättning att åka på en förbundsträff Ø Att på sida 3 rad 39 förtydliga vad som menas med meningen: 18 ha minst fem etablerade internationella, med fokus på specifika länder eller regioner mao vad menas med GSHF:s remissvar 4 (18)

6 etablerade internationella? Ø Att på sida rad 9 konkretisera vad som åsyftas med meningen: Att 18 vara synliga på minst vuxenutbildningar GSHF:s remissvar (18)

7 Demos remissvar Demos har gått igenom långtidsplanen, men vi har inga invändningar. Demos remissvar 6 (18)

8 Laboremus remissvar Sida 2, rad 12, S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas Vi vill ha ett tydliggörande vem som har ansvaret för grundutbildningarna, ska ansvaret ligga hos förbundet eller klubbarna? Förslag på att förbundet ska ta fram en mall för grundutbildningen då det i nuläget inte finns någon standardiserad grundkurs inom förbundet. Dessutom att det ska tas fram studiestimulanser för grundkursen i samarbete med SSU, expempelvis på samma nivå som SSUs grundkurs 1-3. Laboremus remissvar 7 (18)

9 SSK:s remissvar SSK anser att det finnas ett behov av att konkretisera målen eller på annat sätt identifiera hur processen för att nå målen ska ske, detta kan som exempel vara genom att inkludera delmål. SSK anser att målen sammanräknat har en hög ambitionsnivå och tror att en sammantagen minskning i vad som ska uppnås till och med är lämpligt sett till de tillgängliga resurserna. Med dessa generella kommentarer har SSK även några specifika påpekanden. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, bör första målet: Vid arrangemang av nationella konferenser bör det finnas en plan för hur det ska ingå i övrig verksamhet, formuleras snarare utifrån att nationella sammankomster knyter an till de nationella kampanjer eller dylikt eller på annat sätt tydliggöra vad som avses med övrig verksamhet. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, tredje målet: ska alla medlemmar någon gång erbjudits att åka på en förbundsträff även specificeras med en reell ambition om att kunna erbjuda plats för alla som val att anmäla intresse under upprepade tillfällen. Erbjudan måste också kunna omsättas i faktisk möjlighet. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, bör specificeras ett mål för att även öka den geografiska spridningen av förbundsträffar, utöver kongressen. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Tidskriften Libertas, bör specificerar ett konkret mål hur stödet för medlem att skriva i Libertas kan konkretiseras, exempelvis genom att ge stöd från förbundet riktat mot breddat deltagande vilket skulle kunna möjliggöra för redaktionen att anordna skrivar-workshops runt om bland klubbarna eller dylikt. SSK anser att under rubrik Facklig-politiskt samarbete, bör ingå mål som inkluderar samverkan med även TCO och SACO. Detta då det finns en naturligare koppling för många S-studenter i egenskap av studentmedlemskap, samt en bra påverkanskanal, där S-studenter kan ha en fördel gentemot SSU och Socialdemokratiska partiet. Konkret förslag på mål: Utveckla en påverkansplan för s-studenter som är aktiva i TCO och SACO. Denna påverkansplanen kan inkludera en del där ett tvärfackligt nätverk startas inom förbundet för att stärka fackligt aktiva medlemmar och bidra till idéutbyte. SSK anser att under rubrik Internationell solidaritet, underrubrik Utskottsarbete, bör förtydligas på vilket sätt ska kontinuitet och tydligheten i det internationella arbetet vara en plattform för utskottsarbetet samt i vilken plattform eftersträvar S-studenter att det internationella arbetet ska synas. SSK anser att underrubriken Vuxenstuderande, i avsnittet En stark folkrörelse, bör strykas i sin helhet. Att innefatta mål om organisering av vuxenstuderande tror SSK inte är den bästa användningen av förbundets begränsade resurser. SSK tror att denna grupp är svårorganiserad av flera anledningar. Många vuxenstuderande studerar enstaka kurser eller på distans parallellt med arbete. Enligt Skolverkets statistik var cirka 4 procent av eleverna 13 heltidsstudenter på den kommunala vuxenutbildningen. Studier sker i många fall inte heller under lika lång tid som för SSK:s remissvar 8 (18)

10 många som studerar på högskolan. SSK tror att detta göra att denna grupp som regel inte identifierar sig som studenter i samma utsträckning som de som studerar på högskola, vilket är något som riskerar att försvåra organiseringen av denna grupp inom S-studenter. Om vuxenstuderande på eget initiativ vill starta verksamhet bör förbundet givetvis stötta och uppmuntra detta - men viljan till engagemang måste i någon mån komma underifrån. SSK anser att under rubrik En stark folkrörelse, underrubrik S-studenter ska vara en samlingsplats för doktorander, bör höja ambitionen och sänka målet om året doktorandnätverket ska finnas, exempelvis 18. SSK ser ingen anledning till att vänta fem år med ambitionen att minst starta ett doktorandnätverk, detta då det kan överstiga tiden för en doktorandutbildning i sig själv. SSK anser att under rubrik Vår plats i arbetarrörelsen, underrubrik S-studenter ska ha ett väl utvecklat lokalt samarbete med Socialdemokraterna, bör formuleras ett mål som specificerar hur förbundet central kan stötta klubbarna i det lokala påverkansarbetet, samt i det erbjuda stöd till hur praktiskt påverkansarbete kan utformas. SSK:s remissvar 9 (18)

11 LSSK:s remissvar Texten är skriven som en generell kommentar, utan alltför specifika ändringsförslag. Nationella nätverkens utveckling, upptagning, transparens, De nationella nätverken har en negativ tendens att snarare fungera som ett kompisgäng med fokus på en specifik fråga, än som ett nationellt nätverk. Upptagningen är begränsad till personer runt om de redan aktiva. Vi måste förbättra vårt arbete med att sprida information och kunskap om nätverken. S-Studenter ska kunna fungera som en trappa mellan det nationella och lokala. Ett sätt för unga människor att gå förbi en gubbdominerad, patriarkal struktur, en struktur full av personkonflikter och prestigetänkande. Förbundet bör i sin verksamhet eftersträva låga instegsnivåer, transparens och en hög kommunikationsnivå. Detta är något som även de nationella nätverken bör eftersträva. De nationella nätverken gör mycket gott. De åstadkommer otroliga saker, och erbjuder en mycket attraktiv verksamhet. De är ett fantastiskt tillskott till vår verksamhet, och deras verksamhet är en del av förbundets mångfaldiga och bredda verksamhet. Men förbundsstyrelsen måste i samverkan med utskotten arbeta för att inkludera mer medlemmar, bredda verksamheten och deltagandet till mer orter, öka medvetenheten om nätverken och öka deras närvaro i kampanjmaterial designat för värvning. Att hitta arbetsmetoder för de nationella utskotten att synas mer, och övriga tidigare nämnda ambitioner bör inarbetas i långtidsplanen. Utskottsdelen i långtidsplanen skulle kunna vara utförligare och tala mer om hur de ska verka gentemot förbundet En stark folkrörelse, tillgång, påverkan emot universitet och högskolor Långtidsplanen bör fastställa en tidsram för när s-studenter ska ha möjliggjort, genom sitt arbete mot utbildningsdepartementet, så att samtliga s-student föreningar kan anses vara fullgoda representanter för oss studenter på alla universitet och högskolor i Sverige. Förbundet genomför redan idag ett aktivt arbete gentemot de ansvariga i förhoppning att de ska tydliggöra reglerna som klargör vem som anses representera studenter, och därmed vem som har tillgång till universiteten. Reglerna och därmed den vardagliga situationen skiljer sig från förening till förening, detta trots att de alla utgår från samma lagstiftning. En tidsram bör fastställas där alla s- studentföreningar ska ha samma basala rätt (tillgång) till universiteten över hela landet. Detta kräver en klargörande av lagstiftarna, en klargörande av tjänstemannen. Det kräver aktivt arbete ifrån förbundet, framförallt fs och presidiet. Detta är av yttersta relevans. Vi klagar över att partiet fokuserar på kvantitet snarare än kvalité i sin medlemsrekrytering/hantering, men om vi väljer att förbise denna ytterst pressande fråga till förmån för expansion till andra nya orter, då är vi skyldiga till samma handling. Förbundet bör förutom att prata om hur de ska expandera genom att bygga nytt, även diskutera hur de expandera genom att bygga vidare på de föreningar som redan finns. LSSK:s remissvar (18)

12 En stark folkrörelse Vem har ansvaret för att utveckla verksamheten mot folkhögskolor och komvux/vuxenutbildningen? Det är något som måste tydliggöras i långtidsplanen, vem som har ansvaret. LSSK anser att ansvaret bör ligga på förbundsstyrelsen, och att förbundet bör anställa/tillsätta en till ombudsman med ansvaret att bland annat utveckla verksamheten mot folkhögskolor och vuxenutbildning. Detta är för tillfället inte ekonomisk realistiskt för förbundet. Verksamheten måste utveckla sin ekonomiska förmåga, båda lokalt i klubbarna och nationellt. S-studenter ska vara representerade på alla landets högskoleorter - detta är problematiskt då fokus kanske snarare bör ligga på kvalité och inte på kvantitet. De nuvarande klubbarna har en bristande verksamhet, långt ifrån alla har verksamhet varje vecka, de nuvarande klubbarna bör stärkas. Detta är samtidigt något som måste sättas i relation till klubbarnas autonomi. Klubbarna måste tillåtas agera autonomt och självständigt. Det finns en legitimitet i att vilja vara representerade i alla partidistrikt (eller för den delen, alla SSU-distrikt), för att spridda medvetenheten om studentförbundet. Men frågan är, ska det läggas tid och resurser vid detta mål? Att bredda upptagningen är likväl det viktigt. Studentförbundet kan inte bli en alltför elitistisk institution, vi kan inte tillåta att en situation där en möjlighet för fack-delen av rörelsen kan tänkas se på studentförbundet som en verksamhet främmande för dem, för personer som inte har med dem att göra. Vi får inte vara lo:s potentiella slagpåse. Att vara ett förbund för alla socialdemokratiska studenter är viktigt, vi måste kunna representera dem alla. LSSK håller därmed med i åsikten om att förbundet måste breddas till att även inkludera vuxenutbildning och folkhögskolor. Den stående frågan är bara, vem ska leda det arbetet? 2 S-studenter ska vara en naturlig brygga till vidare engagemang i rörelsen Skulle vara intressant med ett tillägg om hur samma arbeta ska kunna ske mot SSU för att få universitetsstudenter anknutna till dem in i SSF. 30 För att summera: Vissa saker kan tjäna på att få ett förtydligande, en tidsram. Utskottsdelen får gärna vidareutvecklas med hur vi kan öppna upp dem för mer medlemmar. Vi vill ha en del som lyfter hur SSF ska arbeta mot utbildningsdepartementet så att SSF ska anses representera studenter oavsett vilket institution vi är på. Vi vill gärna också problematisera SSFs fokus mot att öka andelen klubbar, men inte lika uttalat göra insatser mot att förbättra verksamheten hos de klubbar som redan finns. LSSK:s remissvar 11 (18)

13 Cuprimontanus remissvar Sidan 1 Rad För att skapa politik med utgångspunkt från kunskap som framförallt baseras på forskning och beprövad erfarenhet, är en av /.../ för att förbundet /.../. Rad 34 /.../ verksamhet för att ge medlemmar möjlighet att utbyta /.../ Rad 43 klubbarna Sidan 2 Rad 14 förutsättningar att uppnå dessa mål Rad 16 /.../ organiskatoriska kunskaper t.ex. genom studiecirklar Rad 26 Fram till och med år 18 ska alla medlemmar ha erbjudits grundutbildning. stycke: Facklig-politiskt samarbete Det ska i rubriken och inne i stycket istället stå: Fackligt-politiskt samarbete Rad 40 bildade det socialdemokratiska partiet RAD 41 Alternativ ett /.../ med såväl SACO-, TCO- och LO-förbunden och då särskilt Cuprimontanus remissvar 12 (18)

14 LO-förbundet. Alternativ två med såväl SACO-, TCO- och i synnerhet LO-förbunden Sidan 3 Rad 4 sommarjobb inom LO-yrke Rad av LO-förbundet Rad 2 istället för hemsida: webbplats ALLA MENINGAR SOM BÖRJAR MED ETT ÅRTAL SKA INLEDAS MED "År" ISTÄL- LET. GRAMMATIKREGEL. GÄLER HELA DOKUMENTET. ÄVEN I UPPRÄKNINGARNA I PUNKTFORM. Rad ska också ha fortsatt representation Rad DELA INTE UPP NAMNET PALME PÅ TVÅ RADER Rad 37 minst fem internationella VAD???? (NÅGOT SAKNAS) Sidan 4 S-studenter SKA HELA TIDEN STAVAS MED BINDESTRECK 2 grundtro BYTS UT MOT grundläggande uppfattning RAD 31 av de partipolitiska förbunden Cuprimontanus remissvar 13 (18)

15 En klubb i varje stad, det vore bättre att skriva en klubb vid varje lärosäte. Vi har en gemensam klubb för Falun och Borlänge vid Högskolan Dalarna. Sida VI TYCKER ATT S-STUDENTER BORDE FOKUCERA PÅ HÖGSKOLOR OCH UNIVER- SITET. DÄRFÖR SKA FORMULERINGARNA OM ANDRA SKOLFORMER STRYKAS. Rad 29 Doktorander besitter en särskild kompetens Rad 30 till nytta Rad 43 TA BORT: " samt på andra vuxenutbildningar" Sidan 6 Rad? TA BORT "samt vuxenstuderande" LÄGG TILL "och" Rad 7 BYT PLATS S-studenter karakteriseras idag ofta ett alternativ ät att skriva "dagens S-studenter" men det första alternativet, att byta plats är bättre. Rad organisatorisk väg RAD 13 om potensiella 2 Rad 23 arbetet med att påverkansmöjligheter att både inspirera varandra och lära av varandra Cuprimontanus remissvar 14 (18)

16 USHF:s remissvar Ändring av rad 12 s. i avsnittet Inledning som lyder likväl som vi ställer en riktning för framtidens verklighet till likväl som vi lägger en visionär grund för framtiden. Ändra rad i avsnittet Inledning genom byta ut ordet men till och. Rad 6 s 1: Förtydliga vad verksamma inom högskolan innebär.. Rad 27 s 1: Förtydliga vad insatser innebär. Rad 27 s 1Förtydliga vad idéproduktion innebär. Att-sats 1 s 1: Vad menas med övrig verksamhet? Ny att-sats s1 efter rad 4: Förbundet nationella verksamhet ska ha god geografisk spridning över landet. Ändring av rad 14 s s2 där att bidra och utvecklas läggs till efter ordet förutsättningar. Förtydliga att det är en sjölvstädig medlemsutbildning som menas i rad och 2 s2. Ändring av orden given relation till nära koppling på rad 33 s.2 2 Efter rad 34 s2 ny att-sats S-Studenters ambition är att alla medlemmar ska delta i Tidskriften Libertas produktion. Rad 1- s3: Stycket bör omformuleras till att betona arbetarrörelsen ideologiska och historiska koppling till LO, vilket är det främsta skälet till ett närmare samarbete Efter rad s3: Ny mening: Även andra fackförbund, såsom TCO och SACO, kan ingå i detta samarbete. Rad 23 s3: stryk meningen på rad 23 som börjar med Det är viktigt och slutar på rad 24. Detta är en upprepning av meningen fore. Rad 2 s3: Ändra meningen på rad 2 under Internationell solidaritet genom att stryka meningen från ordet synas till ordet att Rad 39 s3 att-sats: Förtydliga vad som menas med punkt 3 under Internationell solidaritet. Rad 40 s3: Ändra punkt 4 under Internationell solidaritet genom att stryka ordet nationella Rad 7-8 att-satser 1 och 2: Slå ihop de två punkterna under rubriken utskottsarbete till en punkt. USHF:s remissvar (18)

17 Ändra i stycket rad 16 sida 4 till där initiativ kommer från medlemmarna och makten därför utgår från klubbarna som sedan tillsammans styr förbundet istället för: initiativ kan enkelt kan starta upp och att makten går från klubbar som enas till ett förbund. Rad 19 sida 4: Ändra de två första meningarna på stycket till: Genom ett stort medlemsantal kan vi få vår röst hörd och påverka samhällsutvecklingen i större utsträckning. Därför behöver vi bli fler medlemmar. En stark folkrörelse Ändra meningen på rad 44 sida 4 till: Möjligheterna till politiskt engagemang bör inte vara beroende av studieort och därför bör det finnas god geografisk spridning på förbundets aktiviteter. Stryk andra meningen i andra att-satsen på rad 2, s.. s. En tredje att-sats: Förbundet ska ge stöd till nystartade klubbar i orter där S-studenter inte redan är representerad. Rad 6, s.. Inför mellan styckets meningar: Organisering av vuxenstuderande förväntas inte bara skapa en kanal mellan S-studenter och LO utan även mobilisera en grupp studenter underrepresenterade inom förbundet Att-sats 1 rad 9 s.. Byta ut vara synliga till ha verksamhet. En stark folkrörelse 2 30 Lägg till mening på rad s.: Detta kan ske genom aktiva val av t.ex. föreläsare och teman vid förbundsaktiviter. Ny att-sats rad 2 s : Hösten ska alla förbundsaktiviteter konkret integrera ett intersektionellt perspektiv. Fråga om att-stats rad 36 s : Vad konkret innebär ett doktorandnätverk? Vilka åtgärder ska leda till målsättningens uppfyllande? Vår plats i arbetarrörelsen 3 Stryk första, andra och femte meningen och ersätt med en inledande mening som lyder: Rad 42 s.. S-studenter är den organisation inom arbetarrörelsen som samlar universitetet och högskolestudenter, andra verksamma i högskolan samt andra vuxenstuderande. Denna grupp har en självklar roll i att driva en kunskapsbaserad och ideologisk politik. USHF:s remissvar 16 (18)

18 Rad 4, s. ersätt första meningen med följande: Vissa av våra medlemmar kommer från ett engagemang i SSU, men för många är vi den första kontakten med arbetarrörelsen. Ny att-sats efter rad 30. s.6. Förbundet ska utveckla strategier för hur vi får in fler s-studenter i våra beslutande församlingar samt stödja klubbarna i det strävandet. I rad 43, s.6 efter erfarenheter. : I de fall där det är långt avstånd mellan klubbarna måste förbundet stödja dessa träffar finansiellt och organisatoriskt. Rad 4. S.6 ny att-sats: Att förbundet står för reseersättning för 3 representanter/ per klubb 2 gånger per år där resekostnaden överstiger 0 kr/ enkelbiljetten och avståndet mellan klubbarna överstiger 2 mil. USHF:s remissvar 17 (18)

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer