Remissvar långtidsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar långtidsplanen"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

2 Spartacus remissvar Under delen Facklig politisk samarbete tycker inte vi att vi ska begränsa oss till att enbart samarbeta med LO. Vi anser att vi behöver bredda oss och även vända oss mot TCO och Saco. Vi skulle gärna se att detta lyfts fram, framförallt då chansen är stor att det är i någon av dessa organisationer vi kommer vara medlemmar av i framtiden. När det kommer till det organisatoriska ser vi gärna att kommunikationen mellan klubbarna och FS förbättras. Vi tror även att klubbarna skulle gynnas av att träffas oftare på regionalnivå, för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av varandra. Här tycker vi att FS kan ta ett större ansvar för att få igång en sådan verksamhet. För att behålla fler före detta s-studenter inom partiet tror vi det kan vara en god idé att utveckla en form av mentorskapsprogram för att minska steget mellan S- studenter och partiet. Vi anser även att denna del av långtidsplanen, den rent internorganisatoriska, skulle kunna spetsas till. Måluppfyllelsen borde bli högre om det var färre men tydligare mål. När det gäller medlemsvärvning skulle vi gärna se konkretare mål om hur det ska gå till. Att vi ska växa torde de flesta vara överens om, men det kommer aldrig värvas in medlemmar utan en tydlig strategi. Vi tror att vi kan titta och lära mycket av SSU och ta efter de delar som passar in på S-studenter. Sen rent generellt är det mycket språkliga korrigeringar som vi skulle vilja se men det räknar vi med att det fixas till innan kongressen. Spartacus remissvar 1 (18)

3 GSHF:s remissvar Idépolitik: Ø Dela detta kapitel i två delar, där det ena är Idépolitik och det andra är Studieverksamhet Ø Förflytta stycket S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas till det nya kapitlet Studieverksamhet. Motivering: idépolitik är ett viktigt område som är nära sammankopplat med studier. Men vi menar att studierna är så viktiga att de förtjänar ett eget kapitel. Stycket: Tidskriften Libertas: Stryk stycket till förmån för ett nytt enligt nedan: Libertas är ett viktigt forum för både förbundets interna och externa idépolitiska debatt och utveckling. Libertas ska även i fortsättningen vara en fristående tidskrift där redaktionen är fri att genomföra de redaktionella beslut de finner bäst. Libertas ska ha de ekonomiska förutsättningarna som fordras för att stärka sin röst i den idépolitiska debatten och förbundsstyrelsen ska stödja Libertas arbete på redaktionens villkor när det är möjligt. Motivering: Libertas bör själva äga makten över publicistiska och redaktionella beslut. En politisk styrning av tidskriften, även väldigt liten till sin omfattning, riskerar att hindra redaktionen från att fatta de beslut som vore bäst för tidskriften i sig. Förslag på nytt kapitel: Studieverksamhet Infoga stycket S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas först Förslag på nytt stycke: Digitala utbildningar och diskussioner Lägg till brödtext: En viktig del i förbundets verksamhet är att vårda sina medlemmar, och en viktig del i detta är medlemmarna kan delta på interna utbildningar. Eftersom förbundets ekonomi inte ger ett så stort utrymme för omfattande fysiska träffar ska förbundet genomföra försök med digitala utbildningar på nationell nivå. Givetvis ska dessa inte ersätta fysiska träffar eftersom sådana har ett än större värde men de bör betraktas som ett ekonomiskt hållbart komplement. Lägg till nya att-satser: Ø S-studenter ska genomföra försök med digitala utbildningar före 18. Ø S-studenter förstärker möjligheterna för nationellt utbyte på digital väg. Motivering: Det finns rätt praktiska open source-lärplattformar för digital undervisning och dis- GSHF:s remissvar 2 (18)

4 kussion som inte hade medfört någon egentlig inköpskostnad för förbundet. Som anförts i texten kan detta vara ett komplement till t.ex. de nationella träffarna. Digitala lösningar skulle även kunna tilltala personer som inte nödvändigtvis trivs i fysiska sociala grupper eller i traditionella mötesformer. Facklig-politiskt samarbete Stycket: Utveckla samverkan med LO Lägg till brödtext i slutet av stycket: Plattformar där medlemmar i S-studenter kan diskutera med medlemmar i LO, till exempel Wigforssakademin är givande för båda inblandade parter. Lägg till att-sats: Ø S-studenter ska ta initiativ till ett fördjupat utbildningssamarbete med LO eller delar av fackföreningsrörelsen Motivering: Wigforssakademin är mycket lyckad i sin nuvarande utformning. Mer sådant! Internationell solidaritet Stycket: Utskottsarbete Lägg till att-satser: Ø Att en ledamot i förbundsstyrelsen ansvarar för etablering av nya internationella samarbete Ø Att en ledamot i förbundsstyrelsen går en utbildning i hur en får externa medel vid etablering av nya internationella samarbeten. En stark folkrörelse 2 30 Stycket: S-studenter ska vara det största partipolitiska studentförbundet Lägg till att-satser Ø S-Studenter ska ta fram en nationell strategi för hur medlemstalet skall ökas och denna strategi skall ses över på årsbasis. Ø S-Studenter medlemstrategi utöver medlemsvärvning även innefatta hur medlemmar hålls kvar i förbundet och hur en hög aktivitetsnivå nås bland medlemmar. Ø S-Studenter bör nationellt samla in statistik på antalet aktiva medlemmar i klubbverksamheten, och arbeta för att antalet aktiva medlemmar förbättras i takt med medlemsökningen. Motivering: Siffermål på förbundsnivå är ett bra initiativ. För att nå dit behövs en strategi för hur GSHF:s remissvar 3 (18)

5 det skall ske. Dessutom behöver utvecklingen följas upp kontinuerligt. Varje år bör man på förbundsnivå kontrollera att utvecklingen leder mot målsättningen och se över vad för förändringar som annars behöver göras i strategin. Samtidigt som det är viktigt med ökat medlemsantal är det dessutom viktigt att medlemmar är aktiva och behålls i förbundet. Därför bör statistik även föras på antalet aktiva medlemmar (till exempel genom att fråga klubbar om antalet deltagande på möten) och man bör arbeta för att detta förbättras i takt med medlemsantalet. Förslag på nytt kapitel: Förbättrad långsiktig ekonomi 2 30 Lägg till brödtexten: Ett viktigt steg för att utveckla verksamheten är att S-Studenter ökar sina ekonomiska medel. Detta hade möjliggjort en utökad verksamhet till exempel fler nationella träffar för förbundet, utökad arvodering och utökad personalstyrka. Lägg till att-satserna: Ø Att en förbättrad ekonomi blir ett prioriterat mål på långsikt Till 16 Ø Att S-studenter tar fram en plan för hur finansiering av förbundets verksamhet skall kunna förbättras fram till. Till Ø Att S-studenter har en ekonomi som tillåter ytterligare en ombudsman och hett heltidsarvoderat presidie. Ø Att S-studenter verkar för att förhandlingar om utökade medel inleds med en eller flera av de parter som idag finansierar S-studenters verksamhet eller rimligtvis kan komma att göra så i framtiden. Motivering: Vi tycker att ett nytt kapitel bör läggas till där en förbättrad ekonomi och finansiering utpekas som ett särskilt viktigt mål för att utveckla verksamheten. Förslag på generella förtydliganden av oklarheter: 3 Ø Att på sida 1 rad 41 förtydliga vad som menas med meningen: Vid arrangemang av nationella konferenser bör det finnas en plan för hur det ska ingå i övrig verksamhet Ø Att på sida 1 rad 4 ändra meningen: ska alla medlemmar någon gång erbjudits att åka på en förbundsträff till följande ska alla medlemmar ha givits en förutsättning att åka på en förbundsträff Ø Att på sida 3 rad 39 förtydliga vad som menas med meningen: 18 ha minst fem etablerade internationella, med fokus på specifika länder eller regioner mao vad menas med GSHF:s remissvar 4 (18)

6 etablerade internationella? Ø Att på sida rad 9 konkretisera vad som åsyftas med meningen: Att 18 vara synliga på minst vuxenutbildningar GSHF:s remissvar (18)

7 Demos remissvar Demos har gått igenom långtidsplanen, men vi har inga invändningar. Demos remissvar 6 (18)

8 Laboremus remissvar Sida 2, rad 12, S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas Vi vill ha ett tydliggörande vem som har ansvaret för grundutbildningarna, ska ansvaret ligga hos förbundet eller klubbarna? Förslag på att förbundet ska ta fram en mall för grundutbildningen då det i nuläget inte finns någon standardiserad grundkurs inom förbundet. Dessutom att det ska tas fram studiestimulanser för grundkursen i samarbete med SSU, expempelvis på samma nivå som SSUs grundkurs 1-3. Laboremus remissvar 7 (18)

9 SSK:s remissvar SSK anser att det finnas ett behov av att konkretisera målen eller på annat sätt identifiera hur processen för att nå målen ska ske, detta kan som exempel vara genom att inkludera delmål. SSK anser att målen sammanräknat har en hög ambitionsnivå och tror att en sammantagen minskning i vad som ska uppnås till och med är lämpligt sett till de tillgängliga resurserna. Med dessa generella kommentarer har SSK även några specifika påpekanden. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, bör första målet: Vid arrangemang av nationella konferenser bör det finnas en plan för hur det ska ingå i övrig verksamhet, formuleras snarare utifrån att nationella sammankomster knyter an till de nationella kampanjer eller dylikt eller på annat sätt tydliggöra vad som avses med övrig verksamhet. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, tredje målet: ska alla medlemmar någon gång erbjudits att åka på en förbundsträff även specificeras med en reell ambition om att kunna erbjuda plats för alla som val att anmäla intresse under upprepade tillfällen. Erbjudan måste också kunna omsättas i faktisk möjlighet. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, bör specificeras ett mål för att även öka den geografiska spridningen av förbundsträffar, utöver kongressen. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Tidskriften Libertas, bör specificerar ett konkret mål hur stödet för medlem att skriva i Libertas kan konkretiseras, exempelvis genom att ge stöd från förbundet riktat mot breddat deltagande vilket skulle kunna möjliggöra för redaktionen att anordna skrivar-workshops runt om bland klubbarna eller dylikt. SSK anser att under rubrik Facklig-politiskt samarbete, bör ingå mål som inkluderar samverkan med även TCO och SACO. Detta då det finns en naturligare koppling för många S-studenter i egenskap av studentmedlemskap, samt en bra påverkanskanal, där S-studenter kan ha en fördel gentemot SSU och Socialdemokratiska partiet. Konkret förslag på mål: Utveckla en påverkansplan för s-studenter som är aktiva i TCO och SACO. Denna påverkansplanen kan inkludera en del där ett tvärfackligt nätverk startas inom förbundet för att stärka fackligt aktiva medlemmar och bidra till idéutbyte. SSK anser att under rubrik Internationell solidaritet, underrubrik Utskottsarbete, bör förtydligas på vilket sätt ska kontinuitet och tydligheten i det internationella arbetet vara en plattform för utskottsarbetet samt i vilken plattform eftersträvar S-studenter att det internationella arbetet ska synas. SSK anser att underrubriken Vuxenstuderande, i avsnittet En stark folkrörelse, bör strykas i sin helhet. Att innefatta mål om organisering av vuxenstuderande tror SSK inte är den bästa användningen av förbundets begränsade resurser. SSK tror att denna grupp är svårorganiserad av flera anledningar. Många vuxenstuderande studerar enstaka kurser eller på distans parallellt med arbete. Enligt Skolverkets statistik var cirka 4 procent av eleverna 13 heltidsstudenter på den kommunala vuxenutbildningen. Studier sker i många fall inte heller under lika lång tid som för SSK:s remissvar 8 (18)

10 många som studerar på högskolan. SSK tror att detta göra att denna grupp som regel inte identifierar sig som studenter i samma utsträckning som de som studerar på högskola, vilket är något som riskerar att försvåra organiseringen av denna grupp inom S-studenter. Om vuxenstuderande på eget initiativ vill starta verksamhet bör förbundet givetvis stötta och uppmuntra detta - men viljan till engagemang måste i någon mån komma underifrån. SSK anser att under rubrik En stark folkrörelse, underrubrik S-studenter ska vara en samlingsplats för doktorander, bör höja ambitionen och sänka målet om året doktorandnätverket ska finnas, exempelvis 18. SSK ser ingen anledning till att vänta fem år med ambitionen att minst starta ett doktorandnätverk, detta då det kan överstiga tiden för en doktorandutbildning i sig själv. SSK anser att under rubrik Vår plats i arbetarrörelsen, underrubrik S-studenter ska ha ett väl utvecklat lokalt samarbete med Socialdemokraterna, bör formuleras ett mål som specificerar hur förbundet central kan stötta klubbarna i det lokala påverkansarbetet, samt i det erbjuda stöd till hur praktiskt påverkansarbete kan utformas. SSK:s remissvar 9 (18)

11 LSSK:s remissvar Texten är skriven som en generell kommentar, utan alltför specifika ändringsförslag. Nationella nätverkens utveckling, upptagning, transparens, De nationella nätverken har en negativ tendens att snarare fungera som ett kompisgäng med fokus på en specifik fråga, än som ett nationellt nätverk. Upptagningen är begränsad till personer runt om de redan aktiva. Vi måste förbättra vårt arbete med att sprida information och kunskap om nätverken. S-Studenter ska kunna fungera som en trappa mellan det nationella och lokala. Ett sätt för unga människor att gå förbi en gubbdominerad, patriarkal struktur, en struktur full av personkonflikter och prestigetänkande. Förbundet bör i sin verksamhet eftersträva låga instegsnivåer, transparens och en hög kommunikationsnivå. Detta är något som även de nationella nätverken bör eftersträva. De nationella nätverken gör mycket gott. De åstadkommer otroliga saker, och erbjuder en mycket attraktiv verksamhet. De är ett fantastiskt tillskott till vår verksamhet, och deras verksamhet är en del av förbundets mångfaldiga och bredda verksamhet. Men förbundsstyrelsen måste i samverkan med utskotten arbeta för att inkludera mer medlemmar, bredda verksamheten och deltagandet till mer orter, öka medvetenheten om nätverken och öka deras närvaro i kampanjmaterial designat för värvning. Att hitta arbetsmetoder för de nationella utskotten att synas mer, och övriga tidigare nämnda ambitioner bör inarbetas i långtidsplanen. Utskottsdelen i långtidsplanen skulle kunna vara utförligare och tala mer om hur de ska verka gentemot förbundet En stark folkrörelse, tillgång, påverkan emot universitet och högskolor Långtidsplanen bör fastställa en tidsram för när s-studenter ska ha möjliggjort, genom sitt arbete mot utbildningsdepartementet, så att samtliga s-student föreningar kan anses vara fullgoda representanter för oss studenter på alla universitet och högskolor i Sverige. Förbundet genomför redan idag ett aktivt arbete gentemot de ansvariga i förhoppning att de ska tydliggöra reglerna som klargör vem som anses representera studenter, och därmed vem som har tillgång till universiteten. Reglerna och därmed den vardagliga situationen skiljer sig från förening till förening, detta trots att de alla utgår från samma lagstiftning. En tidsram bör fastställas där alla s- studentföreningar ska ha samma basala rätt (tillgång) till universiteten över hela landet. Detta kräver en klargörande av lagstiftarna, en klargörande av tjänstemannen. Det kräver aktivt arbete ifrån förbundet, framförallt fs och presidiet. Detta är av yttersta relevans. Vi klagar över att partiet fokuserar på kvantitet snarare än kvalité i sin medlemsrekrytering/hantering, men om vi väljer att förbise denna ytterst pressande fråga till förmån för expansion till andra nya orter, då är vi skyldiga till samma handling. Förbundet bör förutom att prata om hur de ska expandera genom att bygga nytt, även diskutera hur de expandera genom att bygga vidare på de föreningar som redan finns. LSSK:s remissvar (18)

12 En stark folkrörelse Vem har ansvaret för att utveckla verksamheten mot folkhögskolor och komvux/vuxenutbildningen? Det är något som måste tydliggöras i långtidsplanen, vem som har ansvaret. LSSK anser att ansvaret bör ligga på förbundsstyrelsen, och att förbundet bör anställa/tillsätta en till ombudsman med ansvaret att bland annat utveckla verksamheten mot folkhögskolor och vuxenutbildning. Detta är för tillfället inte ekonomisk realistiskt för förbundet. Verksamheten måste utveckla sin ekonomiska förmåga, båda lokalt i klubbarna och nationellt. S-studenter ska vara representerade på alla landets högskoleorter - detta är problematiskt då fokus kanske snarare bör ligga på kvalité och inte på kvantitet. De nuvarande klubbarna har en bristande verksamhet, långt ifrån alla har verksamhet varje vecka, de nuvarande klubbarna bör stärkas. Detta är samtidigt något som måste sättas i relation till klubbarnas autonomi. Klubbarna måste tillåtas agera autonomt och självständigt. Det finns en legitimitet i att vilja vara representerade i alla partidistrikt (eller för den delen, alla SSU-distrikt), för att spridda medvetenheten om studentförbundet. Men frågan är, ska det läggas tid och resurser vid detta mål? Att bredda upptagningen är likväl det viktigt. Studentförbundet kan inte bli en alltför elitistisk institution, vi kan inte tillåta att en situation där en möjlighet för fack-delen av rörelsen kan tänkas se på studentförbundet som en verksamhet främmande för dem, för personer som inte har med dem att göra. Vi får inte vara lo:s potentiella slagpåse. Att vara ett förbund för alla socialdemokratiska studenter är viktigt, vi måste kunna representera dem alla. LSSK håller därmed med i åsikten om att förbundet måste breddas till att även inkludera vuxenutbildning och folkhögskolor. Den stående frågan är bara, vem ska leda det arbetet? 2 S-studenter ska vara en naturlig brygga till vidare engagemang i rörelsen Skulle vara intressant med ett tillägg om hur samma arbeta ska kunna ske mot SSU för att få universitetsstudenter anknutna till dem in i SSF. 30 För att summera: Vissa saker kan tjäna på att få ett förtydligande, en tidsram. Utskottsdelen får gärna vidareutvecklas med hur vi kan öppna upp dem för mer medlemmar. Vi vill ha en del som lyfter hur SSF ska arbeta mot utbildningsdepartementet så att SSF ska anses representera studenter oavsett vilket institution vi är på. Vi vill gärna också problematisera SSFs fokus mot att öka andelen klubbar, men inte lika uttalat göra insatser mot att förbättra verksamheten hos de klubbar som redan finns. LSSK:s remissvar 11 (18)

13 Cuprimontanus remissvar Sidan 1 Rad För att skapa politik med utgångspunkt från kunskap som framförallt baseras på forskning och beprövad erfarenhet, är en av /.../ för att förbundet /.../. Rad 34 /.../ verksamhet för att ge medlemmar möjlighet att utbyta /.../ Rad 43 klubbarna Sidan 2 Rad 14 förutsättningar att uppnå dessa mål Rad 16 /.../ organiskatoriska kunskaper t.ex. genom studiecirklar Rad 26 Fram till och med år 18 ska alla medlemmar ha erbjudits grundutbildning. stycke: Facklig-politiskt samarbete Det ska i rubriken och inne i stycket istället stå: Fackligt-politiskt samarbete Rad 40 bildade det socialdemokratiska partiet RAD 41 Alternativ ett /.../ med såväl SACO-, TCO- och LO-förbunden och då särskilt Cuprimontanus remissvar 12 (18)

14 LO-förbundet. Alternativ två med såväl SACO-, TCO- och i synnerhet LO-förbunden Sidan 3 Rad 4 sommarjobb inom LO-yrke Rad av LO-förbundet Rad 2 istället för hemsida: webbplats ALLA MENINGAR SOM BÖRJAR MED ETT ÅRTAL SKA INLEDAS MED "År" ISTÄL- LET. GRAMMATIKREGEL. GÄLER HELA DOKUMENTET. ÄVEN I UPPRÄKNINGARNA I PUNKTFORM. Rad ska också ha fortsatt representation Rad DELA INTE UPP NAMNET PALME PÅ TVÅ RADER Rad 37 minst fem internationella VAD???? (NÅGOT SAKNAS) Sidan 4 S-studenter SKA HELA TIDEN STAVAS MED BINDESTRECK 2 grundtro BYTS UT MOT grundläggande uppfattning RAD 31 av de partipolitiska förbunden Cuprimontanus remissvar 13 (18)

15 En klubb i varje stad, det vore bättre att skriva en klubb vid varje lärosäte. Vi har en gemensam klubb för Falun och Borlänge vid Högskolan Dalarna. Sida VI TYCKER ATT S-STUDENTER BORDE FOKUCERA PÅ HÖGSKOLOR OCH UNIVER- SITET. DÄRFÖR SKA FORMULERINGARNA OM ANDRA SKOLFORMER STRYKAS. Rad 29 Doktorander besitter en särskild kompetens Rad 30 till nytta Rad 43 TA BORT: " samt på andra vuxenutbildningar" Sidan 6 Rad? TA BORT "samt vuxenstuderande" LÄGG TILL "och" Rad 7 BYT PLATS S-studenter karakteriseras idag ofta ett alternativ ät att skriva "dagens S-studenter" men det första alternativet, att byta plats är bättre. Rad organisatorisk väg RAD 13 om potensiella 2 Rad 23 arbetet med att påverkansmöjligheter att både inspirera varandra och lära av varandra Cuprimontanus remissvar 14 (18)

16 USHF:s remissvar Ändring av rad 12 s. i avsnittet Inledning som lyder likväl som vi ställer en riktning för framtidens verklighet till likväl som vi lägger en visionär grund för framtiden. Ändra rad i avsnittet Inledning genom byta ut ordet men till och. Rad 6 s 1: Förtydliga vad verksamma inom högskolan innebär.. Rad 27 s 1: Förtydliga vad insatser innebär. Rad 27 s 1Förtydliga vad idéproduktion innebär. Att-sats 1 s 1: Vad menas med övrig verksamhet? Ny att-sats s1 efter rad 4: Förbundet nationella verksamhet ska ha god geografisk spridning över landet. Ändring av rad 14 s s2 där att bidra och utvecklas läggs till efter ordet förutsättningar. Förtydliga att det är en sjölvstädig medlemsutbildning som menas i rad och 2 s2. Ändring av orden given relation till nära koppling på rad 33 s.2 2 Efter rad 34 s2 ny att-sats S-Studenters ambition är att alla medlemmar ska delta i Tidskriften Libertas produktion. Rad 1- s3: Stycket bör omformuleras till att betona arbetarrörelsen ideologiska och historiska koppling till LO, vilket är det främsta skälet till ett närmare samarbete Efter rad s3: Ny mening: Även andra fackförbund, såsom TCO och SACO, kan ingå i detta samarbete. Rad 23 s3: stryk meningen på rad 23 som börjar med Det är viktigt och slutar på rad 24. Detta är en upprepning av meningen fore. Rad 2 s3: Ändra meningen på rad 2 under Internationell solidaritet genom att stryka meningen från ordet synas till ordet att Rad 39 s3 att-sats: Förtydliga vad som menas med punkt 3 under Internationell solidaritet. Rad 40 s3: Ändra punkt 4 under Internationell solidaritet genom att stryka ordet nationella Rad 7-8 att-satser 1 och 2: Slå ihop de två punkterna under rubriken utskottsarbete till en punkt. USHF:s remissvar (18)

17 Ändra i stycket rad 16 sida 4 till där initiativ kommer från medlemmarna och makten därför utgår från klubbarna som sedan tillsammans styr förbundet istället för: initiativ kan enkelt kan starta upp och att makten går från klubbar som enas till ett förbund. Rad 19 sida 4: Ändra de två första meningarna på stycket till: Genom ett stort medlemsantal kan vi få vår röst hörd och påverka samhällsutvecklingen i större utsträckning. Därför behöver vi bli fler medlemmar. En stark folkrörelse Ändra meningen på rad 44 sida 4 till: Möjligheterna till politiskt engagemang bör inte vara beroende av studieort och därför bör det finnas god geografisk spridning på förbundets aktiviteter. Stryk andra meningen i andra att-satsen på rad 2, s.. s. En tredje att-sats: Förbundet ska ge stöd till nystartade klubbar i orter där S-studenter inte redan är representerad. Rad 6, s.. Inför mellan styckets meningar: Organisering av vuxenstuderande förväntas inte bara skapa en kanal mellan S-studenter och LO utan även mobilisera en grupp studenter underrepresenterade inom förbundet Att-sats 1 rad 9 s.. Byta ut vara synliga till ha verksamhet. En stark folkrörelse 2 30 Lägg till mening på rad s.: Detta kan ske genom aktiva val av t.ex. föreläsare och teman vid förbundsaktiviter. Ny att-sats rad 2 s : Hösten ska alla förbundsaktiviteter konkret integrera ett intersektionellt perspektiv. Fråga om att-stats rad 36 s : Vad konkret innebär ett doktorandnätverk? Vilka åtgärder ska leda till målsättningens uppfyllande? Vår plats i arbetarrörelsen 3 Stryk första, andra och femte meningen och ersätt med en inledande mening som lyder: Rad 42 s.. S-studenter är den organisation inom arbetarrörelsen som samlar universitetet och högskolestudenter, andra verksamma i högskolan samt andra vuxenstuderande. Denna grupp har en självklar roll i att driva en kunskapsbaserad och ideologisk politik. USHF:s remissvar 16 (18)

18 Rad 4, s. ersätt första meningen med följande: Vissa av våra medlemmar kommer från ett engagemang i SSU, men för många är vi den första kontakten med arbetarrörelsen. Ny att-sats efter rad 30. s.6. Förbundet ska utveckla strategier för hur vi får in fler s-studenter i våra beslutande församlingar samt stödja klubbarna i det strävandet. I rad 43, s.6 efter erfarenheter. : I de fall där det är långt avstånd mellan klubbarna måste förbundet stödja dessa träffar finansiellt och organisatoriskt. Rad 4. S.6 ny att-sats: Att förbundet står för reseersättning för 3 representanter/ per klubb 2 gånger per år där resekostnaden överstiger 0 kr/ enkelbiljetten och avståndet mellan klubbarna överstiger 2 mil. USHF:s remissvar 17 (18)

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning? 03.1 Avslag på motionen Niclas Fors Cuprimontanus k

Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning? 03.1 Avslag på motionen Niclas Fors Cuprimontanus k Nummer Yrkande Namn Klubb Ord? Yrkar Jämkning? 03.1 Avslag på motionen Niclas Fors Cuprimontanus k 04.1 Tilläggsyrkande från SHS Motion 4 Vi yrkar attsats 1 och 2 avslås attsats 3 bifalls samt en ny attsats

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik Saco Studentråd Strategi 2013-2017 Underrubrik 1 Bakgrund Saco Studentråd vill över tid uppfattas som en seriös påverkansaktör och därför behövs strategin för att ge ramarna för organisationen på längre

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Feminism och jämlikhet. Laboremus och S-studenters feministiska handlingsplan

Feminism och jämlikhet. Laboremus och S-studenters feministiska handlingsplan Feminism och jämlikhet Laboremus och S-studenters feministiska handlingsplan 1. Förord Uppsala universitet är ett av världens bästa universitet, sett till utbildningskvalitet. Vi vill arbeta för att universitetet

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT. nr 44 45

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT. nr 44 45 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT nr 44 45 Sid 2 Jämlikhet och jämställdhet HEM Innehåll Dagordningspunkt 44... 3 Motion nr 47 Angående HBTQ-certifiera förbundet... 3

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet

Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet @ Till Uppsala universitet 2014-05-12 Dnr: 46:13/14 Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet vill lämnande följande synpunkter på förslaget (UFV 2013/110). Kommentarerna är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 O. Förslag på organisatoriskt handlingsprogram 5 10 Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut

Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut 1 2 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut... 4 STs varumärke utveckling av namn och profil... 5 Motivering till kongressens beslut... 5 Redovisning vad som har gjorts i ärendet...

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund Palorials anledning till att ge remissvar till Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete vad gäller

Läs mer

Motion nr 63: Modell för generationsväxling

Motion nr 63: Modell för generationsväxling Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 6 Sekreterare: Eva Spjuth Sida 1 Motion med förslag Motion nr 62: Semestertid flextid Motionär: Leif Bergström, Västerås att semesterdagstillägget slopas och fler semesterdagar

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer