Remissvar långtidsplanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar långtidsplanen"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

2 Spartacus remissvar Under delen Facklig politisk samarbete tycker inte vi att vi ska begränsa oss till att enbart samarbeta med LO. Vi anser att vi behöver bredda oss och även vända oss mot TCO och Saco. Vi skulle gärna se att detta lyfts fram, framförallt då chansen är stor att det är i någon av dessa organisationer vi kommer vara medlemmar av i framtiden. När det kommer till det organisatoriska ser vi gärna att kommunikationen mellan klubbarna och FS förbättras. Vi tror även att klubbarna skulle gynnas av att träffas oftare på regionalnivå, för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av varandra. Här tycker vi att FS kan ta ett större ansvar för att få igång en sådan verksamhet. För att behålla fler före detta s-studenter inom partiet tror vi det kan vara en god idé att utveckla en form av mentorskapsprogram för att minska steget mellan S- studenter och partiet. Vi anser även att denna del av långtidsplanen, den rent internorganisatoriska, skulle kunna spetsas till. Måluppfyllelsen borde bli högre om det var färre men tydligare mål. När det gäller medlemsvärvning skulle vi gärna se konkretare mål om hur det ska gå till. Att vi ska växa torde de flesta vara överens om, men det kommer aldrig värvas in medlemmar utan en tydlig strategi. Vi tror att vi kan titta och lära mycket av SSU och ta efter de delar som passar in på S-studenter. Sen rent generellt är det mycket språkliga korrigeringar som vi skulle vilja se men det räknar vi med att det fixas till innan kongressen. Spartacus remissvar 1 (18)

3 GSHF:s remissvar Idépolitik: Ø Dela detta kapitel i två delar, där det ena är Idépolitik och det andra är Studieverksamhet Ø Förflytta stycket S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas till det nya kapitlet Studieverksamhet. Motivering: idépolitik är ett viktigt område som är nära sammankopplat med studier. Men vi menar att studierna är så viktiga att de förtjänar ett eget kapitel. Stycket: Tidskriften Libertas: Stryk stycket till förmån för ett nytt enligt nedan: Libertas är ett viktigt forum för både förbundets interna och externa idépolitiska debatt och utveckling. Libertas ska även i fortsättningen vara en fristående tidskrift där redaktionen är fri att genomföra de redaktionella beslut de finner bäst. Libertas ska ha de ekonomiska förutsättningarna som fordras för att stärka sin röst i den idépolitiska debatten och förbundsstyrelsen ska stödja Libertas arbete på redaktionens villkor när det är möjligt. Motivering: Libertas bör själva äga makten över publicistiska och redaktionella beslut. En politisk styrning av tidskriften, även väldigt liten till sin omfattning, riskerar att hindra redaktionen från att fatta de beslut som vore bäst för tidskriften i sig. Förslag på nytt kapitel: Studieverksamhet Infoga stycket S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas först Förslag på nytt stycke: Digitala utbildningar och diskussioner Lägg till brödtext: En viktig del i förbundets verksamhet är att vårda sina medlemmar, och en viktig del i detta är medlemmarna kan delta på interna utbildningar. Eftersom förbundets ekonomi inte ger ett så stort utrymme för omfattande fysiska träffar ska förbundet genomföra försök med digitala utbildningar på nationell nivå. Givetvis ska dessa inte ersätta fysiska träffar eftersom sådana har ett än större värde men de bör betraktas som ett ekonomiskt hållbart komplement. Lägg till nya att-satser: Ø S-studenter ska genomföra försök med digitala utbildningar före 18. Ø S-studenter förstärker möjligheterna för nationellt utbyte på digital väg. Motivering: Det finns rätt praktiska open source-lärplattformar för digital undervisning och dis- GSHF:s remissvar 2 (18)

4 kussion som inte hade medfört någon egentlig inköpskostnad för förbundet. Som anförts i texten kan detta vara ett komplement till t.ex. de nationella träffarna. Digitala lösningar skulle även kunna tilltala personer som inte nödvändigtvis trivs i fysiska sociala grupper eller i traditionella mötesformer. Facklig-politiskt samarbete Stycket: Utveckla samverkan med LO Lägg till brödtext i slutet av stycket: Plattformar där medlemmar i S-studenter kan diskutera med medlemmar i LO, till exempel Wigforssakademin är givande för båda inblandade parter. Lägg till att-sats: Ø S-studenter ska ta initiativ till ett fördjupat utbildningssamarbete med LO eller delar av fackföreningsrörelsen Motivering: Wigforssakademin är mycket lyckad i sin nuvarande utformning. Mer sådant! Internationell solidaritet Stycket: Utskottsarbete Lägg till att-satser: Ø Att en ledamot i förbundsstyrelsen ansvarar för etablering av nya internationella samarbete Ø Att en ledamot i förbundsstyrelsen går en utbildning i hur en får externa medel vid etablering av nya internationella samarbeten. En stark folkrörelse 2 30 Stycket: S-studenter ska vara det största partipolitiska studentförbundet Lägg till att-satser Ø S-Studenter ska ta fram en nationell strategi för hur medlemstalet skall ökas och denna strategi skall ses över på årsbasis. Ø S-Studenter medlemstrategi utöver medlemsvärvning även innefatta hur medlemmar hålls kvar i förbundet och hur en hög aktivitetsnivå nås bland medlemmar. Ø S-Studenter bör nationellt samla in statistik på antalet aktiva medlemmar i klubbverksamheten, och arbeta för att antalet aktiva medlemmar förbättras i takt med medlemsökningen. Motivering: Siffermål på förbundsnivå är ett bra initiativ. För att nå dit behövs en strategi för hur GSHF:s remissvar 3 (18)

5 det skall ske. Dessutom behöver utvecklingen följas upp kontinuerligt. Varje år bör man på förbundsnivå kontrollera att utvecklingen leder mot målsättningen och se över vad för förändringar som annars behöver göras i strategin. Samtidigt som det är viktigt med ökat medlemsantal är det dessutom viktigt att medlemmar är aktiva och behålls i förbundet. Därför bör statistik även föras på antalet aktiva medlemmar (till exempel genom att fråga klubbar om antalet deltagande på möten) och man bör arbeta för att detta förbättras i takt med medlemsantalet. Förslag på nytt kapitel: Förbättrad långsiktig ekonomi 2 30 Lägg till brödtexten: Ett viktigt steg för att utveckla verksamheten är att S-Studenter ökar sina ekonomiska medel. Detta hade möjliggjort en utökad verksamhet till exempel fler nationella träffar för förbundet, utökad arvodering och utökad personalstyrka. Lägg till att-satserna: Ø Att en förbättrad ekonomi blir ett prioriterat mål på långsikt Till 16 Ø Att S-studenter tar fram en plan för hur finansiering av förbundets verksamhet skall kunna förbättras fram till. Till Ø Att S-studenter har en ekonomi som tillåter ytterligare en ombudsman och hett heltidsarvoderat presidie. Ø Att S-studenter verkar för att förhandlingar om utökade medel inleds med en eller flera av de parter som idag finansierar S-studenters verksamhet eller rimligtvis kan komma att göra så i framtiden. Motivering: Vi tycker att ett nytt kapitel bör läggas till där en förbättrad ekonomi och finansiering utpekas som ett särskilt viktigt mål för att utveckla verksamheten. Förslag på generella förtydliganden av oklarheter: 3 Ø Att på sida 1 rad 41 förtydliga vad som menas med meningen: Vid arrangemang av nationella konferenser bör det finnas en plan för hur det ska ingå i övrig verksamhet Ø Att på sida 1 rad 4 ändra meningen: ska alla medlemmar någon gång erbjudits att åka på en förbundsträff till följande ska alla medlemmar ha givits en förutsättning att åka på en förbundsträff Ø Att på sida 3 rad 39 förtydliga vad som menas med meningen: 18 ha minst fem etablerade internationella, med fokus på specifika länder eller regioner mao vad menas med GSHF:s remissvar 4 (18)

6 etablerade internationella? Ø Att på sida rad 9 konkretisera vad som åsyftas med meningen: Att 18 vara synliga på minst vuxenutbildningar GSHF:s remissvar (18)

7 Demos remissvar Demos har gått igenom långtidsplanen, men vi har inga invändningar. Demos remissvar 6 (18)

8 Laboremus remissvar Sida 2, rad 12, S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas Vi vill ha ett tydliggörande vem som har ansvaret för grundutbildningarna, ska ansvaret ligga hos förbundet eller klubbarna? Förslag på att förbundet ska ta fram en mall för grundutbildningen då det i nuläget inte finns någon standardiserad grundkurs inom förbundet. Dessutom att det ska tas fram studiestimulanser för grundkursen i samarbete med SSU, expempelvis på samma nivå som SSUs grundkurs 1-3. Laboremus remissvar 7 (18)

9 SSK:s remissvar SSK anser att det finnas ett behov av att konkretisera målen eller på annat sätt identifiera hur processen för att nå målen ska ske, detta kan som exempel vara genom att inkludera delmål. SSK anser att målen sammanräknat har en hög ambitionsnivå och tror att en sammantagen minskning i vad som ska uppnås till och med är lämpligt sett till de tillgängliga resurserna. Med dessa generella kommentarer har SSK även några specifika påpekanden. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, bör första målet: Vid arrangemang av nationella konferenser bör det finnas en plan för hur det ska ingå i övrig verksamhet, formuleras snarare utifrån att nationella sammankomster knyter an till de nationella kampanjer eller dylikt eller på annat sätt tydliggöra vad som avses med övrig verksamhet. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, tredje målet: ska alla medlemmar någon gång erbjudits att åka på en förbundsträff även specificeras med en reell ambition om att kunna erbjuda plats för alla som val att anmäla intresse under upprepade tillfällen. Erbjudan måste också kunna omsättas i faktisk möjlighet. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Förbundsträffar, bör specificeras ett mål för att även öka den geografiska spridningen av förbundsträffar, utöver kongressen. SSK anser att under rubrik Idépolitik, underrubrik Tidskriften Libertas, bör specificerar ett konkret mål hur stödet för medlem att skriva i Libertas kan konkretiseras, exempelvis genom att ge stöd från förbundet riktat mot breddat deltagande vilket skulle kunna möjliggöra för redaktionen att anordna skrivar-workshops runt om bland klubbarna eller dylikt. SSK anser att under rubrik Facklig-politiskt samarbete, bör ingå mål som inkluderar samverkan med även TCO och SACO. Detta då det finns en naturligare koppling för många S-studenter i egenskap av studentmedlemskap, samt en bra påverkanskanal, där S-studenter kan ha en fördel gentemot SSU och Socialdemokratiska partiet. Konkret förslag på mål: Utveckla en påverkansplan för s-studenter som är aktiva i TCO och SACO. Denna påverkansplanen kan inkludera en del där ett tvärfackligt nätverk startas inom förbundet för att stärka fackligt aktiva medlemmar och bidra till idéutbyte. SSK anser att under rubrik Internationell solidaritet, underrubrik Utskottsarbete, bör förtydligas på vilket sätt ska kontinuitet och tydligheten i det internationella arbetet vara en plattform för utskottsarbetet samt i vilken plattform eftersträvar S-studenter att det internationella arbetet ska synas. SSK anser att underrubriken Vuxenstuderande, i avsnittet En stark folkrörelse, bör strykas i sin helhet. Att innefatta mål om organisering av vuxenstuderande tror SSK inte är den bästa användningen av förbundets begränsade resurser. SSK tror att denna grupp är svårorganiserad av flera anledningar. Många vuxenstuderande studerar enstaka kurser eller på distans parallellt med arbete. Enligt Skolverkets statistik var cirka 4 procent av eleverna 13 heltidsstudenter på den kommunala vuxenutbildningen. Studier sker i många fall inte heller under lika lång tid som för SSK:s remissvar 8 (18)

10 många som studerar på högskolan. SSK tror att detta göra att denna grupp som regel inte identifierar sig som studenter i samma utsträckning som de som studerar på högskola, vilket är något som riskerar att försvåra organiseringen av denna grupp inom S-studenter. Om vuxenstuderande på eget initiativ vill starta verksamhet bör förbundet givetvis stötta och uppmuntra detta - men viljan till engagemang måste i någon mån komma underifrån. SSK anser att under rubrik En stark folkrörelse, underrubrik S-studenter ska vara en samlingsplats för doktorander, bör höja ambitionen och sänka målet om året doktorandnätverket ska finnas, exempelvis 18. SSK ser ingen anledning till att vänta fem år med ambitionen att minst starta ett doktorandnätverk, detta då det kan överstiga tiden för en doktorandutbildning i sig själv. SSK anser att under rubrik Vår plats i arbetarrörelsen, underrubrik S-studenter ska ha ett väl utvecklat lokalt samarbete med Socialdemokraterna, bör formuleras ett mål som specificerar hur förbundet central kan stötta klubbarna i det lokala påverkansarbetet, samt i det erbjuda stöd till hur praktiskt påverkansarbete kan utformas. SSK:s remissvar 9 (18)

11 LSSK:s remissvar Texten är skriven som en generell kommentar, utan alltför specifika ändringsförslag. Nationella nätverkens utveckling, upptagning, transparens, De nationella nätverken har en negativ tendens att snarare fungera som ett kompisgäng med fokus på en specifik fråga, än som ett nationellt nätverk. Upptagningen är begränsad till personer runt om de redan aktiva. Vi måste förbättra vårt arbete med att sprida information och kunskap om nätverken. S-Studenter ska kunna fungera som en trappa mellan det nationella och lokala. Ett sätt för unga människor att gå förbi en gubbdominerad, patriarkal struktur, en struktur full av personkonflikter och prestigetänkande. Förbundet bör i sin verksamhet eftersträva låga instegsnivåer, transparens och en hög kommunikationsnivå. Detta är något som även de nationella nätverken bör eftersträva. De nationella nätverken gör mycket gott. De åstadkommer otroliga saker, och erbjuder en mycket attraktiv verksamhet. De är ett fantastiskt tillskott till vår verksamhet, och deras verksamhet är en del av förbundets mångfaldiga och bredda verksamhet. Men förbundsstyrelsen måste i samverkan med utskotten arbeta för att inkludera mer medlemmar, bredda verksamheten och deltagandet till mer orter, öka medvetenheten om nätverken och öka deras närvaro i kampanjmaterial designat för värvning. Att hitta arbetsmetoder för de nationella utskotten att synas mer, och övriga tidigare nämnda ambitioner bör inarbetas i långtidsplanen. Utskottsdelen i långtidsplanen skulle kunna vara utförligare och tala mer om hur de ska verka gentemot förbundet En stark folkrörelse, tillgång, påverkan emot universitet och högskolor Långtidsplanen bör fastställa en tidsram för när s-studenter ska ha möjliggjort, genom sitt arbete mot utbildningsdepartementet, så att samtliga s-student föreningar kan anses vara fullgoda representanter för oss studenter på alla universitet och högskolor i Sverige. Förbundet genomför redan idag ett aktivt arbete gentemot de ansvariga i förhoppning att de ska tydliggöra reglerna som klargör vem som anses representera studenter, och därmed vem som har tillgång till universiteten. Reglerna och därmed den vardagliga situationen skiljer sig från förening till förening, detta trots att de alla utgår från samma lagstiftning. En tidsram bör fastställas där alla s- studentföreningar ska ha samma basala rätt (tillgång) till universiteten över hela landet. Detta kräver en klargörande av lagstiftarna, en klargörande av tjänstemannen. Det kräver aktivt arbete ifrån förbundet, framförallt fs och presidiet. Detta är av yttersta relevans. Vi klagar över att partiet fokuserar på kvantitet snarare än kvalité i sin medlemsrekrytering/hantering, men om vi väljer att förbise denna ytterst pressande fråga till förmån för expansion till andra nya orter, då är vi skyldiga till samma handling. Förbundet bör förutom att prata om hur de ska expandera genom att bygga nytt, även diskutera hur de expandera genom att bygga vidare på de föreningar som redan finns. LSSK:s remissvar (18)

12 En stark folkrörelse Vem har ansvaret för att utveckla verksamheten mot folkhögskolor och komvux/vuxenutbildningen? Det är något som måste tydliggöras i långtidsplanen, vem som har ansvaret. LSSK anser att ansvaret bör ligga på förbundsstyrelsen, och att förbundet bör anställa/tillsätta en till ombudsman med ansvaret att bland annat utveckla verksamheten mot folkhögskolor och vuxenutbildning. Detta är för tillfället inte ekonomisk realistiskt för förbundet. Verksamheten måste utveckla sin ekonomiska förmåga, båda lokalt i klubbarna och nationellt. S-studenter ska vara representerade på alla landets högskoleorter - detta är problematiskt då fokus kanske snarare bör ligga på kvalité och inte på kvantitet. De nuvarande klubbarna har en bristande verksamhet, långt ifrån alla har verksamhet varje vecka, de nuvarande klubbarna bör stärkas. Detta är samtidigt något som måste sättas i relation till klubbarnas autonomi. Klubbarna måste tillåtas agera autonomt och självständigt. Det finns en legitimitet i att vilja vara representerade i alla partidistrikt (eller för den delen, alla SSU-distrikt), för att spridda medvetenheten om studentförbundet. Men frågan är, ska det läggas tid och resurser vid detta mål? Att bredda upptagningen är likväl det viktigt. Studentförbundet kan inte bli en alltför elitistisk institution, vi kan inte tillåta att en situation där en möjlighet för fack-delen av rörelsen kan tänkas se på studentförbundet som en verksamhet främmande för dem, för personer som inte har med dem att göra. Vi får inte vara lo:s potentiella slagpåse. Att vara ett förbund för alla socialdemokratiska studenter är viktigt, vi måste kunna representera dem alla. LSSK håller därmed med i åsikten om att förbundet måste breddas till att även inkludera vuxenutbildning och folkhögskolor. Den stående frågan är bara, vem ska leda det arbetet? 2 S-studenter ska vara en naturlig brygga till vidare engagemang i rörelsen Skulle vara intressant med ett tillägg om hur samma arbeta ska kunna ske mot SSU för att få universitetsstudenter anknutna till dem in i SSF. 30 För att summera: Vissa saker kan tjäna på att få ett förtydligande, en tidsram. Utskottsdelen får gärna vidareutvecklas med hur vi kan öppna upp dem för mer medlemmar. Vi vill ha en del som lyfter hur SSF ska arbeta mot utbildningsdepartementet så att SSF ska anses representera studenter oavsett vilket institution vi är på. Vi vill gärna också problematisera SSFs fokus mot att öka andelen klubbar, men inte lika uttalat göra insatser mot att förbättra verksamheten hos de klubbar som redan finns. LSSK:s remissvar 11 (18)

13 Cuprimontanus remissvar Sidan 1 Rad För att skapa politik med utgångspunkt från kunskap som framförallt baseras på forskning och beprövad erfarenhet, är en av /.../ för att förbundet /.../. Rad 34 /.../ verksamhet för att ge medlemmar möjlighet att utbyta /.../ Rad 43 klubbarna Sidan 2 Rad 14 förutsättningar att uppnå dessa mål Rad 16 /.../ organiskatoriska kunskaper t.ex. genom studiecirklar Rad 26 Fram till och med år 18 ska alla medlemmar ha erbjudits grundutbildning. stycke: Facklig-politiskt samarbete Det ska i rubriken och inne i stycket istället stå: Fackligt-politiskt samarbete Rad 40 bildade det socialdemokratiska partiet RAD 41 Alternativ ett /.../ med såväl SACO-, TCO- och LO-förbunden och då särskilt Cuprimontanus remissvar 12 (18)

14 LO-förbundet. Alternativ två med såväl SACO-, TCO- och i synnerhet LO-förbunden Sidan 3 Rad 4 sommarjobb inom LO-yrke Rad av LO-förbundet Rad 2 istället för hemsida: webbplats ALLA MENINGAR SOM BÖRJAR MED ETT ÅRTAL SKA INLEDAS MED "År" ISTÄL- LET. GRAMMATIKREGEL. GÄLER HELA DOKUMENTET. ÄVEN I UPPRÄKNINGARNA I PUNKTFORM. Rad ska också ha fortsatt representation Rad DELA INTE UPP NAMNET PALME PÅ TVÅ RADER Rad 37 minst fem internationella VAD???? (NÅGOT SAKNAS) Sidan 4 S-studenter SKA HELA TIDEN STAVAS MED BINDESTRECK 2 grundtro BYTS UT MOT grundläggande uppfattning RAD 31 av de partipolitiska förbunden Cuprimontanus remissvar 13 (18)

15 En klubb i varje stad, det vore bättre att skriva en klubb vid varje lärosäte. Vi har en gemensam klubb för Falun och Borlänge vid Högskolan Dalarna. Sida VI TYCKER ATT S-STUDENTER BORDE FOKUCERA PÅ HÖGSKOLOR OCH UNIVER- SITET. DÄRFÖR SKA FORMULERINGARNA OM ANDRA SKOLFORMER STRYKAS. Rad 29 Doktorander besitter en särskild kompetens Rad 30 till nytta Rad 43 TA BORT: " samt på andra vuxenutbildningar" Sidan 6 Rad? TA BORT "samt vuxenstuderande" LÄGG TILL "och" Rad 7 BYT PLATS S-studenter karakteriseras idag ofta ett alternativ ät att skriva "dagens S-studenter" men det första alternativet, att byta plats är bättre. Rad organisatorisk väg RAD 13 om potensiella 2 Rad 23 arbetet med att påverkansmöjligheter att både inspirera varandra och lära av varandra Cuprimontanus remissvar 14 (18)

16 USHF:s remissvar Ändring av rad 12 s. i avsnittet Inledning som lyder likväl som vi ställer en riktning för framtidens verklighet till likväl som vi lägger en visionär grund för framtiden. Ändra rad i avsnittet Inledning genom byta ut ordet men till och. Rad 6 s 1: Förtydliga vad verksamma inom högskolan innebär.. Rad 27 s 1: Förtydliga vad insatser innebär. Rad 27 s 1Förtydliga vad idéproduktion innebär. Att-sats 1 s 1: Vad menas med övrig verksamhet? Ny att-sats s1 efter rad 4: Förbundet nationella verksamhet ska ha god geografisk spridning över landet. Ändring av rad 14 s s2 där att bidra och utvecklas läggs till efter ordet förutsättningar. Förtydliga att det är en sjölvstädig medlemsutbildning som menas i rad och 2 s2. Ändring av orden given relation till nära koppling på rad 33 s.2 2 Efter rad 34 s2 ny att-sats S-Studenters ambition är att alla medlemmar ska delta i Tidskriften Libertas produktion. Rad 1- s3: Stycket bör omformuleras till att betona arbetarrörelsen ideologiska och historiska koppling till LO, vilket är det främsta skälet till ett närmare samarbete Efter rad s3: Ny mening: Även andra fackförbund, såsom TCO och SACO, kan ingå i detta samarbete. Rad 23 s3: stryk meningen på rad 23 som börjar med Det är viktigt och slutar på rad 24. Detta är en upprepning av meningen fore. Rad 2 s3: Ändra meningen på rad 2 under Internationell solidaritet genom att stryka meningen från ordet synas till ordet att Rad 39 s3 att-sats: Förtydliga vad som menas med punkt 3 under Internationell solidaritet. Rad 40 s3: Ändra punkt 4 under Internationell solidaritet genom att stryka ordet nationella Rad 7-8 att-satser 1 och 2: Slå ihop de två punkterna under rubriken utskottsarbete till en punkt. USHF:s remissvar (18)

17 Ändra i stycket rad 16 sida 4 till där initiativ kommer från medlemmarna och makten därför utgår från klubbarna som sedan tillsammans styr förbundet istället för: initiativ kan enkelt kan starta upp och att makten går från klubbar som enas till ett förbund. Rad 19 sida 4: Ändra de två första meningarna på stycket till: Genom ett stort medlemsantal kan vi få vår röst hörd och påverka samhällsutvecklingen i större utsträckning. Därför behöver vi bli fler medlemmar. En stark folkrörelse Ändra meningen på rad 44 sida 4 till: Möjligheterna till politiskt engagemang bör inte vara beroende av studieort och därför bör det finnas god geografisk spridning på förbundets aktiviteter. Stryk andra meningen i andra att-satsen på rad 2, s.. s. En tredje att-sats: Förbundet ska ge stöd till nystartade klubbar i orter där S-studenter inte redan är representerad. Rad 6, s.. Inför mellan styckets meningar: Organisering av vuxenstuderande förväntas inte bara skapa en kanal mellan S-studenter och LO utan även mobilisera en grupp studenter underrepresenterade inom förbundet Att-sats 1 rad 9 s.. Byta ut vara synliga till ha verksamhet. En stark folkrörelse 2 30 Lägg till mening på rad s.: Detta kan ske genom aktiva val av t.ex. föreläsare och teman vid förbundsaktiviter. Ny att-sats rad 2 s : Hösten ska alla förbundsaktiviteter konkret integrera ett intersektionellt perspektiv. Fråga om att-stats rad 36 s : Vad konkret innebär ett doktorandnätverk? Vilka åtgärder ska leda till målsättningens uppfyllande? Vår plats i arbetarrörelsen 3 Stryk första, andra och femte meningen och ersätt med en inledande mening som lyder: Rad 42 s.. S-studenter är den organisation inom arbetarrörelsen som samlar universitetet och högskolestudenter, andra verksamma i högskolan samt andra vuxenstuderande. Denna grupp har en självklar roll i att driva en kunskapsbaserad och ideologisk politik. USHF:s remissvar 16 (18)

18 Rad 4, s. ersätt första meningen med följande: Vissa av våra medlemmar kommer från ett engagemang i SSU, men för många är vi den första kontakten med arbetarrörelsen. Ny att-sats efter rad 30. s.6. Förbundet ska utveckla strategier för hur vi får in fler s-studenter i våra beslutande församlingar samt stödja klubbarna i det strävandet. I rad 43, s.6 efter erfarenheter. : I de fall där det är långt avstånd mellan klubbarna måste förbundet stödja dessa träffar finansiellt och organisatoriskt. Rad 4. S.6 ny att-sats: Att förbundet står för reseersättning för 3 representanter/ per klubb 2 gånger per år där resekostnaden överstiger 0 kr/ enkelbiljetten och avståndet mellan klubbarna överstiger 2 mil. USHF:s remissvar 17 (18)

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015

Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningens förslag och motiveringar inför kongressen 2015 Valberedningen har under året som gått insamlat nomineringar från klubbar, klubbstyrelser och enskilda individer till Libertas, förbundsstyrelsen

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Månadsbrev 1september 2015

Månadsbrev 1september 2015 Månadsbrev 1september 2015 Hej och välkomna tillbaka efter semestern! Som framgår av besöksstatistiken har vi fram till augusti besökt drygt 2 000 av våra medlemmars arbetsplatser hittills under året.

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund Palorials anledning till att ge remissvar till Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete vad gäller

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Antagna vid S-studenters 24:e kongress, Stockholm 2013 1 Politiska ändamål Sveriges socialdemokratiska studentförbund

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Taktisk plan. Plan för SSU:s verksamhet. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Taktisk plan. Plan för SSU:s verksamhet. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Taktisk plan Plan för SSU:s verksamhet 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Taktisk plan Plan SSU:s verksamhet 2012 www.ssu.se Inledning Den taktiska planen har kommit till som ett led i att

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345

1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345 1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende utveckling av nationella kvalitetskriterier, som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till lärosätenas lokaler för de högskolestuderandes fackliga organisationer

Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om tillgång till lärosätenas lokaler för de högskolestuderandes fackliga organisationer Akademikerförbundet SSR Box 128 00 112 96 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jörgen Yng 08-56308758

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011.

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Borlänge kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till folkhälsoplan för Borlänge Kommuns långsiktiga,

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag I Handels Stark tillsammans i Handels 1. VÅR ORGANISATION 5 1.1 Grunden för vårt uppdrag 5 1.2 Medlemskapet 5 1.3 Medlemsutvecklingsverksamhet 6 1.3.1 Medlemsvärvning

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Motion 1: Mer positiv styrelse

Motion 1: Mer positiv styrelse Motion 1: Mer positiv styrelse Medlemmar i SSU får ofta höra innan årsmötestider att vi ska skriva motioner. om vad som hellst. om allt, från stort till litet. Vi får också hör att vi inte behöver komma

Läs mer