Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt"

Transkript

1 Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens och morgondagens politiska utmaningar. I den här motionen lyfter Stockholms arbetarekommun några särskilt viktiga områden som vi tror lägger grunden för utveckla framtidens folkrörelse. Vi vill utveckla partiet och formerna för sänka trösklar och uppmuntra människor ta uppdrag och vara ledare i vårt parti. Vi vill förtydliga organisationen och våra arbetsformer för göra partiet mer relevant för vår tid. Vi vill skapa ett klimat i vårt parti som lockar fler komma med som medlemmar. En avgörande fråga är växa och locka fler människor till politiskt engagemang. Utveckla partiorganisationen Många tar steget och fångas upp i ett engagemang som tar sin utgångspunkt i en sakfråga. Detta är positivt och bör uppmuntras. Vi tror det finns mycket göra genom se över möjligheten för nätverk över geografiska gränser och skapa strukturer för engagemang över internet. Det är viktigt poängtera engagemanget måste kopplas till demokratiska spelregler och möjlighet till inflytande. Vi vill därför uppdra till partistyrelsen se över möjligheten vara aktiv oberoende av geografiska gränser men också digitalt och återkomma med en eventuell stadgeförändring som gör det enklare än idag och som säkrar den demokratiska processen. Öka medlemmarnas möjlighet jobba politiskt. I kriskommissionen från 2010 fanns ett antal förslag för utveckla organisationen. Några har genomförts och andra har inte prövats ännu. Ett sätt öka betydelsen av partipolitiskt engagemang är förtydliga beslutsprocesser och möjlighet till inflytande för den enskilde. Politikutvecklingen måste ske i folkrörelsen och inte vid våra kanslier. Vi vill särskilt lyfta tanken om utveckla former där medlemmar ges möjlighet lägga förslag till beslutande organ. Detta kan minska avståndet mellan organisation och politiskt förtroendevald. Förslagen ska skyndsamt återkopplas och redovisas. Socialdemokratin är en representativ demokrati som bygger på vi utser våra representanter till olika uppdrag. För samla och engagera människor i olika delar av livet eller kring olika frågor har sidoorganisationerna spelat en avgörande och viktig roll. HBT-Socialdemokrater Sverige är en ny nationell organisation (2008) men har funnits och arbetat sedan slutet av 1980-talet. Kampen för alla människors lika värde är viktig och HBT-Socialdemokrater Sveriges arbete har betytt oerhört mycket för den utveckling vi sett i Sverige och politiken i stort. Vi menar det är dags erkänna förbundets roll och bekräfta detta genom ge förbundet samma officiella status som övriga sidoorganisationer genom justera i stadgarna. Men

2 samtidigt som vi är redo öka antalet sidoorganisationer och därmed låta partistyrelse och verkställande utskott växa vill vi kongressen uppdrar till partistyrelsen lägga fram ett långsiktigt förslag som förtydligar om storlek och uppgift för våra beslutsorgan för dessa ska kunna fungera på ett bra sätt. Folkrörelsen har flera betydelser. En viktig del är fostra nya politiskt förtroendevalda och fler ledare. En annan är driva och utveckla vår politik och vinna val. En tredje uppgift utveckla normer och värderingar som kan vara en del av vårt samhällsförändrande arbete. Vi menar en modern rörelse måste föregå med gott exempel. Vi föreslår partistyrelsen utvecklar en miljöoch klimatpolicy för som folkrörelse ta oss an vår tids stora frågor. Vi menar också det är dags för partiorganisationen ta ett beslut om införa en klimat- och hållbarhetspolicy för all vår interna verksamhet. Genom ta ansvar i vår organisation kan vi göra samhällsförändring och utveckla normer och värderingar. Den facklig-politiska samverkan måste stärkas och utvecklas. Detta är viktigt för vårt parti ur flera perspektiv. För kampanjverksamheten är närvaron av politiskt skolade fackliga företrädare på arbetsplatserna avgörande för möjligheten till goda politiska samtal i människors vardag. Vårt parti behöver också den förankring i arbetarklassen som relationen till fackföreningsrörelsen ger. Vi behöver denna relation för fullt ut förstå arbetarklassens arbets- och livssituation och de diskussioner som förs bland medlemmarna. Utan en stark facklig-politisk samverkan - inget arbetareparti. Fler LO-medlemmar måste bli medlemmar i vårt parti. Ska vi behålla vår ställning som företrädare för ett brett löntagarkollektiv så behöver vi samtidigt utveckla vår relation till tjänstemännens och akademikernas fackliga organisationer. Vi tror det är möjligt, med full respekt för den politiska obundenhet som dessa förbund beslutat om, utveckla en givande relation till tjänstemannarörelsen. Ett sätt är starta fler socialdemokratiska arbetsplatsklubbar på dessa arbetsplatser och s-föreningar och inom de branscher och yrkesgrupper som tjänstemanna- och akademikerförbunden organiserar. Många medlemmar söker sig till vårt parti, men alltför många lämnar det också, inte sällan efter kort tid. Det grundar sig i tusen och en orsak, men vi är övertygade om fler skulle välja stanna kvar om vi utvecklade våra arbetssätt och rutiner för möta nya medlemmar och prata med dem som är på väg ut. Fackföreningsrörelsen har utvecklat effektiva rutiner och strukturer för kontakta alla medlemmar som är på väg lämna, och vi skulle kunna lära mycket av dessa. Vi har helt enkelt inte råd förlora så många medlemmar som en gång tagit steget och sökt sig till oss. Vinna val och slaget om framtiden Förtroendet för vår politik bygger vi inte vid valrörelserna. Detta förtroende skapas genom långsiktigt arbete och handlar om påverka människors uppfningar och drömmar om framtiden. Socialdemokratin måste ta upp kampen om framtidens politiska projekt och lösningar. Utöver detta måste nya nätverk med tankesmedjor, kontakter med forskare och kulturpersoner utvecklas där arenor och plformar för idéutveckling kan skapas.

3 Engagemang ser olika ut för olika människor. Men många som söker sig till vårt parti har ofta upplevt en orättvisa eller sett saker i vardagen som upprör. Engagemanget tar sin utgångspunkt i politiska orättvisor och sakfrågor. Därför behöver partiet utveckla såväl engagemangsformer, mötesformer, politikutveckling som medlemsvärvning. Socialdemokratin måste förknippas med en vilja till samhällsförändring och möjlighet driva frågor. Vid valkampanjen 2014 gjordes ett fantastiskt fotarbete i hela organisationen och ny teknik användes för mobilisera och engagera. Att koppla engagemang och låta det kanaliseras genom politiken är viktigt och avgörande för utveckla partiorganisationen. Därför måste politik och organisation hålla samman. Den organisationsutveckling (metoder/teknik) som sker i och med våra kampanjer och våra valrörelser kan utvecklas och användas mer långsiktigt. Idag är det för stor skillnad mellan kampanj- och folkrörelseorganisation. Utveckla våra förtroendevalda och ledare Att vara ledare i en organisation är svårt. Att leda och utveckla våra politiska församlingar ställer höga krav. En folkrörelse som gör anspråk på utveckla landet och vara relevant framåt bygger på vilja, erfarenhet och kompetens. Vi ser ett stort behov av partiet centralt tar ett större ansvar för utveckla våra politiskt förtroendevalda. Ofta sker en stor del av kompetensutvecklingen för den här gruppen inom ramen för det parlamentariska systemet. Det är inte oviktigt men vi tror det framåt krävs möjligheter för våra politiska företrädare utvecklas som socialdemokratiska politiska företrädare. Detta kan ske genom nationella nätverk och utbildningsinsatser. Partiet är mer än sköta förvaltningen och det politiska arbetet i våra parlament. Vi vill se en stor satsning för öka intresset och viljan ta ledaruppdrag i folkrörelsen. En modern rörelse måste också lyckas med ta hand om medlemmar och förtroendevaldas kompentenser. Vi vill föreslå partiet utvecklar strukturer för matchning av uppdrag och kompetenser bland medlemmar och förtroendevalda. Att känna sig behövd är en viktig fråga för stärka engagemang. Socialdemokratin är formad ur 1800-talets industrisamhälle. Genom vår historia har samhället förändrats. Befolkningen och klassmönster ser annorlunda ut. Vi menar en framtidsfråga för hela arbetarrörelsen är diskutera och förstå vikten av spegla hela samhällets befolkning. Liksom varannan herrarnas har styrt våra processer under lång tid ska också andra gruppers underrepresentation i våra parlament lyftas fram i rekryteringsprocesserna. Politik handlar om förtroende och ett sätt skapa förtroenden är fler känner igen sig i våra politiska företrädare, i våra medlemmar och i partiets ledare. Vi menar en nationell policy för utveckla ledarskap och valda till förtroendevalda ska tas fram. Den ska innehålla riktlinjer för rekrytering, generationsväxling och vi tror det krävs tydliga principer för hur länge varje enskild person ska få inneha visst förtroendeuppdrag. Stärk studiernas och studieledarens roll Flera partidistrikt arbetar idag aktivt med studier som en viktig del i utvecklingsarbetet. Partistyrelsen har aktivt arbetat med frågorna och partistyrelsen har beslutat om en ny studieplan.

4 Detta är glädjande. Vi är övertygade om studierna är en av våra viktigaste nycklar för skapa framtidens folkrörelse. Studier skapar gemenskap, bildning och utveckling. Vi föreslår stadgarna justeras så varje organisationsled ska utse en studieledare samt lyfta in eller adjungera studieledaren i AU/VU. Detta menar vi kan stärka studiernas strategiska position. Studier ska omfa såväl framtidens ledarskap som socialdemokratins idé- och organisationsutveckling. Sist bör studiearbetet utvecklas så lokalt som möjligt. Stort fokus bör läggas på jobba tätt med grundorganisationerna för motivera och stärka ledet jobba framgångsrikt med studiearbetet. Utveckla arbetet med ABF som bollplank över hela organisationen. Och se till så modern kommunikationsteknik används för tillgängliggöra möjligheterna till studier när det passar människor. Genom öka utbudet digitalt kan vi låta fler ta del av våra interna utbildningar och genom detta skapa nätverk och möjlighet för kunskapsinhämtning när det passar medlemmen. Idag sker mycket av studie- och mötesverksamheten utifrån de redan aktiva och organisationens villkor. Troligtvis kan vi vinna mycket engagemang genom bredda synen på när och hur ett engagemang ska och kan se ut. Partikongressen föreslås besluta: beslutar om en strategi för utveckla folkrörelsepartiet Socialdemokraterna under kongressperioderna uppdra åt partistyrelsen ta fram en strategi för öka engagemang, interndemokrati och drivkrafter för fler komma med, stanna och vilja utvecklas i partiarbetet samt beslutar om aktiviteter för genomföra strategin. fastställer ett medlemsvärvarmål för varje kongressperiod uppdra partistyrelsen se över möjligheten vara aktiv över geografiska gränser och digital och återkomma med en eventuell stadgeförändring som gör det enklare än idag och som säkrar den demokratiska processen uppdra partistyrelsen utveckla möjligheterna vara digitalt engagerad partimedlem utan begränsa den demokratiska processen medlemmen ska regelbundet kunna lämna medlemsförslag till beslutande organ med korta svarstider för återkoppling HBT-Socialdemokrater Sverige ska ges samma status som övriga sidoorganisationer och stadgarna justeras. kongressen uppdrar till partistyrelsen lägga fram ett långsiktigt förslag som förtydligar om storlek och uppgift för våra beslutsorgan uppdra till partistyrelsen ta fram en klimat- & hållbarhetspolicy som kan implementeras i hela partiet

5 uppdra till partistyrelsen återkomma med förslag på hur den facklig-politiska samverkan med LO och LO-förbunden ska kunna utvecklas och stärkas i enlighet med motionen uppdra till partistyrelsen återkomma med förslag på hur partiets relation med fackförbund inom TCO och SACO ska kunna utvecklas uppdra åt partistyrelsen utveckla medlemskapet och följa upp medlemmar som är på väg lämna oss satsa på idéutveckling genom formulera öppna frågor och ge utrymme för dialog satsa på långsiktigt opinionsbildande arbete och prioritera resurser till detta genom bland annat progressiva nätverk, tankesmedjor, tidskrifter och andra forum för idépolitik satsningar på teknik och organisationsutveckling i och med valrörelser ska inarbetas i ordinarie organisationsstruktur och kunna användas lokalt skapa strukturer för matcha personer mot lediga uppdrag och kompetenshöja företrädare med uppdrag ta fram en nationell policy för hur vi i partiet väljer och utser våra företrädare och skapa en organisation vilken är mer representativ för befolkningen satsa på utvecklingsarbetet av våra politiskt förtroendevalda låt kongressen besluta om en organisationsplan för tydligare peka ut arbetarkommunernas roll i studiearbetet samt uppdra varje arbetarkommun ta fram och fastställa en egen organisationsplan justera stadgarna och besluta varje organisationsled ska utse en studieledare slå fast ett mål om öka antalet politiska studiecirklar i grundorganisationerna

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Remissvar långtidsplanen

Remissvar långtidsplanen SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET Remissvar långtidsplanen Spartacus remissvar GSHF:s remissvar Demos remissvar Laboremus remissvar SSK:s remissvar LSSK:s remissvar Cuprimontanus remissvar USHF:s remissvar

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Förslag till beslut... 13

Förslag till beslut... 13 Vårt HRF 2024 Innehåll Vårt HRF strategiska vägval till 2024... 3 1. Inledning...3 2. Arbetsprocess...4 3. Sammanfattning...5 4. Arbetsmarknad...6 4.1 Utmaningar på svensk arbetsmarknad...6 Förslag till

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer