Motioner till Partikongressen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner till Partikongressen 2015"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015

2 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser). Av Gisela Lindmark Bertilsson, Daniel Kronlid och Anna Rosenhall, Ersboda s-förening Den sociala ekonomin sysselsätter ca människor, ungefär lika många som hotell- och restaurangbranschen i vårt land. Denna siffra skulle kunna vara avsevärt högre om det fanns en utvecklad politik för jobb i den sociala ekononmin. Den sociala ekonomin har sociala och/eller etiska mål, inte i första hand att skapa ekonomisk vinst för utdelning till ägarna. Sådana mål kan vara av allehanda slag, miljömässiga, opinionsbildande, friluftsfrämjande, idrottsliga m fl. Målen kan också handla om att skapa jobb för till exempel personer som står långt från arbetsmarknaden. Att skapa ekonomisk vinst är inget huvudmål men kan vara ett viktigt delmål för den sociala ekonomin, eftersom det självklart behövs pengar för investeringar mm. En av de största svårigheterna för personer som vill starta eller utveckla en verksamhet inom den sociala ekonomin handlar om finansiering vid investeringar och under en planerings-, start- eller utvecklingsfas. Vi är ömsesidigt beroende av varandra och rimligtvis måste det vara intressant för människor att exempelvis placera sina pensionspengar i fonder som till exempel investerar i framväxten av olika former av äldreboenden, och inte bara på börsen. Till den sociala ekonomin hör folkrörelser, föreningsliv, kooperation, ekonomiska föreningar och sociala företag men man kan också räkna in sociala entreprenörer och sociala innovationer, vilka i och för sig så småningom kan formera sig inom den offentliga sektorn eller näringslivet. Vi föreslår kongressen Att se över finansieringsmöjligheterna för den idéburna sektorn genom att tillåta AP-fonderna att göra sociala investeringar Att stimulera möjligheten att pensionsfonder kan placera i sociala innovationer, sociala investeringar, social ekonomi och annan socialt hållbar tillväxt Att i de nationella och regionala riktlinjerna för EU:s strukturfonder säkerställa att projektmedel kommer den idéburna sektorn till del. Att öronmärka regionala och statliga utvecklingsmedel för projekt och investeringar som utformas i dialog och praktiskt samarbete med idéburen sektor Att Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen.

3 Motionssvar Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser) Den sociala ekonomin kan absolut behöva en bättre och stabilare finansiering. Framförallt håller styrelsen med om att regionala och statliga utvecklingsmedel i högre grad bör kunna användas av sociala företag. Däremot delar inte styrelsen motionärernas vilja att använda AP-fonderna till sociala investeringar, eller att dessa pengar ska användas som en variant av riskkapital för sociala företagare. Pengarna måste användas för att stärka pensionerna och egentligen få så bra avkastning som möjligt. Den lågräntepolitik som nu sker urholkar framtida pensionssystem och man lånar idag pengar från framtida pensionärer och pengarna används till konsumtion i stället. Däremot behövs ny lagstiftning för sociala företag som det finns i en del andra länder. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: Att skicka motionen som enskild

4 Nr 2. En politik för integration i folkrörelser och idéburen sektor. Av Gisela Lindmark Bertilsson, Daniel Kronlid och Anna Rosenhall, Ersboda s-förening Med denna motion vill vi rikta fokus mot den idéburna sektorns viktiga roll för integration. Det är framför allt människor som är väl integrerade i samhället som deltar i föreningslivet. Så ser det ut idag men så har det inte alltid sett ut. Folkrörelserna uppstod i samhällets mindre priviligierade skikt. Det behövs en ny politik för den idéburna sektorn som syftar till att stimulera den folkliga förmågan till självorganisering. Detta kräver ett innovativt arbete baserat på historiska kunskaper men också erfarenheter och kunskap om empowerment med mera. I vår globaliserade tidsålder måste vi ta vara på invandrade människors organiserande förmågor och traditioner. Den svenska folkrörelsetraditionen skulle kunna utvecklas för att bättre ta tillvara inflyttade människors erfarenheter av att organisera sig i olika former. Med denna bakgrund vill vi föreslå kongressen Att tillsätta en integrationspolitisk kommitté med syfte att föreslå forskning, erfarenhetsinsamling och förslag för att öka integrationen i den idéburna sektorn så att den bättre tar tillvara på alla människors förmåga till organisering. Att Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen.

5 Nr 3. En politik för integration i folkrörelser och idéburen sektor. Med denna motion vill vi rikta fokus mot den idéburna sektorns viktiga roll för integration. Det är framför allt människor som är väl integrerade i samhället som deltar i föreningslivet. Så ser det ut idag men så har det inte alltid sett ut. Folkrörelserna uppstod i samhällets mindre priviligierade skikt. Det behövs en ny politik för den idéburna sektorn som syftar till att stimulera den folkliga förmågan till självorganisering. Detta kräver ett innovativt arbete baserat på historiska kunskaper men också erfarenheter och kunskap om empowerment med mera. I vår globaliserade tidsålder måste vi ta vara på invandrade människors organiserande förmågor och traditioner. Den svenska folkrörelsetraditionen skulle kunna utvecklas för att bättre ta tillvara inflyttade människors erfarenheter av att organisera sig i olika former. Med denna bakgrund vill vi föreslå kongressen Att socialdemokraterna verkar för att det tillsätts en statlig integrationskommitté med syfte att föreslå forskning, erfarenhetsinsamling och förslag för att öka integrationen i den idéburna sektorn så att den bättre tar tillvara på alla människors förmåga till organisering. Att Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen. Gemensamt motionssvar motion 2 och 3, En politik för integration i folkrörelse och idéburen sektor Efter långa diskussioner i AK-styrelsen om hur motionärernas att-sats bör tolkas, och intentionen bakom motionen beslutade sig AK-styrelsen för att agera på ett lite annorlunda sätt. Detta då ambitionen med motionen, att öka integrationen genom föreningslivet, var något som AKstyrelsen ville bejaka. För att tydliggöra i vilken instans den integrationspolitiska kommittén ska inrättas så förtydligas det i AK-styrelsens förslag till motion, som förutom att-satsen är identisk med motionärernas ursprungliga. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att avslå motion 2 att bifalla motion 3

6 Byt namn på politikområdet Av Gisela Lindmark Bertilsson, Daniel Kronlid och Anna Rosenhall, Ersboda s-förening Beteckningen folkrörelser är på många sätt vackert och positivt laddat men är inte helt relevant. Många av de organisationer som för ungefär ett sekel sedan verkligen var rörelser som organiserade tals och rentav miljoner människor i vårt land är idag ganska små till medlemsantalet. Det gäller inte minst nykterhets- och väckelserörelserna. Andra så kallade folkrörelser har vuxit fram, t ex idrotts-, handikapp-, byalags-, bonde-, miljö-, freds- och kvinnorörelserna liksom kooperation, folkbildningen och en del etniskt och identitetsbaserade rörelser. Körsångarna brukar också nämnas. Alla folkrörelser är inte föreningar och utför inte bara ideellt arbete. Stiftelserna växer i antal. Sociala företag är en ganska ny företeelse. Kooperationen upplever en renässans, inte minst bland unga. Opinionsbildande organisationer baserade på enstaka individer, så kallade sociala entreprenörer, startar och påverkar samhället positivt, t ex Fatta-rörelsen och många facebookgrupper. Invandrade gruppers organisering ser olika ut. De nya folkliga rörelserna antar inte alltid stadgar. Samhället skulle kunna vinna på att fler gjorde det och att fler idéburna organisationer etablerades och växte i storlek och betydelse både formellt och inforellt. Idéburen sektor är ett begrepp som börjat användas i vida kretsar, inte minst i och med överenskommelsen mellan regeringen och idéburna organisationer. Är det något som skett sedan folkrörelsernas glansdagar är det att Sverige har individualiserats.. Även i folkrörelsernas begynnelse var eldsjälarna tongivande och många organisationer hade få medlemmar men var ändå betydelsefulla. Vare sig det varit vårt medvetna val eller inte så har vi socialdemokrater aktivt medverkat till individens unikt starka ställning i vårt land. Sverige rankas som världens mest individualistiska land. Det är rimligt att folkrörelsepolitiken även omfattar sociala entreprenörer, sociala företag och den sociala ekonomin. Även sociala innovationer bör tas med i politikområdet, eftersom sådana alltid skett i den idéburna sektorn. Det är inte alltid rimligt att tala om folkrörelser utan om folks rörelser. Det är dags uppgradera folkrörelsepolitiken och anpassa den efter de rörelser som folk gör. Vi föreslår kongressen Att byta namn på politikområdet Folkrörelser och istället tala om politiken för den idéburna sektorn Att ta fram en socialdemokratisk politik och strategi för idéburen sektor som också täcker socialt entreprenörskap, sociala företag, social ekonomi och social innovation Att prioritera forskning om den sociala ekonomin och den idéburna sektorn och som även beaktar inflyttade erfarenheter. Att den offentliga sektorn ska ta sitt ansvar för den grundläggande kompetensförsörjningen till den sociala ekonomin precis som man har för andra samhällssektorer (inte minst näringsliv). Denna kompetensförsörjning bör ske i samarbete och dialog med folkbildningens institutioner, fr a

7 studieförbund och folkhögskolor och inte enbart med universitet, högskolor och det traditionella utbildningsväsendet. Att se över associationsformerna inom den sociala ekonomin, bland annat med bakgrund mot den allt mer komplexa och nätverksbaserade strukturen på människors organisering. Att studera exempel från andra länder i syfte att även i formell mening understödja tillkomsten av fler och mer ändamålsenliga idéstyrda organisationer. Att Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen. Svar på motion: Byt namn på politikområdet. Håller med motionärerna om att folkrörelse är på många sätt vackert och positivt laddat. Folkrörelser har vuxit fram som motionären beskriver t ex i idrotts-, handikapp-, byalags-, bonde-, miljö-, freds- och kvinnorörelserna liksom kooperation, folkbildningen och en del etniskt och identitetsbaseraderörelser. Det ska nämnas är att vi socialdemokrater ser folk i rörelse som positivt, idéer föds genom dialog med andra människor. Socialdemokraterna har lyckats skapa folkrörelse vilket innebär att vi utvecklar samhället genom att fler människor har möjlighet att påverka. Det finns anledning att hela tiden utveckla folkrörelseperspektivet, få fler att utrycker sina åsikter. Det motionären vill utveckla handlar inte om namnet folkrörelse, det motionären vill är att öka engagemanget vilket är två olika saker. Vi ska vara rädda om vårt arv där folkrörelse är ett starkt begrepp i den svenska modellen. Med anledning av detta skulle vi vilja yrka avslag på den första att-satsen. Arbetarekommunens styrelse ser däremot positivt på exempelvis en strategi för idéburen sektor och ökad forskning kring den sociala ekonomin. Därför föreslår styrelsen representantskapet att besluta: att avslå motionen

8 Nr 4. Motion om metodutveckling Att arbetet ute i den lokala s-föreningen är viktigt ställer de flesta upp på. Men partiet är inte särskilt bra alla gånger på att uppmuntra eller värdera varken de eldsjälar som sliter ute i s- föreningarna eller stötta med arenor för lärande och utveckling av nya framgångsrika metoder i folkrörelsearbetet. Vi ser nu tydligt hur socialdemokratins stöd i breda folklager tunnas ut. Det socialdemokratiska partiet behöver därför omgående stärka sin organisation och för det behövs en uppvärdering av partiarbetet. Partiorganisationen ska klara att vinna val, formulera en trovärdig politik och rekrytera medlemmar till politiska uppdrag. Men organisationen ska också klara av att fungera som ett verktyg för att förändra människors vardag till det bättre, vare sig det handlar om att ordna läxläsning utanför skolan eller ordna majbrasan vid valborgsmässofirandet. Det åtagandet kräver att förtroendevalda och ledare i vår organisation tar ansvar på ett nytt sätt och visar i handling att partiarbetet är prioriterat. Resurser och engagemang behöver avsättas för att stötta våra socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuner i metodutveckling och erfarenhetsutbyten. Det handlar både om att man från olika landsdelar ska lära sig nytt men även att partiet visar att folkrörelse- och partiarbetet är viktigt och prioriterat. Den pånyttfödda folkrörelsen är nyckeln till att partiet ska överleva på sikt. Därför yrkar jag: - Att partiet minst en gång per mandatperiod ordnar former för ett rikstäckande arbetarekommunutbyte med fokus på metodutveckling och erfarenheter av framgångsrikt partiarbete. Andreas Lundgren medlem Ålidhem-Sofiehems s-förening Motionssvar: Motion om metodutveckling Styrelsen delar motionärens vilja att i högre grad kunna möta andra arbetarekommuner för att byta erfarenheter och utveckla metoder. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att bifalla motionen.

9 Nr 5. Motion till Umeå arbetarekommun: Uppvärdera arbetet i partiorganisationen Socialdemokratins framgångar har historiskt sett byggt på ett uppoffrande arbete av medlemmar i parti och fackförbund. Det kan vara lätt att glömma bort när det politiska samtalet allt mer blivit förpassat till 15-sekunders klipp i tv. Även om det ofta sägs i rörelsen att vi ska värna partiet eller partiet är den enda makt vi äger själva så är sanningen att partiarbetet eftersatts. En anledning till det är att statusen för att jobba ute i sin s-förening är alldeles för låg. Många medlemmar gör heroiska insatser år ut och år in men uppmärksammas knappt alls för detta trots att vi har dem att tacka för framgångarna i valen. Det är också alldeles för många som prioriterar sitt engagemang i nämnder och styrelser men brister i att arbeta i sin s-förening. Socialdemokratin befinner sig i dag under press från en enad borgerlighet med media i ryggen och måste samla ihop sig. Arbetet i partiorganisationen är vårt motmedel och det måste kraftigt uppvärderas. Det måste till en ändring i attityd inom partiet så vi kan stärka partiets roll som folkbildare och kamporganisation. Jag vill därför att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan för att höja statusen på partiarbetet. Den ska innehålla konkreta förslag på hur detta ska gå till likväl som förslag för hur enskilda partimedlemmar och socialdemokratiska föreningar bättre kan uppmärksammas för goda insatser. Det är dags att vi går från ord till handling. Folkrörelsearbetet är partiets finaste del och det måste värnas mycket starkare. Jag yrkar därför: - Att partistyrelsen uppdras att utarbeta ett åtgärdsprogram för att stärka statusen på partiarbetet. Andreas Lundgren, Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening Motionssvar: Uppvärdera arbetet inom partiorganisationen Styrelsen delar motionärens analys av vikten att höja statusen på arbete inom den egna s- föreningen och välkomnar ett åtgärdsprogram för att stärka statusen på partiarbetet. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att bifalla motionen

10 Nr 7 Information från EU-parlamentet Frågor som behandlas i EU parlamentet har en stor betydelse inom EU och har i flera fall lett till att vanligt folk har fått det sämre. Grunden för försämringen ligger i den högerpolitik som varit rådande inom EU parlamentet. I femton år har EU parlamentet varit blått och nu får högerkrafterna en period till vilket vi uppfattar som en katastrof för jobb, rättvisa arbetsvillkor och bättre arbetsliv. Ingen stimulans av ekonomin vilket innebär en försämrad ekonomi för många EU-länder, vilket i sin tur påverkar Sverige negativt. Stefan Löfven uppgav i EU-valet att EU är ett viktigt verktyg för att skapa jobb. Bland annat genom att det råder ordning och reda i statsfinanserna och genom att satsa på gemensamma investeringar, infrastruktur och forskning. En progressiv samhällsutveckling kommer inte vara möjlig så länge EU-parlamentet är blått. Högern klarar inte av att leverera en politik som är bra för Europa. Ett annat skäl till att vi ser frågan så viktig är att den brist på kunskap som nu finns inom Socialdemokratin enbart gynnar de främlingsfientliga krafter som vi ser växa fram inom hela EU vilket även inkluderar vårt eget land. Vetskapen om vad som sker och händer i EU-parlamentet är viktig för medlemmar i socialdemokraterna. Redan idag finns en fungerande kommunikation och presstjänst på den svenska socialdemokratiska delegationen. Från själva partiet är dock den information som går ut väldigt bristfällig för att inte säga obefintlig. Det intryck det ger är att socialdemokraterna som parti inte tar politiken som sker i EU parlamentet på allvar. Vi anser att Partistyrelsen måste ta frågan på allvar. Det behövs tydlig information från partistyrelsen som kan spridas till socialdemokrater, arbetarkommuner, S-föreningar, LO, arbetsplatser, fackförbund, media med flera. Vi vill helt enkelt ha opinionsbildning på en bredare linje än vad som sker redan idag för att på så sätt få ett rött EU parlament i framtiden. Vi yrkar: att partistyrelsen ges i uppdrag att förstärka opinionsbildningen kring aktuella beslut i EUparlamentet. IF Metalls Socialdemokratiska förening i Södra Västerbotten. Motionssvar Information från EU-parlamentet Som motionären anger så är det av största vikt att det finns en ordentlig informationsspridning och opinionsbildningen kring de frågor som drivs i Europaparlamentet, både från socialdemokratiska gruppen men även generellt. En sådan kommunikation signalerar även frågornas vikt och förankrar Europapolitiken som en del av den nationella så väl som skapar en tydlig koppling mellan den kommunala och nationella politiken till den i Europaparlamentet.

11 Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att bifalla motionen. Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde att bifalla motionen att skicka motionen till distriktskongressen 2015 Motionssvar: Information från EU-parlamentet Som motionären anger så är det av största vikt att det finns en ordentlig informationsspridning och opinionsbildningen kring de frågor som drivs i Europaparlamentet, både från socialdemokratiska gruppen men även generellt. En sådan kommunikation signalerar även frågornas vikt och förankrar Europapolitiken som en del av den nationella så väl som skapar en tydlig koppling mellan den kommunala och nationella politiken till den i Europaparlamentet. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: att bifalla motionen

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Föreningar som var representerade: Gotlands Föreningsråd Studieförbundet Vuxenskolan Demokrati

Läs mer

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008

POLICY FÖR NOMINERINGSARBETET I MALMÖ ARBETAREKOMMUN 2008 Partiet äger vi, förtroendeuppdragen har vi till låns Ett levande partiarbete är kärnan i den svenska demokratin. Det förutsätter allas ansvar att vara med och utveckla partiets inre arbete. Ett arbete

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn Ulricehamn Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden.

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31 2006-08-31 Handslaget - en viktig del för ökad integration 2(6) Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 20 000 idrottsföreningar och 3 miljoner medlemmar runt om i landet. Enligt en rapport från

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss. Ärendet behandlas. Peter Linnstrand (v) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut

Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss. Ärendet behandlas. Peter Linnstrand (v) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-11-28 11-29 LS-LED05-216 72 Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss Ärendet behandlas. Yrkande Alf Svensson (s) och Östen Eriksson (kd) yrkar att landstingsstyrelsens

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) Motionerna AH 1 AH 18 MOTION AH 1 Byggnads Väst Det fins arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan de inte är tillräckligt sjuka för få ersättning, och från Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs

starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs Ensam är inte stark Jag tror absolut att jag skulle tjäna mindre om inte facket förhandlade för mig. Så svarar en av dem som här får frågan vad de

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad

Gör jämlikt gör skillnad Gör jämlikt gör skillnad SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Anna-Maarit Tirkkonen Eskilstuna kommun Åsa Ranung Åsa Ranung Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Eskilstuna 31 maj

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

På årsmötet 2015 behandlades en motion om ekonomipolicy. Det tillsattes en grupp för att utreda:

På årsmötet 2015 behandlades en motion om ekonomipolicy. Det tillsattes en grupp för att utreda: Rapport från arbetsgruppen om Birdlife Sveriges ekonomi-policy. På årsmötet 2015 behandlades en motion om ekonomipolicy. Det tillsattes en grupp för att utreda: - hur detta behandlas av liknande föreningar,

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Mycket goda studieresultat

Mycket goda studieresultat Geflle Montessoriiskollas viisiion Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision

Läs mer

EN ARBETSMETOD FÖR FOLKRÖRELSEARBETE SOCIALDEMOKRATERNA MALMÖ

EN ARBETSMETOD FÖR FOLKRÖRELSEARBETE SOCIALDEMOKRATERNA MALMÖ FOLKiRÖRELSE EN ARBETSMETOD FÖR FOLKRÖRELSEARBETE SOCIALDEMOKRATERNA MALMÖ 2 FOLKiRÖRELSE Innehåll: Inledning - vi vill något! 4 Upplägg - den röda tråden 5 Steg 1 - analysen 6 Uppgift: Välj verksamhetsområde

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

I Norrbotten vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är Norrbotten ett rött län i ett blått Sverige.

I Norrbotten vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är Norrbotten ett rött län i ett blått Sverige. I vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är ett rött län i ett blått Sverige. Vi har genom valframgångarna, av väljarna i länet, fått ett stort ansvar att leverera socialdemokratisk

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30.

KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30. KALLELSE Datum 2014-12-21 Sida 1(1) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30. Hålltider för sammanträdet 08.35 Stationslägen Hans Wiklund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer