KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall"

Transkript

1 ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N

2 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för som jag och de andra i partistyrelsen antog i april Syftet med planen är i första hand att verkställa de senaste partikongressernas intentioner. Socialdemokraterna är inte bara ett politiskt parti, vi har också ambitionen att bygga en stark folkrörelse. I det arbetet, menar vi i partistyrelsen, att studier måste ha en central roll. Studieplanen är, som du kommer att kunna se, uppbyggd på två huvudsakliga spår: Medlemsutbildning För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste våra medlemmar ha rätt till en bra grundutbildning. En bra medlemsutbildning är inte bara fundamentet i en stark folkrörelse, det är också en garant för att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya förtroendevalda. Ledarutbildning för förtroendevalda För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste vi se till att våra företrädare bottnar i en bra ledarskapssyn, och blir rustade för sina uppdrag. Det kan handla om ordförande i såväl arbetarekommunen som i kommunfullmäktige. Det kan handla om såväl partidistriktets revisorer som våra EU-parlamentariker. Vår viktiga utmaning blir nu att fundera över hur vi kan hjälpas åt att genomföra den ambitiösa planen, och där hoppas jag att du vill vara med och bidra! Carin Jämtin, partisekreterare 2

3 Löftet är att varje ny medlem ska erbjudas medlemsutbildning inom 6 månader. Tomas Eneroth, partistyrelsens studieledare INLEDNING Syftet med denna studieplan är att skapa en centralt ordnad helhet för partiets studier på lokal, regional och nationell nivå. Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag. Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idéoch politikutveckling. Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen. Nu höjer vi ambitionen på studieområdet. När vi har värvat nya medlemmar ska vi välkomma dem och vi ska erbjuda såväl nya som gamla medlemmar aktivitet och utvecklande studier. Vi har utmaningar för framtiden. Vi ska växa som organisation och vi ska utvecklas utifrån intentionerna i Framtidspartiet. Studieverksamheten är ett av de viktigaste medlen till den utveckling vi vill se och därför kommer våra studier att fortsätta ha fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Varje medlems erfarenheter och kunskaper måste komma organisationen till del. Därför ger Socialdemokraterna varje ny medlem löftet om att de ska erbjudas medlemsutbildning inom sex månader och vi ger varje förtroendevald löftet att erbjuda ledarutbildning. 3

4 Studiekommittén Sedan 2011 utser partistyrelsens verkställande utskott nio representanter till den centrala studiekommittén, som leds av partistyrelsens studieansvarig. Studiekommittén ansvarar för att utveckla och verkställa partistyrelsens beslutade studieplan, samt att kartlägga och följa upp partiorganisationens behov på studie- och utvecklingsområdet. Studiekommittén ansvarar också för att vid behov revidera studieplanen och att inför varje nytt verksamhetsår presentera vilka aktiviteter som ska genomföras för att genomföra planens målsättningar. I studiekommittén ingår dessutom representanter från ABF och LO. Minst två av ledamöterna dessa ska vara valda studieledare för sina partidistrikt. Socialdemokraternas kunskapsstege Bottenplattan i Socialdemokraternas kunskapsstege är en grundläggande stegvis medlemsutbildning som ger alla medlemmar baskunskaper kring socialdemokratisk ideologi, organisation och historia. Denna utbildning ska ge medlemmen nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med andra studier i partiet. Förtroendevalda i partiorganisationen, på offentliga uppdrag och på uppdrag inom Svenska kyrkan erbjuds ledar- och funktionsutbildning i flera steg. Styrelser inom partiorganisationen erbjuds även processutbildningar för att utvecklas i sitt förändringsarbete. Som komplement till denna kunskapsstege genomförs politiska ämnesutbildningar på olika områden. 4

5 ALLA SOCIALDEMOKRATERS RÄTT TILL EN MEDLEMSUTBILDNING AV HÖG KVALITET En medlemsutbildning av hög kvalitet är centralt för att ge medlemmarna verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får medlemmarna större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en starkare partiorganisation. Bildningsarbetet ger ökade kunskaper och insikter som föder några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Genom att växa som medlem får man bättre möjligheter att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen. Att etablera en välfungerande basutbildning har en stark strategisk funktion i byggandet av en stark socialdemokratisk studieverksamhet. Genom att garantera alla socialdemokraters rätt till en medlemsutbildning av hög kvalitet lägger vi också en bra grund till övrig studieverksamhet. Den socialdemokratiska partikongressen 2009 beslutade att alla medlemmar ska erbjudas utbildning i partiets historia, ideologi och organisation i en ny stegvis medlemsutbildning som ska finnas tillgänglig digitalt för alla medlemmar, oavsett var de bor. Denna medlemsutbildning är utarbetad och finns tillgänglig via Socialdemokraterna och ABFs gemensamma studieportal. Medlemsutbildningen består av tre steg. Varje steg omfattar minst 18 timmar, vilket motsvarar en studiecirkel på sex träffar eller en kurs på två heldagar. Utbildningen har två grundläggande målsättningar kunskaps- och förändringsmålen: Kunskapsmålet innebär att medlemmar som valt att delta i utbildningen ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska också få ökad insikt om hur partiet kan utvecklas till att vara framtidspartiet i svensk politik. Förändringsmålet innebär att medlemsutbildningen ska leda till att deltagarna blir inspirerade, känner delaktighet och tar ansvar för att själva och tillsammans med andra delta i aktiviteter för en organisations-, kultur- och samhällsförändring. Utbildningens innehåll framgår av den handledning som tagits fram. Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för att vid behov revidera innehållet. Det är partistyrelsens målsättning att den nya medlemsutbildningen ska medföra en övergripande höjning av nivån på studiearbetet i hela partiet. 5

6 MEDLEMSUTBILDNINGEN Steg 1 och 2 Partidistrikten ansvarar för att alla medlemmar erbjuds medlemsutbildning steg ett och två. Utbildningens genomförande bör ske i nära samarbete med arbetarekommunerna. Nya medlemmar ska erbjudas att delta i det första steget inom sex månader från sitt inträde. Medlemsutbildningen genomförs i samarbete med ABF, som ansvarar för studiestatistik, handledarutbildning samt bidrar till pedagogisk utveckling av medlemsutbildningen. Mål Den nya medlemsutbildningen beslutades och togs fram under 2012, och intensiteten i att bygga upp en bra struktur för att erbjuda och genomföra en högkvalitativ utbildning skiljer sig mellan olika partidistrikt och arbetarekommuner. Med detta som utgångspunkt, tillsammans med det kongressbeslutade målet att värva medlemmar per år, sätter partistyrelsen följande målsättningar för medlemsutbildningen: Steg har 1200 medlemmar deltagit 2016 har 1500 medlemmar deltagit 2017 har 1800 medlemmar deltagit 2018 har 2000 medlemmar deltagit Steg har 700 medlemmar deltagit 2016 har 850 medlemmar deltagit 2017 har 1000 medlemmar deltagit 2018 har 1500 medlemmar deltagit ABF har erbjudit sig att föra särskild statistik över samtliga medlemsutbildningar som genomförs från och med 2014, för att vi ska kunna följa och utvärdera utvecklingen löpande. MEDLEMSUTBILDNINGEN Steg 3 Partistyrelsen ansvarar för att erbjuda partidistrikten möjlighet att rekrytera deltagare till medlemsutbildningens steg tre. Partistyrelsen tar också en stor del av finansieringen. Utbildningen kan genomföras i samarbete med ett antal aktörer, som t.ex. folkhögskolor, på ett antal platser i landet. Kan genomföras på såväl internat som externat. Basen för tredje steget bygger på medlemsutbildningens två första steg och organisationens behov av utveckling och förnyelse. Utbildningarna kommer att ha olika teman med fördjupning. Studiekommittén ansvarar för innehåll och inriktning. Mål Steg har 300 medlemmar deltagit 2016 har 375 medlemmar deltagit 2017 har 450 medlemmar deltagit 2018 har 500 medlemmar deltagit 6

7 ALLA MEDLEMS- OCH FOLKVALDAS RÄTT TILL LEDARUTBILDNING Att vara förtroendevald i partiet är en betydelsefull och central uppgift. Lika betydelsefullt är det att vara förtroendevald på ett offentligt uppdrag. Engagerade och framtidsinriktade förtroendevalda är nyckeln till framgång. Vår ambition och utbildningslinje är att ge socialdemokratiska förtroendevalda i hela landet kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft. Efter valen och våra egna årsmöten kommer Socialdemokraterna att ha omkring medlems- och/eller folkvalda förtroendevalda. Många av dessa har varit med ett tag och många kommer att vara nya. Partistyrelsen har höga förväntningar på att partiorganisationen nu gör ett rejält omtag i syfte att utveckla våra ledarutbildningar på alla nivåer. Inför kommande mandatperiod kommer vi därför att tydliggöra, samordna och bygga en stegvis utbildning. Vi tydliggör var ansvaret ligger och hur utvecklingsstegen ska se ut. Som ledare menar vi samtliga personer med ett uppdrag inom partiorganisationen (medlemsvalda) samt som har offentliga förtroendeuppdrag där man representerar vårt parti (folkvalda). Utbildningarnas innehåll och handledning ansvarar studiekommittén för att ta fram. Det socialdemokratiska ledarskapet Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Det finns litteratur och teorier som beskriver vad det innebär att vara ledare i en idéburen organisation. Partistyrelsen tar fram ett grundmaterial för att användas i våra ledarutbildningar. Materialet utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Framtidspartiets intentioner skall också genomsyra våra utbildningar. Ledarskapssynen är fundamentet för varje ledare i partiet och när vi nu ska utveckla våra ledarskapsutbildningar är det avgörande att ordning och trygghet finns om vad det i praktiken innebär att vara ledare i partiorganisationen. 7

8 STEG 1 GRUNDLÄGGANDE LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 40 timmar Socialdemokraternas grundläggande ledarutbildning består av två komponenter. En ledarutbildning som samtliga förtroendevalda ska genomgå oavsett vilken typ av uppdrag man har och oavsett om det är i partiorganisationen eller ett offentligt uppdrag. En utbildning som är mer anpassad efter vilken typ av uppdrag den förtroendevalda har. (medlemsvald eller folkvald). LAG- OCH LEDARUTBILDNING Lag- och ledarutbildningen som vänder sig till både medlemsvalda som folkvalda medlemmar. Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial Ledarskapsidé är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet. Utbildningen omfattas om minst 18 timmar och partidistrikten ansvarar för genomförandet i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att förtroendevalda eller 75 % av Arbetarekommunens alla förtroendevalda har deltagit i partiets grundläggande utbildning UTBILDNING FÖR UPPDRAGET Lag- och ledarutbildningen kompletteras med en utbildning som fördjupar kunskaperna utifrån det uppdrag man har. Partistyrelsen är väl medveten om att det finns medlemmar med flera uppdrag. Här är det önskvärt att den förtroendevalde deltar i alla utbildningar som är relevanta för de uppdrag man har. 8

9 Att vara ledare i partiorganisationen De kommande åren prioriterar partistyrelsen medlemsvärvning, utveckla organisationen samt verksamheten utifrån intentionerna i Framtidspartiet. Det innebär att de främsta ledarna inom partiorganisationen har ansvar i den processen. Den här utbildningen vänder sig till medlemsvalda. Utbildningens syfte är att ge verktygen till att utvecklas i rollen som ordförande, sekreterare, kassör eller ledamot i styrelse. Utbildningen kommer också att ha fokus på folkrörelsernas betydelse, vår egen organisation på ett övergripande plan. Partidistrikten ansvarar för genomförandet i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 90 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarekommunen deltar. Socialdemokrat och lokalpolitiker Utbildningen vänder sig till lokalpolitiker med uppdrag i kommuner och landsting. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna förståelse om vad det innebär att vara folkvald, vilka förväntningar som finns samt inspiration och vägledning i det politiska vardagsarbetet. Partidistrikten ansvarar för att utbildningarna genomförs i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 75 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarkommunen deltar. Socialdemokrat och kyrkopolitiker Utbildningen vänder sig till förtroendevalda med uppdrag i Svenska kyrkan. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna insikt om vad det innebär att vara socialdemokrat och politiker i kyrkan, vilka förväntningar som finns samt motivation, tips och råd i det politiska vardagsarbetet. Partidistrikten ansvarar för att utbildningarna genomförs i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 75 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarkommunen deltar. 9

10 STEG 2 ATT LEDA PARTIVÄNNER Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 18 timmar Steg två ger möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. För att lyckas behövs kunskaper om hur man leder andra, hur grupper fungerar och verktyg för att förverkliga vår politik. Utbildningens syfte är att ge våra ledare redskapen. Målgruppen är ordföranden i partiorganisationen och gruppledare på offentliga uppdrag samt i Svenska kyrkan. För att delta bör deltagarna genomgått den grundläggande ledarutbildningen. Ansvarig för genomförandet är partidistrikten i samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål 2015 har 75 procent av målgruppen i partidistrikten/arbetarkommunen deltagit. 10

11 STEG 3 ARBETARRÖRELSENS LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 100 timmar Det tredje steget vänder sig till dem som gått de två första stegen och har ledande uppdrag som t.ex. gruppledare, kommunalråd, styrelseordförande och vill utveckla sitt personliga ledarskap inom Socialdemokraterna. Det politiska ledarskapet har en central roll för välfärden och demokratin. Partistyrelsen har uppdraget att medverka till att stärka och utveckla ett hållbart politiskt ledarskap. Här kommer tiden ägnas åt fördjupning av det politiska ledarskapet att leda en idéburen organisation samt att få redskapen att forma politikens innehåll i samverkan med andra. Utbildningen genomförs en gång per mandatperiod. Studiekommittén ansvarar för formen, innehållet och hur utbildningen ska organiseras. 11

12 STEG 4 KVALIFICERAD LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 100 timmar Att vara en av de främsta ledarna idag handlar mycket om att möta medborgarnas behov av service, kvalité och delaktighet samtidigt som man ska klara krav på effektivitet och förnyelse. Frågorna blir mer komplexa och det behövs ofta flera utgångspunkter för att fatta bra beslut. Förutom medborgarens behov finns också förväntningar från medlemmarna att våra förtroendevalda ska ha förmågan att leda partiet, leda politikutvecklingen, vara en samhällsförändrande kraft och vara en ledare som vinna val. SKL och Riksdagen erbjuder utbildning för politiker men vi behöver göra insatser som är unik för vår organisation, vårt ledarskap och vår politik. I samverkan med SKL-gruppen och riksdagsgruppen erbjuder vi därför våra kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter en kvalificerad ledarskap- och kommunikationsutbildning. Eftersom platserna är begränsade kommer företrädarna att ansöka om att delta och bli antagen. Utbildningen genomförs minst en gång per mandatperiod. Studiekommittén ansvarar för formen, innehållet och hur utbildningen ska organiseras. Mål 2015 har 50 förtroendevalda deltagit har 50 förtroendevalda deltagit har 50 förtroendevalda deltagit 12

13 ÖVRIGA LEDARUTBILDNINGAR BOMMERSVIKSAKADEMIEN Bommersviksakademien sker i samverkan med SSU, LO och Campus Bommersvik. Det är en mötesplats där våra unga medlemmar ges möjlighet till fördjupning kring bland annat värderingsfrågor, idédebatter och bygga nät verk med våra idag främsta ledare inom partiet och fackföreningsrörelsen. Bommersviks akademien ska bidra till att skola nästa generation ledare inom arbetarrörelsen. Målet är att mellan åren har 500 personer mellan år deltagit. Ambitionen är att vi ska fortsätta efter I vilken form och volym kommer att planeras under SAMAK Med anledning av det framgångsrika forsknings och utredningsarbete som SAMK har gjort i syfte att definiera Den Nordiska modellens utmaningar gör vi nu också en gemensam utbildningssatsning inom ramen för samverkan. En gemensam kvalificerad utbildning mellan oss nordiska länder som ska vara klar 2015 för genomförande. FRAMTIDSPARTIET Inom ramen för framtidsarbetet finns ett kortare workshopmaterial och ett längre studiecirkelmaterial och handledare utbildats för att kunna genomföra workshops och studiecirklar. ORGANISATIONSKULTUR Vår organisationskultur och hur vi är mot varandra spelar en väldig roll för våra möjlig heter att lyckas uppnå våra mål. Om detta finns en workshop. Den riktar sig framför allt till dig som är ledare i organisationen på något vis, t ex gruppledare i en nämnd, ordförande eller ledamot i en ak-styrelse eller dig som är ombudsman. Den är tänkt som en uppföljning av workshopen om framtidspartiet, men kan också användas fristående. PROCESSUTBILDNINGAR FÖR STYRELSER Styrelserna i arbetarekommuner och partidistrikt är viktiga resurser i partiets utveckling, och kommer därför att erbjudas processutbildningar som ger diagnosverktyg för hur styrelsearbetet behöver utvecklas. Utbildningarna ska ge stöd till att få en effektiv verksamhet som står stadig på vår idégrund, att bygga upp och förvalta partiorganisationens förtroendekapital samt styrelsens roll i utvecklingsarbetet. 13

14 POLITISKA ÄMNESUTBILDNINGAR Socialdemokraternas politiska studiematerial ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks förhoppningsvis vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling. Studiematerialen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid. Materialen passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer. Studiekommittén fattar beslut om vilka politiska ämnesutbildningar som ska utvecklas, med utgångspunkt i partistyrelsens politiska prioriteringar. VERKTYG I KUNSKAPSARBETET STUDIEPORTALEN Studieportalen är mötesplatsen om studier. Där finns våra centrala studiematerial samlade, centrala utbildningar och tips till andras material och utbildningar. Under 2015 kommer partidistrikten att få möjlighet att synliggöra sitt utbud av studier på studieportalen. Syftet är att göra det enkelt för medlemmar att få information om vilket studieutbud som finns och enkelt att anmäla sig. STUDIELEDARE Partidistriktens studieledare är viktiga, lika så studieledaren i arbetarekommun och s-förening. Studieledarna har en central roll och ansvar för att studier genomförs lokalt och regionalt. Studieledarnas ansvar och roll i partidistrikten varierar och en långsiktig målsättning är att stärka uppdraget och mer regelbundet sammankalla studieledarna. Studiekommitténs och studieledarnas samverkan ska stärkas och bli tydlig. 14

15 STUDIEUPPTAKTER Vår erfarenhet från breda inbjudningar om studier har varit lyckosamma. Vi upplever att det finns ett behov och stor lust att mötas över partidistriktens gränser. Det berikar deltagarna och utmanar verksamheten. Därmed kommer vi att, i nära samverkan med ABF, minst en gång per år att inbjuda till studieupptakt där studieaktiva träffas, utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i studiearbetet. UTBILDNING AV HANDLEDARUTBILDARE Tillsammans med ABF ansvarar partistyrelsens kansli för att återkommande genomföra utbildningar av handledarutbildare. Utbildningarna syftar till att ge förståelse för bakgrunden, innehållet och målet med medlems-och ledarskapsutbildningarna samt att utveckla pedagogik och metoder. Dessa handledarutbildare skall sedan ses som resurser i partidistriktens och ABFs handledarlag. STUDIELEDARENS NYHETSBREV För att nå rätt målgrupp och intresserade med aktuell information om studier kommer vi att regelbundet fortsätta skicka nyhetsbrev. SAMVERKAN MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH ABF All studieverksamhet inom Socialdemokraterna genomförs i samarbete med ABF eller någon av arbetarrörelsens folkhögskolor. ABF åtar sig att registrera hela partiets studieverksamhet - alltså även sådan som inte kan rapporteras för statsbidrag - för att få en heltäckande statistik över studieverksamheten och eliminera mörkertal. Socialdemokraterna och ABF kommer löpande att följa upp utvecklingen i den lokala, regionala och centrala studieverksamheten som ett underlag för det fortsatta arbetet. ABF ansvarar för att utbilda och kompetensutveckla de handledare som leder utbildningarna. Arbetet med att utveckla Socialdemokraternas ledarutbildning är en integrerad del i ABFs arbete med att stärka folkrörelserna och bygga ett nav för folkrörelseutveckling Idén i fokus. Det gör att koncept som utvecklas i ABFs övriga arbete med ledarutveckling kan användas i detta arbete, men också att de handledare som utbildas för att leda Socialdemokraternas ledarutbildningar kan erbjudas att hålla utbildning inom andra folkrörelser. 15

16 Vill du veta mer? Besök Socialdemokraternas studieportal! På socialdemokraterna.abf.se hittar du bl.a. aktuella studie mate rial, erbjudanden om centrala utbildningar och tips på andras studiematerial. Där hittar du också kontaktuppgifter till ansvariga på Socialdemokraternas kansli och ABFs förbundsexpedition.

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer