KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall"

Transkript

1 ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N

2 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för som jag och de andra i partistyrelsen antog i april Syftet med planen är i första hand att verkställa de senaste partikongressernas intentioner. Socialdemokraterna är inte bara ett politiskt parti, vi har också ambitionen att bygga en stark folkrörelse. I det arbetet, menar vi i partistyrelsen, att studier måste ha en central roll. Studieplanen är, som du kommer att kunna se, uppbyggd på två huvudsakliga spår: Medlemsutbildning För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste våra medlemmar ha rätt till en bra grundutbildning. En bra medlemsutbildning är inte bara fundamentet i en stark folkrörelse, det är också en garant för att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya förtroendevalda. Ledarutbildning för förtroendevalda För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste vi se till att våra företrädare bottnar i en bra ledarskapssyn, och blir rustade för sina uppdrag. Det kan handla om ordförande i såväl arbetarekommunen som i kommunfullmäktige. Det kan handla om såväl partidistriktets revisorer som våra EU-parlamentariker. Vår viktiga utmaning blir nu att fundera över hur vi kan hjälpas åt att genomföra den ambitiösa planen, och där hoppas jag att du vill vara med och bidra! Carin Jämtin, partisekreterare 2

3 Löftet är att varje ny medlem ska erbjudas medlemsutbildning inom 6 månader. Tomas Eneroth, partistyrelsens studieledare INLEDNING Syftet med denna studieplan är att skapa en centralt ordnad helhet för partiets studier på lokal, regional och nationell nivå. Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag. Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idéoch politikutveckling. Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen. Nu höjer vi ambitionen på studieområdet. När vi har värvat nya medlemmar ska vi välkomma dem och vi ska erbjuda såväl nya som gamla medlemmar aktivitet och utvecklande studier. Vi har utmaningar för framtiden. Vi ska växa som organisation och vi ska utvecklas utifrån intentionerna i Framtidspartiet. Studieverksamheten är ett av de viktigaste medlen till den utveckling vi vill se och därför kommer våra studier att fortsätta ha fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Varje medlems erfarenheter och kunskaper måste komma organisationen till del. Därför ger Socialdemokraterna varje ny medlem löftet om att de ska erbjudas medlemsutbildning inom sex månader och vi ger varje förtroendevald löftet att erbjuda ledarutbildning. 3

4 Studiekommittén Sedan 2011 utser partistyrelsens verkställande utskott nio representanter till den centrala studiekommittén, som leds av partistyrelsens studieansvarig. Studiekommittén ansvarar för att utveckla och verkställa partistyrelsens beslutade studieplan, samt att kartlägga och följa upp partiorganisationens behov på studie- och utvecklingsområdet. Studiekommittén ansvarar också för att vid behov revidera studieplanen och att inför varje nytt verksamhetsår presentera vilka aktiviteter som ska genomföras för att genomföra planens målsättningar. I studiekommittén ingår dessutom representanter från ABF och LO. Minst två av ledamöterna dessa ska vara valda studieledare för sina partidistrikt. Socialdemokraternas kunskapsstege Bottenplattan i Socialdemokraternas kunskapsstege är en grundläggande stegvis medlemsutbildning som ger alla medlemmar baskunskaper kring socialdemokratisk ideologi, organisation och historia. Denna utbildning ska ge medlemmen nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med andra studier i partiet. Förtroendevalda i partiorganisationen, på offentliga uppdrag och på uppdrag inom Svenska kyrkan erbjuds ledar- och funktionsutbildning i flera steg. Styrelser inom partiorganisationen erbjuds även processutbildningar för att utvecklas i sitt förändringsarbete. Som komplement till denna kunskapsstege genomförs politiska ämnesutbildningar på olika områden. 4

5 ALLA SOCIALDEMOKRATERS RÄTT TILL EN MEDLEMSUTBILDNING AV HÖG KVALITET En medlemsutbildning av hög kvalitet är centralt för att ge medlemmarna verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får medlemmarna större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en starkare partiorganisation. Bildningsarbetet ger ökade kunskaper och insikter som föder några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Genom att växa som medlem får man bättre möjligheter att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen. Att etablera en välfungerande basutbildning har en stark strategisk funktion i byggandet av en stark socialdemokratisk studieverksamhet. Genom att garantera alla socialdemokraters rätt till en medlemsutbildning av hög kvalitet lägger vi också en bra grund till övrig studieverksamhet. Den socialdemokratiska partikongressen 2009 beslutade att alla medlemmar ska erbjudas utbildning i partiets historia, ideologi och organisation i en ny stegvis medlemsutbildning som ska finnas tillgänglig digitalt för alla medlemmar, oavsett var de bor. Denna medlemsutbildning är utarbetad och finns tillgänglig via Socialdemokraterna och ABFs gemensamma studieportal. Medlemsutbildningen består av tre steg. Varje steg omfattar minst 18 timmar, vilket motsvarar en studiecirkel på sex träffar eller en kurs på två heldagar. Utbildningen har två grundläggande målsättningar kunskaps- och förändringsmålen: Kunskapsmålet innebär att medlemmar som valt att delta i utbildningen ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska också få ökad insikt om hur partiet kan utvecklas till att vara framtidspartiet i svensk politik. Förändringsmålet innebär att medlemsutbildningen ska leda till att deltagarna blir inspirerade, känner delaktighet och tar ansvar för att själva och tillsammans med andra delta i aktiviteter för en organisations-, kultur- och samhällsförändring. Utbildningens innehåll framgår av den handledning som tagits fram. Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för att vid behov revidera innehållet. Det är partistyrelsens målsättning att den nya medlemsutbildningen ska medföra en övergripande höjning av nivån på studiearbetet i hela partiet. 5

6 MEDLEMSUTBILDNINGEN Steg 1 och 2 Partidistrikten ansvarar för att alla medlemmar erbjuds medlemsutbildning steg ett och två. Utbildningens genomförande bör ske i nära samarbete med arbetarekommunerna. Nya medlemmar ska erbjudas att delta i det första steget inom sex månader från sitt inträde. Medlemsutbildningen genomförs i samarbete med ABF, som ansvarar för studiestatistik, handledarutbildning samt bidrar till pedagogisk utveckling av medlemsutbildningen. Mål Den nya medlemsutbildningen beslutades och togs fram under 2012, och intensiteten i att bygga upp en bra struktur för att erbjuda och genomföra en högkvalitativ utbildning skiljer sig mellan olika partidistrikt och arbetarekommuner. Med detta som utgångspunkt, tillsammans med det kongressbeslutade målet att värva medlemmar per år, sätter partistyrelsen följande målsättningar för medlemsutbildningen: Steg har 1200 medlemmar deltagit 2016 har 1500 medlemmar deltagit 2017 har 1800 medlemmar deltagit 2018 har 2000 medlemmar deltagit Steg har 700 medlemmar deltagit 2016 har 850 medlemmar deltagit 2017 har 1000 medlemmar deltagit 2018 har 1500 medlemmar deltagit ABF har erbjudit sig att föra särskild statistik över samtliga medlemsutbildningar som genomförs från och med 2014, för att vi ska kunna följa och utvärdera utvecklingen löpande. MEDLEMSUTBILDNINGEN Steg 3 Partistyrelsen ansvarar för att erbjuda partidistrikten möjlighet att rekrytera deltagare till medlemsutbildningens steg tre. Partistyrelsen tar också en stor del av finansieringen. Utbildningen kan genomföras i samarbete med ett antal aktörer, som t.ex. folkhögskolor, på ett antal platser i landet. Kan genomföras på såväl internat som externat. Basen för tredje steget bygger på medlemsutbildningens två första steg och organisationens behov av utveckling och förnyelse. Utbildningarna kommer att ha olika teman med fördjupning. Studiekommittén ansvarar för innehåll och inriktning. Mål Steg har 300 medlemmar deltagit 2016 har 375 medlemmar deltagit 2017 har 450 medlemmar deltagit 2018 har 500 medlemmar deltagit 6

7 ALLA MEDLEMS- OCH FOLKVALDAS RÄTT TILL LEDARUTBILDNING Att vara förtroendevald i partiet är en betydelsefull och central uppgift. Lika betydelsefullt är det att vara förtroendevald på ett offentligt uppdrag. Engagerade och framtidsinriktade förtroendevalda är nyckeln till framgång. Vår ambition och utbildningslinje är att ge socialdemokratiska förtroendevalda i hela landet kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft. Efter valen och våra egna årsmöten kommer Socialdemokraterna att ha omkring medlems- och/eller folkvalda förtroendevalda. Många av dessa har varit med ett tag och många kommer att vara nya. Partistyrelsen har höga förväntningar på att partiorganisationen nu gör ett rejält omtag i syfte att utveckla våra ledarutbildningar på alla nivåer. Inför kommande mandatperiod kommer vi därför att tydliggöra, samordna och bygga en stegvis utbildning. Vi tydliggör var ansvaret ligger och hur utvecklingsstegen ska se ut. Som ledare menar vi samtliga personer med ett uppdrag inom partiorganisationen (medlemsvalda) samt som har offentliga förtroendeuppdrag där man representerar vårt parti (folkvalda). Utbildningarnas innehåll och handledning ansvarar studiekommittén för att ta fram. Det socialdemokratiska ledarskapet Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Det finns litteratur och teorier som beskriver vad det innebär att vara ledare i en idéburen organisation. Partistyrelsen tar fram ett grundmaterial för att användas i våra ledarutbildningar. Materialet utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Framtidspartiets intentioner skall också genomsyra våra utbildningar. Ledarskapssynen är fundamentet för varje ledare i partiet och när vi nu ska utveckla våra ledarskapsutbildningar är det avgörande att ordning och trygghet finns om vad det i praktiken innebär att vara ledare i partiorganisationen. 7

8 STEG 1 GRUNDLÄGGANDE LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 40 timmar Socialdemokraternas grundläggande ledarutbildning består av två komponenter. En ledarutbildning som samtliga förtroendevalda ska genomgå oavsett vilken typ av uppdrag man har och oavsett om det är i partiorganisationen eller ett offentligt uppdrag. En utbildning som är mer anpassad efter vilken typ av uppdrag den förtroendevalda har. (medlemsvald eller folkvald). LAG- OCH LEDARUTBILDNING Lag- och ledarutbildningen som vänder sig till både medlemsvalda som folkvalda medlemmar. Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial Ledarskapsidé är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet. Utbildningen omfattas om minst 18 timmar och partidistrikten ansvarar för genomförandet i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att förtroendevalda eller 75 % av Arbetarekommunens alla förtroendevalda har deltagit i partiets grundläggande utbildning UTBILDNING FÖR UPPDRAGET Lag- och ledarutbildningen kompletteras med en utbildning som fördjupar kunskaperna utifrån det uppdrag man har. Partistyrelsen är väl medveten om att det finns medlemmar med flera uppdrag. Här är det önskvärt att den förtroendevalde deltar i alla utbildningar som är relevanta för de uppdrag man har. 8

9 Att vara ledare i partiorganisationen De kommande åren prioriterar partistyrelsen medlemsvärvning, utveckla organisationen samt verksamheten utifrån intentionerna i Framtidspartiet. Det innebär att de främsta ledarna inom partiorganisationen har ansvar i den processen. Den här utbildningen vänder sig till medlemsvalda. Utbildningens syfte är att ge verktygen till att utvecklas i rollen som ordförande, sekreterare, kassör eller ledamot i styrelse. Utbildningen kommer också att ha fokus på folkrörelsernas betydelse, vår egen organisation på ett övergripande plan. Partidistrikten ansvarar för genomförandet i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 90 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarekommunen deltar. Socialdemokrat och lokalpolitiker Utbildningen vänder sig till lokalpolitiker med uppdrag i kommuner och landsting. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna förståelse om vad det innebär att vara folkvald, vilka förväntningar som finns samt inspiration och vägledning i det politiska vardagsarbetet. Partidistrikten ansvarar för att utbildningarna genomförs i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 75 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarkommunen deltar. Socialdemokrat och kyrkopolitiker Utbildningen vänder sig till förtroendevalda med uppdrag i Svenska kyrkan. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna insikt om vad det innebär att vara socialdemokrat och politiker i kyrkan, vilka förväntningar som finns samt motivation, tips och råd i det politiska vardagsarbetet. Partidistrikten ansvarar för att utbildningarna genomförs i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 75 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarkommunen deltar. 9

10 STEG 2 ATT LEDA PARTIVÄNNER Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 18 timmar Steg två ger möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. För att lyckas behövs kunskaper om hur man leder andra, hur grupper fungerar och verktyg för att förverkliga vår politik. Utbildningens syfte är att ge våra ledare redskapen. Målgruppen är ordföranden i partiorganisationen och gruppledare på offentliga uppdrag samt i Svenska kyrkan. För att delta bör deltagarna genomgått den grundläggande ledarutbildningen. Ansvarig för genomförandet är partidistrikten i samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål 2015 har 75 procent av målgruppen i partidistrikten/arbetarkommunen deltagit. 10

11 STEG 3 ARBETARRÖRELSENS LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 100 timmar Det tredje steget vänder sig till dem som gått de två första stegen och har ledande uppdrag som t.ex. gruppledare, kommunalråd, styrelseordförande och vill utveckla sitt personliga ledarskap inom Socialdemokraterna. Det politiska ledarskapet har en central roll för välfärden och demokratin. Partistyrelsen har uppdraget att medverka till att stärka och utveckla ett hållbart politiskt ledarskap. Här kommer tiden ägnas åt fördjupning av det politiska ledarskapet att leda en idéburen organisation samt att få redskapen att forma politikens innehåll i samverkan med andra. Utbildningen genomförs en gång per mandatperiod. Studiekommittén ansvarar för formen, innehållet och hur utbildningen ska organiseras. 11

12 STEG 4 KVALIFICERAD LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 100 timmar Att vara en av de främsta ledarna idag handlar mycket om att möta medborgarnas behov av service, kvalité och delaktighet samtidigt som man ska klara krav på effektivitet och förnyelse. Frågorna blir mer komplexa och det behövs ofta flera utgångspunkter för att fatta bra beslut. Förutom medborgarens behov finns också förväntningar från medlemmarna att våra förtroendevalda ska ha förmågan att leda partiet, leda politikutvecklingen, vara en samhällsförändrande kraft och vara en ledare som vinna val. SKL och Riksdagen erbjuder utbildning för politiker men vi behöver göra insatser som är unik för vår organisation, vårt ledarskap och vår politik. I samverkan med SKL-gruppen och riksdagsgruppen erbjuder vi därför våra kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter en kvalificerad ledarskap- och kommunikationsutbildning. Eftersom platserna är begränsade kommer företrädarna att ansöka om att delta och bli antagen. Utbildningen genomförs minst en gång per mandatperiod. Studiekommittén ansvarar för formen, innehållet och hur utbildningen ska organiseras. Mål 2015 har 50 förtroendevalda deltagit har 50 förtroendevalda deltagit har 50 förtroendevalda deltagit 12

13 ÖVRIGA LEDARUTBILDNINGAR BOMMERSVIKSAKADEMIEN Bommersviksakademien sker i samverkan med SSU, LO och Campus Bommersvik. Det är en mötesplats där våra unga medlemmar ges möjlighet till fördjupning kring bland annat värderingsfrågor, idédebatter och bygga nät verk med våra idag främsta ledare inom partiet och fackföreningsrörelsen. Bommersviks akademien ska bidra till att skola nästa generation ledare inom arbetarrörelsen. Målet är att mellan åren har 500 personer mellan år deltagit. Ambitionen är att vi ska fortsätta efter I vilken form och volym kommer att planeras under SAMAK Med anledning av det framgångsrika forsknings och utredningsarbete som SAMK har gjort i syfte att definiera Den Nordiska modellens utmaningar gör vi nu också en gemensam utbildningssatsning inom ramen för samverkan. En gemensam kvalificerad utbildning mellan oss nordiska länder som ska vara klar 2015 för genomförande. FRAMTIDSPARTIET Inom ramen för framtidsarbetet finns ett kortare workshopmaterial och ett längre studiecirkelmaterial och handledare utbildats för att kunna genomföra workshops och studiecirklar. ORGANISATIONSKULTUR Vår organisationskultur och hur vi är mot varandra spelar en väldig roll för våra möjlig heter att lyckas uppnå våra mål. Om detta finns en workshop. Den riktar sig framför allt till dig som är ledare i organisationen på något vis, t ex gruppledare i en nämnd, ordförande eller ledamot i en ak-styrelse eller dig som är ombudsman. Den är tänkt som en uppföljning av workshopen om framtidspartiet, men kan också användas fristående. PROCESSUTBILDNINGAR FÖR STYRELSER Styrelserna i arbetarekommuner och partidistrikt är viktiga resurser i partiets utveckling, och kommer därför att erbjudas processutbildningar som ger diagnosverktyg för hur styrelsearbetet behöver utvecklas. Utbildningarna ska ge stöd till att få en effektiv verksamhet som står stadig på vår idégrund, att bygga upp och förvalta partiorganisationens förtroendekapital samt styrelsens roll i utvecklingsarbetet. 13

14 POLITISKA ÄMNESUTBILDNINGAR Socialdemokraternas politiska studiematerial ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks förhoppningsvis vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling. Studiematerialen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid. Materialen passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer. Studiekommittén fattar beslut om vilka politiska ämnesutbildningar som ska utvecklas, med utgångspunkt i partistyrelsens politiska prioriteringar. VERKTYG I KUNSKAPSARBETET STUDIEPORTALEN Studieportalen är mötesplatsen om studier. Där finns våra centrala studiematerial samlade, centrala utbildningar och tips till andras material och utbildningar. Under 2015 kommer partidistrikten att få möjlighet att synliggöra sitt utbud av studier på studieportalen. Syftet är att göra det enkelt för medlemmar att få information om vilket studieutbud som finns och enkelt att anmäla sig. STUDIELEDARE Partidistriktens studieledare är viktiga, lika så studieledaren i arbetarekommun och s-förening. Studieledarna har en central roll och ansvar för att studier genomförs lokalt och regionalt. Studieledarnas ansvar och roll i partidistrikten varierar och en långsiktig målsättning är att stärka uppdraget och mer regelbundet sammankalla studieledarna. Studiekommitténs och studieledarnas samverkan ska stärkas och bli tydlig. 14

15 STUDIEUPPTAKTER Vår erfarenhet från breda inbjudningar om studier har varit lyckosamma. Vi upplever att det finns ett behov och stor lust att mötas över partidistriktens gränser. Det berikar deltagarna och utmanar verksamheten. Därmed kommer vi att, i nära samverkan med ABF, minst en gång per år att inbjuda till studieupptakt där studieaktiva träffas, utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i studiearbetet. UTBILDNING AV HANDLEDARUTBILDARE Tillsammans med ABF ansvarar partistyrelsens kansli för att återkommande genomföra utbildningar av handledarutbildare. Utbildningarna syftar till att ge förståelse för bakgrunden, innehållet och målet med medlems-och ledarskapsutbildningarna samt att utveckla pedagogik och metoder. Dessa handledarutbildare skall sedan ses som resurser i partidistriktens och ABFs handledarlag. STUDIELEDARENS NYHETSBREV För att nå rätt målgrupp och intresserade med aktuell information om studier kommer vi att regelbundet fortsätta skicka nyhetsbrev. SAMVERKAN MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH ABF All studieverksamhet inom Socialdemokraterna genomförs i samarbete med ABF eller någon av arbetarrörelsens folkhögskolor. ABF åtar sig att registrera hela partiets studieverksamhet - alltså även sådan som inte kan rapporteras för statsbidrag - för att få en heltäckande statistik över studieverksamheten och eliminera mörkertal. Socialdemokraterna och ABF kommer löpande att följa upp utvecklingen i den lokala, regionala och centrala studieverksamheten som ett underlag för det fortsatta arbetet. ABF ansvarar för att utbilda och kompetensutveckla de handledare som leder utbildningarna. Arbetet med att utveckla Socialdemokraternas ledarutbildning är en integrerad del i ABFs arbete med att stärka folkrörelserna och bygga ett nav för folkrörelseutveckling Idén i fokus. Det gör att koncept som utvecklas i ABFs övriga arbete med ledarutveckling kan användas i detta arbete, men också att de handledare som utbildas för att leda Socialdemokraternas ledarutbildningar kan erbjudas att hålla utbildning inom andra folkrörelser. 15

16 Vill du veta mer? Besök Socialdemokraternas studieportal! På socialdemokraterna.abf.se hittar du bl.a. aktuella studie mate rial, erbjudanden om centrala utbildningar och tips på andras studiematerial. Där hittar du också kontaktuppgifter till ansvariga på Socialdemokraternas kansli och ABFs förbundsexpedition.

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Studieplan Socialdemokraterna Norra Älvsborg Studieplan Socialdemokraterna NORRA ÄLVSBORG

Studieplan Socialdemokraterna Norra Älvsborg Studieplan Socialdemokraterna NORRA ÄLVSBORG Studieplan 2016 Socialdemokraterna NORRA ÄLVSBORG 1 2 Spännande studieår igen! Vi har glädjen att kunna presentera ett väldigt spännande studieprogram för Norra Älvsborgs socialdemokrater. Vi genomför

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Utvecklingsplan för Socialdemokraternas studieverksamhet i samarbete med ABF

Utvecklingsplan för Socialdemokraternas studieverksamhet i samarbete med ABF Utvecklingsplan för Socialdemokraternas studieverksamhet i samarbete med ABF Avseende perioden 2015-18 Om socialdemokratin ska vara relevant i det samhällsförändrande arbetet är studier och folkrörelseutveckling

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Ledarutbildning Steg 3 Programbeskrivning

Ledarutbildning Steg 3 Programbeskrivning Ledarutbildning Steg 3 Programbeskrivning Inledning Tredje steget i Socialdemokratins unika ledarskapsutbildning riktar sig till dig som är förtroendevald. Fokus ligger på att utveckla ditt personliga

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

AKTIVERA OCH ENGAGERA SÅ AKTIVERAR OCH ENGAGERAR NI ERA MEDLEMMAR!

AKTIVERA OCH ENGAGERA SÅ AKTIVERAR OCH ENGAGERAR NI ERA MEDLEMMAR! AKTIVERA OCH ENGAGERA SÅ AKTIVERAR OCH ENGAGERAR NI ERA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ

UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ 1(6) HANDLEDNING UTBILDNINGSWORKSHOP FÖR VÄRVARE TILL VÄRVNINGSKAMPANJ SYFTE OCH MÅL Syftet är att du/distriktets värvningsledare ska utbilda, planera och få en övergripande koll på arbetarkommunernas

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014

KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 KAMPANJMANUALEN FÖR VÄRVNINGSKAMPANJEN 2014 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. VERKTYG I VÄRVNINGEN 7. TRE

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

$""% # % & # " % %# # ( ) " % #$ #$ " $" $%#% * # #"% # " #% # # * $ + #,

$% # % & #  % %# # ( )  % #$ #$  $ $%#% * # #% #  #% # # * $ + #, Socialdemokraterna Stadgar Sveriges Socialdem okratiska A rbetareparti A ntagna av den ordinarie partikongressen 2009 Innehållsförteckning K apitel 1 Partiets ändam ål...3 K apitel 2 Partistadgar...4 K

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING!

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

Arbetarekommunens Fackliga utskott

Arbetarekommunens Fackliga utskott Arbetarekommunens Fackliga utskott Verksamhetsplan 2011-2012 Arbetarekommun Inledning arbetarekommun genomförde under 2010, både organisatoriskt och politiskt, en valrörelse som gav partiet tillsammans

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer