KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall"

Transkript

1 ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N

2 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för som jag och de andra i partistyrelsen antog i april Syftet med planen är i första hand att verkställa de senaste partikongressernas intentioner. Socialdemokraterna är inte bara ett politiskt parti, vi har också ambitionen att bygga en stark folkrörelse. I det arbetet, menar vi i partistyrelsen, att studier måste ha en central roll. Studieplanen är, som du kommer att kunna se, uppbyggd på två huvudsakliga spår: Medlemsutbildning För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste våra medlemmar ha rätt till en bra grundutbildning. En bra medlemsutbildning är inte bara fundamentet i en stark folkrörelse, det är också en garant för att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya förtroendevalda. Ledarutbildning för förtroendevalda För att kunna bli den levande folkrörelse vi vill, måste vi se till att våra företrädare bottnar i en bra ledarskapssyn, och blir rustade för sina uppdrag. Det kan handla om ordförande i såväl arbetarekommunen som i kommunfullmäktige. Det kan handla om såväl partidistriktets revisorer som våra EU-parlamentariker. Vår viktiga utmaning blir nu att fundera över hur vi kan hjälpas åt att genomföra den ambitiösa planen, och där hoppas jag att du vill vara med och bidra! Carin Jämtin, partisekreterare 2

3 Löftet är att varje ny medlem ska erbjudas medlemsutbildning inom 6 månader. Tomas Eneroth, partistyrelsens studieledare INLEDNING Syftet med denna studieplan är att skapa en centralt ordnad helhet för partiets studier på lokal, regional och nationell nivå. Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag. Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idéoch politikutveckling. Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen. Nu höjer vi ambitionen på studieområdet. När vi har värvat nya medlemmar ska vi välkomma dem och vi ska erbjuda såväl nya som gamla medlemmar aktivitet och utvecklande studier. Vi har utmaningar för framtiden. Vi ska växa som organisation och vi ska utvecklas utifrån intentionerna i Framtidspartiet. Studieverksamheten är ett av de viktigaste medlen till den utveckling vi vill se och därför kommer våra studier att fortsätta ha fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Varje medlems erfarenheter och kunskaper måste komma organisationen till del. Därför ger Socialdemokraterna varje ny medlem löftet om att de ska erbjudas medlemsutbildning inom sex månader och vi ger varje förtroendevald löftet att erbjuda ledarutbildning. 3

4 Studiekommittén Sedan 2011 utser partistyrelsens verkställande utskott nio representanter till den centrala studiekommittén, som leds av partistyrelsens studieansvarig. Studiekommittén ansvarar för att utveckla och verkställa partistyrelsens beslutade studieplan, samt att kartlägga och följa upp partiorganisationens behov på studie- och utvecklingsområdet. Studiekommittén ansvarar också för att vid behov revidera studieplanen och att inför varje nytt verksamhetsår presentera vilka aktiviteter som ska genomföras för att genomföra planens målsättningar. I studiekommittén ingår dessutom representanter från ABF och LO. Minst två av ledamöterna dessa ska vara valda studieledare för sina partidistrikt. Socialdemokraternas kunskapsstege Bottenplattan i Socialdemokraternas kunskapsstege är en grundläggande stegvis medlemsutbildning som ger alla medlemmar baskunskaper kring socialdemokratisk ideologi, organisation och historia. Denna utbildning ska ge medlemmen nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med andra studier i partiet. Förtroendevalda i partiorganisationen, på offentliga uppdrag och på uppdrag inom Svenska kyrkan erbjuds ledar- och funktionsutbildning i flera steg. Styrelser inom partiorganisationen erbjuds även processutbildningar för att utvecklas i sitt förändringsarbete. Som komplement till denna kunskapsstege genomförs politiska ämnesutbildningar på olika områden. 4

5 ALLA SOCIALDEMOKRATERS RÄTT TILL EN MEDLEMSUTBILDNING AV HÖG KVALITET En medlemsutbildning av hög kvalitet är centralt för att ge medlemmarna verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar får medlemmarna större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en starkare partiorganisation. Bildningsarbetet ger ökade kunskaper och insikter som föder några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Genom att växa som medlem får man bättre möjligheter att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen. Att etablera en välfungerande basutbildning har en stark strategisk funktion i byggandet av en stark socialdemokratisk studieverksamhet. Genom att garantera alla socialdemokraters rätt till en medlemsutbildning av hög kvalitet lägger vi också en bra grund till övrig studieverksamhet. Den socialdemokratiska partikongressen 2009 beslutade att alla medlemmar ska erbjudas utbildning i partiets historia, ideologi och organisation i en ny stegvis medlemsutbildning som ska finnas tillgänglig digitalt för alla medlemmar, oavsett var de bor. Denna medlemsutbildning är utarbetad och finns tillgänglig via Socialdemokraterna och ABFs gemensamma studieportal. Medlemsutbildningen består av tre steg. Varje steg omfattar minst 18 timmar, vilket motsvarar en studiecirkel på sex träffar eller en kurs på två heldagar. Utbildningen har två grundläggande målsättningar kunskaps- och förändringsmålen: Kunskapsmålet innebär att medlemmar som valt att delta i utbildningen ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. Medlemmar ska också få ökad insikt om hur partiet kan utvecklas till att vara framtidspartiet i svensk politik. Förändringsmålet innebär att medlemsutbildningen ska leda till att deltagarna blir inspirerade, känner delaktighet och tar ansvar för att själva och tillsammans med andra delta i aktiviteter för en organisations-, kultur- och samhällsförändring. Utbildningens innehåll framgår av den handledning som tagits fram. Partistyrelsens studiekommitté ansvarar för att vid behov revidera innehållet. Det är partistyrelsens målsättning att den nya medlemsutbildningen ska medföra en övergripande höjning av nivån på studiearbetet i hela partiet. 5

6 MEDLEMSUTBILDNINGEN Steg 1 och 2 Partidistrikten ansvarar för att alla medlemmar erbjuds medlemsutbildning steg ett och två. Utbildningens genomförande bör ske i nära samarbete med arbetarekommunerna. Nya medlemmar ska erbjudas att delta i det första steget inom sex månader från sitt inträde. Medlemsutbildningen genomförs i samarbete med ABF, som ansvarar för studiestatistik, handledarutbildning samt bidrar till pedagogisk utveckling av medlemsutbildningen. Mål Den nya medlemsutbildningen beslutades och togs fram under 2012, och intensiteten i att bygga upp en bra struktur för att erbjuda och genomföra en högkvalitativ utbildning skiljer sig mellan olika partidistrikt och arbetarekommuner. Med detta som utgångspunkt, tillsammans med det kongressbeslutade målet att värva medlemmar per år, sätter partistyrelsen följande målsättningar för medlemsutbildningen: Steg har 1200 medlemmar deltagit 2016 har 1500 medlemmar deltagit 2017 har 1800 medlemmar deltagit 2018 har 2000 medlemmar deltagit Steg har 700 medlemmar deltagit 2016 har 850 medlemmar deltagit 2017 har 1000 medlemmar deltagit 2018 har 1500 medlemmar deltagit ABF har erbjudit sig att föra särskild statistik över samtliga medlemsutbildningar som genomförs från och med 2014, för att vi ska kunna följa och utvärdera utvecklingen löpande. MEDLEMSUTBILDNINGEN Steg 3 Partistyrelsen ansvarar för att erbjuda partidistrikten möjlighet att rekrytera deltagare till medlemsutbildningens steg tre. Partistyrelsen tar också en stor del av finansieringen. Utbildningen kan genomföras i samarbete med ett antal aktörer, som t.ex. folkhögskolor, på ett antal platser i landet. Kan genomföras på såväl internat som externat. Basen för tredje steget bygger på medlemsutbildningens två första steg och organisationens behov av utveckling och förnyelse. Utbildningarna kommer att ha olika teman med fördjupning. Studiekommittén ansvarar för innehåll och inriktning. Mål Steg har 300 medlemmar deltagit 2016 har 375 medlemmar deltagit 2017 har 450 medlemmar deltagit 2018 har 500 medlemmar deltagit 6

7 ALLA MEDLEMS- OCH FOLKVALDAS RÄTT TILL LEDARUTBILDNING Att vara förtroendevald i partiet är en betydelsefull och central uppgift. Lika betydelsefullt är det att vara förtroendevald på ett offentligt uppdrag. Engagerade och framtidsinriktade förtroendevalda är nyckeln till framgång. Vår ambition och utbildningslinje är att ge socialdemokratiska förtroendevalda i hela landet kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft. Efter valen och våra egna årsmöten kommer Socialdemokraterna att ha omkring medlems- och/eller folkvalda förtroendevalda. Många av dessa har varit med ett tag och många kommer att vara nya. Partistyrelsen har höga förväntningar på att partiorganisationen nu gör ett rejält omtag i syfte att utveckla våra ledarutbildningar på alla nivåer. Inför kommande mandatperiod kommer vi därför att tydliggöra, samordna och bygga en stegvis utbildning. Vi tydliggör var ansvaret ligger och hur utvecklingsstegen ska se ut. Som ledare menar vi samtliga personer med ett uppdrag inom partiorganisationen (medlemsvalda) samt som har offentliga förtroendeuppdrag där man representerar vårt parti (folkvalda). Utbildningarnas innehåll och handledning ansvarar studiekommittén för att ta fram. Det socialdemokratiska ledarskapet Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Det finns litteratur och teorier som beskriver vad det innebär att vara ledare i en idéburen organisation. Partistyrelsen tar fram ett grundmaterial för att användas i våra ledarutbildningar. Materialet utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Framtidspartiets intentioner skall också genomsyra våra utbildningar. Ledarskapssynen är fundamentet för varje ledare i partiet och när vi nu ska utveckla våra ledarskapsutbildningar är det avgörande att ordning och trygghet finns om vad det i praktiken innebär att vara ledare i partiorganisationen. 7

8 STEG 1 GRUNDLÄGGANDE LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 40 timmar Socialdemokraternas grundläggande ledarutbildning består av två komponenter. En ledarutbildning som samtliga förtroendevalda ska genomgå oavsett vilken typ av uppdrag man har och oavsett om det är i partiorganisationen eller ett offentligt uppdrag. En utbildning som är mer anpassad efter vilken typ av uppdrag den förtroendevalda har. (medlemsvald eller folkvald). LAG- OCH LEDARUTBILDNING Lag- och ledarutbildningen som vänder sig till både medlemsvalda som folkvalda medlemmar. Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial Ledarskapsidé är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet. Utbildningen omfattas om minst 18 timmar och partidistrikten ansvarar för genomförandet i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att förtroendevalda eller 75 % av Arbetarekommunens alla förtroendevalda har deltagit i partiets grundläggande utbildning UTBILDNING FÖR UPPDRAGET Lag- och ledarutbildningen kompletteras med en utbildning som fördjupar kunskaperna utifrån det uppdrag man har. Partistyrelsen är väl medveten om att det finns medlemmar med flera uppdrag. Här är det önskvärt att den förtroendevalde deltar i alla utbildningar som är relevanta för de uppdrag man har. 8

9 Att vara ledare i partiorganisationen De kommande åren prioriterar partistyrelsen medlemsvärvning, utveckla organisationen samt verksamheten utifrån intentionerna i Framtidspartiet. Det innebär att de främsta ledarna inom partiorganisationen har ansvar i den processen. Den här utbildningen vänder sig till medlemsvalda. Utbildningens syfte är att ge verktygen till att utvecklas i rollen som ordförande, sekreterare, kassör eller ledamot i styrelse. Utbildningen kommer också att ha fokus på folkrörelsernas betydelse, vår egen organisation på ett övergripande plan. Partidistrikten ansvarar för genomförandet i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 90 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarekommunen deltar. Socialdemokrat och lokalpolitiker Utbildningen vänder sig till lokalpolitiker med uppdrag i kommuner och landsting. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna förståelse om vad det innebär att vara folkvald, vilka förväntningar som finns samt inspiration och vägledning i det politiska vardagsarbetet. Partidistrikten ansvarar för att utbildningarna genomförs i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 75 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarkommunen deltar. Socialdemokrat och kyrkopolitiker Utbildningen vänder sig till förtroendevalda med uppdrag i Svenska kyrkan. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna insikt om vad det innebär att vara socialdemokrat och politiker i kyrkan, vilka förväntningar som finns samt motivation, tips och råd i det politiska vardagsarbetet. Partidistrikten ansvarar för att utbildningarna genomförs i nära samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål Målet är att 75 procent av målgruppen i partidistriktet/arbetarkommunen deltar. 9

10 STEG 2 ATT LEDA PARTIVÄNNER Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 18 timmar Steg två ger möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. För att lyckas behövs kunskaper om hur man leder andra, hur grupper fungerar och verktyg för att förverkliga vår politik. Utbildningens syfte är att ge våra ledare redskapen. Målgruppen är ordföranden i partiorganisationen och gruppledare på offentliga uppdrag samt i Svenska kyrkan. För att delta bör deltagarna genomgått den grundläggande ledarutbildningen. Ansvarig för genomförandet är partidistrikten i samverkan med Arbetarekommunerna och ABF. Mål 2015 har 75 procent av målgruppen i partidistrikten/arbetarkommunen deltagit. 10

11 STEG 3 ARBETARRÖRELSENS LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 100 timmar Det tredje steget vänder sig till dem som gått de två första stegen och har ledande uppdrag som t.ex. gruppledare, kommunalråd, styrelseordförande och vill utveckla sitt personliga ledarskap inom Socialdemokraterna. Det politiska ledarskapet har en central roll för välfärden och demokratin. Partistyrelsen har uppdraget att medverka till att stärka och utveckla ett hållbart politiskt ledarskap. Här kommer tiden ägnas åt fördjupning av det politiska ledarskapet att leda en idéburen organisation samt att få redskapen att forma politikens innehåll i samverkan med andra. Utbildningen genomförs en gång per mandatperiod. Studiekommittén ansvarar för formen, innehållet och hur utbildningen ska organiseras. 11

12 STEG 4 KVALIFICERAD LEDARUTBILDNING Socialdemokraternas ledarutbildning, ca 100 timmar Att vara en av de främsta ledarna idag handlar mycket om att möta medborgarnas behov av service, kvalité och delaktighet samtidigt som man ska klara krav på effektivitet och förnyelse. Frågorna blir mer komplexa och det behövs ofta flera utgångspunkter för att fatta bra beslut. Förutom medborgarens behov finns också förväntningar från medlemmarna att våra förtroendevalda ska ha förmågan att leda partiet, leda politikutvecklingen, vara en samhällsförändrande kraft och vara en ledare som vinna val. SKL och Riksdagen erbjuder utbildning för politiker men vi behöver göra insatser som är unik för vår organisation, vårt ledarskap och vår politik. I samverkan med SKL-gruppen och riksdagsgruppen erbjuder vi därför våra kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter en kvalificerad ledarskap- och kommunikationsutbildning. Eftersom platserna är begränsade kommer företrädarna att ansöka om att delta och bli antagen. Utbildningen genomförs minst en gång per mandatperiod. Studiekommittén ansvarar för formen, innehållet och hur utbildningen ska organiseras. Mål 2015 har 50 förtroendevalda deltagit har 50 förtroendevalda deltagit har 50 förtroendevalda deltagit 12

13 ÖVRIGA LEDARUTBILDNINGAR BOMMERSVIKSAKADEMIEN Bommersviksakademien sker i samverkan med SSU, LO och Campus Bommersvik. Det är en mötesplats där våra unga medlemmar ges möjlighet till fördjupning kring bland annat värderingsfrågor, idédebatter och bygga nät verk med våra idag främsta ledare inom partiet och fackföreningsrörelsen. Bommersviks akademien ska bidra till att skola nästa generation ledare inom arbetarrörelsen. Målet är att mellan åren har 500 personer mellan år deltagit. Ambitionen är att vi ska fortsätta efter I vilken form och volym kommer att planeras under SAMAK Med anledning av det framgångsrika forsknings och utredningsarbete som SAMK har gjort i syfte att definiera Den Nordiska modellens utmaningar gör vi nu också en gemensam utbildningssatsning inom ramen för samverkan. En gemensam kvalificerad utbildning mellan oss nordiska länder som ska vara klar 2015 för genomförande. FRAMTIDSPARTIET Inom ramen för framtidsarbetet finns ett kortare workshopmaterial och ett längre studiecirkelmaterial och handledare utbildats för att kunna genomföra workshops och studiecirklar. ORGANISATIONSKULTUR Vår organisationskultur och hur vi är mot varandra spelar en väldig roll för våra möjlig heter att lyckas uppnå våra mål. Om detta finns en workshop. Den riktar sig framför allt till dig som är ledare i organisationen på något vis, t ex gruppledare i en nämnd, ordförande eller ledamot i en ak-styrelse eller dig som är ombudsman. Den är tänkt som en uppföljning av workshopen om framtidspartiet, men kan också användas fristående. PROCESSUTBILDNINGAR FÖR STYRELSER Styrelserna i arbetarekommuner och partidistrikt är viktiga resurser i partiets utveckling, och kommer därför att erbjudas processutbildningar som ger diagnosverktyg för hur styrelsearbetet behöver utvecklas. Utbildningarna ska ge stöd till att få en effektiv verksamhet som står stadig på vår idégrund, att bygga upp och förvalta partiorganisationens förtroendekapital samt styrelsens roll i utvecklingsarbetet. 13

14 POLITISKA ÄMNESUTBILDNINGAR Socialdemokraternas politiska studiematerial ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks förhoppningsvis vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling. Studiematerialen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid. Materialen passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer. Studiekommittén fattar beslut om vilka politiska ämnesutbildningar som ska utvecklas, med utgångspunkt i partistyrelsens politiska prioriteringar. VERKTYG I KUNSKAPSARBETET STUDIEPORTALEN Studieportalen är mötesplatsen om studier. Där finns våra centrala studiematerial samlade, centrala utbildningar och tips till andras material och utbildningar. Under 2015 kommer partidistrikten att få möjlighet att synliggöra sitt utbud av studier på studieportalen. Syftet är att göra det enkelt för medlemmar att få information om vilket studieutbud som finns och enkelt att anmäla sig. STUDIELEDARE Partidistriktens studieledare är viktiga, lika så studieledaren i arbetarekommun och s-förening. Studieledarna har en central roll och ansvar för att studier genomförs lokalt och regionalt. Studieledarnas ansvar och roll i partidistrikten varierar och en långsiktig målsättning är att stärka uppdraget och mer regelbundet sammankalla studieledarna. Studiekommitténs och studieledarnas samverkan ska stärkas och bli tydlig. 14

15 STUDIEUPPTAKTER Vår erfarenhet från breda inbjudningar om studier har varit lyckosamma. Vi upplever att det finns ett behov och stor lust att mötas över partidistriktens gränser. Det berikar deltagarna och utmanar verksamheten. Därmed kommer vi att, i nära samverkan med ABF, minst en gång per år att inbjuda till studieupptakt där studieaktiva träffas, utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i studiearbetet. UTBILDNING AV HANDLEDARUTBILDARE Tillsammans med ABF ansvarar partistyrelsens kansli för att återkommande genomföra utbildningar av handledarutbildare. Utbildningarna syftar till att ge förståelse för bakgrunden, innehållet och målet med medlems-och ledarskapsutbildningarna samt att utveckla pedagogik och metoder. Dessa handledarutbildare skall sedan ses som resurser i partidistriktens och ABFs handledarlag. STUDIELEDARENS NYHETSBREV För att nå rätt målgrupp och intresserade med aktuell information om studier kommer vi att regelbundet fortsätta skicka nyhetsbrev. SAMVERKAN MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH ABF All studieverksamhet inom Socialdemokraterna genomförs i samarbete med ABF eller någon av arbetarrörelsens folkhögskolor. ABF åtar sig att registrera hela partiets studieverksamhet - alltså även sådan som inte kan rapporteras för statsbidrag - för att få en heltäckande statistik över studieverksamheten och eliminera mörkertal. Socialdemokraterna och ABF kommer löpande att följa upp utvecklingen i den lokala, regionala och centrala studieverksamheten som ett underlag för det fortsatta arbetet. ABF ansvarar för att utbilda och kompetensutveckla de handledare som leder utbildningarna. Arbetet med att utveckla Socialdemokraternas ledarutbildning är en integrerad del i ABFs arbete med att stärka folkrörelserna och bygga ett nav för folkrörelseutveckling Idén i fokus. Det gör att koncept som utvecklas i ABFs övriga arbete med ledarutveckling kan användas i detta arbete, men också att de handledare som utbildas för att leda Socialdemokraternas ledarutbildningar kan erbjudas att hålla utbildning inom andra folkrörelser. 15

16 Vill du veta mer? Besök Socialdemokraternas studieportal! På socialdemokraterna.abf.se hittar du bl.a. aktuella studie mate rial, erbjudanden om centrala utbildningar och tips på andras studiematerial. Där hittar du också kontaktuppgifter till ansvariga på Socialdemokraternas kansli och ABFs förbundsexpedition.

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING!

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se startade då den fackliga rörelsen såg ett behov av att kunna visa den informella kun skap man får genom sina fackliga engagemang i olika uppdrag. Idag har vuxit till ett koncept som funge rar för alla,

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

ValiAnte Validering inom folkbildning

ValiAnte Validering inom folkbildning ValiAnte ValiAnte Validering inom folkbildning 10 år av utveckling har gett ValiAnte. Den fackliga rörelsen såg ett behov hos sina medlemmar att synliggöra den informella kunskap som individen fått igenom

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer