Underskrifter Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Malin Schmidt Reidun Lorentzon Robert Bull (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Socialnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Socialnämndens arkiv, kommunhuset Malin Schmidt 1

2 Sida ande Reidun Lorentzon (KD) Louise Marklund (M) Robert Bull (S) Yvonne Andersson (M) Miia Vuolama (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Elisabeth Hansson (FP) Anette Johansson (MP) Inga Olsson (C) Gerhard Bernhardsson (S) Thomas Collberg (S) Martin Johansson (SD) Björn Sporrong (S) Mikael Pettersson (S) Övriga närvarande Barbro Johansson (KD) Frank Holvik (C) Shujaat Noormohaed, förvaltningschef Elisabeth Widskog, avdelningschef Juan Navas, avdelningschef Malin Haugen, ekonom Andrea Appenborg, ekonom Lisa Hoflin- Bodbeck, enhetschef 48 Fredrik Brobeg, enhetschef 48 Lena Arvidsson, gruppledare 48 Yvonne Eliasson, gruppledare 48 Marie-Louise Andersson, socialsekreterare 48 Märta Linder, socialsekreterare 48 Sara Olander, medisinskt ansvarig sjuksköterska 48 Ellike Lennartsson, arbetstagarepresentant 48,

3 47 Fastställande av dagordning Socialnämnden fastställer dagordningen med tillägg Informationspunkt tillkommer att Sara Olander medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar och svarar på frågor om Patientsäkerhetsberättelsen. 3

4 48 Information från förvaltningen 1. Socialnämnden noterar att muntlig information enligt nedan förteckning lämnats. 2. Fråga om att revidera vägledande riktlinjer för biståndsbedömning samt att en vägledning för placeringar tas fram lyfts till presidiet. A. Presentation av ny enhetschef Individ- och familjeavdelningen Juan Navas, avdelningschef presenterade den nya enhetschefen Malin Normann. B. Information om Vägledning försörjningsstöd Juan Navas, avdelningschef och Märta Linder, socialsekreterare redovisade för Vägledande riktlinjer för försörjningsstöd. C. Information om Vägledning biståndsbedömning inom äldreomsorg Juan Navas, avdelningschef och Marie-Louise Andersson, socialsekreterare redovisade för Vägledande riktlinjer för biståndsbedömning. D. Information om organisationsjusteringar inom Individ- och familjeavdelningen Juan Navas, avdelningschef informerade om organisationsförändringar inom IFA. E. Återkoppling om åtgärdsplan för hemtjänsten samt information om planeringsmodul Fredrik Broberg och Lisa Hoflin Bodebeck enhetschefer samt Lena Arvidsson och Yvonne Eliasson gruppledare, informerade om det hur arbetet med åtgärdsplanen inom hemtjänst fortlöpt samt om hur arbetet med planeringsmodulen fungerat under den första tiden sedan implementeringen. F. Information om Patientsäkerhetsberättelse 2014 Sara Olander, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade och svarade på frågor om Patientsäkerhetsberättelse. Förslag på mötet Louise Marklund förslår att vägledande riktlinjer om biståndsbedömning revideras samt att en vägledning för placeringar tas fram och att frågan tas upp vid nästa presidiemöte. Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom förvaltningen. 4

5 49 Ansökan till Tingsrätt - Särskild förordnad vårdnadshavare *sekretess* Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighetoch sekretesslagens bestämmelser 5

6 50 Ansökan till Tingsrätt - Särskild förordnad vårdnadshavare *sekretess* Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighetoch sekretesslagens bestämmelser 6

7 51 Ansökan till Tingsrätt - Särskild förordnad vårdnadshavare *sekretess* Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighetoch sekretesslagens bestämmelser 7

8 52 Budgetuppföljning /66 1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till mars Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en verklighetsbeskrivning och en specificerad analys av biståndsbedömda timmar och all kringtid utreds snarast. Resultat och förslag på åtgärder presenteras på majnämnden. 3. Socialnämnden påminner om att fortsättningsvis beakta besparingar och återhållsamhet. Förslag på mötet Louise Marklund (M) föreslår att med anledning av kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten yrkar majoriteten på att en verklighetsbeskrivning och en specificerad analys av biståndsbedömda timmar och all kringtid utreds snarast. Resultat och förslag på åtgärder presenteras på majnämnden. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Föredragare Shujaat Noormohamed, förvaltningschef. Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning mars 2015 för socialnämnden. Individ- och familjeavdelningen totalt visar ett underskott med Förvaltningsgemensamt totalt visar ett överskott med tkr Vård- oc 1869 tkr Socialnämnden totalt blir resultatet mars 2015 ett underskott på tkr sunderlag Redovisningen av uppföljningen till mars

9 53 Delegationsordning /41 Socialnämnden beslutar att delegationsordningen ändras med tillägg enligt följande: 1. Punkt 14.8 om anställning socialförvaltningen -Delegat Enhetschef, vidaredelegat Gruppledare Villkor/kommentar: till gruppledare för vikarietillsättning vid frånvaro upp till 3 månader. 2. Ändrad delegationsordning gäller från och med Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I samband med att översyn av chefers uppdrag inom socialförvaltningen hr förslag på ändring av delegationsordningen tagits fram. Socialnämnden har nu att ta ställning till om de ska ändra delegationsordningen så att anställningar av vissa grupper upp till 3 månader vidaredelegeras till gruppledare. Samverkan FSG sunderlag Utdrag ur delegationsordningen punkt 14.8 Tjänsteutlåtande den 2 april

10 54 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn /52 Socialnämndens föreslås fatta beslut om att lämna ekonomiskt stöd till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn med kronor. Förslag på mötet Louise Marklund (M) föreslog att med anledning av det antal medborgare i Tjörns kommun som fått hjälp av Brottsofferjouren att ansökan beviljas med kronor Bifall Thomas Collberg (S) bifaller förslag från Louise Marklund (M) Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet enskilt inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Den 5 mars 2015 inkom ansökan från Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn om kronor. Tjörns kommun har genom åren lämnat föreningsbidrag till Brottsofferjouren. Socialnämnden ska nu ta ställning till om att lämna bidrag till Brottsofferjouren och i så fall med vilken summa sunderlag Ansökan från Brottsofferjouren Tjänsteutlåtande den 16 mars

11 55 Remissvar gällande Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden /60 ar att på grund av utebliven muntlig information samt att möjlighet att ställa fråga saknas, anser sig Socialnämnden inte kunna lämna något remissvar. Socialnämndens roll i Handlingsprogrammet är oklar. Förslag på mötet Louise Marklund (M) föreslog på mötet att på grund av utebliven muntlig information samt att möjlighet att ställa fråga saknas, anser sig Socialnämnden inte kunna lämna något remissvar. Socialnämndens roll i Handlingsprogrammet är oklar. Bifall Robert Bull (S) bifaller till Louise Marklunds (M) förslag Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Räddningstjänsten Tjörns kommun inkom den 2 mars 2015 med en begäran om yttrande över Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden Socialnämnden ska nu lämna eventuella synpunkter på denna remiss sunderlag Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden med medföljande 27 bilagor Tjänsteutlåtande den 24 mars

12 56 Revidering av vägledande riktlinjer gällande högsta godtagbara hyreskostnad. 2015/62 Socialnämnden föreslås fatta beslut om en revidering av Vägledande riktlinjer försörjningsstöd genom att höja högsta godtagbara boendekostnad med 1,18 % för år 2015 samt fortsättningsvis följa TBABs hyror enligt deras förhandling med Hyresgästföreningen. Bifall Robert Bull (S) föreslår att nämnden går på förvaltningens förslag att höja godtagbara boendekostnad med 1,18 % samt fortsättningsvis följa TBABs hyror enligt deras förhandling med Hyresgästföreningen. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet är viktigt för att minska barnfattigdom i familjer som uppbär försörjningsstöd. Socialnämnden i Tjörns kommun fattade , 89 beslut att anta Vägledande riktlinjer försörjningsstöd. Därefter fattade socialnämnden beslut om att höja högsta godtagbara boendekostnad i enlighet med TBAB. TBAB har nu efter förhandling med Hyresgästföreningen besluta om att höja hyrorna med 1,18 %. Socialnämnden ska nu ta ställning till om de ska följa TBAS höjning i den högsta godtagbara hyreskostnaden gällande försörjningsstöd. sunderlag Tjänsteutlåtande den 30 mars

13 57 Patientsäkerhetsberättelse /20 Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2014 Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1.hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2.vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3.vilka resultat som har uppnåtts Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. sunderlag Patientsäkerhetsberättelse Tjänsteutlåtande den 30 mars

14 58 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för Vård och omsorg /63 Socialnämnden noterar till protokollet att information om rapporten lämnats Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Redovisning av kvartalsrapport 1, 2015 av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Inom Vård- och äldreomsorgsavdelningen hade kommunen inga ej verkställda beslut att rapportera. Inom Individ- och familjeavdelningen hade kommunen 2 ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. sdatum för båda besluten Fördelning över kön: 2 man 0 kvinnor Rapport upprättad av Malin Schmidt, nämndsekreterare, lämnas till Inspektionen för vård- och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. sunderlag Tjänsteutlåtande den 30 mars

15 59 Nyckeltal inom Vård- och Äldreomsorgsavdelningen /39 Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom vård- och äldreomsorgsavdelningen. Föredragare Elisabeth Widskog, avdelningschef Kvalitet- och administrationsavdelningen. Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom äldreomsorgen för mars Nyckeltalen gäller bland annat följande; Gynnande beslut inom särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda samt Fixartjänsten. 15

16 60 Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen /40 Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen. Föredragare Juan Navas, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen. Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen för mars Nyckeltalen gäller bland annat följande; Gynnande beslut inom särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, biståndsbedömda timmar samt Mötesplatsen. 16

17 61 Redovisnings av fadderbesök Dnr Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte. 17

18 62 Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut /43 Socialnämnden godkänner anmälan av delegeringsbeslut Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska anmälas till Socialnämnden. Anmälan innebär inte att Socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

19 63 Anmälan av delegeringsbeslut 2015/44 Socialnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Socialnämnden Redovisningen innebär inte att Socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning för följande: ÖVRIGT Anställningsbeslut 2015/ /132 DELEGAT Hid Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Elisabeth Widskog Strandbergs fönsterputs och städ 19

20 64 Anmälningsärenden 2015/45 Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan av meddelande lämnats. Anmälan av Socialnämnden inkommande/utgående handlingar. Hid Hid Hid Val av ledamot i socialnämnden 52 Val av ersättare i Socialnämnden Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor Hid Informationsblad _ Cannabis 2015 Hid Utjämning av LSS-kostnader 2015, reviderat utfall 20

21 65 Bistånd kap 4 1 SoL, Stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under perioden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 17 Bifall livsföring övrigt, enl 4 kap 1 SoL Stickprov nr: 41 Bifall ek. bistånd vid placering, enl 4 kap 1 21

22 66 Övriga bistånd kap 4 1 SoL, Stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av övriga bistånd kap 4 1 SoL, under perioden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av övriga bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 2 Stickprov nr: 13 Bifall växelvård, enl 4 kap 1 SoL Bifall, trygghetstelefoni enl 4 kap 1 SoL 22

23 67 Bistånd kap LSS, Stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap LSS under perioden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Stickprov nr: 1 Bifall personlig ass. enl. 9 2 LSS 23

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer