Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Malin Schmidt Reidun Lorentzon (Kd) Martin Johansson (Sd) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Socialnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunhuset, Socialförvaltningens arkiv Malin Schmidt

2 Socialnämnden [25] ande Övriga närvarande Reidun Lorentzon (Kd), ordf Louise Marklund (M) Miia Vuolama (M) ej 31, 39 pga jäv Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm (Fp) Elisabeth Hansson (Fp) Inga Olsson (C) Anette Johansson (Mp) Robert Bull (S) Lars Käck (S) Thomas Collberg (S) Gerhard Bernhardsson (S) Anette Johansson (S) Martin Johansson (Sd) Niklas Emilsson (Fp) 31, 39 Niklas Emilsson (Fp) Martin Jonsson (Mp) Mikael Petersson (S) Barbro Leidzen (S) Frank Holvik (C) Barbro Johansson (Kd) Shujaat Noormohamed, förvaltningschef Malin Schmidt, nämndsekreterare Elisabeth Widskog, avdelningschef Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Juan Navas, avdelningschef Malin Haugen, ekonom Andrea Appenborg, ekonom Bodil Lindell, verksamhetsledare 24-25a

3 Socialnämnden [25] 24 Fastställande av dagordning Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändring; Tillkom: under punkt Information: E) Information om Hemsjukvården Övrig fråga om Utbildningsdagen den 18 mars

4 Socialnämnden [25] 25 Information från förvaltningen Socialnämnden noterar att muntlig information enligt nedan förteckning lämnats. A. Information om personal och försörjningsplan Bodil Lindell verksamhetsledare, informerade om personal- och kompetensförsörjningsplanen. B. Information om Årsredovisning Shujaat Noormohamed förvaltningschef redovisade för socialnämndens årsredovisning Godkännande av socialnämndens årsredovisning beslutas om under egen punkt i dagordningen 26. C. Information om upplevd ensamhet äldreomsorg Shujaat Noormohamed förvaltningschef informerade om hur förvaltningen ska arbeta vidare med resultatet i vad tycker de äldre om äldreomsorgen avseende frågan; upplevd ensamhet äldreomsorgen. Förvaltningen kommer att göra en undersökning kring vad det står för D. Information om Pärm Malin Schmidt nämndsekreterare informerade om hur pärmen som cirkulerar under mötet är disponerad. E. Information om Hemsjukvården Ingegärd Gundersvik avdelningschef informerade om hemsjukvården. Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom förvaltningen.

5 Socialnämnden [25] 26 Årsredovisning 2014 Dnr 2015/ Socialnämnden godkänner årsredovisning Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Socialförvaltningen redovisar årsredovisningen sunderlag Årsredovisning 2014 Socialförvaltningen Föredragare Shujaat Noormohamed, förvaltningschef.

6 Socialnämnden [25] 27 Budgetuppföljning 2014 Dnr 2014/ Socialnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen till december Socialnämnden påminner om att fortsättningsvis beakta besparingar och återhållsamhet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Socialförvaltningen redovisar budgetuppföljning december 2014 för socialnämnden. Individ- och familjeavdelningen totalt visar ett underskott med Vård- och Äldreomsorgsavdelningen totalt visar ett underskott med Förvaltningsgemensamt totalt visar ett överskott med tkr tkr 8848 tkr För Socialnämnden totalt blir resultatet 2014 ett underskott på tkr sunderlag Redovisningen av uppföljningen till december 2014 Föredragare Shujaat Noormohamed, förvaltningschef.

7 Socialnämnden [25] 28 Ianspråktagande av investeringsmedel för sprinkler Kvarnbackens servicehus Dnr 2015/ Socialnämnden föreslås godkänna socialförvaltningen att ta i anspråk investeringsmedel på 1,2 miljoner kronor år 2015 och kronor för år 2016 för att köpa in och installera sprinkler på Kvarnbackens servicehus. 2. socialnämnden uppdrar till socialnämndens ordförande att underteckna starttillstånd för beställning och genomförande av investeringsprojekt Barnkonventionen Socialförvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn Socialförvaltningen ansöker om att ta i anspråk investeringsmedel för att köpa in och installera sprinkler på Kvarnbackens servicehus. Socialnämnden ska nu fatta beslut om de godkänner ianspråktagande av investeringsmedel samt uppdra ordförande att underteckna starttillstånd. sunderlag Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 23 januari 2015 Begäran om starttillstånd för beställning och genomförande av investeringsprojekt. et skickas till Kommunstyrelsen

8 Socialnämnden [25] 29 Styrgrupp för barn och unga samt Cultural planning Dnr 2015/5-701 Socialnämnden anteckna att socialnämndens presidieutskott ingår i Styrgruppen för barn och unga samt Cultural planning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 15 december att slå ihop styrgrupperna Barn och unga i fokus samt Cultural planning. Den nya gruppen heter således Styrgruppen för barn och unga i fokus samt Cultural planning. Syftet med sammanslagningen är dels att skapa ökat och förnyat fokus på frågor som rör barn och unga, dels att underlätta för förtroendevalda att förvalta sin tid eftersom möten nu kan slås samman. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att gruppen skulle bestå av presidieutskotten i socialnämnden. sunderlag Kommunstyrelsen et skickas till Kommunkansliet

9 Socialnämnden [25] 30 Val av ledamot i Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling 2015 Dnr 2015/5-701 Socialnämnden beslutar utse Reidun Lorentzon som ledamot för socialnämnden i Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling under I Tjörns kommun finns sedan 1995 ett råd för folkhälsa och hållbar utveckling. Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade , 165 att förlänga avtal för lokalt folkhälsoarbete i Tjörns kommun för året Socialnämnden representeras idag av Reidun Lorentzon (Kd) efter beslut av socialnämnden Socialnämnden ska nu ta ställning till om Reidun Lorentzon ska fortsätta som ledamot i Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling under 2015 sunderlag Socialnämnden Kommunstyrelsen et skickas till Kommunkansliet

10 Socialnämnden [25] 31 Remissvar om ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Tjörns Golfkrog Dnr 2015/ Socialnämnden tillstyrker ansökan utifrån det lokala och sociala perspektivet. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Barnkonventionen Socialnämnden har tagit hänsyn till barnperspektivet och sett till krogens placering och närområde och ser inte att barn och ungdomar påverkas av att ett serveringstillstånd utfärdas. Jäv Miia Vuolama (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Tillståndsenheten i Göteborgs kommun (E ) överlämnar ansökningshandlingar för yttrande enligt 8 kap 2 alkohollagen ansökan om serveringstillstånd. Yttrande begärs enligt 8 kap 17 alkohollagen. Ansökan gäller för Tjörns Golfkrog och avser stadigvarande serveringstid 11:00-01:00 i restauranglokal samt på uteservering vid restauranglokal. Socialnämndens arbetsutskott på Tjörns kommun fattade , 293 beslut att lägga över tillståndsgivningen på Tillståndsenheten, socialresursnämnd i Göteborg stad. Tillståndsenheten har inkommit med begäran om yttrande för att kartlägga om det utifrån nämndens kunskap om det lokala området finns kännedom om omständigheter som talar emot ansökan, enligt Alkohollag (2010:1622) 8 kap 17. Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. Om sådana omständigheter finns skall dessa redovisas i yttrandet. Av yttrandet bör framgå om ansökan tillstyrkes eller avstyrkes utifrån det lokala och sociala perspektivet. Socialförvaltningens synpunkter Socialförvaltningen kan inte se att det finns några omständigheter utifrån de sociala aspekterna som talar emot ansökan. sunderlag Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 9 februari 2015 Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker samt Tidigare tillstånd et skickas till Social resursförvaltning Tillståndsenheten, Box Göteborg

11 Socialnämnden [25] 32 Socialnämndens arbetsordning Dnr 2015/5-701 Socialnämnden beslutar att anta socialnämndens arbetsordning. Reglementet för socialnämnden som Fullmäktige fastställt innehåller bland annat bestämmelser om socialnämndens sammansättning, ansvarsområden och uppgifter, förhållande till författningar, delegering från kommunfullmäktige samt redovisningsskyldigheter. Föreslagen arbetsordning utgör komplement till reglementet och innehåller bland annat bestämmelser om det utskott som socialnämnden inrättat samt en reglering om ledamöternas initiativrätt och hur ärenden bereds. Socialnämnden ska ta ställning till att anta förslag till arbetsordning för socialnämnden sunderlag Arbetsordning för socialnämnden i Tjörns kommun - Förslag et skickas till Kommunkansliet

12 Socialnämnden [25] 33 Fokusområden gällande fadders uppdrag i socialförvaltningen 2015 Dnr 2015/ Socialnämnden beslutar att anta föreslagna fokusområden samt fördela faddrar enligt Enhet eller verksamhet Vård- och äldreomsorgsavdelningen Intraprenader: Lilldals äldreboende och Tubberödshus äldreboende Valåsens äldreboende Rönnängs äldreboende Klövedals äldreboende Hemtjänsten inklusive Kvarnbackens servicehus Kommunal hälso- och sjukvård Faddrar Reidun Lorentzon (Kd), Robert Bull (S) Martin Johansson (Sd) Inga Olsson (C), Gerhard Bernhardsson (S) Elisabeth Hansson (Fp), Lars Käck (S) Martin Jonsson (Mp), Barbro Leidzen (S) Niklas Emilsson (Fp), Lars Käck (S) Miia Vuolama (M), Mickael Pettersson (S) Individ- och familjeavdelningen Samlad Myndighetsutövning Skärhamns serviceboende och Kållekärrs serviceboende samt Boendestödet Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende samt Övergårdsvägens serviceboende Öppenvård Barn och unga: Familjecentrum, Västerängs ungdomsboende samt Krossekärrs korttidsverksamhet Personlig assistans Öppenvård och arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknad, Daglig sysselsättning, socialmedicin, Mötesplatsen, Ungdomsmottagningen Gun Alexandersson- Malm (Fp), Thomas Collberg (S) Barbro Johansson (Kd), Isabell Eriksson (S) Anette Johansson (Mp), Anette Johansson (S) Louise Marklund (M), Frank Holvik (C), Thomas Collberg Filip Gollungberg (M), Hanna Gustavsson (S) Yvonne Andersson (M),Inga Olsson (C), Robert Bull (S) S Vid socialnämndens sammanträde den 24 september 2014 beslöts att faddrarnas uppgift är att inhämta information om verksamheten utifrån de årligen av socialnämnden beslutade fokusområden för fadderuppdraget utifrån budgetuppdragen och med ett brukarperspektiv. Förvaltningen uppdrogs att ta fram ett förslag för fokusområden kopplade till socialnämndens budgetdokument Socialnämnden ska nu besluta om fokusområden för 2015 samt välja faddrar för enheterna. sunderlag Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 15 januari 2015

13 Socialnämnden [25] 34 Ändring av delegationsordningen Dnr 2015/ Socialnämnden beslutar att delegationsordningen ändras med tillägg enligt följande: 1. Punkt 3.31 om bistånd i form av boende på Västerängs ungdomsboende eller liknande boendeplacering för målgruppen. Delegat förvaltningschef, vidaredelegat 1:e socialsekreterare Villkor/kommentar: annan boendeplats endast i de fall Västerängs ungdomsboende är fullt. 2. Ändrad delegationsordning gäller från och med Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2015 lämnades förslag om att ändra delegationsordningen. Förvaltningen uppdrogs att ta fram ett förslag för hur delegationsordningen kunde ändras gällande beslut om bistånd i form av boende på Västerängs ungdomsboende. Socialnämnden ska nu ta ställning till om de vill ändra delegationsordningen. sunderlag Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 9 februari 2015 Utdrag från delegationsordningen punkt 3.31

14 Socialnämnden [25] 35 Sammanställning av till socialförvaltningen inkomna synpunkter för perioden januari-december Dnr 2014/ Socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål för andra halvåret 2014 och för helåret Synpunktshanteringen (DF Respons) hanterar de till kommunen inkomna klagomålen och synpunkterna. De är värdefull information som gör det möjligt att förbättra kvaliteten på kommunens tjänster och service. Socialförvaltningen har relativt lite inkomna synpunkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förtydliga och informera om synpunktshanteringen till verksamheterna, ansvariga, medarbetare, brukare, kunder och kommun-invånare. Med betoning på dess viktiga betydelse för vårt ständiga förbättringsarbete. Två gånger om året redovisas en sammanställning till socialnämnden över inkomna synpunkter till socialförvaltningen. sunderlag Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 30 januari 2015

15 Socialnämnden [25] 36 Nyckeltal inom Vård- och äldreomsorgsavdelningen 2015 Dnr 2015/ Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom vård- och äldreomsorgsavdelningen. Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom äldreomsorgen för januari Nyckeltalen gäller bland annat följande; Gynnande beslut inom särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda samt Fixartjänsten. Föredragare Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Vård- och äldreomsorgsavdelningen.

16 Socialnämnden [25] 37 Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen 2015 Dnr 2015/ Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen. Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen för januari Nyckeltalen gäller bland annat följande; Gynnande beslut inom särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, biståndsbedömda timmar samt Mötesplatsen. Föredragare Juan Navas, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen.

17 Socialnämnden [25] 38 Redovisning av fadderbesök 2015 Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. Inga fadderbesök fanns att rapportera vid dagens möte.

18 Socialnämnden [25] 39 Rapport om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt detaljhandel enligt tobakslagen (1993:581) för 2014 Socialnämnden godkänner redovisningen av tillståndsenhetens återrapport. Jäv Miia Vuolama (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Socialnämndens arbetsutskott i Tjörns kommun fattade den 16 december 2009, 293 beslut om att lägga över utredningar enligt alkohollagen (2010:1622) på tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad. En gång per år lämnar tillståndsenheten över en rapport till Tjörns kommun med aktuell statistik samt hur arbetet fortskridit det gångna året. sunderlag Tjänsteutlåtande tillståndsenheten, Jakob Kilner den 11 november 2014

19 Socialnämnden [25] 40 Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut Dnr 2015/ Socialnämnden godkänner anmälan av delegeringsbeslut. Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska anmälas till Socialnämnden. Anmälan innebär inte att Socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

20 Socialnämnden [25] 41 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr 2015/ Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att Socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: ÖVRIGT Anställningsbeslut 2015/-2015/ DELEGAT

21 Socialnämnden [25] 42 Anmälningsärenden Dnr 2015/ Socialnämnden antecknar anmälan enligt förteckning till protokollet. Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar. Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar. INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/ MÖTESANTECKNINGAR Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden Val av representant till Rådet för funktionshinderfrågor Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Flyktingmottagande och avtal om mottagande av nyanlända i Tjörns kommun Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Mottagande av arv för Lilldals äldreboende Sammanträdesprotokoll ÖVRIGA ÄRENDEN Slutredovisning Våld i nära relationer dnr 2013/173 Orust kommun Samarbetsavtal om konsumentrådgivning och skuldrådgivning Orust, Lilla Edet, Stenungsund samt Tjörn Avgiftssystem för äldreomsorgen i Tjörns kommun år Konsumentverkets reviderade allmänna råd för marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter

22 Socialnämnden [25] SN 43 Bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av övriga bistånd kap 4 1 SoL, under perioden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 47 Stickprov nr: 90 Bifall ek. bistånd vid placering, enl 4 kap 1 SoL Bifall ek. bistånd vid placering, enl 4 kap 1 SoL Redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 39 Stickprov nr: 45 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 SoL Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 SoL

23 Socialnämnden [25] SN 44 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av övriga bistånd kap 4 1 SoL, under perioden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av övriga bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 57 Stickprov nr: 58 Bifall, serviceinsats, enl 4 kap 1 SoL Bifall, korttidsboende, enl 4 kap 1 SoL

24 Socialnämnden [25] SN 45 Bistånd Kap LSS, redovisning av stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av övriga bistånd kap LSS under perioden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av bistånd kap LSS, under tiden till Stickprov nr: 1 Stickprov nr: 2 Bifall daglig verksamhet enl LSS Bifall daglig verksamhet enl LSS

25 Socialnämnden [25] SN 46 Övrig fråga Socialnämnden beslutar att frågan är besvarad. Gun Alexandersson-Malm ställde fråga om politikerutbildningen som kommer att genomföras den 18 mars.

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer