Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl :30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl :30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Roland Flyckt (KD) Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) Anette Johansson(S) Monika Pettersson (FP) tj.ers Ulla-Britt Elkan (M) tj.ers Anette Johansson (MP) tj.ers Övriga närvarande Rosita Runegrund (KD) Shujaat Noormohamed, socialchef Gerhard Bernhardsson (S) Malin Schmidt soc nämndssek Björn Möller (M) Elisabeth Widskog, avdelningschef Emelie Johansson (C) Birgitta Harberg, avdelningschef Carina Andersson,MAS Magdalena Patriksson, utvecklingsledare Lena Gilbertsson Thylén,avdelningschef Gisela Sinclair, avdelningschef Elisabeth Svartholm, enhetschef Carolina Färdigh, ekonom Övriga närvarande Ewa-Alhbin Möller kommunal personalföreträdare ej närvarande Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Malin Schmidt Reidun Lorentzon (KD) Robert Bull (S)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, socialkontoret Malin Schmidt

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 153 Fastställande av föredragningslista Fastställa föredragningslistan med följande ändringar Tillkommer på initiativ från Robert Bull (S) 167 Fördjupad analys av förslaget rörande hyreshöjningar för våra äldre på äldreboendena i kommunen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 154 Bistånd Kap 4 1 SoL, redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 2 Stickprov nr: 22 Avslag, ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL Avslag, ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL Redovisningen läggs till handlingarna

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 155 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 55 Stickprov nr: 137 Avslag, äldreboende enl 4 kap 1 SoL Bifall, avlösning i hemmet enl 4 kap 1 SoL Redovisningen läggs till handlingarna

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 156 Bistånd Kap LSS, redovisning Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr: 2 Stickprov nr :11 Bifall, personlig assistans enligt 9 2 LSS Avslag personlig assistans enligt 9 2 LSS Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr: 1 Stickprov nr :2 Bifall, ledsagarservice enligt 9 3 LSS Bifall, stödfamilj enligt 9 6 LSS Redovisningen läggs till handlingarna

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 157 Dnr. 2012/7-738 Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden Sju verkställda beslut förelåg till Äldreboende Ett ej verkställt beslut förelåg till Äldreboende Redovisningen läggs till handlingarna

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 158 Dnr. 2012/ Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: SOCIALCHEF ÖVRIGT - Anställningsbeslut nr Ansökan om medel för särskilda satsningar för stöd till barn i riskmiljöer Delegat Birgitta Harberg (HID ) Redovisningen av delegeringsbeslut enligt ovan läggs till handlingarna

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 159 Dnr: 2012/ Anmälan av AUs beslut Anmälan läggs till handlingarna

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 160 Information a. Redovisning av projekt Hemtjänst Magnus Hultin, utredare, föredrog muntligt om projektet b. Redovisning av projekt Försörjningsstöd Magnus Hultin, utredare, föredrog muntligt om projektet c. Dnr. 2012/ Kvartalsrapport inkomna lex Sarah Carina Andersson, MAS, föredrog muntligt. Tjänsteutlåtande Carina Andersson, MAS d. Dnr. 2012/ Nyckeltal äldreomsorgen Elisabeth Widskog, avdelningschef redogör för nyckeltal inom Äldreomsorgen e. Information Fadderbesök Inga fadderbesök att redovisa förelåg vid dagens möte Informationen antecknas till protokollet

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 161 Dnr. 2012/ Budgetuppföljning augusti 2012 Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvården totalt visar ett underskott med Äldreomsorgen totalt visar ett underskott med Avdelning Funktionshinder totalt visar ett underskott med Staben totalt visar ett överskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med -239tkr -1824tkr -2131tkr 2487tkr -134tkr För Socialnämnden totalt blir resultatet jan aug ett underskott med tkr Carolina Färdigh, ekonom föredrar ärendet 1. Budgetuppföljning och delårsbokslut för augusti läggs till handlingarna 2. Fortsättningsvis beakta besparningar och återhållsamhet

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 162 Dnr. 2012/ Redovisning av behandlingshemskostnader aug 2012 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade behandlingshemskostnader jan-aug 2012 Redovisningen läggs till handlingarna

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 163 Dnr.2012/ Analys försörjningsstöd augusti 2012 Ärendebeskrivning Politikerna i Socialnämnden fattade beslut om att man önskar få redovisning av utbetalt försörjningsstöd som förut, varje månad i form av analys av försörjningsstöd samt en sammanställning efter varje kvartal. I denna föreliggande analys redovisas därför i enlighet med beslut, försörjningsstödet för augusti Enligt önskemål från socialnämnden redovisas även vilka aktiviteter/insatser som de som fick försörjningsstöd på grund av arbetslöshet utan rätt till a-kassa deltog i. Totalt utbetalt försörjningsstöd till och med augusti 2012 är kronor. Vilket är kronor under budget för samma period, vilket ser bättre ut än det är eftersom en del kostnader i augusti kommer i september. Bedömningen som görs på helåret är dock att vi kommer att kunna hålla budget. Tjänsteutlåtande Gisela Sinclair, Avdelningschef Vuxen- och arbetsmarknadsavdelningen Redovisningen läggs till handlingarna

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 164 Dnr.2012/ Samverkansavtal för Livbojen Ärendebeskrivning Svenska kyrkan, Västra Götalandsregionen Hälso och sjukvårdsnämnd 4 (HSN4)och Tjörns kommun, Socialnämnden samverkar för att bedriva stödverksamhet för barn och ungdomar som har anhöriga som har psykiskt funktionshinder eller missbruk.. Samverkan för målgruppen har funnits sedan Livbojen en lokal i Ung hälsas lokaler och är en del av själva enheten. Verksamheten Livbojen regleras i ett samverkansavtal mellan parterna. Ett förslag till nytt avtal under perioden är framtaget och ska behandlas i de beslutande instanserna i september Nuvarande samverkans avtal löper ut I en samrådande process, där alla parter har ingått, har ett avtalsförslag tagits fram.. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg, Avdelningschef Barn och familjeavdelningen godkänna förslag till avtal för Livbojen under tiden under förutsättning att erforderliga beslut tas i Svenska kyrkan och Västra Götalansdsregionen HSN4.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 165 Dnr.2012/ Antagande av nya riktlinjer för alkoholservering Ärendebeskrivning Göteborgs Stad har antagit nya reviderade och uppdaterade riktlinjer anpassade till den nya alkohollagen som trädde i kraft Riktlinjerna utgår ifrån gällande lagstiftning samt utifrån Folkhälsoinstitutets modell för riktlinjer. Eftersom det kommit en ny alkohollag måste även Tjörns kommun revidera och uppdatera riktlinjerna för alkoholservering. Det bör ske genom att anta samma riktlinjer som Göteborgs Stad. Tjänsteutlåtande Gisela Sinclair, Avdelningschef Vuxen- och arbetsmarknadsavdelningen Föreslå Kommunfullmäktige upphäva beslut taget , 75, om riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl. 2. Föreslå Kommunfullmäktige att anta de nya riktlinjer för alkoholservering som antagits i Göteborgs Stad. Expedieras till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 166 Dnr.2012/ Antagande av riktlinjer avseende personer som utsätts/ riskerar utsättas för våld i nära relation för avdelningen Funktionshinder Ärendebeskrivning Syftet med förslaget är att stödja personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer mellan vuxna. Förslaget ger förutsättningar för en likvärdig behandling. Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik, Avdelningschef Funktionshinder fastställa riktlinjer enligt tjänsteutlåtande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 167 Yrkande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - Fördjupad analys av förslaget rörande hyreshöjningar för våra äldre på äldreboendena i kommunen Yrkande Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (Mp) yrkar på att det ur ett rättviseperspektiv måste undersökas om hyreshöjningarna för våra äldre på äldreboendena i kommunen är konsekventa rörande t.ex. bostadsstandard, gemensamhetsutrymme etc. på de olika boendena samt att en djupare analys som redovisar hur hyreshöjningarna påverkar de äldre Tjörnbornas levnadsstandard redovisas. Faktorer som kostnad för boende och mat, eventuella bostadsbidrag och förbehållsbelopp måste särskilt belysas Ajournering Sammanträdet ajournerades klockan Ärendet lämnas till presidieutskottet för beredning 2. Avgiftshandläggare uppdras att informera om hur den enskilde kan komma att påverkas av hyreshöjningen Bilaga 1 Yrkande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 168 Dnr. 2012/ Anmälningsärenden Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar. INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/ MÖTESANTECKNINGAR Sammanträdesprotokoll ÖVRIGA ÄRENDEN Hid Socialstyrelsen SOSFS 2012:11 Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Hid Socialstyrelsen SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda Boenden Hid 2012:981 Socialstyrelsen SOSFS 2012:13 Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn Hid 2012:983 Socialstyrelsen SOSFS 2012:15 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ. vävnader och celler Hid 2012:984 Socialstyrelsen. SOSFS 2012:14 Hantering av mänskliga organ för transplantation Anmälan enligt förteckning läggs till handlingarna

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 169 Bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 81 Stickprov nr: 127 Bifall, försörjningsstöd 4 kap 1 SoL Avslag, försörjningsstöd 4 kap 1 SoL

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 170 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 41 Stickprov nr: 77 Omprövning, Service bifall 4 kap 1 SoL Bifall, Äldreboende 4 kap 1 SoL

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 171 Bistånd Kap LSS, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr: Bifall, ledsagarservice 9 3 LSS Bifall, korttid, läger 9 6LSS

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer