Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan."

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise Marklund (ka) Mats Kristensson (c) Marianne Olsson (sb) Anita Andersson (s) Thomas Collberg (s) Bengt Bärås (fp) Gunnemar Olsson (fp) Hilkka Rutgersson (ka) Lars Öfverström (m) Roland Flyckt (kd) Lars Käck (s) tjänstg ersättare Gerhard Bernhardsson (s) Birgitta Adolfsson (fp) Lars-Erik Lennartsson (ka) Ulla-Britt Elkan (m) Margareta Larsson (s) Göran Andersson (s) Anette Johansson (mp) Maria Hult (c) Övriga deltagande: Monika Bondesson, socialchef Vivi Metsola, utvecklingsled Birgitta Rolfsdotter Johannesson, sekr Gun Pettersson, MAS Susanne Lundell, ekonom Madeleine Segle, IFO-chef 190 Marita Vesala, enhetschef IFO, 190 Annika Johansson, enhetschef IFO, 190 Elisabeth Widskog, avd.chef ÄO, Ingegärd Gundersvik, avd.chef HO, Justerande: Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Underskrifter: Sekreterare Paragraf Birgitta Rolfsdotter Johannesson Ordförande Justerande Robert Bull Ulla-Britt Elkan Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Birgitta Rolfsdotter Johannesson

2 1 SN 189 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen uppläses utan tillägg. beslutar godkänna dagordningen.

3 2 SN 190 BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr: Madeleine Segle, IFO-chef redovisar stickprov. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

4 3 SN 191 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, REDOVISNING Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 72: korttidsvistelse Carlshöjd, bifall Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef redovisar stickprov. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

5 4 SN 192 VERKSTÄLLDA OCH EJ VERKSSTÄLLDA BESLUT SÄRSKILT BOENDE Aktuell situation inom äldreomsorgen samt verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, till och med , redovisas. Elisabeth Widskog, äldreomsorgschef föredrar ärendet. beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

6 5 SN 193 ANMÄLAN AV AU:S PROTOKOLL , , , 290, 293, 295. beslutar lägga anmälan till handlingarna.

7 6 Dnr SN 194 TILLBYGGNAD AV HÖVIKSNÄS GRUPPBOENDE FÖR FÖRBÄTTRING AV ARBETSMILJÖN FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER. Ärendebeskrivning Inom Höviksnäs gruppboende bor en person i egen verksamhet med dubbla personliga assistenter enl LASS. Verksamheten utgörs av den enskildes lägenhet och ett tillbyggt personalutrymme/kontor på 10 kvm. I personalutrymmet finns inget utrymme för förvaring och vid behov tork av ytterkläder, skor och stövlar. För att få till stånd en acceptabel arbetsmiljö med nödvändig utrustning föreslår Ingegärd Gundersvik, avd chef för handikappomsorgen att en tillbyggnad med 10 kvm görs enl presenterad ritning. s arbetsutskott föreslog , 284, socialnämnden besluta att fortsätta med planeringen av tillbyggnaden samt att finansieringen av tillbyggnaden skall tas med i investeringsbudgeten för Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen, föredrar ärendet. beslutar fortsätta med planeringen av tillbyggnaden, samt finansieringen av tillbyggnaden skall tas med i investeringsbudgeten för 2008

8 7 Dnr SN 195 UPPHANDLING AV KLÖVEDALS ÄLDREBOENDE MED HEMTJÄNSTEN NORRA TJÖRN Ärendebeskrivning Vivi Metsola, utvecklingsledare har tillsammans med Rolf Båvik, konsult arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av Klövedals äldreboende med hemtjänsten norra Tjörn. Monika Bondesson, socialchef föredrog ärendet. Fackligt samråd jml 19 MBL har hållits med repr från Kommunal, SKTF och Vårdförbundet. Förhandling jml 11 MBL har hållits med berörda fackliga företrädare, vilka inget har at erinra mot förslaget. s arbetsutskott föreslog socialnämnden besluta: godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av Klövedals äldreboende med hemtjänsten norra Tjörn. beslutar godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av Klövedals äldreboende med hemtjänsten norra Tjörn. Denna paragraf förklaras härmed omedelbart justerad.

9 8 Dnr SN 196 REMISSVAR TILL GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND AVSEENDE FÖRSLAG TILL MELLANKOMMUNALT AVTAL OM KÖP/SÄLJ AV ÄLDREBOENDE ENLIGT SOL Ärendebeskrivning GR-kommunernas sociala styrgrupp har sänt förslag till mellankommunalt avtal på remiss till medlemskommunerna. Avtalsförslaget syftar till att underlätta för kommunerna om de köper/säljer äldreboendeplatser till varandra, för att kunna erbjuda platser som är anpassade till små behovsgrupper såsom boende för döva hospice etc. Vivi Metsola, utvecklingsledare har i skrivelse redogjort för ärendet. s arbetsutskott föreslog , 287, att inbjuda Martin Johansen, kommunalråd och Lars-Göran Jansson, GR, vilka arbetat med förslaget, att närvara vid socialnämndens sammanträde för att diskutera ärendet. Martin Johansen, kommunalråd föredrar ärendet. beslutar godkänna förslaget till mellankommunalt avtal samt att GR kan rekommendera medlemskommunerna att använda avtalet.

10 9 Dnr SN 197 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST, PERSONLIG ASSISTENT 68 % TILLSVIDARE TILL HANDIKAPPOMSORGEN Ärendebeskrivning Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen ansöker om att få återbesätta en tjänst som personlig assistent 68 % tillsvidare till handkappomsorgen. Ordinarie befattningshavare har fått annan tjänst i kommunen. Höjning av sysselsättningsgrad är prövad men ej möjlig. s arbetsutskott föreslog , 291, socialnämnden besluta att återbesätta tjänst som personlig assistent 68% tillsvidare inom handikappomsorgen. Tjänsten vikariattillsätts i avvaktan på upphandlingsutredning. beslutar återbesätta tjänst som personlig assistent 68 % tillsvidare inom handikappomsorgen. Tjänsten vikariattillsätts i avvaktan på upphandlingsutredning

11 10 Dnr SN 198 ANSÖKAN OM ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST PERSONLIG ASSISTENT 86 % TILLSVIDARE TILLHANDIKAPPOMSORGEN Ärendebeskrivning Ingegärd Gundersvik, avdelningschef handikappomsorgen ansöker om att få återbesätta tjänst som personlig assistent deltid 86 % till handikappomsorgen. Ordinarie befattningshavare har fått annan tjänst i kommunen. Höjning av sysselsättningsgrad är prövad men ej möjlig. s arbetsutskott föreslog , 292, socialnämnden besluta att tjänsten som personlig assistent deltid 86 % tillsvidare i handkappomsorgen tillsätts. Tjänsten vikariattillsätts i avvaktan på upphandlingsutredningen. beslutar tjänsten som personlig assistent deltid 86 % tillsvidare i handkappomsorgen tillsätts. Tjänsten vikariattillsätts i avvaktan på upphandlingsutredningen.

12 11 Dnr SN 199 FINANSIERING AV ÖPPNANDET AV AVD LINDEN, VALÅSEN Ärendebeskrivning beslutade att finansiera öppnandet av Linden, dels genom att stänga Carlshöjd och flytta pensionärer och personal till avd Linden, dels genom att dra in 0,80 % tjänst inom hemtjänsten norra Tjörn och flytta tjänsteutrymmet till Linden. Återstående behov 3,05 åa fick socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda. Ovanstående lösningar gäller för återstoden av s arbetsutskott föreslog , 293, socialnämnden besluta att hålla in tjänsteutrymme med 0,75 % inom äldreomsorgens verksamheter, där så är möjligt, utan att kvaliteten på vården försämras Susanne Lundell, ekonom, föredrar ärendet. beslutar hålla in tjänsteutrymme med 0,75 % inom äldreomsorgens verksamheter, där så är möjligt, utan att kvaliteten på vården försämras

13 12 Dnr SN 200 BUDGETUPPFÖLJNING VID RIKTPUNKT 66, 7 % Susanne Lundell, ekonom redovisar budgetuppföljning vid riktpunkt 66,7 %. totalt visar för perioden ett underskott med Social omsorg totalt visar ett överskott med Hälso- och sjukvården totalt visar ett överskott med Äldreomsorgen totalt visar ett underskott med Färdtjänst/riksfärdtjänst totalt visar ett överskott med Handikappomsorgen totalt visar ett underskott med Måltidsverksamheten totalt visar ett överskott med Staben totalt visar ett överskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med , tkr 100,3 tkr 203, 2 tkr - 626,0 tkr 54,7 tkr -285,4 tkr 107,5 tkr 701,1 tkr 1, 244,9 tkr Birgitta Adolfsson (fp) önskar få till protokollet, att en grupp politiker och tjänstemän ser över andra modeller för tjänstgöring. s arbetsutskott föreslog , 294, socialnämnden besluta att lägga lämnad redovisning till handlingarna. beslutar lägga lämnad redovisning till handlingarna.

14 13 SN 201 ALLMÄNNA FRÅGOR Yvonne Andersson (m) föreslår förvaltningen att se över om det finns fler delegationsbeslut som skall göras stickprov på. Anita Andersson (s) efterfrågar en redovisning över antalet barn i kommunen som far illa och bakomliggande orsaker. Förvaltningen redovisar frågan vid nämndens sammanträde i oktober. Louise Marklund (ka) lyfter frågan hur arbetet kring flyktingbarn i kommunen bedrivs. Kommunstyrelsen tillsätter, vid sammanträdet den 4 oktober, en grupp som får i uppgift att sätta samman en arbetsgrupp i frågan. Gruppen skall representeras av en politiker från varje parti.

15 14 SN 202 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/UTDRAG Kommunala Handikapprådet

16 15 SN 203 BISTÅND KAP 4 SoL, STICKPROV Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr:

17 16 SN 204 ÖVRIGT BISTÅND KAP 4 1 SoL, STICKPROV Anmälan om övrigt bistånd kap 4 1 SoL under tiden Stickprov nr 11: Stickprov nr 63: bifall äldreboende bifall matdistribution

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 24 januari 2012 kl 08.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Annika Holmstrand C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer