Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)"

Transkript

1 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl Ajournering Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) Isabell Eriksson (S) Anette Johansson(S) Monica Pettersson (FP) tjg ers. Rosita Runegrund(KD) tjg ers Gerhard Bernhardsson (S) tjg ers Övriga närvarande Ulla-Britt Elkan (M) Shujaat Noormohamed, socialchef Emelie Holgersson Maria Alexanderson, nämndssek Anette Johansson (MP) Elisabeth Widskog, avdelningschef Lena Jansson (V) Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Gisela Sinclair, avdelningschef Anna Andersson, avdelningschef Lena Gilbertsson Thylén, avdelningschef Carolina Färdigh, ekonom Vivi metsola, utvecklingsledare Carina Andersson, MAS Övriga närvarande Eva Ahlbin Möller, kommunal personalföreträdare Utses att justera Isabell Eriksson(S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Maria Alexandersson Reidun Lorentzon (KD) Isabell Eriksson (S) BEVIS

2 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, socialkontoret Maria Alexandersson

3 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 285 Fastställande av föredragningslista Fastställa föredragningslistan med följande ändringar Punkt nr 21, Gemensam socialjour Fyrbodal utgår Tillägg : Punkt 13b, Asylsökande till Tjörnbropark Punkt 13c, Nämndsekreterare Punkt 13d, Nämndhandlingar Punkt nr 32, Ansökan till HSN 4 Delfinansiering av mötesplats Tjörn

4 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 286 Bistånd Kap 4 1 SoL, Redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 70 Stickprov nr: 98 Avslag, ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 SoL Bifall, ekonomiskt bistånd vid placering Redovisningen läggs till handlingarna

5 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 287 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr: 9 Bifall, Omprövning, Service enl 4 kap 1 SoL Bifall, Omprövning Omsorg 4 kap 1 SoL Redovisningen läggs till handlingarna

6 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 288 Bistånd Kap LSS, Redovisning Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr:2 Stickprov nr:4 Bifall, Personliga ass 9 2 LSS Avslag, Korttid läger 9 6 LSS Redovisningen läggs till handlingarna

7 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 289 Dnr. 2011/ Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden till Redovisningen läggs till handlingarna

8 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 290 Dnr. 2011/ Nyckeltal äldreomsorg Ärendebeskrivning Redovisning av statistik över Anhörig-/Frivilligcentral, fixartjänst, seniorsäkerhet, biståndsbedömda timmar äldreomsorgen och matleveranser Redovisningen läggs till handlingarna

9 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 291 Dnr. 2011/ Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: ÖVRIGT - Tillfälliga anställningar nr 2389/ / Anställningsbeslut nr 342/ /2011 Redovisningen av delegeringsbeslutenligt ovan läggs till handlingarna

10 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 292 Dnr. 2011/ Anmälan av AUs beslut Anmälan läggs till handlingarna

11 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Information om verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens presidium har beviljat kr i verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund. Informationen noteras

12 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Information om utökning av verksamhet på Västerängsungdomsboende Ärendebeskrivning Ärendet har tidigare felaktigt varit uppe i socialnämden, då beslut i frågan kan fattas enligt tjänstemannadelegation Idag bor det tio ungdomar på Västerängs ungsomsboende. Under våren 2012 Kommer man att ta emot ytterligare minst två ungdomar. Personalstyrkan består idag av sex behandlingsassistenter som arbetar på rullande schema (dygnet runt) samt enhetschef. Denna bemanning kommer inte räcka för att uppfylla kraven på kvalitet i omhändertagandet av ungdomarna. För att klara utökningen kommer man efter årsskiftet 2011/2012 anställa ytterligare en behandlingsassistent. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg, avdchef barn och familjeavd och Fredrik Broberg, enhetschef Västerängs ungdomsboende, Informationen noteras

13 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 295 Information Härön Ärendebeskrivning Elisabeth Widskog beskriver hemtjänst situationen på Härrön och att man inte har klara riktlinjer för hur utryckning av larm ska fungera med färjan till Härrön nattetid. Shujaat Noormohamed förvaltningschef får i uppdrag att lyfta frågan vidare och komma med förslag på hur man löser problemet med larm nattetid på Härön.

14 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 296 Uppdrag åt socialnämnden, Budget 2012 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag den 16 juni 2011, de politiska partierna i majoriteten har tillsammans skrivit ihop ett förtydligande av kommunfullmäktiges mål dokument som redovisas vid dagens socialnämnd. Informationen noteras

15 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 297 Information asylsökande till Tjörnbro Park Ärendebeskrivning Shujaat Noormohamed, förvaltningschef informerar om att den 24 november kommer asylsökande till Tjörnbro Park. Migrationsverket har slutit ett nytt avtal med anläggningen. Avtalet gäller till och med februari 2012 med möjlighet till förlängning. Som mest blir det ca 200 asylsökande på plats samtidigt. Informationen noteras

16 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 298 Information nämndsekreterare Ärendebeskrivning Nuvarande nämndsekreterare Maria Alexanderson har bestämt sig för att sluta sin anställning. Informationen noteras

17 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 299 Information nämndshandlingar Ärendebeskrivning Diskussion förs på förvaltningen om effektivisering på utskick av nämndshandlingar. Informationen noteras

18 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 300 Information om inkontinenshjälpmedel Ärendebeskrivning Lena Gilbertsson Thylén, avd.chef äldreboende och Carina Andersson, MAS berättar om ett arbete med TENA inkontinenshjälpmedel som är på gång med Gamlegården och Solgården Äldreboende i Rönnäng. Informationen noteras

19 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Budgetuppföljning för oktober 2011 Hälso-och sjukvåren totalt visar ett överskott med Äldreomsorgen totalt visar ett överskott med Avdelning Funktionshinder totalt visar ett underskott med Staben totalt visar ett underskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett överskott med 23tkr 749tkr -845tkr -175tkr 1032tkr För Socialnämnden totalt blir resultatet jan okt ett överskott med 766 tkr Prognos för Helår 2011 blir ett underskott med tkr 1. Budgetuppföljning för oktober 2011 läggs till handlingarna 2. Fortsättningsvis beakta besparningar och återhållsamhet

20 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Detaljbudget 2012 Ärendebeskrivning Under budgetprocessen våren 2011 påtalade förvaltningen/nämnden att medel motsvarande ca 10 mkr saknades i den föreslagna budgetramen. Differensen mellan av KF beslutad budgetram och de behov som nämnden har 2012 uppgår lågt räknat till 9,5 mkr. Det är i stort sett bara kostnader för hemtjänst samt Funktionshinder som står för differensen. Det är omöjligt att till fullo göra verksamhetsförändringar motsvarande 9,5 miljoner inför 2012 då det skulle få menliga effekter för nämndens verksamheter. Målet är att inför 2012 göra vissa ekonomiska effektiviseringar samt under hela 2012 arbeta med ett antal verksamhetsöversyner för att eventuellt få minskade kostnader inför budgetår Tjänstutlåtande Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, Antar föreslagen detaljbudget enligt bilaga 1 - Antar föreslagna effektiviseringar inför 2012 enligt bilagorna Antar föreslagna bemaningstal, förutom det nya bemaningstalet på Tubberödshus där dagens bemaningstal ska kvarstå. som det är idag. - Godkänner höjd hemsjukvårdavgift till 250 kr/månad - Godkänner införande av distributionsavgift på Tjörnlådan med 10 kr/låda - Antar ersättningsnivåerna för externa och interna utförare för utförd hemtjänst enligt bilaga 8 - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna verksamhetsöversyner under 2012 inför 2013 Reservation Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande

21

22

23 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 303 Dnr.2011/ Analys försörjningsstöd oktober 2011 Ärendebeskrivning Försörjningsstödet i oktober 2011 steg med 10% jämfört med september En stor del av ökningen orsakades av tillfälligt behov såsom begravningskostnad samt avskrivning av gammal differens gällande egna medel. Antalet hushåll som beviljades försörjningsstöd i oktober var 97 st. Antalet ungdomar, som beviljades försörjningsstöd i oktober var 20 st. Totalt utbetalades kronor till ungdomarna i oktober. Kostnaderna för försörjningsstöd till och med oktober 2011 ligger nu något över budget. Bedömningen kvarstår dock att vi på helåret ska kunna hålla budgeten för försörjningsstödet. Redovisningen läggs till handlingarna

24 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 304 Dnr. 2011/ Redovisning av beslut inom Funktionshinder 2011 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning Funktionshinder år Redovisningen läggs till handlingarna

25 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 305 Dnr. 2011/ Redovisning av behandlingshemskostnader 2011 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2011 Redovisningen läggs till handlingarna

26 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 306 Dnr. 2011/ Tidpunkt för sammanträde till socialnämnd Ärendebeskrivning Föreligger förslag om tre olika tidpunkter till socialnämnd Klockan 15.00, eller Inför socialnämndens möten nästa år 2012 kommer tidpunkten för mötet att vara klockan 17.00

27 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 307 Dnr. 2011/ Förslag till inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har tillsammans med de fyra delregionala kommunalförbunden tagit fram ett förslag till inriktningsdokument för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen politiska ledning godkände förslaget Västkoms styrelse beslöt att rekommendera de fyra delregionala kommunalförbunden att godkänna inriktningsdokumentet och att i sin tur rekommendera medlemskommunerna att godkänna detsamma. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg,avd chef och Carina Olausson Filipsson, enhetschef Barn- och familjeavd, Inriktningsdokumenetet för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland godkänns. Expedieras till: Göteborgsregionen, Box 5073, Göteborg Birgitta Harberg,avd chef Carina Olausson Filipsson enhetschef

28 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 308 Dnr. 2011/ Anmälningsärenden Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar. INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/ MÖTESANTECKNINGAR Protokollsutdrag kommunfullmäktige sammanträde protokoll ,137, 145 Kommunala pensionärsrådet Protokoll Tillsänt ledamöter ÖVRIGA ÄRENDEN Hid Cirkulär 11:41 Webbaserad grundkurs om Allmänna bestämmelser (AB) Anmälan enligt förteckning läggs till handlingarna

29 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 309 Dnr. 2011/ Kommunaliserad hemsjukvård Ärendebeskrivning Betänkande av utredningen En nationell samordnare för hemsjukvård, SOU 2011:55. Syfte med utredningen är att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet, utreda om kommunerna skall ges befogenheter att anställa läkare samt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård. Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet senast 15 december Förslagen som utredningen lägger fram liknar i de flesta delar så som det redan är organiserat i kommunal hemsjukvård i Västra Götalandsregionen, vilket fungerar mycket bra. Tjänsteutlåtande Anna Andersson tf avdelningschef Kommunal hälso- och sjukvård, Informationen noteras och man ställer sig bakom utredningens förslag Expedieras till: Kommunstyrelsen Anna Andersson tf avd chef Kommunal hälso- och sjukvård

30 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 310 Dnr. 2011/ Granskning av kvalitet och resurser i äldreboenden Ärendebeskrivning Revisorerna i Tjörns kommun har genomfört en granskning av kvalitet och resurser inom tre äldreboenden i Tjörns kommun. De aktuella boendena är Tubberödshus, Klövedals äldreboende och Rönnängs äldreboende. Tubberödshus drivs som intraprenad, Klövedals äldreboende som entreprenad och Rönnängs äldreboende är förvaltningsdrivet. Man har intervjuat boende om upplevd kvalitet, och personal och enhetschefer om personaltäthet och omsorgstyngd. Revisorernas utgångspunkt har varit att undersöka om kvalitet och personaltäthet är likvärdig oavsett driftsform, och om förutsättingar finns att ge brukarna ändamålsenliga insatser vad gäller omfattning och upplevd kvalitet. Tjänsteutlåtande Lena Gilbertsson Thylén, Avdelningschef Äldreboende Yttrande angående granskningsrapport av kvalitet och resurser i äldreboenden, Lena Gilbertsson Thylén, Avdelningschef Äldreboende föredrar ärendet Socialnämnden ställer sig bakom Lena Gilbertsson Thylen yttrande, Expedieras till: Lena Gilbertsson Thylén avdchef Kommunstyrelsen

31 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 311 Dnr. 2011/ Ansökan om att bli godkänd som utförare av hemtjänst enligt LOV Ärendebeskrivning Följande företag har ansökt om att få bli utförare av hemtjänst/serviceinsaser enligt LOV. Jacobsdal AB, Sektor Jacobsdal Vård och Omsorg Ansökan avser: Serviceinsatser, Omvårdnad inklusive delegerade/instruerade hälsa och sjukvårdsinsatser Avlösning/ledsagning Inget kapacitetstak anges Företaget kommer att erbjuda tilläggstjänster/hushållsnära tjänster Tjänsteutlåtande Elisabeth Widskog,Avdelningschef, Elisabeth Widskog, avd.chef föredrar ärendet Jacobsdals AB, sektor Jacobsdal Vård och Omsorg godkänns som extern utförare av hemtjänst. Expedieras till: Elisabeth Widskog,Avdelningschef Carolina Färdigh, ekonom

32 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 312 Dnr. 2011/ Yttrande, Detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl Kollung Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 285, beslutat att samråd skall ske över rubricerad detaljplan enl 5 kap 20 plan- och bygglagen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla ett industriområde till ett område för bostäder blandat med småskaliga verksamheter. Planförslaget innefattar ca. 120 bostäder i form av flerbostadshus, fritt liggande enbostadshus, parhus/kedjehus samt olika typer av verksamheter i befintliga och tillkommande lokaler. Bebyggelsen skall anpassa till det omgivande naturområdet och skapa goda förutsättningar för friluftsliv och friskvård. Samrådstid : 3 november december 2011 Tjänsteutlåtande Maria Alexandersson, Nämndsekreterare, Socialförvaltningens synpunkter: I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen. Utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov av lättskötta mindre bostäder lämpliga för äldre- och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser. Som sitt svar till Samhällsbyggnadsnämnden lämnas av Maria Alexanderson upprättade synpunkter Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

33 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 313 Dnr. 2011/ Avslut av tjänst som Personligt ombud Ärendebeskrivning From 2004 har Tjörns kommun tillsammans med Orust kommun delat tjänsten som personligt ombud. Då verksamheten personligt ombud inte är lagbunden har Orust kommun nu låtit meddela att de ej längre har för avsikt att fortsätta med personligt ombud. I och med detta har Tjörns kommun ej möjlighet att fortsätta med verksamheten personligt ombud. Bedömningen är att med den organisation och de arbetsformer som idag finns inom socialpsykiatrin, så skall behoven hos enskilda kunna tillgodoses. Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder och Gisela Sinclair avd.chef Vuxenoch arbetsmarknad föredrar ärendet Yrkanden Rosita Runegrund(KD) yrkar till att socialnämnden beslutar att avsluta verksamheten personligt ombud from Robert Bull(S) yrkar att man inte avslutar verksamheten personligt ombud. Proposition Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena Ordföranden finner att: Verksamheten personligt ombud avslutas from Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras Den som röstar enligt Rosita Runegrund yrkande röstar Ja Den som röstar enligt Robert Bull yrkande röstar Nej

34 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Forts, Avslut av tjänst som Personligt ombud 313 Omröstning utfaller 8 Ja röster, Reidun Lorentzon (KD), Yvonne Andersson (M), Louise Marklund (M), Gunnemar Olsson (FP), Monica Pettersson(FP), Rosita Runegrund(KD), Marileen Tejder (SB), Maria Hult 5 Nej röster, Robert Bull(S), Isabell Eriksson(S), Gerhard Bernhardsson(S), Anette Johansson(S), Thomas Collberg (S). Verksamheten personligt ombud avslutas from Reservation Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande Expedieras till: Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder

35

36 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 314 Dnr. 2011/ Översyn av enhetschefers beredskap inom Funktionshinder Ärendebeskrivning Under 2010 föreslog Ingegärd Gundersvik socialnämnden att det eventuellt fanns möjlighet att se över enhetschefers beredskapstjänstgöring inom Funktionshinder med målet att implementera beredskapen inom Tjänsteman i beredskap som organiseras inom räddningstjänsten. Avdelningschef och chefenhetscheferna inom Funktionshinder gör den bedömningen idag att de behov som finns inom Funktionshinder kvällar, nätter och helger ej kan tillgodoses med Tjänsteman i beredskap. Tidigare beslut Socialnämnden Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder föredrar ärendet Yrkanden Rosita Runegrund(KD) yrkar till att Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Robert Bull(S) och Lena Jansson (V) yrkar att man beslutar att nuvarande beredskap som finns inom avdelningen för Funktionshinder ska fortsätta i oförändrad modell med motivering att fortsatt kvalitetssäkra avdelningen för Funktionshinders samtliga enheter Proposition Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena Ordföranden finner att: Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras Den som röstar enligt Rosita Runegrund yrkande röstar Ja Den som röstar enligt Robert Bull och Lena Jansson yrkande röstar Nej

37 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Forts. Översyn av enhetschefers beredskap inom Funktionshinder 314 Omröstning utfaller 8 Ja röster, Reidun Lorentzon (KD), Yvonne Andersson (M), Louise Marklund (M), Gunnemar Olsson (FP), Monica Pettersson(FP), Rosita Runegrund(KD), Marileen Tejder (SB), Maria Hult 5 Nej röster, Robert Bull(S), Isabell Eriksson(S), Gerhard Bernhardsson(S), Anette Johansson(S), Thomas Collberg (S). Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Reservation Socialdemokraterna reserverar till förmån för eget yrkande Expedieras till: Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder

38 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 315 Dnr. 2008/ Ansökan till HSN 4 om delfinansiering av mötesplats Tjörn Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade , 128, att ge socialnämndens arbetsutskott delegation för att, av HSN 4, ansöka om finansiering till frivilligcentralen i Kållekärr för verksamhetsåren Äskande av medel beviljades av HSN 4. Årligen har Västra Götalandsregionen delfinansierat Frivilligcentralen med kr. Av hälso- och sjukvårdskansliet har Tjörns kommun, genom folkhälsosamordnare Johan Sjöholm fått i uppdrag att formulera en ny ansökan inför tidsperioden Ansökan ska ha inkommit till HSN 4 under november Tjörns kommun och Socialnämnden äskar under tidsperioden om ett årligt bidrag på kr från HSN 4 Västra Götalandsregionen. Tidigare beslut Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Tjänsteutlåtande Elisabeth Widskog avd.chef, Ställa sig bakom Folkhälsosamordnare Johans Sjöholms förslag om äskande av ett årligt bidrag på kr/ år till HSN 4, som delfinansiering av Mötesplats Tjörn under åren Expedieras till: Johan Sjöholm, Folhälsosamordnare

39 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 316 Bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr:1 Stickprov nr:285 Bifall, försörjningsstöd enl 4 kap 1 SoL Bifall, familjebehandling enligt 4 kap 1 SoL

40 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 317 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr : 47 Bifall, Omprövning Service enl 4 kap 1 SoL Bifall, matleverans enl 4 kap 1 SoL

41 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 318 Bistånd Kap LSS, Stickprov Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr: 5 Stickprov nr :7 Bifall, Bost.m s.s 9 9 LSS vux. Bifall, Bost s.s barn 9 8 LSS

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer