Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)"

Transkript

1 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl Ajournering Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) Isabell Eriksson (S) Anette Johansson(S) Monica Pettersson (FP) tjg ers. Rosita Runegrund(KD) tjg ers Gerhard Bernhardsson (S) tjg ers Övriga närvarande Ulla-Britt Elkan (M) Shujaat Noormohamed, socialchef Emelie Holgersson Maria Alexanderson, nämndssek Anette Johansson (MP) Elisabeth Widskog, avdelningschef Lena Jansson (V) Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Gisela Sinclair, avdelningschef Anna Andersson, avdelningschef Lena Gilbertsson Thylén, avdelningschef Carolina Färdigh, ekonom Vivi metsola, utvecklingsledare Carina Andersson, MAS Övriga närvarande Eva Ahlbin Möller, kommunal personalföreträdare Utses att justera Isabell Eriksson(S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Maria Alexandersson Reidun Lorentzon (KD) Isabell Eriksson (S) BEVIS

2 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, socialkontoret Maria Alexandersson

3 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 285 Fastställande av föredragningslista Fastställa föredragningslistan med följande ändringar Punkt nr 21, Gemensam socialjour Fyrbodal utgår Tillägg : Punkt 13b, Asylsökande till Tjörnbropark Punkt 13c, Nämndsekreterare Punkt 13d, Nämndhandlingar Punkt nr 32, Ansökan till HSN 4 Delfinansiering av mötesplats Tjörn

4 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 286 Bistånd Kap 4 1 SoL, Redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 70 Stickprov nr: 98 Avslag, ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 SoL Bifall, ekonomiskt bistånd vid placering Redovisningen läggs till handlingarna

5 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 287 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr: 9 Bifall, Omprövning, Service enl 4 kap 1 SoL Bifall, Omprövning Omsorg 4 kap 1 SoL Redovisningen läggs till handlingarna

6 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 288 Bistånd Kap LSS, Redovisning Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr:2 Stickprov nr:4 Bifall, Personliga ass 9 2 LSS Avslag, Korttid läger 9 6 LSS Redovisningen läggs till handlingarna

7 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 289 Dnr. 2011/ Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden till Redovisningen läggs till handlingarna

8 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 290 Dnr. 2011/ Nyckeltal äldreomsorg Ärendebeskrivning Redovisning av statistik över Anhörig-/Frivilligcentral, fixartjänst, seniorsäkerhet, biståndsbedömda timmar äldreomsorgen och matleveranser Redovisningen läggs till handlingarna

9 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 291 Dnr. 2011/ Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: ÖVRIGT - Tillfälliga anställningar nr 2389/ / Anställningsbeslut nr 342/ /2011 Redovisningen av delegeringsbeslutenligt ovan läggs till handlingarna

10 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 292 Dnr. 2011/ Anmälan av AUs beslut Anmälan läggs till handlingarna

11 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Information om verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens presidium har beviljat kr i verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund. Informationen noteras

12 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Information om utökning av verksamhet på Västerängsungdomsboende Ärendebeskrivning Ärendet har tidigare felaktigt varit uppe i socialnämden, då beslut i frågan kan fattas enligt tjänstemannadelegation Idag bor det tio ungdomar på Västerängs ungsomsboende. Under våren 2012 Kommer man att ta emot ytterligare minst två ungdomar. Personalstyrkan består idag av sex behandlingsassistenter som arbetar på rullande schema (dygnet runt) samt enhetschef. Denna bemanning kommer inte räcka för att uppfylla kraven på kvalitet i omhändertagandet av ungdomarna. För att klara utökningen kommer man efter årsskiftet 2011/2012 anställa ytterligare en behandlingsassistent. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg, avdchef barn och familjeavd och Fredrik Broberg, enhetschef Västerängs ungdomsboende, Informationen noteras

13 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 295 Information Härön Ärendebeskrivning Elisabeth Widskog beskriver hemtjänst situationen på Härrön och att man inte har klara riktlinjer för hur utryckning av larm ska fungera med färjan till Härrön nattetid. Shujaat Noormohamed förvaltningschef får i uppdrag att lyfta frågan vidare och komma med förslag på hur man löser problemet med larm nattetid på Härön.

14 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 296 Uppdrag åt socialnämnden, Budget 2012 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag den 16 juni 2011, de politiska partierna i majoriteten har tillsammans skrivit ihop ett förtydligande av kommunfullmäktiges mål dokument som redovisas vid dagens socialnämnd. Informationen noteras

15 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 297 Information asylsökande till Tjörnbro Park Ärendebeskrivning Shujaat Noormohamed, förvaltningschef informerar om att den 24 november kommer asylsökande till Tjörnbro Park. Migrationsverket har slutit ett nytt avtal med anläggningen. Avtalet gäller till och med februari 2012 med möjlighet till förlängning. Som mest blir det ca 200 asylsökande på plats samtidigt. Informationen noteras

16 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 298 Information nämndsekreterare Ärendebeskrivning Nuvarande nämndsekreterare Maria Alexanderson har bestämt sig för att sluta sin anställning. Informationen noteras

17 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 299 Information nämndshandlingar Ärendebeskrivning Diskussion förs på förvaltningen om effektivisering på utskick av nämndshandlingar. Informationen noteras

18 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 300 Information om inkontinenshjälpmedel Ärendebeskrivning Lena Gilbertsson Thylén, avd.chef äldreboende och Carina Andersson, MAS berättar om ett arbete med TENA inkontinenshjälpmedel som är på gång med Gamlegården och Solgården Äldreboende i Rönnäng. Informationen noteras

19 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Budgetuppföljning för oktober 2011 Hälso-och sjukvåren totalt visar ett överskott med Äldreomsorgen totalt visar ett överskott med Avdelning Funktionshinder totalt visar ett underskott med Staben totalt visar ett underskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett överskott med 23tkr 749tkr -845tkr -175tkr 1032tkr För Socialnämnden totalt blir resultatet jan okt ett överskott med 766 tkr Prognos för Helår 2011 blir ett underskott med tkr 1. Budgetuppföljning för oktober 2011 läggs till handlingarna 2. Fortsättningsvis beakta besparningar och återhållsamhet

20 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Detaljbudget 2012 Ärendebeskrivning Under budgetprocessen våren 2011 påtalade förvaltningen/nämnden att medel motsvarande ca 10 mkr saknades i den föreslagna budgetramen. Differensen mellan av KF beslutad budgetram och de behov som nämnden har 2012 uppgår lågt räknat till 9,5 mkr. Det är i stort sett bara kostnader för hemtjänst samt Funktionshinder som står för differensen. Det är omöjligt att till fullo göra verksamhetsförändringar motsvarande 9,5 miljoner inför 2012 då det skulle få menliga effekter för nämndens verksamheter. Målet är att inför 2012 göra vissa ekonomiska effektiviseringar samt under hela 2012 arbeta med ett antal verksamhetsöversyner för att eventuellt få minskade kostnader inför budgetår Tjänstutlåtande Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, Antar föreslagen detaljbudget enligt bilaga 1 - Antar föreslagna effektiviseringar inför 2012 enligt bilagorna Antar föreslagna bemaningstal, förutom det nya bemaningstalet på Tubberödshus där dagens bemaningstal ska kvarstå. som det är idag. - Godkänner höjd hemsjukvårdavgift till 250 kr/månad - Godkänner införande av distributionsavgift på Tjörnlådan med 10 kr/låda - Antar ersättningsnivåerna för externa och interna utförare för utförd hemtjänst enligt bilaga 8 - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna verksamhetsöversyner under 2012 inför 2013 Reservation Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande

21

22

23 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 303 Dnr.2011/ Analys försörjningsstöd oktober 2011 Ärendebeskrivning Försörjningsstödet i oktober 2011 steg med 10% jämfört med september En stor del av ökningen orsakades av tillfälligt behov såsom begravningskostnad samt avskrivning av gammal differens gällande egna medel. Antalet hushåll som beviljades försörjningsstöd i oktober var 97 st. Antalet ungdomar, som beviljades försörjningsstöd i oktober var 20 st. Totalt utbetalades kronor till ungdomarna i oktober. Kostnaderna för försörjningsstöd till och med oktober 2011 ligger nu något över budget. Bedömningen kvarstår dock att vi på helåret ska kunna hålla budgeten för försörjningsstödet. Redovisningen läggs till handlingarna

24 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 304 Dnr. 2011/ Redovisning av beslut inom Funktionshinder 2011 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning Funktionshinder år Redovisningen läggs till handlingarna

25 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 305 Dnr. 2011/ Redovisning av behandlingshemskostnader 2011 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2011 Redovisningen läggs till handlingarna

26 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 306 Dnr. 2011/ Tidpunkt för sammanträde till socialnämnd Ärendebeskrivning Föreligger förslag om tre olika tidpunkter till socialnämnd Klockan 15.00, eller Inför socialnämndens möten nästa år 2012 kommer tidpunkten för mötet att vara klockan 17.00

27 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 307 Dnr. 2011/ Förslag till inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har tillsammans med de fyra delregionala kommunalförbunden tagit fram ett förslag till inriktningsdokument för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen politiska ledning godkände förslaget Västkoms styrelse beslöt att rekommendera de fyra delregionala kommunalförbunden att godkänna inriktningsdokumentet och att i sin tur rekommendera medlemskommunerna att godkänna detsamma. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg,avd chef och Carina Olausson Filipsson, enhetschef Barn- och familjeavd, Inriktningsdokumenetet för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland godkänns. Expedieras till: Göteborgsregionen, Box 5073, Göteborg Birgitta Harberg,avd chef Carina Olausson Filipsson enhetschef

28 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 308 Dnr. 2011/ Anmälningsärenden Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar. INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/ MÖTESANTECKNINGAR Protokollsutdrag kommunfullmäktige sammanträde protokoll ,137, 145 Kommunala pensionärsrådet Protokoll Tillsänt ledamöter ÖVRIGA ÄRENDEN Hid Cirkulär 11:41 Webbaserad grundkurs om Allmänna bestämmelser (AB) Anmälan enligt förteckning läggs till handlingarna

29 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 309 Dnr. 2011/ Kommunaliserad hemsjukvård Ärendebeskrivning Betänkande av utredningen En nationell samordnare för hemsjukvård, SOU 2011:55. Syfte med utredningen är att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet, utreda om kommunerna skall ges befogenheter att anställa läkare samt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård. Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet senast 15 december Förslagen som utredningen lägger fram liknar i de flesta delar så som det redan är organiserat i kommunal hemsjukvård i Västra Götalandsregionen, vilket fungerar mycket bra. Tjänsteutlåtande Anna Andersson tf avdelningschef Kommunal hälso- och sjukvård, Informationen noteras och man ställer sig bakom utredningens förslag Expedieras till: Kommunstyrelsen Anna Andersson tf avd chef Kommunal hälso- och sjukvård

30 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 310 Dnr. 2011/ Granskning av kvalitet och resurser i äldreboenden Ärendebeskrivning Revisorerna i Tjörns kommun har genomfört en granskning av kvalitet och resurser inom tre äldreboenden i Tjörns kommun. De aktuella boendena är Tubberödshus, Klövedals äldreboende och Rönnängs äldreboende. Tubberödshus drivs som intraprenad, Klövedals äldreboende som entreprenad och Rönnängs äldreboende är förvaltningsdrivet. Man har intervjuat boende om upplevd kvalitet, och personal och enhetschefer om personaltäthet och omsorgstyngd. Revisorernas utgångspunkt har varit att undersöka om kvalitet och personaltäthet är likvärdig oavsett driftsform, och om förutsättingar finns att ge brukarna ändamålsenliga insatser vad gäller omfattning och upplevd kvalitet. Tjänsteutlåtande Lena Gilbertsson Thylén, Avdelningschef Äldreboende Yttrande angående granskningsrapport av kvalitet och resurser i äldreboenden, Lena Gilbertsson Thylén, Avdelningschef Äldreboende föredrar ärendet Socialnämnden ställer sig bakom Lena Gilbertsson Thylen yttrande, Expedieras till: Lena Gilbertsson Thylén avdchef Kommunstyrelsen

31 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 311 Dnr. 2011/ Ansökan om att bli godkänd som utförare av hemtjänst enligt LOV Ärendebeskrivning Följande företag har ansökt om att få bli utförare av hemtjänst/serviceinsaser enligt LOV. Jacobsdal AB, Sektor Jacobsdal Vård och Omsorg Ansökan avser: Serviceinsatser, Omvårdnad inklusive delegerade/instruerade hälsa och sjukvårdsinsatser Avlösning/ledsagning Inget kapacitetstak anges Företaget kommer att erbjuda tilläggstjänster/hushållsnära tjänster Tjänsteutlåtande Elisabeth Widskog,Avdelningschef, Elisabeth Widskog, avd.chef föredrar ärendet Jacobsdals AB, sektor Jacobsdal Vård och Omsorg godkänns som extern utförare av hemtjänst. Expedieras till: Elisabeth Widskog,Avdelningschef Carolina Färdigh, ekonom

32 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 312 Dnr. 2011/ Yttrande, Detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl Kollung Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 285, beslutat att samråd skall ske över rubricerad detaljplan enl 5 kap 20 plan- och bygglagen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla ett industriområde till ett område för bostäder blandat med småskaliga verksamheter. Planförslaget innefattar ca. 120 bostäder i form av flerbostadshus, fritt liggande enbostadshus, parhus/kedjehus samt olika typer av verksamheter i befintliga och tillkommande lokaler. Bebyggelsen skall anpassa till det omgivande naturområdet och skapa goda förutsättningar för friluftsliv och friskvård. Samrådstid : 3 november december 2011 Tjänsteutlåtande Maria Alexandersson, Nämndsekreterare, Socialförvaltningens synpunkter: I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen. Utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov av lättskötta mindre bostäder lämpliga för äldre- och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser. Som sitt svar till Samhällsbyggnadsnämnden lämnas av Maria Alexanderson upprättade synpunkter Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

33 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 313 Dnr. 2011/ Avslut av tjänst som Personligt ombud Ärendebeskrivning From 2004 har Tjörns kommun tillsammans med Orust kommun delat tjänsten som personligt ombud. Då verksamheten personligt ombud inte är lagbunden har Orust kommun nu låtit meddela att de ej längre har för avsikt att fortsätta med personligt ombud. I och med detta har Tjörns kommun ej möjlighet att fortsätta med verksamheten personligt ombud. Bedömningen är att med den organisation och de arbetsformer som idag finns inom socialpsykiatrin, så skall behoven hos enskilda kunna tillgodoses. Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder och Gisela Sinclair avd.chef Vuxenoch arbetsmarknad föredrar ärendet Yrkanden Rosita Runegrund(KD) yrkar till att socialnämnden beslutar att avsluta verksamheten personligt ombud from Robert Bull(S) yrkar att man inte avslutar verksamheten personligt ombud. Proposition Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena Ordföranden finner att: Verksamheten personligt ombud avslutas from Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras Den som röstar enligt Rosita Runegrund yrkande röstar Ja Den som röstar enligt Robert Bull yrkande röstar Nej

34 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Forts, Avslut av tjänst som Personligt ombud 313 Omröstning utfaller 8 Ja röster, Reidun Lorentzon (KD), Yvonne Andersson (M), Louise Marklund (M), Gunnemar Olsson (FP), Monica Pettersson(FP), Rosita Runegrund(KD), Marileen Tejder (SB), Maria Hult 5 Nej röster, Robert Bull(S), Isabell Eriksson(S), Gerhard Bernhardsson(S), Anette Johansson(S), Thomas Collberg (S). Verksamheten personligt ombud avslutas from Reservation Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande Expedieras till: Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder

35

36 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 314 Dnr. 2011/ Översyn av enhetschefers beredskap inom Funktionshinder Ärendebeskrivning Under 2010 föreslog Ingegärd Gundersvik socialnämnden att det eventuellt fanns möjlighet att se över enhetschefers beredskapstjänstgöring inom Funktionshinder med målet att implementera beredskapen inom Tjänsteman i beredskap som organiseras inom räddningstjänsten. Avdelningschef och chefenhetscheferna inom Funktionshinder gör den bedömningen idag att de behov som finns inom Funktionshinder kvällar, nätter och helger ej kan tillgodoses med Tjänsteman i beredskap. Tidigare beslut Socialnämnden Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder föredrar ärendet Yrkanden Rosita Runegrund(KD) yrkar till att Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Robert Bull(S) och Lena Jansson (V) yrkar att man beslutar att nuvarande beredskap som finns inom avdelningen för Funktionshinder ska fortsätta i oförändrad modell med motivering att fortsatt kvalitetssäkra avdelningen för Funktionshinders samtliga enheter Proposition Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena Ordföranden finner att: Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras Den som röstar enligt Rosita Runegrund yrkande röstar Ja Den som röstar enligt Robert Bull och Lena Jansson yrkande röstar Nej

37 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Forts. Översyn av enhetschefers beredskap inom Funktionshinder 314 Omröstning utfaller 8 Ja röster, Reidun Lorentzon (KD), Yvonne Andersson (M), Louise Marklund (M), Gunnemar Olsson (FP), Monica Pettersson(FP), Rosita Runegrund(KD), Marileen Tejder (SB), Maria Hult 5 Nej röster, Robert Bull(S), Isabell Eriksson(S), Gerhard Bernhardsson(S), Anette Johansson(S), Thomas Collberg (S). Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Reservation Socialdemokraterna reserverar till förmån för eget yrkande Expedieras till: Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder

38 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 315 Dnr. 2008/ Ansökan till HSN 4 om delfinansiering av mötesplats Tjörn Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade , 128, att ge socialnämndens arbetsutskott delegation för att, av HSN 4, ansöka om finansiering till frivilligcentralen i Kållekärr för verksamhetsåren Äskande av medel beviljades av HSN 4. Årligen har Västra Götalandsregionen delfinansierat Frivilligcentralen med kr. Av hälso- och sjukvårdskansliet har Tjörns kommun, genom folkhälsosamordnare Johan Sjöholm fått i uppdrag att formulera en ny ansökan inför tidsperioden Ansökan ska ha inkommit till HSN 4 under november Tjörns kommun och Socialnämnden äskar under tidsperioden om ett årligt bidrag på kr från HSN 4 Västra Götalandsregionen. Tidigare beslut Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Tjänsteutlåtande Elisabeth Widskog avd.chef, Ställa sig bakom Folkhälsosamordnare Johans Sjöholms förslag om äskande av ett årligt bidrag på kr/ år till HSN 4, som delfinansiering av Mötesplats Tjörn under åren Expedieras till: Johan Sjöholm, Folhälsosamordnare

39 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 316 Bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr:1 Stickprov nr:285 Bifall, försörjningsstöd enl 4 kap 1 SoL Bifall, familjebehandling enligt 4 kap 1 SoL

40 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 317 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr : 47 Bifall, Omprövning Service enl 4 kap 1 SoL Bifall, matleverans enl 4 kap 1 SoL

41 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 318 Bistånd Kap LSS, Stickprov Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr: 5 Stickprov nr :7 Bifall, Bost.m s.s 9 9 LSS vux. Bifall, Bost s.s barn 9 8 LSS

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05

Socialnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Lilldalshemmets äldreboende kl 17.00 20.00 Ajournering 18.00-18.05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1201111111112020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 19.00 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45

Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45 11155511111TJÖRNS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden 2011-10-26 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.45 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm (FP)

Läs mer

Gerhard Bernhardsson (S) Ingegärd Gundersvik avdelningschef Anette Johansson (MP) Gisela Sinclair, avdelningschef

Gerhard Bernhardsson (S) Ingegärd Gundersvik avdelningschef Anette Johansson (MP) Gisela Sinclair, avdelningschef 1341111111113434 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 20.45 Ajournering 20,00-20,05 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund

Läs mer

Övriga närvarande Rosita Runegrund (KD) Shujaat Noormohamed, socialchef Ulla-Britt Elkan (M) Malin Schmidt soc nämndssek

Övriga närvarande Rosita Runegrund (KD) Shujaat Noormohamed, socialchef Ulla-Britt Elkan (M) Malin Schmidt soc nämndssek 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[21] 2014-11-19 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 1-20 Birgitta Rolfsdotter Johannesson (paragraf 12 separat protokoll) Ordförande TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 20.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Birgitta Adolfsson (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise Marklund

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 1251111111112525 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-17. 45 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson (S) Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Billströmska folkhögskola växthuset kl Mötet aujornerat Beslutande och övriga närvarande se nästa sida

Plats och tid Billströmska folkhögskola växthuset kl Mötet aujornerat Beslutande och övriga närvarande se nästa sida 1221111111112222 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Billströmska folkhögskola växthuset kl 16.00 20.00 Mötet aujornerat 18.50-19.45 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 17.00 19.20 Beslutande Yvonne Andersson (M) Ulla-Britt Elkan (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Reidun Lorentzon (KD), ordf. Louise Marklund (KA) Ingela Jönsson (KA) Marileen

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl Aujournering

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl Aujournering 1301111111113030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20. 30 Aujournering 17.20-17.35 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg

Läs mer

Anette Johansson (mp) Yvonne Andersson. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Yvonne Andersson. Socialnämnden Sammanträdesdatum

Anette Johansson (mp) Yvonne Andersson. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Yvonne Andersson. Socialnämnden Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Lilla Tjörnsalen kl. 17.00 18.10 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Bengt Bärås (fp) Birgitta Adolfsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Gerhard Bernhardsson. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Gerhard Bernhardsson. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18:40 Utses att justera Gerhard Bernhardsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-27 kl 11:00

Läs mer

Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl

Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl Sidan 1 av 2811112811 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden 2011-08-24 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 16.30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22] TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[22] 2014-06-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.00 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansson (SD) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansson (SD) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-27 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 19:10 Utses att justera Martin Johansson (SD) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-02-01 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-23 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 19:11 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-09-30 Paragrafer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Gunnemar Olsson (FP) Roland Flyckt (KD) Marileen Tejder

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20.00 Ajournering 18.08-18.30 samt 18.40-18.50

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20.00 Ajournering 18.08-18.30 samt 18.40-18.50 1301111111113030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 20.00 Ajournering 18.08-18.30 samt 18.40-18.50 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl :00

Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl :00 1331111111113333 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 16.00 21:00 Beslutande Övriga närvarande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gunnemar

Läs mer

Justeringens plats och datum , Sociala huset, Kållekärr Kommunhuset i Skärhamn Reidun Lorentzon (KD)

Justeringens plats och datum , Sociala huset, Kållekärr Kommunhuset i Skärhamn Reidun Lorentzon (KD) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-06-22 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 16:30 Utses att justera Barbro Leidzèn (S) Justeringens plats och datum 114-120, 122-131 Sociala huset,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-02-23 1 [38] Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 16.10-16.30 57 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Gun Alexandersson-Malm (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 20.00 Mötet ajournerades för omedelbar justering 17:55-18:05. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 20.00 Mötet ajournerades för omedelbar justering 17:55-18:05. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[27] 2014-09-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 20.00 Mötet ajournerades för omedelbar justering 17:55-18:05 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 132-158 Birgitta Rolfsdotter Johannesson 148 separat protokoll. Ordförande.

Sammanträdesdatum. Underskrifter: Sekreterare Paragraf 132-158 Birgitta Rolfsdotter Johannesson 148 separat protokoll. Ordförande. TJÖRNS KOMMUN 2009-06-17 Plats och tid: Lilla Tjörnsalen kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Lars Öfverström (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD)

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-16 Socialnämnden Plats och tid Bergabo kl. 15:00 17:45 Utses att justera Barbro Leidzén (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2015-12-21 Paragrafer 170-190

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-25 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 18:00 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2016-06-02

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 17:20 Utses att justera Justeringens plats och tid Robert Bull (S) Kommunhuset Paragrafer 87-108 Underskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 18:30 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-02-26 Paragrafer

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 1 [34] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 17.00 18.30 Beslutande Yvonne Andersson (M) Ulla-Britt Elkan (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Reidun Lorentzon (KD), ordf. Louise Marklund

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Alexandra Ekstrand (S) 17-22 Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Göran Andersson (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Göran Andersson

Göran Andersson (s) Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Göran Andersson TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 19.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf. Louise

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer