Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)"

Transkript

1 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl Ajournering Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) Isabell Eriksson (S) Anette Johansson(S) Monica Pettersson (FP) tjg ers. Rosita Runegrund(KD) tjg ers Gerhard Bernhardsson (S) tjg ers Övriga närvarande Ulla-Britt Elkan (M) Shujaat Noormohamed, socialchef Emelie Holgersson Maria Alexanderson, nämndssek Anette Johansson (MP) Elisabeth Widskog, avdelningschef Lena Jansson (V) Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Gisela Sinclair, avdelningschef Anna Andersson, avdelningschef Lena Gilbertsson Thylén, avdelningschef Carolina Färdigh, ekonom Vivi metsola, utvecklingsledare Carina Andersson, MAS Övriga närvarande Eva Ahlbin Möller, kommunal personalföreträdare Utses att justera Isabell Eriksson(S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Maria Alexandersson Reidun Lorentzon (KD) Isabell Eriksson (S) BEVIS

2 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, socialkontoret Maria Alexandersson

3 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 285 Fastställande av föredragningslista Fastställa föredragningslistan med följande ändringar Punkt nr 21, Gemensam socialjour Fyrbodal utgår Tillägg : Punkt 13b, Asylsökande till Tjörnbropark Punkt 13c, Nämndsekreterare Punkt 13d, Nämndhandlingar Punkt nr 32, Ansökan till HSN 4 Delfinansiering av mötesplats Tjörn

4 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 286 Bistånd Kap 4 1 SoL, Redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 70 Stickprov nr: 98 Avslag, ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1 SoL Bifall, ekonomiskt bistånd vid placering Redovisningen läggs till handlingarna

5 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 287 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Redovisning Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr: 9 Bifall, Omprövning, Service enl 4 kap 1 SoL Bifall, Omprövning Omsorg 4 kap 1 SoL Redovisningen läggs till handlingarna

6 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 288 Bistånd Kap LSS, Redovisning Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr:2 Stickprov nr:4 Bifall, Personliga ass 9 2 LSS Avslag, Korttid läger 9 6 LSS Redovisningen läggs till handlingarna

7 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 289 Dnr. 2011/ Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende, perioden till Redovisningen läggs till handlingarna

8 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 290 Dnr. 2011/ Nyckeltal äldreomsorg Ärendebeskrivning Redovisning av statistik över Anhörig-/Frivilligcentral, fixartjänst, seniorsäkerhet, biståndsbedömda timmar äldreomsorgen och matleveranser Redovisningen läggs till handlingarna

9 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 291 Dnr. 2011/ Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: ÖVRIGT - Tillfälliga anställningar nr 2389/ / Anställningsbeslut nr 342/ /2011 Redovisningen av delegeringsbeslutenligt ovan läggs till handlingarna

10 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 292 Dnr. 2011/ Anmälan av AUs beslut Anmälan läggs till handlingarna

11 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Information om verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens presidium har beviljat kr i verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund. Informationen noteras

12 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Information om utökning av verksamhet på Västerängsungdomsboende Ärendebeskrivning Ärendet har tidigare felaktigt varit uppe i socialnämden, då beslut i frågan kan fattas enligt tjänstemannadelegation Idag bor det tio ungdomar på Västerängs ungsomsboende. Under våren 2012 Kommer man att ta emot ytterligare minst två ungdomar. Personalstyrkan består idag av sex behandlingsassistenter som arbetar på rullande schema (dygnet runt) samt enhetschef. Denna bemanning kommer inte räcka för att uppfylla kraven på kvalitet i omhändertagandet av ungdomarna. För att klara utökningen kommer man efter årsskiftet 2011/2012 anställa ytterligare en behandlingsassistent. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg, avdchef barn och familjeavd och Fredrik Broberg, enhetschef Västerängs ungdomsboende, Informationen noteras

13 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 295 Information Härön Ärendebeskrivning Elisabeth Widskog beskriver hemtjänst situationen på Härrön och att man inte har klara riktlinjer för hur utryckning av larm ska fungera med färjan till Härrön nattetid. Shujaat Noormohamed förvaltningschef får i uppdrag att lyfta frågan vidare och komma med förslag på hur man löser problemet med larm nattetid på Härön.

14 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 296 Uppdrag åt socialnämnden, Budget 2012 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag den 16 juni 2011, de politiska partierna i majoriteten har tillsammans skrivit ihop ett förtydligande av kommunfullmäktiges mål dokument som redovisas vid dagens socialnämnd. Informationen noteras

15 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 297 Information asylsökande till Tjörnbro Park Ärendebeskrivning Shujaat Noormohamed, förvaltningschef informerar om att den 24 november kommer asylsökande till Tjörnbro Park. Migrationsverket har slutit ett nytt avtal med anläggningen. Avtalet gäller till och med februari 2012 med möjlighet till förlängning. Som mest blir det ca 200 asylsökande på plats samtidigt. Informationen noteras

16 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 298 Information nämndsekreterare Ärendebeskrivning Nuvarande nämndsekreterare Maria Alexanderson har bestämt sig för att sluta sin anställning. Informationen noteras

17 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 299 Information nämndshandlingar Ärendebeskrivning Diskussion förs på förvaltningen om effektivisering på utskick av nämndshandlingar. Informationen noteras

18 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 300 Information om inkontinenshjälpmedel Ärendebeskrivning Lena Gilbertsson Thylén, avd.chef äldreboende och Carina Andersson, MAS berättar om ett arbete med TENA inkontinenshjälpmedel som är på gång med Gamlegården och Solgården Äldreboende i Rönnäng. Informationen noteras

19 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Budgetuppföljning för oktober 2011 Hälso-och sjukvåren totalt visar ett överskott med Äldreomsorgen totalt visar ett överskott med Avdelning Funktionshinder totalt visar ett underskott med Staben totalt visar ett underskott med Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett överskott med 23tkr 749tkr -845tkr -175tkr 1032tkr För Socialnämnden totalt blir resultatet jan okt ett överskott med 766 tkr Prognos för Helår 2011 blir ett underskott med tkr 1. Budgetuppföljning för oktober 2011 läggs till handlingarna 2. Fortsättningsvis beakta besparningar och återhållsamhet

20 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN / Detaljbudget 2012 Ärendebeskrivning Under budgetprocessen våren 2011 påtalade förvaltningen/nämnden att medel motsvarande ca 10 mkr saknades i den föreslagna budgetramen. Differensen mellan av KF beslutad budgetram och de behov som nämnden har 2012 uppgår lågt räknat till 9,5 mkr. Det är i stort sett bara kostnader för hemtjänst samt Funktionshinder som står för differensen. Det är omöjligt att till fullo göra verksamhetsförändringar motsvarande 9,5 miljoner inför 2012 då det skulle få menliga effekter för nämndens verksamheter. Målet är att inför 2012 göra vissa ekonomiska effektiviseringar samt under hela 2012 arbeta med ett antal verksamhetsöversyner för att eventuellt få minskade kostnader inför budgetår Tjänstutlåtande Shujaat Noormohamed, förvaltningschef, Antar föreslagen detaljbudget enligt bilaga 1 - Antar föreslagna effektiviseringar inför 2012 enligt bilagorna Antar föreslagna bemaningstal, förutom det nya bemaningstalet på Tubberödshus där dagens bemaningstal ska kvarstå. som det är idag. - Godkänner höjd hemsjukvårdavgift till 250 kr/månad - Godkänner införande av distributionsavgift på Tjörnlådan med 10 kr/låda - Antar ersättningsnivåerna för externa och interna utförare för utförd hemtjänst enligt bilaga 8 - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna verksamhetsöversyner under 2012 inför 2013 Reservation Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande

21

22

23 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 303 Dnr.2011/ Analys försörjningsstöd oktober 2011 Ärendebeskrivning Försörjningsstödet i oktober 2011 steg med 10% jämfört med september En stor del av ökningen orsakades av tillfälligt behov såsom begravningskostnad samt avskrivning av gammal differens gällande egna medel. Antalet hushåll som beviljades försörjningsstöd i oktober var 97 st. Antalet ungdomar, som beviljades försörjningsstöd i oktober var 20 st. Totalt utbetalades kronor till ungdomarna i oktober. Kostnaderna för försörjningsstöd till och med oktober 2011 ligger nu något över budget. Bedömningen kvarstår dock att vi på helåret ska kunna hålla budgeten för försörjningsstödet. Redovisningen läggs till handlingarna

24 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 304 Dnr. 2011/ Redovisning av beslut inom Funktionshinder 2011 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning Funktionshinder år Redovisningen läggs till handlingarna

25 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 305 Dnr. 2011/ Redovisning av behandlingshemskostnader 2011 Ärendebeskrivning Genomgång av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2011 Redovisningen läggs till handlingarna

26 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 306 Dnr. 2011/ Tidpunkt för sammanträde till socialnämnd Ärendebeskrivning Föreligger förslag om tre olika tidpunkter till socialnämnd Klockan 15.00, eller Inför socialnämndens möten nästa år 2012 kommer tidpunkten för mötet att vara klockan 17.00

27 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 307 Dnr. 2011/ Förslag till inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har tillsammans med de fyra delregionala kommunalförbunden tagit fram ett förslag till inriktningsdokument för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen politiska ledning godkände förslaget Västkoms styrelse beslöt att rekommendera de fyra delregionala kommunalförbunden att godkänna inriktningsdokumentet och att i sin tur rekommendera medlemskommunerna att godkänna detsamma. Tjänsteutlåtande Birgitta Harberg,avd chef och Carina Olausson Filipsson, enhetschef Barn- och familjeavd, Inriktningsdokumenetet för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland godkänns. Expedieras till: Göteborgsregionen, Box 5073, Göteborg Birgitta Harberg,avd chef Carina Olausson Filipsson enhetschef

28 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 308 Dnr. 2011/ Anmälningsärenden Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar. INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/ MÖTESANTECKNINGAR Protokollsutdrag kommunfullmäktige sammanträde protokoll ,137, 145 Kommunala pensionärsrådet Protokoll Tillsänt ledamöter ÖVRIGA ÄRENDEN Hid Cirkulär 11:41 Webbaserad grundkurs om Allmänna bestämmelser (AB) Anmälan enligt förteckning läggs till handlingarna

29 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 309 Dnr. 2011/ Kommunaliserad hemsjukvård Ärendebeskrivning Betänkande av utredningen En nationell samordnare för hemsjukvård, SOU 2011:55. Syfte med utredningen är att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet, utreda om kommunerna skall ges befogenheter att anställa läkare samt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård. Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet senast 15 december Förslagen som utredningen lägger fram liknar i de flesta delar så som det redan är organiserat i kommunal hemsjukvård i Västra Götalandsregionen, vilket fungerar mycket bra. Tjänsteutlåtande Anna Andersson tf avdelningschef Kommunal hälso- och sjukvård, Informationen noteras och man ställer sig bakom utredningens förslag Expedieras till: Kommunstyrelsen Anna Andersson tf avd chef Kommunal hälso- och sjukvård

30 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 310 Dnr. 2011/ Granskning av kvalitet och resurser i äldreboenden Ärendebeskrivning Revisorerna i Tjörns kommun har genomfört en granskning av kvalitet och resurser inom tre äldreboenden i Tjörns kommun. De aktuella boendena är Tubberödshus, Klövedals äldreboende och Rönnängs äldreboende. Tubberödshus drivs som intraprenad, Klövedals äldreboende som entreprenad och Rönnängs äldreboende är förvaltningsdrivet. Man har intervjuat boende om upplevd kvalitet, och personal och enhetschefer om personaltäthet och omsorgstyngd. Revisorernas utgångspunkt har varit att undersöka om kvalitet och personaltäthet är likvärdig oavsett driftsform, och om förutsättingar finns att ge brukarna ändamålsenliga insatser vad gäller omfattning och upplevd kvalitet. Tjänsteutlåtande Lena Gilbertsson Thylén, Avdelningschef Äldreboende Yttrande angående granskningsrapport av kvalitet och resurser i äldreboenden, Lena Gilbertsson Thylén, Avdelningschef Äldreboende föredrar ärendet Socialnämnden ställer sig bakom Lena Gilbertsson Thylen yttrande, Expedieras till: Lena Gilbertsson Thylén avdchef Kommunstyrelsen

31 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 311 Dnr. 2011/ Ansökan om att bli godkänd som utförare av hemtjänst enligt LOV Ärendebeskrivning Följande företag har ansökt om att få bli utförare av hemtjänst/serviceinsaser enligt LOV. Jacobsdal AB, Sektor Jacobsdal Vård och Omsorg Ansökan avser: Serviceinsatser, Omvårdnad inklusive delegerade/instruerade hälsa och sjukvårdsinsatser Avlösning/ledsagning Inget kapacitetstak anges Företaget kommer att erbjuda tilläggstjänster/hushållsnära tjänster Tjänsteutlåtande Elisabeth Widskog,Avdelningschef, Elisabeth Widskog, avd.chef föredrar ärendet Jacobsdals AB, sektor Jacobsdal Vård och Omsorg godkänns som extern utförare av hemtjänst. Expedieras till: Elisabeth Widskog,Avdelningschef Carolina Färdigh, ekonom

32 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 312 Dnr. 2011/ Yttrande, Detaljplan för Toftenäs 1:67 m.fl Kollung Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 285, beslutat att samråd skall ske över rubricerad detaljplan enl 5 kap 20 plan- och bygglagen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla ett industriområde till ett område för bostäder blandat med småskaliga verksamheter. Planförslaget innefattar ca. 120 bostäder i form av flerbostadshus, fritt liggande enbostadshus, parhus/kedjehus samt olika typer av verksamheter i befintliga och tillkommande lokaler. Bebyggelsen skall anpassa till det omgivande naturområdet och skapa goda förutsättningar för friluftsliv och friskvård. Samrådstid : 3 november december 2011 Tjänsteutlåtande Maria Alexandersson, Nämndsekreterare, Socialförvaltningens synpunkter: I övrigt hänvisas till den av socialnämnden tidigare godkända skrivelsen rörande synpunkter från Socialförvaltningen. Utvecklingen av det framtida Tjörn, som innehåller generella beskrivningar av behov att beakta. Sammanfattningsvis handlar det om ett ökande behov av lättskötta mindre bostäder lämpliga för äldre- och/eller funktionshindrade i ordinarie bostadsbestånd, i olika upplåtelseformer (även villor), nära service, kollektivtrafik och mötesplatser. Som sitt svar till Samhällsbyggnadsnämnden lämnas av Maria Alexanderson upprättade synpunkter Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

33 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 313 Dnr. 2011/ Avslut av tjänst som Personligt ombud Ärendebeskrivning From 2004 har Tjörns kommun tillsammans med Orust kommun delat tjänsten som personligt ombud. Då verksamheten personligt ombud inte är lagbunden har Orust kommun nu låtit meddela att de ej längre har för avsikt att fortsätta med personligt ombud. I och med detta har Tjörns kommun ej möjlighet att fortsätta med verksamheten personligt ombud. Bedömningen är att med den organisation och de arbetsformer som idag finns inom socialpsykiatrin, så skall behoven hos enskilda kunna tillgodoses. Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder och Gisela Sinclair avd.chef Vuxenoch arbetsmarknad föredrar ärendet Yrkanden Rosita Runegrund(KD) yrkar till att socialnämnden beslutar att avsluta verksamheten personligt ombud from Robert Bull(S) yrkar att man inte avslutar verksamheten personligt ombud. Proposition Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena Ordföranden finner att: Verksamheten personligt ombud avslutas from Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras Den som röstar enligt Rosita Runegrund yrkande röstar Ja Den som röstar enligt Robert Bull yrkande röstar Nej

34 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Forts, Avslut av tjänst som Personligt ombud 313 Omröstning utfaller 8 Ja röster, Reidun Lorentzon (KD), Yvonne Andersson (M), Louise Marklund (M), Gunnemar Olsson (FP), Monica Pettersson(FP), Rosita Runegrund(KD), Marileen Tejder (SB), Maria Hult 5 Nej röster, Robert Bull(S), Isabell Eriksson(S), Gerhard Bernhardsson(S), Anette Johansson(S), Thomas Collberg (S). Verksamheten personligt ombud avslutas from Reservation Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande Expedieras till: Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder

35

36 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 314 Dnr. 2011/ Översyn av enhetschefers beredskap inom Funktionshinder Ärendebeskrivning Under 2010 föreslog Ingegärd Gundersvik socialnämnden att det eventuellt fanns möjlighet att se över enhetschefers beredskapstjänstgöring inom Funktionshinder med målet att implementera beredskapen inom Tjänsteman i beredskap som organiseras inom räddningstjänsten. Avdelningschef och chefenhetscheferna inom Funktionshinder gör den bedömningen idag att de behov som finns inom Funktionshinder kvällar, nätter och helger ej kan tillgodoses med Tjänsteman i beredskap. Tidigare beslut Socialnämnden Tjänsteutlåtande Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder föredrar ärendet Yrkanden Rosita Runegrund(KD) yrkar till att Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Robert Bull(S) och Lena Jansson (V) yrkar att man beslutar att nuvarande beredskap som finns inom avdelningen för Funktionshinder ska fortsätta i oförändrad modell med motivering att fortsatt kvalitetssäkra avdelningen för Funktionshinders samtliga enheter Proposition Ordföranden ställer proposition på de bägge yrkandena Ordföranden finner att: Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Omröstning Omröstning begärs och ska genomföras Den som röstar enligt Rosita Runegrund yrkande röstar Ja Den som röstar enligt Robert Bull och Lena Jansson yrkande röstar Nej

37 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Forts. Översyn av enhetschefers beredskap inom Funktionshinder 314 Omröstning utfaller 8 Ja röster, Reidun Lorentzon (KD), Yvonne Andersson (M), Louise Marklund (M), Gunnemar Olsson (FP), Monica Pettersson(FP), Rosita Runegrund(KD), Marileen Tejder (SB), Maria Hult 5 Nej röster, Robert Bull(S), Isabell Eriksson(S), Gerhard Bernhardsson(S), Anette Johansson(S), Thomas Collberg (S). Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner för beredskapen inom Funktionshinder from Reservation Socialdemokraterna reserverar till förmån för eget yrkande Expedieras till: Ingegärd Gundersvik avd.chef Funktionshinder

38 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 315 Dnr. 2008/ Ansökan till HSN 4 om delfinansiering av mötesplats Tjörn Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade , 128, att ge socialnämndens arbetsutskott delegation för att, av HSN 4, ansöka om finansiering till frivilligcentralen i Kållekärr för verksamhetsåren Äskande av medel beviljades av HSN 4. Årligen har Västra Götalandsregionen delfinansierat Frivilligcentralen med kr. Av hälso- och sjukvårdskansliet har Tjörns kommun, genom folkhälsosamordnare Johan Sjöholm fått i uppdrag att formulera en ny ansökan inför tidsperioden Ansökan ska ha inkommit till HSN 4 under november Tjörns kommun och Socialnämnden äskar under tidsperioden om ett årligt bidrag på kr från HSN 4 Västra Götalandsregionen. Tidigare beslut Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Tjänsteutlåtande Elisabeth Widskog avd.chef, Ställa sig bakom Folkhälsosamordnare Johans Sjöholms förslag om äskande av ett årligt bidrag på kr/ år till HSN 4, som delfinansiering av Mötesplats Tjörn under åren Expedieras till: Johan Sjöholm, Folhälsosamordnare

39 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 316 Bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr:1 Stickprov nr:285 Bifall, försörjningsstöd enl 4 kap 1 SoL Bifall, familjebehandling enligt 4 kap 1 SoL

40 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 317 Övriga bistånd Kap 4 1 SoL, Stickprov Anmälan om bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 3 Stickprov nr : 47 Bifall, Omprövning Service enl 4 kap 1 SoL Bifall, matleverans enl 4 kap 1 SoL

41 TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SN 318 Bistånd Kap LSS, Stickprov Anmälan om bistånd kap LSS,under tiden till Stickprov nr: 5 Stickprov nr :7 Bifall, Bost.m s.s 9 9 LSS vux. Bifall, Bost s.s barn 9 8 LSS

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan.

Ulla-Britt Elkan (m) Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2007 10-04. Ordförande. Robert Bull. Justerande. Ulla-Britt Elkan. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Kommunkontoret kl. 17.00 18.50 Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Gun Alexandersson-Malm (fp) Yvonne Andersson (m) Louise

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gun Alexandersson-Malm (FP) Gunnemar Olsson (FP) Roland Flyckt (KD) Marileen Tejder

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Klädesholmens bibliotek, kl 17:00-18:50

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Plats och tid Klädesholmens bibliotek, kl 17:00-18:50 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2012-10-15 1 [8] Plats och tid Klädesholmens bibliotek, kl 17:00-18:50 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 1 (21) Plats och tid ande Övriga närvarade Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer