Underskrifter Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15: Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Carina Eliasson Reidun Lorentzon Thomas Collberg ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Socialnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunfullmäktiges expedition Carina Eliasson 1

2 Sida ande Reidun Lorentzon (KD), ordförande Louise Marklund (M) Robert Bull (S) Yvonne Andersson (M) Miia Vuolama (M), ej 72 och 83 Gun Alexandersson-Malm (FP) Elisabeth Hansson (FP) Niklas Emilsson (FP) tjg ersättare Inga Olsson (C) Gerhard Bernhardsson (S) Thomas Collberg (S) Anette Johansson (S) Björn Sporrong (S), tjg ersättare Martin Johansson (SD) Barbro Johansson (KD) tjg ersättare 72 och 83 Övriga närvarande Barbro Johansson (KD) Lars Käck (S) Mikael Pettersson S) Shujaat Noormohamed, förvaltningschef Cerina Eliasson, sekreterare Elisabeth Widskog, avdelningschef Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Juan Navas, avdelningschef Malin Haugen, ekonom 71 Andrea Appenborg, ekonom 71 2

3 68 Fastställande av dagordning Socialnämnden fastställer dagordningen med följande ändring. Punkt 9 utgår vid dagens sammanträde. 3

4 69 Information Socialnämnden noterar att muntlig information enligt nedan förteckning lämnats. A. Återkoppling från Vardaga Gertrud Öjetoft, Regionchef, Margareta Rydin, avgående verksamhetschef och Ingela Thiessen Brask tillträdande Verksamhetschef, Vardaga informerade om hur kvalitetsarbetet fortskridit på Klövedals äldreboende, B. Information från Räddningstjänsten om Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun 2015 Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare informerade och svarade på frågor om remissen Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun 2015 som socialnämnden i punkt 11 dnr 2015/69. C. Information om barnkonventionen, barnchecken och Shiers delaktighetsmodell Anna Orvefors, projektledare, informerade om barnchecken och Shiers delaktighetsmodell. D. Information kring kostnadsutveckling inom hemtjänsten Elisabeth Widskog och Karin Nilsson informerade om utredning kring kostnadsutveckling inom hemtjänsten. Socialförvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser och aktiviteter inom förvaltningen. 4

5 70 Budgetuppföljning /66 Socialnämnden skall notera den information som utredningen visar när det gäller kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten samt de åtgärder som utredningen föreslår. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Vid socialnämndens budgetuppföljning för mars månad den 15 april 2015 beslutade socialnämnden 48 att förvaltningen skulle ta fram en verklighetsbeskrivning och en specificerad analys av biståndsbedömda timmar, samt att all kringtid skulle utredas snarast. Resultat och förslag på åtgärder skulle förvaltningen presentera på majnämnden. Tidigare beslut Socialnämndens beslut Tjänsteutlåtande den 13 maj 5

6 71 Budgetuppföljning /66 1. Socialnämnden godkänner uppföljningen per april 2015 samt prognos för förväntat ekonomiskt utfall Socialnämnden noterar informationen i punkterna 2, 7-10 och godkänner övriga punkter i upprättad åtgärdsplan i syfte att hämma kostnadsutvecklingen samt reducera det förväntade underskottet. 3. Socialnämnden påminner om att fortsättningsvis beakta besparingar och återhållsamhet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Föredragare Shujaat Noormohamed, förvaltningschef. Socialförvaltningen redovisar delårsrapport samt budgetuppföljning april 2015 för socialnämnden. Individ- och familjeavdelningen totalt visar ett underskott med Vård- och Äldreomsorgsavdelningen totalt visar ett underskott med Förvaltningsgemensamt totalt visar ett överskott med 4,7 mkr För Socialnämnden totalt blir resultatet april 2015 ett underskott på 3,8 mkr Utifrån upprättad åtgärdsplan beräknas helårsprognos vara -10 mkr men med den föreslagna åtgärdsplanen eftersträvas ett 0-resultat. Översyn av intäktsökningar har gjorts. Det har framkommit att det inte finns möjlighet att öka intäkterna inom socialförvaltningen. sunderlag Redovisning av uppföljning per april Delårsbokslut 1 April Tjänsteutlåtande den 13 maj 6

7 72 Ansökan enligt alkohollagen avseende Björholmens Marina 2015/79 Socialnämnden beslutar 1. I enlighet med 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) bevilja JPM Intressenter, org.nr utvidgat serveringstillstånd för alla slag av alkoholdrycker till allmänheten från kl. 11:00 till kl. 02:00 alla dagar i vinkällare på Björholmens Marina, Björholmen 451 på Tjörn. 2. Översända beslutet till tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. JPM Intressenter, org.nr har ansökt om utvidgat serveringstillstånd för alla slag av alkoholdrycker till allmänheten från kl. 11:00 till kl. 02:00 alla dagar i vinkällare på Björholmens Marina, Björholmen 451 på Tjörn. Ansökans omfattning och skäl till beslut framgår av bifogad utredning per den 27 april sunderlag Utredning från tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Fredrica Höglund den 27 april Tjänsteutlåtande den 30 april Jäv Miia Vuolama (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 7

8 73 Remissvar om Motion från (s) gällande betald specialistsjuksköterskeutbildning 2015/68 1. Föreslå kommunstyrelsen besvara motionen om betald specialistutbildning för sjuksköterskor inte bör behandlas som en policy för endast en specifik yrkesgrupp i kommunen då ett sådant utbildningsbehov är av generell karaktär. 2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta motionen besvarad. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Kommunfullmäktige har vid sammanträde beslutat att Motion från Hans Strandberg (S) om betald specialistsjuksköterskeutbildning får ställas och beslutat remittera motionen till kommunkansliet. Kommunkansliet har remitterat motionen till socialnämnden. Socialnämnden ska nu svara på remissen. Tidigare beslut Kommunfullmäktige sunderlag Protokollsutdrag KF Tjänsteutlåtande den 13 maj Förslag till beslut på sammanträdet Louise Marklund (M) och Martin Johansson SD yrkar bifall till förslag till beslut. 8

9 74 Remissvar gällande Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun /69 Socialnämnden lämnar som remissvar följande synpunkter på Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun 2015: 1. I Risk- och sårbarhetsanalysen bör nyckelperson som ordförande för socialnämndens arbetsutskott lyftas in med tanke på särskilt förordnanden, så kallat ordförande beslut. 2. Socialnämnden föreslår att räddningstjänsten, som har yrkeskunskap om risk och sårbarhetsanalyser samt uppdaterad omvärldsbevakning, tar fram mallar och exempel från andra kommuner för risk- och sårbarhetsanalyser samt för handlingsplaner som de sedan arbetar med socialförvaltningen att omformulera så att de går att bryta ned och implementera på verksamhetsnivå. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Räddningstjänsten i Tjörns kommun har till socialnämnden inkommit med begäran om remissvar gällande Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun Socialnämnden ges nu möjlighet at lämna synpunkter på dokumentet. sunderlag Begäran om yttrande gällande Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun 2015 Risk- och sårbarhetsanalys Tjörns kommun 2015 bilaga 1 - Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område bilaga 2 - Identifierade risker och konsekvenser inom kommunens geografiska område bilaga 3 - Tjörns kommuns riskbild utifrån LSO Tjänsteutlåtande den 13 maj 9

10 75 Redovisning av lex Maria /71 Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av lex Maria för kvartal 1. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Socialförvaltningen redovisar för de rapporter om lex Maria som inkommit för kvartal Under kvartal 1 har det inkommit 0 rapporter som bidragit till utredningar enligt lex Maria. Tjänsteutlåtande den 13 maj 10

11 76 Redovisning av lex Sarah /72 Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av lex Sarah för kvartal 1. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Socialförvaltningen redovisar för de rapporter om lex Sarah som inkommit för kvartal Under kvartal 1 har det inkommit 3 rapporter om händelser som bidragit till utredningar enligt Lex Sarah. Samtliga händelser har bedömts och beslutats inte leda till vidare anmälan till IVO. Tjänsteutlåtande den 13 maj 11

12 77 Analys försörjningsstöd /75 Socialnämnden föreslås besluta om att lägga informationen till handlingarna. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Föredragare Juan Navas, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen. Socialnämnden har bett om att varje kvartal få en redovisning och analys av hur försörjningsstödet har utvecklats. Analys av arbetsmarknadsåtgärder ges i delårsredovisningen. Tjänsteutlåtande den 13 maj 12

13 78 Nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen /40 Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen. Föredragare Juan Navas, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen. Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom Individ- och familjeavdelningen för april Nyckeltalen gäller bland annat följande; Gynnande beslut inom särskilt boende LSS verkställda och/eller ej verkställda, biståndsbedömda timmar samt Mötesplatsen. 13

14 79 Nyckeltal inom Vård- och Äldreomsorgsavdelningen /39 Socialnämnden godkänner redovisningen för nyckeltal inom vård- och äldreomsorgsavdelningen. Föredragare Elisabeth Widskog, avdelningschef Kvalitet- och administrationsavdelningen. Socialförvaltningen redovisar för nyckeltal inom äldreomsorgen för april Nyckeltalen gäller bland annat följande; Gynnande beslut inom särskilt boende äldreomsorg verkställda och/eller ej verkställda samt Fixartjänsten. 14

15 80 Redovisning av fadderbesök /78 Socialnämnden antecknar till protokollet att redovisning lämnats vid dagens möte. Inga Olsson (C) redogjorde för fadderbesök vid Valåsen. Thomas Kollberg (S) redogjorde för fadderbesök vid Krossekärr. Louise Marklund (M) redogjorde för fadderbesök vid Västeräng. Martin Johansson (SD) redogjorde för fadderbesök vid Lilldal. Robert Bull (S) och Reidun Lorentzon (KD) redogjorde för fadderbesök vid Tubberöd. Elisabeth Hansson och Niklas Emilsson, båda (FP) redogjorde för fadderbesök vid Kvarnbacken. 15

16 81 Anmälan av delegeringsbeslut 2015/43 Socialnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Socialnämnden Redovisningen innebär inte att Socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

17 82 Anmälan av delegeringsbeslut /44 Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att Socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: ÖVRIGT DELEGAT Hid Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell Shujaat Noormohamed patientöversikt NPÖ. Hid Tilläggsavtal NPÖ Shujaat Noormohamed 17

18 83 Meddelande / Anmälningsärenden /45 Socialnämnden antecknar till protokollet att anmälan om meddelande lämnats. Jäv Miia Vuolama (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Anmälan av Socialnämnden inkommande/utgående handlingar. från Länsstyrelsen avseende Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 18

19 84 Bistånd 4 1 SoL, stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen. Redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 22 Stickprov nr: 188 Avslag livsföring övrigt, enl 4 kap 1 SoL Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 SoL Redovisning av bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 22 Stickprov nr: 96 Avslag försörjningsstöd, enl 4 kap 1 SoL Avslag livsföring övrigt, enl 4 kap 1 SoL 19

20 85 Övrigt bistånd Kap 4 1 SoL, stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av övrigt bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av övrigt bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 9 Stickprov nr: 43 Bifall växelvård, enl 4 kap 1 SoL Bifall, omprövning omsorg enl 4 kap 1 SoL Redovisning av övrigt bistånd kap 4 1 SoL, under tiden till Stickprov nr: 24 Bifall korttidsboende, enl 4 kap 1 SoL Stickprov nr: 52 Bifall, dagverksamhet, enl 4 kap 1 SoL 20

21 86 bistånd Kap LSS, stickprov Socialnämnden godkänner redovisning av bistånd kap LSS, under tiden till Föredragare Juan Navas, avdelningschef, Individ- och familjeavdelningen Redovisning av bistånd kap LSS, under tiden till Stickprov nr: 2 Bifall kontaktperson. enl. 9 4 LSS Stickprov nr: 5 Bifall personlig ass. enl. 9 2 LSS 21

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer