Underskrifter Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Irene Hillberg Björn Möller Cecilia Månfagre ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunhuset, barn- och utbildningsnämndens arkiv Irene Hillberg 1

2 Sida ande Björn Möller (M), ordförande Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande Filip Gollungberg (M) Daniel Magnusson (M) Gunnemar Olsson (FP) Aida Tegeltija (FP) Martina Gullbrandsson (KD) Jonas Lindqvist (C) Svante Karlsson (S) Maria Jacobsson (S), Lisbeth Eriksson (S) Cecilia Månfagre (S) Christer Olsson (SD) Siv Ogeman (S), tjänstgörande Övriga närvarande Therese Lorentsson (KD) Bengt Andersson (c) Siv Ogeman (S), ej tjänstgörande Eva Fornes (S) Daniel Bull (S) Bo Nyberg (S) Britt-Marie Rastman, tf adm chef, inbjuden Staffan Sjölund, förvaltningschef Kerstin Chavez Andersson, ekonom Iréne Hillberg, nämndsekreterare 2

3 31 Fastställande av dagordning Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 3

4 32 Avvikelserapport tillfälliga händelser av ekonomisk art Dnr 2015/ Vid dagens sammanträde, , finns inget att rapportera. Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning utifrån gällande regelverk samt ur revisionshänseende. Avvikelsen ersätter inte nämndens uppföljning av den egna ekonomin, utan är ett komplement till denna. Förvaltningen informerar att vid nämndens sammanträde 16 april finns inget att rapportera. Tidigare beslut BoU-nämnden BoU-nämnden , externa gymnasiet (fordonsprogrammets inriktning) BUN , information om möjlig avvikelse gällande ersättningar. 4

5 33 Ekonomisk uppföljning januari till mars /40 Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för januari till mars Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för januari till mars 2015 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden. Prognosen visar ett positivt resultat på Tkr. sunderlag 1. Ekonomisk sammanställning över barn- och utbildningsnämndens enheter för perioden januari till mars Förklarande text till ekonomisk sammanställning. 3. Tjänsteutlåtande, daterat 10 april

6 34 Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsorvården /55 Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats (EMI) år 2014, daterad Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och hänsyn har tagits till elevernas bästa. Samordnande skolsköterska, Helena Nordevik-Pedersen, har inkommit med en patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) 2014, daterad Lagen om Patientsäkerheten (2012:659) innebär krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. sunderlag Patientberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) år 2014 Tjänsteutlåtande, daterat den 30 mars et skickas till Resurscentrum, skolhälsovården 6

7 35 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för /62 Barn- och utbildningsnämnden har inga avvikande synpunkter på föreslagen handlingsplan. Barnkonventionen Handlingsprogrammet är framtaget för att förebygga olyckor och till skydd för samtliga invånare i kommunen. Utifrån detta har även barnperspektivet beaktats Tjörns kommun, räddningstjänsten, har översänt handlingsprogram med underställda dokument till barn- och utbildningsnämnden. I lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställs krav på att: 1. Inför varje mandatperiod ska kommunen anta två handlingsprogram, ett för operativ räddningstjänst och ett för förebyggande verksamhet. 2. Handlingsprogrammet med underställda dokument behandlar de två program som lagen ställer krav på, ett för operativ räddningstjänst och ett för förebyggande. Utöver lagen har kommunen valt att samordna handlingsprogrammet med lag (2006:544) om kommuners åtgärder vid extraordinära händelser samt kommunens ambitionsnivåer där målet är att skapa en säker och trygg kommun. Detta handlingsprogram är framtaget utifrån kommunens olika riskanalyser och beskriver hur analyserade risker ska hanteras. Ev. yttrande ska vara Räddningstjänsten, Tjörns kommun, tillhanda senast Samverkan FSG sunderlag Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden med tillhörande bilagor ( ) Tjänsteutlåtande, daterat 30 mars 2015 et skickas till Räddningstjänsten Tjörns kommun 7

8 36 Remiss - ansökningar från fristående gymnasieskolor om godkännande som huvudman 2016/ /63 Barn- och utbildningsnämnden avstyrker samtliga ansökningar från fristående huvudmän. Samtliga ansökta utbildningar erbjuds redan av kommunala och fristående huvudmän inom GR-regionen. Ytterligare etableringar medför ökade kostnader och leder till långtgående negativa konsekvenser för Tjörns kommun.. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och beslutet har tagits till barns- och ungdomars bästa. Några fristående gymnasieskolor har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman från och med läsåret 2016/2017. Skolinspektionen har översänt ansökningarna på remiss. Remissvar ska vara skolinspektionen tillhanda senast 5 maj Fristående gymnasieskolor Dnr Nordens teknikerinstitut AB, mediegymnasiet i Göteborg AF Affärseffekt AB, Göteborgs kommun Kitas utbildning AB, Göteborgs kommun Lärande i Sverige AB, Göteborgs kommun Stiftelsen Inrid Segerstedts gymnasium, Göteborgs kommun Thoren Innovation School AB, Göteborgs kommun Rytmus AB, Göteborgs kommun Kitas utbildning AB, Göteborgs kommun Kitas utbildning AB, Göteborgs kommun Kitas Utbildning AB, idrottsutbildning, Göteborgs kommun Kitas Utbildning AB, idrottsutbildning, Göteborgs kommun Kitas Utbildning AB, ekonomiutbildning, Göteborgs kommun Idrottens skola i Göteborg AB Ny Magelungen Utveckling AB, Göteborgs kommun Ny Kajan Friskola AB, Göteborgs kommun Ny Svenska Trend Förlags AB, Göteborgs kommun Ny Ekonomigymnasiet Sverige AB, Göteborgs kommun Ny 1028 Ansökningarna 1-12 är en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola och ansökningarna är en nyetablering av fristående gymnasieskolor. 8

9 Konsekvens Ett ökat antal tomma platser hos regionens gymnasiala utbildningsanordnare medför en ökad kostnad per elevplats för kommunens gymnasieelever. sunderlag Ansökningar från skolinspektionen om godkännande som huvudman till skolinspektionen. Tjänsteutlåtande, daterat 2 april 2015 et skickas till Skolinspektionen 9

10 37 Remiss - Hastighetsöversyn på Tjörn 2015/36 Nämnden ställer sig positiv till de begränsningar som föreslås i närheten av Kållekärrs nya förskola från 70 km/h till 30 km/h och har i övrigt inga synpunkter. Barnkonventionen En sänkning från 50 km/h till 30 km/h sänker risken för olyckor och ger också mindre allvarliga skador på oskyddade trafikanter i den mån de är inblandade. Barn i trafiken är en riskgrupp och i det perspektivet har barnen beaktats. Ett förslag till revidering och sänkning av hastighetsgränserna inom tätorterna Aröd, Bleket, Höviksnäs, Klädesholmen, Kyrkesund, Kållekärr, Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn, Stockevik och Svanvik har tagits fram. Förslaget innebär huvudsakligen sänkningar från 50 km/h till 30 km/h, men även enstaka sänkningar från 70 km/h till 30 km/h finns med. Sänkningarna gäller inte de större genomfartslederna utan är begränsade till mindre vägar och gator inom tätorterna. sunderlag Begäran om remissvar, hastighetsöversyn på Tjörn, daterad Tjänsteutlåtande, daterat 30 mas 2015 et skickas till Tjörns kommun, Cecilia Norberg, Tekniska avdelningen 10

11 38 Anmälan av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbeslutet. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Från: BUN:s ordförande att presidieutskottets ledamöter deltager i konferens, Skolriksdag 2015, den 27 och 28 april. 11

12 39 Information/redovisning nämnd april 2015 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Information till barn och utbildningsnämnden. Barnkonventionen Finns inget att rapportera. Fadder informerar Faddrar för skolorna informerar om sina besök. Förvaltningschefen informerar Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden. Rekrytering av behörig lärare i Tyska. Statistik - förskola kö och statistik, för mars månad fritidshem statistik, för mars månad vårdnadsbidrag för mars barnolycksfall 2014 Protokollsutdrag Protokollsutdrag från Rådet för funktionshinderfrågor, Inbjudna Tjörnbro Park Britt-Marie Rastman, tf. adm chef, informerar om Tjörnbro Park och om organisationen kring nyanlända. Övrigt Styrgruppen för barn och unga i fokus samt samt Cultural Planning har möte tisdag den 28 april, kl i Kommunhuset. I gruppen sitter bland annat barn- och utbildningsnämndens presidieutskott. Presidieutskottet kan inte delta i mötet den 28 april. Jonas Liljeqvist (c) och Cecilia Månfagre (S) ersätter presidieutskottet vid detta möte. 12

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer