KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 555 1 av KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin) 2. Fastställande av föredragningslista 3. Information 4. Delårsrapport januari april och helårsprognos Kvalitetsredovisning Gemensam enkätstrategi inom Göteborgsregionen 7. Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 8. Styrgrupp för Cultural Planning 9. Anmälan av delegeringsbeslut 10. Meddelande Välkomna! Inga-Lill Hast ordförande Iréne Hillberg sekreterare

2 555 2 av 5 BoU-nämnden - ärendelista Val av protokollsjusterare (Erling Alsin) 2. Fastställande av föredragningslista Inbjudna Cathrine Berntsson och Maria Bäckersten inbjudes till nämnden den 6 maj, kl för information om Cultural planning (samhällsplanering med kulturella förtecken).. Informationen beräknas ta ca 30 minuter. 3. Information - fadder informerar - förskola kö - vårdnadsbidrag - Sammanställning elevers ledighet 2009/ Delårsrapport januari april och helårsprognos 2010 Förvaltningen redovisar delårsrapport för januari april 2010 och helårsprognos 2010 för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden. Dnr 2010/ Kvalitetsredovisning 2009 för Tjörns kommun Kommunen skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som enheterna avser att vidta om målen inte uppnåtts Kommunens kvalitetsredovisning för föregående kalenderår ska vara upprättad senast den 1 maj. Utvecklingssamordnare Margareta Ringius har sammanställt en kvalitetsredovisning för året Arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutar lämna ärendet till nämnden utan eget förslag.

3 555 3 av 5 Dnr 2010/ Gemensam enkätstrategi inom Göteborgsregionen (GR) GRs Utbildningsgrupp beslutade den 9 mars att skicka ett förslag till en gemensam enkätstrategi i Göteborgsregionen till kommunerna för godkännande. Utbildningsgruppen har gett GR Utbildning i uppdrag att komma med förslag på en gemensam enkätstrategi inom GR samt att förbereda för en upphandling av brukarenkäter hos Göteborgs stads Upphandlingsbolag. Syftet är att kunna göra jämförelser även inom s.k mjuka frågor som rör elevernas uppfattning om sin utbildning, att få en högre kostnadseffektivitet och att bidra till högre kvalitet och verksamhetsutveckling. Eftersom det är första gången som det överhuvudtaget prövas att upphandla en gemensam enkätstrategi inom Göteborgsregionen är det viktigt att kommunerna har full kontroll över vad man tar ställning till. Av denna anledning har en Grundtjänst skapats och de kommuner som vill vara med i upphandlingen förbinder sig att använda denna (se beskrivning nedan). Kommunen måste då avsluta pågående uppdrag med andra leverantörer för elevenkäter i de årskurser som upphandlingen avser. Grundtjänst Grundtjänsten utgörs av elevenkäter för årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan samt i år 2 i gymnasieskolan. I upphandlingen kommer det dessutom att göras en option på elevenkäter för övriga skolformer samt föräldraenkäter i vissa skolformer i form av tilläggstjänster. Det är då upp till varje kommun att avgöra om man önskar avropa tilläggstjänsterna enligt detta avtal, använda egna enkäter eller använda sig av andra avtal. Vid nästa upphandling kan sedan grundtjänsten utökas med ytterligare tjänster som i avtalet ligger som option. Besked om ställningstagande ska vara Göteborgsregionen tillhanda senast 7 maj Arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag till BoU-nämnden Nämnden ställer sig positiv till en gemensam enkätstrategi inom Göteborgsregionen.

4 555 4 av 5 Dnr 2010/ Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun Magnus Olsson, enskild firma, har ansökt om att starta pedagogisk omsorg i form av familjedaghem i Tjörns kommun. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande, daterat Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag till BoU-nämnden Godkänna huvudman Magnus Olssons, organisationsnummer , ansökan om att starta pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. Dnr 2010/ Styrgrupp för Cultural Planning Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2009 arbetat med Cultural planning (samhällsplanering med kulturella förtecken). I samband med en informationsdag i mars 2010 där presidierna, förvaltnings- och avdelningschefer var inbjudna diskuterades frågan om en styrgrupp. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att bilda en nämndövergripande styrgrupp. Syftet med styrgruppen är att se till att uppdraget följs enligt tidplan samt att föra arbetet framåt. Styrgruppens uppgift blir även att bidra till att Cultural planning som metod når ut i alla nämnder och andra politiska grupperna. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att inrätta en styrgrupp. Gruppens sammansättning är två representanter (en vardera från majoritet och opposition) från följande nämnder: * kommunstyrelsen * barn- och utbildningsnämnden * samhällsbyggnadsnämnden * socialnämnden * kultur och fritidsnämnden, samt * ordförande och vice ordförande i Tjörns Bostads AB. Benita Nilsson har utsetts till ordförande i styrgruppen. Barn- och utbildningsnämnden har fått ärendet på remiss från kultur- och fritidsnämnden för att utse sina två representanter. Arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutar Lämna ärendet till nämnden utan eget förslag.

5 555 5 av 5 9. Anmälan av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Följande delegeringsbeslut redovisas: Rektor Beslut tagna av rektor: - anställningsbeslut 18/ MEDDELANDE Från: Arbetsmiljöverket Dnr 2010/52 Resultat av inspektion av Myggenäs förskola Svar på åtgärder skall vara arbetsmiljöverket tillhanda före Protkollsutdrag Kommunfullmäktige, , antagande av handlingsplan för vattensäker kommun. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, , synpunkter angående detaljplan utställning för Myggenäs 1:114 m fl.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 4 2013-03-04 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 mars 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjudna: Rektorer och lärare från Häggvall-

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-08 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 15 maj, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 999 1 av 9 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdag den 16 april 2014, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen). Inbjudna: 17.00 Studie- och yrkesvägledarna, Ingemar Pettersson

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 777 1 av 7 2013-04-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjuden: Anders Bergius, verksamhetsområdeschef/rektor,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2012-06-28 1 [15] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 21.00 Ajournering, kl 19.00-19.10 och kl 19.50-20.00 Beslutande Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 1(27)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 1(27) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-27 1(27) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.50 Beslutande Ledamöter Kerstin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-05-12

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-05-12 1(17) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00-16:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Eje Engstrand, s, ordf Kajsa Nilsson, m Jessica Norberg, s Klas Nordh, fp Helene Ahlberg, ad Ann Jeanette Ferm,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-10-06 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 Ajournering 18:18 18:27 Utses att justera Leif

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.45 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Tommy Gustafsson (V) 13.00-15.45 och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 [34] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

2014-03-19. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2014-03-19. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(23) 2014-03-19 Nämndsekreterare Lena Ek Tfn 040-42 5260 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-13. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset...

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-13. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset... Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal, klockan 08:30-17:00 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

2015-02-24 1 (24) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, tisdag 24 februari 2015, kl. 13.00-15:40.

2015-02-24 1 (24) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, tisdag 24 februari 2015, kl. 13.00-15:40. 2015-02-24 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, tisdag 24 februari 2015, kl. 13.00-15:40. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ingrid Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-05

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-05 Datum: Onsdagen den 5 juni 2013 Tid: kl 08.00 14.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 10 juni, klockan 08.00 Paragrafer: 58-79 Utses att justera: Peder Engdahl (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-05-02 1 [19] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.45 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer