Utbildningsnämndens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämndens protokoll"

Transkript

1 Datum: Torsdagen den 4 februari Tid: Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 8 februari, klockan Paragrafer: 3-12 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Maria Olegård Leif Håkansson (S) Camilla Olofsson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningsförvaltningen Underskrift: Maria Olegård 1

2 ande Leif Håkansson (S), ordförande Dennis Lindberg (S) Carin Thorén-Hansson (S) Karl Jändel (V) ersätter Linda Alsing (V) Karin Hedborg (L) Lars Ivarsbo (C) ersätter Fredrik Hermansson (C) Camilla Olofsson (M) vice ordförande Kenny Stolpe (MP) Harry Berglund (S) ersätter Mattias Ternehäll (SD) 3-4 Mattias Ternehäll (SD) fr 5 Övriga närvarande Ersättare Lisbeth Granberg (L) Tjänstemän Olle Isaksson förvaltningschef Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef Ester Ferenczi, verksamhetssekreterare 3-6 Maria Olegård, administrativ chef 2

3 Innehåll Godkännande av dagordning... 4 Utökning av förskolan Gossagården i Lödöse... 5 Information om betygsresultat hösten Omsorg på obekväm arbetstid... 7 Verksamhetsplan punkt 7 och Nyval av kontaktpolitiker efter Anders Johansson (SD) Rapport från kontaktpolitiker Information Anmälan om inkomna skrivelser Anmälan av delegeringsbeslut

4 3 Godkännande av dagordning Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda Föredragningslistan godkänns. 4

5 4 Utökning av förskolan Gossagården i Lödöse Dnr 2016/UN032 Behovet av förskoleplatser i området södra Lödöse har ökat och fortsätter att öka de närmsta åren. Nuvarande lokaler i området räcker inte till för att möta behovet. Förvaltningen presenterar nu ett förslag på utökning av den tillfälliga förskolan Gossagården. sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 25 januari 2016 Utbildningsnämnden beslutar att den tillfälliga förskolan Gossagården på del av fastighet 14:1 i Lödöse, ska utökas enligt förvaltningens ritningar och ekonomiska beräkningar. Protokollsanteckning Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M) och Kenny Stolpe (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Vi påminner om oppositionens ställningstagande vid sammanträdet et expedieras till Kommunstyrelsen 5

6 5 Information om betygsresultat hösten 2015 Dnr 2016/UN033 Förvaltningen redovisar Fuxernaskolans meritvärden från betygen i årskurs 8 och årskurs 9, höstterminen I redovisningen är inte nyanlända elever som undervisats i förberedelseklass medräknade. Ärendet Årskurs 8 - Meritvärden Totalt Flickor Pojkar Fuxernaskolan 185,5p 200,9p 174,0p Årskurs 9 Meritvärden Totalt Flickor Pojkar Fuxernaskolan 185,2p 203,7p 167,7p Samma elevgrupp ht ,0p 194,7p 161,1p Behörighet utifrån höstbetygen (OBS! antagningen till gymnasiet sker endast med slutbetygen efter årskurs 9) Totalt Flickor Pojkar Fuxernaskolan 74% 74% 74% sunderlag Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef daterad den 27 januari 2016 Utbildningsnämnden noterar informationen et skickas för kännedom till Rektor Fuxernaskolan 7-9 6

7 6 Omsorg på obekväm arbetstid Dnr 2016/UN159 Utbildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda efterfrågan av förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg på obekväma tider och att till nämndens sammanträde redovisa resultatet. sunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetssekreterare daterad den 27 januari 2016 Yrkande Leif Håkansson (S): 1. Utbildningsnämnden beslutar att barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds från augusti 2016, under förutsättning att utbildningsnämndens budget utökas med en miljon kronor för Utbildningsnämnden hemställer hos fullmäktige om en utökning av den ekonomiska ramen enligt ovan. Lars Ivarsbo (C) yrkar att utbildningsnämnden noterar informationen och att utbildningsnämnden behandlar ärendet på sammanträdet den 10 mars. Mattias Ternehäll (SD): 1. Utbildningsnämnden beslutar att barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds från 1 januari sgång Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska behandlas på sammanträdet den 10 mars och finner att nämnden ska avgöra ärendet idag. Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M) och Kenny Stolpe (MP) meddelar att de därefter inte deltar i beslutet. Ordföranden ställer därefter Leif Håkanssons yrkande mot Mattias Ternehälls yrkande och finner att nämnden bifaller Leif Håkanssons yrkande. 7

8 1. Utbildningsnämnden beslutar att barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds från augusti 2016, under förutsättning att utbildningsnämndens budget utökas med en miljon kronor för Utbildningsnämnden hemställer hos fullmäktige om en utökning av den ekonomiska ramen enligt ovan. Reservation Lars Ivarsbo (C), Camilla Olofsson (M) och Kenny Stolpe (MP) reserverar sig mot beslutet i den del som avser att ärendet ska avgöras idag. et expedieras till Kommunfullmäktige Kommunchef 8

9 7 Verksamhetsplan 2016 punkt 7 och 8 Dnr 2015/UN435 Utbildningsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan 2016 vid sammanträdet I den beslutade verksamhetsplanen finns ett avsnitt 4 om särskilt prioriterat arbete, där nämndens ambition är att utveckla formuleringarna vid de två sista punkterna. Ärendet bordlades vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 december sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 24 november 2015 UN 93/2015 Yrkande Leif Håkansson (S): Utbildningsnämnden remitterar punkterna 7 och 8 i 2016 år verksamhetsplan under rubriken särskilt prioriterat arbete till presidiet. Utbildningsnämnden remitterar punkterna 7 och 8 i 2016 år verksamhetsplan under rubriken särskilt prioriterat arbete till presidiet. et expedieras till Presidiet Bildningschefen 9

10 8 Nyval av kontaktpolitiker efter Anders Johansson (SD) Dnr 2016/UN034 Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för utbildningsnämndens verksamheter. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade om sin verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar. Nämnden har tidigare utsett vilka ledamöter som ska vara kontaktpolitiker, samt vem som ska vara knuten till vilken/vilka verksamheter. Anders Johansson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed också sitt uppdrag som kontaktpolitiker. Mattias Ternehäll (SD) ersätter Anders Johansson som ledamot i utbildningsnämnden och föreslås också ersätta Anders Johanssons som kontaktpolitiker för Hjärtumskolan, Strömskolan, Västerlandskolan, Ströms Slotts förskola, Hjärtums förskola, Solgatans förskola, och Västerlanda förskola. sunderlag Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad den 28 januari 2016 Yrkande Leif Håkansson (S): Mattias Ternehäll (SD) utses till kontaktpolitiker för samtliga föroch grundskolor i Lilla Edets kommun samt Elfhems gymnasium. Lisbet Granberg utses till kontaktpolitiker för Ekaråsens förskola, Fuxerna förskola, Fågelstigens förskola och Ryrsjöns förskola. Mattias Ternehäll (SD) utses till kontaktpolitiker för samtliga för- och grundskolor i Lilla Edets kommun samt Elfhems gymnasium. Lisbet Granberg (L) utses till kontaktpolitiker för Ekaråsens förskola, Fuxerna förskola, Fågelstigens förskola och Ryrsjöns förskola. et expedieras till Mattias Ternehäll Lisbeth Granberg 10

11 9 Rapport från kontaktpolitiker Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för utbildningsnämndens verksamhet. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade om sin verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar. Carin Thorén-Hansson (S) redogör för sitt och Harry Berglunds besök på Ryrsjöskolan i Göta och Dennis Lindberg (S) redogör för sitt och Fredrik Hermanssons besök på Tingbergskolan och skolan i Nygård. Rapporten godkänns. 11

12 10 Information Olle Isaksson, förvaltningschef informerar bl a om: Planer för Ryrsjöskolan på kort och lång sikt. Fråga på nämnden 10 mars. Pensionsavgångar, vakanser och rekryteringar. Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef Återkoppling arbetsmiljöverkets inspektion Skolinspektionen kommer på inspektion, påbörjas v 16. Fokus kommer vara på huvudmannen. Därefter förs en dialog om bl a: Hur ser personalsituationen ser ut inom förvaltningen och på ekonomiavdelningen, lokalutredningens skrivelse till Leifab, sjukfrånvarostatistik i förvaltningen, drogsituationen inom skolan och hur förvaltningen arbetar med säkerhetsfrågan inom kommunens skolor. Informationen antecknas till protokollet. 12

13 11 Anmälan om inkomna skrivelser Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 Dnr 2015/UN547 Kommunstyrelsens folkhälsoutskott 23 Inbjudan till skolmatsakademin. 2 Kommunstyrelsens folkhälsoutskott 24 Ansökan till utbildning i steg 3 ICPD. 3 KF 80 Avsägelse från Karin Hedborg (L) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt fyllnadsval 4 KF 79 Avsägelse från Anders Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden samt fyllnadsval 5 KF 111 Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige 6 KS 157 Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Informationen antecknas till protokollet. 13

14 12 Anmälan av delegeringsbeslut Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av delegeringsbeslut enligt bilaga till 12. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut. 14

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 december Tid: 15.00 19.35 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 december Paragrafer: 89-99 Utses att justera: Kenny Stolpe (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 januari 2017 Tid: 16.00 17.50 Plats: Matsalen, Fuxernsakolan i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 januari Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 29 september Tid: 16.00 21.30 Plats: Matsalen, Strömskolan Justeringsdag: Onsdagen den 5 oktober, klockan 13.00 Paragrafer: 64-79 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) och Lars Ivarsbo

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 5 mars 2015 Tid: 16.15 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 8.00 Paragrafer: 10-21 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 25 oktober 2018 Tid: 16:00-18:20 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 26 oktober 2018 Paragrafer: 74-82 Utses att justera: Camilla Olofsson(M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 27 april 2017 Tid: 16.00 19.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 3 maj Paragrafer: 29-38 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 28 maj 2015 Tid: 16.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 32-44 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 29 oktober Tid: 16.00 20.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 5 november Paragrafer: 74-86 Utses att justera: Fredrik Hermansson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28 Datum: Torsdagen den 28 maj 2015 Tid: 16.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-35 omedelbar justering Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 7 mars 2019 Tid: 16:00-20:15 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 13 mars 2019 Paragrafer: 9-21 Utses att justera: Carin Thorén-Hansson (S) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 24 augusti 2017 Tid: 16.00 20.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 30 augusti Paragrafer: 48-62 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 26 april 2018 Tid: 16:00-19:55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 2 maj 2018 Paragrafer: 27-36 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 28 september 2017 Tid: 16.00 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 4 oktober Paragrafer: 63-76 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 14 december 2017 Tid: 16.00 19.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 december Paragrafer: 87-100 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 24 maj 2018 Tid: 16:00-20.00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 30 maj 2018 Paragrafer: 37-48 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 2 september 2013 Tid: 16.00 19.20 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommunhus Paragrafer: 55-64 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 27 oktober Tid: 17.00 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 november Paragrafer: 76-85 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 13 december 2018 Tid: 16:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: måndag 17 december 2018 Paragrafer: 83-92 Utses att justera: Carl-Axel Carlstein (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 2 juni Tid: 16.00 20.10 Plats: Tingbergsskolan i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 8 juni Paragrafer: 37-51 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28 Datum: Torsdagen den 28 augusti Tid: 16.00 17.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 3 september Paragrafer: 64-73 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: Torsdag 1 februari 2018 Tid: 16:00 19:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag den 7 februari 2018 Paragrafer: 1-10 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 november Tid: 16.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 1 december Paragrafer: 96-106 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 21 april Tid: 16.00 19.35 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 27 april Paragrafer: 26-36 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 20 april Tid: 17.00 19.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 28 april Paragrafer: 23-31 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 26 april 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 26-30 Utses att justera: Tommy Nilzén (mp) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Omsorgsnämnden protokoll

Omsorgsnämnden protokoll Datum: måndag den 20 augusti 2018 Tid: 15:30-17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: fredag den 24 augusti 2018 Paragrafer: 49-54 Utses att justera: Anita Almén Björk (S) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll . Datum: Torsdagen den 26 oktober 2017 Tid: 16.00 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 1 november klockan 18.00 Paragrafer: 75-85 Utses att justera: Camilla Olofsson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 april Tid: 15.30 18.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26, klockan 08.00 Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 11 juni 2013 Tid: 16.00 20.35 Plats: Matsalen Fuxernaskolan, Lilla Edet Paragrafer: 45-54 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia Domby

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdagen den 14 december Tid: 18.00 20.55 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredag den 16 december, klockan 6.00 Paragrafer: 64-72 Utses att justera: Zara Blidevik (M) 64-65,

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll Datum: Torsdag 16 maj 2019 Tid: 16:30-16.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 16 maj 2019 Paragrafer: 99-101 Utses att justera: Annette Fransson (S) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 11 april 2019 Tid: 16:00-20:40 Plats: Östra Roten Justeringsdag: måndag 15 april kl. 17.00 Paragrafer: 22-30 Utses att justera: Martina Freiholtz (S) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdagen den 23 augusti Tid: 17.30 20.25 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 25 augusti, klockan 8.00 Paragrafer: 38-49 Utses att justera: Anna Larsson (MP) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 oktober 2013 Tid: 18:00 20:30 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Torsdagen den 3 oktober, 2013 Paragrafer: 61-65 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Datum: Onsdagen den 27 januari 2016 Tid: kl 19.00 22.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 28 januari, klockan 16.00 Paragrafer: 1-17 Utses att justera: Anna Larsson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet protokoll

Kommunala pensionärsrådet protokoll Datum: måndagen den 5 mars 2018 Tid: 13:00-14.55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredagen den 9 mars Paragrafer: 1-7 Utses att justera: Dick Bergström (SPF Seniorerna Lilla Edetbygden) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 28 februari 2013 Tid: 16.00 19.30 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommunhus Paragrafer: 19-27 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 9 december Tid: 14.00 15.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 december Paragrafer: 91-100 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 23 oktober Tid: 15.30 16.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 oktober, klockan 13.00 Paragrafer: 53-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 10 mars 2016 Tid: 17.00 21.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 17 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 13-25 Utses att justera: Camilla Olofsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 18.00 21:40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 26 maj 2014 Paragrafer: 30-43 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll

Kommunfullmäktige protokoll Datum: Onsdag 12 september 2018 Tid: 18:00-18:15 Plats: Folkets hus, Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 18 september 2018, kl 16.00 Paragrafer: 63-69 Utses att justera: Michelle Winkel (L) och Stephan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 26 mars 2014 Tid: 16.00 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 31 mars, klockan 17.00 Paragrafer: 23-37 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 september 2016 Tid: 16.00 19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 7 september Paragrafer: 51-62 Utses att justera: Fredrik Hermansson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 24 maj 2012 Tid: 15.00-20.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 31-40 Utses att justera: Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia Domby Leif Håkansson

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 14 december 2016 Tid: 17.00 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 16 december Paragrafer: 78-86 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 2 oktober Tid: 16.00 19.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 8 oktober Paragrafer: 74-83 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 7 mars Tid: 17.30 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 9 mars Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 28 september 2015 Tid: 15.30 18.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 1 oktober Paragrafer: 69-77 Utses att justera: Ethel Augustsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 november 2014 Tid: 15.30 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 november 2014 Paragrafer: 94-99 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 18.55 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 28 maj 2014 Paragrafer: 26-31 Utses att justera: Andreas Nelin (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Datum: Onsdagen den 15 april 2015 Tid: kl 19.00 20.30 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 23 april, klockan 16.00 Paragrafer: 21-29 Utses att justera: Anne-Lie Palm

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll

Kommunfullmäktige protokoll Datum: Onsdag 28 februari 2018 Tid: 18:00-20:00 Plats: Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 mars 2018, kl 16.00 Paragrafer: 13-20 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) och Göte Andersson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 27 augusti 2015 Tid: 16.15 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 45-59 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 29 april 2014 Tid: 17.00 18.30 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 30 april 2014 Paragrafer: 19-25 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 22 augusti Tid: 17.30 19.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 24 augusti, klockan 8.00 Paragrafer: 49-57 Utses att justera: Carina Andersson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdag 30 januari 2018 Tid: 17:30-20.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: måndagen den 5 februari 2018, klockan 8.00 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Carina Andersson

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 8 mars 2018 Tid: 16:00-20:50 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag den 14 mars 2018 Paragrafer: 12-26 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) 12-16 Lars Ivarsbo (C) 17-26 Underskrifter:

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Datum: Onsdagen den 2 mars 2016 Tid: kl 19.00 20.25 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars 2016, klockan 14.30 Paragrafer: 18-30 Utses att justera: Anna-Lee

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 12 december 2018 Tid: 17:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 14 december 2018 Paragrafer: 93-99 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Utbildningsnämnden. Informationsärenden. Tid: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Informationsärenden. Tid: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 12 december 2017 Tid: 17.30 18:50 Plats: Lödöse Museum, Lödöse Justeringsdag: Fredagen den 15 december 2017, klockan 8.00 Paragrafer: 83-94 Utses att justera: Carina Andersson (C) Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunstyrelsen protokoll Datum: Onsdagen den 10 januari 2018 Tid: 08:30-12.00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: Fredagen den 12 januari, kl 12.00 Paragrafer: 1-13 Utses att justera: Julia Färjhage (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndag den 11 december 2017 Tid: 15.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndag den 18 december 2017, klockan 9.30 Paragrafer: 62-72 Utses att justera: Tommy Nilzén

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdagen den 28 september Tid: 18.00 20.25 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 oktober, klockan 16.30 Paragrafer: 41-50 Utses att justera: Christopher Kelleby

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.20 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Sara Hansson (S), tjänstgörande ers. Katrine Mattsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd protokoll

Kommunalt pensionärsråd protokoll Datum: Måndagen den 23 oktober 2017 Tid: 13.00 14.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 oktober, klockan 8.00 Paragrafer: 23-28 Utses att justera: Dick Bergström

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Ärendeförteckning sid. 95 Val av justerare... 3 96 Fastställande av ärendelista... 4 97 Nytt arbetssätt för budget- och verksamhetsplanering... 5 98 Analys och slutsatser av det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Bildningsnämnden (11) Joakim Björklund (S) Maria Kjällström, förvaltningschef Ameli Björling, sekreterare. ... Birgitta Kahn ...

Bildningsnämnden (11) Joakim Björklund (S) Maria Kjällström, förvaltningschef Ameli Björling, sekreterare. ... Birgitta Kahn ... Bildningsnämnden 2014-10-27 1(11) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00-14.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Agneta Gottlow-Pettersson (KD) ersätter

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet protokoll

Kommunala pensionärsrådet protokoll Datum: måndagen den 22 oktober 2018 Tid: 13:00-15.00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: torsdagen den 25 oktober 2018 Paragrafer: 28-35 Utses att justera: Gunilla Ståhlberg (PRO Lilla Edet) Underskrifter:

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdagen den 9 december 2015 Tid: 17.00 18.30 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 18 december Paragrafer: 89-99 Utses att justera: Christopher Kelleby (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: tisdag 11 juni 2019 Tid: 08:00-9:55 Plats: Östra Roten Justeringsdag: tisdag 11 juni 2019 Paragrafer: 61-63 Utses att justera: Peter Spjuth (V) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 1 februari Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 4 februari Paragrafer: 4-15 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55.

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. sid 1 av 15 Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) Susanne Olsson Vice Ordförande (S) Qristina Ribohn Ledamot (S) Mona

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 25 augusti 2014 Tid: 15.30 16.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 29 augusti 2014 Paragrafer: 66-74 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 13:00-15:00 ande Fredrik Schandorff (S) Ordförande Matilda Jansson (L) Vice ordförande Erika Sjöblom (S) Ulrica Brogren (S) Lottie Lord (MP) Annica

Läs mer

Tekniska nämnden protokoll

Tekniska nämnden protokoll Datum: Onsdag 17 april 2019 Tid: 17:00 21:00 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommun Justeringsdag: Onsdag 24 april 2019, kl 08:00 Paragrafer: 23-33 Utses att justera: Mats Nilsson Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdag 11 december 2018 Tid: 17:30.19.30 Plats: Östra Roten, Lilla Edets kommun Justeringsdag: tisdag 18 december 2018 Paragrafer: 93-103 Utses att justera: Carin Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 25 april 2018 Tid: 17:00-19:50 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 27 april 2018 Paragrafer: 28-32, 34-37 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45 Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl. 15-15:45 Ledamöter Robert Beronius (L) Linda Hiort af Ornäs (M) Kenneth Hagström (M) Camilla Modenius (M), tj ersättare Emma Wicksell (M),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Grindskolan, Timotejgatan 4, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Anders Leander (S), tjg. ersättare Emelie

Läs mer