Underskrifter Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 08:30 19:15 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare ( omedelbar justering) Irene Hillberg Björn Möller Christer Olsson ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Anslaget sätts upp ( 30 och 31) ( och Anslaget tas ner ( 30 och 31) ( och 32-40) Protokollets förvaring Underskrift Kommunhuset i Skärhamn Irene Hillberg 1

2 Sida ande Björn Möller (M), ordförande Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande Daniel Magnusson (M) Gunnemar Olsson (L) Aida Tegeltija (L) Martina Gullbrandsson (KD) Bengt Andersson (C) Lars Andersson (KD) Svante Karlsson (S) Maria Jakobsson (S) Lisbeth Eriksson (S) Cecilia Månfagre (S) Christer Olsson (SD) Övriga närvarande Siv Ogeman (S) Ulf Landström (S) Daniel Bull (S) Bo Nyberg (S) Åsa Jansson, processledare, inbjuden Kurt Dahlberg, lokalsamordnare, inbjuden Marita Medin, förskolechef, inbjuden Robert Hallding, personalföreträdare Lärarförbundet Staffan Sjölund, förvaltningschef Susanne Pettersson avdelningschef Iréne Hillberg nämndsekreterare Jörgen Johansson, verksamhetskoordinator Kerstin Chavez Andersson, ekonom 2

3 26 Fastställande av dagordning Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: Punkt 17, fyllnadsval politisk fadder för Häggvall och Tångeröds område/enhet (Höviksnäs). 3

4 27 Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art /7 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning utifrån gällande regelelverk samt ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte nämndens uppföljning av den egna ekonomi, utan är ett komplement till denna. Förvaltningschef, Staffan Sjölund, informerar om avvikande händelse på nämndens möte den 28 april Tidigare beslut BoU-nämnden BoU-nämnden , externa gymnasiet (fordonsprogrammets inriktning) BUN , information om möjlig avvikelse gällande ersättningar BUN , information om statsbidrag för förstelärare under första halvåret 2015 Samverkan FSG sunderlag Tjänsteutlåtande daterat

5 28 Ekonomisk uppföljning januari till mars samt helårsprognos /98 Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för januari till mars Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till mars 2016 för verksamhetsområdena inom barn och utbildningsnämnden. Resultatet för perioden januari till mars visar ett positivt resultat på tkr (Inklusive ramjustering för ökade volymer i förskolan). Helårsprognosen är +- 0 tkr. Samverkan FSG sunderlag 1. Ekonomisk sammanställning över barn- och utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari till mars Förklarande text till ekonomisk sammanställning 3. Tjänsteutlåtande daterat

6 29 Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan 2016/ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner begärd ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet i nuläget inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I det fall nämndens begäran beviljas av kommunfullmäktige är detta positivt för barnperspektivet. I det fall nämndens begäran inte beviljas innebär detta negativa konsekvenser för barnperspektivet. Under 2015 ökade antalet barn i förskolan mer än den budget som tilldelades nämnden. Volymökningen motsvarar en merkostnad på 2,5 mnkr. Nämnden begärde en ramjustering av kommunfullmäktige vilken beslutades hösten Något beslut om ramjustering för 2016 har inte tagits. Då nämnden har mottagit en ramjustering för 2015 och har kostnader motsvarande de medel som beviljats begär nämnden att en ramökning beslutas Om nämnden inte blir kompenserad för volymökningen under 2016 måste åtgärder för att minska kostnaderna vidtas omgående. Detta måste främst göras i form av minskning av personal med större barngrupper som konsekvens. Om detta blir aktuellt bedömer förvaltningen att nämnden riskerar att få betala tillbaka delar av det statsbidrag som utgått för att minska barngruppernas storlek läsåret 2015/2016. Förvaltningen bedömer även att konsekvenserna av en effektivisering omöjliggör att nämnden kan ta del av statsbidraget för den fortsatta satsningen på mindre barngrupper i förskolan kommande läsår. Samverkan FSG sunderlag Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Kommunstyrelsen 6

7 30 Remiss - Skola inkluderad frågan on nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende planering av elever i årskurs /76 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär, under förutsättning beslutet om avvecklingen av Långekärrs skola och förskola fastställs till , att kommunfullmäktige beviljar en tillfällig ramökning motsvarande 1,4 mnkr för Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i protokollet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet riskerar negativa konsekvenser för barnperspektivet. I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Långekärrs skolenhet per 1/ Efter beslutet har detta överklagats till förvaltningsrätten som beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut. För närvarande finns även en ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva att få tillstånd att bedriva skolan i fristående form. Denna ansökan är ännu inte behandlad av skolinspektionen. Nämnden har yttrat sig till Skolinspektionen i ett särskilt beslut. Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om konsekvenserna av att senarelägga avvecklingen av verksamheten vid Långekärrs skola. Förvaltningen bedömer att det finns två tillfällen varje läsår som möjliggör större förändringar av verksamheten sommarlov samt jullov. De bästa förutsättningarna är under sommarperioden mellan läsårsskiften. Detta beroende på längden på lovet samt att elever i årskurs 5 samt förskoleklass naturligt byter skola eller påbörjar sina studier. Då verksamheten vid Långekärrs skola är liten bedömer förvaltningen att det är rimligt att avveckla denna under jullovet. Dock har nämnden budgeterat utifrån kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att drift av Långekärrs skola under andra halvåret 2016 inte är budgeterad i nuläget. Förvaltningen bedömer att nämnden, om 7

8 avvecklingen av skolan senareläggs, bör begära att kompenseras för denna merkostnad. Om detta inte sker måste motsvarande effektivisering på 1,4 mnkr genomföras. Förvaltningen bedömer i övrigt att inga merkostnader uppkommer vid en framflyttad avveckling. Det är tidigare redovisat en tillfällig merkostnad för omlokalisering av verksamheten motsvarande ca 0,5 mnkr. Tidigare beslut BUN Kommunstyrelsen Samverkan FSG sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Svante Karlsson (S) föreslår att nämnden beslutar: att nämnden begär hos kommunfullmäktige att 1,4 mnkr beviljas för att driva Långekärrs skola och förskola vidare 2016, att Långekärrs skola och förskola inte avvecklas sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Gunnemar Olssons (L) förslag Nej- röst för Svante Karlssons(S) förslag Omröstningsresultat 8 Ja röster, Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Lars Andersson (KD), Daniel Magnusson (M), Gunnemar Olsson (L), Aida Tegeltija (L), Martina Gullbrandsson (KD) och Bengt Andersson (C). 6 Nej röster, Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (S), Maria Jacobsson (S), Lisbeth Eriksson (S), Cecilia Månfagre (S) och Christer Olsson (SD) Gunnemar Olssons (L) förslag väljs Skriftlig reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande: Om majoriteten i Tjörns kommun gör allvar i att avveckla den kommunala skolan i Långekärr är det viktigt att initiativet om att driva en skola och förskola i föreningsform underlättas, så att de negativa effekterna för barn, föräldrar och personal blir så liten som möjligt. 8

9 Att avveckla en skola mitt i ett läsår är mycket negativt. Det har framkommit i tidigare beslut och är också nu tydligt i förvaltningens nya och kompletterande konsekvensbeskrivning. När förvaltningen går igenom barnperspektivet indikeras negativa konsekvenser. et skickas till Kommunstyrelsen 9

10 31 Remiss - godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Långekärrs skola i Tjörns kommun 2016/75 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Nämnden ställer sig positiv till ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över ansökan från den ekonomiska föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva angående statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående grundskola. Ansökan avser nyetablering och ombildande av en befintlig kommunal skola till fristående form. I den bedömning som är gjord på nuvarande elevvolym bedömer förvaltningen att den merkostnad som nämnden får om sökanden ges rätt till bidrag av Skolinspektionen uppgår till ca 1 mnkr/år. Den ekonomiska samt organisatoriska effekterna av att bevilja föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva bedömer förvaltningen inte ge långtgående negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för nämnden eller kommunen vare sig kort- eller långsiktigt. Samverkan FSG sunderlag Utredning Skola 2025 Tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Svante Karlsson (S) yrkar på återremiss. 10

11 sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. et skickas till Skolinspektionen Kommunstyrelsen 11

12 32 Ansökan från Långekärrs skola ekonomisk förening om att bedriva fristående förskola i Tjörns kommun 2016/56 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Långekärrs skolas ekonomiska förenings ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven verksamhet med motivering att det i ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänkt att bedrivas i. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Långekärrs skolas ekonomiska förening har inkommit med en ansökan om att driva fristående (enskilt bedriven) förskola i Tjörns kommun. Barn- och utbildningsnämndens har tidigare beslutat om riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola i Tjörns kommun. När barn- och utbildningsnämnden godkänt och medgivit rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola har nämnden sedan tillsynsansvar över den enskilt bedrivna förskolan. I ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänkt att bedrivas i. För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna göra en fulltäckande bedömning av ansökan behöver nämnden få ta del av underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänk att bedrivas i. I den bedömning som är gjord på nuvarande antal förskolebarn bedömer förvaltningen att den merkostnad som nämnden får om sökanden ges rätt till bidrag av barn- och utbildningsnämnden uppgår till mellan 750 tkr/år och 1 mnkr/år Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå Långekärrs skolas ekonomiska förenings ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven verksamhet med motivering att det i ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänkt att bedrivas i. Samverkan FSG

13 sunderlag 1. Ansökan från Långekärrs skola ekonomisk förening om att bedriva fristående förskola i Tjörns kommun 2. Tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Nils Lackfors (S) yrkar på återremiss. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons förslag väljs. et skickas till Långekärrs skola ekonomisk förening 13

14 33 Ansökan från Ek-o-lek att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 2016/81 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Ek-o-lek barnomsorg AB före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschef att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg när förvaltningschef fått ta del av de underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ek-o-lek barnomsorg AB har inkommit med en ansökan om att driva fristående (enskilt bedriven) pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. Barn- och utbildningsnämndens har tidigare beslutat om riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. När barn- och utbildningsnämnden godkänt och medgivit rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg har nämnden sedan tillsynsansvar över den enskilt bedrivna pedagogiska omsorgen. I ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. För att barnoch utbildningsnämnden ska kunna göra en fulltäckande bedömning av ansökan behöver nämnden få ta del av underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänk att bedrivas i. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att delegera till förvaltningschef att besluta om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Ek-o-lek barnomsorg AB före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 14

15 Samverkan FSG sunderlag 1. Ansökan från Ek-o-lek barnomsorg AB att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 2. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Ek-o-lek barnomsorg AB 15

16 34 Ansökan från CFöretaget Dagbarnvårdare att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 2016/ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Cföretaget Dagbarnvårdare före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschef att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg när förvaltningschef fått ta del av de underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Cföretaget Dagbarnvårdare har inkommit med en ansökan om att driva fristående (enskilt bedriven) pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. Barn- och utbildningsnämndens har tidigare beslutat om riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. När barn- och utbildningsnämnden godkänt och medgivit rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg har nämnden sedan tillsynsansvar över den enskilt bedrivna pedagogiska omsorgen. I ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. För att barnoch utbildningsnämnden ska kunna göra en fulltäckande bedömning av ansökan behöver nämnden få ta del av underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänk att bedrivas i. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att delegera till förvaltningschef att besluta om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Cföretaget Dagbarnvårdare före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 16

17 Samverkan FSG sunderlag 1. Ansökan från Cföretaget Dagbarnvårdare att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. 2. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Cföretaget Dagbarnvårdare 17

18 35 Remiss - ansökningar från fristående gymnasieskolor om godkännande som huvudman 2017/ /84 Barn- och utbildningsnämnden avstyrker samtliga ansökningar från fristående huvudmän. Samtliga ansökta utbildningar erbjuds redan av kommunala och fristående huvudmän inom GR-regionen. Ytterligare etableringar kan leda till ökade kostnader för Tjörns kommun. Nedanstående fristående gymnasieskolor har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman från och med läsåret 2017/2018. Skolinspektionen har översänt ansökningarna på remiss. Remissvar ska vara skolinspektionen tillhanda senast 12 maj Fristående gymnasieskolor Dnr 32:2016 Thorengruppen AB, yrkesgymnasiet i Göteborg 817 Thoren Innovation School AB, Göteborgs kommun 826 Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet i Göteborg 894 Stiftelsen Fryshuset, Göteborgs kommun 664 Magelungen Utveckling AB, Göteborgs kommun 731 IEAB International Education AB, Gymn.akademin 667 Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB, Göteborgs kommun 619 Sveriges Ridgymnasium AB, Kungsbacka kommun 839 Thorengruppen AB, Samhällsvetenskap o administration 801 Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium, Göteborgs kommun 635 Öckeröhallen AB, Prästängens gymnasieskola i Öckerö 1050 Samverkan FSG , information sunderlag 1. Ansökningar från fristående gymnasieskolor om godkännande som huvudman 2017/ Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl et skickas till Skolinspektionen 18

19 36 Remiss - motion gällande ålderslärare 2016/3 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ålderslärare men att denna bedöms medföra en ökad personalkostnad vilken inte är budgeterad under 2016 eller Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att motionens påverkar verksamhet med barn positivt under förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt Kommunkansliet har på remiss översänt en motion från Sverigedemokraterna avseende ålderslärare till barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att behålla värdefull kompetens samt att stärka kärnverksamheten i skolan genom att tillföra den personalresurs. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv motionens grundidé men anser att detta inte kan genomföras utan att en finansiering motsvarande den ökade personalkostnaden tilldelas nämnden. Samverkan FSG sunderlag 1. Kommunfullmäktige Motion gällande ålderslärare 3. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Kommunstyrelsen 19

20 37 Ny reviderad delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område 2015/394 Nämnden beslutar godkänna revidering av delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område enligt förvaltningens förslag. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordningen på grund av ändringar i organisationen. En ny tjänst som verksamhetskoordinator har tillsatts. Följande ändringar har gjorts: 1. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ärende Delegat Villkor/ kommentar 1.5 om mottagande av barn från annan kommun på grund av särskilda skäl och inhämtande av yttrande från den andra kommunen. 1.6 om interkommunal ersättning - Kommuner inom GR enligt gällande prislista. - kommuner utanför GR enligt överenskommelse Förv.chef Rätt till vidaredelegering Förv.chef Avd.chef Efter särskild utredning Överenskommelse genom avtal (ej muntlig) 2. Förskoleklass/grundskola/grundsärskola 2.4 om mottagande av barn från annan kommun på grund av särskilda skäl och inhämtande av yttrande från den andra kommunen 2.4 om mottagande av barn från annan kommun p g a särskilda skäl och inhämtande Förv.chef Rätt till vidaredelegering Förv.chef Avd.chef Efter särskild utredning Avd.chef 20

21 av yttrande från den andra kommunen. 2.5 om mottagande av elev från annan kommun utanför GR-regionen samt yttrande till annan kommun utanför GRregionen om mottagande elev. 2.6 om interkommunal ersättning - Kommuner inom GR enligt gällande prislista. - Kommuner utanför GR enligt överenskommelse. 2.7 Skyldighet att anordna utbildning i grundskolan till alla som har rätt till sådan utbildning Förv.chef Rätt till vidaredel. Förv.chef Rätt till vidaredel. Förv.chef Ej rätt till vidaredelegering 2.8 om mottagande av elev från annan kommun i andra fall Förv.chef Ej rätt till vidaredelegering 3. Gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunens aktivitetsansvar 3.6 Kostnaden för förlängd undervisning (över 3 år) IKE Förv.chef Rätt till vidaredel. Avd.chef I samråd med förv.chef 3.10 Tilläggsbelopp Förv.chef Rätt till vidaredel Skolskjuts Förv.chef Rätt till vidaredel. Avd.chef 6. Personal 6.10 Förhandlingsansvarig enligt MBL 7. Övrigt Förv.chef/ avd.chef/fsk.chef/rektor I samråd med överordnad chef (gäller ej förv.chef) 7.12 Beviljande av skolskjuts p g a särskilda omständigheter (dispens från skolskjutsreglerna) Förv.chef Rätt till vidaredel. Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinator 21

22 Tidigare beslut BUN Samverkan FSG sunderlag 1. Ny revidering av delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område. 2. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Samtliga delegationsansvariga 22

23 38 Anmälan av delegeringsbeslut /8 Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden tantagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Från: Förvaltningschefen Dnr 2016/96 Dan Christoffersson utses som ansvarig rektor för vuxenutbildningen i Tjörns kommun fr.o.m och tills vidare. Från: Rektor Rönnängs skola Dnr 2016/93 Utredning om kränkande behandling, elever i Rönnängs skola. Dnr 2016/92 Händelseanmälan, elev årskurs 3. Från: Rektor Häggvallskolan Dnr 2016/19 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 9. Dnr 2016/116 Utredning om kränkande behandling, elev åk 6, har påbörjats. Dnr 2015/407 Utredning kränkande behandling, elev i åk 6, har påbörjats. Dnr 2015/368 Utredning om kränkande behandling, elev åk 6, har påbörjats. Från: Rektor Bleketskolan Dnr 2016/103 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7. 23

24 Dnr 2016/104 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 6. Dnr 2016/105 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7. Dnr 2016/106 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7. Dnr 2016/126 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7 Från: Rektor Myggenäs skola Dnr 2015/334 Avslutande av kränkningsärende, elev årskurs 4. 24

25 39 Information/redovisning 2016/9 Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. Barnkonventionen Ordförande har deltagit i ett informationsmöte angående barnkonventionen. Ytterligare information kommer att redovisas för nämnden vid ett senare tillfälle. Fadder informerar Inga fadderbesök har gjorts. Projekt Skapande skola Dnr 2016/ Åsa Jansson, processledare, informerar om projekt Skapande skola för läsåret 2016/2017. Lokalbehov Kurt Dahlberg, lokalsamordnare, informerar om förskolans och grundskolans lokalbehov. Statistik Marita Medin, förskolechef informerar om aktuell statistik för förskolan. Fritidshem statistik för mars månad 2016 Vårdnadsbidrag mars 2016 Status kommunalt aktivitetsansvar Susanne Pettersson, avdelningschef, informerar om kommunalt aktivitetsansvar för bl a TUMS-eleverna. Nyanlända Susanne Pettersson, avdelningschef, informerar om nyanlända. Sjukfrånvarostatistik Jörgen Johansson, verksamhetskoordinator, informerar om pågående arbete med analys och handlingsplan angående sjukfrånvarostatistik av förskolans personal. Budget och mål 2017 Staffan Sjölund, förvaltningschef, informerar om budget och mål Statsbidrag för lärarlönelyftet Förvaltningen informerar om statsbidrag för lärarlönelyftet. Skolinspektionens tillsyn grundsärskola 25

26 Dnr 2016/ Skolinspektionens beslut, , för grundsärskola, efter tillsyn i Fridas hage särskola i Tjörns kommun. Skolinspektionens tillsyn förskoleklass och grundskola i Häggvallskolan Dnr 2015/403 Skolinspektionens beslut, , för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Häggvallskolan. Redovisning kommer på nämndens möte i juni. 26

27 40 Fyllnadsval - polititisk fadder för Häggvall och Tångeröds område/enhet (Höviksnäs) 2016/145 Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Ulf Landström, tillsammans med Gunnemar Olsson, Peter Andersson och Daniel Bull, som politisk fadder för Häggvall/Tångeröds enhet (Höviksnäs) Eva Fornes har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Eva Fornes hade också ett uppdrag som politisk fadder för Häggvall/Tångeröds område/enhet (Höviksnäs). et skickas till Rektor Elisabeth Wikberg Rektor Maria Bergius Förskolechef Linda Markus Förskolechef Marita Medin (pedagogisk omsorg) 27

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 19:30 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2015-12-21

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-22 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19.30 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2015-10-27

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-29 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-10-04

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-01-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 18:30 Utses att justera Nils Lackfors Justeringens plats och datum Kommunhuset 2017-01-24

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:30. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:30. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN 2016-03-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:30 Utses att justera Cecilia Månfagre och Justeringens plats och datum 2016-03-22 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-06-22 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl. 17:00 19:00 Utses att justera Nils Lackfors Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 20.15 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-05-27

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN 2017-03-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 20:00 Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och datum Paragrafer 18-26 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-26 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 17:00 19.45 Utses att justera Daniel Bull Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 08:30 18.30 Utbildning 08.30-12.30, nämndmöte 16.30-18.30. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 08:30 18.30 Utbildning 08.30-12.30, nämndmöte 16.30-18.30. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-18 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 08:30 18.30 Utbildning 08.30-12.30, nämndmöte 16.30-18.30 Utses att justera Lisbeth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-26 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 17:00-19:55 Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och datum Kommunhuset,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-15 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:30 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Kommunhuset,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 19:15 Utses att justera Svante Karlsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 19 februari 2015, kl 17.00, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 20:05. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 20:05. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-23 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 20:05 Utses att justera Svante Karlsson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:05. Underskrifter Sekreterare. Svante Karlsson

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:05. Underskrifter Sekreterare. Svante Karlsson TJÖRNS KOMMUN 2018-11-22 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:05 Utses att justera Svante Karlsson Justeringens plats och datum 2018-11-27 Paragrafer 130-143

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) (&)[13] 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.45 Utses att justera Nils Lackfors (S) Justeringens plats

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-27 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl 08:30 16:50 Utses att justera Lisbeth Eriksson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-10-27 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 16:30 18:45 Utses att justera Lisbeth Eriksson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-10-27

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:55. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:55. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-25 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:55 Utses att justera Maud Hultberg Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17: Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17: Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19.45 Utses att justera Maud Hultberg Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 18 december, kl 17.00-18.15, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-14 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.40 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN 2018-01-18 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl. 17:00 18:25 Utses att justera Svante Karlsson Justeringens plats och datum Paragrafer 1-12 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN 2016-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 19:50 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-12-20 Paragrafer 91-102 Underskrifter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl 17:00 20:30 Utses att justera Svante Karlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) (&)[16] 2015-01-22 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.00 Utses att justera Nils Lackfors (S) Justeringens plats

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 18.40 Utses att justera Svante Karlsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2017-02-20

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-11-24 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:20 Utses att justera Nils Lackfors Justeringens plats och datum Kållekärrs förskola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:45. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:45. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-04-12 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:45 Utses att justera Daniel Bull Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 4 2013-03-04 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 mars 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjudna: Rektorer och lärare från Häggvall-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-18 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.00 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare. Ordförande. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) (&)[13] 2014-10-23 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.30 Utses att justera Robert Johansson (MP) Justeringens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) (&)[16] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) (&)[16] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) (&)[16] 2014-06-26 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 20.20 Utses att justera Robert Johansson (MP) Justeringens

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2013-11-07 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 november 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) 1. Val av protokollsjusterare (Alma Nilsson)

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-09 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-12-21 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 19:25 Ajournering kl 19:00-19:10 Utses att justera Daniel Bull Justeringens plats och datum

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17: (Utbildning kl 08:30-16:30) Underskrifter Sekreterare. Gunnemar Olsson

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17: (Utbildning kl 08:30-16:30) Underskrifter Sekreterare. Gunnemar Olsson TJÖRNS KOMMUN 2019-01-31 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19.20 (Utbildning kl 08:30-16:30) Utses att justera Maud Hultberg Justeringens plats och datum

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17:00 20:25. Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn :00

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17:00 20:25. Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn :00 TJÖRNS KOMMUN 2019-03-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17:00 20:25 Utses att justera Christy Whiddon Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn 2019-04-02

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 777 1 av 7 2013-04-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjuden: Anders Bergius, verksamhetsområdeschef/rektor,

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(21) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00 15.25 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(12) Paragrafer Sekreterare.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(12) Paragrafer Sekreterare. 1(12) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Clas-Göran Borrman (S) Lars

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 999 1 av 9 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdag den 16 april 2014, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen). Inbjudna: 17.00 Studie- och yrkesvägledarna, Ingemar Pettersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-22 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.00 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TJÖRNS KOMMUN 2017-11-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 16:20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2017-11-30 Paragrafer 206,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret Underskrifter Sekreterare Iréne Hillberg. Ordfö rande Inga-Lill Hast (M)

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret Underskrifter Sekreterare Iréne Hillberg. Ordfö rande Inga-Lill Hast (M) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-15 1 [16] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-08 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 15 maj, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-16 1 [18] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:50. Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn :00. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:50. Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn :00. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-24 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 18:50 Utses att justera John Sporrong Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 888 1 av 8 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-12-02 Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 9 december 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Kenneth

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 25 oktober 2018 Tid: 16:00-18:20 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 26 oktober 2018 Paragrafer: 74-82 Utses att justera: Camilla Olofsson(M) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 17:00 20:30. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 17:00 20:30. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-20 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 17:00 20:30 Utses att justera Daniel Bull Justeringens plats och datum Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17:00 19:25. Underskrifter Sekreterare. Gunnemar Olsson

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17:00 19:25. Underskrifter Sekreterare. Gunnemar Olsson TJÖRNS KOMMUN 2019-04-25 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17:00 19:25 Utses att justera Maud Hultberg Justeringens plats och datum Kommunhuset 2019-04-30 Paragrafer

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 december Tid: 15.00 19.35 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 december Paragrafer: 89-99 Utses att justera: Kenny Stolpe (MP) Underskrifter:

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tjörns Sparbank (Skärhamn) kl. 17:00 20.00 Ajournering, kl 19.20 19.50 Utses att justera Daniel Bull Justeringens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00 Beslutande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson (M) Michael Tranell (M) Mats Ahlbom

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Anders Bengtsson (KD)

Anders Bengtsson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lennart Carlsson (M), Ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-15 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl. 17:00 18:30 Utses att justera Maud Hultberg Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-20 1 [16] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10. 2017-05-31 1(11) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-05-31 kl. 11.00 12.20. Paragrafer 82-84, 86-88 Utses att justera Bo-Göran Bihl (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag 2017-06-02

Läs mer

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (13) Plats och tid Travmuseet, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli Elovsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2013-10-02 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 2 oktober kl. 9.00 11.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 20:00 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn

Läs mer