Underskrifter Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 08:30 19:15 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare ( omedelbar justering) Irene Hillberg Björn Möller Christer Olsson ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Anslaget sätts upp ( 30 och 31) ( och Anslaget tas ner ( 30 och 31) ( och 32-40) Protokollets förvaring Underskrift Kommunhuset i Skärhamn Irene Hillberg 1

2 Sida ande Björn Möller (M), ordförande Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande Daniel Magnusson (M) Gunnemar Olsson (L) Aida Tegeltija (L) Martina Gullbrandsson (KD) Bengt Andersson (C) Lars Andersson (KD) Svante Karlsson (S) Maria Jakobsson (S) Lisbeth Eriksson (S) Cecilia Månfagre (S) Christer Olsson (SD) Övriga närvarande Siv Ogeman (S) Ulf Landström (S) Daniel Bull (S) Bo Nyberg (S) Åsa Jansson, processledare, inbjuden Kurt Dahlberg, lokalsamordnare, inbjuden Marita Medin, förskolechef, inbjuden Robert Hallding, personalföreträdare Lärarförbundet Staffan Sjölund, förvaltningschef Susanne Pettersson avdelningschef Iréne Hillberg nämndsekreterare Jörgen Johansson, verksamhetskoordinator Kerstin Chavez Andersson, ekonom 2

3 26 Fastställande av dagordning Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: Punkt 17, fyllnadsval politisk fadder för Häggvall och Tångeröds område/enhet (Höviksnäs). 3

4 27 Avvikelserapport - tillfälliga händelser av ekonomisk art /7 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Nämnden har beslutat att införa avvikelserapport som stående punkt på nämndens dagordning. Detta är ett sätt för nämnden att skapa systematik i sin uppföljning utifrån gällande regelelverk samt ur revisonshänseende. Avvikelsen ersätter inte nämndens uppföljning av den egna ekonomi, utan är ett komplement till denna. Förvaltningschef, Staffan Sjölund, informerar om avvikande händelse på nämndens möte den 28 april Tidigare beslut BoU-nämnden BoU-nämnden , externa gymnasiet (fordonsprogrammets inriktning) BUN , information om möjlig avvikelse gällande ersättningar BUN , information om statsbidrag för förstelärare under första halvåret 2015 Samverkan FSG sunderlag Tjänsteutlåtande daterat

5 28 Ekonomisk uppföljning januari till mars samt helårsprognos /98 Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning för januari till mars Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till mars 2016 för verksamhetsområdena inom barn och utbildningsnämnden. Resultatet för perioden januari till mars visar ett positivt resultat på tkr (Inklusive ramjustering för ökade volymer i förskolan). Helårsprognosen är +- 0 tkr. Samverkan FSG sunderlag 1. Ekonomisk sammanställning över barn- och utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari till mars Förklarande text till ekonomisk sammanställning 3. Tjänsteutlåtande daterat

6 29 Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan 2016/ Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner begärd ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet i nuläget inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I det fall nämndens begäran beviljas av kommunfullmäktige är detta positivt för barnperspektivet. I det fall nämndens begäran inte beviljas innebär detta negativa konsekvenser för barnperspektivet. Under 2015 ökade antalet barn i förskolan mer än den budget som tilldelades nämnden. Volymökningen motsvarar en merkostnad på 2,5 mnkr. Nämnden begärde en ramjustering av kommunfullmäktige vilken beslutades hösten Något beslut om ramjustering för 2016 har inte tagits. Då nämnden har mottagit en ramjustering för 2015 och har kostnader motsvarande de medel som beviljats begär nämnden att en ramökning beslutas Om nämnden inte blir kompenserad för volymökningen under 2016 måste åtgärder för att minska kostnaderna vidtas omgående. Detta måste främst göras i form av minskning av personal med större barngrupper som konsekvens. Om detta blir aktuellt bedömer förvaltningen att nämnden riskerar att få betala tillbaka delar av det statsbidrag som utgått för att minska barngruppernas storlek läsåret 2015/2016. Förvaltningen bedömer även att konsekvenserna av en effektivisering omöjliggör att nämnden kan ta del av statsbidraget för den fortsatta satsningen på mindre barngrupper i förskolan kommande läsår. Samverkan FSG sunderlag Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Kommunstyrelsen 6

7 30 Remiss - Skola inkluderad frågan on nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende planering av elever i årskurs /76 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär, under förutsättning beslutet om avvecklingen av Långekärrs skola och förskola fastställs till , att kommunfullmäktige beviljar en tillfällig ramökning motsvarande 1,4 mnkr för Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i protokollet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet riskerar negativa konsekvenser för barnperspektivet. I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Långekärrs skolenhet per 1/ Efter beslutet har detta överklagats till förvaltningsrätten som beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut. För närvarande finns även en ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva att få tillstånd att bedriva skolan i fristående form. Denna ansökan är ännu inte behandlad av skolinspektionen. Nämnden har yttrat sig till Skolinspektionen i ett särskilt beslut. Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om konsekvenserna av att senarelägga avvecklingen av verksamheten vid Långekärrs skola. Förvaltningen bedömer att det finns två tillfällen varje läsår som möjliggör större förändringar av verksamheten sommarlov samt jullov. De bästa förutsättningarna är under sommarperioden mellan läsårsskiften. Detta beroende på längden på lovet samt att elever i årskurs 5 samt förskoleklass naturligt byter skola eller påbörjar sina studier. Då verksamheten vid Långekärrs skola är liten bedömer förvaltningen att det är rimligt att avveckla denna under jullovet. Dock har nämnden budgeterat utifrån kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att drift av Långekärrs skola under andra halvåret 2016 inte är budgeterad i nuläget. Förvaltningen bedömer att nämnden, om 7

8 avvecklingen av skolan senareläggs, bör begära att kompenseras för denna merkostnad. Om detta inte sker måste motsvarande effektivisering på 1,4 mnkr genomföras. Förvaltningen bedömer i övrigt att inga merkostnader uppkommer vid en framflyttad avveckling. Det är tidigare redovisat en tillfällig merkostnad för omlokalisering av verksamheten motsvarande ca 0,5 mnkr. Tidigare beslut BUN Kommunstyrelsen Samverkan FSG sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Svante Karlsson (S) föreslår att nämnden beslutar: att nämnden begär hos kommunfullmäktige att 1,4 mnkr beviljas för att driva Långekärrs skola och förskola vidare 2016, att Långekärrs skola och förskola inte avvecklas sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Gunnemar Olssons (L) förslag Nej- röst för Svante Karlssons(S) förslag Omröstningsresultat 8 Ja röster, Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Lars Andersson (KD), Daniel Magnusson (M), Gunnemar Olsson (L), Aida Tegeltija (L), Martina Gullbrandsson (KD) och Bengt Andersson (C). 6 Nej röster, Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (S), Maria Jacobsson (S), Lisbeth Eriksson (S), Cecilia Månfagre (S) och Christer Olsson (SD) Gunnemar Olssons (L) förslag väljs Skriftlig reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande: Om majoriteten i Tjörns kommun gör allvar i att avveckla den kommunala skolan i Långekärr är det viktigt att initiativet om att driva en skola och förskola i föreningsform underlättas, så att de negativa effekterna för barn, föräldrar och personal blir så liten som möjligt. 8

9 Att avveckla en skola mitt i ett läsår är mycket negativt. Det har framkommit i tidigare beslut och är också nu tydligt i förvaltningens nya och kompletterande konsekvensbeskrivning. När förvaltningen går igenom barnperspektivet indikeras negativa konsekvenser. et skickas till Kommunstyrelsen 9

10 31 Remiss - godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Långekärrs skola i Tjörns kommun 2016/75 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Nämnden ställer sig positiv till ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över ansökan från den ekonomiska föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva angående statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående grundskola. Ansökan avser nyetablering och ombildande av en befintlig kommunal skola till fristående form. I den bedömning som är gjord på nuvarande elevvolym bedömer förvaltningen att den merkostnad som nämnden får om sökanden ges rätt till bidrag av Skolinspektionen uppgår till ca 1 mnkr/år. Den ekonomiska samt organisatoriska effekterna av att bevilja föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva bedömer förvaltningen inte ge långtgående negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för nämnden eller kommunen vare sig kort- eller långsiktigt. Samverkan FSG sunderlag Utredning Skola 2025 Tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Svante Karlsson (S) yrkar på återremiss. 10

11 sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. et skickas till Skolinspektionen Kommunstyrelsen 11

12 32 Ansökan från Långekärrs skola ekonomisk förening om att bedriva fristående förskola i Tjörns kommun 2016/56 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Långekärrs skolas ekonomiska förenings ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven verksamhet med motivering att det i ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänkt att bedrivas i. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Långekärrs skolas ekonomiska förening har inkommit med en ansökan om att driva fristående (enskilt bedriven) förskola i Tjörns kommun. Barn- och utbildningsnämndens har tidigare beslutat om riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola i Tjörns kommun. När barn- och utbildningsnämnden godkänt och medgivit rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola har nämnden sedan tillsynsansvar över den enskilt bedrivna förskolan. I ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänkt att bedrivas i. För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna göra en fulltäckande bedömning av ansökan behöver nämnden få ta del av underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänk att bedrivas i. I den bedömning som är gjord på nuvarande antal förskolebarn bedömer förvaltningen att den merkostnad som nämnden får om sökanden ges rätt till bidrag av barn- och utbildningsnämnden uppgår till mellan 750 tkr/år och 1 mnkr/år Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå Långekärrs skolas ekonomiska förenings ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven verksamhet med motivering att det i ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler den enskilda förskolan är tänkt att bedrivas i. Samverkan FSG

13 sunderlag 1. Ansökan från Långekärrs skola ekonomisk förening om att bedriva fristående förskola i Tjörns kommun 2. Tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Nils Lackfors (S) yrkar på återremiss. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons förslag väljs. et skickas till Långekärrs skola ekonomisk förening 13

14 33 Ansökan från Ek-o-lek att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 2016/81 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Ek-o-lek barnomsorg AB före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschef att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg när förvaltningschef fått ta del av de underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ek-o-lek barnomsorg AB har inkommit med en ansökan om att driva fristående (enskilt bedriven) pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. Barn- och utbildningsnämndens har tidigare beslutat om riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. När barn- och utbildningsnämnden godkänt och medgivit rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg har nämnden sedan tillsynsansvar över den enskilt bedrivna pedagogiska omsorgen. I ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. För att barnoch utbildningsnämnden ska kunna göra en fulltäckande bedömning av ansökan behöver nämnden få ta del av underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänk att bedrivas i. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att delegera till förvaltningschef att besluta om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Ek-o-lek barnomsorg AB före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 14

15 Samverkan FSG sunderlag 1. Ansökan från Ek-o-lek barnomsorg AB att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 2. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Ek-o-lek barnomsorg AB 15

16 34 Ansökan från CFöretaget Dagbarnvårdare att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun 2016/ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Cföretaget Dagbarnvårdare före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till förvaltningschef att godkänna och medge rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg när förvaltningschef fått ta del av de underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Cföretaget Dagbarnvårdare har inkommit med en ansökan om att driva fristående (enskilt bedriven) pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. Barn- och utbildningsnämndens har tidigare beslutat om riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. När barn- och utbildningsnämnden godkänt och medgivit rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg har nämnden sedan tillsynsansvar över den enskilt bedrivna pedagogiska omsorgen. I ansökan saknas underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. För att barnoch utbildningsnämnden ska kunna göra en fulltäckande bedömning av ansökan behöver nämnden få ta del av underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänk att bedrivas i. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att delegera till förvaltningschef att besluta om godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg under förutsättning att Cföretaget Dagbarnvårdare före uppstart av verksamheten inkommer med underlag som redovisar i vilka godkända lokaler och i vilken utemiljö den enskilda pedagogiska omsorgen är tänkt att bedrivas i. 16

17 Samverkan FSG sunderlag 1. Ansökan från Cföretaget Dagbarnvårdare att bedriva pedagogisk omsorg i Tjörns kommun. 2. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Cföretaget Dagbarnvårdare 17

18 35 Remiss - ansökningar från fristående gymnasieskolor om godkännande som huvudman 2017/ /84 Barn- och utbildningsnämnden avstyrker samtliga ansökningar från fristående huvudmän. Samtliga ansökta utbildningar erbjuds redan av kommunala och fristående huvudmän inom GR-regionen. Ytterligare etableringar kan leda till ökade kostnader för Tjörns kommun. Nedanstående fristående gymnasieskolor har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman från och med läsåret 2017/2018. Skolinspektionen har översänt ansökningarna på remiss. Remissvar ska vara skolinspektionen tillhanda senast 12 maj Fristående gymnasieskolor Dnr 32:2016 Thorengruppen AB, yrkesgymnasiet i Göteborg 817 Thoren Innovation School AB, Göteborgs kommun 826 Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet i Göteborg 894 Stiftelsen Fryshuset, Göteborgs kommun 664 Magelungen Utveckling AB, Göteborgs kommun 731 IEAB International Education AB, Gymn.akademin 667 Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB, Göteborgs kommun 619 Sveriges Ridgymnasium AB, Kungsbacka kommun 839 Thorengruppen AB, Samhällsvetenskap o administration 801 Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium, Göteborgs kommun 635 Öckeröhallen AB, Prästängens gymnasieskola i Öckerö 1050 Samverkan FSG , information sunderlag 1. Ansökningar från fristående gymnasieskolor om godkännande som huvudman 2017/ Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl et skickas till Skolinspektionen 18

19 36 Remiss - motion gällande ålderslärare 2016/3 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ålderslärare men att denna bedöms medföra en ökad personalkostnad vilken inte är budgeterad under 2016 eller Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att motionens påverkar verksamhet med barn positivt under förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt Kommunkansliet har på remiss översänt en motion från Sverigedemokraterna avseende ålderslärare till barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att behålla värdefull kompetens samt att stärka kärnverksamheten i skolan genom att tillföra den personalresurs. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv motionens grundidé men anser att detta inte kan genomföras utan att en finansiering motsvarande den ökade personalkostnaden tilldelas nämnden. Samverkan FSG sunderlag 1. Kommunfullmäktige Motion gällande ålderslärare 3. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Kommunstyrelsen 19

20 37 Ny reviderad delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område 2015/394 Nämnden beslutar godkänna revidering av delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område enligt förvaltningens förslag. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordningen på grund av ändringar i organisationen. En ny tjänst som verksamhetskoordinator har tillsatts. Följande ändringar har gjorts: 1. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Ärende Delegat Villkor/ kommentar 1.5 om mottagande av barn från annan kommun på grund av särskilda skäl och inhämtande av yttrande från den andra kommunen. 1.6 om interkommunal ersättning - Kommuner inom GR enligt gällande prislista. - kommuner utanför GR enligt överenskommelse Förv.chef Rätt till vidaredelegering Förv.chef Avd.chef Efter särskild utredning Överenskommelse genom avtal (ej muntlig) 2. Förskoleklass/grundskola/grundsärskola 2.4 om mottagande av barn från annan kommun på grund av särskilda skäl och inhämtande av yttrande från den andra kommunen 2.4 om mottagande av barn från annan kommun p g a särskilda skäl och inhämtande Förv.chef Rätt till vidaredelegering Förv.chef Avd.chef Efter särskild utredning Avd.chef 20

21 av yttrande från den andra kommunen. 2.5 om mottagande av elev från annan kommun utanför GR-regionen samt yttrande till annan kommun utanför GRregionen om mottagande elev. 2.6 om interkommunal ersättning - Kommuner inom GR enligt gällande prislista. - Kommuner utanför GR enligt överenskommelse. 2.7 Skyldighet att anordna utbildning i grundskolan till alla som har rätt till sådan utbildning Förv.chef Rätt till vidaredel. Förv.chef Rätt till vidaredel. Förv.chef Ej rätt till vidaredelegering 2.8 om mottagande av elev från annan kommun i andra fall Förv.chef Ej rätt till vidaredelegering 3. Gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunens aktivitetsansvar 3.6 Kostnaden för förlängd undervisning (över 3 år) IKE Förv.chef Rätt till vidaredel. Avd.chef I samråd med förv.chef 3.10 Tilläggsbelopp Förv.chef Rätt till vidaredel Skolskjuts Förv.chef Rätt till vidaredel. Avd.chef 6. Personal 6.10 Förhandlingsansvarig enligt MBL 7. Övrigt Förv.chef/ avd.chef/fsk.chef/rektor I samråd med överordnad chef (gäller ej förv.chef) 7.12 Beviljande av skolskjuts p g a särskilda omständigheter (dispens från skolskjutsreglerna) Förv.chef Rätt till vidaredel. Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinator Verksamhetskoordinator 21

22 Tidigare beslut BUN Samverkan FSG sunderlag 1. Ny revidering av delegationsordning inom barn- och utbildningsnämndens område. 2. Tjänsteutlåtande daterat et skickas till Samtliga delegationsansvariga 22

23 38 Anmälan av delegeringsbeslut /8 Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade delegeringsbesluten. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden tantagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Från: Förvaltningschefen Dnr 2016/96 Dan Christoffersson utses som ansvarig rektor för vuxenutbildningen i Tjörns kommun fr.o.m och tills vidare. Från: Rektor Rönnängs skola Dnr 2016/93 Utredning om kränkande behandling, elever i Rönnängs skola. Dnr 2016/92 Händelseanmälan, elev årskurs 3. Från: Rektor Häggvallskolan Dnr 2016/19 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 9. Dnr 2016/116 Utredning om kränkande behandling, elev åk 6, har påbörjats. Dnr 2015/407 Utredning kränkande behandling, elev i åk 6, har påbörjats. Dnr 2015/368 Utredning om kränkande behandling, elev åk 6, har påbörjats. Från: Rektor Bleketskolan Dnr 2016/103 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7. 23

24 Dnr 2016/104 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 6. Dnr 2016/105 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7. Dnr 2016/106 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7. Dnr 2016/126 Utredning om kränkande behandling har påbörjats, elev åk 7 Från: Rektor Myggenäs skola Dnr 2015/334 Avslutande av kränkningsärende, elev årskurs 4. 24

25 39 Information/redovisning 2016/9 Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. Barnkonventionen Ordförande har deltagit i ett informationsmöte angående barnkonventionen. Ytterligare information kommer att redovisas för nämnden vid ett senare tillfälle. Fadder informerar Inga fadderbesök har gjorts. Projekt Skapande skola Dnr 2016/ Åsa Jansson, processledare, informerar om projekt Skapande skola för läsåret 2016/2017. Lokalbehov Kurt Dahlberg, lokalsamordnare, informerar om förskolans och grundskolans lokalbehov. Statistik Marita Medin, förskolechef informerar om aktuell statistik för förskolan. Fritidshem statistik för mars månad 2016 Vårdnadsbidrag mars 2016 Status kommunalt aktivitetsansvar Susanne Pettersson, avdelningschef, informerar om kommunalt aktivitetsansvar för bl a TUMS-eleverna. Nyanlända Susanne Pettersson, avdelningschef, informerar om nyanlända. Sjukfrånvarostatistik Jörgen Johansson, verksamhetskoordinator, informerar om pågående arbete med analys och handlingsplan angående sjukfrånvarostatistik av förskolans personal. Budget och mål 2017 Staffan Sjölund, förvaltningschef, informerar om budget och mål Statsbidrag för lärarlönelyftet Förvaltningen informerar om statsbidrag för lärarlönelyftet. Skolinspektionens tillsyn grundsärskola 25

26 Dnr 2016/ Skolinspektionens beslut, , för grundsärskola, efter tillsyn i Fridas hage särskola i Tjörns kommun. Skolinspektionens tillsyn förskoleklass och grundskola i Häggvallskolan Dnr 2015/403 Skolinspektionens beslut, , för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Häggvallskolan. Redovisning kommer på nämndens möte i juni. 26

27 40 Fyllnadsval - polititisk fadder för Häggvall och Tångeröds område/enhet (Höviksnäs) 2016/145 Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Ulf Landström, tillsammans med Gunnemar Olsson, Peter Andersson och Daniel Bull, som politisk fadder för Häggvall/Tångeröds enhet (Höviksnäs) Eva Fornes har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Eva Fornes hade också ett uppdrag som politisk fadder för Häggvall/Tångeröds område/enhet (Höviksnäs). et skickas till Rektor Elisabeth Wikberg Rektor Maria Bergius Förskolechef Linda Markus Förskolechef Marita Medin (pedagogisk omsorg) 27

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-29 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2016-10-04

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-01-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 18:30 Utses att justera Nils Lackfors Justeringens plats och datum Kommunhuset 2017-01-24

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 20.15 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-05-27

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 08:30 18.30 Utbildning 08.30-12.30, nämndmöte 16.30-18.30. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 08:30 18.30 Utbildning 08.30-12.30, nämndmöte 16.30-18.30. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-18 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl. 08:30 18.30 Utbildning 08.30-12.30, nämndmöte 16.30-18.30 Utses att justera Lisbeth

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 19 februari 2015, kl 17.00, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen kl 17:00 20:30 Utses att justera Svante Karlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 18 december, kl 17.00-18.15, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-14 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.40 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 18.40 Utses att justera Svante Karlsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2017-02-20

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 4 2013-03-04 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 mars 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjudna: Rektorer och lärare från Häggvall-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 777 1 av 7 2013-04-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjuden: Anders Bergius, verksamhetsområdeschef/rektor,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-22 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.00 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 999 1 av 9 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdag den 16 april 2014, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen). Inbjudna: 17.00 Studie- och yrkesvägledarna, Ingemar Pettersson

Läs mer

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret Underskrifter Sekreterare Iréne Hillberg. Ordfö rande Inga-Lill Hast (M)

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret Underskrifter Sekreterare Iréne Hillberg. Ordfö rande Inga-Lill Hast (M) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-15 1 [16] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-08 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 15 maj, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 888 1 av 8 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-12-02 Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 9 december 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Kenneth

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-20 1 [16] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 20.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 20:00 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) Plats och tid Rörö Skola, klockan 16.00 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingvar Svensson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö klockan 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Martina Kjellqvist (KD) Claes Danielsson (M) Ronnie Bryngelsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-19 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 21.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M)

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M) NORRTÄLJE KOMMUN Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-16 BUN 44 VERKSAMHETSBESÖK VID KOCKARSKOLAN... 1 BUN 45 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 46 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, MARS 2015... 3

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C), ersättare för Peter Jonsson (M) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott [10]

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott [10] Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-05-26 1 [10] Plats och tid Bleketskolan, kl 13.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Inga-Lill Hast (M) Gunnemar Olsson (FP) Torsten Gustafsson (S) Owe

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer