Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39)"

Transkript

1 Sida 1 (39) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 08:00-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Sekreterare Jonatan Engström Paragraf Ordförande Johan Holmberg (S) Justerande Anna Vedin (M) Övriga deltagare Robert Hallman Sektorchef kultur och samhällsservice Clara Engstrand Kommunledningssektorn Tony Övringe Sektor kultur och samhällsservice Maria Andersson Sektorchef skola Cristine Lysell Sektor skola Ann Ryström Sektor skola Frida Byrsten Sektor skola Lars Berfenhag Sektor skola 25 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsutskottet Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Jonatan Engström ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FA E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (39) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Information från sektor kultur och samhällsservice... 5 Information från sektor skola... 6 Yttrande till Skolinspektionen om anmälan om situationen för elev på Kareby skola, :974 (Dnr KS2015/464)... 7 Information från PNU om arbetsmiljö... 8 Systematiskt kvalitetsarbete Rapport 2 läsåret 14/15, Övergång, samverkan och omvärld (Dnr KS2015/304)... 9 Verksamhetschef för medicinska och psykologiska elevhälsan (Dnr KS2015/421) Inköp av kompetensutveckling för lärare i grundskolan (Dnr KS2015/653) Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr KS2014/2507) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Rytmus AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/345) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola från Thoren Innovation School AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/346) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/358) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Magelungen Utveckling AB (Dnr KS2015/359) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Kitas utbildning AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/360) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Lärande i Sverige AB (Dnr KS2015/371) Yttrande över ansökan om godkännande för en fristående skola från Idrottens skola i Göteborg AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/375) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Ekonomigymnasiet Sverige AB (Dnr KS2015/379) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Af Affärseffekt AB (Dnr KS2015/380) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Nordens teknikinstitut AB (Dnr KS2015/390) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Kajan Friskola AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/403) Yttrande över ansökan om huvudman för en fristående skola från Svenska Trend Förslags AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/431) Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Kitas utbildning AB (Dnr KS2015/450) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola från Hermods gymnasium i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/660)... 39

3 Sida 3 (39) 22/2015 Val av justerare Till justerare föreslås Anna Vedin (M). Ordförande meddelar att protokollet justeras efter sammanträdet. Till justerare utses Anna Vedin (M).

4 Sida 4 (39) 23/2015 Tillkommande och utgående ärenden Inga tillkommande eller utgående ärenden. Föredragningslistan fastställs.

5 Sida 5 (39) 24/2015 Information från sektor kultur och samhällsservice Robert Hallman, sektorchef, informerar om: Civilsamhällets roll Robert Hallman, Clara Engstrand och Tony Övringe informerar om utredning kring föreningsbidrag i Kungälvs kommun: Uppdraget Mål och syfte Nuvarande föreningsbidrag Nulägesrapport för projektet Johan Holmberg informerar om: Idrottsrådet Jan Tollesson: Lyfter fråga om utskottets möjlighet att träffa Sisu Informationen antecknas till protokollet.

6 Sida 6 (39) 25/2015 Information från sektor skola Sektorchef och verksamhetschefer informerar om: Februariprognos Eventuella möjligheter till lokaleffektivisering Frida Byrsten, verksamhetsutvecklare: Redovisar för inkomna kränkningsärenden Rapporterar om beslut från Skolinspektionen Informationen antecknas till protokollet.

7 Sida 8 (39) 27/2015 Information från PNU om arbetsmiljö Jan Tollesson (FP) informerar om personal- och näringslivsutskottets arbetsgrupp som arbetar med en Strategi för högre frisknärvaro. Informationen antecknas till protokollet.

8 Sida 9 (39) 28/2015 Systematiskt kvalitetsarbete Rapport 2 läsåret 14/15, Övergång, samverkan och omvärld (Dnr KS2015/304) Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skollagen kap. 4 3). I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid tre tillfällen under läsåret. Denna rapport fokuserar på målområde Samverkan mellan förskola/skola och hem, Övergång och samverkan samt Skolan, omvärlden och utbildningsval. Rapporten skickas ut till utskottsledamöterna, och informationen om rapporten antecknas till protokollet. sunderlag Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete Rapport 2 läsåret 14/15, Övergång, samverkan och omvärld Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete sektor skola Uppföljningsrapport 2 Samverkan övergångar och omvärld Bilaga Plan för samverkan och övergång förskola-förskoleklass Bilaga Riktlinjer för övergångar åk 6-7 Kungälv vt Bilaga Riktlinjer och plan för övergång grundskola till gymnasieskola Bilaga Plan för mottagande i särskola Bilaga Rutiner för avlämnande av elever gymnasiesärskola Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: För kännedom till: Maria Andersson, sektorchef Stefan Wigren, verksamhetschef Cristine Lysell, verksamhetschef Ann Ryström, verksamhetschef Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare

9 Sida 10 (39) 29/2015 Verksamhetschef för medicinska och psykologiska elevhälsan (Dnr KS2015/421) Kommunstyrelsen är ansvarig vårdgivare för Kungälvs kommuns medicinska och psykologiska elevhälsa som omfattar eleverna från förskoleklass till gymnasieskola. Detta innebär bland annat att se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete och finns rutiner för att anmäla fel och missförhållanden och för att tillgodose en hög patientsäkerhet och kvalitet i vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en verksamhetschef utses med ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna och den faktiska vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Annika Holm Eriksson föreslås att bli utsedd till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska elevhälsan. sunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetschef för medicinska och psykologiska elevhälsan Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Verksamhetschefens uppdrag Protokollsutdrag - Förordnande av verksamhetschef för medicinska och psykologiska elevhälsan - Bildningsutskottet Förslag till kommunstyrelsen Nuvarande chef för sektor skolas stödenhet som inkluderar den medicinska och psykologiska elevhälsan, Annika Holm Eriksson, utses till verksamhetschef för medicinska och psykologiska elevhälsan. Expedieras till: För kännedom till: Verksamhetschef elevhälsan, Annika Holm Eriksson

10 Sida 11 (39) 30/2015 Inköp av kompetensutveckling för lärare i grundskolan (Dnr KS2015/653) Kommunstyrelsen beslutade i årsplan 2015 om att extra resurser skulle avsättas för tilläggsuppdrag om kompetensutveckling för lärare på grundskolenivå. Satsningen ska bidra till att uppfylla kommunstyrelsens resultatmål att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och därmed minska segregationen och öka jämlikheten i kommunen. Vid framtagande av förslag till utbildningsinsats är det viktigt att både innehåll och former grundar sig i vad forskning har visat ger en reell effekt ute i klassrummet. Förändringsarbete genom kompetensutveckling behöver en stark koppling till den pedagogiska vardagen för att lyckas och här är det kollegiala lärandet en viktig framgångsfaktor. Detta har varit viktiga utgångspunkter för framtagandet av ett fortbildningspaket som sträcker sig från 2015 till 2017 och omfattar totalt 6 miljoner kronor. Fortbildningspaketets fokusområden är: digitalt lärande, språkutvecklande arbetssätt, likabehandling, bedömning för lärande och matematik/no. Genomförandet kommer att ske med stöd av GR-Utbildning. Utöver detta fortbildningspaket genomförs ytterligare kompentensutveckling för enskilda lärare och arbetslag inom ramen för den särskilda satsningen. sunderlag Tjänsteskrivelse Inköp av kompetensutveckling för lärare i grundskolan Bilaga överenskommelse GR U och Kungälv Bilaga Projektplan, Kompetensutveckling Kungälv Förslag till kommunstyrelsen Avtal om fortbildningsinsats mellan Kungälv kommun och GR Utbildning, Överenskommelse mellan Kungälv kommun och GR Utbildning daterad , godkänns. Anteckning till protokollet lämnas av Anna Vedin (M) och Monica Haraldsson (M), se bilaga. Anna Vedin (M) och Monica Haraldsson (M) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till: Maria Andersson, sektorchef skola För kännedom till:

11 Sida 12 (39) 31/2015 Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr KS2014/2507) Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda olika alternativ på barnomsorg på obekväm arbetstid och återkomma till kommunfullmäktige med förslag senast halvårsskiftet Sju olika alternativ har utretts där två till tre alternativ tillsammans bedöms kunna täcka behovet av barnomsorg. För att kunna genomföra barnomsorg på all obekväm arbetstid bedömer förvaltningen att 3 miljoner i ökad ram behöver tillföras barnomsorgsverksamheten. sunderlag Tjänsteskrivelse Uppdrag att utreda olika alternativ till barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till kommunfullmäktige Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Ann Ryström, verksamhetschef Maria Andersson, sektorchef För kännedom till: Jonatan Bengtsson, verksamhetsutvecklare

12 Sida 13 (39) 32/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Rytmus AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/345) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Rytmus AB om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2015/2016. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Rytmus AB i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

13 Sida 14 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box 5073, Göteborg För kännedom till:

14 Sida 15 (39) 33/2015 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola från Thoren Innovation School AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/346) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Thoren Innovation School AB om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning på befintliga skolor. sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola från Thoren Innovation School AB i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

15 Sida 16 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box 23069, Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

16 Sida 17 (39) 34/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/358) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning på befintliga skolor. sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

17 Sida 18 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

18 Sida 19 (39) 35/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Magelungen Utveckling AB (Dnr KS2015/359) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Magelungen AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Göteborg från och med läsåret 2016/2017. Nyetableringen kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst få negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Magelungen Utveckling AB Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

19 Sida 20 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

20 Sida 21 (39) 36/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Kitas utbildning AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/360) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Kitas utbildning AB om att utöka antalet platser på en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Kitas utbildning AB i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

21 Sida 22 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

22 Sida 23 (39) 37/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Lärande i Sverige AB (Dnr KS2015/371) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Lärande i Sverige AB om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Lärande i Sverige AB Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

23 Sida 24 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

24 Sida 25 (39) 38/2015 Yttrande över ansökan om godkännande för en fristående skola från Idrottens skola i Göteborg AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/375) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB om att etablera en gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Nyetableringen kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande för en fristående skola från Idrottens skola i Göteborg AB i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

25 Sida 26 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

26 Sida 27 (39) 39/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Ekonomigymnasiet Sverige AB (Dnr KS2015/379) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Ekonomigymnasiet Sverige AB om att etablera en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Ekonomigymnasiet Sverige AB Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

27 Sida 28 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

28 Sida 29 (39) 40/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Af Affärseffekt AB (Dnr KS2015/380) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Af Affärseffekt om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Af Affärseffekt AB Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

29 Sida 30 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

30 Sida 31 (39) 41/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Nordens teknikinstitut AB (Dnr KS2015/390) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Nordens teknikinstitut AB om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola, Mediegymnasiet i Göteborgs kommun, från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning på befintliga skolor. sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Nordens teknikinstitut AB Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

31 Sida 32 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

32 Sida 33 (39) 42/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Kajan Friskola AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/403) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Kajan Friskola AB om en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Etableringen kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst få negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola från Kajan Friskola AB i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

33 Sida 34 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

34 Sida 35 (39) 43/2015 Yttrande över ansökan om huvudman för en fristående skola från Svenska Trend Förslags AB i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/431) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Svenska Trend Förlags AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Arsonius Gymnasium i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning på befintliga skolor. sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om huvudman för en fristående skola från Svenska Trend Förslags AB i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

35 Sida 36 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box 23069, Stockholm Göteborgs Regionen Box 5073, Göteborg För kännedom till:

36 Sida 37 (39) 44/2015 Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Kitas utbildning AB (Dnr KS2015/450) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Kitas utbildning AB om att utöka antalet platser på en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med läsåret 2016/2017. Utökningen av antalet platser kommer varken att bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Kommunen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens organisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för en fristående skola i Göteborgs kommun från Kitas utbildning AB Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tilläggsyrkande Johan Holmberg (S): 1. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 2. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Anna Vedin (M): Kungälvs kommun har inget att erinra då verksamheten inte anses påverka oss. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Johan Holmbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Johan Holmbergs (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Johan Holmbergs (S) yrkande och 2 nej-röster för Anna Vedins (M) yrkande antar bildningsutskottet Johan Holmbergs yrkande.

37 Sida 38 (39) Ledamot Ja Nej Avstår Johan Holmberg (S) Anna Vedin (M) Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Summa: Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. 2. Kungälvs kommun bedömer att ytterligare etablering av fristående 3. Kungälvs kommun vill att Skolinspektionen visar stor försiktighet vid Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

38 Sida 39 (39) 45/2015 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola från Hermods gymnasium i Göteborgs kommun (Dnr KS2015/660) Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från Hermods Gymnasium i Göteborgs kommun om byte av huvudman för en befintlig gymnasieskola i Göteborgs kommun från och med 1 januari Kommunen bedömer att bytet av huvudman inte får några ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för kommunens skolväsende. sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola från Hermods gymnasium i Göteborgs kommun Bilaga Utbildningsutbud Mimers Hus gymnasium Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen från Skolinspektionen. Expedieras till: Skolinspektionen Registrator Box Stockholm Göteborgs Regionen Box Göteborg För kännedom till:

39 Anteckning till Ärende 9 KS 2015/653-1 Kompetensutveckling för lärare i grundskolan Tanken att kompetensutveckla lärare är god. Dock bör man inte ha för många utbildningar igång samtidigt då tiden som en lärare har till egen utbildning är begränsad. För tillfället pågår b la matematiklyftet. Att dessutom påbörja GR utbildningen under innevarande år anser vi ta för mycket kraft från redan påbörjad utbildning och från det ordinarie arbetet. Därför anser vi att utbildningsperioden skall vara Anna Vedin (M) Monica Haraldsson (M)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-30 Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-30 Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-16:30 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset Tid Onsdagen den 3 maj klockan 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 11:00-16:30 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Martin Högstedt (UP) Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers Hus sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Johan Holmberg (S) Sekreterare Theresa Härsjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande 13.00-16.20 Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13.00-17.30 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 10:00-15:00 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-16:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Plats Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen Tid Onsdagen den 30 mars kl 11:00-16:45 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 13:30-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Sida 1 (20) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) 160-177 kl 11.45-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (17) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-17:00 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Klockan 15.00 17.20 Matilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Information från sektor kultur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 30 mars 2016 klockan 13:00-16:00 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 8:00 09:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Bengt Å Andersson (S) Ersätter Carina Emanuelsson (S) Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Hörsal 1 Mimers Hus klockan 9:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Vice ordförande Gun-Marie Daun (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Kerstin

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, plan 5, sammanträdesrum Verkstaden klockan 14:30-17:00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande, 14.30 16.20 Fredrik Schandorff

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 09:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Ulrika Winblad (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 2 mars 2016 klockan 13:00-16:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare och dag för justering Utses. Förslag till dag för justering: onsdagen den 4 juni efter sammanträdet 3 Tillkommande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-21:00 ande Mona Haugland (S) Ordförande i rådet Jan Tollesson (L) Kommunstyrelsen Martin Högstedt (UP) Kommunstyrelsen Matilda Jansson (L)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 4 maj 2016 klockan 8:00- Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) (ordförande) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) (vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Västra porten, plan 2 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Kerstin Petersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Förskola & Grundskola arbetsutskott KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 08:30-11.30 ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Axel

Läs mer