Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)"

Transkript

1 Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Sekreterare Jonatan Engström Paragraf Ordförande Johan Holmberg (S) Justerande Anna Vedin (M) Övriga deltagare Åsa Tollbom Sektor kultur och samhällsservice Robert Hallman Sektorchef kultur och samhällsservice Clara Engstrand Kommunledningssektor Clara Helgesson Kommunledningssektor Maria Andersson Sektorchef skola Jonatan Bengtsson Sektor skola Cristine Lysell Sektor skola Frida Byrsten Sektor skola 125 Stefan Wigren Sektor skola Ann Ryström Sektor skola Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsutskottet Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Jonatan Engström ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (13) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Kungälvs kommuns kulturstipendium 2015 (Dnr KS2015/1039)... 5 Kungälvs kommuns kulturpris 2015 (Dnr KS2015/1049)... 7 Information från sektor kultur och samhällsservice... 8 Förslag på regelverk för föreningsbidrag och taxor i Kungälvs kommun (Dnr KS2015/237)... 9 Information om styrdokument Svar på motion om undervisning i vardagsekonomi (Dnr KS2015/560) Information från sektor skola Övrig information... 13

3 Sida 3 (13) 117/2015 Val av justerare Till justerare föreslås Anna Vedin (M). Ordförande meddelar att protokollet justeras måndagen den 28 september klockan 12:00 på enheten för kommunkansli och juridik. Till justerare utses Anna Vedin (M).

4 Sida 4 (13) 118/2015 Tillkommande och utgående ärenden Övrig information Föredragningslistan fastställs.

5 Sida 5 (13) 119/2015 Kungälvs kommuns kulturstipendium 2015 (Dnr KS2015/1039) Kungälvs kommun delar årligen genom, kommunstyrelsens bildningsutskott, ut ett kulturstipendium om kronor. Stipendiet delas ut till en eller flera kulturstipendiater med anknytning till kommunen, som visat lovande förutsättningar inom kulturella eller konstnärliga områden. Inom ansökningstiden 2015 har tretton ansökningar och nomineringar till stipendiet inkommit. sunderlag Tjänsteskrivelse Kungälvs kommuns kulturstipendium Bilaga Ansökan Bilaga Mötesanteckningar kultur och fritidsberedningen april Bilaga Ansökan kulturstipendium Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Ansökan Levande poeters sällskap Bilaga Ansökan Elisabeth Österlund Bilaga Ansökan Tillsammans för Kungälv Bilaga Ansökan Kungälvs kommuns kulturstipendium Bilaga Kulturstipendium maj Bilaga Meritförteckning ansökan Git Andersson och brodöserna tilldelas Kungälvs kommuns kulturstipendium om 5000 kronor för sitt enträgna arbete att med nål och tråd visa Kungälvs historia i sina broderier. Resultaten visas både lokalt, regionalt och i nordiska sammanhang och är användbara för att pedagogiskt och för alla åldrar visa Kungälvs och Bohusläns historia från vikingatid och framåt. Git Andersson och brodöserna får tillsammans stipendiet både för uppmuntran av det fortsatta arbetet och för att uppmärksamma deras kulturhistoriska gärning som kommer att finnas till glädje för många under lång tid framöver. Föreningen Tillsammans för Kungälv genomförde en manifestation och konsert för medmänsklighet och kärlek i augusti som fått både stor uppmärksamhet och uppskattning. Föreningen tilldelas Kungälvs kommuns kulturstipendium om 5000 kronor som en uppmuntran att fortsätta det goda arbete som de startat i att inspirera och göra möjligt för fler människor att engagera sig. Målsättningen i föreningens arbete är att bidra till ett bättre samhälle där alla kan känna sig välkomna och trygga oavsett bakgrund eller ålder, och där kulturen kan utgöra en drivkraft i samhällsutvecklingen. Expedieras till: Åsa Tollbom

6 Sida 6 (13) För kännedom till:

7 Sida 7 (13) 120/2015 Kungälvs kommuns kulturpris 2015 (Dnr KS2015/1049) Kungälvs kommun utser genom kommunstyrelsens bildningsutskott årligen en kulturpristagare med anknytning till kommunen för värdefulla insatser inom konstnärliga eller kulturella områden. tas utifrån inkomna nomineringar eller genom förslag från utskottets ledamöter. Under nomineringstiden 2015 har elva nomineringar inkommit. sunderlag Tjänsteskrivelse Kungälvs kommuns kulturpris Bilaga Mötesanteckningar kultur och fritidsberedningen april Bilaga Nominering Bilaga Nominering Bilaga Nominering Bilaga nominering Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Till kulturpristagare 2015 utses författaren Kenneth Gustafson för sitt engagerade arbete att i sina böcker skildra Bohusläns historia. Gustafson har även skrivit en ungdomsbok, Rettiburs svärd, som med dramatik och spänning skildrar Kungahällas överfall av venderna Genom att levandegöra historien i ord i form av böcker för olika åldrar gör författaren en kulturgärning som är väl värd att hedra. Expedieras till: Åsa Tollbom För kännedom till:

8 Sida 8 (13) 121/2015 Information från sektor kultur och samhällsservice Robert Hallman, sektorchef, informerar om: Ombyggnaden utanför stadshusets entré Tertialrapport 2 Informationen antecknas till protokollet.

9 Sida 9 (13) 122/2015 Förslag på regelverk för föreningsbidrag och taxor i Kungälvs kommun (Dnr KS2015/237) Clara Engstrand och Robert Hallman presenterar det förslag till regelverk som arbetats fram inom ramarna för utredningen om föreningsbidrag. Utskottet för dialog kring förslaget och kommer med synpunkter på innehållet. sunderlag Skrivelse Förslag kring nytt regelverk utkast Informationen och dialogen antecknas till protokollet.

10 Sida 10 (13) 123/2015 Information om styrdokument Clara Helgesson, utvecklingsledare, informerar om arbetet med styrdokument: Pågående översyn av strukturen Arbetet i tre steg Den hierarkiska ordningen för styrdokumenten Informationen antecknas till protokollet.

11 Sida 11 (13) 124/2015 Svar på motion om undervisning i vardagsekonomi (Dnr KS2015/560) Motionen har lämnats in av Anders Holmensköld (M), Lennart Jonsson (M), Benny Strandberg (KD) och Hans Torwald (C) och kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till förvaltningen. Motionärerna skriver att man ser med oro på utvecklingen där allt fler unga genom SMS-lån och liknande upplägg hamnar i skuldfällan. Vidare anser man att det effektivaste motmedlet heter utbildning och att det därför är ett fullständigt naturligt steg att skolan och samhället tar på sig rollen att rusta våra unga med kunskap hur man inte ska hamna i skuldfällan. Förslaget är att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fr om läsåret 2017/2018 utbilda samtliga elever i gymnasiet och årskurs 9 i vardagsekonomi för att inte hamna i skuldfällan. Förvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom utbildning för elever i både grundskolan och gymnasieskolan redan äger rum. sunderlag Tjänsteskrivelse Svar på motion om undervisning i vardagsekonomi Bilaga Motion om bättre rustade unga konsumenter Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Anna Vedin (M) och Monica Haraldsson (M) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till: Maria Andersson För kännedom till:

12 Sida 12 (13) 125/2015 Information från sektor skola Sektorchef, verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare informerar om: Pedagogiskt bokslut Tertialrapport 2 ekonomi, samt målbedömning och måluppfyllelse utifrån strategiska mål och resultatmål. Planering inför 2016 vuxenutbildningen Cristine Lysell, verksamhetschef grundskola, informerar om: Grundskolan åk 7-9 styrdokument, elevstatistik, högstadieskolornas utmaningar, samt aktuella händelser. Elevpeng och strukturresurser Frida Byrsten, verksamhetsutvecklare, informerar om: Tillbud och olycksfall inom sektor skola det senaste halvåret Informationen antecknas till protokollet.

13 Sida 13 (13) 126/2015 Övrig information Utskottet önskar att vid nästkommande sammanträde få en genomgång av projektet Giftfri förskola. Anna Vedin (M) informerar om sitt deltagande vid programrådet för fordon- och transportprogrammet. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27)

Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27) Sida 1 (27) Plats och tid Bohusrummet, Kl 08.30-18.15 ande Miguel Odhner (s) Ordförande Bengt Gustafsson (m) Vice ordförande Morgan Hedman (s) Mats Frisell (s) Ingela Rossi (s) Yvonne Byberg (s) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58) Sida 1 (58) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:50 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Plats och tid Kommunhuset 21 februari 2013 kl. 08.30-12.15 ande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Thore Svenson (M), SOC

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer