Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)"

Transkript

1 Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali (S) 42-58kl Sekreterare Ulrika Landin Paragraf Ordförande Håkan Olsson (S) Justerande Ej närvarande Johan Holmberg (S) Mona Haugland (S) Övriga deltagare Ulrika Landin Kommunledningssektorn Lisa Strandberg Werlenius Sektor skola 44- Karin Fahleson Sektor skola 44, 46 Lennart Karlsson Kommunledningssektorn 44 Åsa Berglie Kommunledningssektorn 44 Robert Hallman Sektor kultur och samhällsservice Mariella Sivertstrand Sektor kultur och samhällsservice 42 Kjell Persson Sektor kultur och samhällsservice Catharina Bengtsson Sektor skola 42, Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsutskottet Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Ulrika Landin ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (23) Gunilla Hansson Servicesektorn Ann Ryström Sektor skola 44 Annika Lindell Kommunledningssektorn 46

3 Sida 3 (23) Innehållsförteckning Val av justerare... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Information från sektor kultur och samhällsservice... 6 Höjda sponsorbidrag till idrottsföreningar (Dnr KS2013/640)... 8 Information från sektor skola... 9 Svar på motion om att Kungälvs kommun undviker att köpa in produkter med genmodifierade komponenter (Dnr KS2012/642) Resursfördelningsmodell, sektor skola (Dnr KS2012/1832) Karriärtjänster för lärare (Dnr KS2013/745) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Tekniska Institut AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/333) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Jensen education College AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/345) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Plusgymnasiet AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/342) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Edinit AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/424) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Thorengruppen Innovation School AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/419) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Göteborgs Tekniska College AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/393) Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun (Dnr KS2013/392) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Ljud och Bildskolan LBS AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/385) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Distra Utbildningscenter AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/380) Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från IT gymnasiet Sveriges AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/377) Bildningsutskottets sammanträdestider... 23

4 Sida 4 (23) 40/2013 Val av justerare Ordföranden meddelar att protokollet justeras på enheten för kommunkansli och juridik torsdagen den 25 april 2013 kl Johan Holmberg (S) föreslås justera sammanträdets protokoll. Beslut Johan Holmberg (S) utses att justera sammanträdets protokoll.

5 Sida 5 (23) 41/2013 Tillkommande och utgående ärenden Inga tillkommande eller utgående ärenden. Beslut Föredragningslistan fastställs.

6 Sida 6 (23) 42/2013 Information från sektor kultur och samhällsservice Robert Hallman sektorchef informerar om: o Kulturplan (sker i samarbete med Västra Götalandsregionen- förvaltningens mål är att kunna presentera ett förslag till kulturplan våren 2014 o Mimers kulturhus o Kundcenter- förvaltningen har fattat beslut om tydligare inriktning för nuvarande Medborgarservice o System för rapportering från föreningar o Önskemål om samverkan/ stöd från föreningar med flera Strandverket konsthall Teater Tofta o Delregional samverkan inom GR Turism Museum Kulturhus Delaktighet fokus unga Hur stötta kulturarrangemang Kriterier för föreningsbidrag Bibliotek Bibliotek i väst Meröppna bibliotek Skolbibliotek Bibliotekens roll E- böcker Mariella Sivertstrand enhetschef kultur informerar om: o Kulturenhetens verksamheter o Mitt Mimers o Kulturskolans verksamhet o Skapande skola- ett samarbete mellan sektor skola och sektor kultur och samhällsservice (Catharina Bengtsson verksamhetsutvecklare sektor skola och projektledare för skapande skola deltar vid informationen) Kjell Persson fritidschef informerar om: o Dialog kring fördelning tiderna i av idrottshallarna pågår med idrottsföreningarna

7 Sida 7 (23) Beslut Informationen antecknas till protokollet.

8 Sida 8 (23) 43/2013 Höjda sponsorbidrag till idrottsföreningar (Dnr KS2013/640) I samband med bandyklubben IFK Kungälvs pressade ekonomiska situation har frågan om kommunens sponsorbidrag aktualiserats. I en skrivelse från bildningsutskottets ordförande Håkan Olsson (FP) och kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld (M) föreslås ändrade regler för sponsorbidrag där ett särskilt stöd kan ges till särskild förening efter beslut i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Höjda sponsorbidrag till idrottsföreningar Bilaga Reklambidrag Protokollsutdrag - Höjda sponsorbidrag till idrottsföreningar - Kommunstyrelsen Yrkande Håkan Olsson (FP): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av kriterier för sponsorbidrag innehållande höjt grundbelopp och en ekonomisk bedömning av detsamma samt en omformulering av punkt 1 e) i nuvarande fastställda kriterier för sponsorbidrag (kommunstyrelsen 226/ 1996). Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Håkan Olssons(FP) yrkande. Omröstning begärs inte. Beslut Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av kriterier för sponsorbidrag innehållande höjt grundbelopp och en ekonomisk bedömning av detsamma samt en omformulering av punkt 1 e) i nuvarande fastställda kriterier för sponsorbidrag (kommunstyrelsen 226/ 1996). Expedieras till Sektor kultur och samhällsservice/ Robert Hallman, Kjell Persson

9 Sida 9 (23) 44/2013 Information från sektor skola Lennart Karlsson och Åsa Berglie båda från kommunledningssektorn informerar om: Framtida ombyggnad av Thorlidskolan Ann Ryström verksamhetschef förskolan och Gunilla Hansson enhetschef Måltidsservice inom förskolan informerar om: Arbetet med att ta fram en kostpolicy för förskolan pågår Fackförbundet kommunals strejkvarsel och hur detta påverkar verksamheten i skolor och förskolan- information kommer att gå ut till alla föräldrar Ann Ryström informerar vidare om: Pågående vårdnadsbidrag- för närvarande betalas 58 vårdandsbidrag ut i kommunen Beläggningen på kommunens förskolor Lisa Strandberg Werlenius sektorchef informerar om: PISA- projektet Arbetet med tertialrapport 1 håller på att starta upp Beslut Informationen antecknas till protokollet.

10 Sida 10 (23) 45/2013 Svar på motion om att Kungälvs kommun undviker att köpa in produkter med genmodifierade komponenter (Dnr KS2012/642) In en motion från Lottie Lord (MP) föreslås att Kungälvs kommun inte köper in produkter med genmodifierade komponenter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på Motion om att Kungälvs kommun undviker att köpa in produkter med genmodifierade komponenter Bilaga Motion om genmodifierade komponenter Tilläggsyrkande Håkan Olsson (FP): Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid kommande livsmedelsupphandlingar verka för att motionens intentioner genomförs. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Håkan Olssons (FP) yttrande. Omröstning begärs inte Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen besvaras med att kommunen redan undviker att köpa in livsmedel med genmodifierade organismer. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid kommande livsmedelsupphandlingar verka för att motionens intentioner genomförs. Expedieras till Servicesektorn/ Gunilla Hansson, Åsa Malmqvist För kännedom till Ekonomi- och upphandlingsenheten

11 Sida 11 (23) 46/2013 Resursfördelningsmodell, sektor skola (Dnr KS2012/1832) Resursfördelningsmodell sektor skola gäller från budgetår I resursfördelningsmodellen redogörs för generella och grundläggande principer som styr resursfördelningen inom sektor skola. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell, sektor skola Bilaga Resursfördelningsmodell sektor 2013 klar.docx Beslut Informationen antecknas till protokollet. För kännedom till Kommunledningssektorn/ Annika Lindell, Helena Odinge, Kerstin Engelin

12 Sida 12 (23) 47/2013 Karriärtjänster för lärare (Dnr KS2013/745) Kungälvs kommun har möjlighet att ansöka om statsbidrag för löneökning för lärare med karriärtjänster. Skolverket har meddelat att bidragsramen för Kungälvs kommun är 17 tjänster för 2013 och 22 tjänster för Vissa tillkommande kostnader för lärarpersonal som behövs för att ersätta en del av dessa lärares undervisningstimmar kommer att uppstå. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Karriärtjänster för lärare Beslut Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till Sektor skola/ Lisa Strandberg Werlenius, Lars Berfenhag

13 Sida 13 (23) 48/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Göteborgs Tekniska Institut AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/333) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

14 Sida 14 (23) 49/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Jensen education College AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/345) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

15 Sida 15 (23) 50/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Plusgymnasiet AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/342) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

16 Sida 16 (23) 51/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Edinit AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/424) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

17 Sida 17 (23) 52/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Thorengruppen Innovation School AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/419) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

18 Sida 18 (23) 53/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Göteborgs Tekniska College AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/393) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

19 Sida 19 (23) 54/2013 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun (Dnr KS2013/392) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

20 Sida 20 (23) 55/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Ljud och Bildskolan LBS AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/385) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

21 Sida 21 (23) 56/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från Distra Utbildningscenter AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/380) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

22 Sida 22 (23) 57/2013 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola från IT gymnasiet Sveriges AB i Göteborgs stad (Dnr KS2013/377) Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

23 Sida 23 (23) 58/ 2013 Bildningsutskottets sammanträdestider Bildningsutskottet anser att de behöver tidigarelägga sina sammanträden för att kunna avsluta senast kl De behöver också avsätta tid för att göra studiebesök i verksamheterna. Beslut Bildningsutskottets sammanträden förläggs mellan och Bildningsutskottets presidium och sektorchef för sektor skola och sektor kultur och samhälsservice får i uppdrag att planera och organisera studiebesök i verksamheten.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande 13.00-16.20 Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Sida 1 (20) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) 160-177 kl 11.45-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 6, sammanträdesrum Herrgården klockan 13:00 16.30 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers Hus sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Johan Holmberg (S) Sekreterare Theresa Härsjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-16:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Herrgården, plan 6, stadshuset klockan 13:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Klockan 15.00 17.20 Matilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum A403, Mimers Hus samt Bryggan, plan 3, stadshuset, klockan 10.00 15.00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande Camilla Haag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 6, sammanträdesrum Herrgården klockan 14:00-17:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Kjell Andersson (UP) Matilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 10:30-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Jan Tollesson (L) 15-16, kl. 10:30-11:40, 19-22, kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-17:10 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39) Sida 1 (39) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 08:00-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Stranden, plan 3, stadshuset klockan 9:00 12:35 ande Göran Oscarsson (L) Ordförande Olle Bo Ivarsson (M) Vice ordförande Åke Sparringsjö (S) Sekreterare Oskar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 13:00-15:00 ande Fredrik Schandorff (S) Ordförande Matilda Jansson (L) Vice ordförande Erika Sjöblom (S) Ulrica Brogren (S) Lottie Lord (MP) Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Stranden, plan 3, stadshuset klockan 09:00-11:15 ande Göran Oscarsson (L) Ordförande Olle Bo Ivarsson (M) Vice ordförande Åke Sparringsjö (S) Sekreterare Oskar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Herrgården, plan 6, klockan 13:00-16:30 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 09:00-10:15 ande Göran Oscarsson (L) Lars Windeman (M) Sekreterare Martina Hammarström Paragraf 14-20 Ordförande Göran Oscarsson (L) Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Mats Frisell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-30 Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-30 Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-16:30 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 29 juni 2016 klockan 13:00-16:30 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset klockan 13:00-16:00 ande Matilda Jansson (L) Ordförande Camilla Haag (S) Erika Sjöblom (S) Fredrik Gullbrantz (S) Fredrik Schandorff

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, sammanträdesrum Hamnen klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande 17-24, 26 klockan 15.00-17.00 Roberth Österman (M) Vice ordförande Matilda Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, klockan 13:15-17:10 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 8:00 09:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Bengt Å Andersson (S) Ersätter Carina Emanuelsson (S) Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Måndagen den 23 januari 2017 klockan 9:00-11:15 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Linnea Stevander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, alliansens rum, plan 3 Torsdagen den 21 november klockan 9:00-11:30 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (17) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-17:00 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Fästningsholmen plan 4, kl. 12:00-15:50 ande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande Fredrik Schandorff (S) Kurt A Olsson (C) Fredrik

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, plan 5, sammanträdesrum Verkstaden klockan 14:30-17:00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande, 14.30 16.20 Fredrik Schandorff

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Fästningsholmen klockan 11:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Klockan 11.00 14.00, 15.20 17.00 Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-23 Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 11:00-16:30 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Martin Högstedt (UP) Monica

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Safiren, vån. 3, IFO-huset, Tierps köping, kl. 08:30-11:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Åsa Sikberg Paragrafer 87-99 Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande 53-57, 59-60 Anders Holmensköld (M) Vice ordförande 53-57, 59-60 Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Information från sektor kultur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 9:30-12:00 ande Sekreterare Miguel Odhner (S) Kent Lagrell (M) Gun-Marie Daun (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Johan Sjöholm Ordförande Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset, klockan 15:00-19:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande 37-42 kl. 15:00-18:00 Ulf Widell (S) Billy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, plan 3, sammanträdesrum Stranden klockan 9:00 12:00 ande Göran Oscarsson (L) Ordförande Olle Bo Ivarsson (M) Vice ordförande Åke Sparringsjö (S) Sekreterare Kajsa Danesjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Tid Måndagen den 20 november 2017, klockan 13:00 16:00 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Assar Wixe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (5)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Sida 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 17:00-18:10 Beslutande Miguel Odhner (S) Erika Sjöblom (S) Assar Wixe (S) Ingela Rossi (S) Johan Holmberg (S) Pia Gillerstedt (S) Birgitta Jähnke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 22 augusti klockan 13:00-17:30 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) 1:e vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (5)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Sida 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-17:30 Beslutande Ersättare Miguel Odhner (S) Anders Holmensköld (M) Mats Frisell (S) Lennart Wennerblom (MP) Ove Wiktorsson (C) Ancy Wahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-17:00 Beslutande Charlotta Windeman (M) Ersättare för Miguel Odhner (S) Anders Holmensköld (M) Elisabeth Mattsson (L) Lennart Wennerblom (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset Tid Onsdagen den 3 maj klockan 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats Stadshuset, sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4 Tid Tisdagen den 16 oktober 2018, klockan 09:30 11:10 ande Anders Holmensköld (M) Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 13:00-13:00 ande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande Erika Sjöblom (S) Fredrik Schandorff (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset, klockan 13:00-16:00 ande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande Fredrik Gullbrantz (S) Fredrik Schandorff

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats Stadshuset, sammanträdesrum Inlandsrummet, plan 2 Tid Onsdagen den 27 februari 2019, klockan 13:00 16:10 ande Pia Gillerstedt (S) Ordförande Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande Assar Wixe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 23 augusti 2017 klockan 13:00-16:10 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Assar Wixe (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats Stadshuset, sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4 Tid Onsdagen den 20 februari 2019, klockan 15:00 18:00 ande Jonas Andersson (S) Ordförande Eva Qvistgaard (UP) Vice ordförande Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 09:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Ulrika Winblad (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 2 mars 2016 klockan 13:00-16:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset plan 4, Fästningsholmen klockan 16:00-19:00 Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande Marcus Adiels (M) 1:e vice ordförande Leif Hasselgren (UP) Lennart Wennerblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Bryggan, plan 3 samt Carlstensrummet, plan 4, stadshuset, klockan 11:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 10:00-15:00 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats Stadshuset, sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4 Tid Onsdagen den 17 oktober 2018, klockan 13:00 16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Assar Wixe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-14 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.40 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats Stadshuset, sammanträdesrum Bohusrummet, plan 2 Tid Onsdagen den 26 juni 2019, klockan 13:00 17:00 ande Pia Gillerstedt (S) Ordförande Ancy Wahlgren (UP) Vice ordförande 43-50, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-14:50 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Hörsal 1 Mimers Hus klockan 9:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Vice ordförande Gun-Marie Daun (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 3 maj 2017 klockan 13:00-16:50 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-17:00 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 5, Verkstaden klockan 15:00-17:30 ande Bernt Lundborg (S) Ordförande Susanne Jönsson (S) Mikael Hedström (S) Bo Franzon (M) Pierre Rehnlund (L) Kent Aulin (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats Stadshuset, sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4 Tid Måndagen den 19 november 2018, klockan 13:00 16:30 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Assar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset, klockan 13:00-17:10 ande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (L) Knut Nordin (V) 1-13 klockan 13.00-16.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset plan 3, Bryggan 13:00-16:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Susanne Jönsson (S) Gun Marie Daun (KD) Sekreterare Oskar Ivarsson Paragraf 25-33 Ordförande Miguel Odhner

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-17:30 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Rainer Hoffmann (UP) Sekreterare Kajsa Danesjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bryggan klockan 9:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Maria Kjellberg (MP) Charlotta Windeman (M) Kerstin Petersson (L) Sekreterare

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Mimers Hus, sammanträdesrum A403 klockan 8:30 15.30 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande 15-16 klockan 13.00-15.30 Camilla Haag (S) 10-11

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Carlstensrummet, klockan 17:00-18:00 Ledamöter Billy Kaldemark (S) Ordförande Henrik Rudolvsson (L) Christer Mohlin (L) Kurt A Olsson (C) Ingemar Thorsson (V) Yvonne

Läs mer