Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27"

Transkript

1

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Information från sektor kultur och samhälsservice Månadsrapport Verksamhetsplan- uppföljning Information om Kulturskolan Information från sektorchef Robert Hallman och kulturchef Mariella Sivertstrand kl Information från sektor skola Information från sektorchef Lisa Strandberg Werlenius kl Antecknas Antecknas Fikapaus kl Information om entrepenöriellt lärande Information från Pierre Dakkour och Ulf Granqvist, Mimers hus gymnasium kl Antecknas 7 KS2011/ Information om skollinjeupphandlingen Information från Marielle Bergqvist Månskär kl BILDNINGSUTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum Ärenden till kommunstyrelsen 8 KS2012/868-5 Svar på Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider 9 KS2013/524-1 Fria skolresor för gymnasieelever Föredragande- representant från sektor skola kl Beslutunderlag tillkommer Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Förslag till kommunstyrelsen Ärenden som stannar i utskottet 10 KS2012/ Skolsituationen för elev vid grundskola i Kungälvs kommun - Undantagen enligt sekretess Utbildningsverksamhet för barn och ungd, 23 kap2 Föredragande Lars Berfenhag kl KS2013/366-2 Kränkande behandling vid grundskola i Kungälvs kommun - Undantagen enligt sekretess Utbildningsverksamhet för barn och ungd, 23 kap2 Föredragande Lars Berfenhag kl KS2013/296-2 Yttrande över ansöka om godkännande från Pysslingen Förskolor och Skolor AB Föredragande Catharina Bengtsson kl Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Ärenden för dialog Rapporter BILDNINGSUTSKOTTET

4 Kallelse Sammanträdesdatum BILDNINGSUTSKOTTET

5 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Marielle Månskär Information om skollinjeupphandlingen (Dnr KS2011/1659) Sammanfattning Information om Västtrafiks upphandling av skolskjutsen lämnas på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 26 mars Bakgrund Den 9 november 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att göra en formell förfrågan till Västtrafik om att åta sig uppdraget att upphandla skollinjer för Kungälvs kommun. Som grund i upphandlingsprocessen ligger en tidplan som ser ut på följande sätt: Västtrafik har inte förhållit sig till tidplanen. Enligt Västtrafik beror detta på omorganisation och tidsbrist. Planeringsprocessen som kommunen och Västtrafik har tillsammans under 4 månader för att sätta kriterierna i förfrågningsunderlaget samt utforma trafiken gjordes på 1 månad. Framställning av förfrågningsunderlaget togs fram av Västtrafik i januari med endast 3 begärda dokument från kommunen. Dessa behandlade hur många kilometer bussarna rullar per år, körschema samt hur många elever som vid tillfället var skolskjutsberättigade. Upphandling med utgångspunkt i förfrågningsunderlaget inleddes i mitten av februari med slutdatum för inkomna anbud 2 maj Tilldelningsbeslut skrevs i slutet av juni. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

6 2(3) Västtrafik har under hela 2012 hävdat att den formella förfrågan gäller som avtal mellan Västtrafik och kommunen. Detta påstående tas sedan tillbaka. I januari 2013 hålls ett möte med ledningen från Västtrafik och kommunen. Där framkommer att Västtrafik tar på sig ansvaret gällande bristande tidplan, avtalsskrivning och lovar att tillgodose kommunens önskemål samt att leverera ett avtal inom kort. Den 12 mars 2013 har inget avtal upprättats mellan Västtrafik och kommunen gällande skollinjerna. Bedömning Västtrafik tar på sig ansvaret för att upphandlingsprocessen är utförd felaktigt och samverkar nu för att göra trafikstarten i augusti så bra som möjligt. Avtalet mellan Västtrafik och kommunen kommer att förhoppningsvis att undertecknas under mars månad. Ekonomisk bedömning Hittills har Västtrafik bara kunnat lämna en prisindikation på den upphandlade skoltrafiken för kommunen. Kostnaden är angivet i trafikavtalets prisnivå dvs januari Senare i Västtrafiks offert kommer kostnaden att indexeras upp till snitt Kostnaden avser helår. Den faktiska kostnaden blir lägre under 2013 eftersom trafiken inte går helår Västtrafik har räknat på den produktion som ligger i förfrågningsunderlaget och kommer att justera när de vet exakt hur produktionen landar. I prisindikationen ingår: - 12 mindre bussar och 5 större bussar, leverans av fordon från fabrik inom någon månad. - All produktion för skoltrafiken inklusive linjerna som Ellös Buss kör - procentuellt påslag för trafiknära kostnader - Avdrag för beräknade intäkter Med dessa förutsättningar ligger en ungefärlig kostnad för kommunen på 10,9 miljoner kronor (helårsproduktion). Observera att detta är en indikation. Priset kan komma att justeras något. Utöver dessa kostnader tillkommer även en kostnad för de skolkort som kommunen kommer att beställa för skoltrafiken, motsvarande som görs idag för de barn som är beviljade med skolkort till linjetrafiken. Denna indikation kan jämföras med totalkostnaden för skolbussarna i nuvarande avtal som är drygt 10 miljoner kronor.

7 3(3) Förslag till beslut Informationen antecknas till protokollet Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Lisa Strandberg Werlenius Skolchef Henrik Levin Planeringschef Expedieras till: För kännedom till: Sektor skola/ Marcis Morgensterns Samhällsbyggnad/ Jenny Bjönnes Bergdahl

8 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på motion om barnomsorg på obekväma arbetstider (Dnr KS2012/868) Sammanfattning I en motion från Lottie Lord (MP) föreslås att kommunen utreder hur barnomsorg bäst kan tillhandahållas på obekväma arbetstider och att rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider införs. Motionen föreslås besvarad. Bakgrund I den nya skollagen som började tillämpas 1 juli 2011konstateras i kap 8, 3 att förskola inte behöver erbjudas under kvällar, nätter och veckoslut eller i samband med större helger. I det nya regelverket benämns omsorg under obekväm arbetstid för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds och innefattas i begreppet Annan pedagogisk omsorg. Nattomsorg är enligt skollagen ingen lagstadgad verksamhet. Det har också fastställts att en kommun inte kan ta ett generellt beslut utan ska göra en prövning i varje individuellt fall utifrån lokala förhållanden och förutsättningar. Förskolan i Kungälvs kommun har öppet mellan till Förskolan öppettid kan vid behov förlängas med 30 minuter. Behov av omsorg på tider då förskolan inte är öppen har hittills lösts genom pedagogisk omsorg (familjedaghem). Under hösten 2012 har åtta barn omsorgsbehov före kl och fyra barn efter kl Bedömning Under våren 2013 kommer behovet av kväll, helg och nattomsorg att efterfrågas. Ekonomisk bedömning Varje plats medför extra kostnader. Dessa beror på när, hur länge och hur många barn som efterfrågar omsorg på obekväm arbetstid. Uppgifter från några GR kommuner visar att verksamheten kan kosta allt från cirka kr till cirka 1,7 mkr, beroende på vilka tider som verksamheten kommer att bedrivas, det vill säga kvällar, nätter och/eller helger. Förslag till beslut 1. Motionens förslag om utredning beviljas med att uppdra till kommunstyrelsen att utreda frågan om hur annan pedagogisk omsorg skall tillhandahållas. 2. Motionens förslag om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid avslås, då det inte är en lagstadgad verksamhet. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

9 2(2) Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Expedieras till: Ann Ryström, Karin Fahleson För kännedom till: Lisa Strandberg Werlenius

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 187/2012 Svar på motion om barnomsorg på obekväma arbetstider (Dnr KS2012/868) I en motion från Lottie Lord (MP) föreslås att kommunen utreder hur barnomsorg bäst kan tillhandahållas på obekväma arbetstider och att rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider införs. Förvaltningen föreslår att motionens förslag om utredning beviljas med att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda frågan om hur annan pedagogisk omsorg ska tillhandahållas samt att motionens förslag om att inför rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid avslås då det inte är en verksamhet som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Svar på Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider Bilaga Motion om barnomsorg på obekväma arbetstider Bildningsutskottet ajournerar sig kl Yrkande Håkan Olsson (FP): Ärendet bordläggs. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Håkan Olssons (FP) yrkande. Beslut Ärendet bordläggs. Expedieras till Sektor skola/ Ann Ryström, Karin Fahleson För kännedom till Sektor skola/ Lisa Strandberg Werlenius BILDNINGSUTSKOTTET Justeras sign

11

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Catharina Bengtsson Yttrande över ansökan om godkännande från Pysslingen Förskolor och Skolor AB (Dnr KS2013/296) Sammanfattning Pysslingen Förskolor och Skolor AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass samt en fristående grundskola i Kungälvs kommun med start läsåret 2015/16. Kungälvs kommun erbjuds yttra sig över ansökan till Skolinspektionen i enlighet med 2 kap.5 skollagen (Dnr: 2013:873). Bakgrund Kungälvs kommun ges möjlighet att yttra sig över de konsekvenser en eventuell etablering av en grundskola kan få för den kommunala verksamheten. Yttrandet är en viktig del i det underlag som Skolinspektionen använder vid sin prövning av ansökan. Pysslingen Förskolor och skolor AB ansöker om att starta en skola med namnet Fenestra Kungälv. De planerar att starta sin verksamhet, förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem höstterminen 2015 med 134 elever i F-7 och vara fullt utbyggd läsåret 2017/2018 med totalt 422 elever i F-9. På fritidshemmet kommer det att finnas plats för totalt 115 barn läsåret 2017/2018. Enligt ansökan projekterar de för att bygga en skola med alla specialsalar på cirka 1500 kvm, med adress Teknikergatan 7, Kungälv. Detaljplanen för tomten medger småindustri, viss bilservice, och möjlighet till handel med tunga och skrymmande varor. Det medför att det att är verksamheter som är beroende av tung biltrafik. Elevantalet i grundskolan har under de senaste åren minskat i Kungälvs kommun men ökar återigen med början i de lägre årskurserna. Preliminär befolkning fördelat på åldrar 2013 Antal hundra personer i varje åldersgrupp Ålder 0-21 år SKOLA ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Bedömning Pysslingen Förskolor och Skolor AB planerar att etablera en nybyggnation av en skola Fenestra Kungälv med adress Teknikergatan 7, i centrala Kungälv. Detaljplanen för tomten medger småindustri, viss bilservice, och möjlighet till handel med tunga och skrymmande varor. Eftersom det finns verksamheter med tunga och skrymmande varor är tung biltrafik frekvent i området där skolan projekteras. Detaljplanen medger ingen möjlighet att få bygglov för en skola på denna tomt. Den fristående skolans etablering i ett industriområde ses som anmärkningsvärt med tanke på skolans utemiljö. Behov av lokaler för grundskolan kommer att finnas i Kungälvs kommun då elevantalet återigen ökar. Kungälvs kommun är positiv till etablering av fristående skolor i kommunen då det kan bidra till en mångfald av utbildningsutbudet i en kommun. Förslag till beslut Kungälvs kommun föreslår att Pysslingen Förskolor och Skolor AB inte får godkännande att etablera en fristående förskoleklass, ett fritidshem och en fristående grundskola i Kungälv på grund av att skolans planerade lokaler är geografiskt placerade i ett område som enligt detaljplan ej avsedd för denna verksamhet. Lisa Strandberg Werlenius Skolchef Ann Ryström Verksamhetschef Expedieras till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Studiebesök på Oasen Kl. 15:00-16:00

Studiebesök på Oasen Kl. 15:00-16:00 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-05-06 Plats Mimers hus A403 Tid Onsdagen den 6 maj kl. 10:30-16:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Mimers Hus sammanträdesrum A403 Tid Onsdagen den 29 oktober kl. 11:00-17:00 Ledamöter Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Jan

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Utskottet för lärande 2012-06-25. Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1, 2012-06-25 kl 13:00-16:00

Utskottet för lärande 2012-06-25. Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1, 2012-06-25 kl 13:00-16:00 1 Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1, 2012-06-25 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kristina Svensson Alexander Hutter Lars-Åke Gustavsson Michael

Läs mer

7. Delårsrapport 2:2015 samt KB 3:2015. 8. Hållbar ekonomi BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA

7. Delårsrapport 2:2015 samt KB 3:2015. 8. Hållbar ekonomi BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Onsdagen den 23 september 2015 kl.09.30 Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Slutrapport

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Slutrapport Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 Begreppsförklaring Skoltrafik Innefattar allt som rör skolskjuts, skolskjuts generös och elevresor.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Tommi Lycke (S), Birgitta Eriksson (S), Håkan Björndahl (S), Leiph Ericson (S) 41-43

Tommi Lycke (S), Birgitta Eriksson (S), Håkan Björndahl (S), Leiph Ericson (S) 41-43 BILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-09 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 16:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordf., Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

2014-02-03. Kungörelse

2014-02-03. Kungörelse 2014-02-03 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 för behandling av följande ärenden: 1 Justering 2

Läs mer

Pia Tysklind (S) Björn Ole Adamsson (STP) Birgitta Laugmo (M) Bengt Göran Bergsstrand (M) Sveja Filipova (C) Lisa Olsson (C) Anne Lise Lindmark (FP)

Pia Tysklind (S) Björn Ole Adamsson (STP) Birgitta Laugmo (M) Bengt Göran Bergsstrand (M) Sveja Filipova (C) Lisa Olsson (C) Anne Lise Lindmark (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Konferensrummet, Strömstiernaskolan klockan 08.00 12:00 Pia Tysklind (S) Björn Ole Adamsson (STP) Birgitta Laugmo (M) Bengt Göran

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 april 2015, 15.00-18.09

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 april 2015, 15.00-18.09 Sammanträdesdatum s. 1 (21) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 april 2015, 15.00-18.09 Beslutande Robert Wenglén (M) Cia Barwén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson(FP)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Utskottet för lärande 2014-12-01. Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen 2014-12-01 13:00-16:00

Utskottet för lärande 2014-12-01. Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen 2014-12-01 13:00-16:00 1 Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen 2014-12-01 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kristina Svensson Alexander Hutter Ingrid Cassel Elsie-Marie

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28 Barn- ungdomsnämnden 53 63 2 Budgetuppföljningar 2013... 6 Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling inköp... 9 Personaltäthet för kommunala fristående

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-03-04 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-03-16 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 22 augusti 2012 kl 16.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte för

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-02-28 Sida 1 (2) 30/2013 Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-11-28 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-28, kl 18.30 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

OSBY. Utbildningsnämndens arbetsutskott. KOMMUN ^tu on 2014-10-30. Tid: tisdag den 11 november 2014 klockan 13:30. Plats: Näringslivscenter i Osby

OSBY. Utbildningsnämndens arbetsutskott. KOMMUN ^tu on 2014-10-30. Tid: tisdag den 11 november 2014 klockan 13:30. Plats: Näringslivscenter i Osby OSBY KALLELSE KOMMUN ^tu on 2014-10-30 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: tisdag den 11 november 2014 klockan 13:30 Plats: Näringslivscenter i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-17

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-20:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer