Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)"

Transkript

1 Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09: ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Mats Frisell (S) Ersättare för Knut Nordin (V) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) Ersättare Kerstin Petersson (FP) Niclas Palmqvist (UP) Ulrika Winblad (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Clara Engstrand ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (26) Sekreterare Clara Engstrand Paragraf 6-24 Ordförande Miguel Odhner (S) Justerande Ej närvarande Anders Holmensköld (M) Knut Nordin (V) Övriga deltagare Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Susanne Junkala Kommunikationschef

3 Sida 3 (26) Innehållsförteckning Val av justerare... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Kommunchefens rapport... 6 Budgetprocessen 2016 (Dnr KS2015/76)... 7 Val till kommunens folkhälsoråd (Dnr KS2014/1979)... 8 Val av representanter till kommunens pensionärsråd (Dnr KS2014/1979)... 9 Val av ledamöter till idrottsrådet (Dnr KS2014/1979) Val till Kungälvs kommun råd för funktionshinderfrågor (Dnr KS2014/1979) Förslag till riktlinjer, utbildning och införande av digitaliserade mötesrutiner inklusive distribution av handlingar (Dnr KS2010/1875) Ungdomsfullmäktiges budget 2015 (Dnr KS2014/2247) Tjänsteutlåtande ang. motion om kommunstyrelsens reglemente (Dnr KS2014/1766) Avtal revisionstjänster (Dnr KS2014/1742) Lägesrapport avseende översiktlig granskning av avstämningsrutiner (Dnr KR2014/31) Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 6 december 2014 till 2 januari 2015 (Dnr KS2015/2) Anmälan av delegeringsbeslut Fyllnadsval till personal-och näringslivsutskottet mandatperioden (Dnr KS2014/1979) SMS-parkering på kommunens parkeringar (KS2015/83) Information från ordförande... 26

4 Sida 4 (26) 6/2015 Val av justerare Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Ordföranden meddelar att protokollet justeras måndagen den 19 januari kl Till justerare utses Anders Holmensköld (M).

5 Sida 5 (26) 7/2015 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: - Svar på frågor angående årsplan 2015 Efter beslut KF 329/2014 (Dnr KS2014/1595) - Fyllnadsval till Personal-och näringslivsutskottet (Dnr KS2014/1979) - SMS-parkering på kommunens parkeringar (Dnr KS2015/83) - Information från ordförande Föredragningslistan fastställs.

6 Sida 6 (26) 8/2015 Kommunchefens rapport Kommunchef, Magnus Gyllestad, informerar bland annat om: - Onda och goda kostnader för medborgarna - Tillsättning av ny HR-chef Informationen antecknas till protokollet.

7 Sida 7 (26) 9/2015 Budgetprocessen 2016 (Dnr KS2015/76) Efter valet har en har en ny politik lagts fast med nya mål. Fokus läggs på ordning och reda, medborgarfokus och delaktighet. Budgetprocess 2017 kan utifrån detta komma att förändras. För 2016 års budgetprocess är balans mellan kvalité, behov och resurs helt centralt. Utgångspunkten är liksom tidigare dialog, delaktighet och öppenhet. Hela processen utformas för att skapa utrymme för förankring och dialog innan beslut och skall knyta an till förvaltningens arbete med kommunplanering. Uppföljning, analys och avvikelsehantering skall vara en integrerad del av den politiska styrningen. Kommunstyrelsens budgetgrupp består av: KS presidium, Utskottspresidier, SD, V, FP samt Ekonomiberedningens och KF:s presidium. KSO är sammankallande och ansvarar för att alla möten är tydliga, med mål och syfte. sunderlag Beredningsskrivelse budgetprocess 2016 daterad Kommunstyrelses budgetgrupp består av kommunstyrelsens presidium, utskottspresidium, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet samt ekonomiberedningens och kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande och ansvarar för alla möte är tydliga, med mål och syfte. Expedieras till: Magnus Gyllestad

8 Sida 8 (26) 10/2015 Val till kommunens folkhälsoråd (Dnr KS2014/1979) Folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter från kommunstyrelsen samt 2 ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommunstyrelsen ska utse ordförande i rådet. Vice ordförande är en av representanterna från hälsosjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet skall arbeta fram mål och uppdrag för verksamhetsåret. Rådet skall utifrån dessa mål och uppdrag fastlägga en årlig verksamhetsplan, med mätbara och uppföljningsbara mål. sunderlag Tjänsteskrivelse Val till kommunens folkhälsoråd Yrkande Maria Kjellberg (MP) : Till kommunens folkhälsoråd nomineras Miguel Odhner (S), Maria Kjellberg (MP) och vakant plats (FP). Miguel Odhner (S) föreslås som ordförande. Anders Holmensköld (M): Till kommunens folkhälsoråd nomineras Gun-Marie Daun (KD) och Charlotta Windeman (M). Proposition Ordföranden ställer proposition på Maria Kjellbergs (MP) och Anders Holmenskölds (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandena. Omröstning begärs inte. Till ledamöter i folkhälsorådet utses: Maria Kjellberg (MP) Gun-Marie Daun (KD) Charlotta Windeman (M) Miguel Odhner utses till ordförande i folkhälsorådet Expedieras till: Johan Sjöholm

9 Sida 9 (26) 11/2015 Val av representanter till kommunens pensionärsråd (Dnr KS2014/1979) Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Enligt pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse 4 representanter och kommunfullmäktige 3 representanter. Kommunfullmäktiges representanter ska också vara ledamöter i demokratiberedningen, välfärdsberedningen respektive framtid- och utvecklingsberedningen. Sociala utskottets ordförande ska också vara ordförande i pensionärsrådet. sunderlag Tjänsteskrivelse Val av representanter till kommunens pensionärsråd Yrkande Maria Kjellberg: Till kommunens pensionärsråd nomineras Linda Åshamre (S), Kerstin Pettersson (FP) och Ulrika Winblad (S). Linda Åshamre föreslås som ordförande. Anna Vedin: Till kommunens pensionärsråd nomineras Monika Haraldsson (M). Miguel Odhner (S): Ledamot ska kunna utses från kultur och fritidsberedningen. Förslagen ska lämnas in till valberedningen. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Maria Kjellberg (MP), Anna Vedins (M) samt Miguels Odhners (S) yrkanden. Omröstning begärs inte. Till kommunala pensionärsrådet utses: Linda Åshamre (S) (Tillika ordförande) Kerstin Petersson (FP) Ulrika Winblad (S) Monika Haraldsson (M)

10 Sida 10 (26) Förslag till kommunfullmäktige 1. Xx utses till demokratiberedningens representant i pensionärsrådet Xx utses till framtid- och utvecklingsberedningens representant i pensionärsrådet Xx utses till välfärdsberedningens representant i pensionärsrådet 2. Nomineringar inlämnas till valberedningen.

11 Sida 11 (26) 12/2015 Val av ledamöter till idrottsrådet (Dnr KS2014/1979) Idrottsrådet består av sex ledamöter som väljs årligen vid en idrottskonferens. Ledamöterna representerar inte den egna idrotten utan ska vara lyhörda för alla idrotter i kommunen och ett språkrör för alla kommunens idrottsföreningars intressen. De förtroendevalda som väljs till idrottsrådet för att representera politiken har, tillsammans med kommunens tjänstemän, en adjungerad roll. Idrottsrådet har inga formellt upprättade stadgar. Med anledning av förändrad politisk organisation och ny beredning tillträtt i form av en kultur- och fritidsberedning föreslås att framtid- och utvecklingsberedningens representant ersätts av en representant från kultur- och fritidsberedningen. sunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till idrottsrådet Yrkande Maria Kjellberg: Till idrottsrådet nomineras Morgan Persson (UP) och Johan Holmberg (S) Ove Wiktorsson: Till idrottsrådet nomineras Anders Holmensköld (M) Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Miguel Odhner (S): Ledamot ska kunna utses från kultur och fritidsberedningen. Förslagen ska lämnas in till valberedningen. Proposition Ordföranden ställer proposition på Maria Kjellbergs (MP) och Miguel Odhners (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Maria Kjellbergs (MP) och Miguel Odhners (S) yrkanden. Omröstning begärs inte. 1. Nedanstående ledamöter nomineras att representera kommunstyrelsen i idrottsrådet: Morgan Persson (UP) Johan Holmberg (S) Förslag till kommunfullmäktige 1. Nedanstående ledamöter väljs att representera politiken i idrottsrådet:

12 Sida 12 (26) Expedieras till: Xx, lärandeberedningen Xx, kultur- och fritidsberedningen Xx, kommunstyrelsen Xx, kommunstyrelsen 2. Nomineringar inlämnas till valberedningen. För kännedom till: Kjell Persson/sektor kultur och samhällsservice

13 Sida 13 (26) 13/2015 Val till Kungälvs kommun råd för funktionshinderfrågor (Dnr KS2014/1979) För att bereda kommuninvånare med funktionsnedsättning inflytande och insyn i handläggningen av frågor av allmän karaktär ska det finnas ett särskilt råd för funktionshinderfrågor med kommunstyrelsen som huvudman. Rådet för funktionshinderfrågor ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationer samt kommunala nämnder och beredningar. Enligt rådets reglemente ska rådet bestå av 4 representanter från kommunstyrelsen, 1 från miljö- och byggnadsnämnden samt 1 representant vardera från demokratiberedningen, framtid- och utvecklingsberedningen, välfärdberedningen och lärandeberedningen. Kommunstyrelsen utser också ordförande. sunderlag Tjänsteskrivelse Val till Kungälvs kommun råd för funktionshinderfrågor Yrkande Maria Kjellberg: Till rådet för funktionshinderfrågor nomineras Mona Haugland (S),Martin Högstedt (UP) och Jan Tollesson (FP). Mona Haugland föreslås som ordförande Anna Vedin: Till rådet för funktionshinderfrågor nomineras Robert Syrén (M) Miguel Odhner (S): 2. Ledamot ska kunna nomineras av kultur och fritidsberedningen och förslagen ska lämnas in till valberedningen. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Maria Kjellbergs (MP) och Anna Vedins (M) yrkanden. Omröstning begärs inte. 1. Till rådet för funktionshinderfrågor utses Mona Haugland (S) (tillika ordförande) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Robert Syrén (M)

14 Sida 14 (26) Förslag till kommunfullmäktige 1. Xx utses till demokratiberedningens representant i rådet för funktionshinderfrågor. Xx utses till framtid- och utvecklingsberedningens representant i rådet för funktionshinderfrågor. Xx utses till lärandeberedningens representant i rådet för funktionshinderfrågor. Xx utses till välfärdsberedningens representant i rådet för funktionshinderfrågor. 2. Nomineringar inlämnas till valberedningen. Expedieras till: Enheten för kommunkansli och juridik // Lönenheten För kännedom till: Förvaltningsledningen//Kundcenter

15 Sida 15 (26) 14/2015 Förslag till riktlinjer, utbildning och införande av digitaliserade mötesrutiner inklusive distribution av handlingar (Dnr KS2010/1875) Kommunfullmäktigebeslutade vid sammanträde att digitala möteshandlingar införs successivt i alla politiska instanser med start efter valet september Digitala möteshandlingar är kommunens verktyg och utskrivna handlingar kommer inte att erbjudas. Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till riktlinjer för användning av läsplatta för förtroendevalda samt ett förslag till utbildning. sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer, utbildning och införande av digitaliserade mötesrutiner inklusive distribution av handlingar Bilaga Förslag till riktlinjer om rätt att använda läsplatta mellan Kungälvs kommun och förtroendevalda.docx Bilaga Förslag till införande och utbildning digitala möteshandlingar bilaga 2.docx Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjer för användning av läsplattan för förtroendevalda godkänns 2. Utbildningsplan i användningen av läsplattan för förtroendevalda godkänns Expedieras till: Pia Christoffersson För kännedom till:

16 Sida 16 (26) 15/2015 Ungdomsfullmäktiges budget 2015 (Dnr KS2014/2247) Ungdomsfullmäktige tilldelas varje år kronor. Detta efter att en motion om att tilldela ungdomsfullmäktige ett eget anslag bifallits av kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige vill för sin budget 2015 använda den till ett evenemang kallat Sommarstart. sunderlag Tjänsteskrivelse Ungdomsfullmäktiges budget Bilaga Budgetberedningens förslag.pdf Förslag till kommunfullmäktige 1. Ungdomsfullmäktiges budgetförslag för 2015 att arrangera ett evenemang i samband med skolavslutningen, ett så kallat Sommarstart, godkänns 2. et förutsätter att kommunfullmäktige även 2015 tilldelar ungdomsfullmäktige kronor. Anteckning till protokollet lämnas av Gun-Marie Daun (KD). Anteckning ej inkommen. Expedieras till: Sektor arbetsliv och stöd/ Tommy Berklind, Ia Börjesson, Alaa Awad, sektor kultur och samhällsservice/ Mariella Sivertstrand För kännedom till: Sektor arbetsliv och stöd/ Jonas Arngården, sektor kultur och samhällsservice/ Robert Hallman

17 Sida 17 (26) 16/2015 Tjänsteutlåtande ang. motion om kommunstyrelsens reglemente (Dnr KS2014/1766) Göran Ragndahl (mp) har i motion yrkat att femte stycket 25 i kommunstyrelsens reglemente ändras från I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt till att lyda Om ett ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordförande och kommun jurist konsulteras. Förvaltningen har nedan lämnat förslag till beslut. sunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande ang. motion om kommunstyrelsens reglemente Förslag till kommunfullmäktige 25 tredje stycket i kommunstyrelsens reglemente får följande tillägg: Om ett ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordförande och kommun jurist konsulteras. Expedieras till: Martin Rahl För kännedom till: Kathrin Ahlstedt

18 Sida 18 (26) 17/2015 Avtal revisionstjänster (Dnr KS2014/1742) Kommunrevisionen har upphandlat årliga revisionstjänster och översänder avtalen till kommunstyrelsen för kännedom. Informationen antecknas till protokollet.

19 Sida 19 (26) 18/2015 Lägesrapport avseende översiktlig granskning av avstämningsrutiner (Dnr KR2014/31) PWC har på uppdrag av kommunrevisionen under hösten 2014 genomfört en översiktlig granskning av vissa väsentliga rutiner avseende bokföring och därtill hörande intern kontroll. Informationen översänds till kommunstyrelsen för kännedom. Informationen antecknas till protokollet.

20 Sida 20 (26) 19/2015 Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 6 december 2014 till 2 januari 2015 (Dnr KS2015/2) Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 6 december 2014 till 2 januari Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen. sunderlag Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 6 december 2014 till 2 januari Informationen antecknas till protokollet.

21 Sida 21 (26) 20/2015 Anmälan av delegeringsbeslut Till kommunstyrelsen redovisas en lista delegeringsbeslut för sammanträdesdatum utsänd med kallelsen Redovisningen av delegeringsbeslut antecknas till protokollet.

22 Sida 22 (26) 21/2015 Svar på frågor angående årsplan 2015 (Dnr KS2014/1595) Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att återkomma med svar till kommunfullmäktige i februari 2015 på nedanstående punkter gällande årsplan 2015: Kommunstyrelsen ska klargöra vad som avses i prioritering mellan kvalitetshöjningar kontra soliditetsförbättrande åtgärder, så som skrivningen lyder i årsplanen under avsnittet Ekonomiska styrprinciper sidan 13. Konsekvenser och omgärdande ekonomiska villkor för utbyggnaden av förskolan, för att åstadkomma en minskning med 0,5 barn per avdelning och år, tills man sänkt det genomsnittliga antal barn per avdelning från 19 till 15. Konsekvenser och villkor ska belysas i korrelation till den befolkningsökning som 500 nyetablerade bostäder per år innebär. (2 000 bostäder ). Huruvida den planerade utbyggnaden av förskolan så som framgår i årsplanen, svarar upp mot planerat bostadsbyggande/befolkningsökning och ambitionshöjning vad gäller antal barn per avdelning. Verksamhetsmässiga konsekvenser av en elevökning inom vuxenutbildningen till 600 utan en ökning av tilldelade budgetmedel. Förväntad effekt på behörigheten för lärare med hjälp av satsningen på lärarnas kompetenshöjning. Innan ärendet återkommer för behandling ska årsplanen genomgå sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. sunderlag Protokollsutdrag - Årsplan 2015 Kommunfullmäktige Yrkande Miguel Odhner (S): Kommunstyrelsens ordförande, 1 vice ordförande och utskottsordförande ges i uppdrag att återkomma med ett svar till Kommunfullmäktige på punkt 1-6 enligt kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av årsplan Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners yrkande. Omröstning begärs inte.

23 Sida 23 (26) Kommunstyrelsens ordförande, 1 vice ordförande och utskottsordförande ges i uppdrag att återkomma med ett svar till Kommunfullmäktige på punkt 1-6 enligt kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av årsplan Alliansen M,C,KD lämnar anteckning till protokollet. Anteckning ej inkommen.

24 Sida 24 (26) 22/2015 Fyllnadsval till personal-och näringslivsutskottet mandatperioden (Dnr KS2014/1979) sunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott mandatperioden Protokollsutdrag Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott mandatperioden (Dnr KS2014/1979) - Kommunstyrelsen Yrkande Anders Holmensköld (M): Till personal-och näringslivsutskottet nomineras Gun-Marie Daun (KD) Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Anders Holmenskölds (M) yrkande. Omröstning begärs inte. Till personal-och näringslivsutskottet utses Gun-Marie Daun (KD).

25 Sida 25 (26) 23/2015 SMS-parkering på kommunens parkeringar (KS2015/83) Diskussion kring SMS-parkering på parkeringen utanför Mimers Hus. Det är ett problem att inte alla medborgare inte kan betala med sms. Frågan bör utredas av förvaltningen. Yrkande Gun-Marie Daun (KD): Ärendet remitteras till Samhällsbyggnadsutskottet för vidare beredning av frågan och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens beslutar att anta Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Omröstning begärs inte. Ärendet remitteras till Samhällsbyggnadsutskottet för vidare beredning av frågan och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Expedieras till: Marie Nilsson, Anders Holm För kännedom till:

26 Sida 26 (26) 24/2015 Information från ordförande - Information om 120 uppdrag till förvaltningen - Information och dialog om utbildningar - Information om forskningscenter kring tolerans Informationen antecknas till protokollet.

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer