KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen fdre sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fdre sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige l (3) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Allmänhetens frågestund 4. Besvarande av interpellation från Stefan KS/2013:363 Skoglund (S) till kommunstyrelsens ordförande angående motionen om fortsatt syresättning av Byfjorden 5. Motion från Stefan Skoglund (S) om att KS/20 12:346 upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen 6. Motion från Stefan Skoglund (S) om att KS/2012:458 utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning av Byfjorden 7. Medborgarförslag från Magnus Lindelöf KS/20 12:421 angående cykelområde med banor och hopp på Kurveröd 8. Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:381 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Svälte l :4 och l :5, etapp J

4 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 2(3) Ärende D nr Föredragande 9. Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:3 82 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Sundsko gen, etapp l 10. Hemställan till kommunfullmäktige från Uddevalla Omnibus angående att utöver ägardirektivets grundläggande krav göra nödvändiga investeringar KS/2013: Renhållningstaxa 2014 KS/20 13:3 79 Taxor för miljö och stadsbyggnadsnämndens KS/20 13:433 verksamhet F örslag till nya vägnamn för ett nytt KS/20 13:415 bostadsområde vid Överby, Långholmsvägen, Karstensholmsvägen och Bockholmsvägen Förslag till nytt vägnamn, Kongressgatan KS/2013:414 Uppföljande granskning av uthyrning och KS/2011 :599 fakturering inom kultur och fritidsnämnden (revisionsrapport) Genomgång EMAS- extern miljörevision för KS/20 13:412 EMAS 2013 samt miljöredovisning för 2012 Revideringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar for förtroendevalda och tillägg av 19 b KS/2012:94 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret samt på Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på 18. Årsredovisning 2012 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem KS/2013:427 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på 19. Årsredovisning 2012 för stiftelsen Ljungskilehem KS/2013:428

5 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 3(3) Ärende D nr Föredragande Revidering av kommunens värdegrund Kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare, revisorer och ombud i föreningar, stiftelser m.m. för perioden från och med 2014 Anmälningsärenden KS/2013:238 KS/2013:438 KS/2013:1 23. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e post

6 Tack för din interpellation. Din motion har remitterats för beredning av tekniska nämnden, som då var ansvarig nämnd för VAverksamheten, och av miljö och stadsbyggnadsnämnden. Efter inkomna svar så har jag även beslutat att remittera motionen till projektet 8 fjordar, som Uddevalla driver tillsammans med övriga kommuner runt innerfjordarna i syfte att förbättra havsmiljön där. Motionen är därmed färdig att tas till beslut i kommunstyrelsen. Det ursprungliga forskningsprojektet handlade om att studera hur tidigare syrefria sediment utbyter fosfor med vattnet, om man tillsätter syre. Syftet var att hitta ett sätt att åtgärda den bottendöd som breder ut sig allt mer i Östersjön. Förhållandena i Byfjorden liknar de som finns i Östersjöns djuphålor, därför var Byfjorden ett bra forskningsobjekt Att det finns bottendöd i Bytjordens djupområden, liksom djuphålorna i Östersjön, beror i grunden faktiskt inte på mänsklig påverkan, utan detta beror på helt naturliga förhållanden, och så har det sannolikt varit sedan senaste istiden. Däremot så har mänsklig påverkan antagligen förvärrat omfattningen genom utsläpp av närsalter och förändringar i vattenflödet genom muddring etc. Den stora frågan i sammanhanget är därför vilka åtgärder som kommunen KAN göra inom ramen för vad en kommun FÅR göra, dvs vad som ligger inom den kommunala kompetensen. Det ursprungliga forskningsprojektet gick ut på att studera utbytet av fosfor mellan sediment och vatten. Ett sådant projekt är grundforskning inom naturvetenskap, och det är en rent statlig angelägenhet som det därmed inte är lagligt för en kommun att använda kommunala skattemedel till. l övrigt vet vi i dagsläget inte om syresättning av bottenvattnet är en miljömässigt meningsfull åtgärd eller inte. Det finns inget stöd för att syresättningen skulle ha inneburit mer fisk i vattnet, att så har upplevts finns det mer sannolika förklaringar till, till exempel att man vidtagit andra åtgärder i fjordsystemet som förbud mot så kallat lysfiske. Vi vet inte heller om det finns potentiellt skadliga effekter av att syresätta bottenvattnet Miljö och stadsbyggnadsnämnden har ställt sig bakom att genomföra en utredning om vilka förutsättningar som finns för en fortsatt syresättning av Byfjorden, i nära samarbete med länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet som i första hand ansvarar för tillsynen av de verksamheter som släpper ut i Byfjorden. En utredning om det i ett större perspektiv är klokt eller inte att syresätta bottenvattnet i Bytjorden är även det grundforskning som en kommun i princip inte får använda skattemedel till. Däremot finns andra möjligheter. Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Även det tidigare nämnda projektet 8 fjordar har ställt sig positiva till att medfinansiera en sådan utredning. Förslagsvis så borde kommunfullmäktige kunna behandla frågan så, att kommunens miljöavdelning ges i uppdrag att ansöka hos länsstyrelsen om att få göra denna utredning som föreslagits som ett LOVA-projekt.

7 Utdrag Protokoll Kommunfullmäkflge l (l) Interpellation från Stefan Skoglund (S) till kommunstyrelsens ordförande angående motionen om fortsatt syresättning av Bytjorden (KS/2013:363) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillktinnagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

8 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande! Vad händer med motionen: f'~"~" l L.J!.Jr.> Utred en fortsatt syresättning av Bytjorden (bifqgas)v. ' För över ett år sedan lämnade jag in en motion med förslaget: Att ill... "1'"7 L{~l'?,>t'.. i låta utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden. Har vi råd att avsluta syresättningen utan att veta vad det får för effekter? Snart har Bytjorden återgått till bottendöd igen och det borde ligga i kommunfullmäktiges intresse att se om det går att hitta en lösning som utvecklar fjorden! Komplettering till motionen: Om jag förstått rätt så har tekniska nämnden låtit en konsult titta på kostnaderna för en långsiktig lösning där kostnaderna kan ifrågasättas. CG Göransson på Sweco anser enligt uppgift att man kan använda rör med diameter 800 mm samt en pumpstation för att få ut avloppsvattnet från Skansverket plus ytterligare sötvatten från Bäveån till Bytjordens djuphåla. Han uppskattade anläggningskostnaden till under 1 O miljoner kronor. Göransson föreslog redan på 1970-talet att man skulle djupinlaga avloppsvattnet från Skansverket i Bytjordens djuphåla. Han återkom till förslaget år 1998 i en rapport från Sweco. Min fråga är om du som kommunstyrelsens ordförande kommer skynda på frågan och se till att remisserna svarar på motionens förslag med en utredning som klargör om det är möjligt, klokt och hur man i så fall skulle kunna klara en finansiering? Då forskningen visar på förbättringar i vattenkvalitem och det marina livet utan negativa effekter borde vi kunna söka bidrag ifrån tex vattenvårdsmyndigheten. Ett samarbete inom "8 Fjordar" vore också lämpligt Stefan Skoglund (S)

9 Motion till Uddevalla kommunfullmäktige ifrån Stefan Skoglund (S) Utred en fortsatt syresättning av Byfjorden. Hörde på nyheterna att pumparna som för ned syresatt vatten till botten i Byfjorden skulle stängas av då projektet var slut och ingen ville betala driften. Forskningen visar att botten fått nytt liv och satsning på maritim utveckling rimmar dåligt med bottendöd i vår Byfjord. Jag tog kontakt med forskningsledaren för projektet i Byfjorden, professor emeritus Anders Stigebrandt. Han hade ett annat intressant förslag på syresättning: -Om man skulle vilja fortsätta syresättningen i Byfjorden för att även i framtiden ha bra vattenkvalite i fjorden borde man överväga att byta metod för syresättning. Den nuvarande metoden med pumpar hängande under en flotte fungerar bevisligen väl men har relativt höga drifts- och underhållskostnader. Idealet är att hitta en robust metod med låga underhålls- och driftskostnader. Det finns faktiskt en sådan metod och den består i att lägga en rörledning på bottnen vilken transporterar ner sötvatten till fjordens djupvatten där det skjuts ut i nära horisontella strålar för att lagras in på samma sätt som ytvattnet från nuvarande pumpsystem lagras in. Vattnet skulle lämpligen kunna tas från reningsverket som nu släpper ut sitt renade vatten i mynningen av Bäveån. Genom att lagra in avloppsvattnet från reningsverket i Byfjordens djupvatten får man bonusen att även vattenkvaliten i Byfjordens ytvatten skulle förbättras. Detta är en uthållig metod att syresätta Byfjordens djupvatten. Den är sannolikt billig i drift och bör kunna skötas av reningsverket. Livslängden för en sådan ledning är sannolikt mycket lång varför anläggningskostnaden sett över livstiden skulle bli låg. Inlagrade utsläpp från reningsverk är en vanlig lösning att förbättra ytvattnets kvalite i många städer. Notabla exempel är stockhalm och Oslo. Kostnaderna för denna lösning måste utredas och man måste också utreda om vattenflödet från Skansverket är tillräckligt stort- förmodligen måste man tillföra ytterligare sötvatten från Bäveån. Undertecknad står gärna till förfogande för att utreda

10 hur stort sötvattenflödet genom rörledningen måste vara för att hålla fjordens djupvatten syresatt Det är naturligtvis viktigt att nuvarande pumpning fortsätter tills ett eventuellt nytt system tas i bruk. Vi måste också undersöka vad som händer när alla maskarna rör om i sedimenten med alla giftiga tungmetaller från varvstiden och om näringsrikt bottenvatten kan nå upp till ytligare, algrika lager. Om vi inte gör något stängs pumparna av och vi återgår till bottendöd l Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta: Att låta utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden.

11 Protokoll Kommunstyrelsen Motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen (KS/2012:346) Sammanfattning Stefan Skoglund (S) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 13 jun 2012, 151, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen har beretts först av socialnämnden och sedan av barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden. Socialnämnden ger i sitt remissvar en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen och beskriver också nämndens arbete för att lindra barnfattigdomens effekter och den samordning som sker mellan olika verksamhetsgrenar inom nämndens område. Kultur och fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden ger likaså en beskrivning av sitt arbete och vad som kan göras ytterligare. Av remissvaren framgår att problembilden är väl känd och att insatser görs. Samtidigt finns redan bl.a. i strategisk plan flera uppdrag riktade mot bättre villkor för utsatta barn. Kommunledningskontorets bedömning är att motionen kan anses bifallet avseende kartläggning av barnfattigdomen. Motionens förslag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdomen föreslås avslås. Motivet till detta är att arbetet kan föras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem och prioriteringar kan göras i budget, styrkort och genom övriga politiska styrmedel. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialtjänstens utredning Barn och utbildningsnämndens protokoll Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Kultur och fritidsnämndens protokoll Kultur och fritids tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Stefan Skoglund (S) i.k Justerand~~)lignatur rp i-) Utdragsbestyrkande

12 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 275 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagandet av rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt beakta frågan om hur nämnderna arbetar systematisk utifrån barnkonventionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen i den del som avser kartläggning av barnfattigdomen, samt att med hänvisning till att frågan kan hanteras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem avslå motionens förslag om att utarbeta ett handlingsprogram.. Justerande~s signatur tf? ~/ Utdragsbestyrkande

13 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (7) D nr KS/20 12:346 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Svar på motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen Sammanfattning Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 13 jun 2012, 151, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen har beretts först av socialnämnden och sedan av barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Socialnämnden ger i sitt remissvar en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen och beskriver också nämndens arbete för att lindra barnfattigdomens effekter och den samordning som sker mellan olika verksamhetsgrenar inom nämndens område. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ger likaså en beskrivning av sitt arbete och vad som kan göras ytterligare. Av remissvaren framgår att problembilden är väl känd och att insatser görs. Samtidigt finns redan bl. a. i strategiskt plan flera uppdrag riktade mot bättre villkor för utsatta barn. Kommunledningskontorets bedömning är att motionen kan anses bifallet avseende kartläggning av barn fattigdomen. Motionens förslag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdomen föreslås avslås. Motivet till detta är att arbetet kan föras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem och prioriteringar kan göras i budget, styrkort och genom övriga politiska styrmedel. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (7) Dnr KS/20 12:346 Socialtjänstens utredning den 5 september 2012 Barn- och utbildningsnämndens protokoll Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritids tjänsteskrivelse Motion från Stefan Skoglund (s) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagandet av rutiner får kommunstyrelsens uppsiktsplikt beakta frågan om hur nämnderna arbetar systematisk utifrån barnkonventionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen i den del som avser kartläggning av barn fattigdomen. att med hänvisning till att frågan kan hanteras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem avslå motionens förslag om att utarbeta ett handlingsprogram. Ärendebeskrivning Motionen Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fi am. Kommunfullmäktige har lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Remissbehandling i socialnämnden -kartläggning av barnfattigdom i Uddevalla Ärendet remitterades till socialnämnden "för en tydligare bild av hur situationen ser ut i kommunen". Socialnämnden lämnade sitt remissvar i oktober 2012 i vilket i en utredning kartlagt barnfattigdomen i Uddevalla kommun. Grundorsaken till barnfattigdom är låga inkomster hos föräldrarna. Utredningens slutsatser är att man inom socialtjänsten genom riktade punktinsatser till familjer som uppbär försörjningsstöd kan kompensera en del, men om en långsiktig och bestående effekt ska uppnås behöver man arbeta övergripande med frågan och detta involverar flera f(lrvaltningar i kommunen. Barn och utbildning berörs bl.a. genom att man kan se över "avgifter" i skolan, tillgång till elevdatorer samt öppettider inom barnomsorg, kultur- och

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 3 (7) D nr KS/20 12:346 fritidsförvaltningen genom att anordna kostnadsfria aktiviteter under lov, gratis kommunala aktiviteter och öppettider på fritidsgårdar. Frågan hur man ska arbeta med att minska barnfattigdomen samt hur man ska minska belastningen för dessa barn tinns många svar på, men gemensamt är att insatser som minskar ekonomiskt utsatta barns situation kräver politiska beslut då åtgärder som behöver genomföras i regel innebär ökade kostnader och resurser kan då behöva tillföras i budget. l utredningen redogörs vidare för hur socialtjänsten på olika sätt arbetar med att bekämpa barnfattigdomen. Det framkommer bl.a. att under ett par års tid har sociala avdelningen halt arbetet med barnperspektivet som ett prioriterat område och hela avdelningen har arbetat fördjupatmed frågan bl.a. genom ökat samarbete mellan försörjningsstöd och familjesektionen/familjestödssektionen. Vidare har ekonomi- och rehabiliteringssektionen alltmer beaktat barns utsatthet när familjen uppbär försö1jningsstöd, t.ex. genom stöd till fritidsaktiviteter, egen säng, cykel och leksaker och man arbetar för tydligare fånga upp sådana behov. Remissbehandling i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden Efter att socialnämndens remissvar inkommit remitterade kommunstyrelsen ärendet till barn- och utbilningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden "för en redovisning av vilka åtgärder respektive nämnd genomför, samt skulle kunna genomföra för att mildra effekterna av barn fattigdomen". Nämnderna avlämnade sina remissvar i januari Barn och utbildningsnämnden beslutade att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen. Nämnden beslutade också att "påminna om vikten av att man använder den sociala investeringsfonden för att tillsammans med ansvariga nämnder möta socialt och ekonomiskt utsatta barn". I tjänsteskrivelsen konstateras att barnen drabbas på olika sätt och att skolan har en viktig uppgift i att försöka utjämna ekonomiska skillnader genom olika åtgärder. Från förvaltningens sida sker detta genom att underlätta föräldrars förvärvsarbete genom att erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Införandet av maxtaxan har medfört all de flesta familjer fått en lägre av gill för sin omsorg. Syskonrabatt finns. För barn mellan l 0-13 år finns avgiftsfri verksamhet vid Skogslyckans fritidsgård och Dalabergs fritidsgård. Ytterligare åtgärder kan vara att se över öppettiderna för verksamheterna, erbjuda fler verksamheter avgiftsfritt och se över avgifterna för 15-timmarsplaceringar för barn 1-3 år. Vidare framhålls vikten av att, utöver föräldraavgifter, tillhandahålla en kostnadsfri verksamhet. SI<Ollagen påtalar att verksamheten i skolan ska vara avgiftsfri. Smärre avgifter får tas ut vid exempelvis resor och studiebesök. Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut att Skolverkets rekommendationer ska följas. Fler och fler elever får via kommunen

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 4 (7) D nr KS/20 12:346 tillgång till en egen dator och miniräknare under sin skoltid. Genom dessa åtgärder får eleverna en likvärdig standard oavsett ekonomiska hemförhållanden. För förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg får inte några avgifter tas ut utöver maxtaxan. Dessa verksamheter försöker under lov göra utflykter och liknande för att barnen ska känna att aktiviteterna under loven är extra roliga. Internationella utbyten sker där elever ges möjlighet att genomföra resor till andra länder. Detta är ett lärorikt sätt att få lära känna elever från andra länder och få en inblick i deras skolsystem. Utbytet innebär även att en elev tas emot från ett annat land. Ä ven avgifterna för dessa utbyten ska hållas på en låg nivå. Förslag till fler åtgärder för att barn/elever får likvärdiga förutsättningar oavsett ekonomiska hemförhållanden är att se till att idrottsutrustning alltid finns att låna vid exempelvis besök i ishall, fortsätta samt undersöka möjlighet att öka de utbyten som sker och ger elever möjlighet att resa i skolans regi, se över generellt i vilken omfattning skolresor kan genomföras. Barn- och utbildningsnämnden framhåller också att för att minska barnfattigdomen på sikt är det av stor vikt att olika former av utbildning kan erbjudas för att ge varje individ möjlighet att förvärvsarbeta. Förskolan har blivit en egen skolform och har fått ett tydligare uppdrag. En bra grundskaleutbildning där eleverna ges förutsättningar att nå målen ger en bas att stå på. En gymnasieutbildning är i dagens läge nästan uteslutande en förutsättning för arbete eller vidare studier. För de som ska studera i vuxen ålder krävs att utbildningen motsvarar de behov som finns, att studierna är flexibla för att passa vajjc individ och att antalet platser kan anpassas till efterfrågan. För nyanlända elever krävs att undervisningen i svenska språket startar så snabbt som möjligt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kultur- och fi itidsnämnden beslutade i sitt remissvar att ställa sig positiv till ett enhetligt kommunövergripande arbete mot barnfattigdomen. Nämnden beslutade också att uppdra åt sin förvaltning att även fortsättningsvis arbeta för att barn/ungdomsverksamheten ska vara på lika villkor oavsett ekonomisk situation. Kultur och fritidsförvaltningen framhåller att den viktigaste faktorn för att långsiktigt motverka barnfattigdomen är att skapa förutsättningar för fler "familjeförsörjare" att etablera sig på arbetsmarknaden. Man framhåller vikten av "helhetsgrepp och en långsiktig planering" som också innefattar känslan av tillhörighet för de som "hamnat i ekonomisk skugga". Förvaltningen betonar vikten för barn att känna tillhörighet och vara på samma nivå som sina kompisar. Många barn tvingas ljuga för att inte behöva erkänna att familjen inte har

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 5 (7) Dnr KS/20 12:346 råd, anmäla sig sjuka för att inte åka med på roliga saker. Det skapar skamkänslor och barnet får ett sämre självförtroende. l och med föräldrarnas utsatta situation kan barnet också lappa tron på sin egen framtid. Men det behövs också aktiviteter och konkreta åtgärder för att lindra för de barn som lever i ekonomisk utsatthet här och nu. Barnkonventionens artikel 31 statuerar barnets rätt till vila och fritid, tilllek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt all fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det kultur och fritid ska arbeta med är i mångt och mycket de lindrande effekter som skapar tillhörighet på lika villkor för alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar. Detta görs bl.a. genom låga eller inga inträden på föreställningar, gratis fritidsgårdsverksamhet, lägerverksamhet på sommaren, fritidsgårdsverksamhet och gratis matsäck vid utflykter. Det är också viktigt att barnkonventionen finns som grund vid bidragsgivning. Mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg och näridrottsplatserna i samma områden är väldigt viktiga och fungerar på lika villkor. Förvaltningen erbjuder också naturliga mötesplatser som är på lika villkor för alla t.ex. Emaus lantgård, bibliotek och badplatser. Förvaltningen framhåller också risker med minskade medel som för med sig höjda avgifter och därmed ökad segregering t.ex. i kulturskolans verksamhet och i idrottshallar. Neddragning av personal ger minskade öppettider och farre tillfållen tilllägerverksamhet Landbadet som inte kommer att värmas upp. Minskade bidrag till föreningar gör att de också är tvingade att höja sina avgifter. Kommunledningskontorets bedömning Befintliga oppdrag Uddevalla kommun har i strategisk plan 20 l bland annat antagit 3 politiska uppdrag riktade mol bättre villkor för utsatta barn. De gäller uppdrag nummer Il "Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov", uppdrag nummer 12 "Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete" samt uppdrag nummer 19 "Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador". Del finns också ytterligare uppdrag som rör integration och arbetsmarknadspolitik. (se t. ex. nr 42, "offensiv arbetsmarknadspolitik"). Utöver antagna uppdrag så har kommunen att följa gällande lagar t.ex. skollagens bestämmelser om avgifter.

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 6 (7) Dnr KS/20 12:346 Uppföljning av systematiskt arbete enligt barnkonventionen Kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle upphöra med systemet med checklista för beredning. Denna checklista innehöll en punkt om hur ärenden påverkar barn/ungdomars bästa enligt barnkonventionen. Ä ven om punkten i checklistan tagits bort har nämnderna alltjämt i sitt uppdrag att arbeta utifl ån barn konventionen. l beslutet om avveckling av checklistan gav fullmäktige också kommunstyrelsen i uppdrag att "som ett led i uppsiktsplikten följa upp hur nämnderna arbetar systematiskt med att iaktta barnkonventionen i sitt arbete." En rutin för kommunstyrelsens uppsiktspliktsarbete är under framtagande. l arbetet med framtagandet av denna rutin kommer detta uppdrag att beaktas. På detta sätt H\r kommunstyrelsen med systematik en bild av nämndernas arbete och kan utifrån denna, vid behov, lägga förslag till fullmäktige om åtgärder. Förslaget om handlingsprogram avslås Motionären önskar ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa barn fattigdomen. l före! iggande material redovisas ett antal exempel på konkreta åtgärder som pågår för att mildra effekterna av barnfattigdomen och i förlängningen minska känslan av utanförskap. Det redovisas också exempel på ytterligare punktinsatser som, med tillskott av resurser, kan vidtas i samma syfte. För att förebygga grundproblemet, dvs att föräldrarna har låg inkomst på grund av svårigheter att få arbete pågår insatser genom bl.a. utbildning, hälsopromotion, flexibel barnomsorg, arbetsmarknadsin satser, ungdomsanställningar och olika integrationsfrämjande insatser.!nämndernas uppdrag ligger också redan nu, både genom barnkonventionen, nationella mål och regler och i kommunenes egna strategiska styrdokument flera uppdrag enligt vilka arbete pågår för att på kort och lång sikt underlätta för utsatta barn. Av remissvaren framgår inte klart hur nämnderna ställer sig till frågan om fi'amtagande av ett separat handlingsprogram. Det framgår dock tydligt att frågan är uppmärksammad i nämndernas ordinarie verksamhet. Kommunledningskontorets bedömning är att samordning och styrning av arbetet kan ske inom det befintliga styr- och ledningssystemet. l detta kan fullmäktige och nämnder tydliggöra frågan genom prioriteringar i budget, styrkort och genom uppdrag. Av ovan angivna skäl föreslås förslaget om utarbetande av ett separat handlingsprogram avslås.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 7 (7) 2013-l 0-09 Dnr KS/20 12:346 Förslaget om kartläggning av barnfattigdomen anses bifallen Den kartläggning av barnfattigdomen som socialnämnden lämnat i sitt remissvar får anses besvara denna del av motionen. Nämnas bör också att barnfattigdomen i kommunen redovisas med hjälp av nationell statistik i kommunens välhirdsbokslut som görs vartannat år. Barnfattigdom ingår också som en del i måttet Folkhälsoindex i kommunfullmäktiges styrk ort. Peter Larsson Förvaltningschef Markus Hurtig Utredare Expediera till Stefan Skoglund (s) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden

20 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 203 Remiss från kommunstyrelsen angående motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen (SN/2012:252) Sammanfattning Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) om att kartlägga barnfattigdomen i kommunen och utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till socialnämnden för en tydligare bild av hur situationen ser ut i kommunen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens remiss. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens utredning Arbetsutskottets protokoll , 99. Beslut Socialnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss avge socialtjänstens utredning med beskrivning av hur barnfattigdomen ser ut i kommunen. Vid protokollet Florence Johansson Justerat El ving Andersson Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Utredare Lisa Svanberg Utdrags bestyrkande

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

BARNS RÄTT TILL UTBILDNING

BARNS RÄTT TILL UTBILDNING BARNS RÄTT TILL UTBILDNING - i Sverige och i världen Medtag matsäck och busspengar Om avgifter i skolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer