KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen fdre sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fdre sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige l (3) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Allmänhetens frågestund 4. Besvarande av interpellation från Stefan KS/2013:363 Skoglund (S) till kommunstyrelsens ordförande angående motionen om fortsatt syresättning av Byfjorden 5. Motion från Stefan Skoglund (S) om att KS/20 12:346 upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen 6. Motion från Stefan Skoglund (S) om att KS/2012:458 utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning av Byfjorden 7. Medborgarförslag från Magnus Lindelöf KS/20 12:421 angående cykelområde med banor och hopp på Kurveröd 8. Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/2013:381 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Svälte l :4 och l :5, etapp J

4 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 2(3) Ärende D nr Föredragande 9. Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:3 82 vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Sundsko gen, etapp l 10. Hemställan till kommunfullmäktige från Uddevalla Omnibus angående att utöver ägardirektivets grundläggande krav göra nödvändiga investeringar KS/2013: Renhållningstaxa 2014 KS/20 13:3 79 Taxor för miljö och stadsbyggnadsnämndens KS/20 13:433 verksamhet F örslag till nya vägnamn för ett nytt KS/20 13:415 bostadsområde vid Överby, Långholmsvägen, Karstensholmsvägen och Bockholmsvägen Förslag till nytt vägnamn, Kongressgatan KS/2013:414 Uppföljande granskning av uthyrning och KS/2011 :599 fakturering inom kultur och fritidsnämnden (revisionsrapport) Genomgång EMAS- extern miljörevision för KS/20 13:412 EMAS 2013 samt miljöredovisning för 2012 Revideringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar for förtroendevalda och tillägg av 19 b KS/2012:94 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret samt på Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på 18. Årsredovisning 2012 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem KS/2013:427 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret samt på 19. Årsredovisning 2012 för stiftelsen Ljungskilehem KS/2013:428

5 Kallelse Föredragningslista Kommunfullmäktige 3(3) Ärende D nr Föredragande Revidering av kommunens värdegrund Kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare, revisorer och ombud i föreningar, stiftelser m.m. för perioden från och med 2014 Anmälningsärenden KS/2013:238 KS/2013:438 KS/2013:1 23. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström te! eller e post

6 Tack för din interpellation. Din motion har remitterats för beredning av tekniska nämnden, som då var ansvarig nämnd för VAverksamheten, och av miljö och stadsbyggnadsnämnden. Efter inkomna svar så har jag även beslutat att remittera motionen till projektet 8 fjordar, som Uddevalla driver tillsammans med övriga kommuner runt innerfjordarna i syfte att förbättra havsmiljön där. Motionen är därmed färdig att tas till beslut i kommunstyrelsen. Det ursprungliga forskningsprojektet handlade om att studera hur tidigare syrefria sediment utbyter fosfor med vattnet, om man tillsätter syre. Syftet var att hitta ett sätt att åtgärda den bottendöd som breder ut sig allt mer i Östersjön. Förhållandena i Byfjorden liknar de som finns i Östersjöns djuphålor, därför var Byfjorden ett bra forskningsobjekt Att det finns bottendöd i Bytjordens djupområden, liksom djuphålorna i Östersjön, beror i grunden faktiskt inte på mänsklig påverkan, utan detta beror på helt naturliga förhållanden, och så har det sannolikt varit sedan senaste istiden. Däremot så har mänsklig påverkan antagligen förvärrat omfattningen genom utsläpp av närsalter och förändringar i vattenflödet genom muddring etc. Den stora frågan i sammanhanget är därför vilka åtgärder som kommunen KAN göra inom ramen för vad en kommun FÅR göra, dvs vad som ligger inom den kommunala kompetensen. Det ursprungliga forskningsprojektet gick ut på att studera utbytet av fosfor mellan sediment och vatten. Ett sådant projekt är grundforskning inom naturvetenskap, och det är en rent statlig angelägenhet som det därmed inte är lagligt för en kommun att använda kommunala skattemedel till. l övrigt vet vi i dagsläget inte om syresättning av bottenvattnet är en miljömässigt meningsfull åtgärd eller inte. Det finns inget stöd för att syresättningen skulle ha inneburit mer fisk i vattnet, att så har upplevts finns det mer sannolika förklaringar till, till exempel att man vidtagit andra åtgärder i fjordsystemet som förbud mot så kallat lysfiske. Vi vet inte heller om det finns potentiellt skadliga effekter av att syresätta bottenvattnet Miljö och stadsbyggnadsnämnden har ställt sig bakom att genomföra en utredning om vilka förutsättningar som finns för en fortsatt syresättning av Byfjorden, i nära samarbete med länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet som i första hand ansvarar för tillsynen av de verksamheter som släpper ut i Byfjorden. En utredning om det i ett större perspektiv är klokt eller inte att syresätta bottenvattnet i Bytjorden är även det grundforskning som en kommun i princip inte får använda skattemedel till. Däremot finns andra möjligheter. Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Även det tidigare nämnda projektet 8 fjordar har ställt sig positiva till att medfinansiera en sådan utredning. Förslagsvis så borde kommunfullmäktige kunna behandla frågan så, att kommunens miljöavdelning ges i uppdrag att ansöka hos länsstyrelsen om att få göra denna utredning som föreslagits som ett LOVA-projekt.

7 Utdrag Protokoll Kommunfullmäkflge l (l) Interpellation från Stefan Skoglund (S) till kommunstyrelsens ordförande angående motionen om fortsatt syresättning av Bytjorden (KS/2013:363) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillktinnagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

8 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande! Vad händer med motionen: f'~"~" l L.J!.Jr.> Utred en fortsatt syresättning av Bytjorden (bifqgas)v. ' För över ett år sedan lämnade jag in en motion med förslaget: Att ill... "1'"7 L{~l'?,>t'.. i låta utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden. Har vi råd att avsluta syresättningen utan att veta vad det får för effekter? Snart har Bytjorden återgått till bottendöd igen och det borde ligga i kommunfullmäktiges intresse att se om det går att hitta en lösning som utvecklar fjorden! Komplettering till motionen: Om jag förstått rätt så har tekniska nämnden låtit en konsult titta på kostnaderna för en långsiktig lösning där kostnaderna kan ifrågasättas. CG Göransson på Sweco anser enligt uppgift att man kan använda rör med diameter 800 mm samt en pumpstation för att få ut avloppsvattnet från Skansverket plus ytterligare sötvatten från Bäveån till Bytjordens djuphåla. Han uppskattade anläggningskostnaden till under 1 O miljoner kronor. Göransson föreslog redan på 1970-talet att man skulle djupinlaga avloppsvattnet från Skansverket i Bytjordens djuphåla. Han återkom till förslaget år 1998 i en rapport från Sweco. Min fråga är om du som kommunstyrelsens ordförande kommer skynda på frågan och se till att remisserna svarar på motionens förslag med en utredning som klargör om det är möjligt, klokt och hur man i så fall skulle kunna klara en finansiering? Då forskningen visar på förbättringar i vattenkvalitem och det marina livet utan negativa effekter borde vi kunna söka bidrag ifrån tex vattenvårdsmyndigheten. Ett samarbete inom "8 Fjordar" vore också lämpligt Stefan Skoglund (S)

9 Motion till Uddevalla kommunfullmäktige ifrån Stefan Skoglund (S) Utred en fortsatt syresättning av Byfjorden. Hörde på nyheterna att pumparna som för ned syresatt vatten till botten i Byfjorden skulle stängas av då projektet var slut och ingen ville betala driften. Forskningen visar att botten fått nytt liv och satsning på maritim utveckling rimmar dåligt med bottendöd i vår Byfjord. Jag tog kontakt med forskningsledaren för projektet i Byfjorden, professor emeritus Anders Stigebrandt. Han hade ett annat intressant förslag på syresättning: -Om man skulle vilja fortsätta syresättningen i Byfjorden för att även i framtiden ha bra vattenkvalite i fjorden borde man överväga att byta metod för syresättning. Den nuvarande metoden med pumpar hängande under en flotte fungerar bevisligen väl men har relativt höga drifts- och underhållskostnader. Idealet är att hitta en robust metod med låga underhålls- och driftskostnader. Det finns faktiskt en sådan metod och den består i att lägga en rörledning på bottnen vilken transporterar ner sötvatten till fjordens djupvatten där det skjuts ut i nära horisontella strålar för att lagras in på samma sätt som ytvattnet från nuvarande pumpsystem lagras in. Vattnet skulle lämpligen kunna tas från reningsverket som nu släpper ut sitt renade vatten i mynningen av Bäveån. Genom att lagra in avloppsvattnet från reningsverket i Byfjordens djupvatten får man bonusen att även vattenkvaliten i Byfjordens ytvatten skulle förbättras. Detta är en uthållig metod att syresätta Byfjordens djupvatten. Den är sannolikt billig i drift och bör kunna skötas av reningsverket. Livslängden för en sådan ledning är sannolikt mycket lång varför anläggningskostnaden sett över livstiden skulle bli låg. Inlagrade utsläpp från reningsverk är en vanlig lösning att förbättra ytvattnets kvalite i många städer. Notabla exempel är stockhalm och Oslo. Kostnaderna för denna lösning måste utredas och man måste också utreda om vattenflödet från Skansverket är tillräckligt stort- förmodligen måste man tillföra ytterligare sötvatten från Bäveån. Undertecknad står gärna till förfogande för att utreda

10 hur stort sötvattenflödet genom rörledningen måste vara för att hålla fjordens djupvatten syresatt Det är naturligtvis viktigt att nuvarande pumpning fortsätter tills ett eventuellt nytt system tas i bruk. Vi måste också undersöka vad som händer när alla maskarna rör om i sedimenten med alla giftiga tungmetaller från varvstiden och om näringsrikt bottenvatten kan nå upp till ytligare, algrika lager. Om vi inte gör något stängs pumparna av och vi återgår till bottendöd l Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta: Att låta utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden.

11 Protokoll Kommunstyrelsen Motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen (KS/2012:346) Sammanfattning Stefan Skoglund (S) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 13 jun 2012, 151, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen har beretts först av socialnämnden och sedan av barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden. Socialnämnden ger i sitt remissvar en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen och beskriver också nämndens arbete för att lindra barnfattigdomens effekter och den samordning som sker mellan olika verksamhetsgrenar inom nämndens område. Kultur och fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden ger likaså en beskrivning av sitt arbete och vad som kan göras ytterligare. Av remissvaren framgår att problembilden är väl känd och att insatser görs. Samtidigt finns redan bl.a. i strategisk plan flera uppdrag riktade mot bättre villkor för utsatta barn. Kommunledningskontorets bedömning är att motionen kan anses bifallet avseende kartläggning av barnfattigdomen. Motionens förslag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdomen föreslås avslås. Motivet till detta är att arbetet kan föras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem och prioriteringar kan göras i budget, styrkort och genom övriga politiska styrmedel. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialtjänstens utredning Barn och utbildningsnämndens protokoll Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Kultur och fritidsnämndens protokoll Kultur och fritids tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Stefan Skoglund (S) i.k Justerand~~)lignatur rp i-) Utdragsbestyrkande

12 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 275 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagandet av rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt beakta frågan om hur nämnderna arbetar systematisk utifrån barnkonventionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen i den del som avser kartläggning av barnfattigdomen, samt att med hänvisning till att frågan kan hanteras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem avslå motionens förslag om att utarbeta ett handlingsprogram.. Justerande~s signatur tf? ~/ Utdragsbestyrkande

13 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (7) D nr KS/20 12:346 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Svar på motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen Sammanfattning Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 13 jun 2012, 151, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen har beretts först av socialnämnden och sedan av barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Socialnämnden ger i sitt remissvar en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen och beskriver också nämndens arbete för att lindra barnfattigdomens effekter och den samordning som sker mellan olika verksamhetsgrenar inom nämndens område. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ger likaså en beskrivning av sitt arbete och vad som kan göras ytterligare. Av remissvaren framgår att problembilden är väl känd och att insatser görs. Samtidigt finns redan bl. a. i strategiskt plan flera uppdrag riktade mot bättre villkor för utsatta barn. Kommunledningskontorets bedömning är att motionen kan anses bifallet avseende kartläggning av barn fattigdomen. Motionens förslag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdomen föreslås avslås. Motivet till detta är att arbetet kan föras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem och prioriteringar kan göras i budget, styrkort och genom övriga politiska styrmedel. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (7) Dnr KS/20 12:346 Socialtjänstens utredning den 5 september 2012 Barn- och utbildningsnämndens protokoll Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritids tjänsteskrivelse Motion från Stefan Skoglund (s) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagandet av rutiner får kommunstyrelsens uppsiktsplikt beakta frågan om hur nämnderna arbetar systematisk utifrån barnkonventionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen i den del som avser kartläggning av barn fattigdomen. att med hänvisning till att frågan kan hanteras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem avslå motionens förslag om att utarbeta ett handlingsprogram. Ärendebeskrivning Motionen Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fi am. Kommunfullmäktige har lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Remissbehandling i socialnämnden -kartläggning av barnfattigdom i Uddevalla Ärendet remitterades till socialnämnden "för en tydligare bild av hur situationen ser ut i kommunen". Socialnämnden lämnade sitt remissvar i oktober 2012 i vilket i en utredning kartlagt barnfattigdomen i Uddevalla kommun. Grundorsaken till barnfattigdom är låga inkomster hos föräldrarna. Utredningens slutsatser är att man inom socialtjänsten genom riktade punktinsatser till familjer som uppbär försörjningsstöd kan kompensera en del, men om en långsiktig och bestående effekt ska uppnås behöver man arbeta övergripande med frågan och detta involverar flera f(lrvaltningar i kommunen. Barn och utbildning berörs bl.a. genom att man kan se över "avgifter" i skolan, tillgång till elevdatorer samt öppettider inom barnomsorg, kultur- och

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 3 (7) D nr KS/20 12:346 fritidsförvaltningen genom att anordna kostnadsfria aktiviteter under lov, gratis kommunala aktiviteter och öppettider på fritidsgårdar. Frågan hur man ska arbeta med att minska barnfattigdomen samt hur man ska minska belastningen för dessa barn tinns många svar på, men gemensamt är att insatser som minskar ekonomiskt utsatta barns situation kräver politiska beslut då åtgärder som behöver genomföras i regel innebär ökade kostnader och resurser kan då behöva tillföras i budget. l utredningen redogörs vidare för hur socialtjänsten på olika sätt arbetar med att bekämpa barnfattigdomen. Det framkommer bl.a. att under ett par års tid har sociala avdelningen halt arbetet med barnperspektivet som ett prioriterat område och hela avdelningen har arbetat fördjupatmed frågan bl.a. genom ökat samarbete mellan försörjningsstöd och familjesektionen/familjestödssektionen. Vidare har ekonomi- och rehabiliteringssektionen alltmer beaktat barns utsatthet när familjen uppbär försö1jningsstöd, t.ex. genom stöd till fritidsaktiviteter, egen säng, cykel och leksaker och man arbetar för tydligare fånga upp sådana behov. Remissbehandling i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden Efter att socialnämndens remissvar inkommit remitterade kommunstyrelsen ärendet till barn- och utbilningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden "för en redovisning av vilka åtgärder respektive nämnd genomför, samt skulle kunna genomföra för att mildra effekterna av barn fattigdomen". Nämnderna avlämnade sina remissvar i januari Barn och utbildningsnämnden beslutade att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen. Nämnden beslutade också att "påminna om vikten av att man använder den sociala investeringsfonden för att tillsammans med ansvariga nämnder möta socialt och ekonomiskt utsatta barn". I tjänsteskrivelsen konstateras att barnen drabbas på olika sätt och att skolan har en viktig uppgift i att försöka utjämna ekonomiska skillnader genom olika åtgärder. Från förvaltningens sida sker detta genom att underlätta föräldrars förvärvsarbete genom att erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. Införandet av maxtaxan har medfört all de flesta familjer fått en lägre av gill för sin omsorg. Syskonrabatt finns. För barn mellan l 0-13 år finns avgiftsfri verksamhet vid Skogslyckans fritidsgård och Dalabergs fritidsgård. Ytterligare åtgärder kan vara att se över öppettiderna för verksamheterna, erbjuda fler verksamheter avgiftsfritt och se över avgifterna för 15-timmarsplaceringar för barn 1-3 år. Vidare framhålls vikten av att, utöver föräldraavgifter, tillhandahålla en kostnadsfri verksamhet. SI<Ollagen påtalar att verksamheten i skolan ska vara avgiftsfri. Smärre avgifter får tas ut vid exempelvis resor och studiebesök. Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut att Skolverkets rekommendationer ska följas. Fler och fler elever får via kommunen

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 4 (7) D nr KS/20 12:346 tillgång till en egen dator och miniräknare under sin skoltid. Genom dessa åtgärder får eleverna en likvärdig standard oavsett ekonomiska hemförhållanden. För förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg får inte några avgifter tas ut utöver maxtaxan. Dessa verksamheter försöker under lov göra utflykter och liknande för att barnen ska känna att aktiviteterna under loven är extra roliga. Internationella utbyten sker där elever ges möjlighet att genomföra resor till andra länder. Detta är ett lärorikt sätt att få lära känna elever från andra länder och få en inblick i deras skolsystem. Utbytet innebär även att en elev tas emot från ett annat land. Ä ven avgifterna för dessa utbyten ska hållas på en låg nivå. Förslag till fler åtgärder för att barn/elever får likvärdiga förutsättningar oavsett ekonomiska hemförhållanden är att se till att idrottsutrustning alltid finns att låna vid exempelvis besök i ishall, fortsätta samt undersöka möjlighet att öka de utbyten som sker och ger elever möjlighet att resa i skolans regi, se över generellt i vilken omfattning skolresor kan genomföras. Barn- och utbildningsnämnden framhåller också att för att minska barnfattigdomen på sikt är det av stor vikt att olika former av utbildning kan erbjudas för att ge varje individ möjlighet att förvärvsarbeta. Förskolan har blivit en egen skolform och har fått ett tydligare uppdrag. En bra grundskaleutbildning där eleverna ges förutsättningar att nå målen ger en bas att stå på. En gymnasieutbildning är i dagens läge nästan uteslutande en förutsättning för arbete eller vidare studier. För de som ska studera i vuxen ålder krävs att utbildningen motsvarar de behov som finns, att studierna är flexibla för att passa vajjc individ och att antalet platser kan anpassas till efterfrågan. För nyanlända elever krävs att undervisningen i svenska språket startar så snabbt som möjligt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kultur- och fi itidsnämnden beslutade i sitt remissvar att ställa sig positiv till ett enhetligt kommunövergripande arbete mot barnfattigdomen. Nämnden beslutade också att uppdra åt sin förvaltning att även fortsättningsvis arbeta för att barn/ungdomsverksamheten ska vara på lika villkor oavsett ekonomisk situation. Kultur och fritidsförvaltningen framhåller att den viktigaste faktorn för att långsiktigt motverka barnfattigdomen är att skapa förutsättningar för fler "familjeförsörjare" att etablera sig på arbetsmarknaden. Man framhåller vikten av "helhetsgrepp och en långsiktig planering" som också innefattar känslan av tillhörighet för de som "hamnat i ekonomisk skugga". Förvaltningen betonar vikten för barn att känna tillhörighet och vara på samma nivå som sina kompisar. Många barn tvingas ljuga för att inte behöva erkänna att familjen inte har

17 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 5 (7) Dnr KS/20 12:346 råd, anmäla sig sjuka för att inte åka med på roliga saker. Det skapar skamkänslor och barnet får ett sämre självförtroende. l och med föräldrarnas utsatta situation kan barnet också lappa tron på sin egen framtid. Men det behövs också aktiviteter och konkreta åtgärder för att lindra för de barn som lever i ekonomisk utsatthet här och nu. Barnkonventionens artikel 31 statuerar barnets rätt till vila och fritid, tilllek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt all fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det kultur och fritid ska arbeta med är i mångt och mycket de lindrande effekter som skapar tillhörighet på lika villkor för alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar. Detta görs bl.a. genom låga eller inga inträden på föreställningar, gratis fritidsgårdsverksamhet, lägerverksamhet på sommaren, fritidsgårdsverksamhet och gratis matsäck vid utflykter. Det är också viktigt att barnkonventionen finns som grund vid bidragsgivning. Mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg och näridrottsplatserna i samma områden är väldigt viktiga och fungerar på lika villkor. Förvaltningen erbjuder också naturliga mötesplatser som är på lika villkor för alla t.ex. Emaus lantgård, bibliotek och badplatser. Förvaltningen framhåller också risker med minskade medel som för med sig höjda avgifter och därmed ökad segregering t.ex. i kulturskolans verksamhet och i idrottshallar. Neddragning av personal ger minskade öppettider och farre tillfållen tilllägerverksamhet Landbadet som inte kommer att värmas upp. Minskade bidrag till föreningar gör att de också är tvingade att höja sina avgifter. Kommunledningskontorets bedömning Befintliga oppdrag Uddevalla kommun har i strategisk plan 20 l bland annat antagit 3 politiska uppdrag riktade mol bättre villkor för utsatta barn. De gäller uppdrag nummer Il "Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov", uppdrag nummer 12 "Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete" samt uppdrag nummer 19 "Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador". Del finns också ytterligare uppdrag som rör integration och arbetsmarknadspolitik. (se t. ex. nr 42, "offensiv arbetsmarknadspolitik"). Utöver antagna uppdrag så har kommunen att följa gällande lagar t.ex. skollagens bestämmelser om avgifter.

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 6 (7) Dnr KS/20 12:346 Uppföljning av systematiskt arbete enligt barnkonventionen Kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle upphöra med systemet med checklista för beredning. Denna checklista innehöll en punkt om hur ärenden påverkar barn/ungdomars bästa enligt barnkonventionen. Ä ven om punkten i checklistan tagits bort har nämnderna alltjämt i sitt uppdrag att arbeta utifl ån barn konventionen. l beslutet om avveckling av checklistan gav fullmäktige också kommunstyrelsen i uppdrag att "som ett led i uppsiktsplikten följa upp hur nämnderna arbetar systematiskt med att iaktta barnkonventionen i sitt arbete." En rutin för kommunstyrelsens uppsiktspliktsarbete är under framtagande. l arbetet med framtagandet av denna rutin kommer detta uppdrag att beaktas. På detta sätt H\r kommunstyrelsen med systematik en bild av nämndernas arbete och kan utifrån denna, vid behov, lägga förslag till fullmäktige om åtgärder. Förslaget om handlingsprogram avslås Motionären önskar ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa barn fattigdomen. l före! iggande material redovisas ett antal exempel på konkreta åtgärder som pågår för att mildra effekterna av barnfattigdomen och i förlängningen minska känslan av utanförskap. Det redovisas också exempel på ytterligare punktinsatser som, med tillskott av resurser, kan vidtas i samma syfte. För att förebygga grundproblemet, dvs att föräldrarna har låg inkomst på grund av svårigheter att få arbete pågår insatser genom bl.a. utbildning, hälsopromotion, flexibel barnomsorg, arbetsmarknadsin satser, ungdomsanställningar och olika integrationsfrämjande insatser.!nämndernas uppdrag ligger också redan nu, både genom barnkonventionen, nationella mål och regler och i kommunenes egna strategiska styrdokument flera uppdrag enligt vilka arbete pågår för att på kort och lång sikt underlätta för utsatta barn. Av remissvaren framgår inte klart hur nämnderna ställer sig till frågan om fi'amtagande av ett separat handlingsprogram. Det framgår dock tydligt att frågan är uppmärksammad i nämndernas ordinarie verksamhet. Kommunledningskontorets bedömning är att samordning och styrning av arbetet kan ske inom det befintliga styr- och ledningssystemet. l detta kan fullmäktige och nämnder tydliggöra frågan genom prioriteringar i budget, styrkort och genom uppdrag. Av ovan angivna skäl föreslås förslaget om utarbetande av ett separat handlingsprogram avslås.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 7 (7) 2013-l 0-09 Dnr KS/20 12:346 Förslaget om kartläggning av barnfattigdomen anses bifallen Den kartläggning av barnfattigdomen som socialnämnden lämnat i sitt remissvar får anses besvara denna del av motionen. Nämnas bör också att barnfattigdomen i kommunen redovisas med hjälp av nationell statistik i kommunens välhirdsbokslut som görs vartannat år. Barnfattigdom ingår också som en del i måttet Folkhälsoindex i kommunfullmäktiges styrk ort. Peter Larsson Förvaltningschef Markus Hurtig Utredare Expediera till Stefan Skoglund (s) Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden

20 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 203 Remiss från kommunstyrelsen angående motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen (SN/2012:252) Sammanfattning Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) om att kartlägga barnfattigdomen i kommunen och utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till socialnämnden för en tydligare bild av hur situationen ser ut i kommunen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens remiss. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens utredning Arbetsutskottets protokoll , 99. Beslut Socialnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss avge socialtjänstens utredning med beskrivning av hur barnfattigdomen ser ut i kommunen. Vid protokollet Florence Johansson Justerat El ving Andersson Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Utredare Lisa Svanberg Utdrags bestyrkande

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) 2013-10-22 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-10-30 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-03-13 53 Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets Förslag.

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 24 23 MAJ 2012. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 24 23 MAJ 2012 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-05-15 Diarienummer KSN-2011-0444 Kommunstyrelsen Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att det är dags

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 Ärende 5 sid 9 (21) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-09-25 4 Motion - Ändra riktlinjerna för försörjningsstöd för internet Dnr KS-2011-750 Dpl 35 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd PROTOKOLL 2013-06-12 1(1) Ks Dnr 2012/621 009 Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd Sammanfattning

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo (KS/2016:196)

154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo (KS/2016:196) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-11-14 154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo (KS/2016:196) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 9 oktober 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-02-11 ';,'. (' ''.., ' ;,._\:'i LI'.':: 17 (30) 20 Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar Dnr 2015/314 Ruwaida Nazar-Taha

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-04-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 april 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Utbilningsnämnden. Tjänsteskrivelse

Utbilningsnämnden. Tjänsteskrivelse 1/2 Utbilningsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: 2015-11-17 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Catarina Thorvaldsson Telefon: 0523-61 32 56 E-post: catarina.thorvaldsson@lysekil.se KOMPLETTERANDE

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid B-rummet, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström,(s)ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(bv) Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sida 1 (10) Övriga deltagande

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 17 oktober 2013, kl. 8.30-9.45, 12.05-12.30 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Robert Wenglén (M) Lena Forsberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer