KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013

2 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. A vrapportering från socialnämnden avseende KS/2013:26 arbetet med handlingsplan för ekonomisk balans 3. Uppföljning resultatförbättrande åtgärder 2013 KS/2013: Information finansrapport 2013 KS/2013:11 5. Information angående jämställdhetskartläggningen av nämndernas budgetar 6. Information om miljö och KS/2013:433 stadsbyggnadsnämndens taxor för verksamheten år 2014 Bo Lundgren kl. 11 :05-11 :20 Peter Larsson kl. 11:20-11:30 Ronald Rombrant kl. 11:30-11:45 Nina Bergman kl. 11:45-11:55 kl. 13:00 Medborgarförslag 7. Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna KS/20 13:295 angående gratis kollektivtrafik för alla Uddevallabor 8. Medborgarförslag från Swen Stålros angående KS/2013:85 nationaldagsfirande i centrum kl. 13:00 kl. 13:00

3 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 2(4) Ärende D nr Föredragande Beredning inför kommunfullmäktige Motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning av Bytjorden KS/2012:346 KS/2012: Medborgarförslag från Magnus Lindelöf angående KS/2012:421 cykelområde med banor och hopp på Kurveröd Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Svälte l :4 och l :5, etapp l Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Sundskogen, etapp l KS/2013:381 KS/2013: Hemställan till kommunfullmäktige från KS/20 13:402 Uddevalla Omnibus angående att utöver ägardirektivets grundläggande krav göra nödvändiga inversteringar Renhållningstaxa 2 O 14 KS/20 13:3 79 Förslag till nya vägnamn för ett nytt KS/20 13:415 bostadsområde vid överby, Långholmsvägen, Korstenholmsvägen och Bockholmsvägen Förslag till nytt vägnamn, Kongressgatan KS/20 13:414 Protokoll frän UUAB delas ut senare Kompletta handlingar finns på samt på kommunledningskontoret 18. Uppföljande granskning av uthyrning och fakturering inom kultur och fritidsnämnden (revisionsrapport) KS/2011: Genomgång EMAS- extern miljörevision för KS/20 13:412 EMAS 2013 samt miljöredovisning för 2012 Kompletta handlingar finns på samt på kommunledningskontoret

4 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 3(4) Ärende D nr Föredragande 20. Borgen eller lån till Uddevalla Energi AB för uppförande av tork/pelletsfabrik KS/2013: Revideringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar för fårtroendevalda och tillägg av 19 b KS/2012: Årsredovisning 2012 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem KS/2013:427 Kompletta handlingar finns på samt på kommunledningskontoret 23. Årsredovisning 2012 för stiftelsen Ljungskilel1em KS/2013: Revidering av kommunens värdegrund KS/20 13 : Taxor får miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet 2014 KS/2013:433 Kompletta handlingar finns på samt på kommunledningskontoret Kommunstyrelsens egna ärenden Kommunstyrelsens bedömning av målnivåer KS/20 13: i kommunfullmäktiges styrkort Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort - KS/20 11 :273 Beslut om samråd Kompletta handlingar finns på samt på kommunledningskontoret Seniorkort Västtrafik Begäran om förlängd sluttid för kommunstyrelsens beredning får översyn av principer för uthyrning av idrottsanläggningar, anläggningsbidrag, sponsring KS/2013:410 KS/2013: Förfrågan från BMK gällande arrendet för marken KS/20 13:43 7 vid arrangerande av VM -crossen ställningstagande till testamente/erhållande av arv KS/2013: Information från kommundirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef KS/2013:3 KS/2013:4

5 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 4(4) Ärende D nr Föredragande Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden KS/2013:5 KS/2013:6 KS/2013:2 KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

6 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna angående gratis kollektivtrafik för alla Uddevallabor (KS/2013:295) Sammanfattning Björn Spejenstiierna önskar gratis kollektivtrafik för alla uddevallabor. Medborgarförslaget är kort och det korta svaret på denna tanke är- Nej, kollektivtrafik är inte gratis. Utvecklas svaret något kan man till att bötja med konstatera att det i stort sett inte finns någon kollektivtrafik som kan bedrivas med lönsamhet, dvs. vatje kollektivtrafikresa genererar ett underskott. I Västra Götaland har regionen ansvar för kollektivtrafiken och här är den politiska inställningen för närvarande att det är rimligt att resenärerna står för ungefår hälften av underskottet i kollektivtrafiken och att den andra delen av underskottet bekostas av regionen, dvs. med skattemedel. Simile man införa fria resor i kollektivtrafiken blir det alltså nödvändigt att istället finansieras hela underskottet med skattemedel. Invånarna bekostar då kollektivtrafiken gemensamt via skattsedeln oavsett om man är resenär eller inte. Denna lösning fcirekommer på andra håll i landet och även i andra länder och det går att vinna vissa fördelar genom avgiflsfl'ia resor. Det blir exv. enkelt att resa, fler resenärer åker kollektivt vilket i sin tur kan ge lägre infrastrukturkostnader, minskat parkeringsbehov osv. Nackdelen är framförallt kostnaden, trängsel på fordon vilket ger ökat fordonsbehov osv. Kollektivtrafik kostar. Vilken modell man använder för är betala kostnaderna är ytterst en politisk fråga. Det finns f. n. inget politiskt uppdrag att förändra den finansieringsmodell som används idag. Översiktplaneringsutskottets ledamöter instämmer med ovanstående förklaring men fcireslår att beslutet förtydligas genom att man avslår medborgarförslaget med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Översiktplat1eringsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna Förslag till beslut Översiktsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Utdrag Protokoll Översiktsplaneringsutskottet l (2) Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna angående gratis kollektivtrafik för alla Uddevallabor (KS/2013:295) Sammanfattning Björn Spejenstiierna önskar gratis kollektivtrafik for alla uddevallabor. Medborgarforslaget är kort och det korta svaret på denna tanke är- Nej, kollektivtrafik är inte gratis. Utvecklas svaret något kan man till att börja med konstatera att det i stort sett inte finns någon kollektivtrafik som kan bedrivas med lönsamhet, dvs. varje kollektivtrafikresa genererar ett underskott. I Västra Götaland har regionen ansvar for kollektivtrafiken och här är den politiska inställningen for närvarande att det är rimligt att resenärerna står for ungefår hälften av underskottet i kollektivtrafiken och att den andra delen av underskottet bekostas av regionen, dvs. med skattemedel. Skulle maninfora fria resor i kollektivtrafiken blir det alltså nödvändigt att istället finansieras hela underskottet med skattemedel. Invånarna bekostar då kollektivtrafiken gemensamt via skattsedeln oavsett om man är resenär eller inte. De1ma lösning forekoromer på andra håll i landet och även i andra länder och det går att vinna vissa fordelar genom avgiftsfria resor. Det blir exempelvis enkelt att resa, fler resenärer åker kollektivt vilket i sin tur kan ge lägre infrastrukturkostnader, minskat parkeringsbehov osv. Nackdelen är framförallt kostnaden, trängsel på fordon vilket ger ökat fordonsbehov osv. Kollektivtrafik kostar. Vilken modell man använder for är betala kostnaderna är ytterst en politisk fråga. Det finns för närvarande inget politiskt uppdrag att forändra den finansieringsmodell som används idag. Översiktplaneringsutskottets ledamöter instämmer med ovanstående forklaringen men foreslår att beslutet fortydligas genom att man avslår medborgarforslag med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll ll 137. Medborgarforslag från Björn Spejenstiierna Beslut Översiktsplaneringsutskottet foreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarforslaget med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/2013:295 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telelon Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna angående gratis kollektivtrafik för alla Uddevallabor Sammanfattning Björn Spejenstiierna önskar gratis kollektivtrafik för alla uddevallabor. Medborgarförslaget är kort(!) och det korta svaret på denna tanke är- Nej, kollektivtrafik är inte gratis! Utvecklas svaret något kan man till att börja med konstatera att det i stort sett inte finns någon kollektivtrafik som kan bedrivas med lönsamhet, dvs. varje kollektivtrafikresa genererar ett underskott. I Västra Götaland har regionen ansvar för kollektivtrafiken och här är den politiska inställningen för närvarande att det är rimligt att resenärerna står för ungefår hälften av underskottet i kollektivtrafiken och att den andra delen av underskottet bekostas av regionen, dvs. med skattemedel. Skulle man införa fria resor i kollektivtrafiken blir det alltså nödvändigt att istället finansieras hela underskottet med skattemedel. Invånarna bekostar då kollektivtrafiken gemensamt via skattsedeln oavsett om man är resenär eller inte. Denna lösning förekommer på andra håll i landet och även i andra länder och det går att vinna vissa fördelar genom avgiftsfria resor. Det blir exv. enkelt att resa, fler resenärer åker kollektivt vilket i sin tur kan ge lägre infrastrukturkostnader, minskat parkeringsbehov osv. Nackdelen är framförallt kostnaden, trängsel på fordon vilket ger ökat fordonsbehov osv. Kollektivtrafik kostar! Vilken modell man använder för är betala kostnaderna är ytterst en politisk fråga. Det finns f. n. inget politiskt uppdrag att förändra den finansieringsmodell som används idag. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS/2013:295 Förslag till beslut Översiktsplaneringsutskottet f<ireslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarf<irslaget besvarat och avslutat. ~' Peter Larsson Förvaltningschef ~1tutitt~ 7 /' Sven Andersson Utvecklare Expediera till

11 Utdrag Protokoll Kommunfullmäktige l (l) Medborgarförslag från Björn Spejenstiierna angående gratis kollektivtrafik för alla Uddevallabor (KS/2013:295) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Birgit Olofsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tiliklinnagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

12 L. 8 IOiane"r J.o/:3 ',;<'1.:,- D!arteplanbetecl<nJng dej ~v ev71 a~ r / t175 l '-" 1/ v l ~ ~--

13 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Swen Stålros angående nationaldagsfirande i centrum (KS/2013:85) Sammanfattning Swen Ståiros inkom i februari 2013 med medborgarförslag om att flytta firandet av nationaldagen till centrum eller att arrangera ytterligare ett firande. Förslaget innehåller bl. a. förslag om att stadsmusikkåren kan marschera från Kampenhoftill torget. Enligt förslagsställaren skulle detta kunna göra firandet mer tillgängligt för folk som inte orkar ta sig ut till Gustafs berg. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden skriver i sitt remissvar att firandet av Svenska flaggans dag/ Nationaldag sedan början av 1960 talet firats på Gustafs berg. År 1992 sammanföll detta med studentexamen vilket gjorde att man flyttad Svenska flaggans dag till området vid Bohusläns museum. Året efter inkom en motion från Stig Härdner (m) m. fl. om att firandet ska vara på Gustafsberg. Kommunfullmäktige beslutade ( ) att inte fastställa en plats för firandet för all framtid men att man inte såg någon bättre plats för detta än Gustafs berg. Firandet den 6 juni utvecklas vmje år och består numera av Hera olika aktiviteter. Dagen bö1jar med att försvarsmuseet arrangerar ett firande med musikkår och tal mm. På Bohusläns museum hålls tal och välkomnande av nya svenskar. Strandjoggen, ett motionslopp som startar från centrum och går till Gustafs berg, har blivit en tradition. Samma dag ordnas också Skärgårdsbåtens dag och man kan åka gratis med vita båtarna mellan centrum och Gustafsberg. På Gustafsberg ordnas en familjedag med en mängd olika aktiviteter och dagen avslutas med ett högtidligt firande med tal mm. Mot bakgrund av Kultur- och fritidsnämndens beskrivning av hur firandet redan nu sker på flera platser i staden varav flera aktiviteter anordnas i, eller utgår ifrån centrum föreslås medborgarförslaget förklaras besvarat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritids tjänsteskrivelse O. Medborgarförslag från Swen Stålros. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att firandet redan nu sker på flera platser i staden varav flera aktiviteter anordnas i, eller utgår ifrån centrum. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 1 (2) Dnr KS/2013:85 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Medborgarförslag från Swen stålros angående nationaldagsfirande i centrum Sammanfattning Swen Stålros inkom i februari 2013 med medborgarförslag om att flytta firandet av nationaldagen till centrum eller att arrangera ytterligare ett firande. Förslaget innehåller bl.a. förslag om att stadsmusikkåren kan marschera från Kampenhoftill torget. Enligt förslagsställaren skulle detta kunna göra firandet mer tillgängligt för folk som inte orkar ta sig ut till Gustafsberg. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden skriver i sitt remissvar att firandet av Svenska flaggans dag/ Nationaldag sedan början av 1960 talet firats på Gustafsberg. År 1992 sammanföll detta med studentexamen vilket gjorde att man flyttad Svenska flaggans dag till området vid Bohusläns museum. Året efter inkom en motion från Stig Härdner (m) m.fl. om att firandet ska vara på Gustafsberg. Kommunfullmäktige beslutade ( ) att inte fastställa en plats för firandet för all framtid men att man inte såg någon bättre plats för detta än Gustafs berg. Firandet den 6 juni utvecklas varje år och består numera av flera olika aktiviteter. Dagen börjar med att försvarsmuseet arrangerar ett firande med musikkår och tal mm. På Bohusläns museum hålls tal och välkomnande av nya svenskar. Strandjoggen, ett motionslopp som startar från centrum och går till Gustafs berg, har blivit en tradition. Samma dag ordnas också Skärgårdsbåtens dag och man kan åka gratis med vita båtarna mellan centrum och Gustafs berg. På Gustafsberg ordnas en familjedag med en mängd olika aktiviteter och dagen avslutas med ett högtidligt firande med tal mm.

16 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:85 Mot bakgrund av Kultur- och fritidsnämndens beskrivning av hur firandet redan nu sker på flera platser i staden varav flera aktiviteter anordnas i, eller utgår ifrån centrum föreslås medborgarförslaget forklaras besvarat. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritids tjänsteskrivelse O. Medborgarförslag från Swen Stålros. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att firandet redan nu sker på flera platser i staden varav flera aktiviteter anordnas i, eller utgår ifrån centrum. Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till Förslagsställaren

17 Utdrag PROTOKOLL l (!) UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 43 Medborgarförslag från Swen Stålros angående nationaldagsfirande i centrum (KFN/2013:33) Sammanfattning Swen Stålros har skickat in ett medborgarförslag om att flytta firandet av nationaldagen till centrum eller att arrangera ytterligare ett firande. Förslaget innehåller att stadsmusikkåren marscherar från Kampenhof till torget. Flaggor skulle kunna delas ut till barnen. Detta skulle kunna göra firandet mer tillgängligt för folk som inte orkar ta sig ut till Gustafs berg. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tjänsteskrivelse O Beslut Kultur och Fritidsnämnden beslutar att med hänvisning till tjänsteskrivelsen anse motionen besvarad Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Yiviann Udden Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expedierat Utdragsbestyrkande

18 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KFN/2013:33 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Kultursekreterare Stellan Hedendahl TELEFON Medborgarförslag från Swen stålros angående nationaldagsfirande i centrum Sammanfattning Swen Stålros har skickat in ett medborgarf<irslag om att flytta firandet av nationaldagen till centrum eller att arrangera ytterligare ett firande. Förslaget innehåller att stadsmusikkåren marscherar från Kampenhof till torget. Flaggor skulle kunna delas ut till barnen. Detta skulle kunna göra firandet mer tillgängligt för folk som inte orkar ta sig ut till Gustafs berg. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och Fritidsnämnden beslutar att med hänvisning till tjänsteskrivelsen anse motionen besvarad Ärendebeskrivning Firandet av Svenska flaggans dag/ Nationaldag har sedan i början på 1960 talet firats på Gustafsberg sammanföll detta med studentexamen vilket gjorde att man flyttad Svenska flaggans dag till området vi Bohusläns museum. Året efter inkom en motion från Stig Härdner (m) m fl om att man vill att firandet skall vara på Gustafsberg. Kommunfullmäktige beslutade ( ) att inte fastställa en plats för firandet får all framtid men att man inte såg någon bättre plats för detta än Gustafsberg 6 juni och firandet utvecklas varje år och består idag av flera olika firanden. Dagen börjar med att försvarsmuseet arrangerar ett firande med musikkår och tal mm. På Bohusläns museum hålls tal och ett välkomnande av Nya svenskar hålls. Det har blivit en tradition att Strandjoggen, ett mot-

19 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2013:33 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID ionslopp startar från centrum och går ut till Gustafsberg. Samma dag ordnas skärgårdsbåtens dag och man kan åka gratis med vita båtarna mellan centrum och Gustafsberg. På Gustafsberg ordnas en familjedag med en mängd olika aktiviteter och dagen avslutas med ett högtidligt firande med tal mm. Nationaldagen firas på Hera platser i kommunen. Flera aktiviteter är i centrum eller utgår ifrån centrum. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Stellan Hedendahl Kultursekreterare Expediera till

20 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 Medborgarförslag från Swen stålros om nationaldagsfirande i centrum (KS/2013:85) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till kultur- och fritidsnämnden. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat Ralph Steen, Magnus Jacobsson, Petra Ekerum Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

21 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :56 ÄrendesammantaUni Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Medborgarförslag :47 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :56 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Nationaldagsfirande i centrum Lämna förslaget: Det är trevligt att vi firar nationaldagen på Gustafsberg men jag tycker att vi antingen borde flytta firandet till centrum eller ha ytterliggare ett firande som hålls i centrum. Jag ser framför mig stadsmusikkåren marschera från Kampenhof med militär fanvakt upp till torget. Nere vid Kampenhof kan små svenska flaggor delas ut till de som vill ha men kanske främst till barn. Processionen marscherar upp till torget och där hålls nationaldagsfirandet med pompa och ståt. Detta förslaget gör firandet mer tillgängligt för folk som är i stan och inte orkar ta sig ut till Gustafsberg. Förnamn: Swen Efternamn: stålros Adress: Asperödsvägen 14a Postnummer: Postort: Uddevalla 1 (2)

22 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen (KS/2012:346) Sammanfattning Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 13 jun 2012, 151, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen har beretts fdrst av socialnämnden och sedan av barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Socialnämnden ger i sitt remissvar en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen och beskriver också nämndens arbete för att lindra barnfattigdomens effekter och den samordning som sker mellan olika verksamhetsgrenar inom nämndens område. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ger likaså en beskrivning av sitt arbete och vad som kan göras ytterligare. Av remissvaren framgår att problembilden är väl känd och att insatser görs. Samtidigt finns redan bl.a. i strategiskt plan flera uppdrag riktade mot bättre villkor för utsatta barn. Kommunledningskontorets bedömning är att motionen kan anses bifallet avseende kartläggning av barnfattigdomen. Motionens förslag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdomen föreslås avslås. Motivet till detta är att arbetet kan fdras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem och prioriteringar kan göras i budget, styrkort och genom övriga politiska styrmedel. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialtjänstens utredning den 5 september 2012 Barn- och utbildningsnämndens protokoll Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritids tjänsteskrivelse Motion från Stefan Skoglund (s) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagandet av rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt beakta frågan om hur nämnderna arbetar systematisk utifrån barnkonventionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen i den del som avser kartläggning av barnfattigdomen. att med hänvisning till att frågan kan hanteras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem avslå motionens förslag om att utarbeta ett handlingsprogram. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (7) 2013-l 0-09 D nr KS/20 12:346 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telelon Svar på motion från Stefan Skoglund (S) om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen Sammanfattning Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige beslutade den 13 jun 2012, 151, att remittera motionen till kommunstyrelsen. Motionen har beretts först av socialnämnden och sedan av barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Socialnämnden ger i sitt remissvar en kartläggning av barnfattigdomen i kommunen och beskriver också nämndens arbete för att lindra barnfattigdomens effekter och den samordning som sker mellan olika verksamhetsgrenar inom nämndens område. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ger likaså en beskrivning av sitt arbete och vad som kan göras ytter Ii gare. Av remissvaren fi'amgår att problembilden är väl känd och att insatser görs. Samtidigt finns redan bl.a. i strategiskt plan flera uppdrag riktade mot bättre villkor för utsatta barn. Kommunledningskontorets bedömning är att motionen kan anses bifallet avseende kartläggning av barn fattigdomen. Motionens furslag att upprätta ett särskilt handlingsprogram för att bekämpa barnfattigdomen föreslås avslås. Motivet till detta är att arbetet kan föras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem och prioriteringar kan göras i budget, styrkort och genom övriga politiska styrmedel. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll l

25 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (7) Dnr KS/20 12:346 Socialtjänstens utredning den 5 september 2012 Barn- och utbildningsnämndens protokoll Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll Kultur- och fritids tjänsteskrivelse Motion från Stefan Skoglund (s) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagandet av rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt beakta frågan om hur nämnderna arbetar systematisk utifrån barnkonventionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen i den del som avser kartläggning av barn fattigdomen. att med hänvisning till att frågan kan hanteras inom kommunens befintliga styr- och ledningssystem avslå motionens förslag om att utarbeta ett handlingsprogram. Ärendebeskrivning Motionen Stefan Skoglund (s) inkom i juni 2013 med motion om kartläggning av barnfattigdomen i kommunen samt att ett handlingsprogram för hur barnfattigdomen ska bekämpas ska tas fram. Kommunfullmäktige har lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Remissbehandling i socialnämnden -kartläggning av barnfattigdom i Uddevalla Ärendet remitterades till socialnämnden "för en tydligare bild av hur situationen ser ut i kommunen". Socialnämnden lämnade sitt remissvar i oktober 2012 i vilket i en utredning kartlagt barnfattigdomen i Uddevalla kommun. Grundorsaken till barnfattigdom är låga inkomster hos föräldrarna. Utredningens slutsatser är att man inom socialtjänsten genom riktade punktinsatser till familjer som uppbär försörjningsstöd kan kompensera en del, men om en långsiktig och bestående effekt ska uppnås behöver man arbeta övergripande med frågan och detta involverar flera f<irvaltningar i kommunen. Barn och utbildning berörs bl.a. genom att man kan se över "avgifter" i skolan, tillgång till elevdatorer samt öppettider inom barnomsorg, kultur- och

26 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 3 (7) D nr KS/20 12:346 fritidsfårvallningen genom att anordna kostnadsfria aktiviteter under lov, gratis kommunala aktiviteter och öppettider på fritidsgårdar. Frågan hur man ska arbeta med att minska barnfattigdomen samt hur man ska minska belastningen fdr dessa barn finns många svar på, men gemensamt är att insatser som minskar ekonomiskt utsatta barns situation kräver politiska beslut då åtgärder som behöver genomföras i regel innebär ökade kostnader och resurser kan då behöva tillföras i budget. I utredningen redogörs vidare för hur socialtjänsten på olika sätt arbetar med att bekämpa barn fattigdomen. Det framkommer bl.a. att under ett par års tid har sociala avdelningen haft arbetet med barnperspektivet som ett prioriterat område och hela avdelningen har arbetat fårdjupat med frågan bl.a. genom ökat samarbete mellan försörjningsstöd och familjesektionen/familjestödssektionen. Vidare har ekonomi- och rehabiliteringssektionen alltmer beaktat barns utsatthet när familjen uppbär fårsötjningsstöd, t. ex. genom stöd till fritidsaktiviteter, egen säng, cykel och leksaker och man arbetar fdr tydligare fånga upp sådana behov. Remissbehandling i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden Efter att socialnämndens remissvar inkommit remitterade kommunstyrelsen ärendet till barn- och utbilningsnämnden och kultur- och fi itidsnämnden "för en redovisning av vilka åtgärder respektive nämnd genomför, samt skulle kunna genomföra för att mildra effekterna av barn fattigdomen". Nämnderna avlämnade sina remissvar i januari Barn och utbildningsnämnden beslutade att översända fårvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen. Nämnden beslutade också att "påminna om vikten av att man använder den sociala investeringsfonden får att tillsammans med ansvariga nämnder möta socialt och ekonomiskt utsatta barn". l tjänsteskrivelsen konstateras att barnen drabbas på olika sätt och att skolan har en viktig uppgift i att fårsöka utjämna ekonomiska skillnader genom olika åtgärder. Från förvaltningens sida sker detta genom att underlätta föräldrars förvärvsarbete genom att erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid. In fårandet av maxtaxan har medfört att dc flesta familjer fått en lägre avgift för sin omsorg. Syskonrabatt finns. För barn mellan l 0-13 år finns avgiftsfri verksamhet vid skogslyckans fritidsgård och Dalabergs fritidsgård. Ytterligare åtgärder kan vara att se över öppettiderna för verksamheterna, erbjuda fler verksamheter avgiftsfritt och se över avgifterna för 15-timmarsplaceringar får barn 1-3 år. Vidare framhålls vikten av att, utöver fåräldraavgifter, tillhandahålla en kostnadsfi i verksamhet. Skollagen påtalar att verksamheten i skolan ska vara avgiftsfri. Smärre avgifter får tas ut vid exempelvis resor och studiebesök. Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut att Skolverkets rekommendationer ska följas. Fler och fler elever får via kommunen

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) 2013-08-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, 2013-08-28 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Barnfattigdomen i Göteborg

Barnfattigdomen i Göteborg Datum 2012-05-27 Påverkansgruppen, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg Barnfattigdomen i Göteborg Kartläggning Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med.

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Alla kunde följa med utom jag

Alla kunde följa med utom jag Alla kunde följa med utom jag Årsrapport 2011, Majblommans Riksförbund Innehåll Årsrapport 2011 Förord: Barnfattigdom har blivit en trendig fråga, men än så länge handlar den inte om barn...3 Kommunenkät

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-01-14 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl. 9.00 torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Utflykter i grundskolan

Utflykter i grundskolan Utflykter i grundskolan Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs En kartläggning av kommunernas strategier eller frånvaro av strategier för skolutflykter till alla barn

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-01-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20 Kallelse Föredragningslista 1(5) 2015-04-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-12-03 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, 2013-12-12 kl. 8:30 12:00 Informationsärenden

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer