Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Magistern, kommunhus Klockan 13:00-15:40 Ajournering för paus klockan 14:45-15:00 Sekretessärenden protokollförs i separat B-protokoll Beslutande Ersättare Gunilla Ternert (M), ordförande Maj-Britt Magnusson (S), vice Leif Andersson (S) Bengt Karlsson (M) Anne-Cathrine Kaup (SD) Thomas Gustafsson (S) Elias Catano (V) Ulf Norström (V) Erik Wallenberg (L) Övriga närvarande Lina Simola, avdelningschef Nishtiman Hassan, ekonomistrateg Joakim Danielsson, kvalitetschef Jasmin Bill, utvecklare Veronika Jashari, handläggare Lorenzo Diaz Zamora, handläggare Evelina Roos, nämndsekreterare Utses att justera Leif Andersson (S) Justeringens plats och tid Måndagen den 14 oktober, Värjan plan 5 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Evelina Roos Ordförande Justerande... Gunilla Ternert... Leif Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Ledning och administration Underskrift...

2 2(12) 94 Protokollsjustering Beslut Leif Andersson (S) utses att justera protokoll.

3 3(12) ÖFNES/2019:32 95 Information från överförmyndarkontoret Överförmyndarkontorets chef Lina Simola ger nämnden en lägesrapport om arbetet på kontoret. Informationen läggs till handlingarna.

4 4(12) ÖFNES/2019: Sekretessärenden som beslutas av nämnd i oktober 2019 S1 - Ansökan om utdömande av nytt förhöjt vite, akt 1095 Överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. S2 - Avskrivning - Anmälan av behov av förvaltare, akt 5886 Överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. S3 - Ansökan om utdömande av försuttet vite för utebliven sluträkning, akt 1274 Överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. S4 Avslag byte av förvaltare, akt 754 Överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. S5 - Vitesförläggande årsräkning 2018, akt 598 Överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. S6 - Vitesförläggande årsräkning 2018, akt 3640 Överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

5 5(12) ÖFNES/2019:8 97 Månadsrapportering till nämnden i oktober 2019 Beslut Rapporten över ekonomiskt ackumulerat utfall jan- sep 2019 samt resultat för styrkort godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden januari-september redovisar överförmyndarnämnden ett totalt underskott på tkr exklusive överfört överskott med 900 tkr från tidigare år. En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett underskott om 371 tkr kronor för perioden. Budgeten för arvoden till ställföreträdare visar ett underskott om 913 tkr för Eskilstuna och 292 tkr för. Detta på grund av att granskningen av årsräkningar för 2018 har kunnat genomföras mycket snabbare än förväntat. Underskottet väntas avta successivt under året. Överförmyndarnämndens verksamhet kommer att kunna uppnå målet avseende årsräkningar i tid. Arvoden till gode män för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd redovisar ett underskott på 119 tkr för Eskilstuna Kostnaden för nämnden visar ett underskott om 125 tkr vilket beror på att utbetalning har skett till Eskilstuna God Man och Förvaltarföreningen enligt IOP avtal. Prognos för helåret 2019 och beräknar att överförmyndarnämnden har ett underskott på 700 tkr vid bokslutet exklusive överfört överskott med 1200 tkr från tidigare år.

6 6(12) ÖFNES/2019: Överförmyndarnämndens preliminära verksamhetsplan och budget för 2020 Beslut Överförmyndarnämndens processmål för åren och prelimära verksamhetsplan samt budget för 2020 antas. Ärendebeskrivning Överförmyndarnämndens preliminära verksamhetsplan med åtaganden för 2020 och fyra åriga processmål utgår från Eskilstuna kommuns strategiska och övergripande inriktningar och mål samt de åtaganden som beslutats av kommunfullmäktige. I överförmyndarnämndens preliminära verksamhetsplan har nämnden sammanställt 17 åtaganden för Nämnden har tilldelats elva åtaganden från kommunfullmäktige och formulerat ytterligare sex egna åtaganden. Då överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn av förvaltare, förmyndare och gode män berörs nämnden inte av alla mål som är gemensamma för kommunens nämnder. Efter avgränsning med hänsyn till nämndens verksamhet berörs överförmyndarnämnden av processmålen: ökad tillit, hållbart arbetsliv och ekonomi i balans. Beslutet skickas till: Kommunstyrelserna i Eskilstuna och

7 7(12) 99 ÖFNES/2019:152 Yttrande från överförmyndarnämnden över remiss avseende Länsstyrelsens tillsynsrapport från inspektion av överförmyndarnämnden för Eskilstuna den 2 maj 2019 Beslut Överförmyndarnämnden godkänner yttrande av tillsynsrapport från Länsstyrelsens inspektion den 2 maj Yttrandet överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och med kopia till Länsstyrelsen i Stockholm och kommunrevisionen i Eskilstuna respektive. Bakgrund Enligt Förmynderskapsförordningen (1995:379) 21 ska Länsstyrelsen årligen inspektera överförmyndaren/överförmyndarnämnden. Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som har regeringens uppdrag att utöva tillsyn över Överförmyndarnämnden för Eskilstuna och kommuner. Huvudregeln är att tillsyn ska genomföras varje år, men kan under vissa omständigheter genomföras vartannat år. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i Föräldrabalken och i Förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren/överförmyndarnämnden förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Inspektion ska också genomföras om det genom information som lämnats till Länsstyrelsen eller på något annat sätt framkommit att det finns särskilt behov av en inspektion. Resultatet av inspektionerna är viktiga delar i nämndens arbete med att säkerställa rättssäkerheten och utveckla kvaliteten i nämndens verksamhet. Länsstyrelsen har efter sin inspektion den 2 maj 2019 funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden på följande punkter: - Långa handläggningstider för granskning av årsräkningar. - Bristande handläggning i ärende avseende byte av ställföreträdare.

8 8(12) - Bristande handläggning i ärende angående arvskifte. - Lång handläggningstid i ett ärende angående anmälan om behov av ställföreträdare. - Ingen tillsyn i ett begränsat godmanskap under 11 år. Länsstyrelsens tillsynsrapport inkom till Eskilstuna kommun den 14 september. Kommunstyrelsen i Eskilstuna beslutade den 16 september att nämnden senast den 18 december ska yttra sig över rapporten. Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande, där kritiken kommenteras. Länsstyrelsen har inte krävt att nämnden återrapporterar vilka åtgärder som vidtagits för att rätta brister och felaktigheter. Nämnden avser trots det tillställa Länsstyrelsen remiss för kännedom. Yttrande Långa handläggningstider för granskning av årsräkningar Länsstyrelsen har vid sin tillsyn riktat kritik mot långa handläggningstider för granskning av årsräkningar från Nämnden uppgav vid granskningen att 61% av årsräkningarna var granskade den 1 oktober Vid inspektionen valde Länsstyrelsen att granska några av de akter där årsräkningen ännu inte hade granskats. Nämnden har efter inspektionen bemött uppgifterna om granskningstider för årsräkningar och meddelat att granskningen av årsräkningar för år 2018 fortlöper snabbare än tidigare år och att nämnden den 11 september 2019 granskat 93% av årsräkningarna. Byte av god man efter tingsrättens beslut Vid granskning avseende godmanskap fann Länsstyrelsen att huvudman ansökt till tingsrätten i november 2017 att godmanskapet skulle upphöra. Tingsrätten beslutade i januari 2018 att nämnden ska ordna byte av god man. Här vill nämnden förtydliga att tingsrätten avskrev ärendet om upphörande av godmanskap. Av journalanteckning framgår även att handläggare haft regelbunden kontakt med god man. Detta missades tyvärr vid korrekturläsning om faktafel som Länsstyrelsen efterfrågat inför inspektionsrapportens slutförande. Nämnden kommer att införa en målsättning om att byte av ställföreträdare sker inom två månader. Arvskifte och redovisning i förmynderskapsärende Vid granskning avseende förmynderskap fann Länsstyrelsen att nämnden förordnat god man enligt 11 kap. 2 FB för att bevaka barns rätt i dödsboet och att eventuellt arv ska placeras på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Länsstyrelsen anser att nämnden varit passiva och otydliga i sin handläggning vilket lett till att ärendet, mer än fyra år sedan dödsfallet, inte avslutats vid inspektionstillfället. Ärendet är nu avslutat. Nämnden har en planering för kompetensutveckling och utbildning i arvsrätt för kontorets handläggare.

9 9(12) Lång handläggningstid i ett ärende rörande anmälan om behov av ställföreträdare Vid inspektionen granskade nämnden äldsta ärenden angående ansökan eller anmälan om behov av ställföreträdare. Vid granskningen angående anmälan om behov av god man fann Länsstyrelsen att den första handlingen i akten var ett läkarintyg som inkom den 26 januari Därefter inkom en anmälan om behov av förvaltarskap den 27 april Boende hörde av sig den 7 november 2018 och den 31 december 2018 skickade nämnden ut en begäran om yttrande avseende behov av ställföreträdarskap till boende samt till närstående. Yttrandena inkom i januari Ingen ytterligare handläggning hade vid tidpunkten för inspektionen skett. Den 22 maj avskrevs ärendet. Nämnden har vidtagit åtgärder kring uppföljning av ärenden genom regelbundna ärendegenomgångar samt att arbetssättet med rekrytering av ställföreträdare har ändrats. Sedan september månad sker veckovisa avstämningar kring behov av ställföreträdare och arbetet prioriteras och samordnas idag. Bristande tillsyn i begränsat godmanskap Vid granskningen angående godmanskap fann Länsstyrelsen att tingsrätten den 2 april beslutat om godmanskap i omfattningen bevaka rätt och sörja för person. I dagboksbladet fanns inga registrerade händelser sedan Överförmyndaren måste enligt Länsstyrelsen bedriva någon form av tillsyn i samtliga ärenden. Nämnden har i över 11 år underlåtit att bedriva aktiv tillsyn i ärendet. Nämnden har infört en rutin för att begära in årlig redogörelse även i ärenden som inte omfattar förvaltning av egendom. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen i Eskilstuna Kommunstyrelsen i Länsstyrelsen i Stockholm Kommunrevisionen i Eskilstuna Kommunrevisionen i

10 10(12) ÖFNES/2019: Överförmyndarnämndens sammanträdestider 2020 Beslut Redovisat förslag på sammanträdesdagar och tider för överförmyndarnämnden år 2020 fastställs. Ärendebeskrivning Det preliminära förslaget på sammanträdestider för överförmyndarnämnden Eskilstuna har anpassats till kommunledningskontorets rekommendationer till tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden för att expediering till kommunstyrelsen ska ske inom föreskriven tid. Nämndens sammanträden börjar kl 13:00. När sammanträdet hålls i Eskilstuna är sammanträdeslokalen Nämndrummet i Värjan. I är sammanträdeslokalen Magistern i kommunhus. Förslag på sammanträdestider för överförmyndarnämnden Onsdagen den 22 januari, Eskilstuna Onsdagen den 19 februari, Onsdagen den 18 mars, Eskilstuna Onsdagen den 15 april, Tisdagen den 19 maj, Eskilstuna Onsdagen den 10 juni, Onsdagen den 26 augusti, Eskilstuna Onsdagen den 16 september, Onsdagen den 7 oktober, Eskilstuna Onsdagen den 18 november, Onsdagen den 16 december, Eskilstuna Beslut skickas till: Kommunledningskontoret

11 11(12) ÖFNES/2019:1 101 Rapporter och meddelanden 2019 Beslut Inga rapporter och meddelanden till nämnden i oktober.

12 12(12) ÖFNES/2019: Beredning av överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020 Joakim Danielsson, kvalitetschef, och Lina Simola, avdelningschef på överförmyndarkontoret, presenterar förslag på internkontrollplan för överförmyndarnämnden Nämnden delges en sammanställning av risker som förvaltningen ska arbeta operativt med under Beslut om internkontrollplan för 2020 tas vid nämndens sammanträde den 9 december 2020.

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Glunten, Strängnäs kommunhus, Nygatan 10 Klockan 13:00 16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 13:20 13:40. Av sekretesskäl

Läs mer

53 Yttrande över Länsstyrelsens tillsynsrapport från inspektion av Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs (KSKF/2017:668)

53 Yttrande över Länsstyrelsens tillsynsrapport från inspektion av Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs (KSKF/2017:668) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 53 Yttrande över Länsstyrelsens tillsynsrapport från inspektion av Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs (KSKF/2017:668) Beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndrummet, plan 5 Värjan, Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna Klockan 13:00 ande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anita Neuhaus (S), ordförande Maj-Britt Magnusson (S) Barbro

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Eskilstuna Strängnäs 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 16:30 Sekretessärenden behandlades mellan 15:10 16:00. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Glunten, Strängnäs kommunhus, Nygatan 10 Klockan 13:00 16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 13:10 14:10. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00-15:40 i sekretessärenden se separat B-protokoll ande Ersättare Gunilla Ternert (M), ordförande Maj-Britt Magnusson (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Glunten, Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs. Klockan 13:00 16:30 Sekretessärenden behandlades mellan 16:00 16:10. Av sekretesskäl protokollförs

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 16:30. Ajournering för paus mellan 14:45 15:00. Sekretessärenden behandlades mellan 13:45 14:45. Av sekretesskäl protokollförs

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(13) Plats och tid Glunten, Kommunhuset, Nygatan 10 Strängnäs, Klockan 13:30 17:10. Sekretessärenden behandlades mellan 13:30 15:00, 16:10 16:30 Beslutande Anita Neuhaus (S), ordförande Maj-Britt Magnusson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 13:05 13:20. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 15:05 15:25. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 14:05 14:45 Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll.

Läs mer

Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd

Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd 1 (1) Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av rapport från inspektionen översänds till

Läs mer

Förslag till beslut. Bakgrund

Förslag till beslut. Bakgrund Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Datum 1 (3) Socialförvaltningen 2019-10-01 ÖFNES/2019:152 Ledning Lina Simola 016-710 43 19 Yttrande från överförmyndarnämnden över remiss avseende Länsstyrelsens

Läs mer

Återrapportering med anledning av Länsstyrelsens inspektion

Återrapportering med anledning av Länsstyrelsens inspektion Överförmyndarnämnden 2017-01-13 Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret ÖFNES/2017:7 Anders Hagander 016-710 20 74 1 (2) Överförmyndarnämnden Återrapportering med anledning av Länsstyrelsens inspektion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Överförmyndarkansliet ANC, Arvika 09.30-11.20 Beslutande Patric Carlsson (V) ersättare för Birgitta Eklund (S) Ersättare saknas för Bengt Nilsson (KD) Arne Persson (Hela Edas Lista),

Läs mer

Förslag till beslut - Länsstyrelsens inspektionsrapport av Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Förslag till beslut - Länsstyrelsens inspektionsrapport av Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Kommunstyrelsen 2019-04-16 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2019:53 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Länsstyrelsens inspektionsrapport av Överförmyndarnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid kommunhus - Magistern Klockan 13:00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Anita Neuhaus (S) ordförande Maj-Britt Magnusson (S), vice ordförande Barbro Lundkvist (M) Elias Catano (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 17:15. Sekretessärenden behandlades mellan 14:10 14:40. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Glunten, Strängnäs kommunhus, Nygatan 10 Klockan 13:00 16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 13:00 13:40. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll. ande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-08-21

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-08-21 1(8) Plats och tid Nämndrummet, Värjan, plan 5, Alva Myrdals gata 5, klockan 13:40 14:40 ande Ersättare Övriga närvarande Eila Clarstedt, ordförande (V) Siw Jansson, vice ordförande (S) Samuel Deivard

Läs mer

Bilagor: image001.jpg;information om inspektionsrapport.pdf;rapport Södertörn 2017.pdf;

Bilagor: image001.jpg;information om inspektionsrapport.pdf;rapport Södertörn 2017.pdf; onsdag 2017 08 16 15:27 Inkommande mail Till: kommun@tyreso.se; huddinge@huddinge.se; kontaktcenter@botkyrka.se; haningekommun@haninge.se; kontaktcenter@nynashamn.se; Från: Lisa.Wellenius@lansstyrelsen.se

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (15) ÖFN 2016/0033

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (15) ÖFN 2016/0033 Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (15) Diarienummer ÖFN 2016/0033 Överförmyndarnämnden Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, klockan 14.00 15.15 Ledamöter Ersättare Övriga Gunnar

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 23 augusti 2019

Överförmyndarnämnden Mitt 23 augusti 2019 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 23 augusti 2019 Sid 188 Upprop och dagordning... 4 189 Justering... 5 190 Information från ordförande... 6 191 Information från förvaltningen... 7 192

Läs mer

Sofia Holm, enhetschef Anki Dymek, Handläggare Caroline Nordlund, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Caroline Nordlund

Sofia Holm, enhetschef Anki Dymek, Handläggare Caroline Nordlund, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Caroline Nordlund 50(19) Plats och tid Sammanträdesrum B, kommunhuset i Edsbyn, onsdagen den 5 september 2018 kl 08:45 ande Ledamöter Marianne Wängelin (S) ersätter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Cecilia

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 6, , kl. 09:00 09:20. Förvaltningsbyggnaden, , kl. 14:00

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 6, , kl. 09:00 09:20. Förvaltningsbyggnaden, , kl. 14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 6,, kl. 09:00 09:20 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Apelqvist Förvaltningsbyggnaden, 2018-06-04, kl. 14:00 Underskrifter

Läs mer

Britt-Inger Pettersson (S) Eva Borgström (S) Björg Sjögren (opolitisk) Maria Nordenstam, handläggare 67

Britt-Inger Pettersson (S) Eva Borgström (S) Björg Sjögren (opolitisk) Maria Nordenstam, handläggare 67 1(16) Plats och tid Inspektören, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Eva Strömberg (C) ersättare för Peter Danielsson (S) Margareta Berg (KD) Gun-Brith

Läs mer

Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Peter Danielsson (S) Margareta Berg (KD) Gun-Brith Stenvall (M) Lilian Holloway (M)

Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Peter Danielsson (S) Margareta Berg (KD) Gun-Brith Stenvall (M) Lilian Holloway (M) 1(14) Plats och tid Lycksele stadshuset, Sekreterareren och via videokonferens, klockan 13.00-13.40 Beslutande Ledamöter Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Peter Danielsson (S) Margareta

Läs mer

Victoria Häggkvist, sekreterare Åsa Sjöberg, Handläggare. Justeras direkt efter sammanträdet

Victoria Häggkvist, sekreterare Åsa Sjöberg, Handläggare. Justeras direkt efter sammanträdet 1(8) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3, 10:00--11.00 Beslutande ledamöter Leif Georgsson, ordf, (V) Kerstin Frånlund, (S) Magnus Svensson, (C) Lillemor Zidén, (M), tj ers Ej beslutande ersättare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 2, kl. 13:10 14:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:30

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 2, kl. 13:10 14:15. Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, rum 2, kl. 13:10 14:15 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Apelqvist Förvaltningsbyggnaden, 2018-05-04, klockan 10:30

Läs mer

Ann-Christine Gustavsson (C) ledamot Richard Thorell (M)

Ann-Christine Gustavsson (C) ledamot Richard Thorell (M) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset, kl. 8.30-10:00 Beslutande Erik Ekblom (M) ordförande Leif Andersson (S) vice ordförande Ann-Christine Gustavsson (C) ledamot Richard

Läs mer

Justeringens plats och tid Paragrafer Anita Neuhaus... Bruno Karlsson

Justeringens plats och tid Paragrafer Anita Neuhaus... Bruno Karlsson 1(22) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 16:30 Sekretessärenden behandlades mellan 13:10 13:55. Av sekretesskäl protokollförs dessa ärenden i separat B-protokoll.

Läs mer

Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), ordförande Cecilia Widéen (BP) Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande Bertil Eriksson (KD)

Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), ordförande Cecilia Widéen (BP) Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande Bertil Eriksson (KD) 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Edsbyn, tisdagen den 12 december 2017 kl. 08:00-11:10 Ajournering Kl. 09:50-10:20 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-04-17

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-04-17 1(15) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, lokal: Sabeln, klockan 13:15-14:45, Sekretessärenden behandlades mellan klockan 13:00 13:15, se separat

Läs mer

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson 2019-10-09 1 (14) Plats och tid Beslutande Höörs kommun, Kommunhuset, Konferensrum Backasalen Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 14:00 16:00 Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:45 Ajournering för paus mellan 9:40 10:00. i sekretessärenden, se separat B-protokoll. ande Ersättare Göran Gredfors,

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-11-23, kl. 08:30-11:38 Sammanträdesdatum s. 1 (16) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M)

Läs mer

Missiv internkontrollplan 2018 delårsrapport 1 överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Missiv internkontrollplan 2018 delårsrapport 1 överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2018-04-09 1 (1) Socialförvaltningen Utveckling och ÖFNES/2017:124 Elin Lindh /016-710 42 26 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv internkontrollplan

Läs mer

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20 överförmyndarnämnd 2015-09-15 20 Tid och plats Orbadenrummet, plan 5, Stadshuset, klockan 9:15-12:00 Paragrafer 15-22 ande Ulrika Dahlberg (MP) ordförande Åsa Olsson (FP) vice ordförande Cecilia Widéen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2018-01-16 Skåne Fagerhults rummet i kommunhuset kl. 14.00-16.00 Beslutande Helena Vestman (KD) - ordförande Ingemar Svensson (S) - vice ordförande Lennart Anderberg

Läs mer

Varberg och Falkenbergs kommuner

Varberg och Falkenbergs kommuner Varberg och Falkenbergs kommuner Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 13:00-15:10 ande Lena Carlbom, ordförande, Falkenberg (C) Ulla Svensson, vice ordförande, Varberg (S) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2018-06-02 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 14:00 16:15 ande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric Lidman(S)

Läs mer

BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande

BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 1(8) Plats och tid Mogata, tisdagen den 2 april 2019 kl 10:00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare - Ersättare - Silva Karlsson (), Ordförande Katarina Karlberg (C), 1:e vice ordförande Anne Giertz (S) Övriga

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden 1 Överförmyndarnämnden 2 Överförmyndarnämnden Plats och tid Väktaren, Rådhuset, Alingsås Paragrafer 7-10 kl. 17:30-18:05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Holger

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00 11:15 Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Bo Augustsson (S) ersätter Margareta

Läs mer

Onsdagen den 10 april 2019 kl 14:00 15:27. Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M)

Onsdagen den 10 april 2019 kl 14:00 15:27. Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) 2019-04-10 1 (13) Plats och tid Hörby, Kommunhuset - Victoria Benedictsson 2 Onsdagen den 10 april 2019 kl 14:00 15:27 Beslutande Övriga Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anita Bergström, chef koncernstab Åsa Sjöberg, handläggare Victoria Häggkvist, handläggare/sekreterare

Anita Bergström, chef koncernstab Åsa Sjöberg, handläggare Victoria Häggkvist, handläggare/sekreterare 1(7) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, vån 3, 10:00 ande Ledamöter Per-Eric Larsson (S), ordf Leif Georgsson (V) Kerstin Frånlund (S) Magnus Svensson (C) Johanna Zidén (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 69(14) Plats och tid ande Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 Ledamöter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Cecilia Widéen (BP) Maria Rens

Läs mer

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Eva Fors. Justerare...

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Eva Fors. Justerare... 1 Datum Tid Kl. 10.00 11.30 Plats Beslutande Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Marlene Åkerlund Hägglund, sekreterare ( 1-5, 7-11 ) Eva-Lena

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 1(14) Plats och tid Nämndrummet, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:45 Ajournering för paus mellan 09:30 10:00. Beslut i sekretessärenden, se separat B-protkoll. Beslutande Ej tjänstgörande Ersättare

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017 RAPPORT 1 (7) Datum 2018-04-12 Beteckning 203-53046-2017 Enheten för tillsyn Lotta Reimers Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017 Sammanfattning

Läs mer

Helena Maxon Jakob Hallman (KD) Marie Oscarsson (L) sekreterare ordförande justeringsperson

Helena Maxon Jakob Hallman (KD) Marie Oscarsson (L) sekreterare ordförande justeringsperson Tid: 14:45-16:00 Plats: Kommunhuset i Stenungsund, Strandvägen 15, lokal Rodret Beslutande Jakob Hallman (KD) ordförande Lars-Erik Anderström (M) ersätter Annette Fransson (S) Anders Wingård (FO) Marie

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Mogata, tisdagen den 28 maj 2019 kl 10:00. Nedzad Karamehmedovic, ekonom ( 27) Underskrift Sekreterare Paragrafer 26-33

Plats och tid Sammanträdesrum Mogata, tisdagen den 28 maj 2019 kl 10:00. Nedzad Karamehmedovic, ekonom ( 27) Underskrift Sekreterare Paragrafer 26-33 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Mogata, tisdagen den 28 maj 2019 kl 10:00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare - Silva Karlsson (), Ordförande Katarina Karlberg (C), 1:e vice ordförande Anne Giertz (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 11:15 Ajournering för paus mellan 9:30 10:00 Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll Beslutande Ej tjänstgörande

Läs mer

Ärendelista. Överförmyndarnämnd i södra Lappland Sorsele, Storuman, Dorotea, Åsele och Lycksele kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ärendelista. Överförmyndarnämnd i södra Lappland Sorsele, Storuman, Dorotea, Åsele och Lycksele kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Stadshuset Lycksele, klockan 13.00-14.30 ande Ledamöter Elis Ivarsson, ordförande Eva Strömberg ersättare för Peter Danielsson Margareta Berg Eva Borgström ersättare för Gun-Brith Stenvall

Läs mer

Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd

Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd Verksamhetsberättelse Utgåva: Rapportperiod: -12-31 Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd Uppdrag enligt budget Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter anmälan utreda behovet av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.05 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Plats och tid Stadshuset, plan 1, Översikten, kl. 13.30- Ledamöter och ersättare Beslutande Leif Karlsson (s) ordf Solveig Lindblom(s) Anniola Nilsson(m) Ersättare Kjell Arvidsson (c) Ulla Jansson(s) Ulf

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.45 15.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Eije Jonsson, revisor Ovanåkers kommun Sofia Holm, enhetschef Per Olevik, nämndsekreterare

Eije Jonsson, revisor Ovanåkers kommun Sofia Holm, enhetschef Per Olevik, nämndsekreterare 1(14) Plats och tid Ajournering ande Sammanträdesrum B, kommunhuset Ovanåkers kommun, tisdagen den 5 september 2017 kl 08:45 11:05 Kl. 09:55 10:10 Ledamöter Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande, ersätts av

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (16) ÖFN 2016/0040

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (16) ÖFN 2016/0040 Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (16) Diarienummer ÖFN 2016/0040 Överförmyndarnämnden Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, klockan 14.00 15.30 Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande

Läs mer

Ramselerummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ylva Näsström, handläggare ( 1-11 ) Ordförande...

Ramselerummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ylva Näsström, handläggare ( 1-11 ) Ordförande... 1 Datum Tid Kl. 10.00 12.00 Plats Beslutande Ramselerummet, kommunhuset i Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Marlene Åkerlund Hägglund, sekreterare ( 1-11 ) Ylva Näsström,

Läs mer

Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande Ulf Torstensson (S) Cecilia Widéen (BP) Bertil Eriksson (KD)

Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande Ulf Torstensson (S) Cecilia Widéen (BP) Bertil Eriksson (KD) 1(15) Plats och tid Ajournering ande Överförmyndarenhetens kontor, tisdagen den 20 juni 2017 kl 08:45 10:45 Kl. 09:50 10:15 Ledamöter Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

Rapport från inspektion den 12 september 2018 hos Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Rapport från inspektion den 12 september 2018 hos Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs RAPPORT 1 (7) Datum 2018-12-17 Beteckning 203-36527-2018 Enheten för tillsyn Lisa Wellenius Rapport från inspektion den 12 september 2018 hos Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Sammanfattning Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Margareta Berg (KD) Lilian Holloway (M)

Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Margareta Berg (KD) Lilian Holloway (M) 1(14) Plats och tid Lycksele Stadshus, Rådrummet, klockan 13.00-14.40 Beslutande Ledamöter Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Margareta Berg (KD) Lilian Holloway (M) Övriga närvarande Björg

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, kl. 09:00 09:40. Förvaltningsbyggnaden, , kl. 08:00

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, kl. 09:00 09:40. Förvaltningsbyggnaden, , kl. 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, kl. 09:00 09:40 Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Apelqvist Förvaltningsbyggnaden, 2018-10-05, kl. 08:00 Underskrifter

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Majvor Byström, administrativ chef Åsa Sjöberg, Handläggare Anki Andersson, Handläggare. Justeras direkt efter sammanträdet

Majvor Byström, administrativ chef Åsa Sjöberg, Handläggare Anki Andersson, Handläggare. Justeras direkt efter sammanträdet 1(8) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3, 10:00 11:00 Beslutande ledamöter Per-Eric Larsson, ordf (S) Kerstin Frånlund, (S) Johanna Zidén, (M) Leif Georgsson, (V) Ida Stafrin, tj ers, (C) Ej

Läs mer

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Lars Sahlén. Justerare... Eva Fors

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Lars Sahlén. Justerare... Eva Fors 1 Datum Tid Kl. 10.00 11.30 Plats Beslutande Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Marlene Åkerlund Hägglund, sekreterare ( 7,9-10,14) Niklas Nordén,

Läs mer

Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset i Tomelilla, den 7 mars 2019, kl

Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset i Tomelilla, den 7 mars 2019, kl : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00-11.15 Beslutande Se sidan två. Övriga närvarande Enhetschef Eva Viggh Kanslichef Johan Linander Handläggare Jenny Thörn Ekonom Emelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-17:55 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Åke Johansson (S) (ordförande) Ulla Nilmander Jensen (L)

Läs mer

Guldsmeden, Hörnrummet kl Ulrika Wenn Ulla Medevik 8 Ulf Bergström 8. Eva Cronberg. Ulrika Wenn. Eva Cronberg

Guldsmeden, Hörnrummet kl Ulrika Wenn Ulla Medevik 8 Ulf Bergström 8. Eva Cronberg. Ulrika Wenn. Eva Cronberg Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden, Hörnrummet kl.9.00-11.40 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Övriga deltagare: Ulrika Wenn Ulla Medevik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-18:00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ulla Nilmander Jensen (L) (vice ordförande) Rasmus Draklander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-17:45 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Åke Johansson (S) (ordförande) Ulla Nilmander Jensen (L)

Läs mer

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 20 juni 2018 kl 08:45-10:20

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 20 juni 2018 kl 08:45-10:20 34 Plats och tid ande Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 20 juni 2018 kl 08:45-10:20 Ledamöter Marianne Wängelin (S) ersätter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Siv Sander (S) Margareta Lagerlöf (M)

Lena Vinnerås (S), ordförande Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Siv Sander (S) Margareta Lagerlöf (M) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Siv Sander (S) Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 14:00. Ajournering för paus mellan 9:30 10:00 Beslut i sekretessärenden, se separat B-protokoll Beslutande Göran Gredfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sida 1(8) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101, kl. 17:00 17:25 Beslutande Jan Åke Johansson (S), ordförande Ulla Nilmander Jensen (FP), vice ordförande Anders Fredén (MP) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Gunnar Håkansson (MP), ordförande Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf Lars Bergwall (C), 2:e v ordf

Gunnar Håkansson (MP), ordförande Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf Lars Bergwall (C), 2:e v ordf Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (17) Diarienummer ÖFN 2016/0003 Överförmyndarnämnden Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, klockan 14.00 15.55 Ledamöter Ersättare Gunnar Håkansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 1(17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande Ersättare Nämndrummet, Värjan plan 5 och Ekströmska, Värjans entréplan, Alva Myrdals gata 5. Klockan 08:30 15:40. Ajournering för paus mellan 9:30 10:00

Läs mer

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 Datum Tid Kl. 10.00 12.10 Plats Beslutande Övriga närvarande Multrårummet, kommunhuset i Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Marlene Åkerlund Hägglund, sekreterare Eva-Lena Ögren, handläggare

Läs mer

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från SÅLD 2055, v 2.0, 2912-08-02 N:\_»"OO Eg verlstélida beslufol SETH! K? 2Gl. Sport Ej berlslzällc IL'L'+SUparagraflKF-Statistikn:pcrt ej verkställda beslut till KF kvartal 3,.doc ' 6)

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(8) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:25 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

k1p' #, - Justerande uidöderström (M)

k1p' #, - Justerande uidöderström (M) 1(16) ÅSTORP S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bjömekullasalen, måndagen den I oktober 2018 klockan 17:30-19:45. Ajournering 18:51-18:57 Beslutande Se bilaga. Övriga deltagare Merih Özbalci, administrativ

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. För överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. För överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm DOKUMENTHANTERINGSPLAN För överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm 1 Kansli-och utvecklingsavdelningen Benämning HANDLING Beskrivning Förvaringssätt Överföring till arkiv Arkivläggning Gallring ANMÄRKNING

Läs mer

Överförmyndarnämnd i södra Lappland Sorsele, Storuman, Dorotea, Åsele och Lycksele kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Överförmyndarnämnd i södra Lappland Sorsele, Storuman, Dorotea, Åsele och Lycksele kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sekreteraren, Stadshuset, klockan 13.00-14:30 Beslutande Ledamöter Elis Ivarsson (M), ordförande Marika Lindgren (S) Eva Strömberg, ersättare för Peter Danielsson (S) Margareta Berg

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer