DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008"

Transkript

1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET 3.1 Åtgärder för att genomföra PRIORITERING 1: Stöd till utarbetande av en strategi för medlemsländernas hantering av återvändande I prioritering 1 får följande åtgärder medfinansiering genom det årliga programmet 2008 för återvändandefonden: Det kommer att läggas upp planer och program för återvändande, särskilt för de viktigaste grupperna av återvändande. Målet med planerna är att förbättra situationen för i synnerhet sårbara återvändande. Planerna och programmen läggs upp i ett multidisciplinärt samarbete, där finländska myndigheter, nationella och internationella frivilligorganisationer och övriga lokala aktörer medverkar, till exempel utbildningsmyndigheter och grupper av återvändande. Hantering, utvärdering och undersökning av frivilligt eller påtvingat återvändande (inbegripet handläggning av försvunna personer och personer tagna i förvar). Åtgärderna inbegriper återvändande både på frivillig väg och påtvingat och tonvikten läggs på frivilligt återvändande bland vissa grupper. ÅTGÄRD 1: Att upprätta planer och program för återvändande Det primära långsiktiga målet är att lägga upp ett ramprogram med en gemensam mekanism för att hjälpa och vägleda dem som återvänder frivilligt och för att öka samarbetet mellan aktörerna. För att målet ska kunna nås krävs det att hanteringen av återvändande, både på frivillig väg och påtvingat, undersöks närmare. Den insamlade informationen måste dessutom utvärderas och analyseras. För mycket viktiga grupper av återvändande kommer det att tas fram planer och program och det primära målet är att hjälpa sårbara återvändande. De främsta länderna dit personer återvänder är bland annat Afghanistan och Kosovo. Sårbara återvändande är kvinnor, ensamföräldrar, äldre, barn och offer för tortyr. I det här stadiet är målet med planerna och programmen att samla in information, nå målgrupperna, ge dem information och stärka deras egenmakt. Återvändandeprogrammen kan genomföras senare under programperioden som ett led i prioritering 3 och tillsammans med frivilligorganisationer och andra parter, till exempel de berörda grupperna av återvändande. Det slutliga målet är att bygga upp nätverk för internationella och lokala aktörer för att stödja återvändande, till exempel

2 i frågor som gäller bostad, utbildning, att söka arbete, företagsamhet och vårdnad. Återvändande kan också få ekonomiskt bidrag (bland annat mikrolån) för att starta småföretag. 2. Förväntade stödmottagare Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket, flyktingförläggningar och andra aktörer, bland annat nationella och internationella frivilligorganisationer. Det kommer att skapas en gemensam ram för styrning och bistånd. Vi lär oss att bättre ta till oss och förstå utmaningarna och problemen med den nuvarande återvändandemekanismen. I samråd med samarbetspartnerna kommer det att sammanställas en återvändandeplan för de två viktigaste geografiska områdena. De behöriga myndigheterna, frivilligorganisationerna och grupper av återvändande ska engageras bättre i verksamheten. Samarbetet mellan myndigheterna förbättras. Planer för de mest sårbara återvändande upprättas. Målgrupperna får större egenmakt. Antalet deltagare är lika med antalet företrädare för de målgrupper som deltar i projekten det första året. Ingen förväntas återvända det första året och de kvantifierbara målen läggs upp först för de kommande åren. Återvändandeplaner för utsatta grupper (antal och typ). Hur många undersökningar som har publicerats. Hur många utvärderingar som har gjorts.

3 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, 3.2 Åtgärder för att genomföra PRIORITERING 2: Stöd till samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller hanteringen av återvändande I prioritering 2 får följande åtgärder medfinansiering genom det årliga programmet 2008 för återvändandefonden: Tillsammans med de berörda medlemsstaterna kommer det att genomföras utbildning, seminarier, expertutbyte och studiebesök av olika slag. I dagsläget är ambitionen att finna och jämföra goda metoder för att förbättra samarbetet (till exempel gemensamma flygresor för återvändande och annan hantering av påtvingat återvändande). Dessutom ska läget i de viktigaste berörda länderna studeras tillsammans med företrädare för berörda EU-stater. ÅTGÄRD 2: Samarbete mellan olika aktörer och medlemsstater Målet är att genomföra multidisciplinära åtgärder mellan medlemsstaterna (till exempel utbildning, seminarier, expertutbyte och besök). I dagsläget är ambitionen att finna och jämföra goda metoder för att förbättra samarbetet (till exempel gemensamma flygresor för återvändande och annan hantering av påtvingat återvändande). Finland kan stärka sina nuvarande mekanismer genom att etablera samarbete och fortsätta samarbeta i synnerhet med de medlemsstater som har liknande prioriteringar för hanteringen av återvändande (bland annat de övriga nordiska länderna och Tyskland). Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket, flyktingförläggningar och andra aktörer, bland annat nationella och internationella frivilligorganisationer.

4 Mer samarbete etableras. Det kommer att ordnas utbildning, seminarier, expertutbyte och besök. Närverk byggs upp. Hur många multidisciplinära program det finns som koncentrerar sig på gemensamma återvändanden och på att utveckla påtvingade återvändandemekanismer som genomförs tillsammans med andra medlemsstater. Hur många företrädare för nationella myndigheter som har deltagit i utbildning, seminarier, expertutbyte och besök. Hur många kurser, seminarier, expertutbyten och besök som har ordnats. Hur många samordnade återvändandeplaner det finns och av vilken typ. Hur många nätverk och mekanismer det finns som stöder samarbetet mellan medlemsstater och av vilken typ de är. Hur många utvärderingar som har gjorts. 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, ÅTGÄRD 3: Deltagande i EU-resor för att samla in information Målet är att genomföra gemensamma resor för EU-staterna till de viktigaste berörda länderna för att samla in information om återvändandefrågor. Tonvikten ligger på

5 länder som är viktiga för Finland i frågor som gäller återvändande samarbete med de viktigaste frivilligorganisationerna och deras deltagande i resorna samarbete med de nordiska länder som är EU-stater och andra liknande stater med likartade principer för återvändande som Finland stöd till insamling av information och de övriga prioriterade områdena i det årliga programmet. Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket, polisen, flyktingförläggningar och frivilligorganisationer som är engagerade i återvändandeprogrammen. Det ordnas studiebesök. Företrädare för frivilligorganisationerna deltar i besöken. Samarbetet med andra medlemsstater utvidgas. Reserapporter ges ut och översätts till nödvändiga språk. Det införs nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt och startas nya partnerskap. Hur många myndigheter som har deltagit i studiebesöken. Hur många frivilligorganisationer som har deltagit i studiebesöken. Hur många rapporter som har sammanställts. Hur många rekommendationer som har upprättats.

6 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, 3.3 Åtgärder för att genomföra PRIORITERING 3: Stöd till särskilda nyskapande (inter)nationella redskap för hanteringen av återvändande I prioritering 3 får följande åtgärder medfinansiering genom det årliga programmet 2008 för återvändandefonden: Åtgärder för att tillgodose särskilda behov hos och garantera säkerheten (inbegripet riskbedömning) för kvinnor, ensamföräldrar, personer med funktionsnedsättning, sexuella minoriteter, äldre, barn, offer för tortyr och människohandel och personer med tillfälligt skydd. Också frågor som gäller boende, hälso- och sjukvård, medicinering och försörjning måste beaktas. Dessutom måste man se till vilka konsekvenser åtgärderna har i de berörda länderna i ett större perspektiv, på resursanvändningen i nationella och internationella organisationer och exempelvis för utvecklingssamarbetets roll i återanpassningen och uppföljningen. Uppföljning görs i ett generellt perspektiv av återanpassningen tillsammans med frivilligorganisationerna. Inom ramen för denna mekanism kan man också förmedla information om Finland till invånarna i de länder som kan tänkas fundera på att flytta till Finland och information om respektive länder till personer som vistas i Finland. En EU-mekanism planeras där nationella experter kan anlitas och resor ordnas för dem till de länder dit personerna återvänder. Det måste finnas adekvata resurser för uppföljning också när det inte finns så många återvändande personer eller fall som kräver uppföljning. Databaser ska tas fram och informationsförsörjningen och länderinformationen bli bättre. Tonvikten läggs på dem som återvänder frivilligt. ÅTGÄRD 4: Hjälp till sårbara återvändande Målet är att tillgodose de särskilda behoven hos kvinnor, ensamföräldrar, personer med funktionsnedsättning, sexuella minoriteter, äldre, barn, offer för tortyr och människohandel och personer med tillfälligt skydd och garantera deras säkerhet (inbegripet riskbedömning) innan de återvänder. Det kommer att tas fram rådgivning och informationstjänst för att stödja och vägleda potentiella återvändande som är i en sårbar situation. Boende, hälso- och sjukvård, medicinering och försörjning är också frågor som måste beaktas. Dessutom måste man se till vilka konsekvenser åtgärderna har i de

7 berörda länderna i ett större perspektiv, på resursanvändningen i nationella och internationella organisationer och exempelvis för utvecklingssamarbetets roll i återanpassningen och uppföljningen. Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket, flyktingförläggningar och frivilligorganisationer som är engagerade i återvändandeprogrammen. Riskerna bedöms innan personer återvänder. Det kommer att tas fram rådgivning och informationstjänst för att stödja och vägleda potentiella återvändande som kan är i en sårbar situation. Fokus sätts på frågor som gäller boende, hälso- och sjukvård, medicinering och försörjning. Det utreds vilka konsekvenser åtgärderna har i ett vidare perspektiv i de berörda länderna. Det ska ges mer information om frivilligt återvändande och återanpassning. Hur många riskbedömningar som har gjorts. Hur många personer som har fått information och rådgivning. Hur många rapporter som har publicerats och av vilken typ. Hur många sårbara återvändande som har deltagit. Hur många modeller det har upprättas för att hjälpa sårbara återvändande och av vilken typ.

8 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, ÅTGÄRD 5: En länderdatabas Målet är att uppmuntra till att utveckla hanteringen av återvändande och för detta ändamål ska det byggas upp en databas om länderna med ett delregister över frivilligt och påtvingat återvändande. Det ska kunna användas av myndigheter som ordnar frivilliga och påtvingade återvändanden, frivilligorganisationer och andra parter, till exempel återvändande personer. Tack vare databasen ska myndigheter och återvändande personer kunna identifiera de länder dit det på hållbara grunder är realistiskt och möjligt att återvända. Den ska också ge information om behoven i länderna, bland annat inom vilka branscher det behövs kvalificerad arbetskraft och företagare. Information om återresa plus planering och genomförande av följande åtgärder: bidrag till återanpassning, uppföljning och samarbete med tredjeländer i frågor som gäller återvändande. De närmaste åren kan verksamheten utvecklas med hjälp av kontraktsbaserat samarbete, bistånd och uppföljning. Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket, frivilligorganisationer (också invandrarorganisationer), internationella frivilligorganisationer, flyktingförläggningar och polisen. Åtgärden genomförs med hänsyn till prioritering 1. Mer information om frivilligt återvändande och återanpassning.

9 Hur mycket information det går att få ur databasen och vilken typ. Antalet databasanvändare. 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, 3.4 Åtgärder för att genomföra PRIORITERING 4: Stöd till gemenskapens standarder och bästa metoder för hanteringen av återvändande I prioritering 4 får följande åtgärder medfinansiering genom det årliga programmet 2008 för återvändandefonden: En samarbetsstruktur skapas mellan myndigheterna (inbegripet mottagande myndigheter, beslutsfattare och kommuner) och frivilligorganisationerna. Den ska täcka in informationsförsörjning, informationsutbyte, utbildning, seminarier och utvecklingsprogram och sammanföra olika förvaltningar. Åtgärder sätts in för att förbättra databaserna, informationsförsörjningen och den landspecifika informationstjänsten. Fokus ska sättas på att förbättra informationssystemen och deras användbarhet, bland annat genom utbildning. Dessutom ska statistiken om frivilligt och påtvingat återvändande bli bättre. Jämförelser av de bästa metoderna för återvändande och hantering av processen tillsammans med andra medlemsstater (besök, seminarier, analyser, rapporter). ÅTGÄRD 6: Bättre statistik över frivilligt och påtvingat återvändande

10 Statistikmetoderna ska förbättras för uppföljningen av frivilligt och påtvingat återvändande. Det ska finnas ett rapporteringsalternativ för elektronisk behandling av migrationsärenden för att det ska gå att upprätta statistik och kostnadsrapporter över frivilligt och påtvingat återvändande. Det behövs statistik för att Finland ska kunna vidareutveckla sin mekanism för hantering av återvändande. Bättre statistiska metoder medger också bevakning av statistik- och kostnadsinformation om frivilligt och påtvingat återvändande. I den första fasen (2008 och 2009) byggs ett statistiskt system upp och i den andra fasen skapas det en samarbetsstruktur mellan myndigheterna och frivilligorganisationerna med hjälp av den insamlade och analyserade informationen. I den andra fasen inhämtas och utbyts också information. Vidare ordnas det kurser och seminarier och läggs upp utvecklingsprogram för att sammanföra förvaltningarna. Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket och polisen. Det ska tas fram indikatorer för uppföljning och bedömning av frivilligt och påtvingat återvändande. Det sammanställs statistik och kostnadsrapporter om frivilligt och påtvingat återvändande. 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument,

11 ÅTGÄRD 7: Utbildning för behöriga myndigheter Multidisciplinära kurser och seminarier kommer att ordnas för förvaltnings- och justitiemyndigheter, regionala myndigheter och andra berörda. Bland annat följande teman behandlas: internationella standarder för de mänskliga rättigheterna EU-lagstiftning om återvändande återvändandedirektivet bästa metoder i andra medlemsstater kulturella skillnader. Som ett led i åtgärden kan man för polismyndigheterna ordna workshops eller seminarier i samråd med FRONTEX. Temat kan vara god europeisk praxis i frivilligt återvändande, återvändande med ledsagare och påtvingat återvändande. Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket och polisen, flyktingmottagningar och frivilligorganisationer. Det ordnas kurser och seminarier för myndigheterna. Nya arbetsmetoder och partnerskap tas fram. Formerna för samarbete mellan de behöriga myndigheterna blir lättare att identifiera. Samarbetet förbättras och det blir lättare att se utvecklingsmöjligheterna. Hur många kurser och seminarier det har arrangerats. Hur många myndigheter som har deltagit. Hur många rapporter som har getts ut.

12 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, ÅTGÄRD 8: Jämförelse mellan bästa metoder för återvändande Jämförelser av de bästa metoderna för återvändande och hantering av processen med läget i andra medlemsstater (besök, seminarier, analyser, rapporter). Tonvikten ligger på hur tredjeländer tar emot sina medborgare arrangemang för återresa per flyg skillnader i praxis i transitområden, inbegripet bistånd från myndigheterna i transitländer analys av avtalen om återtagande mellan EU och tredjeländer; fokus sätts på återtagandeavtalen mellan EU och Ryssland. Nationella behöriga myndigheter, till exempel Migrationsverket, polisen och migrationsavdelningen vid inrikesministeriet. Exempel på bästa metoder samlas in och analyseras och tillämpas sedan på finländska förhållanden.

13 Hur många exempel på bästa metoder som har samlats in och anpassats till finländska förhållanden. Deltagarantalet. Jämförelse av mekanismerna för återvändande tillför de nationella åtgärderna ett mervärde. 5. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument,

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

FLERÅRIGT PROGRAM

FLERÅRIGT PROGRAM FLERÅRIGT PROGRAM 2008 2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, Enheten för internationella ärenden PERIOD: 2008 2013 PROGRAMMETS OPERATIVA MÅL Samarbete

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Denna beskrivning av de åtgärder som ska stödjas enligt det årliga programmet

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2013 ÅTGÄRDER

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2007

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013

EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013 EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013 Flyktingfonden har följande operativa mål: Asylförfarandena samt mottagningen och integrationen av asylsökande ska i alla skeden beakta principerna

Läs mer

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? EU stödjer projekt ekonomiskt för att främja EU:s utveckling

Läs mer

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 AMU alm. del Bilag 109, REU alm. del Bilag 251, SOU alm. del Bilag 178, UUI alm. del Bilag

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan När människor tvingas återvända Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan 1. Självmant återvändande MVs rutiner - återvändandesamtal Om inga id-handlingar besök hos ambassad Tidsfrister

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden RAPPORTERINGSPERIOD: 2007-2013

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden IF-2010-0052 1(8) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2013 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2013 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2013 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 RIF, Gemensamma kommittén dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-04 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15 16 juni 2015 Dagordningspunkt:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 575/2007/EG. av den 23 maj 2007

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 575/2007/EG. av den 23 maj 2007 6.6.2007 SV Europeiska unionens officiella tidning L 144/45 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008 2013

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.105 Datum: 2016-05-13 Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande avseende

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport www.migrationsverket.se/fonder Sammanfattande rapport Resultat från Europeiska återvändandefonden Sverige 2008-2013 1 Om Återvändandefonden Europeiska Återvändandefonden ingick i EU:s ramprogram Solidaritet

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer

Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer Vad är det? Manualen är ett dokument som tar avstamp i befintlig lagstiftning och operativt arbete i syfte att erbjuda

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM86. Meddelande om skydd för migrerande barn. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM86. Meddelande om skydd för migrerande barn. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om skydd för migrerande barn Justitiedepartementet 2017-05-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 211 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Specifikt mål 1 Asyl Avsnitt 3 i det nationella programmet Specifikt mål 1 Asyl och nationellt mål 1 Mottagnings och asylsystem

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om europeiska miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM (2013) 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi

Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi Ett säkert och kriståligt Finland Räddningsväsendets strategi 2025 31.5.2016 Räddningsväsendets vision 2025: Ett säkert och kriståligt Finland genom samarbete. 21.6.2016 2 Verksamhetsidé: Vi främjar säkerheten

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 Målnummer: UM3212-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-26 Rubrik: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en familj

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer