EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN"

Transkript

1 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE

2 Ursprunglig version Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR URVAL AV PROJEKT SOM SKA FINANSIERAS GENOM DET ÅRLIGA PROGRAMMET A. Allmänna bestämmelser Intern organisation och partnerskapets konstruktion Migrationsverket har av regeringen utsetts till ansvarig myndighet för Europeiska återvändandefonden. Återvändandefonden förvaltas av fondenheten, en särskilt inrättad enhet vid Migrationsverket. Fondenheten har en oberoende ställning i förhållande till de verksamhetsområden inom myndigheten som kan komma att ansöka om projektbidrag. I enlighet med Europarlamentets och rådets beslut om inrättandet av fonderna har Migrationsverket inrättat ett partnerskap i två nivåer som består av dels en nationell samrådskommitté, dels en expertgrupp. Genom Migrationsverkets samråd med partnerskapet garanteras en öppenhet och parternas insyn och möjligheter att påverka Migrationsverkets arbete med Återvändandefonden. Den nationella samrådskommittén består av företrädare på hög nivå från de myndigheter och organisationer som utgör fondens intressenter. Kommittén ska ge synpunkter på fondens fleråriga program, de årliga programmen samt slutrapporterna innan dessa sänds till kommissionen. Samrådskommittén delges även information om de projekt som beviljats stöd från Återvändandefonden. Migrationsverkets generaldirektör är kommitténs ordförande. Från augusti 2009 omfattar den nationella samrådskommittén alla fyra fonder inom SOLIDprogrammet. Expertgruppen består av sakkunniga som en del av partnerskapets intressenter ställt till förfogande i arbetet med Återvändandefonden. I gruppen ingår även verksamhetsexperter från Migrationsverket. Experterna har bland annat till uppgift att bidra med underlag till de fleråriga och årliga programmen för Återvändandefonden. Vidare ska experterna delta i urvals- och beredningsprocessen och bedöma projektansökningarnas relevans i förhållande till målen som anges i det fleråriga programmet. Experterna ska även följa projektens utvecklingsprocess och verka för att resultaten från avslutade projekt utvärderas och sprids. 2

3 Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument och förebyggande arbete för att undvika dubbelfinansiering Som redan beskrivits ovan omfattar den nationella samrådskommittén alla fyra fonder inom SOLID-programmet. Övergripande säkerställs att fonderna kompletterar varandra. Genom samrådskommitténs delaktighet och insyn i framtagandet av både de fleråriga och årliga programmen för alla fyra fonder inom SOLID-programmet minskas riskerna för dubbelfinansiering. Motsvarande effekt har att flera av ledamöterna i expertgruppen även ingår i Gränsfondens expertgrupp. Då det kan finnas otydligheter i gränsdragningen mellan delar av Återvändandefonden och Gränsfonden kompletteras samrådskommitténs insatser med ett kontinuerligt informationsutbyte mellan fondenheten och Rikskriminalpolisen som förvaltar Gränsfonden. Information delas om både ansökningar och beslutade projekt inom respektive fond. Om det av en ansökan uppenbart framgår att det finns kopplingar till Gränsfonden, kontaktar ansvarig handläggare ansvarig vid Rikskriminalpolisen. Motsvarande tillvägagångssätt sker inom övriga SOLID-fonder. Tidsplan för genomförandet av det årliga programmet Den ordinarie utlysningen av 2013 års medel genomfördes under tiden 2 maj till 30 augusti Utlysningen offentliggjordes genom information som publicerades på Migrationsverkets webbplats och genom ett nyhetsbrev som utkommer regelbundet och skickas elektroniskt till cirka 850 prenumeranter. Utöver det som nämnts ovan har ett faktablad tagits fram som beskriver Återvändandefondens mål samt dess prioriterade områden. Faktabladet ger även information om villkoren för att kunna beviljas medfinansiering från fonden, till exempel vilka som kan ansöka om medfinansiering, vilka målgrupper som ingår, minimikriterier för urval, råd om ansökningsförfarandet, uppgift på kontaktpersoner samt sista dag för inlämnande av ansökan. Samtliga ansökningshandlingar som ska användas finns som mallar och hämtas via Migrationsverkets webbplats. För ekonomisk information och bestämmelser kring exempelvis utgifter som är stödberättigade hänvisas till en handbok Fondhjälpredan. Handboken finns att ladda ner från Migrationsverkets webbplats. Parallellt med den ordinarie utlysningen skedde under samma tidsperiod en intern utlysning för Migrationsverket. Utlysningen offentliggjordes via myndighetens intranät. Ett separat faktablad togs fram, som utöver det innehåll som beskrivs ovan även omfattar de särskilda villkor/krav som ställs för att ansvarig myndighet ska få genomföra projekt med verkställande metod. Urvalet av projekt fram till beslut om tilldelning av medel pågick parallellt för ansökningar i den öppna och i den interna utlysningen under perioden septembernovember Det fattades beslut i ansökningarna i januari Processen att teckna bidragsöverenskommelse med de projekt som beviljas medel inleds vid datumet för beslut. Målsättningen är att bidragsöverenskommelse ska ha tecknats med varje enskilt projekt inom sex månader efter beslut. Projekt som beviljats medel ur Återvändandefonden i 2013 års program startar tidigast 1 januari 2013 och kan som längst pågå i 30 månader. Några av projekten som 3

4 beviljats medel kan komma att belasta 2012 års program i avsikt att upparbeta Sveriges medelstilldelning så effektivt som möjligt. I ansökningar som avslås i den öppna respektive interna utlysningen meddelas detta projektägaren skriftligt med motivering till avslaget. Rutinerna som tillämpas för urval av beslut och tilldelning av medel från Återvändandefonden bygger på svensk förvaltningsrättslig lagstiftning och på de av kommissionen godkända förfaranden som anges i Beskrivning av kontroll- och förvaltningssystem för Flyktingfonden och Återvändandefonden och säkerställer likabehandling och icke-diskriminering av ansökningar och projektförslag genom hela processen från utlysningen till tecknandet av bidragsöverenskommelse. Samtliga projektansökningar, såväl i den öppna som i den interna utlysningen, administreras, bereds och bedöms genom ett rutinmässigt förfarande med checklistor. Sökanden ges lika långa svarstider för kompletteringar och alla projektägare delges samma information om den fortsatta processen vid beslut. Inom ramen för beredning av ansökningar granskar fondenheten om alla projektansökningar uppfyller de kriterier som anges i artikel 15.5 i rådsbeslutet, som handlar om situationen och behoven som föreligger i Sverige, utgifternas kostnadseffektivitet i förhållande till målgruppen och om den sökande organisationen eller myndigheten har den behörighet, erfarenhet, sakkunskap och trovärdighet som krävs för att genomföra åtgärden. Det kontrolleras också om åtgärden är stödberättigande samt om åtgärden kompletterar andra EUfinansierade åtgärder. Inom ramen för 2013 års ordinarie utlysning kommer också säkerställas att ansökningarna som beviljas medel har en tydlig koppling till de för Återvändandefonden tre utpekade fokusområden. Nedan under del B redovisas ett antal nationella identifierade utvecklingsbehov för programåret 2013 som kan kopplas till de tre fokusområdena. Dessa kommer också särskilt att beaktas när eventuella kvarvarande medel för 2012 och tilldelade medel för programår 2013 ska fördelas. Migrationsverket som verkställande organ Migrationsverket har genom lag det operativa ansvaret för asylprövning vilket även omfattar att verket företräder staten om asylbeslut överklagas i domstol asylmottagning, vidarebosättning, frivillig återvandring samt självmant återvändande. I egenskap av förvaltningsmyndighet har Migrationsverket en monopolställning vad avser myndighetsutövningen inom dessa områden men ska även verka för samordning och samarbete mellan samtliga berörda myndigheter så att verksamheten bedrivs effektivt. Inom ramen för det årliga programmet kan Migrationsverket endast fungera som verkställande myndighet inom områden där myndigheten har en monopolställning eller när dess uppdrag att samordna eller samarbeta med andra myndigheter är nödvändig för att genomföra uppdraget. Sekretess- och säkerhetsskäl kan också motivera att Migrationsverket blir projektägare och ensam stödmottagare. Motiveringen till att myndigheten är verkställande organ redovisas under eventuell åtgärd i kapitel 2, avsnitt 3. 4

5 B. Lägesbeskrivning rörande de tre strategiska prioriteringarna 2013 Fortsatt utveckling och förbättring av arbetet kring frivilligt återvändande Migrationsverket strävar i första hand mot att den som fått ett avlägsnandebeslut förstår och accepterar beslutet samt återvänder självmant och inom fastställd tid. Sedan flera år tillbaka har återvändandearbetet hos Migrationsverket varit ett prioriterat område och verket arbetar fortlöpande med att förstärka och strukturera arbetet med det självmana återvändandet. En insats i detta arbete är att införa ett leaninspirerat arbetssätt där centrala faktorer som enhetlighet, kvalitet, kundvärde, effektiva processer och involverade medarbetare ingår. En annan del i utvecklingsarbetet kring frivilligt återvändande är bland annat den kartläggning och utvärdering som Migrationsverket genomfört av de reintegreringsavtal som Sverige tecknat med ett antal länder. Kartläggningen ska ge svar på vilka stödinsatser som återvändande personer efterfrågar samt om efterfrågade stödinsatser överensstämmer med genomförda och befintliga stödinsatser i ursprungsländerna. Dessa insatser, liksom det stöd som frivilligorganisationer såsom Svenska Röda korset ger i tredjeland till återvändande personer, kan bidra till att utveckla och stärka ett mer varaktigt och långsiktigt återvändande. Inom ramen för detta arbete finns ett övergripande mål om att hitta nya former för återvändandeprogram och att utveckla och pröva nya eller förbättrade metoder till stöd för återvändande. Ett exempel på en sådan ny metod är att svenska organisationer, i samarbete med frivilligorganisationer och myndigheter i tredjeländer, som till exempel nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar och migrationsorgan såsom IOM International Organisation for Migration, initierar och utvecklar verksamheter i ursprungslandet för de människor som återvänder. Aktiviteter inom ramen för dessa verksamheter kan vara stöd i juridiska frågor, i förmedling av arbetsgivare, av lokala och statliga myndigheter och i bostadsrådgivning. Dessutom inriktar dessa frivilligorganisationer sig på kapacitetsutveckling av sina systerföreningar i ursprungslandet. Andra typer av stöd i tredjeland utifrån individens behov bör ta hänsyn till särskilt utsatta grupper såsom ensamkommande barn och ensamstående föräldrar. Inom ramen för arbetet med frivilligt återvändande har ett fortlöpande behov av utvecklingsinsatser identifierats. Dessa insatser bör rikta in sig på bland annat identitetsfrågor för att få fram identitetshandlingar i större utsträckning och i ett tidigare skede av asylprocessen. En typ av utveklingsinsats kring dessa frågor kan vara att ta fram metoder för utökat samarbete och informationsutbyte med tredjeland gällande identitet och medborgaskap. Arbetet med att vidareutveckla och förbättra det frivilliga återvändandet har påbörjats genom medel från Återvändandefonden inom ramen för tidigare programår och fortsätter delvis genom årets program under åtgärd 1. Inom ramen för aktuell åtgärd handlar det främst om att utveckla och pröva nya metoder till stöd för återvändande. Mot bakgrund av att arbetet med det frivilliga återvändandet har varit och även fortsättningsvis är ett prioriterat område för Migrationsverket fortsätter det arbete, som inom Återvändandefondens försorg 5

6 syftat till att förstärka och strukturera arbetet med det självmana återvändandet och att införa ett leaninspirerat arbetssätt, genom nationella medel. Främjande av ett mer strategiskt fokus på EU-standarder genom genomförandet av åtgärder kopplade till kraven i återvändandedirektivet Återvändandedirektivet infördes i svensk lagstiftning den 1 maj För svensk lagstiftning innebär lagändringen störst förändringar när det gäller reglerna om inreseförbud och tidsfrist för frivillig avresa samt när det gäller reglerna om hur länge en person får sitta i förvar. Mot bakgrund av att direktivet nyligen infördes i svensk lagstiftning finns behovet av att rikta utvecklingsinsatser till kraven inom återvändandedirektivet på ett mer övergripande plan. Såsom anges i ovan avsnitt är återvändandearbetet prioriterat hos Migrationsverket sedan flera år tillbaka. I detta arbete finns ett behov av att samarbeta med andra myndigheter och organisationer i utvecklandet av metoder och verktyg till exempel kring samtal i olika delar inför återvändandet och kring återvändande för särskilt utsatta grupper. Inom ramen för behovet är givetvis de EU-gemensamma normerna som tagits fram vägledande och styrande. Återvändandet av ensamkommande barn kompliceras av att det ska finnas en mottagare, förälder eller annan anhörig i mottagarlandet. Svårigheter råder främst gällande att hitta bra och hållbara metoder för efterforskning av anhöriga. Tidigare erfarenheter, från bland annat projekt genomförda inom ramen för Återvändandefonden, har påvisat ett behov av samarbete med flera aktörer i mottagarlandet där även anhöriga kan ingå, till exempel i ett gemensamt stödprogram med barnet. För att underlätta ett återvändande för de ensamkommande barnen och för att få ett bättre mottagande i mottagarlandet bör fungerande samarbetsformer med olika aktörer etableras även nationellt. Viktiga aktörer i återvändandearbetet är förutom Migrationsverket, kommuner, landsting och frivilligorganisationer. Vidare finns det även behov av en central kunskapsbank inriktad på återvändande för ensamkommande barn och andra särskilt utsatta grupper. En sådan kunskapsbank skulle med fördel tas fram i samarbete med andra medlemsstater. Arbetet med återvändande kopplat till kraven i återvändandedirektivet genomförs idag främst genom nationella medel och inom ramen för Migrationsverkets ordinarie verksamhet. När det gäller återvändande av ensamkommande barn genomfördes fram till sista december 2012 samverkansaktiviteter mellan ett antal europeiska länder genom medfinansiering av Europeiska återvändandefonden. Aktiviteterna handlade exempelvis om samverkan rörande efterforskning av anhöriga och mottagandet av barnen i hemlandet. När det handlar om att skaffa sig ökade kunskaper om återvändandearbetet avseende till exempel ensamkommande barn sker detta genom medfinansiering av Återvändandefonden inom ramen för åtgärd 2 i detta program. Nationell kapacitetsökning genom samarbete med andra medlemsstater En av de viktigaste delarna i Migrationsverkets utvecklingsarbete är behovet av att bygga in ett kontinuerligt lärande för dem som arbetar operativt med återvändandefrågor. Detta till följd av frekventa förändringar inom 6

7 återvändandeområdet. Ett sätt att tillgodose behovet av kompetensutveckling och en ökad förståelse för återvändandearbetet är att utveckla utbytesprogram dels mellan berörda nationella myndigheter och frivilligorganisationer, dels mellan olika medlemsstater. Med anknytning till kapacitetsökning genom samarbete med andra medlemsstater har man i Sverige särskilt identifierat ett behov av utveckling av metoder för utökat informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstater och tredjeland i frågor som rör identitet och medborgarskap. I dagsläget sker inget aktivt arbete avseende dessa behov varken med nationella medel eller genom medfinansiering av Återvändandefonden. 2. ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Det övergripande målet som Sverige har angivit i det fleråriga programmet är att handläggningstiden mellan lagakraftvunnet beslut och utresa för personer som fått avslag på sin ansökan om asyl ska minska. Detta mål kommer under programperioden att ha hög prioritet och verksamheten i de projekt som beviljas medfinansiering från Återvändandefonden ska därför i hög grad bidra till att detta mål nås. Det årliga programmet 2013 omfattar liksom tidigare års program åtgärder som syftar till att nå detta mål på lång sikt. Vid utlysningen av 2013 års medel ur Europeiska återvändandefonden inkom totalt tre ansökningar om medfinansiering, två ansökningar inkom inom ramen för den öppna utlysningen och en ansökan inkom i den interna utlysningen. Efter att ansökningarna beretts för expertgruppen bifölls två av ansökningarna vilka också blev föremål för beslut enligt de rutiner som beskrivs i kapitel 1. En ansökan uppfyllde inte kraven i Återvändandefonden och avslogs. En sammanfattande bild av utlysningsomgången inför 2013 är att antalet ansökningar varit få. Åtgärderna i det årliga programmet 2013 ryms inom prioritering 3 och 4. Till följd av att det i aktuell utlysning inte inkom några projektansökningar som ryms inom prioritering 1 samt att det inte finns några åtgärder inom prioritering 1 som fortsätter från tidigare programår, finns det inom ramen för 2013 års program inte några åtgärder som genomförs inom nämnda prioritering. De föreliggande åtgärderna bygger delvis på erfarenheter och resultat från insatser som genomförts inom ramen för tidigare program. Åtgärd 1 har utvecklats utifrån resultaten av insatser som genomfördes inom ramen för programår 2009 och Några av faktorerna som aktuell åtgärd utgår ifrån handlar om förstärkta reintegrationsinsatser i tredjeland och om tidig kontakt med personer som ska återvända till tredjeland. Inom ramen för programåret fokuserar åtgärden bland annat på samarbete och utbyte med andra medlemsstater. Åtgärd 2 omfattar forskningsinsatser som svarar mot Återvändandefondens fleråriga ansats att utvärderings- och forskningsprojekt avseende de metoder och program som finns utvecklas för att stödja återvändande. 7

8 De slutliga målgrupperna är de som ingår i den grundläggande rättsakten för Europeiska återvändandefonden Åtgärder som genomför prioritering 1 För närvarande inte aktuell under programår Åtgärder som genomför prioritering 2 För närvarande inte tillämplig i Sverige Åtgärder som genomför prioritering 3 (1) Samarbete med tredjeland för att utveckla metoder för återvändande tilldelande 1. Åtgärdens mål och tillämpningsområde Åtgärdens övergripande mål är att, så som det anges i fondens fleråriga program, hitta nya former för återvändandeprogram samt utveckla och pröva nya eller förbättrade metoder till stöd för återvändande. Inom ramen för den övergripande målsättningen läggs fokus på att utöka samarbetet med organisationer och myndigheter i tredjeländer avseende återvändandearbetet. Åtgärden anknyter delvis till den centralt utpekade åtgärden i fondens fleråriga program Utvecklingsarbete för att utforma återvändandeprogram där åtgärder i hemlandet kopplas samman med återvändandeförberedelser i Sverige. Det övergripande syftet är att personer som av- och utvisas ska ha möjlighet att återvända under humana och värdiga former. Inom ramen för detta arbete kan återvändandet underlättas för den enskilde genom bland annat rådgivning och ett utökat stöd såväl i Sverige som i ursprungslandet då den enskildes behov och intressen sätts i fokus. På så sätt kan förutsättningar för social reintegration i ursprungslandet förbättras. På det nationella planet kan det handla om aktiviteter som inriktar sig på att exempelvis utveckla informationsmaterial till de som återvänder samt enhetligt utbildningsmaterial och nya handböcker för de organisationer som arbetar med återvändande personer. Det kan också röra sig om att utveckla metodiken i återvändandesamtalen som förs med de personer som ska återvända. Andra insatser kan vara att utveckla ett svenskt och internationellt nätverk för återvändande med avsikt att bland annat öka kunskapen om återvändande samt att utveckla nya rutiner och metoder för arbetet med återvändande. En sådan metod är exempelvis att svenska organisationer, i samarbete med frivilligorganisationer och myndigheter i tredjeländer, som till exempel nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar och migrationsorgan såsom IOM International Organisation for Migration, initierar och utvecklar verksamheter i ursprungslandet för de människor som återvänder. Exempelvis kan Svenska Röda Korset teckna avtal om åtgärdsplaner för återvändande personer med en nationell rödakors- och rödahalvmåneförening i tredjeland. Samarbetet kan till exempel bestå av personligt stöd i kontakter med IOM för den som återvänder. Det kan röra sig om 8

9 insatser som utbetalning av återetableringsstöd, utdelning av mat- och hygienpaket, stöd i kontakter med förmedling av arbetsgivare, förmedling av kontakter till lokala och statliga myndigheter samt andra institutioner, stöd i bostadsrådgivning och språkhöjande insatser. I förlängningen kan dessa insatser leda till ett faktiskt och hållbart återvändande. Åtgärden är flerårig och insatserna för åtgärden i 2013 års program är en utveckling från programår Det som är nytt för 2013 är att ett större fokus ligger på att få kontakt med de som ska återvända i ett tidigare skede. Insatsen handlar om att utarbeta nya metoder för att nå målgruppen redan under asylprocessen, innan beslut fattats i ansökan om asyl, för att bättre planering ska kunna göras inför ett återvändande. Detta ska bland annat genomföras genom informations- och undervisningsaktiviteter, sociala sammankomster, uppsökande verksamhet, hälsofrämjande aktiviteter och psykosocialt stöd. En annan mer uttalad ansats är att utveckla och förstärka samarbetet med frivilligorganisationer i EU:s medlemsstater, såsom olika rödakorsföreningar och inom ramen för Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and Migrants (PERCO), för att på ett bättre och mer effektivt sätt kunna erbjuda stöd till dem som återvänder. Detta kan genomföras genom exempelvis workshops för återvändandehandläggare och att en plattform för landinformation och tillgängligt reintegrationsstöd i olika länder formaliseras mellan europeiska rödakorsföreningar. Bland annat skulle personer som ska återvända till ursprungslandet från Sverige kunna ta del av reintegrationsstöd i länder som andra europeiska rödakorsföreningar har kontakter i. Dessa insatser kan i en förlängning bidra till ett ökat självmant återvändande. Den slutliga målgruppen för åtgärden är tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa och vistelse i Sverige och som är skyldiga att lämna landet. Vissa aktiviteter inom åtgärden, såsom kompetenshöjande insatser, coachning och handledning, bildandet av arbetsgrupper, metodutvecklande aktiviteter och samverkansaktiviteter, riktas till anställda och frivilliga vid frivilligorganisationer och myndigheter som arbetar med målgruppen. Åtgärden kan på så sätt att den syftar till att utveckla nya hållbara former för stöd i återvändandet, både i Sverige och i tredjeland, anses koppla till fokusområde 1 (Vidareutveckling och förbättring av frivilligt återvändande). 2. Förväntade stödmottagare Exempel på stödmottagare är frivilligorganisationer, såsom Svenska Röda Korset, etc. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Ej tillämpligt i denna åtgärd. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Förväntade långsiktiga resultat är bland annat: - Antalet personer som återvänder frivilligt till ursprungslandet har ökat. 9

10 - Att personer som av- och utvisas har fått möjlighet att återvända under humana och värdiga former. Andra förväntade resultat är exempelvis: - Minst ett projekt har genomförts. - Minst två nya metoder har utvecklats och genomförts inom ramen för åtgärden. - Minst 1000 personer ur målgruppen asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl och som ska återvända till hemländer såsom Makedonien, Irak, Ryssland, Serbien och Kosovo, har fått ta del av adekvat information om allmänna och specifika förhållanden i ursprungslandet. - Minst 1500 personer ur målgruppen asylsökande som fått avslag på sin ansökan om asyl och som ska återvända till hemlandet, har erbjudits råd och stöd i återvändandeprocessen. - Minst tre samverkansinsatser med organisationer och/eller myndigheter i tredjeländer har initierats och utvecklats kring aktiviteter för de återvändande i ursprungslandet. - Minst tio personer har återvänt som genom insatsen erbjudits stöd i ursprungslandet. - Minst en samverkansinsats med organisationer i EU:s medlemsländer. Exempel på indikatorer: - Antal projekt. - Antal nya metoder. - Antal personer bland målgruppen som tagit del av adekvat information om ursprungslandet. - Antal personer bland målgruppen som erbjudits råd och stöd i återvändandeprocessen. - Antal samverkansinsatser med organisationer/myndigheter i tredjeland. - Antal personer som återvänder som genom insatsen erbjuds stöd i ursprungslandet. - Antal samverkansinsatser med organisationer i EU:s medlemsstater. 5. Synliggörande av EU-medel Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra att den Europeiska återvändandefonden är medfinansiär till deras projekt. Kravet på tydlig information om fondens medfinansiering finns även med i bidragsöverenskommelsen som upprättas mellan Migrationsverket och den slutliga stödmottagaren vid beviljande av projektmedel. En EU-logotyp i olika filformat kan hämtas av stödmottagarna på Migrationsverkets webbplats. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument Bestämmelserna rörande komplementaritet redovisas i kapitel Finansiell information För programåret avsätts cirka miljoner SEK för projekt som medfinansieras med maximalt 50 % av de stödberättigande kostnaderna inom 10

11 denna åtgärd, vilket motsvarar ,53 EUR Indelning av åtgärden i enlighet med Återvändandefondens typologi NIVÅ 1 FRIVILLIGT ELLER PÅTVINGAT ÅTERVÄNDANDE TYPOLOGI A Frivilligt återvändande Andel (enbart då både A och B har valts): TYPOLOGI B Påtvingat återvändande Andel (enbart då både A och B har valts): NIVÅ 2 (DE TIO TYPOLOGIERNA) Typologi (1 to 10) Andel (%) 2. Frivilligt återvändande 50 % 4. Rådgivning och information 50 % 2.4. Åtgärder som genomför prioritering 4 ( 2) Ökad samverkan och kompetens kring återvändande tilldelande 1. Åtgärdens mål och tillämpningsområde Åtgärden syftar övergripande till att höja kompetensen i återvändandearbetet för att trygga rättssäkerheten och att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden. Som en del i dess övergripande mål riktas åtgärden mot att åskådliggöra gemenskapens standarder genom att belysa nationella strategier och bästa metoder för hanteringen av återvändande. Åtgärden knyter an till den centralt utpekade åtgärden i Återvändandefondens fleråriga program Utvärderings- och forskningsprojekt avseende de metoder och program som finns/utvecklas för att stödja återvändande. Åtgärden inriktar sig på att ta fram kunskap om hur återvändande- och verkställighetsarbetet ser ut kring till exempel ärenden som rör ensamkommande barn och ungdomar. Mer specifikt kan det handla om att nå ökad kunskap om olika organisationers och myndigheters arbete och samverkan i situationer där ensamkommande barn ska återvända till hemlandet, både självmant men också genom tvång. Inom ramen för åtgärden lyfts olika perspektiv i återvändandearbetet fram, såsom tjänstemännens perspektiv respektive den återvändande personens perspektiv. Genom att kritiskt granska den nationella strategin för verkställighet av ut- och avvisningar, bland annat i förhållande till EU:s gemensamma riktlinjer, kan insatsen exempelvis bidra till att ge myndigheter och organisationer ökad insikt om hur väl deras rutiner uppfyller de nationella strategierna för återvändande och på vilka sätt rutiner kan utvecklas i önskad riktning. Som en del i detta arbete kan insatsen medverka till att utveckla metoder som på sikt ger de återvändande en värdig återvändandeprocess. 1 Beloppet är beräknat med den valutakurs som KOM publicerade november 2012 (8,6155). 11

12 Åtgärden som är särskilt prioriterad syftar till att de gemensamma normerna för återvändande ska genomföras på ett rättvist och effektivt sätt, genom att till exempel bidra till kunskapshöjande insatser för personal som är involverade i återvändande- och verkställighetsarbetet. Andra exempel på aktiviteter som ingår i åtgärden och som kan bidra till att återvändandet genomförs på ett rättvist och effektivt sätt är undersökningar av målgruppens upplevelser, studier och kartläggningar av myndigheters och organisationers insatser och strategier. Åtgärden kan på så sätt att man arbetar för att belysa nationella strategier och bästa metoder för hanteringen av återvändande anses koppla till fokusområdet nummer två (Främjande av ett mer strategiskt fokus på EU-standarder genom genomförandet av åtgärder kopplade till kraven i återvändandedirektivet). 2. Förväntade stödmottagare Stödmottagare kan exempelvis vara universitet och högskolor. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Ej tillämpligt vid genomförande av denna åtgärd. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Åtgärdens långsiktiga förväntade resultat är exempelvis att nya metoder för att skapa en värdig och hållbar återvändandeprocess har utvecklas. Förväntade resultat är bland annat: - Minst ett projekt har genomförts. - Minst en studie har gjort av den nationella strategin för verkställighet av ut- och avvisningar. - Minst en studie av hur samverkan fungerar mellan olika nationella myndigheter och organisationer i återvändande- och verkställighetsarbetet har genomförts. - Minst en kartläggning av nationella myndigheters insatser och strategier i arbetet för ett värdigt återvändande. - Minst en undersökning av hur målgruppen upplever återvändandet. Exempel på indikatorer som ska användas: - Antal projekt. - Antal studier som genomförts av den nationella strategin för verkställighet av ut- och avvisningar. - Antal studier av samverkan mellan nationella myndigheter och organisationer i återvändande- och verkställighetsarbetet. - Antal kartläggningar av insatser och strategier i förhållande till värdigt återvändande. - Antal undersökningar av hur målgruppen upplever återvändandet. 5. Synliggörande av EU-medel Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra att den Europeiska återvändandefonden är medfinansiär till deras 12

13 projekt. Kravet på tydlig information om fondens medfinansiering finns även med i bidragsöverenskommelsen som upprättas mellan Migrationsverket och den slutliga stödmottagaren vid beviljande av projektmedel. En EU-logotyp i olika filformat kan hämtas av stödmottagarna på Migrationsverkets webbplats. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument Bestämmelserna rörande komplementaritet redovisas i kapitel Finansiell information För programåret avsätts cirka miljoner SEK för projekt som medfinansieras med maximalt 75 % av de stödberättigande kostnaderna inom denna åtgärd, vilket motsvarar ,47 EUR Indelning av åtgärden i enlighet med Återvändandefondens typologi NIVÅ 1 FRIVILLIGT ELLER PÅTVINGAT ÅTERVÄNDANDE TYPOLOGI A Frivilligt återvändande Andel (enbart då både A och B har valts): 50 % TYPOLOGI B Påtvingat återvändande Andel (enbart då både A och B har valts): 50 % NIVÅ 2 (DE TIO TYPOLOGIERNA) Typologi (1 to 10) Andel (%) 8. Kapacitetsuppbyggnad forskning/bästa metoder 3. TEKNISKT BISTÅND 3.1. Syftet med det tekniska biståndet Det tekniska biståndet kommer i huvudsak att användas för att finansiera fondenhetens verksamhet inklusive personalkostnader, vilket framgår av framtagna kontroll- och förvaltningssystem för Flykting- och Återvändandefonden. Enheten är särskilt upprättad för att verkställa uppgifterna som ansvarig myndighet för Återvändandefonden och Flyktingfonden (ERF I, II och III) och har inga andra uppgifter. Tekniskt bistånd kommer även att användas för att finansiera kostnader som uppstår inom partnerskapet, exempelvis vid möten med expertgrupper och med nationella samrådskommittén. Genom att Återvändandefonden samförvaltas med Flyktingfonden görs betydande samordningsvinster. Kostnaderna fördelas mellan fonderna enligt en i förväg fastställd fördelningsnyckel. 2 Beloppet är beräknat med den valutakurs som KOM publicerade november 2012 (8,6155). 13

14 Det tekniska biståndet kommer även att användas för att finansiera direkta kostnader som den attesterande myndigheten har. En rad informationsaktiviteter genomförs med syftet att sprida och få återkoppling på de fleråriga och årliga programmen för Återvändandefonden. Aktiviteterna finansieras i allmänhet av det tekniska biståndet. Under 2013 kommer fondenheten att på följande sätt anordna ett antal informationsinsatser riktade till media och allmänheten i stort för att offentliggöra programmen inom Återvändandefonden och deras resultat: I samband med att beslut om tilldelning av medel har fattats publicerar fondenheten information om detta på Migrationsverkets webbplats, skriver en större artikel i nyhetsbrevet som fondenheten publicerar samt kontaktar riksmedia och lokalmedia tidningar, radio och TV. Information om enskilda projekt skickas till lokala media och regionala TT som rapporterar om projekten. Fondenheten arrangerar ett uppstartsmöte för samtliga nystartade projekt och informationsmöten för presumtiva projektägare. Mötena riktas till exempelvis landets kommuner, länsstyrelser, universitet och högskolor, studieförbund och frivilligorganisationer och utannonseras bland annat i dagspress och via e- postutskick. Som ett led i att sprida de årliga programmens resultat till en bredare allmänhet, i enlighet med Artikel 33.2 i tillämpningsföreskrifterna för Återvändandefonden, planerar fondenheten att genomföra flera öppna seminarier under året. Fondenheten medverkar också vid seminarier som arrangeras av projektägare inom Flykting- eller Återvändandefonden eller av länsstyrelser där det finns möjlighet till spridning av information om fonderna till många intressenter. Under året planerar fondenheten att delta vid minst tre seminarier som arrangeras av projektägare eller länsstyrelser runt om i Sverige. Utöver ovanstående aktiviteter förankras och sprids det årliga programmet genom flera andra aktiviteter. En del av förankringen och spridningen av programmet till viktiga aktörer sker genom den nationella samrådskommittén och expertgruppen. Därutöver annonseras det fleråriga och de årliga programmen på Migrationsverkets webbplats och i det nyhetsbrev som utges av fondenheten. Programmen finns i sin helhet på webbplatsen. Det tekniska biståndet kommer även att användas för att finansiera den utvärdering som ska göras 2015 av Återvändandefonden för programåren På Migrationsverkets webbplats publiceras också regelbundet relevant och värdefull information om fonden och programmens förverkligande. En fullständig förteckning över de projekt som medfinansieras med stöd av Återvändandefonden finns på webbplatsen. I förlängningen bidrar det ständigt pågående utvecklingsarbetet på fondenheten 14

15 samt dessa insatser som finansieras av det tekniska biståndet till att nå fondenhetens mål att relevanta, effektiva och verkningsfulla åtgärder har genomförts inom ramen för fonderna samt att nyttjandet av fonderna är högt Synliggörande av EU-medel Medfinansiering från Europeiska återvändandefonden framgår i all dokumentation och utskick från den ansvariga myndigheten. Fondenhetens kontorslokaler skyltar med EU-logotypen och Migrationsverket använder EU-logotypen i all information som går ut om Återvändandefonden och dess verksamhet, både på faktablad och genom elektroniska informationskanaler. I bidragsöverenskommelsen mellan Återvändandefonden och de projekt som beviljas medfinansiering skrivs kravet på att synliggöra EU-finansieringen in. Det innebär att alla projekt som arbetar med stöd av medel från Återvändandefonden har EU-logotypen med på presentationer, rapporter, inbjudningar med mera. Projektägarna kan hämta EU-logotypen i olika format på Migrationsverkets webbplats. 15

16

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2010-25754 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2011 Reviderad version 2, 2011-10-20 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET:

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN 111-2012-33619 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2013 Rev version 2, 2013-04-16 slutlig SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (2, datum 16/04/2013) efter dialog med kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN ANNEX I 111-2008-4737 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Flerårigt program 2008-2013 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket VERKSAMHETSPERIOD:2008 2013 1.

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

ÖVERSYN AV BEHOVET ATT REVIDERA FLERÅRIGA PROGRAM FÖR EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN OCH ÅTERVÄNDANDEFONDEN

ÖVERSYN AV BEHOVET ATT REVIDERA FLERÅRIGA PROGRAM FÖR EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN OCH ÅTERVÄNDANDEFONDEN Avsedd för Migrationsverket Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 Författare Kajsa Rosén Jenny Nilsson Nina Olsson ÖVERSYN AV BEHOVET ATT REVIDERA FLERÅRIGA PROGRAM FÖR EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN OCH

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning ar Europeiska återvändandefonden Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning 2008-09-01 t o m 2009-06-30 Att antalet personer med laga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

European Migration Network. Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries

European Migration Network. Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries European Migration Network Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries Sweden December, 2009 Sammanfattning 4 1 Introduktion 7 1.1

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

EU-stödet medför informationsskyldighet

EU-stödet medför informationsskyldighet Grafiska riktlinjer EU-stödet medför informationsskyldighet Denna anvisning gäller projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom programmet Interreg IV A Nord under

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer