Europeiska integrationsfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska integrationsfonden"

Transkript

1 1(8) Diarienummer Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare i Sverige I. denna ansökningsomgång kan du söka ekonomiskt stöd från 2013 års program för att genomföra projekt inom följande område: Prioritering 2: Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande. Integrationsfonden avsätter maximalt kronor. Medfinansieringen är 50 procent. Sista ansökningsdag är Beräknad starttid är från juni Projekten kan bedrivas t.o.m Svenska ESF-rådet, Stockholm Besöksadress: Hantverkarg. 25 B, 6tr Postadress: Box , Stockholm Telefon: Fax: Webbplats:

2 2(8) Syfte och inriktning med Integrationsfonden Integrationsfonden ska verka för att förbättra systemen för mottagning och integration av nyanlända tredjelandsmedborgare i Sverige. Ansökare kan vara organisationer inom offentlig, ideell och privat sektor. Ni kan läsa mer om Integrationsfonden samt programmets syfte och innehåll på Se under informationsdokument Integrationsfonden Där hittar ni bland annat: Det fleråriga programmet för Integrationsfonden. Det årliga programmet för 2012 En sammanfattning av de 11 grundprinciperna Denna ansökningsomgång För att bidra till att Integrationsfondens syfte och mål uppnås kan ni söka stöd för att genomföra projekt inom: Prioritering 2: Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande Det krävs bearbetning av resultat från Integrationsfonden, men även från Socialfonden och Flyktingfonden, för att utveckla metoder som specifikt rör integrationen av tredjelandsmedborgare. Resultaten behöver utvärderas och spridas. Insatserna är tänka komplettera befintliga indikatorer på integrationsområdet. Analysen av metoderna ska kunna användas som underlag för framtida integrationsinsatser utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Exempel på åtgärder som kan stödjas är: Att etablera lärande- och kunskapsplattformar för tillvaratagande och förädling av projektresultat och systempåverkan. Plattformarna ger också möjlighet till samordning av uppföljning, utvärdering, validering; utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder som bland annat tar fasta på samhällsekonomiska aspekter. Att utveckla metoder och styrmedel, som kompletterar det existerande systemet av indikatorer inom integrationsområdet.

3 3(8) Att etablera ett samarbete med den nationella temagruppen integration inom Socialfonden. Att utveckla modeller för socioekonomiska bokslut för integrationsåtgärder, som kan användas både på regional och på nationell nivå. Att följa och studera effekterna av den år 2008 antagna lagen om arbetskraftsinvandring inom integrationsområdet. Att utveckla kunskapen om cirkulär migration för tredjelandsmedborgare. Att genomföra cost-benefitanalyser inom integrationsområdet. Att sprida studier, modeller och resultat på en nationell nivå. Att göra resultaten från Integrationsfonden tillgängliga för nya mottagare/användare genom utvecklande av nya metoder för uppföljning och utvärdering genom sammanhållande lärande- och kunskapsplattformar. Läs mer i det årliga programmet 2012 som finns på vår hemsida. Målgrupp Projekten ska bidra till att integrationsprocessen förbättras för Integrationsfondens målgrupper, vilka är: Nyanlända tredjelandsmedborgare vilket är medborgare från länder utanför EU och EES som bor i Sverige och dessutom är Anhöriginvandrare (dock inte anhöriga till flyktingar eller skyddsbehövande inom den sk 2-årsramen), eller Personer som fått uppehållstillstånd på grund av så kallade humanitära/synnerliga skäl, ömmande omständigheter och anhöriga till dessa, eller Arbetskraftsinvandrare Nyanländ räknas man vara i fem år efter erhållet uppehållstillstånd. Vem kan söka stöd? Privata, offentliga och ideella organisationer kan söka stöd. Det är viktigt att ni säkerställer att projektet har tillräcklig kompetens för att klara genomförandet och att projektet organiseras på ett lämpligt sätt, även administrativt. Ett råd är att etablera en referens- och/eller

4 4(8) styrgrupp för att säkerställa projektets relevans och förankring. Rollerna och kompetensen för de personer som ingår i projektet bör beskrivas i ansökan. Om ni vill arbeta tillsammans med partners i ert projekt ber vi er ta del av dokumentet Vägledning för projekt med partners, då partnerskapsdefinitionen inom Integrationsfonden har förändrats och en del av stödet måste vidareförmedlas till er partner. Dokumentet finner ni på vår hemsida under Ansöka om stöd Viktigt att tänka på: Stödberättigade kostnader: Vad som är stödberättigade kostnader för Integrationsfonden kan ni läsa i Bestämmelser om stödberättigade kostnader på hemsidan. Finansiering: Stödet från Integrationsfonden kan täcka upp till 50 procent av projektkostnaderna. Resten ska skjutas till i offentlig eller privat medfinansiering och ska vara ordnad innan ansökningstiden går ut. Kostnadseffektivitet Alla projekt ska vara kostnadseffektiva, vilket bland annat innebär att köp av varor och tjänster ska konkurrens. För offentlig sektor gäller LOU. EU:s statsstödsregler Ekonomiskt stöd från EU:s omfattas av EU:s regler om statsstöd. Reglerna innebär att det finns en högsta tillåtna stödnivå varför det är viktigt att den som mottar stöd följer regelverket. Avgörande av vilka regler som gäller är stödets storlek. Statsstödsreglerna finns för att kunna garantera att EU:s inre marknad fungerar. På denna marknad gäller gemensamma konkurrensregler, statsstödsregler och regler om offentlig upphandling. Statsstödsreglerna anger på vilket sätt det allmänna: staten, landsting eller kommunerna får ge stöd åt vissa företag. För att ett stöd ska anses strida mot statsstödsreglerna ska följande fyra kriterier vara uppfyllda: 1. stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion. 2. stödet finansernas genom offentliga medel. 3. stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen. 4. stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

5 5(8) Som företag betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett deras juridiska form. Enligt vedertagen rättspraxis är ekonomisk verksamhet all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna i Fördraget om upprättande av den Europiska gemenskapen (EG-fördraget). En ansökan om stöd från Integrationsfonden hanteras enligt bestämmelserna i EG-fördraget eller enligt bestämmelserna i förordningen (EG) nr 1998/2006 om stöd av mindre betydelse eller enligt Kommissionens gruppundantagsförordning (EG) 800/2008. Avgörande för vilka regler som tillämpas är stödets storlek. Synliggörande av EU medel Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra att den Europeiska integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet. Utvärdering Integrationsfonden syftar till att förbättra systemen för integration. Det är viktigt att veta om genomförda metoder fungerar och vad det är som fungerar och varför. För att göra det krävs att projektet utvärderas. Därför ska det i ansökan tydligt framgå hur ni avser att följa upp och utvärdera projektet. Budgetera för en utvärdering som kan uppfylla det krav som ert projekt ställer i fråga om att utvärdera projektprocessen samt måluppfyllelse. Uppmärksamma att en utvärderare bör finnas med vid projektstart och att det kan ta tid att genomföra eventuell upphandling. Så ansöker du Ansökningsblankett, budget inklusive budgetunderlag och medfinansieringsintyg finns att ladda ner från Ansöka om stöd Ansökningstiden börjar den och går ut ESFrådet kan efter det att utlysningens stängts begära in förtydligande och klarläggande. Beräknad starttid är tidigast juni Projekt kan pågå längst till

6 6(8) Läs följande anvisningar innan ni skriver er ansökan: Handledning till ansökningsblanketten Handledning för ekonomisk uppföljning Bestämmelser om stödberättigade kostnader Vägledning för projekt med partners Handledning för uppföljning och utvärdering Synliggörande av Integrationsfonden Fyll i ansökningsblankett och underlag, skicka dem med e-post till De ska även skrivas under och skickas med post till: Svenska ESF-rådet Stockholm Integrationsfonden Box Stockholm När din ansökan inkommit får ni en bekräftelse via e-post. Tidtabell Starttiden för projekten gäller under förutsättning att regeringen föreslår ett utökande av bemyndiganderamen för integrationsfonden i vårpropositionen eller i budgetpropositionen. Om inte detta sker kan inte beslut om stöd fattas förrän i januari Så behandlas din ansökan 1. Faktakontroll görs först av ansökningshandlingens sakuppgifter 2. Vi kontrollerar därefter att ansökan överensstämmer med gällande program. 3. Ansökan bedöms sedan enligt vad som skrivits under respektive rubrik i ansökningsformuläret. Läs handledningen till ansökningsblanketten på Det är viktigt att vara noggrann när ni beskriver ert projekt under respektive rubrik. Läs både rubriker samt vad som står under respektive rubrik i handledningen och försök att svara på dem i projektbeskrivningen. Kom ihåg att tydligt beskriva hur ni avser att arbeta med vald åtgärd samt efterföljande särskild prioriteringen. 4. Vi går sedan igenom projektets ekonomiska aspekter som projektansökarens likvida förmåga, om kostnaderna är stödberättigande, om projektet är kostnadseffektivt m.m.

7 7(8) 5. Utlåtande och rekommendation till beslut, lämnas av Expertgruppen för integrationsfonden. 6. ESF-rådets regionkontor i Stockholm beslutar om bifall eller avslag på er ansökan om stöd. Urvalskriterier Ansökningar där faktakontroll av sakuppgifter godkänts och som ryms inom ramen för utlysningen och reglerna för Integrationsfonden prioriteras med följande kriterier som grund. Om projektet bedöms ge ett tillräckligt mervärde till den svenska integrationspolitiken och därmed bidrar till att uppfylla Integrationsfondens målsättningar. Om de förväntade resultaten står i proportion till kostnaderna. Om projektansökaren bedöms ha förmåga att genomföra projektet. I vilken omfattning som projektet kompletterar andra åtgärder som finansieras av EU eller som en del av de nationella programmen. Har ni frågor? Anvisningar, FAQ, förklaringar och en handledning till ansökningsformuläret finns på vår hemsida: Har du frågor om utlysningen eller om ansökningsförfarandet, kontakta Svenska ESF-rådet i Stockholm. Kontaktpersoner för denna utlysning är: Eva Johnsson Telefon Johan Nordqvist Telefon Alma Husovic

8 8(8) Diarienummer Europeiska Integrationsfonden är en del av EU:s integrationspolitik för nyanlända tredjelandsmedborgare. Ett viktigt mål är att bidra till att EU:s 11 gemensamma grundprinciper för integration introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige. Syftet är att förbättra mottagningen och integrationen av tredjelandsmedborgare i Sverige. Integrationsfonden ingår i EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, det så kallade SOLID-programmet , tillsammans med Flyktingfonden III, Återvändandefonden (Migrationsverket) och Gränsfonden (Rikskriminalpolisen). Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska integrationsfonden och Europeiska socialfonden i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm och Falun.

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2010-25754 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2011 Reviderad version 2, 2011-10-20 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET:

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Stärkta yrkesutbildningar Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer