Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt"

Transkript

1 Läs mer på: Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september Utlysningen gäller kvarvarande medel från programår 2012 och Det innebär att det finns möjlighet att söka stöd till projekt som ska starta 2013 och Projekt som får fondmedel för programår 2012 kan pågå som längst till och med den 30 juni Genomförandeperioden för projekt som får fondmedel för programår 2013 är som längst till och med den 30 juni Vem kan söka pengar? Myndigheter, kommuner och landsting, organisationer, forskningsinstitutioner, företag och stiftelser kan söka pengar från Återvändandefonden. Privatpersoner kan däremot inte söka pengar ur fonden. Samverkan mellan flera aktörer uppmuntras. Vad kan man söka stöd för? Fondmedel kan sökas för projekt som verkar inom följande områden: Självmant återvändande Tvångsvis återvändande Frivillig återvandring. Vilka är målgrupperna? Ytterst ska de utvecklingsprojekt som får medfinansiering syfta till att förbättra förhållanden som rör: Asylsökande som väljer att återvända självmant innan asylärendet har avgjorts. Personer med permanent uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som frivilligt vill återvandra. Personer som har fått avslag på sin ansökan och återvänder frivilligt eller med tvång. Ett projekt måste inte rikta sig direkt till någon av målgrupperna. Ett projekt kan exempelvis utveckla samarbetet mellan myndigheter och frivilligorganisationer när det gäller att utarbeta stödprogram för återvändande eller frivillig återvandring. Projektet har kanske tjänstemän och medlemmar i frivilligorganisationer som primära målgrupper, men ytterst syftar det ändå till att stödja exempelvis avvisade eller utvisade eller frivilliga återvandrare. Vilken inriktning ska projekten ha? För programperioden gäller de prioriteringar som EU-kommissionen har fastställt och som finns angivna i det fleråriga programmet för fonden. Inför de sista två åren av programperioden har kommissionen pekat ut tre särskilda strategiska prioriteringar, som medlemsstaterna särskilt ska fokusera insatser på: 1. Vidareutveckling och förbättring av frivilligt återvändande (jämför med 1 och 3 nedan). 2. Främjande av ett mer strategiskt fokus på EU-normer genom att genomföra åtgärder kopplade till kraven inom direktivet för återvändande (jämför med 4 nedan) Faktablad om utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden. Produktion: Fondenheten. Senast uppdaterat: juni 2013

2 3. Förbättringar av de nationella möjligheterna genom samarbete med andra medlemsstater (jämför med 1 nedan). Dessa fokusområden är kopplade till de strategiska riktlinjerna om vilka inriktningar projekt bör ha. Ansvarig myndighet kommer att i första hand prioritera projekt som täcker kommissionens utpekade områden. Utöver dessa prioriteringar kan projekten även ha andra inriktningar som följer nedan. Inom ramen för denna utlysning efterlyses särskilt projekt som syftar till insatser inom ramen för prioritering Projekt som bidrar till att utarbeta en strategi för medlemsländernas hantering av återvändandet. Här avses till exempel förbättrat samarbete mellan EU-ländernas och återvändarländernas myndigheter, utveckling av återvändandeinformation och program för att ge stöd åt självmant återvändande eller frivillig återvandring. Projekt som utvecklar effektivare tvångsvis återvändande kan också ingå. Inom ramen för denna utlysning kommer 1 att beviljas endast för projekt som avser Åtgärder som syftar till att öka det frivilliga och varaktiga återvändandet. Åtgärder som avser utvecklingsarbete för att utforma och upprätta återetableringsprogram och stöd avseende nya länder och/eller avseende särskilt utsatta grupper. forskningsinsatser för att utvärdera genomförda åtgärder och program inklusive för återvandring. Åtgärder som avser stöd för återvandring till grupper där återvandringen kan vara extra komplicerad. Åtgärder som avser uppbyggnad av en permanent fungerande informationskanal där relevant återvandringsinformation kan samlas. (2. Prioriteringen är struken i det svenska fleråriga programmet.) Kommissionens strategiska riktlinjer rekommenderar att medlemsländerna koncentrerar sig på de utvecklingsområden som är mest angelägna för respektive land. Därför är denna prioritering struken i Sverige. 3. Projekt som utvecklar särskilt nyskapande redskap (nationella eller internationella) för återvändandearbetet. Inom ramen för denna utlysning kommer 3 att beviljas endast för projekt som avser Åtgärder som syftar till att förbättra och standardisera den nationella tillämpningen av Återvändandedirektivet, t.ex. genom samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer. 4. Projekt som utvecklar EU:s standarder och bästa metoder för hanteringen av återvändande. Gemensamma EU-standarder finns till exempel i direktivet om ömsesidigt erkännande av avvisning eller utvisning och i återvändandedirektivet. Särskilt prioriterade är projekt som bidrar med: Utvärderingar och besök på plats för att mäta vilka framsteg som gjorts med hjälp av de olika programmen, redskapen och processerna för återvändande. Åtgärder för att se till att de gemensamma normerna för återvändande genomförs på ett rättvist sätt och i enlighet med EUlagstiftningen, till exempel genom utbildning för handläggare.

3 Inom ramen för denna utlysning kommer 4 att beviljas endast för projekt som avser Åtgärder som avser de särskilda prioriteringarna som anges ovan. forskningsinsatser avseende befintliga metoder och program för att stödja återvändandet eller tillämpningen av återvändandedirektivet. forskningsinsatser om vad som händer i hemlandet efter återvändandet, särskilt för återvändande barn och andra särskilt utsatta grupper. Det fleråriga programmet finns att läsa på Projektets längd Maximal projekttid för genomförandet av ett projekt är 30 månader. Det motsvarar den genomförandeperiod som enligt tillämpningsföreskrifterna omfattar ett programår för Återvändandefonden. Detta innebär att de projekt som ansöker om medel för 2013 endast kan pågå inom genom-förandeperioden från och med till och med Projekt som ansöker om medel för 2012 kan pågå fram till Nedan följer information och exempel på ansökningsförfarandet och vad som ska ingå i ansökan. För fullständig information är det viktigt att ta del av fondhjälpredan och övrig information på vår webbplats. Vilka villkor gäller för medfinansiering? För att ett projekt ska få medfinansiering från fonden krävs det också nationell finansiering. Den nationella finansieringen kan komma från den sökande institutionen/organisationen eller från en eller flera projektpartner eller medfinansiärer. Det går inte att komplettera med pengar från en annan EU-fond. Projekt får inte heller gå med vinst. Observera att nya regler gäller för projektpartner. Läs mer i fondhjälpredan! I regel kan fonderna finansiera 50 procent av projektets kostnader. Projekt som bedrivs inom särskilt prioriterade områden kan få 75 procent i medfinansiering av fonderna. I projektplanens bakgrundsbeskrivning (avsnitt 1) ska sökanden ange om projektet kan betraktas som särskilt prioriterat enligt kommissionens riktlinjer. För att fondförvaltningen enklare ska kunna bedöma möjligheten till utökad medfinansiering måste sökande i ansökan motivera varför projektet berättigar till högre finansieringsgrad. För att säkerställa att fondförvaltningen inte tilldelar mer medel än som finns tillgängligt under programåret gör fondenheten en prövning där prioriteringar/rangordningar kan komma att behöva göras mellan projekt under urvalsprocessen. Hur ansöker man? Ansökningsblanketterna finns på Migrationsverkets webbplats. Ansökan ska inkomma i original med behörig underskrift och gärna även elektroniskt för att underlätta handläggningen. En ansökan måste innehålla följande dokument: Ansökan om medfinansiering Projektplan Finansplan Intyg från projektpartner med eller utan medfinansiering (även den sökande ska lämna intyg om sin medfinansiering) Intyg från medfinansiär (i de fall där det finns en medfinansiär som inte själv medverkar som partner i projektet)

4 Dessutom ska följande bifogas: Underlag som styrker firmatecknarens behörighet. Årsredovisning eller (om den inte upprättats) den senaste resultat- och balansräkningen. Detta gäller inte offentliga myndigheter. Den kompletta ansökan, som tillsammans med finansplanen och medfinansieringsintygen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare, skickas med post till: Migrationsverket Fondenheten Norrköping Samtliga ansökningshandlingar mejlas även till OBS! Ansökan måste ha inkommit till Migrationsverket före midnatt den 20 september Vad ska redovisas i finansplanen? En stor del av fondens regelsystem handlar om EU:s medfinansiering; hur den ska beräknas och senare redovisas enligt fondens regler. En ekonomiansvarig person måste därför vara knuten till projektet och det ska framgå i finansplanen vem det är. Finansplanen ska innehålla samtliga projektkostnader och uppgifter om hur projektet i sin helhet ska finansieras, dvs. inte bara medfinansieringen från fonden utan även den egna ekonomiska insatsen och medfinansiering från andra intressenter. Den egna finansieringen eller medfinansieringen kan bestå av kontant finansiering från den sökande institutionen/organisationen, från projektpartner eller från annan medfinansiär intäkter, t.ex. deltagaravgift vid seminarium som arrangeras av projektet. Bidrag in natura, som obetalt frivilligarbete, kan inte utgöra medfinansiering. Om det är nödvändigt att starta ett projekt redan innan beslut om medfinansiering från fonden har fattats, kan kontraktsperioden även komma att omfatta viss tid före beslutsdatum. Hur bedöms projektansökningarna? Urvalet sker i samverkan med en expertgrupp där sakkunniga från flera av fondens intressenter ingår, däribland Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, UNHCR, frivilligorganisationer och Migrationsverket. Ansökningarna granskas av minst två experter innan urval görs vid ett gemensamt urvalsmöte. Finansieringen innebär en möjlighet att prova nya idéer och utveckla metoder som om de faller väl ut kan införas i ordinarie verksamhet. Bedömning görs av projektets nyskapande karaktär och om det faller inom någon av de prioriteringar som gäller. Dessutom kommer följande aspekter att beaktas vid bedömningen: Tillhör den sökande någon av de kategorier som har möjlighet att få medfinansiering och har ansökan kommit in i rätt tid? (Sökandens behörighet) Ryms projektets verksamhet i de åtgärder som Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (rådet) har beslutat att fonden ska stödja? (Åtgärdens/projektets stödberättigande) Har den sökande erfarenhet, sakkunskap, trovärdighet och tillräckliga ekonomiska och administrativa resurser för att genomföra projektet? (Sökandens kapacitet) Har ansökan tillräcklig kvalitet och tydlighet? En kvalitetsaspekt är att ansökan är komplett. (Ansökans kvalitet)

5 Hur bidrar projektet till att det fleråriga programmet blir framgångsrikt? (Projektets relevans för fleråriga programmet) Står de förväntade resultaten av projektet i rimlig proportion till kostnaderna? (Kostnadseffektiviteten) Hur kompletterar projektets utvecklingsarbete andra åtgärder? (Komplementariteten) fondenheten att ha begränsat med personal för att svara på frågor vi ber om överseende med det. Under tiden 12 augusti till 20 september kommer fondenheten att vara tillgängliga under särskilda telefontider för att kunna svara på frågor om er ansökan. För tider och kontaktuppgifter, se vår webbplats. Vem fattar beslut om medfinansiering? I Sverige är det Migrationsverket som beviljar medfinansiering från Återvändandefonden. Beslut om medfinansiering fattas av chefen för verksamhetsområde Europeiskt och internationellt samarbete. Verksamhetschefen beslutar om nivån på finansieringen, dvs. om medfinansieringen är 50 procent eller 75 procent. Därefter kommer de slutliga villkoren att fastställas i en bidragsöverenskommelse (kontrakt) mellan projektägaren och fondenheten. Det är först efter att kontraktet är påskrivet som pengar kan betalas ut till projekten. Det är därför viktigt att vara väl förberedd för dialog inför kontrakt så att denna process inte blir alltför utdragen. När kommer pengarna? Hälften av de beviljade pengarna betalas ut så snart kontrakt har tecknats mellan projektägaren och fondenheten. Ytterligare 30 procent kan betalas ut efter lägesrapport från projektet och resterande del betalas ut efter inkommen och granskad slutrapportering. Har du frågor? Anvisningar och närmare förklaringar av fondens regler finns i fondhjälpredan. Du hittar den och övrig information på För ytterligare frågor står fondenhetens personal gärna till tjänst. Under juli månad kommer Europeiska återvändandefonden EU har inrättat Europeiska återvändandefonden för att stödja medlemsländernas ansträngningar att utarbeta och genomföra integrerade återvändandeplaner. Det innebär att pengarna i fonden bland annat ska användas för att medfinansiera projekt som bidrar till att utveckla program för stöd till återvändande, både till dem som återvänder självmant eller tvingas återvända efter ett avlägsnandebeslut och dem som har uppehållstillstånd i Sverige och återvandrar helt frivilligt. Ytterst syftar fonden till att ge EU-länderna en gemensam grund för arbetet med återvändande baserad på den gemenskapslagstiftning som gäller inom området. Fonden ska särskilt bidra till att medlemsstaterna bygger upp eller förbättrar sin organisation för återvändandearbetet och stärker samarbetet. I Sverige är det Migrationsverket som förvaltar fonden och beslutar om medfinansiering av projekt i samverkan med de viktigaste intressenterna.

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer