EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN"

Transkript

1 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2011 Reviderad version 2, SVERIGE

2 MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR URVAL AV PROJEKT SOM SKA FINANSIERAS GENOM DET ÅRLIGA PROGRAMMET Intern organisation och partnerskapets konstruktion Migrationsverket har av regeringen utsetts till ansvarig myndighet för Europeiska återvändandefonden. Myndigheten fungerar även som tilldelande myndighet vid genomförandet av fondens åtgärder. Återvändandefonden förvaltas av fondenheten, en särskilt inrättad enhet vid Migrationsverket. Fondenheten har en oberoende ställning i förhållande till de verksamhetsområden inom myndigheten som kan komma att ansöka om projektbidrag. I enlighet med Europarlamentets och rådets beslut om inrättandet av fonderna har Migrationsverket inrättat ett partnerskap i två nivåer som består av dels en nationell samrådskommitté, dels en expertgrupp. Genom Migrationsverkets samråd med partnerskapet garanteras en öppenhet och parternas insyn och möjligheter att påverka Migrationsverkets arbete med Återvändandefonden. Den nationella samrådskommittén består av företrädare på hög nivå från de myndigheter och organisationer som utgör fondens intressenter. Kommittén ska ge synpunkter på fondens fleråriga program, de årliga programmen samt slutrapporterna innan dessa sänds till kommissionen. Samrådskommittén delges även information om de projekt som beviljats stöd från Återvändandefonden. Migrationsverkets generaldirektör är kommitténs ordförande. Från augusti 2009 omfattar den nationella samrådskommittén alla fyra fonder inom SOLIDprogrammet. Expertgruppen består av sakkunniga som en del av partnerskapets intressenter ställt till förfogande i arbetet med Återvändandefonden. I gruppen ingår även verksamhetsexperter från Migrationsverket. Experterna har bland annat till uppgift att bidra med underlag till de fleråriga och årliga programmen för Återvändandefonden. Vidare ska experterna delta i urvals- och beredningsprocessen och bedöma projektansökningarnas relevans i förhållande till målen som anges i det fleråriga programmet. Experterna ska även följa projektens utvecklingsprocess och verka för att resultaten från avslutade projekt utvärderas och sprids. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument och förebyggande arbete för att undvika dubbelfinansiering Som redan beskrivits ovan omfattar den nationella samrådskommittén alla fyra fonder inom SOLID-programmet. Övergripande säkerställs att fonderna kompletterar varandra. Genom samrådskommitténs delaktighet och insyn i framtagandet av både de fleråriga och årliga programmen för alla fyra fonder inom SOLID-programmet minskas riskerna för dubbelfinansiering. Motsvarande 2

3 effekt har att fler av ledamöterna i expertgruppen även ingår i Gränsfondens expertgrupp. Då det kan finnas otydligheter i gränsdragningen mellan delar av Återvändandefonden och Gränsfonden kompletteras samrådskommitténs insatser med ett kontinuerligt informationsutbyte mellan fondenheten och Rikskriminalpolisen som förvaltar Gränsfonden. Information delas om både ansökningar och beslutade projekt inom respektive fond. Om det av en ansökan uppenbart framgår att det finns kopplingar till Gränsfonden, kontaktar ansvarig handläggare ansvarig vid Rikskriminalpolisen. Motsvarande tillvägagångssätt sker inom övriga SOLID-fonder. Tidsplan för genomförandet av det årliga programmet Den ordinarie utlysningen av 2011 års medel genomfördes under tiden 22 mars till 30 april Utlysningen offentliggjordes genom information som publicerades på Migrationsverkets hemsida 1 och genom ett nyhetsbrev 2 som utkommer regelbundet och skickas elektroniskt till cirka 1000 prenumeranter. 3 I januari informerade Migrationsverket om Återvändandefonden och den planerade utlysningen vid ett seminarium i Sundsvall, vid vilket ca 150 intressenter från hela norra Sverige deltog. Utöver det som nämnts ovan har ett faktablad tagits fram som beskriver Återvändandefondens mål samt dess prioriterade områden. Faktabladet ger även information om villkoren för att kunna beviljas medfinansiering från fonden, till exempel vilka som kan ansöka om medfinansiering, vilka målgrupper som ingår, minimikriterier för urval, råd om ansökningsförfarandet, uppgift på kontaktpersoner samt sista dag för inlämnande av ansökan. Samtliga ansökningshandlingar som ska användas finns som mallar och hämtas via Migrationsverkets hemsida. För ekonomisk information och bestämmelser kring exempelvis utgifter som är stödberättigade hänvisas till en handbok Fondhjälpredan. Handboken finns att ladda ner från Migrationsverkets hemsida. Parallellt med den ordinarie öppna utlysningen skedde under samma tidsperiod (se ovan angivna datum) en intern utlysning för Migrationsverket. Utlysningen offentliggjordes via myndighetens intranät. Ett separat faktablad som, utöver det innehåll som beskrivs ovan, även omfattar de särskilda villkor/krav som ställs för att ansvarig myndighet ska få genomföra projekt med verkställande metod togs fram. Migrationsverket deltog därmed inte i den öppna utlysningen. De kvarvarande medlen som tilldelats Sverige men som inte beslutades i den ordinarie utlysningen kommer att lysas ut i nästa ordinarie utlysning, under marsapril Urvalet av projekt fram till beslut om tilldelning av medel pågick parallellt för 1 Se 2 Se Nyhetsbrevet nr 1 mars var 1007 prenumeranter registrerade som mottagare av Nyhetsbrevet. 4 Som avser medlen för

4 ansökningar i den öppna och i den interna utlysningen under perioden 1 april till 6 oktober Majoriteten av ansökningar avgjordes av beslutsfattaren den 21 september I ett ärende begärde dock den rådgivande expertgruppen att fondenheten skulle kräva in ytterligare förtydliganden och kompletteringar, för att kunna ta ställning till ansökningarnas relevans för det fleråriga programmet. Denna ansökan avgjordes den 6 oktober 2010 efter att sökanden skickat in kompletteringar och efter att ett nytt möte genomförts med expertgruppen. Processen att teckna bidragsöverenskommelse med de projekt som beviljats medel inleddes vid datumet för beslut, det vill säga den 21 september eller 6 oktober Målsättningen är att bidragsöverenskommelse ska ha tecknats med varje enskilt projekt inom sex månader efter beslut. Ansökningar som avslogs i den öppna och i den interna utlysningen har meddelats projektägaren skriftligt med motivering till avslaget. Projekt som beviljats medel ur Återvändandefonden i 2011 års program startar tidigast 1 januari 2011 och kan som längst pågå i 36 månader, vilket innebär att projekt som pågår längre än 30 månader även kommer att belasta det årliga programmet 2012 eller Ingen åtskillnad mellan projekt som genomförs med tilldelande eller verkställande metod. Rutinerna som tillämpas för urval av beslut och tilldelning av medel från Återvändandefonden bygger på svensk förvaltningsrättslig lagstiftning och på de av Kommissionen godkända förfaranden som anges i Beskrivning av kontroll- och förvaltningssystem för Flyktingfonden och Återvändandefonden och säkerställer likabehandling och icke-diskriminering av ansökningar och projektförslag genom hela processen från utlysningen till tecknandet av bidragsöverenskommelse. Samtliga projektansökningar, såväl i den öppna som i den interna utlysningen, administreras, granskas och bedöms utifrån samma rutiner och kriterier. Inom ramen för detta arbete granskar fondenheten om projektansökningarna uppfyller de kriterier som anges i artikel 15.5 i rådsbeslutet, som handlar om situationen och kraven som föreligger i Sverige, utgifternas kostnadseffektivitet och om den sökande organisationen eller myndigheten har den erfarenhet, sakkunskap och trovärdighet som krävs för att genomföra åtgärden. Det kontrolleras också om den sökande organisationen/myndigheten är ekonomiskt solid (granskning av medfinansieringsintyg och eventuella årsredovisningar) samt om åtgärden kompletterar andra EU-finansierade åtgärder. Efter att beslut om medfinansiering har fattats delges alla projektägare samma information om den fortsatta processen samt ges lika långa svarstider för kompletteringar. Migrationsverket som verkställande organ Migrationsverket har genom lag 5 det operativa ansvaret för asylprövning vilket även omfattar att verket företräder staten om asylbeslut överklagas i domstol asylmottagning, vidarebosättning, frivillig återvandring samt självmant återvändande. I egenskap av förvaltningsmyndighet har Migrationsverket en monopolställning vad avser myndighetsutövningen inom dessa områden men ska 5 Se SFS 2007:996 Förordning med instruktion till Migrationsverket. 4

5 även verka för samordning och samarbete mellan samtliga berörda myndigheter så att verksamheten bedrivs effektivt. Inom ramen för det årliga programmet kan Migrationsverket endast fungera som verkställande myndighet inom områden där myndigheten har en monopolställning eller när dess uppdrag att samordna eller samarbeta med andra myndigheter är nödvändig för att genomföra uppdraget. Sekretess- och säkerhetsskäl kan också motivera att Migrationsverket blir projektägare och ensam stödmottagare. Under programåret 2011 genomför Migrationsverket projekt som verkställande myndighet under åtgärd 1. Motiveringen till att myndigheten är verkställande organ redovisas under respektive åtgärd i kapitel 3, avsnitt 3. Även åtgärd 3 genomförs med verkställande metod. Motivering till vald metod framförs i avsnitt 3 under åtgärden. 2. ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Det övergripande målet som Sverige har angivit i det fleråriga programmet är att handläggningstiden mellan lagakraftvunnet beslut och utresa för personer som fått avslag på sin ansökan om asyl ska minska. Detta mål kommer under programperioden att ha hög prioritet och verksamheten i de projekt som beviljas medfinansiering från Återvändandefonden ska därför i hög grad bidra till att detta mål nås. Det årliga programmet 2011 omfattar liksom tidigare års program åtgärder som framförallt syftar till att nå detta mål. Under 2009 har Migrationsverket påbörjat en stor insats för att förbättra och effektivisera asylprövningen genom ett leaninspirerat arbetssätt. 6 Då insatsen tidigt ledde till positiva resultat, till exempel när det gäller kortare handläggningstider från ansökan till beslut, genomfördes 2010 en förstudie inom Migrationsverkets mottagningsverksamhet som syftade till att kartlägga och göra en översyn av också återvändandeprocessen samt undersöka huruvida arbetsmodellen utifrån leankonceptet även lämpade sig för denna process. 7 Detta projekt kommer tillsammans med projekt som genomförs inom ramen för programår 2011 att ha stort genomslag på resultaten av det fleråriga programmet. Vid utlysningen av 2011 års medel ur Europeiska återvändandefonden inkom totalt sju ansökningar om medfinansiering, fyra ansökningar inkom inom ramen för den öppna utlysningen och tre ansökningar inkom i den interna utlysningen. Sammanlagt tre ansökningar var föremål för beredning av expertgruppen varav endast en beviljades bifall och blev föremål för beslut enligt de rutiner som beskrivs i kapitel 1. Av övriga ansökningar uppfyllde inte tre kraven i Återvändandefonden och avvisades eller avslogs på denna grund. En sammanfattande bild av utlysningsomgången inför 2011 är att antalet ansökningar var få samt att de höll låg kvalitet. 6 Avses E Kortare väntan. 7 R Kortare väntan Återvändande. 5

6 Åtgärderna i det årliga programmet 2011 ryms inom prioritering 1 och 3. Till följd av att det i utlysningen av 2011 års medel inte inkom några projektansökningar som ryms inom prioritering 4 samt att det inte finns några åtgärder inom prioritering 4 som fortsätter från tidigare programår, finns det inom ramen för 2011 års program inte några åtgärder som genomförs inom nämnda prioritering. Aktuella åtgärder bygger delvis på erfarenheter och resultat från insatser som genomförts inom ramen för tidigare program. Åtgärd 1 har utvecklats utifrån resultaten av ovan nämnda översyn och kartläggning av återvändandeprocessen som genomfördes inom ramen för årliga programmet Inom ramen för åtgärd 2 fortsätter insatserna från tidigare programår. De slutliga målgrupperna är i samtliga åtgärder de som ingår i den grundläggande rättsakten för Europeiska återvändandefonden. Alla förväntade resultat och indikatorer som anges under respektive åtgärd är indikativa Åtgärder som genomför prioritering 1 (1) Åtgärder för att förbättra organisationen och genomförandet i återvändandeprocessen - verkställande 1. Åtgärdens mål och tillämpningsområde Syftet med åtgärden är att utveckla återvändandeprocessen till att bli enhetlig och effektiv och att självmant återvändande ökar. Detta kan genomföras genom att införa och tillämpa nya metoder inom återvändandearbetet, bland annat med hjälp av centrala faktorer som en enhetlig och teambaserad arbetsmodell och ett arbetssätt utifrån leanprinciper. I en arbetsmetod enligt lean ingår centrala begrepp som kundvärde och kvalitet, effektiva processer samt nöjda och involverade medarbetare. Syftet med denna metod är att utveckla en effektivare och snabbare återvändandeprocess med kortare ledtider. Ett exempel på en konkret insats inom ramen för åtgärden är att under förberedelserna inför återsändanden införa en ny samtalsmetodik, motiverande samtal (MI), som kan anpassas till olika typer av samtal för att nå bättre samtalsklimat i återvändandearbetet. Metoden syftar till att stärka individens motivation till förändring, dels genom att sätta individen/den som ska återvända i centrum, dels genom att försöka reda ut den återvändandes tveksamheter kring förändringen. Genom metoden får samtalsledaren verktyg och tekniker för att diskutera för- och nackdelar med en förändring. Vidare genom en blandning av öppna frågor, bekräftelser, reflektivt lyssnande och sammanfattande slutsatser kan samtalsledaren hålla ett samtal där individen själv argumenterar för och emot en förändring av sin egen situation. En del i åtgärden syftar till att inom ramen för att garantera ett faktiskt och hållbart återvändande kartlägga och utvärdera de reintegreringsavtal som Sverige har tecknat med ett antal länder. Avtalen gäller mottagande och reintegrering av återvändande och kan ge stöd i ursprungslandet åt de som återvänder. Inom ramen för detta arbete kommer också effekterna av avtalen och det reintegreringsstöd som erbjuds inom ramen för avtalen att granskas. Det så kallade reintegreringsstöd som personer som återvänder självmant kan få kan exempelvis 6

7 vara ett finansiellt stöd, ett stöd i anskaffandet av nödvändiga dokument och handlingar och ett stöd i den sociala reintegrationen i ursprungslandet. Ett exempel på en aktivitet inom ramen för detta arbete kan vara att göra en undersökning för att ge svar på vilka stödinsatser som återvändande personer efterfrågar samt om efterfrågade stödinsatser överensstämmer med genomförda och befintliga stödinsatser i ursprungsländerna. Dessa insatser kan bidra till att utveckla och stärka ett mer varaktigt och faktiskt stöd i ursprungslandet för de som återvänder självmant. Arbetet med att vidareutveckla återvändandearbetet innefattar också inom ramen för åtgärden att göra en vetenskaplig belysning av området, vilket innefattar studier av den rådande situationen i andra EU-medlemsstater. Till exempel genomförs en kartläggning av Migrationsverkets utbyte av erfarenheter och kunskaper genom deltagande i nätverk, grupper och organisationer för återvändandefrågor inom EU. Kartläggningen syftar till att ge underlag för hur återvändandearbetet kan utvecklas för att öka antalet självmant återvändande. Åtgärden syftar till att bättre tillgodose behoven hos den slutliga målgruppen, d.v.s. de asylsökande som återtar sin ansökan om asyl och återvänder självmant, av- och utvisade som återvänder självmant samt tredjelandsmedborgare som saknar rätt att resa in i eller vistas i Sverige och som inte är beredda att självmant lämna landet. 2. Förväntade stödmottagare Migrationsverket. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet och ska verka för samverkan och samordning mellan berörda myndigheter så att verksamheten inom detta område är effektiv. I egenskap av förvaltningsmyndighet har verket en monopolställning inom asylområdet, vilket inkluderar processen från ansökan om asyl till uppehållstillstånd eller självmant återvändande. Utan verkets aktiva medverkan i utvecklingsprocessen är det inte möjligt att åstadkomma en meningsfull och bestående utveckling. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Förväntade resultat är bland annat: - Minst ett genomfört projekt. - Ett nytt enhetligt och teambaserat arbetssätt har införts i återvändandeprocessen. - Antalet personer som självmant återvänder ökar i förhållande till antalet vid startdatum för åtgärden med 15 %. - Den totala handläggningstiden för återvändandeärenden har förkortats genom kortare ledtider med 10 %. - En ny samtalsmetodik, motiverande samtal, har införts i återvändandearbetet. 7

8 - Minst två aktiviteter har genomförts med syfte att återvändandearbetet ska ske under rättssäkra och humana former och med respekt för de berörda individerna. - En kartläggning och utvärdering av reintegreringsavtal som Migrationsverket använder är genomförd. - En kartläggning av de behov av stödåtgärder de återvändande uppger att de har i sina ursprungsländer har genomförts, i form av en enkät. - Minst tre förslag på metoder, sanktioner och incitament har tagits fram för att öka andelen självmant återvändande. Exempel på indikatorer som ska användas: - Antal projekt. - Antal nya arbetssätt för hanteringen av återvändandeärenden. - Antal personer som självmant återvänder. - Andel kortare handläggningstider i återvändandeärenden, från början till avslut. - Antal nya samtalsmetoder. - Antal genomförda aktiviteter med syfte att få återvändandearbetet att ske under rättssäkra och humana former och med respekt för individen. - Antal genomförda kartläggningar och utvärderingar av reintegreringsavtal. - Antal genomförda enkäter för att få fram återvändandes behov av stöd i ursprungslandet. - Antal faktorer i form av metoder, sanktioner och incitament som påverkar andelen självmant återvändande. Förväntat utfall kan ej anges förrän bidragsöverenskommelse tecknats med de enskilda projekten. 5. Synliggörande av EU-medel Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra att den Europeiska återvändandefonden är medfinansiär till deras projekt. Kravet på tydlig information om fondens medfinansiering finns även med i bidragsöverenskommelsen som upprättas mellan Migrationsverket och den slutliga stödmottagaren vid beviljande av projektmedel. En EU-logotyp i olika filformat kan hämtas av stödmottagarna på Migrationsverkets hemsida. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument Bestämmelserna rörande komplementaritet redovisas i kapitel Finansiell information Åtgärden kommer huvudsakligen att genomföras genom projekt som beviljats förhållandevis mycket medel. I dessa fall ställs i beslut upp krav på att projekt granskas av externa revisorer för att minska risken för stora avvikelser i både verksamhet och finansiering. Risken för dubbelfinansiering genom avgränsningsproblematik mellan enskilda delvis samverkande projekt (som drivs av samma projektägare och inom samma verksamhetsområden) hanteras både genom krav på riskhantering i besluten och genom särskilda villkor i besluten om medfinansiering och i bidragsöverenskommelse med respektive projektägare. 8

9 För programåret avsätts cirka 16,46 miljoner SEK för projekt som medfinansieras med maximalt 50 % av de stödberättigande kostnaderna inom denna åtgärd, vilket motsvarar cirka EUR Åtgärder som genomför prioritering 2 För närvarande inte tillämplig i Sverige. 2.3 Åtgärder som genomför prioritering 3 (2) Samarbete med tredjeland för att utveckla metoder för återvändande tilldelande 1. Åtgärdens mål och tillämpningsområde Åtgärdens övergripande mål är att, så som det anges i fondens fleråriga program, hitta nya former för återvändandeprogram samt utveckla och pröva nya eller förbättrade metoder till stöd för återvändande. Inom ramen för den övergripande målsättningen finns ett fokus på att utöka samarbetet med organisationer och myndigheter i tredjeländer avseende återvändandearbetet. Åtgärden anknyter delvis till den centralt utpekade åtgärden i fondens fleråriga program Utvecklingsarbete för att utforma återvändandeprogram där åtgärder i hemlandet kopplas samman med återvändandeförberedelser i Sverige. Det övergripande syftet är att personer som av- och utvisas ska ha möjlighet att återvända under humana och värdiga former. Inom ramen för detta arbete kan återvändandet underlättas för den enskilde och förutsättningar för social reintegration i ursprungslandet förbättras genom bland annat rådgivning och ett utökat stöd såväl i Sverige som i ursprungslandet utifrån den enskildes behov och intressen. På det nationella planet kan det handla om aktiviteter som inriktar sig på att exempelvis utveckla informationsmaterial till de som återvänder samt enhetligt utbildningsmaterial och nya handböcker för de organisationer som arbetar med återvändande personer. Andra insatser kan vara att utveckla ett svenskt och internationellt nätverk för återvändande med avsikt att bland annat öka kunskapen om verksamheten samt att utveckla nya rutiner och metoder för arbetet med återvändande. En sådan ny metod är exempelvis att svenska organisationer, i samarbete med frivilligorganisationer och myndigheter i tredjeländer, som till exempel nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar och migrationsorgan såsom IOM International Organization for Migration, initierar och utvecklar verksamheter i ursprungslandet för de människor som återvänder. Detta kan göras genom att till exempel Svenska Röda Korset tecknar avtal om åtgärdsplaner för återvändande personer med en nationell rödakors- och rödahalvmåneförening i exempelvis Irak, Serbien och Kosovo. Detta samarbete kan, till exempel, bestå av personligt stöd i kontakter med IOM och utbetalning av återetableringsstöd, matoch hygienpaket, stöd i kontakter med förmedling av arbetsgivare; förmedling av 8 Beloppet är beräknat med den valutakurs som KOM publicerade november 2010 (9,3164). 9

10 kontakter till lokala och statliga myndigheter samt andra institutioner; stöd i bostadsrådgivning och språkhöjande insatser. I förlängningen kan dessa insatser leda till ett faktiskt och hållbart återvändande. Den slutliga målgruppen för åtgärden är tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa och vistelse i Sverige och som är skyldiga att lämna landet, oavsett om återvändandet klassificeras som frivilligt/självmant eller påtvingat, d.v.s. icke-självmant. Vissa aktiviteter inom åtgärden riktas till anställda och frivilliga vid frivilligorganisationer och myndigheter som arbetar med målgruppen. Det är, till exempel, särskilda seminarier och/eller workshops som syftar till att sprida kunskap om de utvecklade metoderna i avsikt att göra handläggningen av återvändande-ärenden mer enhetlig/förbättra återvändandeprocessen. Åtgärden är flerårig och insatserna för åtgärden fortsätter delvis från programår Förväntade stödmottagare Exempel på stödmottagare är frivilligorganisationer, såsom Svenska Röda Korset, etc. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Ej tillämpligt i denna åtgärd. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Förväntade långsiktiga resultat är bland annat: - Antalet personer som återvänder till ursprungslandet har ökat. - Att personer som av- och utvisas har fått möjlighet att återvända under humana och värdiga former. Andra förväntade resultat är exempelvis: - Minst ett projekt har genomförts. - Minst två nya metoder har utvecklats och genomförts inom ramen för åtgärden. - Att minst 20 % av målgruppen som kommer från Irak, Serbien och Kosovo har fått ta del av adekvat information om allmänna och specifika förhållanden i ursprungslandet. - Att minst 20 % av målgruppen som kommer från Irak, Serbien och Kosovo har erbjudits råd och stöd i återvändandeprocessen. - Att minst sex samverkansinsatser med organisationer och/eller myndigheter i tredjeländer har initierats och utvecklats kring aktiviteter för de återvändande i ursprungslandet. - Minst tio personer har återvänt som genom insatsen erbjudits stöd i ursprungslandet. Exempel på indikatorer: - Antal projekt. - Antal nya metoder. 10

11 - Antal personer bland målgruppen som tagit del av adekvat information om ursprungslandet. - Antal personer bland målgruppen som erbjudits råd och stöd i återvändandeprocessen. - Antal samverkansinsatser med organisationer/myndigheter i tredjeland. - Antal personer som återvänder som genom insatsen erbjuds stöd i ursprungslandet. 5. Synliggörande av EU-medel Bestämmelserna som redovisas under åtgärd 1 är tillämpliga även i denna åtgärd. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument Bestämmelserna rörande komplementaritet redovisas i kapitel Finansiell information Åtgärden kommer huvudsakligen att genomföras genom projekt som beviljats förhållandevis mycket medel. Fondenheten hanterar risken i detta genom krav på riskhantering i besluten och genom särskilda villkor i besluten om medfinansiering och i bidragsöverenskommelser med respektive projektägare. För programåret avsätts cirka 2,83 miljoner SEK för projekt som medfinansieras med maximalt 50 % av de stödberättigande kostnaderna inom denna åtgärd, vilket motsvarar cirka EUR. 9 (3) Samarbete med tredjeland för att utveckla metoder för framtagandet av handlingar i återvändandearbetet verkställande 1. Åtgärdens mål och tillämpningsområde Åtgärdens övergripande långsiktiga mål är att en större andel personer som har erhållit av- och utvisningsbeslut återvänder självmant eller med tvång till ursprungsländerna. Detta mål kan nås genom att nya metoder utvecklas och prövas inom ramen för åtgärden och i arbetet med verkställighet av avvisningsoch utvisningsbeslut. En del i detta arbete fokuserar på att i samarbete mellan svenska myndigheter och med tredjeländers konsulära myndigheter och immigrationsmyndigheter anskaffa resehandlingar och andra identitetshandlingar som krävs i återvändandearbetet. Inom ramen för detta arbete är en central insats att också etablera och stärka former för samverkan mellan berörda nationella myndigheter. Åtgärden knyter således an till den i det fleråriga programmet centralt utpekade åtgärden Utveckling av samverkan mellan berörda svenska myndigheter samt tredjeländer i arbetet med att anskaffa rese- och andra identitetshandlingar som krävs vid återvändandet. Ytterligare en insats i arbetet med att utveckla nya metoder kan innebära att pröva en ny central funktion för samordning av identitets- och verkställighetsfrågor inom ansvariga myndigheter, till exempel Polisen. Det kan mer konkret röra sig om att samordna metoder, kunskap och information kring verkställighetsarbetet vad gäller exempelvis identitetsfrågor och frågor rörande återtagandeavtal. Inom ramen för en central 9 Beloppet är beräknat med den valutakurs som KOM publicerade november 2010 (9,3164). 11

12 funktion kan exempel på insatser vara att utveckla och etablera rutiner för bland annat statistikföring, anskaffning av och hantering av resedokument och andra handlingar som krävs i återvändandearbetet. Åtgärden är flerårig och har pågått sedan programår Inom ramen för programår 2011 tar åtgärden ett nytt grepp i form av ett utökat samarbete med konsulära myndigheter och immigrationsmyndigheter i tredjeland. Samarbetet med tredjeland har också utökats till andra länder än Irak som åtgärden i synnerhet inriktade sig mot under programår Målgrupp för åtgärden är av- och utvisade tredjelandsmedborgare som återvänder självmant samt tredjelandsmedborgare som saknar rätt att resa in i eller vistas i Sverige och som inte är beredda att självmant lämna landet. Direkt målgrupp kan vara de som arbetar med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt personal på ambassader och konsulat som utfärdar identitets- och resehandlingar till personer som ska återvända. Åtgärden ses som särskilt prioriterad då den syftar till att testa nya arbetsmetoder för att påskynda processen med att förse de återvändande med handlingar i samarbete med tredjeländers konsulära myndigheter och immigrationsmyndigheter. 2. Förväntade stödmottagare Stödmottagare kan exempelvis vara nationella myndigheter, såsom Polisen, Migrationsverket, Kriminalvården och Skatteverket. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Åtgärden verkar inom ett område där det råder en monopolsituation. De nationella myndigheterna Migrationsverket och Polisen verkar båda inom området att verkställa beslut avseende personer som fått avslag på sin ansökan om asyl. I egenskap av central förvaltningsmyndighet inom migrationsområdet har Migrationsverket en monopolställning när det gäller självmant återvändande. Polisen å sin sida har monopolställning i förhållanden där det är fråga om ett påtvingat återvändande. Utan myndigheternas aktiva medverkan i utvecklingsprocessen av självmant respektive tvångsvist återvändande är det inte möjligt att åstadkomma en meningsfull och bestående utveckling. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Ett förväntat långsiktigt resultat är att andelen personer som återvänder till ursprungslandet självmant eller med tvång har ökat. Förväntade resultat är bland annat: - Minst ett projekt har genomförts. - Minst två nya metoder för att öka andelen resehandlingar och andra identitetshandlingar har utvecklats och prövats. - En för verksamheten adekvat organisationsmodell med inriktning på samordning har tagits fram. 12

13 - Minst två insatser för utökat samarbete och kommunikation mellan berörda svenska myndigheter kring metoder för återvändande har genomförts och etablerats. - Minst två former för utökat samarbete med tredjeland, såsom konsulära myndigheter och immigrationsmyndigheter, kring införskaffandet av identitetshandlingar och resedokument har utvecklats och prövats. Exempel på indikatorer som ska användas: - Antal projekt. - Antal nya metoder/rutiner för att införskaffa nödvändiga resehandlingar. - Antal organisationsmodeller med samordningsinriktning. - Antal samverkansinsatser och insatser för utökad kommunikation mellan berörda nationella myndigheter kring metoder för återvändande. - Antal nya former för samarbete med tredjeland kring införskaffandet av identitetshandlingar och resedokument. 5. Synliggörande av EU-medel Bestämmelserna som redovisas under åtgärd 1 är tillämpliga även i denna åtgärd. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument Bestämmelserna rörande komplementaritet redovisas i kapitel Finansiell information För programåret avsätts cirka 3,3 miljoner SEK för projekt som medfinansieras med maximalt 75 % av de stödberättigande kostnaderna inom denna åtgärd, vilket motsvarar cirka EUR TEKNISKT BISTÅND 3.1. Syftet med det tekniska biståndet Det tekniska biståndet kommer i huvudsak att användas för att finansiera fondenhetens verksamhet inklusive personalkostnader, vilket framgår av framtagna kontroll- och förvaltningssystem för Flykting- samt Återvändandefonden. Enheten är särskilt upprättad för att verkställa uppgifterna som ansvarig myndighet för Återvändandefonden och Flyktingfonden (ERF I, II och III) och har inga andra uppgifter. Tekniskt bistånd kommer även att användas för att finansiera kostnader som uppstår inom partnerskapet, exempelvis vid möten med expertgrupper och med nationella samrådskommittén. Genom att Återvändandefonden samförvaltas med Flyktingfonden görs betydande samordningsvinster. Kostnaderna fördelas mellan fonderna enligt en i förväg fastställd fördelningsnyckel. Vidare kommer det tekniska biståndet även att användas för att finansiera direkta kostnader som den attesterande myndigheten har. Revisionsmyndigheten har 10 Beloppet är beräknat med den valutakurs som KOM publicerade november 2010 (9,3164). 13

14 byggt upp en ny organisation för att fullgöra sin uppgift och har betydande kostnader som är stödberättigade inom ramen för tekniskt bistånd. På grund av begränsningen av biståndets storlek och delvis av praktiska skäl, kommer huvudparten av revisionsmyndighetens kostnader som det ser ut idag att finansieras med nationella medel. Revisionsmyndigheten genomför kontroller och revisoner av projekt. Inom ramen för programår 2011 kommer det tekniska biståndet även att användas för att finansiera kostnader kopplat till det möte som arbetsgruppen för Återvändandefonden kommer att hålla i Sverige under våren Vidare kommer direkta kostnader förenade med arbetet om en eventuell revidering av det fleråriga programmet att finansieras med det tekniska biståndet. Detta mot bakgrund av att det under hösten 2010 genomfördes en fördjupad analys av det fleråriga programmet för att undersöka behovet av en eventuell revidering av programmen. I arbetet ingick en konferens vid vilken resultaten från den fördjupade analysen presenterades för partnerskapet (och andra intressenter). Aktiviteten genomfördes i februari Kostnaderna i detta arbete fördelas mellan fonderna enligt en i förväg fastställd fördelningsnyckel. Denna gemensamma granskning är ett konkret exempel på den samverkan som äger rum med andra fonder. Så som nämnts i kapitel 1 genomförs en rad informationsaktiviteter med syftet att sprida och få återkoppling på de fleråriga och årliga programmen för Återvändandefonden. Aktiviteterna finansieras i allmänhet av det tekniska biståndet. Under 2011 kommer fondenheten att på följande sätt anordna ett antal informationsinsatser riktade mot media och allmänheten i stort för att offentliggöra programmen inom Återvändandefonden och deras resultat: I samband med att beslut om tilldelning av medel har fattats publicerar fondenheten denna nyhet på Migrationsverkets hemsida, skriver en större artikel i nyhetsbrevet som fondenheten publicerar samt kontaktar riksmedia och lokalmedia tidningar, radio och TV. Bland annat skickas pressmeddelanden om enskilda projekt till lokala media och regionala nyhetsbyråer som rapporterar om projekten. Fondenheten sprider också information om pågående projekt till media. Vidare kommer fondenheten att anordna uppstartsmöte för samtliga nystartade projekt samt ett informationsmöte för presumtiva projektägare, som till exempel riktar sig till landets kommuner, länsstyrelser, universitet och högskolor, studieförbund och frivilligorganisationer. Som ett led i att sprida de årliga programmens resultat genomförs ett erfarenhetsseminarium i Norrköping. Inom ramen för programår 2011 har ett antal regionala informationsträffar genomförts. Till exempel ska fondenheten delta vid en nationell mässa om integration i Göteborg (västra Sverige) och senare vid en regional konferens i Skåne (södra Sverige). Inför utlysningen deltog fondenheten i en regional konferens i Sundsvall vid vilken intressenter från hela norra Sverige deltog. Fondenheten har också medverkat vid en konferens och paneldiskussion i Östersund om flyktingbarns introduktion i norra Sverige. Denna konferens rönte stort intresse i lokal media. 14

15 Utöver ovanstående aktiviteter förankras och sprids det årliga programmet genom flera andra aktiviteter. Genom den nationella samrådskommitténs möten sprids programmet till viktiga aktörer. Även expertgruppen har i uppdrag att sprida och förankra programmets syfte och innehåll. Därutöver annonseras det fleråriga och de årliga programmen på Migrationsverkets hemsida och i det nyhetsbrev som utges av fondenheten. Programmen finns i sin helhet att ta del av på hemsidan. På Migrationsverkets hemsida läggs också regelbundet relevant och värdefull information om fonden och programmens förverkligande. En fullständig förteckning över de projekt som medfinansieras med stöd av Återvändandefonden finns att tillgå via hemsidan. I förlängningen bidrar det ständigt pågående utvecklingsarbetet på fondenheten samt dessa insatser som finansieras av det tekniska biståndet till att nå fondenhetens mål att relevanta, effektiva och verkningsfulla åtgärder har genomförts inom ramen för fonderna samt att nyttjandet av fonderna är högt Synliggörande av EU-medel Medfinansiering av Europeiska återvändandefonden framgår i all dokumentation och utskick från den ansvariga myndigheten. Fondenhetens kontorslokaler skyltar med EU-logon och Migrationsverket använder vidare EU-logon i all information som går ut om Återvändandefonden och dess verksamhet, både på faktablad och genom elektroniska informationskanaler. I kontrakten mellan Återvändandefonden och de projekt som beviljas medfinansiering skrivs kravet på att synliggöra EU-finansieringen in. Det innebär att alla projekt som arbetar med stöd av medel från Återvändandefonden har EUlogon med på presentationer, rapporter, inbjudningar med mera. Projektägarna kan hämta EU-logon i olika format på Migrationsverkets hemsida. 15

16 4. UTKAST TILL FINANSIERINGSPLAN Medlemsstat: Sverige Berört årligt program: 2011 Fond: Europeiska återvändandefonden (alla siffror i euro) Årligt program - Utkast till finansieringsplan Ref. prioriter ing Ref. särskild prioritering (1) Tabell 1 Översiktstabell Gemenskapens bidrag (a) Offentliga anslag (b) Privata anslag ( c) TOTALT (d=a+b+c) % EU (e=a/d) Andel av totalbelopp (d/tot d) Åtgärd 1: Åtgärder för att förbättra organisationen och genomförandet i återvändandeprocessen - verkställande , , ,51 50,0% 74,4% Åtgärd 2: Samarbete m tredjeland för att utveckla metoder för återvändande - tilldelande , , ,11 50,0% 12,8% Åtgärd 3: Samarbete med tredjeland för att utveckla metoder för framtagandet av handlingar i återvändandearbetet verkställande , , ,21 75,0% 10,0% Tekniskt bistånd , ,14 100,0% 2,8% Övriga insatser (2) TOTALT , , , ,97 53,9% 100,0% 1 Om tillämpligt 2 Särskilda åtgärder som i den grundläggande rättsakten definieras som krisåtgärder Monika Wendleby, verksamhetsområdeschef Europeiskt och internationellt samarbete

17 17

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN 111-2012-33619 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2013 Rev version 2, 2013-04-16 slutlig SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (2, datum 16/04/2013) efter dialog med kommissionen

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN ANNEX I 111-2008-4737 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Flerårigt program 2008-2013 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket VERKSAMHETSPERIOD:2008 2013 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Sammanfattning av det Årliga programmet 2010

Sammanfattning av det Årliga programmet 2010 Sammanfattning av det Årliga programmet 2010 Det årliga programmet 2010 godkändes av kommissionen den 15 december 2010. En reviderad version av programmet godkändes av kommissionen den 30 april 2012. Åtgärderna

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

ÖVERSYN AV BEHOVET ATT REVIDERA FLERÅRIGA PROGRAM FÖR EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN OCH ÅTERVÄNDANDEFONDEN

ÖVERSYN AV BEHOVET ATT REVIDERA FLERÅRIGA PROGRAM FÖR EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN OCH ÅTERVÄNDANDEFONDEN Avsedd för Migrationsverket Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 Författare Kajsa Rosén Jenny Nilsson Nina Olsson ÖVERSYN AV BEHOVET ATT REVIDERA FLERÅRIGA PROGRAM FÖR EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN OCH

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

av bidrag utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. träda i kraft senast den 1 juli 2015.

av bidrag utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. träda i kraft senast den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

European Migration Network. Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries

European Migration Network. Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries European Migration Network Programmes and Strategies in the EU Member States Fostering Assisted Return to and Reintegration in Third Countries Sweden December, 2009 Sammanfattning 4 1 Introduktion 7 1.1

Läs mer

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet

2010:4. Uppföljning av återetableringsstödet 2010:4 Uppföljning av återetableringsstödet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-23 2009/236-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-11-05 Ju2009/8893/SIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning

Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning ar Europeiska återvändandefonden Fördjupad kunskap och myndighetssamverkan kring återvändande Migrationsverket, Verksamhetsområde asylmottagning 2008-09-01 t o m 2009-06-30 Att antalet personer med laga

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 3.3.2011

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 3.3.2011 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2011 K(2011) 1290 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 3.3.2011 om ändring av beslut 2008/22/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer