DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013"

Transkript

1 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2013 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET PRIORITERAD INSATS 1: UTSATTA TREDJELANDSMEDBORGARE UTANFÖR ARBETSMARKNADEN 1. Åtgärdens ändamål och tillämpningsområde Så som anförs i artikel 4.2 (punkterna b, c och e) i den grundläggande rättsakten är syftet med åtgärden att stödja tredjelandsmedborgare som 1) står utanför arbetsmarknaden, 2) behöver få en ny start, 3) behöver stödåtgärder som förebygger social utslagning eller 4) behöver särskilt stöd på grund av sin ålder, etniska bakgrund, sexuella läggning eller tillhörighet till en annan minoritetsgrupp. Det kan handla om att utforma och testa modeller med hjälp av vilka det går att ingripa i situationerna, skapa nya vyer och förebygga problem, såsom utslagning, isolering, avsaknad av studieplats vid läroanstalter, bristfällig kännedom om rättigheter och möjligheter, familjevåld och hedersvåld. Med hjälp av åtgärden försöker man utveckla nya metoder och instrument för att stödja integrationsprocessen för särskilda grupper av tredjelandsmedborgare. Målet är därtill att på lokal nivå utveckla multiprofessionella modeller, med vilka man kan identifiera ungdomar i behov av integrationsplaner och använda integrationsplanen för den ungas integration. Målet är också att utveckla kvaliteten på och verkningsgraden av integrationsplanerna för personer i behov av särskilt stöd. Utvecklingsarbetet utförs i samråd med referensgrupper för de ovan nämnda tredjelandsmedborgarna. Den prioriterade insatsen anses vara viktig eftersom utsatta tredjelandsmedborgare ofta blir utanför de normala integrationsåtgärderna och samhällets eller andra tjänstleverantörers handledningsåtgärder (till exempel utanför projekten ur Europeiska socialfonden) och deras behov av särskilt stöd inte blir identifierat. Finansiering kan beviljas även för projekt som syftar till att förbättra myndigheternas och organisationernas förmåga att arbeta med utsatta grupper. Syftet är att finansiera 2 3 projekt under prioriterad insats 1. Insatsen möjliggör finansieringsandel på 75 % ur integrationsfonden när den verkställer särskild prioritering Förväntade stödmottagare - kommuner och andra lokala myndigheter

2 2 - läroanstalter - frivilligorganisationer - andra organisationer och sammanslutningar för olika aktörer. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Tillämpas inte. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Uppskattade kvantifierbara resultat: det utarbetas en handlingsplan för hur invandrare som är svåra att nå ska informeras om målen med integrationsplanen det utformas en handlingsplan och riktlinjer för hur individuella integrationsplaner ska utarbetas för tredjelandsmedborgare som är i behov av särskilt stöd det utvecklas integrationsplaner som är riktade till personer i behov av särskilt stöd för myndigheterna (personalen på daghem och skolor, hälsömyndigheter osv.) organisationer ordnas minst ett utbildningsevenemang i hur man ska handskas med utsatta grupper det utarbetas en handlingsplan för hur dagliga aktiviteter med lokalbefolkningen ska konkretiseras som integrationsfrämjande åtgärder som kan räknas det utformas nya arbetssätt, angreppssätt och partnerskap resultaten och erfarenheterna blir goda förfaranden som kan spridas. Som indikatorer kommer man att använda statistik som upprättats över de utbildningar som ordnats, antalet deltagare i dem och mängden producerat utbildningsmaterial. Det upprättas också statistik över mottagarna av utbildningsmaterial. I samband med utbildningarna används även responsblanketter, rapporter och/eller utvärderingar, om det behövs. Exempel på indikatorer: antalet utsatta tredjelandsmedborgare som deltar i verksamheten och programmen antalet efter inresan utformade och testade introduktionsprogram för särskilda utsatta målgrupper antalet individuella integrationsplaner för utsatta tredjelandsmedborgare och lokala integrationsprogram som gjorts upp i samråd med tredjelandsmedborgare antalet särskilda målgrupper som fått individuell vägledning i enlighet med sina behov och som hänvisats till lämpliga integrationsfrämjande åtgärder antalet socialarbetare, sociala myndigheter osv. som fått utbildning i exempelvis gendersensitiva färdigheter som behövs för att bekämpa problem i anslutning till utslagning, isolering, familjevåld och andra motsvarande problem antalet anställda i skolor som fått utbildning i bekämpning av utslagning och isolering och utbildning som gäller unga med invandrarbakgrund antalet utformade och testade modeller för ingripande i olika livssituationer. I det här skedet är det svårt att prognostisera de förväntade kvantifierbara resultaten eller indikatorer eftersom de i hög grad är beroende av olika organisationers ansökningar till integrationsfonden och av målen, tillämpningsområdena och tidsschemana för de planerade projekten. Förteckningen med exempel är därför bara vägledande, inte uttömmande.

3 3 5. EG-stödets synlighet Integrationsfondens medverkan i finansieringen synliggörs i all informationsverksamhet produkter, rapporter och övrigt skriftligt material, Internet, seminarier och artiklar och intervjuer i massmedierna medräknade. Allt material ska förses med EU:s logo och ett omnämnande av att integrationsfonden tar del i finansieringen. De projekt som fått finansiering från integrationsfonden ska ha en informationsplan. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, om tillämpligt Vid valet av projekt för medfinansiering fästs särskilt avseende vid komplementariteten, dvs. de projekt som medfinansieras ska komplettera den nationella invandrar- och integrationspolitiken och de övriga åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument. I Finland har projekt av detta slag vanligen inte finansierats med medel från Europeiska socialfonden (ESF). Särskilt avseende fästs dock vid att det säkerställs att program som finansieras genom åtgärd 1 inte får överlappande finansiering från ESF. Överlappande finansiering förhindras till exempel på så vis att innan integrationsfondsprojekt beviljas finansiering kontaktas de regionala näringscentralerna, som samordnar den regionala ESF-finansieringen i Finland. För att säkerställa att åtgärderna inte överlappar med ESF är den nationella ESF-myndigheten (arbets- och näringsministeriet) också medlem i ledningsgruppen för integrationsfonden. PRIORITERAD INSATS 2: UTVÄRDERING OCH UTVECKLING AV RÅDGIVNING OCH INTRODUKTION SOM GES I UTRESELANDET OCH I INVANDRINGENS INLEDANDE SKEDE 1. Insatsens ändamål och tillämpningsområde Så som anförs i artikel 4.1 (punkterna a, b och c) och artikel 4.2 (punkterna a, d och f) i den grundläggande rättsakten är målet med insatsen att utforma och testa innovativa väglednings- och rådgivningstjänster för tredjelandsmedborgare i utreselandet genom att fästa uppmärksamhet vid kontinuiteten i den service som ges i utreselandet och i Finland. Dessutom utvärderas den rådgivningsservice som för närvarande erbjuds invandrare (i synnerhet tredjelandsmedborgare), möjligheterna att förbättra servicen och i vilken mån den svarar mot målgruppens behov. Samarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna och organisationerna i Finland ökas för att utveckla rådgivnings- och handledningstjänsterna i utreselandet och i Finland. Den handledning som getts i utreselandet fortgår genom introduktionskurser i Finland efter inresan. Syftet med insatsen är att planera och förstärka väglednings-, rådgivningsoch introduktionsmodeller för nyanlända. Modellerna ska bygga på stödverksamhet och de ska samordnas med och komplettera myndighetsstyrning och -åtgärder. En viktig grundval för integrationen av en invandrare är att invandraren kan bosätta sig i en kommun. Målet är att utveckla informationsförmedlingen och vägledningen av invandrare bl.a. i fråga om bostadssituationen i kommunerna och tillgången på service i kommunerna, till exempel när det gäller service på det egna språket. Detta skulle ge invandraren stöd i valet av bostadsort redan innan inflyttningen till Finland.

4 4 Syftet är att finansiera 2 3 projekt under prioriterad insats 2. Insatsen möjliggör en finansieringsandel på 75 % ur integrationsfonden när den verkställer särskild prioritering Förväntade stödmottagare - nationella myndigheter, såsom ministerier (t.ex. undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet) - kommuner - regionala och lokala myndigheter - frivilligorganisationer. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Tillämpas inte. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Uppskattade kvantifierbara resultat: nya och innovativa modeller för introduktionskurser utformas och testas nya verksamhetssätt och angreppssätt som bygger på stödverksamhet utformas i utreselandet ges information, rådgivning och utbildning före inresan nationell och koordinerad information utvecklas till stöd för inflyttning till en kommun nya partnerskap etableras mellan myndigheter, invandrar- och andra frivilligorganisationer resultaten och erfarenheterna blir goda förfaranden som kan spridas Som kvantifierbara indikatorer kommer man att använda statistik som upprättats över antalet rådgivningstjänster som ordnats, antalet kunder/deltagare och mängden producerat rådgivnings- och vägledningsmaterial. Det upprättas också statistik över mottagarna av material. I samband med tjänsterna och utbildningarna används även responsblanketter, rapporter och/eller utvärderingar, om det behövs. rådgivningsservicens volym i utreselandet och i Finland samt antalet tredjelandsmedborgare som kontaktat rådgivningsservicen; utsatta grupper uppges särskilt antalet verksamhetsmodeller som bygger på stödverksamhet antalet tredjelandsmedborgare som deltagit i åtgärderna och programmen; utsatta grupper uppges särskilt antalet myndigheter och (även tredjelandsmedborgares) frivilligorganisationer som utbildats för att tillhandahålla rådgivningsservice volymen för rådgivnings- och vägledningsmaterial som utdelats antalet kommuner som deltagit i den nationella koordinerade informationsförmedlingen antalet inflyttare till kommunerna som dragit nytta av den nationella koordinerade informationen I det här skedet är det svårt att prognostisera de förväntade kvantifierbara resultaten eller indikatorer eftersom de i hög grad är beroende av olika organisationers

5 5 ansökningar till integrationsfonden och av målen, tillämpningsområdena och tidsschemana för de planerade projekten. 5. EG-stödets synlighet Integrationsfondens medverkan i finansieringen synliggörs i all informationsverksamhet produkter, rapporter och övrigt skriftligt material, Internet, seminarier och artiklar och intervjuer i massmedierna medräknade. Allt material ska förses med EU:s logo och ett omnämnande av att integrationsfonden tar del i finansieringen. De projekt som fått finansiering från integrationsfonden ska ha en informationsplan. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, om tillämpligt Vid valet av projekt för medfinansiering fästs särskilt avseende vid komplementariteten, dvs. de projekt som medfinansieras ska komplettera den nationella invandrar- och integrationspolitiken och de övriga åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument. Särskilt avseende fästs dock vid att det säkerställs att program som finansieras genom åtgärd 1 inte får överlappande finansiering från ESF. Överlappande finansiering förhindras till exempel på så vis att innan integrationsfondsprojekt beviljas finansiering kontaktas de regionala näringscentralerna, som samordnar den regionala ESFfinansieringen i Finland. För att säkerställa att åtgärderna inte överlappar med ESF är den nationella ESF-myndigheten (arbets- och näringsministeriet) också medlem i ledningsgruppen för integrationsfonden. PRIORITERAD INSATS 3: FRÄMJANDE AV INTERKULTURELL KOMPETENS HOS TJÄNSTELEVERANTÖRER 1. Insatsens ändamål och tillämpningsområde Syftet med insatsen är att stödja att integrationen är dubbelriktad genom att förstärka den interkulturella kompetensen hos basservicemyndigheter och andra myndigheter, frivilligorganisationer och andra tjänsteleverantörer. Den dubbelriktade processen förutsätter att den lokala befolkningen har de kunskaper som behövs och att samhällets strukturer och system har den beredskap som krävs för att ta emot invandrare som en del av samhället och servicesystemet, med sina rättigheter och skyldigheter. För att servicen för invandrare skulle motsvara invandrarnas behov ska det säkerställas att myndigheterna, de privata tjänsteleverantörerna och frivilligorganisationerna har ett tillräckligt kunnande. Enligt artikel 4.3 (punkterna a, c och j) i den grundläggande rättsakten är syftet med insatsen att utveckla interkulturell kompetens när det gäller offentliga tjänster. Verksamhetsformerna omfattar bl.a. utbildning och information, utbyte av information om goda verksamhetssätt och forskning, konsultationer och bildande av nätverk samt

6 6 uppmuntran till rekrytering av personal med mångsidig bakgrund med hjälp av vägledning som gäller likabehandlingsplanering. Acceptansen av mångfald och invandring främjas genom upplysningskampanjer och utbyte av information och genom att stöd riktas till hanteringen av mångfald och planeringen av likabehandling och mångfald i praktiken. Målet är att utveckla effektiva sätt att informera och få det mottagande samhället - både i form av offentliga tjänster och i övrigt - att aktivt ta del i att främja integrationen, särskilt i områden där andelen tredjelandsmedborgare är stor. Enligt tidigare erfarenheter är den information som i Finland ordnats för myndigheter, privata tjänsteleverantörer och frivilligorganisationer om frågor som gäller mångfald och jämlikhet och jämställdhet en av de effektivaste metoderna för att främja dubbelriktad integration, mångfald och en interkulturell dialog i samhället. Det mottagande samhällets, särskilt de offentliga tjänsternas, aktiva medverkan i att främja integrationen förstärks därför genom att höja de interkulturella färdigheterna hos olika samhällsaktörer. Syftet är att finansiera 1 3 projekt under prioriterad insats 3. Insatsen möjliggör en finansieringsandel på 75 % ur integrationsfonden när den verkställer särskild prioritering Förväntade stödmottagare - kommuner - övriga lokala myndigheter - regionala och nationella myndigheter - tjänsteleverantörer - frivilligorganisationer. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Tillämpas inte. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Uppskattade kvantifierbara resultat: minst ett informations-, ett utbildningsevenemang och ett möte för utbyte av information utvecklas och genomförs för basservicemyndigheter och andra myndigheter, privata tjänsteleverantörer, frivilligorganisationer och i vidare kretsar för allmänheten de interkulturella färdigheterna hos olika basservicemyndigheter och andra myndigheter, privata tjänsteleverantörer och frivilligorganisationer (även tredjelandsmedborgares) förbättras material för att stödja jämlikhet och jämställdhet, mångfald samt integration utarbetas tredjelandsmedborgare ges befogenheter att planera, genomföra och göra uppföljning av informationskampanjer, utbildningar och seminarier utbildningsevenemang kring främjande av mångfald, planering av jämlikhet och jämställdhet samt integration ordnas för basservicemyndigheter och andra myndigheter samt frivilligorganisationer

7 7 modeller för rekrytering av personal som representerar mångfald samt för administration av mångfalden utarbetas nya verksamhetssätt, angreppssätt, partnerskap och nätverk utformas resultaten och erfarenheterna blir goda förfaranden som kan spridas. Som indikatorer kommer man att använda statistik som upprättats över antalet utbildningar som ordnats, antalet deltagare i dem och mängden producerat utbildningsmaterial. Det upprättas också statistik över mottagarna av utbildningsmaterial. I samband med utbildningarna används även responsblanketter, rapporter och/eller utvärderingar, om det behövs. Exempel på indikatorer: antalet myndigheter, privata tjänsteleverantörer och (även tredjelandsmedborgares) frivilligorganisationer som fått utbildning i olikheter och interkulturell dialog och i främjande av integration antalet upplysningskampanjer, utbildningar och informationsseminarier antalet publicerade rapporter antalet tredjelandsmedborgare som tagit del i planeringen, genomförandet och uppföljningen av upplysningskampanjerna, utbildningarna och seminarierna antalet tredjelandsmedborgare (i synnerhet sådana som ingår i utsatta grupper) som deltagit i de olika verksamhetsformerna antalet anställda som representerar mångfald antalet likabehandlinsgplaner samt integrationsplaner som utarbetats mängden material som främjar interkulturell kompetens och kompetens i att stödja integration antalet modeller som utformats för rekrytering av personal med mångfaldig bakgrund och administration av mångfalden, och kvaliteten på modellerna antalet konsultationer och/eller bildade nätverk hos basservicemyndigheter och andra myndigheter och tjänsteleverantörer antalet personer som hör till de bildade nätverken I det här skedet är det svårt att prognostisera de förväntade kvantifierbara resultaten eller indikatorer eftersom de i hög grad är beroende av olika organisationers ansökningar till integrationsfonden och av målen, tillämpningsområdena och tidsschemana för de planerade projekten. Projekten som verkställer särskilda prioriteringar garanterar att det mottagande samhället deltar i effektiva åtgärder som ökar kompetensen och/eller det deltar aktivt i integrationsprocesser. 5. EG-stödets synlighet Integrationsfondens medverkan i finansieringen synliggörs i all informationsverksamhet produkter, rapporter och övrigt skriftligt material, Internet, seminarier och artiklar och intervjuer i massmedierna medräknade. Allt material ska förses med EU:s logo och ett omnämnande av att integrationsfonden tar del i finansieringen. De projekt som fått finansiering från integrationsfonden ska ha en informationsplan. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, om tillämpligt Vid valet av projekt för medfinansiering fästs särskilt avseende vid komplementariteten, dvs. de projekt som medfinansieras ska komplettera den nationella invandrar- och

8 8 integrationspolitiken och de övriga åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument. PRIORITERAD INSATS 4: FRÄMJANDE AV MÅNGFALD OCH INTERKULTURELL DIALOG 1. Insatsens ändamål och tillämpningsområde Insatsens syfte är att främja dubbelriktad integration genom att utveckla tredjelandsmedborgarnas hörandeprocess och genom att främja tredjelandsmedborgarnas varaktiga deltagande i samhällets olika funktioner. Enligt artikel 4.3 (punkterna b och g) i den grundläggande rättsakten är syftet med insatsen att främja en interkulturell dialog och acceptans av olikheter på alla samhällsnivåer. Möjligheterna att tillägna sig det övergripande angreppssättet främjas genom att de organisationer som tredjelandsmedborgare bildat bemyndigas att utföra integrationsrelaterade uppgifter genom att ordna forum för interkulturella dialoger och genom att vägleda och uppmuntra de lokala myndigheterna att låta tredjelandsmedborgare ta del i planeringen av den lokala integrationen. Insatsens ändamål är att på alla samhällsnivåer utöka tredjelandsmedborgarnas medverkan i och inflytande på planeringen, genomförandet och uppföljningen av integrationspolitiken. Interaktion mellan människor med olika kulturell bakgrund och en positiv utveckling av den på olika samhällsnivåer, i arbetslivet och utanför hemmet främjas. Genom insatsen främjas inom ramen för interkulturell dialog samarbetet mellan integrationsansvariga myndigheter på olika nivåer i samhället, tjänsteleverantörer, frivilligorganisationer och tredjelandsmedborgares organisationer. Syftet är att finansiera 1 3 projekt under prioriterad insats 5. Insatsen möjliggör en finansieringsandel på 75 % ur integrationsfonden när den verkställer särskild prioritering 1. Den utveckling som började under åren uppfattas som viktig så att man kan nå hållbara resultat. 2. Förväntade stödmottagare - nationella myndigheter, inrikesministeriet medräknat - regionala och lokala myndigheter - frivilligorganisationer. 3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför Tillämpas inte. 4. Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas Uppskattade kvantifierbara resultat: ökad medverkan för invandrares och tredjelandsmedborgares organisationer på den lokala, regionala och nationella nivån ökad dialog och växelverkan mellan olika etniska, språkliga och religiösa befolkningsgrupper

9 9 anvisningar och en handlingsplan för ökade befogenheter för invandrare och deras medverkan i utformningen av den nationella och lokala integrationspolitiken resultaten och erfarenheterna blir goda förfaranden som kan spridas. Som indikatorer kommer man att använda statistik som upprättats över antalet utbildningar som ordnats, antalet deltagare i dem och mängden producerat utbildningsmaterial. Det upprättas också statistik över mottagarna av utbildningsmaterial. I samband med utbildningarna används även responsblanketter, rapporter och/eller utvärderingar, om det behövs. Exempel på indikatorer: antalet myndigheter och frivilligorganisationer (även tredjelandsmedborgares organisationer) som fått utbildning i olikheter och interkulturell dialog och växelverkan antalet upplysningskampanjer, utbildningar, informationsseminarier och forum som ordnats för allmänheten och tredjelandsmedborgare antalet publicerade rapporter antalet tredjelandsmedborgare som tagit del i planeringen, verkställigheten och uppföljningen av utformningen av politisk beredskap, samordning och interkulturell kompetens antalet tredjelandsmedborgare (i synnerhet sådana som ingår i utsatta grupper) som deltagit i de olika verksamhetsformerna I det här skedet är det svårt att prognostisera de förväntade kvantifierbara resultaten eller indikatorer eftersom de i hög grad är beroende av olika organisationers ansökningar till integrationsfonden och av målen, tillämpningsområdena och tidsschemana för de planerade projekten. Projekten som verkställer särskilda prioriteringar garanterar tredjelandsmedborgarnas deltagande i projektens åtgärder. 5. EG-stödets synlighet Integrationsfondens medverkan i finansieringen synliggörs i all informationsverksamhet produkter, rapporter och övrigt skriftligt material, Internet, seminarier och artiklar och intervjuer i massmedierna medräknade. Allt material ska förses med EU:s logo och ett omnämnande av att integrationsfonden tar del i finansieringen. De projekt som fått finansiering från integrationsfonden ska ha en informationsplan. 6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument, om tillämpligt Vid valet av projekt för medfinansiering fästs särskilt avseende vid komplementariteten, dvs. de projekt som medfinansieras ska komplettera den nationella invandrar- och integrationspolitiken och de övriga åtgärder som finansieras genom andra EUinstrument.

10 10 PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN Medlemsstat: Finland Årligt program: 2013 Fond: Integrationsfonden Årligt program Utkast till finansieringsplan Tabell 1 Översiktstabell (alla siffror i euro) Prioritering nr Särskild prioritering nr Gemenskapens bidrag Offentliga anslag Privata anslag TOTALT % EU Andel av totalbeloppet (d/total d) Insats 1: , , , ,17 75,00 % 41,52 % Insats 2: , , , ,96 71,77 % 14,30 % Insats 3: , , , ,96 75,00 % 31,10 % Insats 4: , ,44 100,00 % 5,93 % Tekniskt bistånd , , , ,17 75,00 % 41,52 % TOTALT , , , ,19 75,63 % 100,00 %

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2007

Läs mer

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden RAPPORTERINGSPERIOD: 2007-2013

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2012

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2012 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2012 ÅTGÄRDER

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2008 ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Denna beskrivning av de åtgärder som ska stödjas enligt det årliga programmet

Läs mer

Handlingslinjer för verksamhetsplan 2009

Handlingslinjer för verksamhetsplan 2009 Integrationsfonden Handlingslinjer för verksamhetsplan 2009 HANDLINGSLINJE A1 HANDLINGSLINJE A2 HANDLINGSLINJE B3 HANDLINGSLINJE B4 HANDLINGSLINJE C5 HANDLINGSLINJE C6 Stödjande av tredjelandsmedborgare

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden IF-2010-0052 1(8) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete. Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF)

Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete. Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF) Vad är integration? - Termer om invandring och integrationsarbete Emine Ehrström Regionalkoordinator Finland mitt hem projektet (ESF) Utbildning i invandrar- och integrationsarbete för anställda inom den

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2013 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2013 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2013 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013

EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013 EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013 Flyktingfonden har följande operativa mål: Asylförfarandena samt mottagningen och integrationen av asylsökande ska i alla skeden beakta principerna

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden

De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden De viktigaste observationerna vid revisionen och ställningstaganden Integration inom social- och hälsovården Vid utgången av 2012 uppgick antalet utländska medborgare i Finland till 195 511, vilket utgör

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet 1 Nationellt tema: Delaktighet Åtgärdsområde 5: Social delaktighet och bekämpning av fattigdom Åtgärdshelheter: Stödjande av den sociala delaktigheten hos de personer som har den svagaste ställningen på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Vejlederseminarium på Färöarna 7.5.2012 Carola Bryggman Regionförvaltningsverkens

Läs mer

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014

Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 ETT TRYGGT SAMHÄLLE Huvudtemats namn och diarienummer: Tryggt i vardagen, trygg vardag för individer SRK/470/48/2014 Finansiering för huvudtemat: 200 000 Huvudtemats mål: Huvudtemats fokusområde är forskningsprojekt

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

Plan för den mångkulturella verksamheten inom Vörå kommuns barnomsorg och grundläggande utbildning

Plan för den mångkulturella verksamheten inom Vörå kommuns barnomsorg och grundläggande utbildning Plan för den mångkulturella verksamheten inom Vörå kommuns barnomsorg och grundläggande utbildning Inledning Bildningsväsendets plan för utvecklandet av de mångkulturella färdigheterna definierar de centrala

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning ANSÖKNINGSINFO ESF-utlysningen som stängs 1.10.2015 En bra ansökning Egenskaper hos en bra ansökan Förenlig med programmet och utlysningen Tydligt skriven; vad som eftersträvas vad som görs för att uppnå

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? EU stödjer projekt ekonomiskt för att främja EU:s utveckling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Program för Piteå kommuns integrationsarbete

Program för Piteå kommuns integrationsarbete Program för Piteå kommuns integrationsarbete Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Program för Piteå kommuns integrationsarbete Plan/Program 2012-02-20, 5 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat?

Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat? Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat? Programmet för integrationsfrämjande är en del av en större kommunstrategi Allt fler kommuner har och borde ha en kommunstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 9 I KONVENTIONEN. Slutsatser av kommittén för avskaffande av rasdiskriminering

GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 9 I KONVENTIONEN. Slutsatser av kommittén för avskaffande av rasdiskriminering KOMMITTÉN FÖR AVSKAFFANDE AV RASDISKRIMINERING 81:a sessionen Den 6 31 augusti 2012 CERD/C/FIN/CO/20-22 31.08.2012 Originalspråk: engelska GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER I ENLIGHET MED ARTIKEL

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 Målnummer: 3778-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-06-01 Rubrik: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Arbetslivet, prioriteringar 2016

Arbetslivet, prioriteringar 2016 Arbetslivet, prioriteringar 2016 ETABLERING AV OMBUDSMANNENS ROLL SOM EN AKTÖR I ARBETSLIVET Intensivt samarbete med arbetarskyddsmyndigheten Främjande av förlikning i diskrimineringsfall i arbetslivet

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

RP 112/2014 rd. och om andra aktörer i anslutning. delta i förvaltningen av de nationella programmen.

RP 112/2014 rd. och om andra aktörer i anslutning. delta i förvaltningen av de nationella programmen. RP 112/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Europeiska socialfonden EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 10.6.2016 3.10.2016 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särdrag

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden Slutsatser och reflektioner Arbetet inför nuvarande programperioden Utgångspunkter Enligt förordningen ska varje medlemsstat

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer