ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010"

Transkript

1 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS I PROGRAMMET ENLIGT VALDA PRIORITERINGAR OBSERVERA ATT projekten för att implementera åtgärderna nedan ännu inte är utvalda för samfinansiering. För närvarande är åtgärdsbeskrivningarna vägledande. Resultat och indikatorer samt detaljerad information om finansiering kan endast delges efter valet av projekt, och detta val är i hög grad beroende av antalet och kvaliteten på inlämnade projektförslag Åtgärder för att implementera PRIORITERING 1: Stöd för utveckling av strategiska tillvägagångssätt för återvändandehantering av medlemsstater Åtgärderna i prioritering 1 i programmet för 2010 för återvändandefonden syftar till att: Utveckla hanteringen av frivilliga och påtvingade återvändanden inom alla nivåer, inklusive utvärdering och forskning inom ämnet. Utveckla frivilliga planer och program för stora grupper av återvändande, speciellt på nationell nivå. Utveckla frivilliga planer och program för utsatta återvändande. Förbättra situationen för de mest utsatta återvändande. Utveckla processen för påtvingade återvändanden. ÅTGÄRD 1: Utveckla frivilliga planer och program för återvändanden 1. Åtgärdens syfte och omfattning Det långsiktiga och huvudsakliga syftet är att upprätta ett ramprogram inriktat på att ta fram ett gemensamt system för att hjälpa och vägleda frivilliga återvändande och öka samarbetet mellan olika aktörer. Detta ska uppnås genom att använda resultaten och erfarenheterna från projekten ÅF 2008 och ÅF 2009 i projekten som implementeras under ÅF Det bör noteras att endast resultaten från ÅF 2008 är tillgängliga, och endast delvis. De slutgiltiga rapporterna från projekten under ÅF 2008 ska färdigställas under sommaren 2010.

2 Det finns dock delrapporter tillgängliga från dessa projekt och en av huvudslutsatserna i dessa är att det finns ett omfattande behov av en nationell strategi i frågan om frivilliga återvändanden. Hittills har frivilliga återvändanden organiserats av flera olika aktörer (inklusive kommuner, nationella och internationella icke-statliga organisationer). Det har inneburit att hjälp och stöd till frivilligt återvändande har varierat i stor omfattning. Arbetet med denna fråga var en del i ÅF 2009 och sedan januari 2010 pågår implementeringen av ett nationellt program för frivilliga återvändanden. Detta arbete förväntas fortsätta även under denna ÅF och strukturen har förenklats (minskat antal åtgärder) och ännu mer fokus har lagts på frivilliga återvändanden. Under denna åtgärd ska planer och program för återvändanden utvecklas för frivilliga återvändande, speciellt stora grupper med återvändande. De huvudsakliga länderna för frivilliga återvändanden omfattar fortfarande till exempel Afghanistan och Kosovo. Målet under denna fas är att stärka och vidareutveckla det nationella programmet för frivilliga återvändanden som skapas under ÅF Dessutom ska mindre projekt fortsätta att bidra genom att fokusera på mindre grupper som utsatta återvändande och återvändande till specifika länder. Särskild vikt ska läggas vid projekt som är inriktade på att övervaka återintegreringen i målländerna. Framtiden för dessa beror naturligtvis i hög grad på utfallet av den öppna ansökningsomgång som anordnas under Precis om under tidigare ÅF:er ska särskild uppmärksamhet läggas vid behoven för utsatta återvändande. De mest utsatta återvändande grupperna är kvinnor, ensamstående föräldrar, äldre, barn och personer som utsatts för tortyr. Syftet är att uppmärksamma de frivilliga återvändandes särskilda behov och garantera deras säkerhet, inklusive att utföra riskutvärderingar innan avfärden. Information och vägledningar ska tas fram för att stöda och hjälpa potentiellt utsatta återvändande. Viktiga frågor är boende, hälsovård, medicin och en fast inkomst. Undersökningen ska dessutom i ett bredare perspektiv ta upp faktorer i det omgivande samhället i mållandet, användningen av resurser hos nationella och internationella organisationer och, till exempel, kopplingar till utvecklingssamarbeten vid återintegrering och övervakning. Dessa frågor förväntas hanteras av mindre organisationer som är inriktade på mindre återvändandegrupper. De återvändande kan få ekonomisk, och annan, hjälp vid återintegreringen i ett tredje land. I detta kan det ingå engångsutbetalningar till de återvändande, mikrolån för att starta mindre företag och annan typ av hjälp som utbildning eller att söka jobb. Fondens hanteringsgrupp ska särskilt uppmärksamma omfattningen av denna hjälp och säkerställa att engångsutbetalningsnivåerna överensstämmer med andra projekt. Program för frivilliga återvändanden kan implementeras av och i samarbete med icke-statliga organisationer och andra relevanta aktörer inklusive samhället i det återvändande landet och deras organisationer. Det slutliga målet är att skapa ett sammanflätat nätverk med internationella och lokala aktörer för att stöda återvändande i frågor gällande bostäder, utbildning, arbete, företagande och barnomsorg.

3 2. Förväntade stödmottagare Nationella myndigheter som det finska migrationsverket, mottagarcenter och andra relevanta aktörer inklusive nationella och internationella icke-statliga organisationer. Planerna och programmen för återvändande ska utvecklas multiprofessionellt av de finska myndigheterna, internationella och lokala icke-statliga organisationer och andra lokala aktörer som till exempel utbildningsorganisationer och de återvändandes egna samhällen. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Ett gemensamt ramverksystem för hjälp och vägledning om frivilliga återvändanden Bättre kunskaper och förståelse om problem och utmaningar i det nuvarande systemet för återvändanden En gemensamt utvecklad plan, med partners, för återvändanden till de huvudsakliga återvändandeområdena. Ett ökat deltagande av lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och de återvändandes samhällen Ett ökat samarbete mellan olika myndigheter Återvändandeplaner för utsatta återvändande En inriktning på frågor om boende, hälsovård, medicin och en fast inkomst Stärka utsatta målgrupper Undersöka den bredare genomslagskraften av insatser i det omgivande samhället i mållandet Utveckla resultat och lärdomar till bra arbetssätt och delge dem till en större publik

4 Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal frivilligt återvändande Antal och omfattning av planer för frivilliga återvändanden Antal och omfattning av planer för frivilliga återvändanden för utsatta grupper Antal och omfattning av andra insatser för att förbättra situationen för utsatta återvändande Antal publicerade undersökningar och forskningsrapporter Antal genomförda utvärderingar 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Vid valet av projekt för samfinansiering ska särskild uppmärksamhet läggas vid komplementaritet, dvs. samfinansierade åtgärder för att genomföra nationell migrations- och återvändandepolicy och andra insatser som samfinansierats av andra EG-instrument. 7. Finansiell information Projekt under denna åtgärd kan implementera de specifika prioriteringarna 1.1 och 1.2 och därmed ta emot finansiering från gemenskapen på upp till 75 procent. Projekten kan även implementeras med normal prioritet. Den totala kostnaden för denna åtgärd beräknas till ,56 euro för Bidraget från återvändandefonden beräknas till ,56 euro. ÅTGÄRD 2: Utveckla processerna för påtvingade återvändanden 1. Åtgärdens syfte och omfattning Målet med denna åtgärd är att stärka och utveckla möjligheterna för brottsbekämpande myndigheter som är inblandade vid deportationer och

5 avvisningsbeslut. Syftet är även att hantera de nya utmaningar som har uppstått på grund av det ökade antalet deportationer och avvisningsbeslut, och även att informera om projekt för frivilliga återvändanden som genomförs av icke-statliga organisationer för att på så sätt minska belastningen från det ökade antalet påtvingade återvändanden. Ett annat syfte med denna åtgärd är att på nationell nivå standardisera processerna för deportationer och avvisningsbeslut enligt Utlänningslagen (301/2004). En effektiv implementering och tillämpning av deportationer och avvisningsbeslut är en viktig del i en välskött migration, och fungerar även som ett sätt att avskräcka illegal migration. Genom att standardisera processerna och sprida kunskaperna om möjligheten till frivilliga återvändanden kan ett större antal potentiella frivilliga återvändanden genomföras. En viktig del i arbetet med att verkställa deportationer och avvisningsbeslut är att utveckla samarbetet med alla berörda myndigheter och andra aktörer som nationella och internationella icke-statliga organisationer som arbetar med frivilliga återvändanden. Ovanstående frågor ska hanteras genom att utbilda polisen. För att genomföra målet ska resurserna utökas genom att ytterligare poliser tillfälligt anställs. Poliserna ska även testa och utveckla tvärsamarbeten och hanteringen av återvändanden i allmänhet. Det kommer även att anordnas kurser och/eller seminarier för poliser och andra myndigheter som arbetar med migrationsrelaterade frågor detta bidrar till att förbättra samarbetet mellan aktörerna inom området för återvändande. Detta kommer även att göra aktörerna medvetna om processerna i varje steg, och underlätta möjligheterna att upptäcka vilka arbetsmetoder som är bra och vilka som bör undvikas. Metoderna som utvecklas inom denna åtgärd kommer att ingå i polisens normala processer. I samarbetet mellan olika myndigheter ska utvärderingar, statistikinsamling, rapporteringsmetoder och uppföljningar om implementeringar och verkställda deportationer och avvisningsbeslut genomföras. Syftet med denna åtgärd är dock inte att aktivt arbeta för frivilliga återvändanden. Åtgärden avser processer inom polisen (även om den innehåller kopplingar till andra sektorer) och ska därför implementeras av polisen under metoden med ett verkställande organ. I fråga om frivilliga återvändanden bidrar polisen endast genom att dela ut information (broschyrer osv.) om projekt om frivilliga återvändanden till de återvändande. Även om åtgärden inte direkt berör frivilliga återvändanden är arbetet centralt för att skapa en integrerad metod för återvändanden och något som endast kan utföras av polisen på grund av deras rättsliga ställning. 2. Förväntade stödmottagare Den förväntade stödmottagaren är polisen som tillsammans med gränsbevakningen har huvudansvaret för att verkställa deportationer och avvisningsbeslut i Finland. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ

6 Enligt den finländska Utlänningslagen (301/2004) är polisen och gränsbevakningen behöriga myndigheter för att verkställa deportationer och avvisningsbeslut. Polisen har därmed ett lagenligt monopol inom detta område och därför är ÅF ett verkställande organ enligt artikel 7(3) i genomförandebestämmelserna (2008/458/EG). ÅF deltar dock inte i de faktiska projektåtgärderna inom denna åtgärd utan har en indirekt och administrativ roll. Villkoren för parterna kommer att fastställas i detalj i finansieringsbeslutet. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Standardisering av processerna för att implementera och verkställa deportationer och avvisningsbeslut på nationell nivå Förbättra resurserna hos brottsbekämpande myndigheter i fråga om det ökande antalet deportationer och avvisningsbeslut Öka samarbetet mellan olika myndigheter i fråga om deportationer och avvisningsbeslut Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Förkorta tiden mellan när beslutet om deportation eller avvisningsbeslut tas och när den sökande meddelas om beslutet Förkorta tiden innan beslutet om deportation och avvisningsbeslut verkställs Förkorta tiden mellan verkställningsbara deportationer eller avvisningsbeslut och att besluten verkställs Öka antalet frivilliga återvändanden 5. Synliggörande av EG-finansiering Nationella myndigheter som deltar i projektet kommer att få kännedom om att projektet samfinansieras av ÅF. Vid alla utbildningar, seminarier osv. ska deltagarna informeras om att projektet samfinansieras av ÅF. Potentiella återvändande som kan vara intresserade av att återvända frivilligt ska informeras om att projektet samfinansieras av ÅF.

7 Alla dokument, broschyrer osv. som tas fram i samband med projektet kommer att förses med en EU-logotyp. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Överlappande EU-finansiering kommer inte att tillåtas. Dock kan det förväntas att den myndighet som skall implementera åtgärden kommer att kunna dra nytta av sakkunskap från tredjeparter, speciellt i fråga om att verka för frivilliga återvändanden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att de samfinansierade åtgärderna kompletterar nationell migrations- och återvändandepolitik samt EUinstrument inom området. Här upprepas även vikten av frivilliga återvändanden. 7. Finansiell information Projekten inom denna åtgärd implementeras med normal prioritet. Det går inte att välja en särskild prioritet. Den totala kostnaden för denna åtgärd beräknas till euro för år Bidraget från återvändandefonden beräknas till euro Åtgärder för att implementera PRIORITERING 3: Stöd till specifika nyskapande (inter)nationella verktyg för hantering av återvändanden Åtgärderna i prioritering 3 i programmet för 2010 för återvändandefonden syftar till att: Förbättra rådgivning och information i syfte att främja frivilliga återvändanden och att öka antalet frivilliga återvändanden Förbättra övervakning av återintegrering för att samla in och förmedla information om förhållandena i målländerna till de finländska myndigheterna och till potentiella frivilliga återvändande Förbättra informationssystem som länderdatabaser och andra informationssystem för att underlätta beslutsfattande av berörda myndigheter. ÅTGÄRD 3: Förbättrad information och vägledning till potentiella återvändande 1. Åtgärdens syfte och omfattning Inom denna åtgärd ska insatser göras för att inrätta och förbättra rådgivning/vägledning och informationsåtgärder. Det är en prioritet att öka medvetenheten om planer och program för återvändande inom de berörda

8 samhällsgrupperna och förbättra samarbetet med dem. Detta är ett sätt att ekonomiskt stöda potentiella återvändande och deras återintegrering i ett tredje land, och även att informera om omständigheterna i mållandet. Informationen kan ta upp frågor om utbildning, arbetstillfällen, bostäder och annan tillgänglig hjälp i mållandet. Dessutom kan potentiella återvändande informeras om tillgängliga alternativ i Finland i fråga om frivilligt återvändande. De nätverk som skapas genom samarbeten med lokala aktörer i de berörda länderna kan även användas för att övervaka återintegreringen. Viss vägledning och information kommer att anpassas till behoven hos utsatta återvändande. Med andra ord kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt att se till att grupper som kvinnor, ensamstående föräldrar, äldre, barn och tortyroffer beaktas vid åtgärder för information och rådgivning. Det förväntas att icke-statliga organisationer som är inriktade på specifika grupper kan bidra för att nå målgruppen genom att tillhandahålla aktuell information på deras modersmål. Dessa organisationer har vanligtvis goda förbindelser med målländerna och kan effektivt förmedla information om risker och även information om behov i målländerna till invandrargrupperna i Finland. Projekt som finansieras enligt denna åtgärd kan även underlätta andra projekt för att nå ut till målgruppen återvändande anser ofta att information på sitt eget modersmål och från sina egna landsmän är mer tillförlitlig och korrekt. Men även andra institutioner än ickestatliga organisationer kan implementera informationsprojekt inom denna åtgärd. Informationsinsatserna under denna åtgärd kan till exempel omfatta: radioprogram, webbplatser, seminarier och annan utbildning osv. Det bör noteras att formerna och omfattningen av de faktiska projekten till stor del beror på resultatet av den öppna ansökningsomgång som anordnas under Förväntade stödmottagare Icke-statliga organisationer och berörda nationella myndigheter, till exempel det finska migrationsverket och mottagarcenter. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Tjänster inom informationsspriding och rådgivning för att stöda och vägleda potentiella återvändande Öka medvetenheten om möjligheten till frivilligt återvändande

9 Öka medvetenheten om återintegreringsåtgärder som är tillgängliga för frivilligt återvändande Resultat och lärdomar ska utvecklas och delges som god praxis till olika aktörer Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal nationella och internationella icke-statliga organisationer som arbetar med insamling och tillhandahållande av information till potentiella återvändande Antal personer som arbetar för ovannämnda nationella och internationella icke-statliga organisationer Antal annonseringsåtgärder som är riktade till potentiella återvändande Antal och typ av publicerade rapporter Antal personer som tar emot information och rådgivning 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument När projekten väljs ut för samfinansiering kommer särskild uppmärksamhet att läggas vid projektens komplementaritet gällande nationell migrations- och återvändandepolitik och andra åtgärder som samfinansieras av EG-instrument. 7. Finansiell information Projekten under denna åtgärd kan implementera den specifika prioriteringen 3.1 och därmed ta emot finansiering från gemenskapen på upp till 75 procent. Projekten kan även implementeras med normal prioritet. Den totala kostnaden för projektet beräknas till euro för Bidraget från återvändandefonden för projektet beräknas till euro.

10 ÅTGÄRD 4: Vidareutveckling av informationssystem 1. Åtgärdens syfte och omfattning Syftet med åtgärd 4 är att stöda utvecklingen av återvändandehantering genom att utveckla informationssystem för frivilliga och påtvingade återvändanden. Den befintliga tjänsten för länderinformation som administreras av det finska migrationsverket är främst utformad för internt bruk, men tillhandahåller även vissa externa tjänster. Huvuduppgifterna för länderinformationen är: Att anskaffa och producera tillförlitlig och uppdaterad information om utreseländerna (Country of Origin/COI) som är begränsad till beslutsunderlag gällande asyl, migration och medborgarskap Administrera och utveckla en elektronisk informationsdatabas som i huvudsak används internt Inom länderinformationen arbetar en rad forskare. Enheten förvaltar samlingarna för migrationsbiblioteket och anskaffar nya volymer och tillhandahåller informationstjänster till det finska migrationsverket samt nationella och internationella myndigheter, intressegrupper och organisationer. Tjänsterna inom länderinformationen eller mindre databaser och tjänster som tillhandahålls av andra myndigheter eller organisationer är inte framtagna för frågor om återvändande. I anslutning till länderinformationen och andra databaser och tjänster för frivilliga och påtvingade återvändanden ska en informationsavdelning upprättas. Avdelningen ska hantera en öppen länderdatabas och behörigheten ska utökas till myndigheter som arbetar med frivilliga och påtvingade återvändandeprocesser, icke-statliga organisationer och andra parter (som de återvändande). Databasen ska hjälpa myndigheterna och de återvändande att skaffa sig en uppfattning om möjligheterna för ett realistiskt återvändande i fråga om ett tryggt och säkert återvändande. Den ska även innehålla information om mållandets behov i fråga om yrken/entreprenörer, dvs. vilka kunskaper som landet är i behov av för att utvecklas. Olika myndigheter, nationella och internationella icke-statliga organisationer och projekt (inklusive återvändande) kan bidra med eller föreslå information som ska ingå i länderdatabasen. Återvändande, nationella och internationella icke-statliga organisationer kan även konsulteras i funktionsutvärderingar av informationsavdelningen och den öppna länderdatabasen. Databasen ska även tillhandahålla information om återvändande till olika aktörer och intressegrupper, och åtgärder för att planera och implementera följande: stöd för återintegrering, åtgärder för övervakning och samarbeten med tredje länder gällande återvändanden (med målet att ta fram avtal). Detta kan fortsätta under kommande år genom att praktiskt arbeta med avtalsgrundade samarbeten, stöd för återintegrering och övervakning. Aktiviteterna stöder både implementeringen av olika åtgärder inom återvändandefonden och ett långsiktigt utvecklingsarbete för återvändande och

11 system för återvändande i Finland. De kommer även att uppmuntra till bidrag från återvändandegrupper i utvecklingsarbetet och möjligheter att återvända frivilligt. Tillgång till tillförlitlig och delad information och ett ömsesidigt förtroende kommer att spela en stor roll i denna utveckling. 2. Förväntade stödmottagare De behöriga myndigheterna som till exempel det finska migrationsverket eller polisen efter ett framgångsrikt projektförslag (projekten väljs ut i en öppen ansökningsomgång). 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Ökade kunskaper om möjligheterna till frivilliga återvändanden och återintegrering Resultat och lärdomar ska utvecklas och delges som god praxis till en bredare publik Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal utvecklade databaser eller datorsystem Antal myndigheter som har nytta av de utvecklade systemen Mängden och typ av kunskap som finns tillgänglig i databasen Antal personer som använder databasen 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter.

12 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Vid valet av projekt för samfinansiering ska särskild uppmärksamhet läggas vid komplementaritet, dvs. samfinansierade åtgärder för att genomföra nationell migrations- och återvändandepolicy och andra insatser som samfinansierats av andra EG-instrument. 7. Finansiell information Projekt inom denna åtgärd kommer inte att implementera specifika prioriteringar. Den totala kostnaden för projektet beräknas till euro för Bidraget från återvändandefonden för projektet beräknas till euro.

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2010-25754 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2011 Reviderad version 2, 2011-10-20 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET:

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs www.migri.fi Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013

INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 INTEGRATIONSFONDENS FLERÅRIGA PROGRAM FÖR 2007-2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden RAPPORTERINGSPERIOD: 2007-2013

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ANNEX II 111-2008-9061 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Årligt program 2008 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska flyktingfonden (Flyktingfonden) ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 1. ALLMÄNNA

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER BILAGA III Särskilda bestämmelser MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER MARIE CURIE-STORKONFERENSER [EN DELTAGANDE AVTALSPART] SERIER AV MARIE CURIE-EVENEMANG [EN DELTAGANDE AVTALSPART MED EVENTUELLA

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer