ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010"

Transkript

1 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS I PROGRAMMET ENLIGT VALDA PRIORITERINGAR OBSERVERA ATT projekten för att implementera åtgärderna nedan ännu inte är utvalda för samfinansiering. För närvarande är åtgärdsbeskrivningarna vägledande. Resultat och indikatorer samt detaljerad information om finansiering kan endast delges efter valet av projekt, och detta val är i hög grad beroende av antalet och kvaliteten på inlämnade projektförslag Åtgärder för att implementera PRIORITERING 1: Stöd för utveckling av strategiska tillvägagångssätt för återvändandehantering av medlemsstater Åtgärderna i prioritering 1 i programmet för 2010 för återvändandefonden syftar till att: Utveckla hanteringen av frivilliga och påtvingade återvändanden inom alla nivåer, inklusive utvärdering och forskning inom ämnet. Utveckla frivilliga planer och program för stora grupper av återvändande, speciellt på nationell nivå. Utveckla frivilliga planer och program för utsatta återvändande. Förbättra situationen för de mest utsatta återvändande. Utveckla processen för påtvingade återvändanden. ÅTGÄRD 1: Utveckla frivilliga planer och program för återvändanden 1. Åtgärdens syfte och omfattning Det långsiktiga och huvudsakliga syftet är att upprätta ett ramprogram inriktat på att ta fram ett gemensamt system för att hjälpa och vägleda frivilliga återvändande och öka samarbetet mellan olika aktörer. Detta ska uppnås genom att använda resultaten och erfarenheterna från projekten ÅF 2008 och ÅF 2009 i projekten som implementeras under ÅF Det bör noteras att endast resultaten från ÅF 2008 är tillgängliga, och endast delvis. De slutgiltiga rapporterna från projekten under ÅF 2008 ska färdigställas under sommaren 2010.

2 Det finns dock delrapporter tillgängliga från dessa projekt och en av huvudslutsatserna i dessa är att det finns ett omfattande behov av en nationell strategi i frågan om frivilliga återvändanden. Hittills har frivilliga återvändanden organiserats av flera olika aktörer (inklusive kommuner, nationella och internationella icke-statliga organisationer). Det har inneburit att hjälp och stöd till frivilligt återvändande har varierat i stor omfattning. Arbetet med denna fråga var en del i ÅF 2009 och sedan januari 2010 pågår implementeringen av ett nationellt program för frivilliga återvändanden. Detta arbete förväntas fortsätta även under denna ÅF och strukturen har förenklats (minskat antal åtgärder) och ännu mer fokus har lagts på frivilliga återvändanden. Under denna åtgärd ska planer och program för återvändanden utvecklas för frivilliga återvändande, speciellt stora grupper med återvändande. De huvudsakliga länderna för frivilliga återvändanden omfattar fortfarande till exempel Afghanistan och Kosovo. Målet under denna fas är att stärka och vidareutveckla det nationella programmet för frivilliga återvändanden som skapas under ÅF Dessutom ska mindre projekt fortsätta att bidra genom att fokusera på mindre grupper som utsatta återvändande och återvändande till specifika länder. Särskild vikt ska läggas vid projekt som är inriktade på att övervaka återintegreringen i målländerna. Framtiden för dessa beror naturligtvis i hög grad på utfallet av den öppna ansökningsomgång som anordnas under Precis om under tidigare ÅF:er ska särskild uppmärksamhet läggas vid behoven för utsatta återvändande. De mest utsatta återvändande grupperna är kvinnor, ensamstående föräldrar, äldre, barn och personer som utsatts för tortyr. Syftet är att uppmärksamma de frivilliga återvändandes särskilda behov och garantera deras säkerhet, inklusive att utföra riskutvärderingar innan avfärden. Information och vägledningar ska tas fram för att stöda och hjälpa potentiellt utsatta återvändande. Viktiga frågor är boende, hälsovård, medicin och en fast inkomst. Undersökningen ska dessutom i ett bredare perspektiv ta upp faktorer i det omgivande samhället i mållandet, användningen av resurser hos nationella och internationella organisationer och, till exempel, kopplingar till utvecklingssamarbeten vid återintegrering och övervakning. Dessa frågor förväntas hanteras av mindre organisationer som är inriktade på mindre återvändandegrupper. De återvändande kan få ekonomisk, och annan, hjälp vid återintegreringen i ett tredje land. I detta kan det ingå engångsutbetalningar till de återvändande, mikrolån för att starta mindre företag och annan typ av hjälp som utbildning eller att söka jobb. Fondens hanteringsgrupp ska särskilt uppmärksamma omfattningen av denna hjälp och säkerställa att engångsutbetalningsnivåerna överensstämmer med andra projekt. Program för frivilliga återvändanden kan implementeras av och i samarbete med icke-statliga organisationer och andra relevanta aktörer inklusive samhället i det återvändande landet och deras organisationer. Det slutliga målet är att skapa ett sammanflätat nätverk med internationella och lokala aktörer för att stöda återvändande i frågor gällande bostäder, utbildning, arbete, företagande och barnomsorg.

3 2. Förväntade stödmottagare Nationella myndigheter som det finska migrationsverket, mottagarcenter och andra relevanta aktörer inklusive nationella och internationella icke-statliga organisationer. Planerna och programmen för återvändande ska utvecklas multiprofessionellt av de finska myndigheterna, internationella och lokala icke-statliga organisationer och andra lokala aktörer som till exempel utbildningsorganisationer och de återvändandes egna samhällen. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Ett gemensamt ramverksystem för hjälp och vägledning om frivilliga återvändanden Bättre kunskaper och förståelse om problem och utmaningar i det nuvarande systemet för återvändanden En gemensamt utvecklad plan, med partners, för återvändanden till de huvudsakliga återvändandeområdena. Ett ökat deltagande av lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och de återvändandes samhällen Ett ökat samarbete mellan olika myndigheter Återvändandeplaner för utsatta återvändande En inriktning på frågor om boende, hälsovård, medicin och en fast inkomst Stärka utsatta målgrupper Undersöka den bredare genomslagskraften av insatser i det omgivande samhället i mållandet Utveckla resultat och lärdomar till bra arbetssätt och delge dem till en större publik

4 Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal frivilligt återvändande Antal och omfattning av planer för frivilliga återvändanden Antal och omfattning av planer för frivilliga återvändanden för utsatta grupper Antal och omfattning av andra insatser för att förbättra situationen för utsatta återvändande Antal publicerade undersökningar och forskningsrapporter Antal genomförda utvärderingar 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Vid valet av projekt för samfinansiering ska särskild uppmärksamhet läggas vid komplementaritet, dvs. samfinansierade åtgärder för att genomföra nationell migrations- och återvändandepolicy och andra insatser som samfinansierats av andra EG-instrument. 7. Finansiell information Projekt under denna åtgärd kan implementera de specifika prioriteringarna 1.1 och 1.2 och därmed ta emot finansiering från gemenskapen på upp till 75 procent. Projekten kan även implementeras med normal prioritet. Den totala kostnaden för denna åtgärd beräknas till ,56 euro för Bidraget från återvändandefonden beräknas till ,56 euro. ÅTGÄRD 2: Utveckla processerna för påtvingade återvändanden 1. Åtgärdens syfte och omfattning Målet med denna åtgärd är att stärka och utveckla möjligheterna för brottsbekämpande myndigheter som är inblandade vid deportationer och

5 avvisningsbeslut. Syftet är även att hantera de nya utmaningar som har uppstått på grund av det ökade antalet deportationer och avvisningsbeslut, och även att informera om projekt för frivilliga återvändanden som genomförs av icke-statliga organisationer för att på så sätt minska belastningen från det ökade antalet påtvingade återvändanden. Ett annat syfte med denna åtgärd är att på nationell nivå standardisera processerna för deportationer och avvisningsbeslut enligt Utlänningslagen (301/2004). En effektiv implementering och tillämpning av deportationer och avvisningsbeslut är en viktig del i en välskött migration, och fungerar även som ett sätt att avskräcka illegal migration. Genom att standardisera processerna och sprida kunskaperna om möjligheten till frivilliga återvändanden kan ett större antal potentiella frivilliga återvändanden genomföras. En viktig del i arbetet med att verkställa deportationer och avvisningsbeslut är att utveckla samarbetet med alla berörda myndigheter och andra aktörer som nationella och internationella icke-statliga organisationer som arbetar med frivilliga återvändanden. Ovanstående frågor ska hanteras genom att utbilda polisen. För att genomföra målet ska resurserna utökas genom att ytterligare poliser tillfälligt anställs. Poliserna ska även testa och utveckla tvärsamarbeten och hanteringen av återvändanden i allmänhet. Det kommer även att anordnas kurser och/eller seminarier för poliser och andra myndigheter som arbetar med migrationsrelaterade frågor detta bidrar till att förbättra samarbetet mellan aktörerna inom området för återvändande. Detta kommer även att göra aktörerna medvetna om processerna i varje steg, och underlätta möjligheterna att upptäcka vilka arbetsmetoder som är bra och vilka som bör undvikas. Metoderna som utvecklas inom denna åtgärd kommer att ingå i polisens normala processer. I samarbetet mellan olika myndigheter ska utvärderingar, statistikinsamling, rapporteringsmetoder och uppföljningar om implementeringar och verkställda deportationer och avvisningsbeslut genomföras. Syftet med denna åtgärd är dock inte att aktivt arbeta för frivilliga återvändanden. Åtgärden avser processer inom polisen (även om den innehåller kopplingar till andra sektorer) och ska därför implementeras av polisen under metoden med ett verkställande organ. I fråga om frivilliga återvändanden bidrar polisen endast genom att dela ut information (broschyrer osv.) om projekt om frivilliga återvändanden till de återvändande. Även om åtgärden inte direkt berör frivilliga återvändanden är arbetet centralt för att skapa en integrerad metod för återvändanden och något som endast kan utföras av polisen på grund av deras rättsliga ställning. 2. Förväntade stödmottagare Den förväntade stödmottagaren är polisen som tillsammans med gränsbevakningen har huvudansvaret för att verkställa deportationer och avvisningsbeslut i Finland. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ

6 Enligt den finländska Utlänningslagen (301/2004) är polisen och gränsbevakningen behöriga myndigheter för att verkställa deportationer och avvisningsbeslut. Polisen har därmed ett lagenligt monopol inom detta område och därför är ÅF ett verkställande organ enligt artikel 7(3) i genomförandebestämmelserna (2008/458/EG). ÅF deltar dock inte i de faktiska projektåtgärderna inom denna åtgärd utan har en indirekt och administrativ roll. Villkoren för parterna kommer att fastställas i detalj i finansieringsbeslutet. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Standardisering av processerna för att implementera och verkställa deportationer och avvisningsbeslut på nationell nivå Förbättra resurserna hos brottsbekämpande myndigheter i fråga om det ökande antalet deportationer och avvisningsbeslut Öka samarbetet mellan olika myndigheter i fråga om deportationer och avvisningsbeslut Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Förkorta tiden mellan när beslutet om deportation eller avvisningsbeslut tas och när den sökande meddelas om beslutet Förkorta tiden innan beslutet om deportation och avvisningsbeslut verkställs Förkorta tiden mellan verkställningsbara deportationer eller avvisningsbeslut och att besluten verkställs Öka antalet frivilliga återvändanden 5. Synliggörande av EG-finansiering Nationella myndigheter som deltar i projektet kommer att få kännedom om att projektet samfinansieras av ÅF. Vid alla utbildningar, seminarier osv. ska deltagarna informeras om att projektet samfinansieras av ÅF. Potentiella återvändande som kan vara intresserade av att återvända frivilligt ska informeras om att projektet samfinansieras av ÅF.

7 Alla dokument, broschyrer osv. som tas fram i samband med projektet kommer att förses med en EU-logotyp. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Överlappande EU-finansiering kommer inte att tillåtas. Dock kan det förväntas att den myndighet som skall implementera åtgärden kommer att kunna dra nytta av sakkunskap från tredjeparter, speciellt i fråga om att verka för frivilliga återvändanden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att de samfinansierade åtgärderna kompletterar nationell migrations- och återvändandepolitik samt EUinstrument inom området. Här upprepas även vikten av frivilliga återvändanden. 7. Finansiell information Projekten inom denna åtgärd implementeras med normal prioritet. Det går inte att välja en särskild prioritet. Den totala kostnaden för denna åtgärd beräknas till euro för år Bidraget från återvändandefonden beräknas till euro Åtgärder för att implementera PRIORITERING 3: Stöd till specifika nyskapande (inter)nationella verktyg för hantering av återvändanden Åtgärderna i prioritering 3 i programmet för 2010 för återvändandefonden syftar till att: Förbättra rådgivning och information i syfte att främja frivilliga återvändanden och att öka antalet frivilliga återvändanden Förbättra övervakning av återintegrering för att samla in och förmedla information om förhållandena i målländerna till de finländska myndigheterna och till potentiella frivilliga återvändande Förbättra informationssystem som länderdatabaser och andra informationssystem för att underlätta beslutsfattande av berörda myndigheter. ÅTGÄRD 3: Förbättrad information och vägledning till potentiella återvändande 1. Åtgärdens syfte och omfattning Inom denna åtgärd ska insatser göras för att inrätta och förbättra rådgivning/vägledning och informationsåtgärder. Det är en prioritet att öka medvetenheten om planer och program för återvändande inom de berörda

8 samhällsgrupperna och förbättra samarbetet med dem. Detta är ett sätt att ekonomiskt stöda potentiella återvändande och deras återintegrering i ett tredje land, och även att informera om omständigheterna i mållandet. Informationen kan ta upp frågor om utbildning, arbetstillfällen, bostäder och annan tillgänglig hjälp i mållandet. Dessutom kan potentiella återvändande informeras om tillgängliga alternativ i Finland i fråga om frivilligt återvändande. De nätverk som skapas genom samarbeten med lokala aktörer i de berörda länderna kan även användas för att övervaka återintegreringen. Viss vägledning och information kommer att anpassas till behoven hos utsatta återvändande. Med andra ord kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt att se till att grupper som kvinnor, ensamstående föräldrar, äldre, barn och tortyroffer beaktas vid åtgärder för information och rådgivning. Det förväntas att icke-statliga organisationer som är inriktade på specifika grupper kan bidra för att nå målgruppen genom att tillhandahålla aktuell information på deras modersmål. Dessa organisationer har vanligtvis goda förbindelser med målländerna och kan effektivt förmedla information om risker och även information om behov i målländerna till invandrargrupperna i Finland. Projekt som finansieras enligt denna åtgärd kan även underlätta andra projekt för att nå ut till målgruppen återvändande anser ofta att information på sitt eget modersmål och från sina egna landsmän är mer tillförlitlig och korrekt. Men även andra institutioner än ickestatliga organisationer kan implementera informationsprojekt inom denna åtgärd. Informationsinsatserna under denna åtgärd kan till exempel omfatta: radioprogram, webbplatser, seminarier och annan utbildning osv. Det bör noteras att formerna och omfattningen av de faktiska projekten till stor del beror på resultatet av den öppna ansökningsomgång som anordnas under Förväntade stödmottagare Icke-statliga organisationer och berörda nationella myndigheter, till exempel det finska migrationsverket och mottagarcenter. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Tjänster inom informationsspriding och rådgivning för att stöda och vägleda potentiella återvändande Öka medvetenheten om möjligheten till frivilligt återvändande

9 Öka medvetenheten om återintegreringsåtgärder som är tillgängliga för frivilligt återvändande Resultat och lärdomar ska utvecklas och delges som god praxis till olika aktörer Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal nationella och internationella icke-statliga organisationer som arbetar med insamling och tillhandahållande av information till potentiella återvändande Antal personer som arbetar för ovannämnda nationella och internationella icke-statliga organisationer Antal annonseringsåtgärder som är riktade till potentiella återvändande Antal och typ av publicerade rapporter Antal personer som tar emot information och rådgivning 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument När projekten väljs ut för samfinansiering kommer särskild uppmärksamhet att läggas vid projektens komplementaritet gällande nationell migrations- och återvändandepolitik och andra åtgärder som samfinansieras av EG-instrument. 7. Finansiell information Projekten under denna åtgärd kan implementera den specifika prioriteringen 3.1 och därmed ta emot finansiering från gemenskapen på upp till 75 procent. Projekten kan även implementeras med normal prioritet. Den totala kostnaden för projektet beräknas till euro för Bidraget från återvändandefonden för projektet beräknas till euro.

10 ÅTGÄRD 4: Vidareutveckling av informationssystem 1. Åtgärdens syfte och omfattning Syftet med åtgärd 4 är att stöda utvecklingen av återvändandehantering genom att utveckla informationssystem för frivilliga och påtvingade återvändanden. Den befintliga tjänsten för länderinformation som administreras av det finska migrationsverket är främst utformad för internt bruk, men tillhandahåller även vissa externa tjänster. Huvuduppgifterna för länderinformationen är: Att anskaffa och producera tillförlitlig och uppdaterad information om utreseländerna (Country of Origin/COI) som är begränsad till beslutsunderlag gällande asyl, migration och medborgarskap Administrera och utveckla en elektronisk informationsdatabas som i huvudsak används internt Inom länderinformationen arbetar en rad forskare. Enheten förvaltar samlingarna för migrationsbiblioteket och anskaffar nya volymer och tillhandahåller informationstjänster till det finska migrationsverket samt nationella och internationella myndigheter, intressegrupper och organisationer. Tjänsterna inom länderinformationen eller mindre databaser och tjänster som tillhandahålls av andra myndigheter eller organisationer är inte framtagna för frågor om återvändande. I anslutning till länderinformationen och andra databaser och tjänster för frivilliga och påtvingade återvändanden ska en informationsavdelning upprättas. Avdelningen ska hantera en öppen länderdatabas och behörigheten ska utökas till myndigheter som arbetar med frivilliga och påtvingade återvändandeprocesser, icke-statliga organisationer och andra parter (som de återvändande). Databasen ska hjälpa myndigheterna och de återvändande att skaffa sig en uppfattning om möjligheterna för ett realistiskt återvändande i fråga om ett tryggt och säkert återvändande. Den ska även innehålla information om mållandets behov i fråga om yrken/entreprenörer, dvs. vilka kunskaper som landet är i behov av för att utvecklas. Olika myndigheter, nationella och internationella icke-statliga organisationer och projekt (inklusive återvändande) kan bidra med eller föreslå information som ska ingå i länderdatabasen. Återvändande, nationella och internationella icke-statliga organisationer kan även konsulteras i funktionsutvärderingar av informationsavdelningen och den öppna länderdatabasen. Databasen ska även tillhandahålla information om återvändande till olika aktörer och intressegrupper, och åtgärder för att planera och implementera följande: stöd för återintegrering, åtgärder för övervakning och samarbeten med tredje länder gällande återvändanden (med målet att ta fram avtal). Detta kan fortsätta under kommande år genom att praktiskt arbeta med avtalsgrundade samarbeten, stöd för återintegrering och övervakning. Aktiviteterna stöder både implementeringen av olika åtgärder inom återvändandefonden och ett långsiktigt utvecklingsarbete för återvändande och

11 system för återvändande i Finland. De kommer även att uppmuntra till bidrag från återvändandegrupper i utvecklingsarbetet och möjligheter att återvända frivilligt. Tillgång till tillförlitlig och delad information och ett ömsesidigt förtroende kommer att spela en stor roll i denna utveckling. 2. Förväntade stödmottagare De behöriga myndigheterna som till exempel det finska migrationsverket eller polisen efter ett framgångsrikt projektförslag (projekten väljs ut i en öppen ansökningsomgång). 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Ökade kunskaper om möjligheterna till frivilliga återvändanden och återintegrering Resultat och lärdomar ska utvecklas och delges som god praxis till en bredare publik Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal utvecklade databaser eller datorsystem Antal myndigheter som har nytta av de utvecklade systemen Mängden och typ av kunskap som finns tillgänglig i databasen Antal personer som använder databasen 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter.

12 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Vid valet av projekt för samfinansiering ska särskild uppmärksamhet läggas vid komplementaritet, dvs. samfinansierade åtgärder för att genomföra nationell migrations- och återvändandepolicy och andra insatser som samfinansierats av andra EG-instrument. 7. Finansiell information Projekt inom denna åtgärd kommer inte att implementera specifika prioriteringar. Den totala kostnaden för projektet beräknas till euro för Bidraget från återvändandefonden för projektet beräknas till euro.

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer