ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010"

Transkript

1 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS I PROGRAMMET ENLIGT VALDA PRIORITERINGAR OBSERVERA ATT projekten för att implementera åtgärderna nedan ännu inte är utvalda för samfinansiering. För närvarande är åtgärdsbeskrivningarna vägledande. Resultat och indikatorer samt detaljerad information om finansiering kan endast delges efter valet av projekt, och detta val är i hög grad beroende av antalet och kvaliteten på inlämnade projektförslag Åtgärder för att implementera PRIORITERING 1: Stöd för utveckling av strategiska tillvägagångssätt för återvändandehantering av medlemsstater Åtgärderna i prioritering 1 i programmet för 2010 för återvändandefonden syftar till att: Utveckla hanteringen av frivilliga och påtvingade återvändanden inom alla nivåer, inklusive utvärdering och forskning inom ämnet. Utveckla frivilliga planer och program för stora grupper av återvändande, speciellt på nationell nivå. Utveckla frivilliga planer och program för utsatta återvändande. Förbättra situationen för de mest utsatta återvändande. Utveckla processen för påtvingade återvändanden. ÅTGÄRD 1: Utveckla frivilliga planer och program för återvändanden 1. Åtgärdens syfte och omfattning Det långsiktiga och huvudsakliga syftet är att upprätta ett ramprogram inriktat på att ta fram ett gemensamt system för att hjälpa och vägleda frivilliga återvändande och öka samarbetet mellan olika aktörer. Detta ska uppnås genom att använda resultaten och erfarenheterna från projekten ÅF 2008 och ÅF 2009 i projekten som implementeras under ÅF Det bör noteras att endast resultaten från ÅF 2008 är tillgängliga, och endast delvis. De slutgiltiga rapporterna från projekten under ÅF 2008 ska färdigställas under sommaren 2010.

2 Det finns dock delrapporter tillgängliga från dessa projekt och en av huvudslutsatserna i dessa är att det finns ett omfattande behov av en nationell strategi i frågan om frivilliga återvändanden. Hittills har frivilliga återvändanden organiserats av flera olika aktörer (inklusive kommuner, nationella och internationella icke-statliga organisationer). Det har inneburit att hjälp och stöd till frivilligt återvändande har varierat i stor omfattning. Arbetet med denna fråga var en del i ÅF 2009 och sedan januari 2010 pågår implementeringen av ett nationellt program för frivilliga återvändanden. Detta arbete förväntas fortsätta även under denna ÅF och strukturen har förenklats (minskat antal åtgärder) och ännu mer fokus har lagts på frivilliga återvändanden. Under denna åtgärd ska planer och program för återvändanden utvecklas för frivilliga återvändande, speciellt stora grupper med återvändande. De huvudsakliga länderna för frivilliga återvändanden omfattar fortfarande till exempel Afghanistan och Kosovo. Målet under denna fas är att stärka och vidareutveckla det nationella programmet för frivilliga återvändanden som skapas under ÅF Dessutom ska mindre projekt fortsätta att bidra genom att fokusera på mindre grupper som utsatta återvändande och återvändande till specifika länder. Särskild vikt ska läggas vid projekt som är inriktade på att övervaka återintegreringen i målländerna. Framtiden för dessa beror naturligtvis i hög grad på utfallet av den öppna ansökningsomgång som anordnas under Precis om under tidigare ÅF:er ska särskild uppmärksamhet läggas vid behoven för utsatta återvändande. De mest utsatta återvändande grupperna är kvinnor, ensamstående föräldrar, äldre, barn och personer som utsatts för tortyr. Syftet är att uppmärksamma de frivilliga återvändandes särskilda behov och garantera deras säkerhet, inklusive att utföra riskutvärderingar innan avfärden. Information och vägledningar ska tas fram för att stöda och hjälpa potentiellt utsatta återvändande. Viktiga frågor är boende, hälsovård, medicin och en fast inkomst. Undersökningen ska dessutom i ett bredare perspektiv ta upp faktorer i det omgivande samhället i mållandet, användningen av resurser hos nationella och internationella organisationer och, till exempel, kopplingar till utvecklingssamarbeten vid återintegrering och övervakning. Dessa frågor förväntas hanteras av mindre organisationer som är inriktade på mindre återvändandegrupper. De återvändande kan få ekonomisk, och annan, hjälp vid återintegreringen i ett tredje land. I detta kan det ingå engångsutbetalningar till de återvändande, mikrolån för att starta mindre företag och annan typ av hjälp som utbildning eller att söka jobb. Fondens hanteringsgrupp ska särskilt uppmärksamma omfattningen av denna hjälp och säkerställa att engångsutbetalningsnivåerna överensstämmer med andra projekt. Program för frivilliga återvändanden kan implementeras av och i samarbete med icke-statliga organisationer och andra relevanta aktörer inklusive samhället i det återvändande landet och deras organisationer. Det slutliga målet är att skapa ett sammanflätat nätverk med internationella och lokala aktörer för att stöda återvändande i frågor gällande bostäder, utbildning, arbete, företagande och barnomsorg.

3 2. Förväntade stödmottagare Nationella myndigheter som det finska migrationsverket, mottagarcenter och andra relevanta aktörer inklusive nationella och internationella icke-statliga organisationer. Planerna och programmen för återvändande ska utvecklas multiprofessionellt av de finska myndigheterna, internationella och lokala icke-statliga organisationer och andra lokala aktörer som till exempel utbildningsorganisationer och de återvändandes egna samhällen. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Ett gemensamt ramverksystem för hjälp och vägledning om frivilliga återvändanden Bättre kunskaper och förståelse om problem och utmaningar i det nuvarande systemet för återvändanden En gemensamt utvecklad plan, med partners, för återvändanden till de huvudsakliga återvändandeområdena. Ett ökat deltagande av lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och de återvändandes samhällen Ett ökat samarbete mellan olika myndigheter Återvändandeplaner för utsatta återvändande En inriktning på frågor om boende, hälsovård, medicin och en fast inkomst Stärka utsatta målgrupper Undersöka den bredare genomslagskraften av insatser i det omgivande samhället i mållandet Utveckla resultat och lärdomar till bra arbetssätt och delge dem till en större publik

4 Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal frivilligt återvändande Antal och omfattning av planer för frivilliga återvändanden Antal och omfattning av planer för frivilliga återvändanden för utsatta grupper Antal och omfattning av andra insatser för att förbättra situationen för utsatta återvändande Antal publicerade undersökningar och forskningsrapporter Antal genomförda utvärderingar 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Vid valet av projekt för samfinansiering ska särskild uppmärksamhet läggas vid komplementaritet, dvs. samfinansierade åtgärder för att genomföra nationell migrations- och återvändandepolicy och andra insatser som samfinansierats av andra EG-instrument. 7. Finansiell information Projekt under denna åtgärd kan implementera de specifika prioriteringarna 1.1 och 1.2 och därmed ta emot finansiering från gemenskapen på upp till 75 procent. Projekten kan även implementeras med normal prioritet. Den totala kostnaden för denna åtgärd beräknas till ,56 euro för Bidraget från återvändandefonden beräknas till ,56 euro. ÅTGÄRD 2: Utveckla processerna för påtvingade återvändanden 1. Åtgärdens syfte och omfattning Målet med denna åtgärd är att stärka och utveckla möjligheterna för brottsbekämpande myndigheter som är inblandade vid deportationer och

5 avvisningsbeslut. Syftet är även att hantera de nya utmaningar som har uppstått på grund av det ökade antalet deportationer och avvisningsbeslut, och även att informera om projekt för frivilliga återvändanden som genomförs av icke-statliga organisationer för att på så sätt minska belastningen från det ökade antalet påtvingade återvändanden. Ett annat syfte med denna åtgärd är att på nationell nivå standardisera processerna för deportationer och avvisningsbeslut enligt Utlänningslagen (301/2004). En effektiv implementering och tillämpning av deportationer och avvisningsbeslut är en viktig del i en välskött migration, och fungerar även som ett sätt att avskräcka illegal migration. Genom att standardisera processerna och sprida kunskaperna om möjligheten till frivilliga återvändanden kan ett större antal potentiella frivilliga återvändanden genomföras. En viktig del i arbetet med att verkställa deportationer och avvisningsbeslut är att utveckla samarbetet med alla berörda myndigheter och andra aktörer som nationella och internationella icke-statliga organisationer som arbetar med frivilliga återvändanden. Ovanstående frågor ska hanteras genom att utbilda polisen. För att genomföra målet ska resurserna utökas genom att ytterligare poliser tillfälligt anställs. Poliserna ska även testa och utveckla tvärsamarbeten och hanteringen av återvändanden i allmänhet. Det kommer även att anordnas kurser och/eller seminarier för poliser och andra myndigheter som arbetar med migrationsrelaterade frågor detta bidrar till att förbättra samarbetet mellan aktörerna inom området för återvändande. Detta kommer även att göra aktörerna medvetna om processerna i varje steg, och underlätta möjligheterna att upptäcka vilka arbetsmetoder som är bra och vilka som bör undvikas. Metoderna som utvecklas inom denna åtgärd kommer att ingå i polisens normala processer. I samarbetet mellan olika myndigheter ska utvärderingar, statistikinsamling, rapporteringsmetoder och uppföljningar om implementeringar och verkställda deportationer och avvisningsbeslut genomföras. Syftet med denna åtgärd är dock inte att aktivt arbeta för frivilliga återvändanden. Åtgärden avser processer inom polisen (även om den innehåller kopplingar till andra sektorer) och ska därför implementeras av polisen under metoden med ett verkställande organ. I fråga om frivilliga återvändanden bidrar polisen endast genom att dela ut information (broschyrer osv.) om projekt om frivilliga återvändanden till de återvändande. Även om åtgärden inte direkt berör frivilliga återvändanden är arbetet centralt för att skapa en integrerad metod för återvändanden och något som endast kan utföras av polisen på grund av deras rättsliga ställning. 2. Förväntade stödmottagare Den förväntade stödmottagaren är polisen som tillsammans med gränsbevakningen har huvudansvaret för att verkställa deportationer och avvisningsbeslut i Finland. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ

6 Enligt den finländska Utlänningslagen (301/2004) är polisen och gränsbevakningen behöriga myndigheter för att verkställa deportationer och avvisningsbeslut. Polisen har därmed ett lagenligt monopol inom detta område och därför är ÅF ett verkställande organ enligt artikel 7(3) i genomförandebestämmelserna (2008/458/EG). ÅF deltar dock inte i de faktiska projektåtgärderna inom denna åtgärd utan har en indirekt och administrativ roll. Villkoren för parterna kommer att fastställas i detalj i finansieringsbeslutet. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Standardisering av processerna för att implementera och verkställa deportationer och avvisningsbeslut på nationell nivå Förbättra resurserna hos brottsbekämpande myndigheter i fråga om det ökande antalet deportationer och avvisningsbeslut Öka samarbetet mellan olika myndigheter i fråga om deportationer och avvisningsbeslut Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Förkorta tiden mellan när beslutet om deportation eller avvisningsbeslut tas och när den sökande meddelas om beslutet Förkorta tiden innan beslutet om deportation och avvisningsbeslut verkställs Förkorta tiden mellan verkställningsbara deportationer eller avvisningsbeslut och att besluten verkställs Öka antalet frivilliga återvändanden 5. Synliggörande av EG-finansiering Nationella myndigheter som deltar i projektet kommer att få kännedom om att projektet samfinansieras av ÅF. Vid alla utbildningar, seminarier osv. ska deltagarna informeras om att projektet samfinansieras av ÅF. Potentiella återvändande som kan vara intresserade av att återvända frivilligt ska informeras om att projektet samfinansieras av ÅF.

7 Alla dokument, broschyrer osv. som tas fram i samband med projektet kommer att förses med en EU-logotyp. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Överlappande EU-finansiering kommer inte att tillåtas. Dock kan det förväntas att den myndighet som skall implementera åtgärden kommer att kunna dra nytta av sakkunskap från tredjeparter, speciellt i fråga om att verka för frivilliga återvändanden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att de samfinansierade åtgärderna kompletterar nationell migrations- och återvändandepolitik samt EUinstrument inom området. Här upprepas även vikten av frivilliga återvändanden. 7. Finansiell information Projekten inom denna åtgärd implementeras med normal prioritet. Det går inte att välja en särskild prioritet. Den totala kostnaden för denna åtgärd beräknas till euro för år Bidraget från återvändandefonden beräknas till euro Åtgärder för att implementera PRIORITERING 3: Stöd till specifika nyskapande (inter)nationella verktyg för hantering av återvändanden Åtgärderna i prioritering 3 i programmet för 2010 för återvändandefonden syftar till att: Förbättra rådgivning och information i syfte att främja frivilliga återvändanden och att öka antalet frivilliga återvändanden Förbättra övervakning av återintegrering för att samla in och förmedla information om förhållandena i målländerna till de finländska myndigheterna och till potentiella frivilliga återvändande Förbättra informationssystem som länderdatabaser och andra informationssystem för att underlätta beslutsfattande av berörda myndigheter. ÅTGÄRD 3: Förbättrad information och vägledning till potentiella återvändande 1. Åtgärdens syfte och omfattning Inom denna åtgärd ska insatser göras för att inrätta och förbättra rådgivning/vägledning och informationsåtgärder. Det är en prioritet att öka medvetenheten om planer och program för återvändande inom de berörda

8 samhällsgrupperna och förbättra samarbetet med dem. Detta är ett sätt att ekonomiskt stöda potentiella återvändande och deras återintegrering i ett tredje land, och även att informera om omständigheterna i mållandet. Informationen kan ta upp frågor om utbildning, arbetstillfällen, bostäder och annan tillgänglig hjälp i mållandet. Dessutom kan potentiella återvändande informeras om tillgängliga alternativ i Finland i fråga om frivilligt återvändande. De nätverk som skapas genom samarbeten med lokala aktörer i de berörda länderna kan även användas för att övervaka återintegreringen. Viss vägledning och information kommer att anpassas till behoven hos utsatta återvändande. Med andra ord kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt att se till att grupper som kvinnor, ensamstående föräldrar, äldre, barn och tortyroffer beaktas vid åtgärder för information och rådgivning. Det förväntas att icke-statliga organisationer som är inriktade på specifika grupper kan bidra för att nå målgruppen genom att tillhandahålla aktuell information på deras modersmål. Dessa organisationer har vanligtvis goda förbindelser med målländerna och kan effektivt förmedla information om risker och även information om behov i målländerna till invandrargrupperna i Finland. Projekt som finansieras enligt denna åtgärd kan även underlätta andra projekt för att nå ut till målgruppen återvändande anser ofta att information på sitt eget modersmål och från sina egna landsmän är mer tillförlitlig och korrekt. Men även andra institutioner än ickestatliga organisationer kan implementera informationsprojekt inom denna åtgärd. Informationsinsatserna under denna åtgärd kan till exempel omfatta: radioprogram, webbplatser, seminarier och annan utbildning osv. Det bör noteras att formerna och omfattningen av de faktiska projekten till stor del beror på resultatet av den öppna ansökningsomgång som anordnas under Förväntade stödmottagare Icke-statliga organisationer och berörda nationella myndigheter, till exempel det finska migrationsverket och mottagarcenter. 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Tjänster inom informationsspriding och rådgivning för att stöda och vägleda potentiella återvändande Öka medvetenheten om möjligheten till frivilligt återvändande

9 Öka medvetenheten om återintegreringsåtgärder som är tillgängliga för frivilligt återvändande Resultat och lärdomar ska utvecklas och delges som god praxis till olika aktörer Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal nationella och internationella icke-statliga organisationer som arbetar med insamling och tillhandahållande av information till potentiella återvändande Antal personer som arbetar för ovannämnda nationella och internationella icke-statliga organisationer Antal annonseringsåtgärder som är riktade till potentiella återvändande Antal och typ av publicerade rapporter Antal personer som tar emot information och rådgivning 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter. 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument När projekten väljs ut för samfinansiering kommer särskild uppmärksamhet att läggas vid projektens komplementaritet gällande nationell migrations- och återvändandepolitik och andra åtgärder som samfinansieras av EG-instrument. 7. Finansiell information Projekten under denna åtgärd kan implementera den specifika prioriteringen 3.1 och därmed ta emot finansiering från gemenskapen på upp till 75 procent. Projekten kan även implementeras med normal prioritet. Den totala kostnaden för projektet beräknas till euro för Bidraget från återvändandefonden för projektet beräknas till euro.

10 ÅTGÄRD 4: Vidareutveckling av informationssystem 1. Åtgärdens syfte och omfattning Syftet med åtgärd 4 är att stöda utvecklingen av återvändandehantering genom att utveckla informationssystem för frivilliga och påtvingade återvändanden. Den befintliga tjänsten för länderinformation som administreras av det finska migrationsverket är främst utformad för internt bruk, men tillhandahåller även vissa externa tjänster. Huvuduppgifterna för länderinformationen är: Att anskaffa och producera tillförlitlig och uppdaterad information om utreseländerna (Country of Origin/COI) som är begränsad till beslutsunderlag gällande asyl, migration och medborgarskap Administrera och utveckla en elektronisk informationsdatabas som i huvudsak används internt Inom länderinformationen arbetar en rad forskare. Enheten förvaltar samlingarna för migrationsbiblioteket och anskaffar nya volymer och tillhandahåller informationstjänster till det finska migrationsverket samt nationella och internationella myndigheter, intressegrupper och organisationer. Tjänsterna inom länderinformationen eller mindre databaser och tjänster som tillhandahålls av andra myndigheter eller organisationer är inte framtagna för frågor om återvändande. I anslutning till länderinformationen och andra databaser och tjänster för frivilliga och påtvingade återvändanden ska en informationsavdelning upprättas. Avdelningen ska hantera en öppen länderdatabas och behörigheten ska utökas till myndigheter som arbetar med frivilliga och påtvingade återvändandeprocesser, icke-statliga organisationer och andra parter (som de återvändande). Databasen ska hjälpa myndigheterna och de återvändande att skaffa sig en uppfattning om möjligheterna för ett realistiskt återvändande i fråga om ett tryggt och säkert återvändande. Den ska även innehålla information om mållandets behov i fråga om yrken/entreprenörer, dvs. vilka kunskaper som landet är i behov av för att utvecklas. Olika myndigheter, nationella och internationella icke-statliga organisationer och projekt (inklusive återvändande) kan bidra med eller föreslå information som ska ingå i länderdatabasen. Återvändande, nationella och internationella icke-statliga organisationer kan även konsulteras i funktionsutvärderingar av informationsavdelningen och den öppna länderdatabasen. Databasen ska även tillhandahålla information om återvändande till olika aktörer och intressegrupper, och åtgärder för att planera och implementera följande: stöd för återintegrering, åtgärder för övervakning och samarbeten med tredje länder gällande återvändanden (med målet att ta fram avtal). Detta kan fortsätta under kommande år genom att praktiskt arbeta med avtalsgrundade samarbeten, stöd för återintegrering och övervakning. Aktiviteterna stöder både implementeringen av olika åtgärder inom återvändandefonden och ett långsiktigt utvecklingsarbete för återvändande och

11 system för återvändande i Finland. De kommer även att uppmuntra till bidrag från återvändandegrupper i utvecklingsarbetet och möjligheter att återvända frivilligt. Tillgång till tillförlitlig och delad information och ett ömsesidigt förtroende kommer att spela en stor roll i denna utveckling. 2. Förväntade stödmottagare De behöriga myndigheterna som till exempel det finska migrationsverket eller polisen efter ett framgångsrikt projektförslag (projekten väljs ut i en öppen ansökningsomgång). 3. I tillämpliga fall, motivering för projekt som implementeras av den ansvariga myndigheten som ett verkställande organ Den ansvariga myndigheten fungerar som en upphandlande myndighet eftersom det anordnas en öppen ansökningsomgång. 4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas Dessa kvantifierade resultat är en målsättning, men de är endast indikativa eftersom resultaten beror på projekten som kommer att genomföras och de är ännu inte utvalda för samfinansiering. Ökade kunskaper om möjligheterna till frivilliga återvändanden och återintegrering Resultat och lärdomar ska utvecklas och delges som god praxis till en bredare publik Kvantifierade indikatorer som förväntas användas (listan är inte komplett och exkluderar inte andra alternativ): Antal utvecklade databaser eller datorsystem Antal myndigheter som har nytta av de utvecklade systemen Mängden och typ av kunskap som finns tillgänglig i databasen Antal personer som använder databasen 5. Synliggörande av EG-finansiering Bidraget från ÅF kommer att vara synligt vid alla aktiviteter, inklusive produkter, rapporter och annat skrivet material, Internet, seminarier, artiklar och intervjuer i media. EU-logotypen kommer att var synlig, och allt material kommer att ange samfinansieringen med ÅF. Projekt som finansieras av återvändandefonden förväntas att ha en plan för offentliggörandet, i vilken de beskriver hur bidraget från ÅF kommer att vara synligt i alla genomförda aktiviteter.

12 6. Om tillämpligt, komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras av andra EG-instrument Vid valet av projekt för samfinansiering ska särskild uppmärksamhet läggas vid komplementaritet, dvs. samfinansierade åtgärder för att genomföra nationell migrations- och återvändandepolicy och andra insatser som samfinansierats av andra EG-instrument. 7. Finansiell information Projekt inom denna åtgärd kommer inte att implementera specifika prioriteringar. Den totala kostnaden för projektet beräknas till euro för Bidraget från återvändandefonden för projektet beräknas till euro.

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2011

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2011 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2011 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2011 3. INSATSER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

FLERÅRIGT PROGRAM

FLERÅRIGT PROGRAM FLERÅRIGT PROGRAM 2008 2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, Enheten för internationella ärenden PERIOD: 2008 2013 PROGRAMMETS OPERATIVA MÅL Samarbete

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? EU stödjer projekt ekonomiskt för att främja EU:s utveckling

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2013 ÅTGÄRDER

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013

EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013 EUROPEISKA FLYKTINGFONDENS (ERF) FLERÅRIGA PROGRAM 2008 2013 Flyktingfonden har följande operativa mål: Asylförfarandena samt mottagningen och integrationen av asylsökande ska i alla skeden beakta principerna

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport www.migrationsverket.se/fonder Sammanfattande rapport Resultat från Europeiska återvändandefonden Sverige 2008-2013 1 Om Återvändandefonden Europeiska Återvändandefonden ingick i EU:s ramprogram Solidaritet

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 575/2007/EG. av den 23 maj 2007

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 575/2007/EG. av den 23 maj 2007 6.6.2007 SV Europeiska unionens officiella tidning L 144/45 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008 2013

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2007 och 2008 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2007

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning:

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad Typ av kontrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsort Biträdande avdelningschef vid avdelningen för internationellt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2012 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 131/7

Europeiska unionens officiella tidning L 131/7 21.5.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 131/7 RÅDETS BESLUT av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (2008/381/EG) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR FLYKTINGFONDEN (ERF) 2011 INSATSER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITETERNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET Följande beskrivning av de insatser, som ska stödjas inom ramen för det årliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND Bilaga 3 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND 1. Bakgrund och syfte Ålands landskapsregering fungerar som förvaltningsmyndighet för det landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD))

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD)) 10.4.2014 A7-0063/ 001-012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 från utskottet för industrifrågor, forskning och energi Betänkande Niki Tzavela Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning A7-0063/2014

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2012-32348 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2013 SVERIGE Ursprunglig version 2012-10-31 Version som reviderats (datum 07/03/2013) efter dialog med kommissionen Version som reviderats av

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden IF-2010-0052 1(8) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Specifikt mål 1 Asyl Avsnitt 3 i det nationella programmet Specifikt mål 1 Asyl och nationellt mål 1 Mottagnings och asylsystem

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer