Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden"

Transkript

1 Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

2 Fondhjälpredan Återvändandefonden, version Diarienummer: Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning 1 INLEDNING VARFÖR EN FONDHJÄLPREDA? VILKA KAN SÖKA? FÖR VAD KAN MAN SÖKA? GRUNDLÄGGANDE DOKUMENT KONTAKTUPPGIFTER OCH ADRESSER DEFINITIONER VILLKOR FÖR MEDFINANSIERING FRÅN FONDEN VEM ÄR PROJEKTÄGARE, PROJEKTPARTNER RESPEKTIVE TREDJE PART? KONTRAKTSPERIOD (REDOVISNINGSPERIOD) BIDRAG FRÅN FONDEN KAN BARA DELFINANSIERA PROJEKTET SÅ BESTÄMS DET SLUTLIGA BIDRAGETS STORLEK VAD MENAS MED STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER? SPRIDNING AV RESULTAT MEDFINANSIERINGEN FRÅN EU SKA SYNLIGGÖRAS VIKTIG INFORMATION OM NYA REGELVERKSTOLKNINGAR UPPHANDLINGSBESTÄMMELSER SÅ HÄR GÅR ANSÖKAN TILL VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VAD SKA ANSÖKAN OMFATTA? ANSÖKNINGSBLANKETTEN PROJEKTPLANEN FINANSPLANEN INTYG FRÅN PROJEKTPARTNER OCH MEDFINANSIÄRER MÅSTE FINNAS MED ÄRENDETS GÅNG FRÅN ANSÖKAN TILL SLUTREGLERING BESLUT OM MEDFINANSIERING KONTRAKTET (BIDRAGSÖVERENSKOMMELSEN) EF-NUMMER PROJEKTMÖTE BIDRAGSÖVERENSKOMMELSE OCH SÄRSKILDA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLER ALLA BEVILJADE PROJEKT PROJEKTPLANEN OCH FINANSPLANEN BIFOGAS ÖVERENSKOMMELSEN OM PLANERNA BEHÖVER FÖRÄNDRAS SKA DET ANMÄLAS OM PROJEKTET OMFATTAR MER ÄN EN KONTRAKTSPERIOD UTBETALNING AV BIDRAG FRÅN FONDEN UTBETALNINGAR TILL PROJEKT DÅ MIGRATIONSVERKET ÄR PROJEKTÄGARE UTBETALNINGAR TILL ÖVRIGA PROJEKT Utbetalningstillfälle 1, förhandsfinansiering (50 procent) Utbetalningstillfälle 2, mellanliggande betalning (30 procent) Utbetalningstillfälle 3, slutreglering av medfinansiering RAPPORTERING OCH DIALOG... 32

3 6.1 MALLAR SOM SKA ANVÄNDAS LÄGESRAPPORT KRÄVS FÖR EN ANDRA UTBETALNING Verksamhet Ekonomi SLUTRAPPORT MÅSTE LÄMNAS EFTER AVSLUTAD KONTRAKTSPERIOD Verksamhet Ekonomi EKONOMISK RAPPORTMALL I EXCEL KONTROLLER, REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR AV PROJEKTEN BESLUT OM BIDRAGSFINANSIERING FRÅN FONDEN KAN ÅTERKALLAS BUDGETERING OCH EKONOMISK REDOVISNING (PROGRAMÅR ) REDOVISNINGSKRAV Projektbokföring Fakturarutiner Dokumentation och arkivering Territoriella villkor Internfakturor Mervärdesskatt (moms) Kostnader som inte är stödberättigande Upphandlingsbestämmelser FINANSPLAN I EXCEL SÅ FUNGERAR DEN STÖDBERÄTTIGANDE DIREKTA KOSTNADER Budgetrubrik A: Lön till personal Budgetrubrik B: Resor Budgetrubrik C: Tjänster Konsulttjänster och övriga tjänster Budgetrubrik D: Inköp av varor Inkl. tryckkostnader och avskrivningar Budgetrubrik E: Hyra av lokaler och utrustning Budgetrubrik F: Möten, seminarier och konferenser Budgetrubrik G: Transnationellt samarbete, aktiviteter Budgetrubrik H: Övriga kostnader BUDGETRUBRIK I: INDIREKTA KOSTNADER, OH-PÅSLAG FINANSIERING KOSTNADER MED SÄRSKILD FINANSIERING Budgetrubrik J: Av projektpartner särskilt finansierade direkta kostnader Budgetrubrik K: Offentligfinansierade bidrag till slutliga målgruppen Budgetrubrik L: Särskilt finansierade offentliga löne- och resekostnader KONTANT FINANSIERING Budgetrubrik M: EU-bidrag från fonderna Budgetrubrik N: Intäkter genererade av projektet Budgetrubrik O: Kontant finansiering från externa finansiärer Budgetrubrik P: Projektpartner Budgetrubrik Q: Kontant finansiering från projektägaren BUDGETRUBRIK X: BALANS I BUDGETEN BUDGETRUBRIK Z: NATURABIDRAG OCH ANDRA ICKE STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER BUDGETERING OCH EKONOMISK REDOVISNING (PROGRAMÅR )

4 8.1 REDOVISNINGSKRAV Projektbokföring Fakturarutiner Dokumentation och arkivering Territoriella villkor Internfakturor Mervärdesskatt (moms) Kostnader som inte är stödberättigande ex surfplatta Projektpartners kostnader Granskning av upphandling FINANSPLAN I EXCEL SÅ FUNGERAR DEN STÖDBERÄTTIGANDE DIREKTA KOSTNADER Budgetrubrik A: Lön till personal Budgetrubrik B: Resor Budgetrubrik C: Tjänster Konsulttjänster och övriga tjänster Entreprenad Budgetrubrik D: Inköp av varor Inkl. tryckkostnader och avskrivningar Budgetrubrik E: Hyra av lokaler och utrustning Budgetrubrik F: Möten, seminarier och konferenser Budgetrubrik G: Transnationellt samarbete, aktiviteter Budgetrubrik Y: Särskilda utgifter avseende målgrupperna Budgetrubrik H: Övriga kostnader BUDGETRUBRIK I: INDIREKTA KOSTNADER FINANSIERING KONTANT FINANSIERING Budgetrubrik M: Finansiering från fond Budgetrubrik N: Intäkter genererade av projektet Budgetrubrik O: Kontant finansiering från tredje part Budgetrubrik P: Kontant finansiering från projektpartner Budgetrubrik Q: Kontant finansiering från projektägaren BUDGETRUBRIK X: BALANS I BUDGETEN BUDGETRUBRIK Z: NATURABIDRAG OCH ANDRA ICKE STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER

5 Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden 1 Inledning 1.1 Varför en fondhjälpreda? Den här hjälpredan vänder sig till den som avser att ansöka om medel från Europeiska återvändandefonden eller som genomför projekt finansierade från fonden. Eftersom Europeiska kommissionen den 2 mars 2011 beslutade om nya tillämpningsföreskrifter är fondhjälpredan uppdelad i två delar, då olika regelverk gäller för olika programår, se avsnitten 7 och 8. Avsnitt 7 berör projekt som finansieras av medel från programår 2008 fram till och med Avsnitt 8 berör projekt som finansieras av medel från programår 2011 och framåt. För ansökningar under 2012 och framåt gäller alltså avsnitt 8 för budgetering och redovisning. Återvändandefonden ger stöd till utvecklingsprojekt som avser att förbättra alla aspekter inom återvändande och återvandring. Finansieringen innebär en möjlighet att prova nya idéer och utveckla metoder som om de faller väl ut kan införas i ordinarie verksamhet. Bidraget från fonden utbetalas inte villkorslöst. Som ansvarig för ett projekt är du skyldig att hantera de krav som ställs beträffande ekonomisk redovisning, rapportering m.m. Ju mer förberedd och insatt du är, desto lättare är det att hantera villkoren. Hjälpredan sammanfattar och förklarar de regler som styr fondens verksamhet och ska ses som ett stöd. 1.2 Vilka kan söka? Medfinansiering från Återvändandefonden kan sökas av statliga myndigheter, kommuner, landsting, undervisnings- eller forskningsinstitut, stiftelser, arbetsmarknadsorganisationer, regeringsorgan, internationella organisationer, icke-statliga organisationer och företag. Privatpersoner kan inte söka pengar ur fonden. 1.3 För vad kan man söka? De utvecklingsprojekt som kan få medfinansiering av Återvändandefonden ska ha sin inriktning på att utveckla något eller flera av följande områden: Självmant återvändande för av- eller utvisade m.fl. som återvänder på egen hand. Tvångsvis återvändande för av- eller utvisade m.fl. som vägrar återvända självmant eller avvikit. Frivillig återvandring för tredjelandsmedborgare som har någon form av internationellt skydd eller tillfälligt skydd. Fonden stödjer projekt som har idéer som passar in i det fleråriga nationella programmet (se nedan). 5

6 1.4 Grundläggande dokument I nedanstående dokument finns de flesta reglerna som styr hanteringen av fonderna. Dokumenten finns på Migrationsverkets webbplats. Den grundläggande rättsakten Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättandet av Europeiska återvändandefonden för perioden som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar. Tillämpningsföreskrifter Kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter med beaktande av rådets beslut 575/2007/EG, 2008/458/EG. Official Journal L 167, 27/06/2008 P Kommissionens beslut av den 23 juli 2009 om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, 2009/614/EG Official Journal L 210, 14/08/2009 P Kommissionens beslut av den 2 mars 2011 om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG Särskilda prioriteringar Kommissionens beslut nr 2007/837/EG av den 30 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för Flerårigt nationellt program Plan för hur fondmedlen ska användas i Sverige under Programmet innehåller information om särskilt prioriterade åtgärder och om målgrupper. Programmet är utarbetat av Migrationsverket i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer. Det fleråriga programmet rapporteras till regeringen och fastställs av EU-kommissionen. Andra viktiga informationskällor Faktablad medfinansiering av projekt Kort information från fondenheten om förutsättningarna inför varje årlig utlysning. 6

7 1.5 Kontaktuppgifter och adresser Migrationsverket är ansvarig myndighet för Europeiska återvändandefonden och även för Europeiska flyktingfonden i Sverige. Fondenheten på Migrationsverket har till uppgift att förvalta fonderna och det är hit ni ska vända er med frågor om dessa två fonder. Om ni funderar på att göra ändringar i ert projekt kontakta fondenheten innan ni gör ändringarna. KONTAKTUPPGIFTER Postadress: Migrationsverket Fondenheten Norrköping E-postadress: Används för officiella dokument, t.ex. projektansökningar. Webbplats: Här finns även kontaktinformation till fondenhetens handläggare. 1.6 Definitioner I denna fondhjälpreda avses med åtgärd: ett projekt eller en grupp av projekt som valts ut av fondenheten, som bidrar till de allmänna och specifika mål som RF syftar till, projekt: de särskilda praktiska medel som en slutlig stödmottagare använder för att genomföra en åtgärd helt eller delvis, slutlig stödmottagare: det rättssubjekt som ansvarar för genomförandet av ett projekt, även kallat projektägare, t.ex. fristående organisationer, nationella, regionala eller lokala myndigheter, övriga ideella organisationer, offentligrättsliga eller privaträttsliga företag eller internationella organisationer, projektpartner: ett rättssubjekt som genomför ett projekt i samarbete med en slutlig stödmottagare genom att förse projektet ifråga med resurser och genom att få en del av gemenskapens stöd genom den slutliga stödmottagaren, tredje part: ett rättssubjekt som finansierar ett projekt utan att ta del av medfinansiering från fonden, bidragsöverenskommelse: ett avtal eller ett annat motsvarande rättsligt instrument som innehåller de villkor som gäller för att fonden ska ge ekonomiskt stöd till den slutliga stödmottagaren för att genomföra projektet. 7

8 2 Villkor för medfinansiering från fonden Detta avsnitt beskriver de villkor som är förknippade med fondbidraget. Alla som tänker söka eller redan arbetar med fondfinansierade projekt behöver känna till dessa grundläggande villkor. 2.1 Vem är projektägare, projektpartner respektive tredje part? Projektägare Den myndighet, organisation eller företag som stått för ansökan och som sedan tecknar kontrakt med fondenheten är projektägare. Projektägaren är ansvarig för projektets genomförande och rapportering m.m. enligt villkoren i bidragsöverenskommelsen (kontraktet). Det innebär bland annat: Ansvar för att bidragsöverenskommelsens bestämmelser tillämpas i alla avseenden och av alla projektpartner. Ansvar för hela projektets ekonomiska redovisning, även projektpartners utgifter. Ansvar för att lämna lägesrapport och slutrapport. Ansvar för rekvirering av EU-bidrag och för återbetalning av EU-bidrag som inte kan styrkas som stödberättigat. Ansvar för överföring av EU-medel till projektpartner. Ansvar för arkivering av projekthandlingar i minst 10 år. Även bestyrkta kopior på bokföringsunderlag till projektpartners inkomster och utgifter i projektet ska finnas hos projektägaren. Projektpartner En projektpartner är en organisation eller företag som stödjer och samarbetar med projektägaren i genomförandet av projektet. Samarbetet består i att partnern förser projektet med resurser och att partnern aktivt deltar i genomförandet samt tar del av gemenskapens stöd genom projektägaren. För att vara projektpartner måste man alltså ta del av det ekonomiska stödet. Projektpartnerns deltagande ska tydligt beskrivas i både projekt- och finansplan. Villkoren för stöd från fonden omfattar en projektpartner på motsvarande sätt som för projektägaren. 1 För vare sig projektägaren eller projektpartnern får medfinansieringen genom fonden överstiga 50 % (75 % för särskilt prioriterat område) av respektive parts stödberättigande kostnader. Endast projektägaren eller en projektpartner kan ha kostnader som är stödberättigande. Ett intyg ska bifogas ansökan, där projektpartnern intygar sin status som partner i projektet och sin eventuella medfinansiering. Projektpartner och projektägare måste vara registrerade och etablerade i EU eller vara en internationell organisation. Organisationer från länder utanför EU kan medverka i genomförandet av projektet, men får inte ta del av finansieringen. Upphandlade leverantörer och konsulter är inte projektpartner. Regler för upphandling ska följas, se avsnitt (8.3.3) 1 Tillämpningsföreskrifter Artikel 39 8

9 Tredje part Ett rättssubjekt (t.ex. fristående organisationer, nationella, regionala eller lokala myndigheter, övriga ideella organisationer, offentligrättsliga eller privaträttsliga företag eller internationella organisationer) kan också finansiera ett projekt utan att ta del av medfinansiering från fonden. Finansiären deltar då i projektet i form av tredje part och dess kostnader ska inte tas upp på kostnadssidan i finansplanen. 2.2 Kontraktsperiod (redovisningsperiod) Finansieringen från fonden är kopplad till årliga program. Endast kostnader som uppstår inom en viss tidsperiod berättigar till stöd. Kostnaden får inte heller vara betald före kontraktsperioden 2, kostnader i form av avskrivningar är ett undantag. Ett projekt som varar över flera år kan därför behöva delas upp i två kontraktsperioder eftersom bidrag från respektive årligt program ska redovisas separat. 3 Varje kontraktsperiod kan beskrivas som ett delprojekt avseende rapportering och bidragsbestämmelser. Projekt som varar en kortare tid behöver i normala fall endast en kontraktsperiod. I vissa fall där fondenheten bedömer det nödvändigt kan en uppdelning ske i två kontraktsperioder. Ändrad maximal projekttid Inför utlysningen av 2012 års medel ändrades maximal projekttid för genomförandet av ett projekt från 36 månader till 30 månader. 30 månader motsvarar därmed den genomförandeperiod som enligt tillämpningsföreskrifterna omfattar ett programår för Återvändandefonden (se vidare 4.7). 2.3 Bidrag från fonden kan bara delfinansiera projektet Den högsta tillåtna andelen finansiering med EU-bidrag (medfinansieringsgrad), för projektägare respektive projektpartner, är normalt 50 procent av den totala stödberättigande kostnaden. För projekt inom särskilt prioriterade områden är medfinansieringsgraden högst 75 procent (läs mer om särskilt prioriterade områden i det fleråriga nationella programmet). Resterande kostnader måste täckas av andra finansiärer eller av stödmottagarna själva. Ett EU-projekt får inte heller gå med vinst; om de sammanlagda intäkterna i projektet är större än kostnaderna, minskar EU-bidraget i motsvarande mån. All finansiering måste kunna redovisas. Bidrag in natura, t.ex. obetalt frivilligt arbete, kan inte tas upp som medfinansiering. 4 2 Den grundläggande rättsakten Artikel 35 (3) 3 Tillämpningsföreskrifter Bilaga 11, I Tillämpningsföreskrifter Bilaga 11, III.G 9

10 2.4 Så bestäms det slutliga bidragets storlek 5 Bidraget från fonden beror på vilka faktiska kostnader och intäkter som projektet har haft. Bidragets slutliga storlek fastställs först när hela kontraktsperioden är genomförd och redovisad. Centralt tema i EU-kommissionens tillämpningsföreskrifter för fonden är kostnadseffektivitet, vilket bör återspeglas i alla ansökningar till fonden. Bidraget från fonden till projektet ska vara det lägsta av följande tre belopp: Maxbeloppet som anges i bidragsöverenskommelsen. Medfinansieringsgraden enligt bidragsöverenskommelsen multiplicerat med de stödberättigande kostnaderna. I regel är medfinansieringsgraden 50 procent eller 75 procent av de stödberättigande kostnaderna. Det belopp som blir resultatet av principen att projektet inte får gå med vinst. Det innebär att om summan av samtliga intäkter överstiger summan av stödberättigande kostnader ska bidraget från fonden sänkas med motsvarande belopp till dess att inkomstsidan och utgiftssidan är lika stora. När slutrapporten efter varje kontraktsperiod har godkänts sker en slutreglering. Om de projektmedel som hittills utbetalats till projektägaren överskrider det slutliga bidragets storlek så är projektägaren återbetalningsskyldig. I annat fall utbetalas mellanskillnaden till projektägaren i en slututbetalning. Även efter fondenhetens granskning kan det slutgiltiga beloppet komma att revideras, se avsnitt Vad menas med stödberättigande kostnader? Vad som är stödberättigande eller inte regleras i bilaga 11 i EU-kommissionens tillämpningsföreskrifter (se avsnitt 1.4). I avsnitt 7 av hjälpredan förklaras närmare vad dessa regler innebär i praktiken (avsnitt 8 för projekt finansierade från programår 2011 och framåt). Kostnader som får finansieras med bidrag från fonden ska: finnas med i den överenskomna och godkända finansplanen, ha uppstått hos, vara bokförda och betalda av projektägaren eller en projektpartner, ha uppkommit inom den avtalade kontraktsperioden, kunna redovisas och styrkas med fullgott underlag (tidredovisning, fakturor), vara inom ramen för fondens mål, vara kopplade till fondens målgrupper, vara i enlighet med fondens regelverk samt vara skäliga enligt principen om en sund ekonomisk förvaltning, inte vara finansierade från andra källor (exempelvis andra EU-fonder). 5 Tillämpningsföreskrifter Artikel 12 10

11 2.6 Spridning av resultat Ett mycket viktigt mål med medfinansieringen från fonderna är att erfarenheter och resultat från projektverksamheten sprids och påverkar den allmänna utvecklingen på området. Projektresultaten ska i första hand spridas av projektägaren och deras projektpartner. Även Migrationsverket och EU-kommissionen har rätt att sprida och använda de erfarenheter och metoder som blir resultatet av projektet. 2.7 Medfinansieringen från EU ska synliggöras Projekt som medfinansieras av Europeiska återvändandefonden är skyldiga att informera om denna finansiering. 6 Det innebär att logotypen med EU-flaggan ska finnas med tillsammans med uppgiften att Europeiska återvändandefonden är medfinansiär på allt relevant material, t.ex. protokoll, inbjudningar, deltagarlistor, rapporter, broschyrer, brevpapper, nyhetsbrev och affischer. När projektet syns eller nämns vid seminarier, konferenser och utbildningar ska åhörarna informeras om att Europeiska återvändandefonden medfinansierar projektet. Skyltar och dekaler med EUlogotypen ska sättas upp på de platser där projektet bedrivs. I särskilda fall ställs även krav på permanent skyltning efter projekttidens slut. 7 Om projektet byggt en webbplats ska logotypen visas på startsidan på ett tydligt sätt detta gäller såväl interna som externa webbplatser. EU-flaggning ska alltid prioriteras och endast i undantagsfall och om det inte finns någon möjlighet att använda denna skrivs texten: Detta projekt medfinansieras av Europeiska återvändandefonden. Projektägaren får gärna använda båda modellerna. Dessa regler gäller samtliga projektägare och projektpartner samt vid externa utvärderingar. Observera att projektet riskerar att gå miste om hela eller delar av det beviljade stödet om kraven på synliggörande inte följs. EU-flaggan och en logotyp med både flaggan och fondnamnet kan laddas ned från Migrationsverkets webbplats. 2.8 Viktig information om nya regelverkstolkningar Efter anmärkningar från revisionsinstanser gjordes nya tolkningar av regelverket under våren De nya tolkningarna påverkar samtliga projekt från och med programår Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste förändringarna 6 Tillämpningsföreskrifter Artikel 34 7 Ibid 8 Information om de kommande förändringarna publicerades på Migrationsverkets webbplats den 23 februari 2012, samt gavs i brev till samtliga projektägare med tidigare och/eller nuvarande finansiering från Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden, den 23 mars

12 För att anses som projektpartner krävs att den organisation, myndighet eller företag som samarbetar med projektägaren i genomförandet av projektet också tar del av medfinansieringen från fonden. En transaktion av fondmedel ska ske från projektägaren till projektpartnern. Vare sig projektägarens eller projektpartnerns medfinansiering från fonden får överstiga 50 % (75 % för projekt inom särskilt prioriterade områden) av dess stödberättigande kostnader. En särskild budgetrubrik för att redovisa projektpartnerns direkta kostnader har tidigare funnits i finansplansmallen. Denna rubrik har tagits bort i och med utlysningen av fondmedel för programår De direkta kostnader som en projektpartner har, med anledning av projektets genomförande, redovisas under respektive rubrik för direkta stödberättigande kostnader. För att fondenheten ska kunna bedöma respektive parts rätt till medfinansiering från fonden är det viktigt att projektägaren i respektive bilaga till finansplanen tydligt anger om kostnaden ådragits av projektägaren eller av en projektpartner. Om projektet har flera projektpartner ska det tydligt framgå vilken projektpartner som har ådragit sig kostnaden. Ny version av finansplan och mall för ekonomisk rapportering Projekt från programår 2011 och framåt som använt en tidigare version av finansplanen, inkluderande budgetrubrik J och K, men som ännu inte slutrapporterat, ombeds använda den nya mall för ekonomisk rapportering som publicerats på Migrationsverkets webbplats. Vi beklagar det eventuella merarbete detta orsakar för er administration! För att undvika felrapportering, vilket i förlängningen kan leda till återkrav, är det dock nödvändigt att använda mallar som tydligt visar vilka kostnader som enligt de nya regelverkstolkningarna är stödberättigande. De nya regelverkstolkningarna påverkar samtliga projekt från och med programår Upphandlingsbestämmelser OBS! Det ankommer på projektägaren att hela tiden hålla sig uppdaterad på upphandlingens regelverk och denna redogörelse gör inte anspråk på att vara heltäckande utan endast att vara en vägledning i regelverket kring offentlig upphandling. Dessa upphandlingsbestämmelser är giltiga för fondenheten såväl som för andra aktörer vars verksamhet genomförs med medel ur Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden. Bärande principer för upphandling i verksamhet finansierad med medel ur Flyktingfonden eller Återvändandefonden Har en aktör beviljats medel ur Flyktingfonden eller Återvändandefonden genom fondenheten har aktören, om den är ett offentligt organ, alltid ett ansvar enligt lagen (2007:1091) om offentligt upphandling (LOU) för de upphandlingar som den eller dess partner genomför med dessa medel. 12

13 LOU ska alltså följas. Det innebär att aktören som upphandlar varor och tjänster med medel från Flyktingfonden eller Återvändandefonden ska bedriva upphandlingen på ett affärsmässigt sätt. Konkurrensmöjligheter ska sökas och utnyttjas. Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens på lika villkor uppnås. De grundläggande principerna som aktören ska följa vid upphandling av varor och tjänster, enligt 1 kap. 9 LOU, är: Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna. Principen om proportionalitet innebär att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska vara öppen och kunna förutses. I förarbetena har ytterligare ett kriterium tillkommit: Principen om öppenhet, som handlar om information, dvs. att alla ska kunna ta del av alla upphandlingsdokument på lika villkor, att annonsering sker på korrekt sätt och att alla som deltagit i en upphandling får besked om resultatet i denna upphandling. I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om cirka kr (år 2013). Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. När värdet av ett kontrakt som ska upphandlas ska beräknas, så ska värdet av ett kontrakt uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Fondenhetens revision och granskning: krav på dokumentation I fondenhetens ansvar ingår att följa upp och granska upphandling som finansierats genom medel ur Flyktingfonden eller Återvändandefonden. Sådan upphandlingsverksamhet måste därför vara systematiskt och väl dokumenterad. Följande dokument anses alltid vara av relevans för fondenhetens granskning av upphandling: A1, Anbudsinfordran, dvs. uppmaningen att komma in med anbud. A2, Samtliga inkomna anbud. A3, Anbudsvärderingsprotokoll, där det framgår vilket anbud som vinner och vilka poäng eller dylikt som varje anbud uppnått. A4, Beslut om vilket anbud som vann. A5, Avtal mellan projektet och den vinnande anbudsgivaren. 13

14 Om ett ramavtal finns behövs istället följande dokument: B1, Ramavtal/ramavtalen med samtliga leverantörer aktören har för denna typ av tjänster. B2, Anbudsförteckning. B3, Förfrågningsunderlaget till ramavtalen och utvärderingsmodell. B4, Beslut om vilket anbud som vann. B5, Om det finns i skriftlig form, avtal mellan projektet och den vinnande anbudsgivaren. Om det skett en förnyad konkurrensutsättning behövs även följande dokument: B6, dokumentation kring förnyad konkurrensutsättning, samt B7, dokumenten som uppges i p. A1 5. Fondenheten kommer att begära in samtliga relevanta handlingar rörande sådan upphandlingsverksamhet. Fondenheten gör därutöver en bedömning av vilka dokument som är relevanta för granskningen av upphandlingen/upphandlingarna i det enskilda fallet. 14

15 3 Så här går ansökan till 3.1 Viktigt att tänka på Ansökan ska inkomma i original med behörig underskrift och elektroniskt för att underlätta handläggningen. Ansökan måste vara komplett och skriven på anvisade blanketter och mallar. Läs igenom anvisningarna innan ni fyller i blanketter och mallar. Avsätt tid för att göra ett grundligt förarbete till ert projekt. Flera utvärderingar visar att ett väl genomfört förarbete bidrar till att hålla projektets plan och nå uppsatta mål. Fundera på om projektet kan kopplas samman med tidigare projekt på svensk eller europeisk nivå och därmed ta tillvara på eventuella synergier. Var realistisk och uppmärksamma eventuella risker. Det är vanligt att projektplanerna är ambitiösa och att risker i projekten inte hanteras, vilket kan leda till återkrav. I ansökan ska det anges hur risker i projektet ska hanteras. Ta tidigt kontakt med potentiella projektpartner och medfinansiärer. Det kan ta tid att få fram de intyg som ska biläggas ansökan. Knyt en ekonom till projektet redan från starten. Kontakta även er ekonomienhet för att försäkra er om att ni kan hantera kraven på redovisning. Att genomföra ett EU-finansierat projekt kräver administrativ kapacitet! Sätt er in i regelverket, till att börja med genom att läsa denna hjälpreda. Informera era projektpartner om vad som gäller. Att missa viktig information kan få stora negativa konsekvenser för finansieringen av projektet. Tänk på att läsaren av er ansökan ska förstå den utan att vara insatt i den verksamhet som beskrivs. Finns det otydligheter i ansökan kan den komma att avslås. Dokumentera! En löpande och noggrann dokumentation krävs vid uppföljning och utvärdering av ert projekt. I förlängningen ligger också dokumentationen till grund för framtida erfarenhetsutbyte och resultatspridning. Läs igenom avsnitt 6 i samband med projektansökan. Det är bra att tidigt ha förståelse för vilka krav som gäller vid slutrapportering. Kom ihåg att avsätta tid och ekonomi för slutrapporteringen i projektplaneringen. 3.2 Vad ska ansökan omfatta? Vid ansökan om medfinansiering, likväl som vid rapportering av pågående och avslutade projekt, är det viktigt att ni använder de anvisade blanketter och mallar som finns på Migrationsverkets webbplats Använd denna hjälpreda när ni fyller i ansökan och dess bilagor. Hjälpredan ger vägledning och stöd när ni fyller i ansökan och när projektplanen, finansplanen och övriga bilagor ska utformas. Standardiserade blanketter och mallar behövs för att säkerställa ett enhetligt förfarande och att samtliga uppgifter som krävs för att kunna fatta beslut om medfinansiering inkommer till fondenheten. 15

16 Checklista Följande dokument och mallar fylls i elektroniskt när ni ansöker om medfinansiering från Europeiska återvändandefonden Ansökan om medfinansiering från Europeiska återvändandefonden Projektplan Finansplan Intyg från projektpartner med eller utan medfinansiering (även den sökande ska lämna intyg om medfinansiering). Intyg från annan medfinansiär än projektpartner (i de fall det finns en medfinansiär som inte själv medverkar i projektet). Dessutom ska följande dokument biläggas ansökan Kopia på underlag som styrker firmatecknarens behörighet. Senaste årsredovisningen eller, om denna inte upprättats, den senaste resultatoch balansräkningen för föregående budgetår (gäller endast organisationer som inte är offentliga). 3.3 Ansökningsblanketten När ni söker medfinansiering från Europeiska återvändandefonden ska ni använda blanketten Ansökan om medfinansiering från Europeiska återvändandefonden. Ansökningsblanketten ska undertecknas av firmatecknaren för projektägaren. Så här fyller ni i ansökan om medfinansiering från Europeiska återvändandefonden Projektets namn Ange namnet på projektet. Kort sammanfattning av projektet Beskriv kortfattat projektets syfte och inriktning och lyft fram det som är unikt och nyskapande för projektet. English summary Beskriv kortfattat projektets syfte och inriktning på engelska. Uppgifter om projektet Ange projektets slutliga målgrupper och vilket av kommissionens prioriterade områden som projektet tillhör (jämför med det fleråriga nationella programmet). Återvändandefonden omfattar följande målgrupper: Asylsökande som väljer att återta sin ansökan och återvända frivilligt Flyktingar eller skyddsbehövande med uppehållstillstånd som vill återvandra Tredjelandsmedborgare som fått beslut om avvisning eller utvisning och som återvänder självmant Tredjelandsmedborgare utan rätt att vistas i Sverige som tvingas lämna landet. 16

17 Faktabladet och Återvändandefondens fleråriga program, som finns på Migrationsverkets webbplats, innehåller mer information om vilka målgrupper och vilka prioriteringar som finns för fonden. Ange projektets start- och slutdatum. Projektperioden ska vara densamma i projektplanen och finansplanen. Ange projektägare, dvs. ansvarig för projektets genomförande, samt namn- och kontaktuppgifter på projektledare och ansvarig för ekonomihantering. Uppgifter om projektägarens organisation Fyll i uppgifter om projektägaren, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om organisation, organisationsnummer och kontonummer. Det är viktigt att dessa uppgifter stämmer! Underskrift Ansökan ska skrivas under av firmatecknaren, eller motsvarande, dvs. den eller de personer som har rätt att teckna bindande avtal för er organisations räkning. Dessutom ska kopia på underlag som styrker firmatecknarens behörighet bifogas ansökan. 3.4 Projektplanen Projektplanen beskriver bland annat projektets syfte, mål och dess genomförande. Planen är ett viktigt underlag vid bedömningen av medfinansiering från Återvändandefonden. Utöver detta fungerar den som underlag vid uppföljning och utvärdering av projektets verksamhetsresultat. Projektplanen beskriver även de aktiviteter som återfinns i finansplanen i form av kostnader. Projektplan och finansplan är bilagor till kontraktet, varför alla ändringar eller tillägg som görs (t.ex. under tiden efter ansökan eller inför kontrakt) måste in i planen. Nedan följer de rubriker som återfinns i mallen Projektplan. Under varje rubrik finns en beskrivning av vad avsnittet ska innehålla och ett antal exempel på frågeställningar som ska besvaras. Europeiska flyktingfonden eller Europeiska återvändandefonden Ange från vilken fond projektet söker medfinansiering. Ursprunglig version eller reviderad version Ange om projektplanen är ursprunglig, dvs. den plan som lämnas i samband med ansökan eller om det är en reviderad version. Ange när planen upprättats eller reviderats. Om det är en reviderad version, ange vilken revidering det är (nummer). Tänk på att projektplanen måste uppdateras vid relevanta förändringar och att dessa ska anmälas i förväg till fondenheten. Projektets namn Skriv namnet på projektet. EF-nummer Denna uppgift anges om projektet beviljats medfinansiering och redan tilldelats ett EF-nummer. EF-numret anges vid eventuella revideringar av projektplanen. 17

18 1. Bakgrund och syfte Detta avsnitt ska ge en tydlig bild av varför projektet behövs och beskriva syftet med insatsen. Det är viktigt att beskrivningen har rätt perspektiv är projektet på lokal nivå bör bakgrunden utgå ifrån lokala behov och förutsättningar. Av bakgrunden ska det framgå vilka utvecklingsbehov som projektet är tänkt att tillgodose. Det är viktigt att komma ihåg att fonderna inte ger medfinansiering till ordinarie verksamhet se bilaga 1. Därför ska kopplingen till de nationella behov och mål som identifierats i det fleråriga programmet alltid anges. Har projektet föregåtts av en förstudie, kartläggning eller liknande ska dessa anges i detta avsnitt. Det är viktigt att vara noga med dessa delar eftersom de får stor betydelse när beslut om eventuell medfinansiering fattas. Fondenheten kommer inte själva att hämta in den här informationen. I bakgrunden ska även anges inom vilket prioriterat område projektet tillhör. Om ni anger att projektet är särskilt prioriterat enligt kommissionens riktlinjer ska detta motiveras. Fondens prioriteringar finns i Återvändandefondens fleråriga program och faktabladet som finns på Migrationsverkets webbplats. Ha alltid målgruppen i fokus i beskrivningarna så att medel söks inom rätt prioritering. Detta avsnitt ska besvara frågeställningarna: Vilka behov eller problem ska lösas? Koppla även behoven till de nationella behov som framgår av det fleråriga programmet. Har ni genomfört förprojektering innan ansökan, ange detta. Hur ska de identifierade behoven eller problemen lösas? Vilket är projektets övergripande syfte? Hur ser nuläget ut? (Håll beskrivningen på en realistisk nivå!) Vilket av kommissionens prioriterade områden tillhör projektet? Är projektet att betrakta som särskilt prioriterat i enlighet med kommissionens riktlinjer? Motivera varför! 2. Projektmål och förväntat resultat Detta avsnitt ska beskriva vad projektet ska ha uppnått när det är genomfört. Projektmålet är den situation/förändring som ska råda efter att projektet är avslutat. En bra utgångspunkt när målet formuleras är att beskriva vilken förändring som ska uppnås för målgruppen. Det är viktigt att skilja på genomförandet, dvs. vad som ska göras i projektet (processen) och det slutliga resultatet, dvs. det förväntade läget när samtliga aktiviteter är genomförda. Mål och förväntat resultat ska relatera till indikatorerna i avsnitt 3. Mål bör beskrivas både kvalitativt och kvantitativt. Dessutom ska varje mål vara SMART, dvs. Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. SMARTA mål kan också beskrivas som följande: Specifika Handla om just det som projektet kan åstadkomma, inte om saker som ni hoppas ska ske genom utomstående krafter (undvika ambitionsglidning, dvs. hålla fokus). Målen ska alltså vara enkla och tydliga 18

19 att arbeta med. Alla mål ska tydligt formuleras: det räcker inte att ange t.ex. siffror eller dylikt som rubrik för ett mål eller delmål. Mätbara Tydliga så att de tolkas på samma sätt av alla berörda och så att det går att följa upp dem, oavsett vem som genomför utvärderingen. Accepterade av deltagarna Förankrade hos dem som berörs av projektet. Realistiska Möjliga att uppnå med tilldelade resurser för projektet och de förutsättningar som finns runtomkring. Tidsatta/tidsbegränsade Möjliga att uppnå under tiden som projektet pågår. Har projektet etapp- eller delmål ska dessa anges under detta avsnitt. Etapp- och delmål kan användas för att beskriva vägen till projektmålet. Eventuella delmål ska tillsammans bidra till att nå projektets övergripande mål. Eventuella etappmål ska alltid tidsättas. Tänk på att begränsa det totala antalet målsättningar. Detta avsnitt ska besvara frågeställningarna: Vilket/vilka mål har projektet? Vad är det förväntade resultatet för projektet? Vilka etapp- eller delmål finns för att nå projektmålet? (Var klar och tydlig vid formulerande av mål!) 3. Indikatorer Detta avsnitt ska beskriva hur projektets mål (som angivits i avsnitt 2) ska mätas och vilka indikatorer (kvantitativa och kvalitativa) som ska användas för att mäta måluppfyllelse och uppnådda resultat. Indikatorerna ska tydligt spegla valda mål och förväntade resultat. Ange minst en kvantitativ indikator för varje mål. Ett mål kan ha både kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Indikatorn bör vara så konkret att den anges i faktiska antal eller andelar i procent. Indikatorer kan t.ex. mäta resursanvändning och mäta vad som uppnåtts genom vissa insatser. Indikatorer används för att bedöma vilken grad av förändring som projektet genererat. De kan även användas för att mäta hur långt projektet har kommit i förhållande till uppsatta mål. För att förändringen ska kunna mätas krävs att det finns ett ingångsvärde (nuläge vid projektstart) och ett slutvärde (nuläge vid projektslut). Val av rätt indikatorer är minst lika viktigt som val av mål och behöver anpassas till projektets storlek och kapacitet. Var noga med att beskriva mål och indikatorer så att de lätt kan förstås. Oklarheter kan få avgörande betydelse när beslut om medfinansiering ska prövas och när kontrakt ska undertecknas från fondenhetens sida. Det är projektägaren, inte fondenheten, som ansvarar för att dessa delar är tydliga. 19

20 Detta avsnitt ska besvara frågeställningarna: Hur ska måluppfyllelse och uppnådda resultat för ert projekt mätas? Vilka indikatorer ska ni använda? Ange minst en kvantitativ indikator per projektmål och redovisa dem i punktform! Var klar och tydlig vid formulering av indikatorer! Finns verktygen (t.ex. befintlig statistik) för att mäta måluppfyllelsen i projektet eller krävs det ytterligare arbetsinsatser (t.ex. enkäter eller intervjuer)? 4. Genomförande av projektet Detta avsnitt ska beskriva hur projektet ska genomföras, dvs. hur man ska arbeta för att nå projektmålet. Val av strategi, metod och arbetssätt är beroende av flera aspekter, t.ex. behovet som föranleder projektet, projektets inriktning och målsättningen med projektet. Detta avsnitt ska besvara frågeställningarna: Vilka metoder och arbetssätt kommer att användas för att genomföra projektet? Varför är den valda metoden och arbetssättet den bästa för ert projekt? Vilka utvecklingsaspekter och innovativa inslag finns i projektet? Hur kommer samverkan med projektpartner att ske? 5. Aktivitets- och tidsplan Detta avsnitt ska beskriva vilka aktiviteter som ska ingå i projektet, när dessa ska genomföras samt vem som ansvarar för aktiviteterna. Använd den mall som finns i projektplanen. Aktiviteter är medel/verktyg/metoder för att nå projektets mål, inte själva målet med projektet. De aktiviteter som medför kostnader ska kunna härledas i projektets finansplan. Som hjälp för att besvara denna del av projektplanen kan man exempelvis använda ett GANTT-/flödesschema. En realistisk tidsplan som är kopplad till aktiviteterna ska upprättas. I tidsplanen ska start- och slutdatum för aktiviteterna anges och när eventuella etapp- eller delmål ska vara uppnådda. Aktivitets- och tidsplanen ska även spegla projektets arbete som rör styrning, uppföljning, information och resultatspridning m.m. som beskrivs i projektplanens avsnitt Tänk på att betydande förändringar i projektplanen ska anmälas till fondenheten och godkännas i förväg. Var därför noga och realistiska i er planering. Kom ihåg att det alltid är viktigt och bättre att meddela avvikelser under projektets gång, än att vänta till slutrapporten. På så sätt kan fondenhetens ge tips och råd som kan underlätta för dig som projektägare. I vissa fall leder avvikelser till återkrav om de inte är anmälda i förväg. 20

Fondhjälpredan Europeiska flyktingfonden

Fondhjälpredan Europeiska flyktingfonden Fondhjälpredan Europeiska flyktingfonden Fondhjälpredan Europeiska flyktingfonden III, version 10.0 2013-04-23 Diarienr: 111-2008-36010 Foto: UNHCR Fondhjälpredan ERF III innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering

Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2017-01-13 Version:1.0 Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Innan

Läs mer

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser 1 (6) Sekretariatet Fonden för inre säkerhet Datum Diarienr (åberopas) A296.608/2016 FONDEN FÖR INRE SÄKERHET 2014-2020 Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer 2016-07-01 Dnr 9.1 12655/2016 1(8) Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2017 och 2018

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008

ÅRLIGT PROGRAM. MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Migrationsverket ÅR: 2008 ÅRLIGT PROGRAM X ursprunglig version 2008-03-04 version som reviderats (nummer, datum dd/mm/yyyy) efter dialog med kommissionen version som reviderats av annan orsak MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till folkhalsa@skane.se ANSÖKAN FÖR SAMVERKANSMEDEL FÖR LOKALA FOLKHÄLSOSATSNINGAR.

Läs mer

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Information om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Denna information beskriver vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden IF-2010-0052 1(8) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18)

Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) 1(15) Beslutsnr: Handledning till ansökningsblanketten för Europeiska integrationsfonden (version 6, 2012-06-18) Beskrivning: I denna handledning kommenteras var och en av rubrikerna i blanketten för ansökan

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om stöd

Hur du skapar en ansökan om stöd Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/amif Rapport 2017-10-19 Version:2.0 Hur du skapar en ansökan om stöd Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Bra att veta... 3 1.2.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut

Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut $ t 1 Y, frø n/nrartebnar{dw Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut Diarienumm er 2015/00735 Agila Angelholm Uppgifter om vilka omständigheter som varit avgörande för utgången att projektet

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC)

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC) Information First level control (FLC) 1 Regler som styr stödberättigande kostnader EU-förordningar: -1080/2006, 1083/2006 och 1828/2006 Programmanual Svensk lagstiftning (ex LOU) 2 Projektavgränsning ORDINARIE

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer