verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn"

Transkript

1 1 (10) Rättslig styrning RCI 10/2013 Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis ska berörd medarbetare beakta det följande i arbetet med verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn. Det är Migrationsverket som ansvarar för återvändandet och mottagandet i hemlandet när det rör sig om ett självmant återvändande, i annat fall är det polismyndighetens ansvar. Migrationsverket ska redan i grundprövningen inleda efterforskningsoch återföreningsarbete samt utreda och ta ställning till mottagandeförhållandena i hemlandet för barnet. Kvalitetskraven på en mottagande institution i hemlandet ska utgå från barnets grundläggande behov bl.a. med beaktande av möjlighet till kontakt med anhöriga, tillgång till tillräcklig och näringsrik mat, sjukvård, skolgång och skydd, utifrån förhållandena i det aktuella landet. Migrationsverket har ett huvudansvar att utreda och pröva om mottagningsförhållandena är godtagbara varvid barnet, utifrån dess ålder och mognad, har att medverka i detta arbete.

2 2 (10) Vid utredningen om mottagningsförhållandena ska frågan om institutionsplacering eller liknande inte inledas förrän efterforskningsmöjligheterna avseende barnets föräldrar är uttömda. Med hänsyn till principen om barnets bästa ska återvändandearbetet bedrivas så koncentrerat och effektivt som möjligt, i enlighet med en i varje enskilt ärende upprättad handlingsplan för återvändande. Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat mottagande bör arbetet inte drivas vidare. Vid bestämmande av tidsfristen för frivillig avresa för barnet ska som huvudregel möjligheten att bestämma en längre tidsfrist än två eller fyra veckor utnyttjas med beaktande av det återvändandearbete som krävs. 2. Bakgrund och frågeställningar En utgångspunkt när det gäller verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft är att den som beslutet rör självmant ska lämna landet och återvända till hemlandet om det är praktiskt möjligt (se 12 kap. 15 andra stycket utlänningslagen och MIG 2007:9). Är det fråga om barn som är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe (ensamkommande barn) kan inte denna utgångspunkt gälla på samma sätt som för vuxna. Med barn avses i utlänningslagen en person som är under 18 år, 1 kap. 2 utlänningslagen. Enligt 10 i samma kap. ska i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Enligt den nya lydelsen av 12 kap. 3 a utlänningslagen får ett beslut om av- eller utvisning inte verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn. Vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning som rör ensamkommande barn innebär detta bl.a. att ansvariga myndigheter måste bedöma förutsättningarna för barnet att få ett ordnat mottagande i hemlandet och en tillfredsställande omvårdnad av anhöriga eller institutioner. När och hur detta ska ske är dock inte direkt reglerat i lag. Avsikten med detta ställningstagande är att ge vägledning i följande frågor. När ska frågan om mottagande utredas i grundprövningen eller på verkställighetsstadiet? Finns det några kvalitetskrav eller liknande som ska vara uppfyllda när det gäller tillgängliga institutioner och omhändertagandemöjligheter i hemlandet? Hur ska bedömningen göras i denna del? Vilket ansvar har barnet respektive Migrationsverket för återvändande och ordnat mottagande?

3 3 (10) Hur långt bör Migrationsverket gå i ansträngningarna att finna ett ordnat mottagande i hemlandet innan verkställighetshinder kan konstateras? Är det möjligt att ge några riktlinjer? 3. Gällande rätt Bestämmelsen om hänsynen till barnets bästa i 1 kap. 10 utlänningslagen har sin bakgrund i Sveriges anslutning till FN:s barnkonvention. När det gäller förutsättningarna att bevilja uppehållstillstånd har bestämmelsen särskild betydelse i fråga om humanitära överväganden. Enligt 5 kap. 6 andra stycket utlänningslagen får barn beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer. Regeringen har i prop. 1996/97:25 s. 250 f. skrivit följande om ensamkommande barn. En självklarhet är att för barn liksom beträffande vuxna noga utreda varje påstående om risk för förföljelse eller andra omständigheter som ger behov av skydd i Sverige. När detta inte är fallet bör huvudinriktningen i arbetet med de barn som kommer ensamma vara att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återförenas med sina föräldrar i hemlandet Är det fråga om ett barn som efter noggrann utredning befinns vara i verklig mening övergivet, anser regeringen att barnet ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Därmed tar Sverige ansvaret för de barn som tagit sig hit och inte kan påräkna en tillfredsställande omvårdnad av anhöriga eller institutioner i sitt hemland. Det framgår av utlänningslagen att, när en fråga om avvisning eller utvisning prövas hänsyn skall tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs (8 kap. 17 utlänningslagen). Av prop. 2004/2005:170, s. 192 f. framgår vidare att något beslut om avvisning eller utvisning inte bör fattas då det redan inför ett beslut står klart att ett avlägsnandebeslut inte skulle gå att verkställa. Eventuella verkställighetshinder ska beaktas inom ramen för en samlad bedömning av huruvida det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. I 2 d förordningen om mottagande av asylsökande m.fl. anges att Migrationsverket så snart som möjligt ska försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomst till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Bestämmelsen har sin grund i artikel 19.3 i Rådets direktiv 2003/9 EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande, vari anges att medlemsstaterna för att tillgodose den underåriges grundläggande intressen - ska försöka spåra familjemedlemmar till underåriga utan medföljande vuxen så snabbt som möjligt. De nämnda bestämmelserna anger inte i vilken omfattning och med vilken intensitet eller på vilket sätt eftersökningarna ska göras.

4 4 (10) Enligt den nya lydelsen av 12 kap. 3 a utlänningslagen får ett beslut om aveller utvisning inte verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn. I prop. 2011/12:60 sid. 44 anges att det i den nya bestämmelsen bör klargöras att det endast är sådana enheter för mottagande som är väl lämpade att ta hand om ett barn som bör komma ifråga. På sid 95 i a a anges att en sådan enhet kan utgöras av en social myndighet, ett barnhem eller annan institution som på ett lämpligt sätt kan ta emot och ta hand om barnet. 4. Rättschefens bedömning A. När ska efterforsknings/återföreningsarbetet inledas? Mot bakgrund av vad som framgår av gällande rätt måste en utgångspunkt vara att arbetet med att eftersöka barnets föräldrar och andra anhöriga ska inledas så snart som möjligt efter att barnet/god man för barnet har ansökt om uppehållstillstånd. Först bör dock barnet ange vilka asylskäl som åberopas, eftersom de kan ha betydelse för efterforskningsarbetet. Om barnet åberopar skäl gentemot myndigheterna i hemlandet ska de självfallet inte kontaktas. I praktiken kan det vara svårt för Migrationsverket att spåra anhöriga till barnet, särskilt i fall när inte barnet visar något eget intresse av att samarbeta i frågan. Om barnet konsekvent berättar att hon eller han inte vet var föräldrarna eller andra anhöriga befinner sig får detta nog ofta godtas när det gäller barn från konfliktdrabbade länder i vilka Sverige saknar ambassader eller liknande (t.ex. Somalia). Barnets berättelse och verkets bedömning i denna del innebär dock inte att uppehållstillstånd omedelbart ska beviljas barnet på denna grund. Verket ska göra en bedömning av möjligheterna till efterforskning och vidare om det finns någon fungerande och lämplig institution i hemlandet som kan ta emot barnet, allt detta under förutsättning att barnet inte har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller skyddsbehövande i övrigt eller på annan grund. Det anförda innebär att Migrationsverket redan i grundprövningen ska inleda efterforsknings- och återföreningsarbetet samt utreda och ta ställning till mottagandemöjligheterna i hemlandet för det fall barnet är övergivet. I sistnämnda fall bör verkets åtgärd kunna begränsas till om det finns någon fungerande och väl lämpad institution som kan ta emot barnet och inte om det enskilda barnet kan beredas plats på en sådan institution. Det senare bör av praktiska och andra skäl anstå till verkställighetsstadiet. I samband med ett av- eller utvisningsbeslut i grundärendet ska beslut om tidsfrist för frivillig avresa fattas enligt nya 8 kap. 18 a utlänningslagen.

5 5 (10) Tidsfristen ska som huvudregel bestämmas till två respektive fyra veckor om inte särskilda skäl för en längre tidsfrist finns. I så fall får en längre tidsfrist bestämmas. I prop. 2011/12:60 sid. 88 anges att i fall som rör barn kan portalstadgandet om barnets bästa i 1 kap. 10 utlänningslagen leda till att en längre tidsfrist ska meddelas. Mot bakgrund av det återvändandearbete som normalt krävs för att hitta ett ordnat mottagande för ett ensamkommande barn ska som huvudregel möjligheten att bestämma en längre tidsfrist än två eller fyra veckor utnyttjas. En individuell bedömning av längden på tidsfristen ska ske i det enskilda fallet men som måttstock kan det tidigare interna målet fem månader nämnas i sammanhanget. B. Kvalitetskrav på institutioner i hemlandet? Enligt den nya lydelsen av 12 kap. 3 a utlänningslagen får ett beslut om aveller utvisning inte verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn. Sverige är bunden av ett flertal internationella överenskommelser rörande barns rättigheter, bl.a. barnkonventionen. Av barnkonventionen följer bl.a. att ensamkommande barn inte ska vägras tillträde till statens territorium eller avvisas/utvisas, alternativt återsändas till ett land eller område där det finns allvarliga risker för barnets liv och utveckling. Barnkonventionen är genomförd i svensk lag och kommer bl.a. till uttryck i de nämnda paragraferna 1 kap. 10 och 5 kap. 6 andra stycket utlänningslagen. Mot bakgrund av de angivna bestämmelserna i utlänningslagen har ansvariga myndigheter i Sverige ett ansvar för att i utlänningsärenden rörande ensamkommande barn pröva om det finns möjligheter till ett väl lämpat och fungerande mottagande i hemlandet som tillgodoser barnets grundläggande behov. Det bör alltså finnas vissa allmänna kvalitetskrav på mottagandet som ska vara uppfyllda och av detta följer att mottagandet inte kan se ut hur som helst. Mottagande och omvårdnad ska kunna ombesörjas av någon statlig eller icke-statlig organisation eller institution i hemlandet. Vad som är godtagbara mottagningsförhållanden får bedömas utifrån förhållandena i det aktuella landet och inte efter svenska förhållanden. Barnets grundläggande behov som måste tillgodoses är följande: Möjlighet att vara i kontakt med föräldrar och släktingar Tillgång till tillräcklig och näringsrik mat enligt lokala matvanor Tillgång till sjukvård Tillgång till skolgång eller yrkesutbildning Lämpliga hygieniska och sanitära förhållanden Tillräckligt och säkert utrymme att förvara personliga ägodelar Skydd mot våld och utnyttjande

6 6 (10) I de fall ursprungslandet i kontakter med Migrationsverket garanterar barnet vård och omsorg utan att lämna några detaljer kring denna får Migrationsverket anses ha försäkrat sig om de krav som ställs i 12 kap. 3 a utlänningslagen om mottagandet för barnet om det inte finns något förhållande som talar mot detta, t.ex. i det specifika ärendet eller av tillgänglig landinformation. Finns det tillgänglig landinformation om att väl lämpade mottagningsenheter finns i tillräcklig omfattning i landet bör det i normalfallet i den nu angivna typen av situationer räcka. I praktiken är det inte märkligt att detta förhållande uppstår då det enskilda barnets särskilda behov kan behöva utredas vid ankomsten till ursprungslandet. C. Vilket ansvar har Migrationsverket respektive barnet för återvändande och mottagande? Enligt den nya lydelsen av 12 kap. 3 a utlänningslagen får ett beslut om aveller utvisning inte verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn. Av det som anförts ovan rörande barnets mottagande i hemlandet framgår att Migrationsverket har ett ansvar att utreda och pröva förutsättningarna för ett ordnat mottagande. Av utlänningslagen framgår att utlänningen har en skyldighet att självmant återvända. Frågan är vad kravet självmant innebär i förhållande till ej myndiga personer, bl.a. underåriga barn. Eftersom frågan rör barnet och barnets synpunkter ska beaktas i ett utlänningsärende ska barnet utifrån mognad medverka i utredningen och i samband med en eventuell verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft, särskilt när det handlar om äldre barn i de övre tonåren (motsvarande synsätt tillämpas redan i prövningen av asylansökningar). I sammanhanget bör barnets mognad noga beaktas, så att inte barnet tvingas hantera frågor som är orimligt svåra i förhållande till mognadsgraden. Det är också fel att kräva frivilligt eller självmant återvändande som för vuxna; att barnet inte vill medverka kan inte hållas emot det i den juridiska prövningen. Just med hänsyn till att det är fråga om barn bör inte huvudansvaret för återvändande och mottagande läggas på barnet. Inte heller en god man för barnet kan utan stöd i lag åläggas ett sådant ansvar. Ansvaret ligger på den ansvariga myndigheten, dvs. på Migrationsverket och/eller polismyndigheten.

7 7 (10) D. Hur långt bör Migrationsverket gå i ansträngningarna att finna ett ordnat mottagande i hemlandet innan verkställighetshinder kan konstateras? Av vad anförts ovan framgår att barnet ska medverka i samband med verkställighet av ett beslut om avvisning/utvisning som vunnit laga kraft, men att huvudansvaret för återvändande och mottagande i första hand ligger på Migrationsverket. När det handlar om ensamma barn som är i verklig mening övergivna ska Migrationsverket i verkställighetsstadiet utreda och pröva om barnet kan beredas plats på en väl lämpad institution i hemlandet eller om det finns andra lämpliga omhändertagandemöjligheter. Är så inte fallet föreligger verkställighetshinder. Det bör framhållas att om barnets föräldrar inte har återfunnits och efterforskningsmöjligheterna inte är uttömda när återvändandearbetet vidtar ska efterforskningen först avslutas innan institutionsplacering eller liknande prövas i sak rörande det enskilda barnet. Utgångspunkten är att Migrationsverket i första hand ska verka för en familjeåterförening. Då arbetet ska bedrivas så koncentrerat och effektivt som möjligt kan efterforskningsarbetet och arbetet med att hitta en väl lämpad mottagningsenhet drivas parallellt, särskilt i de fall där efterforskningsarbetet påbörjas i och med laga kraftvunnet avlägsnandebeslut och bedrivs i samarbete med ursprungslandets myndigheter. I de fallen är det viktigt att göra dessa myndigheter uppmärksamma på att om inga föräldrar lokaliseras kommer frågan om institutionsplacering att uppstå. En fråga är hur långt Migrationsverket bör gå i ansträngningarna att finna ett ordnat mottagande i hemlandet. Med hänsyn till barnets bästa bör återvändandearbetet bedrivas så koncentrerat och effektivt som möjligt. Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat mottagande ska arbetet inte drivas vidare. I ett sådant fall föreligger verkställighetshinder och då bör i normalfallet uppehållstillstånd beviljas. Vid avvägningen mellan om det är rimligt att fortsätta återvändandearbetet eller om uppehållstillstånd ska beviljas på grund av verkställighetshinder måste barnets ålder, barnets sammanlagda vistelsetid i Sverige och nödvändig tid för genomförande av verkställighet vägas in i bedömningen. Den som var mycket ung vid ankomsten till Sverige och vistats i Sverige i flera år bör kunna beviljas uppehållstillstånd redan när verkställigheten bedöms kräva lång tid för genomförande även om verkställighetshindret inte bedöms vara absolut. En striktare bedömning av verkställighetshindersfrågan gäller den som närmar sig vuxen ålder och inte vistats i Sverige under mycket lång tid. I syfte att stärka barnets ställning i återvändandeprocessen och att effektivisera/strukturera Migrationsverkets arbete kan det t.ex. vara en lämplig ordning att verket från början har en handlingsplan för återvändandearbetet i varje enskilt fall, som innehåller uppgift om vilka möjliga eller nödvändiga åtgärder som ska vidtas av verket samt med tidsangivelser. Detta är särskilt viktigt om möjligheterna till ett ordnat mottagande är begränsade. Risken är annars att återvändandearbetet omotiverat drar ut på tiden eller att det drivs

8 8 (10) vidare trots att det kanske mer eller mindre står klart att det inte finns några möjligheter till ett ordnat mottagande. Migrationsverket bör vid varje tillfälle kunna redovisa vilka åtgärder som återstår att vidta eller vilka möjligheter som återstår att utreda samt när det kan vara klart. Här bör också nämnas möjligheten att enligt nya 12 kap. 14 b utlänningslagen förlänga en tidsfrist för frivillig avresa om det av särskilda skäl finns behov av det. I prop. 2011/12:60 anges på sid 96 f att så kan t.ex. vara fallet om det tar tid att få fram nödvändiga resedokument samt att i fall som rör barn ska portalstadgandet om barnets bästa i 1 kap. 10 beaktas vid bedömningen. Det rättsliga ställningstagandet har beslutats av undertecknad tillförordnad rättschef efter föredragning av verksjuristen. I beredningen har även experterna och deltagit. Ställningstagandet ersätter RCI 08/2011, som härmed upphävs. Fredrik Beijer T.f. rättschef Bilaga Barnkonsekvensanalys av det rättsliga ställningstagandet

9 9 (10) Bilaga till RCI 10/2013 Barnkonsekvensanalys av det rättsliga ställningstagandet Barnkonsekvensanalys ska göras inför beslut som myndigheten fattar som rör barn (jfr Förordning med instruktion för Migrationsverket 2007:996 samt GDA 6/2011 Migrationsverkets barnpolicy). Denna konsekvensanalys är utformad enligt Migrationsverkets modell för barnkonsekvensanalys som baseras på barnombudsmannens modell och som lämpar sig väl för administrativa och organisatoriska beslut. Kartläggning och beskrivning Migrationsverket ska beakta barnets bästa i ärenden om uppehållstillstånd (jfr 1 kap. 10 utlänningslagen) samt genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut och åtgärder i ärenden som rör barn. Detta rättsliga ställningstagande handlar om verkställigheter av ensamkommande barn. Det är också dessa personer som berörs av det rättsliga ställningstagandet. Genom att på en strukturerat sätt införa riktlinjer för verkställigheterna av ensamkommande barn skapas klara förutsättningar för verkställighetsarbetet samt att bedöma om det föreligger verkställighetshinder i ärendena, om uppehållstillstånd därmed ska beviljas i de enskilda ärendena och även att i bedömningarna beakta barnets bästa i enlighet med 1 kap. 10 utlänningslagen. Vilka rättsregler som styr bedömningarna framgår av det rättsliga ställningstagandet. Några barn har inte hörts inför att detta rättsliga ställningstagande har antagits. Detta på grund av att den inte rör ett specifikt barn utan är ett styrdokument som berör ensamkommande barn i allmänhet. Några särskilda kostnader utöver sedvanliga utredningskostnader som redan finns idag beräknas inte uppstå. Analys och prövning Barnets rättigheter och lika värde har beaktats enligt art 2 då detta rättsliga ställningstagande inte behandlar olika barn olika utan gäller lika för alla sökande, se ovan. Barnets bästa enligt artikel 3 har beaktats på så sätt att det är viktigt att verkställighetsarbetet genomförs på ett sådant sätt att barnets bästa beaktas. Här är viktigt att tänka på att verkställighetsarbetet bedrivs koncentrerats och effektivt med respekt för den enskilde individen.

10 10 (10) Då detta rättsliga ställningstagande inte rör ett specifikt utpekat barn, se ovan under Kartläggning och beskrivning, har inte barnet fått möjlighet att uttrycka sin mening enligt artikel 12. När det gäller kompensatoriska åtgärder är det viktigt att den sökande får en tydlig information av Migrationsverkets personal om hela prövningsprocessen i ett migrationsärende, inklusive återvändandearbetet. Detta bl.a. för att sökanden själv ska ges möjlighet att påverka processen. Förslaget till rättsligt ställningstagande bedöms följa lagstiftning och praxis. En eventuell intressekonflikt som kan uppstå vid antagandet av detta rättsliga ställningstagande är de resurser och de kostnader som förslaget medför. En annan intressekonflikt som kan uppstå är den mellan barnets önskan att få stanna i Sverige och verkställighetsarbetet till hemlandet. De rutiner som detta rättsliga ställningstagande innehåller har dock så långt möjligt beaktat målen i Migrationsverkets barnpolicy i kombination med gällande rätt på området. De mål som anges i Migrationsverkets barnpolicy (GDA 6/2011) är att: -barnets bästa beaktas -barns rätt att få uttrycka sina åsikter och bli hörda säkras -barns delaktighet främjas -säkerställa barnperspektivet och barnets bästa genom att använda barnkonsekvensanalyser Slutsatsen av denna konsekvensanalys är att barns behov och de rättigheter som tillerkänns barns beaktas vid framtagandet och att förslaget inte i någon del står i strid med de mål som anges i Migrationsverkets barnpolicy. Beslut Mot bakgrund av hur vikten av att det finns klara riktlinjer för verkställigheter av ensamkommande barn på Migrationsverket ska detta rättsliga ställningstagande antas. Uppföljning Uppföljning av detta rättsliga ställningstagande kan ske t.ex. genom att Rättsenheten gör en manuell kvalitetsuppföljning. Migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens och internationella domstolars ev. överprövning av besluten är också en typ av uppföljning.

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

Rättslig styrning 2012-07-05 RCI 19/2012

Rättslig styrning 2012-07-05 RCI 19/2012 1 Rättslig styrning 2012-07-05 RCI 19/2012 Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning 1 Bakgrund och sammanfattning Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer för ärenden där en åldersbedömning

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Rättschefens rättsliga ställningstagande. kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd

Rättschefens rättsliga ställningstagande. kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd 1 (10) Rättslig styrning INSTRUKTION 2010-03-11 RCI 03/2010 Rättschefens rättsliga ställningstagande angående kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd 1. Bakgrund Migrationsöverdomstolen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 Målnummer: UM2028-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-18 Rubrik: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avlägsnandebeslut

Läs mer

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 37.5 Att utreda barn Innehållsförteckning Inledning Rättsregler och andra utgångspunkter Syftet med

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 1 (6) Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis konstateras att alla EES-medborgare och deras medföljande

Läs mer

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

Rättsavdelningen 2015-06-17 SR 27/2015

Rättsavdelningen 2015-06-17 SR 27/2015 BFD12 080926 1 (3) Rättsavdelningen 2015-06-17 SR 27/2015 Rättslig kommentar angående återvändande till Uzbekistan Bakgrund och syfte Rättschefen beslutade den 19 januari 2015 om ett tillfälligt stopp

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

Asylförfarandet. genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt. Betänkande av Asylförfarandeutredningen. Stockholm 2006 SOU 2006:61

Asylförfarandet. genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt. Betänkande av Asylförfarandeutredningen. Stockholm 2006 SOU 2006:61 Asylförfarandet genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt Betänkande av Asylförfarandeutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:61 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

behörig ställföreträdare för ett barn i ärenden om uppehållstillstånd

behörig ställföreträdare för ett barn i ärenden om uppehållstillstånd Bfd22 080929 1 (7) Rättsavdelningen 2015-02-27 SR 08/2015 Rättsligt ställningstagande angående behörig ställföreträdare för ett barn i ärenden om uppehållstillstånd 1. Bakgrund och syfte Migrationsöverdomstolen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:2 Målnummer: UM1001-08 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2009-01-28 Rubrik: Lagrum: Det förhållandet att en utlänning under en längre tid uppehållit sig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2006:220 Utkom från trycket den 11 april 2006 utfärdad den 30 mars 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningslag; utfärdad den 29 september 2005. SFS 2005:716 Utkom från trycket den 18 oktober 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, vissa

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9. Författningsförslag... 13 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl...

Innehåll. Sammanfattning... 9. Författningsförslag... 13 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl... Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag... 13 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl...13 1 Ensamkommande barn - en definition och en bakgrund... 17 1.1

Läs mer

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Promemoria Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 Målnummer: UM10438-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:9 Målnummer: UM5163-08 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2009-04-21 Rubrik: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 utlänningslagen har vid

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002

R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002 R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002 Till Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 januari 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Uppehållstillstånd

Läs mer

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret

sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke- och belastningsregistret BFD12 080926 1 (9) Rättsavdelningen 2016-06-17 SR 17/2016 Rättsligt ställningstagande angående sökningar på referenspersoner i Migrationsverkets centrala utlänningsdatabas samt slagningar i misstanke-

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 Målnummer: UM3212-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-26 Rubrik: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en familj

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

1 kap. 10 samt 5 kap. 6 och 9 utlänningslagen (2005:716) Rättsfall: MIG 2007:48 MIG 2010:23

1 kap. 10 samt 5 kap. 6 och 9 utlänningslagen (2005:716) Rättsfall: MIG 2007:48 MIG 2010:23 Migrationsöverdomstolen MIG 2013:6 Målnummer: UM7533-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-03-22 Rubrik: Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder beviljats uppehållstillstånd

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde för 1 5: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land Utlänningsärenden 2012/13:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land (Beslut av JO Axberger den 9 december 2011, dnr 6051-2010) Beslutet i korthet:

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Skapat den 2016-03-10 Justitiedepartementet Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige RFSL avstyrker förslaget om temporära ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Bfd22 080929 1 (8) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier 1. Syfte och sammanfattning Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2009-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-12-18 Meddelad i Stockholm 2009-12-18 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, beslut den 16 juli 2009 i mål nr UM 2199-09

Läs mer

Rättslig styrning 2013-06-10 RCI 09/2013

Rättslig styrning 2013-06-10 RCI 09/2013 Bfd22 080929 1 (10) Rättslig styrning 2013-06-10 RCI 09/2013 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet Sammanfattning I detta rättsliga ställningstagande

Läs mer

DOM 2008-05-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2008-05-25 Meddelad i Stockholm 2008-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr Avdelning 9 Sida 1 (10) KLAGANDE 1. Latifa Turfan, 750901 2. Dzhivan Grigorian, 061020 Smedshagsvägen 22, 1 tr., 165 73 Hässelby Offentligt biträde: Advokat Kerstin

Läs mer

DOM. SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Avdelning 1 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART A, B och C, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32 Målnummer: UM6893-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-12-18 Rubrik: Lagrum: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen kan göras gällande

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 18 september

Läs mer

Rättsutredning 2016-03-21

Rättsutredning 2016-03-21 Bfd22 141107 1 (8) Patrik Havermann Telefon: 010-485 29 20 Rättsutredning 2016-03-21 Diarienummer 1.3.4-2016-45137 FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 151/2002 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 a lagen om barndagvård och 4 och 28 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr IMALMÖ 2010-11-01 UM1830-10 Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Zoi Limberi Malmö Sida l (3 KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- Ombud: Zainb Sadiq Sami Frans

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för 1-3: Jur. kand. Varpu Mäntylä-Ek VME Juristen AB Fabriksgatan 6 961 31 Boden

Ombud och offentligt biträde för 1-3: Jur. kand. Varpu Mäntylä-Ek VME Juristen AB Fabriksgatan 6 961 31 Boden FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-03-10 UM 27744-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE 1. Hodan Jama Boyne, 870413 2. Shukri Mohamud Mohamed, 030101 3. Ayub

Läs mer

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (art. 2) Barnets bästa (art. 3) Rätt till liv, överlevnad och utveckling (art. 6) Åsiktsfrihet och rätt att göra

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Fredrik Burvall Lindstedts Advokatbyrå AB Box 1013 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: Advokat Fredrik Burvall Lindstedts Advokatbyrå AB Box 1013 851 11 Sundsvall FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-29 UM12157-10 Meddelad! Enhet 27 Stockholm Sida l (12) KLAGANDE I.Lisa Ahmed, 19780214 2. HasanChapal, 19750221 3. NeilAryan, 20080720 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2011-06-14 UM 1013-11 Meddelad i Enhet 2:6 Göteborg KLAGANDE 1. Feroz Kabalan, 19790101 2. Adnan Hussein Khlif, 19950701 3. Bidour Hussein Khlif, 20010401 Ombud

Läs mer

Generella synpunkter på utredningen

Generella synpunkter på utredningen YTTRANDE 1(7) Tillsynsavdelningen Ellen Ringqvist ellen.ringqvist@socialstyrelsen.se 2012-02-07 Dnr 1.4-39364/2011 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Överklagande

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

religion som asylskäl inklusive konvertering

religion som asylskäl inklusive konvertering Bfd22 080929 1 (12) Rättslig styrning 2012-11-12 RCI 26/2012 Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering 1. Sammanfattning I detta ställningstagande klargörs metoden

Läs mer

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Författningsförslag...7

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Författningsförslag...7 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Författningsförslag...7 3 Direktivet...9 3.1 Bakgrund...9 3.2 Syfte, definitioner och räckvidd...10 3.3 Villkor för inresa och vistelse...11 3.4 Uppehållstillstånd m.m...12

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen

Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen Regeringens proposition 1994/95:136 Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen Prop. 1994/95:136 Regeringen överlämnar

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementets dnr JU2016/01307/L7. I utkastet till lagrådsremiss

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer