Rättslig styrning RCI 19/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011"

Transkript

1 BFD (5) Rättslig styrning RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina hemländer utsatts för förföljelse och som bjudits in av svenska kommuner för att under en tid få en fristad att leva och verka i Sverige. Kulturrådet har uttalat att man vill stärka samarbetet med organisationer som arbetar för yttrandefriheten. En del i det arbetet har varit att skapa nätverk av fristäder för hotade och förföljda författare. En fristad innebär att en region eller en kommun erbjuder författare och deras familjer uppehälle och boende under ett till två år för att därigenom ge författaren möjlighet att utveckla sitt författarskap i Sverige. Kulturrådet har avsatt medel för projekt med anknytning till fristadsförfattare och kommuner och regioner kan löpande ansöka om bidrag från kulturrådet för fristadsprojekt. Förutsättningarna för samarbetet är att kommunen eller regionen har fattat ett politiskt beslut om att inrätta en fristad och att författaren i fråga skall vara på plats svarar för kostnader för bostad, uppehälle, försäkring, sjukvård och kontakter med myndigheter kring t ex uppehållstillstånd i förekommande fall ansvarar för att författaren undervisas i svenska svarar för val och inbjudan av författare i samråd med ICORN och Svenska PEN. Migrationsverket Rättslig styrning Besöksadress Östra Farmvägen 5 Malmö Postadress Box MALMÖ Telefon Telefax E-post Hemsida Organisationsnr

2 2 (5) International Cities of Refuge Network (ICORN) är ett internationellt nätverk av Kommuner som erbjuder förföljda författare och deras familjer en fristad under två år. ICORN har sitt säte i Norge och är en internationell sammanslutning. I Sverige har än så länge Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala anslutit sig. Enligt uppgift står dock flera svenska kommuner i begrepp att ansluta sig. Nuvarande tillämpning Det finns inga regler om fristadsförfattare i utlänningslagstiftningen och inte heller har det avkunnats några vägledande domar. Såvitt känt finns inte heller några uttalanden i förarbeten som direkt tar sikte på personer som vistas i Sverige under de förutsättningar som gäller för fristadsförfattarna. Enligt Migrationsverkets nuvarande praxis beviljas fristadsförfattare uppehållstillstånd för besök (5 kap. 10 UtlL) under de två år vistelsen är avsedd att vara. När två år förflutit står författaren inför valet att lämna Sverige eller ansöka om uppehållstillstånd på någon annan grund. Det förekommer att fristadsförfattare ansöker om asyl eftersom de inte anser sig kunna återvända till hemlandet. En sådan asylansökan prövas på samma sätt och enligt samma regelverk som andra asylansökningar. Ordningen med besökstillstånd har kritiserats av bl.a. Svenska PEN eftersom den inte erbjuder tillräcklig trygghet för författarna. De har valts ut för att de utsatts för hot, trakasserier och annan förföljelse med anledning av sitt författarskap och bjudits hit med vetskap om att de eventuellt inte kan återvända efter de två åren de är inbjudna. Somliga har efter asylansökan bedömts vara i behov av skydd men inte alla. Det har även funnits författare som inte velat söka asyl t.ex. för att familjen är kvar i hemlandet och för att de om möjligt vill kunna återvända dit och verka där. Det har även framförts kritik mot att fristadsförfattarna inte har tillstånd att arbeta under vistelsen här och att vistelsen inte kan ligga till grund för en permanent bosättning. Som redan nämnts finns inga särskilda bestämmelser för fristadsförfattare och det finns inte heller några andra bestämmelser i utlänningslagstiftningen som kan garantera att fristadsförfattaren får stanna i Sverige, varken vid en första ansökan eller efter två år. En person som ansöker om asyl och som bedöms ha skyddsbehov får givetvis stanna i Sverige men en fristadsförfattare är inte garanterad asyl enbart i sin egenskap av fristadsförfattare utan skälen måste prövas på vanligt sätt. Ett alternativ som skulle kunna ge permanent uppehållstillstånd direkt är att använda sig av flyktingkvoten - ett system som enligt uppgift tillämpas i Norge.

3 3 (5) Mot bakgrund av de gällande förutsättningarna för att få använda den svenska flyktingkvoten så ryms dock inte fristadsförfattarna inom tillämpningsområdet för kvoten. Att räkna in fristadsförfattarna i flyktingkvoten stämmer inte heller överens med den grundläggande idén att erbjuda en fristad för tillfällig vistelse. Enligt Migrationsverkets uppfattning måste lagstiftningen ändras om man vill åstadkomma regler som är direkt anpassade och tar hänsyn till fristadsförfattarnas situation och eventuella särskilda behov. Verket delar dock uppfattningen att ordningen med besökstillstånd inte är tillfredställande och det finns därför anledning att inom ramarna för nuvarande lagstiftning söka finna en bättre lösning. Uppehållstillstånd för fria yrkesutövare En bestämmelse som till sin lydelse passar in på fristadsförfattarna är 5 kap 5 andra stycket UtlL där det framgår att uppehållstillstånd får beviljas den som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Fristadsförfattarna är inte anställda, vilket innebär att bestämmelserna om arbetskraftsinvandring inte är tillämpliga, men de har sin försörjning tryggad på annat sätt. Bestämmelsen motsvarar delar av 2 kap 4 första stycket 6 i 1989 års UtlL och enligt kommentaren till utlänningslagen (Wikrén och Sandesjö, nionde upplagan s. 263) gäller alltjämt äldre förarbetsuttalanden beträffande förutsättningarna att bevilja tillstånd enligt nuvarande bestämmelser. De uttalanden som avses finns i prop. 1983/84:144 s. 82 där statsrådet bl.a. uttalade. Liksom hittills bör prövning av ansökningar om UT från egna företagare och fria yrkesutövare ske i en generös anda. Som kommittén framhåller får en sådan bosättning ses som ett led i ett internationellt utbyte. Inte minst när det gäller författare, konstnärer och andra kulturellt verksamma fria yrkesutövare, är det från många utgångspunkter angeläget att vi deltar i det kulturutbyte som det här gäller. Självfallet gäller som utgångspunkt att försörjningen är tryggad. I likhet med kommittén anser jag det nödvändigt att behålla en ordning med uppskjuten invandringsprövning. Fristadsförfattarna är fria yrkesutövare och omfattas i den delen av uttalandena. Vad gäller kravet på att försörjningen skall vara ordnad så har detta inte närmare preciserats i förarbetena till utlänningslagstiftningen. Rekvisitet har emellertid getts innebörden att personen själv skall kunna tillgodose sina behov, dvs. att personen har tillräckliga medel för sina levnadsomkostnader utan bistånd av någon annan. Här kan diskuteras om rekvisitet rörande försörjningen är uppfyllt i och med att det är värdkommunen och kulturrådet som bidrar till försörjningen.

4 4 (5) Författaren har dock erhållit bidragen i sin egenskap av författare och efter en särskild inbjudan och kan därför inte jämställas med försörjningsstöd eller likande bidragsformer. En rimlig tolkning är därför att försörjningsrekvisitet är uppfyllt och att bestämmelsen är tillämplig rörande fristadsförfattarna. Fördelen med att tillämpa 5 kap. 5 UtlL är att ett sådant tillstånd, enligt principen om uppskjuten invandringsprövning, kan leda till ett permanent uppehållstillstånd om författaren efter två år, då det särskilt bidraget från fristadskommunen i regel upphör, kan försörja sig på egen hand. Om författaren inte kan leva på sitt författarskap och därför - eller av annan anledning - kunnat erhålla en anställning har han eller hon möjlighet att ansöka om arbetstillstånd och få fortsatt tillstånd på den grunden. Om författaren efter två år inte har försörjningen tryggad, varken genom skrivande eller på annat sätt och inte heller någon annan tillståndsgrund föreligger, så är författaren skyldig att lämna landet. Om han eller hon inte anser sig kunna det återstår möjligheten att ansöka om asyl. Något sätt att garantera att fristadsförfattaren får stanna på skyddsbehov finns dock inte eftersom ansökan ska prövas på vanligt sätt. Risken för avslag och utvisning finns således kvar och den risken går inte att överbrygga med nuvarande lagstiftning - varken för fristadsförfattare eller andra som ansöker om asyl. Rättschefens bedömning Fristadsförfattare som bjudits in av en kommun eller region som också står för författarens försörjning kan beviljas uppehållstillstånd i två år med stöd av 5 kap. 5 andra stycket UtlL. Detsamma gäller deras familjemedlemmar, dvs. make eller sambo och barn under 18 år under förutsättning att även deras försörjning är tryggad. Ett sådant uppehållstillstånd ger inte författaren rätt att arbeta med annat än sitt författarskap och uppdrag som kan vara direkt förknippade med detta, t.ex. föreläsningar eller medverkan i olika publicistiska sammanhang. Om författaren däremot vid sidan av sitt författarskap skaffat en anställning finns möjlighet att ansöka om arbetstillstånd enligt de ordinarie reglerna i 6 kap. UtlL. Efter de två åren måste författaren ansöka om förlängt tillstånd om han eller hon önskar stanna i Sverige. Om försörjningen då är tryggad genom författarens fria yrkesutövning, dvs. författarskapet, så kan permanent uppehållstillstånd beviljas enligt 5 kap. 5 andra stycket UtlL och principen om uppskjuten invandringsprövning.

5 5 (5) När försörjningen inte är tryggad genom författarskapet men det finns andra tillståndsgrunder, t.ex. anställning eller anknytning, får uppehålls- och arbetstillstånd beviljas i enlighet med de bestämmelser som gäller på de områdena. I de fallen är det däremot inte säkert att permanent uppehållstillstånd kan beviljas efter de två åren, eftersom kvalifikationstiden för permanent uppehållstillstånd är olika beroende på grunden för uppehållstillståndet. En utsikt att få permanent uppehållstillstånd finns dock oavsett om tillståndet grundar sig på anställning eller anknytning. En eventuell asylansökan prövas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. UtlL. Om ansökan avslås och vinner laga kraft och ingen annan grund för tillstånd föreligger måste fristadsförfattaren lämna landet. Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef efter föredragning av experten Fredrik Martinsson. Mikael Ribbenvik Rättschef

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Uppdaterat 2006-11-28 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Innehållsförteckning Direktivet

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

Fingeravtryck i uppehållstillstånd

Fingeravtryck i uppehållstillstånd Fingeravtryck i uppehållstillstånd Slutbetänkande av Viseringsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning BESLUT 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 Mikael.Herjevik@uk-ambetet.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

Utvidgad målgrupp för etableringslagen

Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer