1. (2p) Bestäm den lösning till differentialekvationen xy + y + xy 2 = 0, som uppfyller y(1) = 1. y 2 ger ekv. xu + u + x = 0.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. (2p) Bestäm den lösning till differentialekvationen xy + y + xy 2 = 0, som uppfyller y(1) = 1. y 2 ger ekv. xu + u + x = 0."

Transkript

1 KTH Matematik Tentamen tisddagen den 9 augusti, 8 för I mfl) SF633, Differentialekvationer I (samt 5B6, 5B) SF656, Webbaserad kurs i differentialekvationer I Skrivtid: 49 Examinatorer: Jan-Olov Strömberg, tel Tillåtet hjälpmedel: Mathematics Handbook for Science and Engineering (BETA) av Råde, Westergren Uppgifterna 5 motsvarar kursens fem moduler Poängen på dem är den högsta av uppgiftens bedömning och resultatet på eventuell motsvarande kontrollskrivning (eller inlämningsuppgift) som gjorts under kursens gång Betygssättning: Tentamen blir godkänd (betyg A-E) om och endast om modulerna givit minst 8p och ingen modul givit p Godkänd tentamen och 33p ger betyg A, 9p ger betyg B, 68p ger betyg C, 5p ger betyg D, 8p ger betyg E För äldre (kursnummer 5B6 eller 5B) ges betyg 5, 4, 3, K (eller U), med krav som för A, B/C, D/E respektive Fx Den som fått totalt 6p eller 7p på moduluppgifterna får Fx (eller K), dvs har rätt att komplettera till betyg E (eller 3) För att ge full poäng måste lösningarna vara ordentligt motiverade Ange vad införda beteckningar som inte är standard står för (p) Bestäm den lösning till differentialekvationen xy + y + xy =, som uppfyller y() = Lösning: Detta är de differentialekvation av Bernoulli typ Dividera ekvationen med y xy : y + y + x = Variabelsubstitution: u = y, u = y y ger ekv xu + u + x = Differentialekvationen på principal form blir: u x u = Multiplisera ekvationen med integrerande faktor exp `R x dx = x : x u + x = ( u x ) = x u Efter integration frår vi: x = ln x + C ln x+c Löser vi ut u får vi: u = x Vi substituerar tillbaka y = u = x(ln x +C) Vi sätter in begynnelsevillkoret: = y() = (ln +C), dvs = +C vilket ger konstanten C = Insättning av konstanten C = ger lösningen y = x(ln x +) Lösningen gäller i intervall där länge nämnaren x(ln x + ) x(ln x + ) = dvs när x = och x = ± e Det största intervall som innehåller punkten x = och där lösningen gäller är således intervallet e < x < Svar: Vi har lösningen y = x(ln x+) som gäller i intervallet e < x < (p) Visa att x och x 3 utgör en fundamentalmängd av lösnigar till y x y 3x y = Bestäm en partikulärlösning till differentialekvationen y x y 3x y = x, x >

2 Lösning: Insättning av y = x, y = x och y = x 3 i differentialekavationen vänsterled ger: x 3 +x 3 3x 3 = vilket visar att y = x är en lösning till den homogena ekvationen Insättning av y = x 3, y = 3x och y vilket visar att y = x 3 är en lösning till den homogena ekvationen = 6x i differentialekavationen vänsterled ger: 6x 3x 3x = Funktionen C x + C x 3 är identisk lika med noll endast om konstanterna C och C är noll, vilket visar att är linjärt oberoende Eftersom den homogena linjära differentialekvationen är av ordning så kan den ha högst två linjärt oberoende lösningar Därför är lösningarna y och y en fundamental lösningsmängd till den homogena differentialekvationen Ansätt lösningen y = uy = x 3 u till den inhomogena differentialekvationen Derivering ger då y = 3x u + x 3 u och y = 6xu + 6x u + x 3 u Insättes detta i den ihomogena differentialekvationen så får vi: y = 6xu + 6x u + x 3 u 3xu x u 3xu = x Denna ekvation kan förenlkas till x u + 5xu = Sätt v = u Vi får då en differentialekvation som på prinicpal form blir: v + 5 x v = x Multiplisera ekvationen med integrerande faktor exp `R 5 x dx = x 5 : x 5 v + 5x 4 = (x 5 v) = x 3 Efter integration får vi x 5 v = x4 + C, Vilket ger v = x + C x 5 Då u = v får vi efter integration: u = ln x + C x 4 + C Sätter vi in y = x 3 u så får vi lösningen y = x3 ln x + C x + C x 3 En partikulärlösning får vi tex genom att välja C = C = Svar: En partikulärlösning är y = x3 ln x 3 (p) Lös för t ekvationen y + 6y + 3y = e 3t sin t med begynnelsvillkoren y() = y () = Lösning: Vi väljer att Laplacetransformera differentialekvationen, lösa ut Laplacetransformen Y (s) och slutligen inverse Laplactransformera tillbaka till y(t) Laplacetransformen av diffierentialekvation blir: s Y (s) sy() y () + 6(sY (s) y()) + 3Y (s) = s+3) +4 Vi förenklar ekvationen: (s + 6s + 3)Y (s) = (s+3) +4 Notera att s + 6s + 3 = (s + 3) + 4 Vi får Y (s) = d ds F (s) (s+3) +4) För att finna den inversa Laplacetransformen använder vi formeln: L{tf(t)} = Av nämnarens form ser vi att det är lämpligt att pröva med f(t) lika med e 3t cos t eller e 3t sin t Med f(t) = e 3t cos t så blir enlig denna formel Laplacetansformen till te 3t cos t lika med d s+3 ds (s+3) +4 = (s+3) +4 + (s+3) 8 ((s+3) +4) = ((s+3) +4) + (s+3) +4 Av detta ser vi att 8 e 3t (sin t t cos t) har Laplacetransform (s+3) +4) Svar: Lösningen till begynnelsevärdeproblemet är 8 e 3t (sin t t cos t) [ ] 4 (p) En partikels läge bestäms av systemet X = X 5 3 [ ] Bestäm partikelns läge vid en godtycklig tidspunkt t då X() = Lösning: För att finna den allmänna lösningen till systemet med konstanta koefficienter finner vi först egenvärden och egenvektorer Den karaktäristkska ekvationen ges av λ det 5 3 λ =, dvs ( λ)( 3 λ) + 5 =, som förenklas till λ + λ + =, viken har två komplexa rötter λ = ± i, vilket också är egenvärdena till matrisen Vid komplexa rötter räcker det att se på egenvektorn till det ena

3 egenvärdet ex λ = + i Insättning av λ = + i ger matrisen i 5 i och en egenvektor uppfyller Vi ser att i 5 i e e = e e i = är en egenvektor Vi ovanstående egenvärde och egenvektor får vi en komplex lösning X (t) = e t (cos t + i sin t) = e t cos t i cos t + sin t + ie t sin t sin t cos t Sätter vi X lika med realdelen av X och X lika med imaginärdelen av X får vi två linjärt oberoentde lösningar och den alllmänna lösningen som beskriver en partikels läge kan skrivas X) = C X +C X, dvs X(t) = C e t cos t + C cos t + sin t e t sin t sin t cos t Sätter vi in startvärdet vid t = så får vi X() = Detta ger att C = och C = och vi får då X(t) = e t cos t + e t cos t + sin t = C + C sin t sin t cos t Svar: Partikelns läge vid godtycklig tidspunkt y är e t cos t + sin t cos t + 3 sin t = e t cos t + sin t cos t + 3 sin t 5 (p) Bestäm Fourierserien till den -periodiska funktionen f(x) = x +x, < x < Bestäm vidare Fourierserien värde för x = Lösning: Fourierserien på intervallet < x < kan skrivas a + X (a n cos(πnx) + b n sin(πnx)), n= där Z a n = f(x) cos(πnx)dx och Z b n = f(x) sin(πnx)dx Vi noterar att f(x) = på intervallet [, ] och att f(x) = x på intervallet [, ] Sätter vi in det i formeln för c n ovan så får vi a = int = x dx = ˆx För n > har vi Z a n = x cos(πnx) dx = x sin(πnx) Z sin(πnx) dx = inπ inπ x sin(πnx) + cos(πnx) nπ (nπ) = sin(πn) + cos(πn) nπ (nπ) cos (nπ) = (( )n )( (nπ) och Z b n = x sin(πnx) dx = x cos(πnx) Z + cos(πnx) dx = inπ inπ x cos(πnx) + sin(πnx) cos(πn) nπ (nπ) = + sin(πn) nπ (nπ) sin (nπ) = (( )n )( n π ( )n nπ Fourierserier blir därför Svar: + X «(( ) n ) n n= cos(πnx) ( )n π nπ sin(πnx),

4 6 (4p) Studera det icke-linjära systemet { dx dt = x(y + ), dt = x + y 4, genom att hitta alla kritiska punkter, bestämma deras typ (nod,sadelpunkt, spiral, centrum) och avgöra huruvida de är stabila eller instabila Lösning: Kritiska punkter där ( dx dt =, dt =, dvs där ( x(y + ) =, x + y 4 = Först ekvationen medför att x = och insatt i den andra ekvationen ger medför detta att y = Således är punkten [, ] den enda kritiska punkten Vi beräknar nu Jakobimatrisen, först i en godtycklig punkt (x, y): den blir y «+ xy x Sätter vi in den kritiska punkten (x, y) = (, ) får vi 5 Vi ser att egenvärdena är 5 och Detta medför att den kritiska punkten är en instabil nod Svar: Den enda kritiska punkten (, ) är en instabil nod «7 (4p) Lös den partiella differentialekvationen u t = 4 u x, i området < x < π, t >, med randvillkoren u(, t) = u(π, t) = och begynnelsevillkoren u(x, ) = sin x + 4 sin 4x och u t t= = Lösning: Vi ansätter först en separabel lösning u(x, t) = X(x)T (t) till den partiella differentialekvationen, och försöker sedan hitta en lösning som uppfyller de givna begynnelse och randvillkoren, genom att ta en superposition av sådana lösningar Insättning av den separabla lösningen i differentialekvationen ger: X(x)T (t) = 4X (x)t (t), vilket leder till separationen T (t) 4T (t) = X (x) = λ X(x) (undantaget de triviall lösningarna då X eller T är noll) Här är λ en konstant Detta leder till ekvationerna: ( X + λx = T + 4λT = där olika värden på konstanten λ ger olika separabla lösningar u λ (x, t) = X λ (x)t λ (t) Med randvilkoren u(, t) = u(π, t) = så får vi randvillkoren X() = X(π) = Detta leder till losningen X(x) = sin nx, där n är ett positivt heltal och λ = n (Detta förutsättes vara känt från erfarenhet från liknande problem, och behöver inte särkilt visas) Med lite förändring in indexseringen skriver kan vi nu skriva möjliga separabla lösningar: u n = sin nxt n(t), där T n uppfyller differentialekvationen T + 4n T = där n är ett positivt heltal Lösningarna till en sådan ekvation kan skrivas T n(t) = A n cos nt + B n sin nt Vi får u n(x, t) = A n sin nx cos nt + B n sin nx sin nt och med superposition får vi lösningen u(x, t) = X A n sin nx cos nt + B n sin nx sin nt n=,

5 För att anpassa till begynnelsevillkoren så deriverar vi också detta uttryck med avseende på t -variabeln: u t (x, t) = X na n sin nx sin nt + nb n sin nx cos nt n= Randvillkoret u t (x, ) = ger P n= nbn sin nx =,, vilket innebär att Bn = för alla n och att u(x, t) = P n= An sin nx cos nt Sätter vi in begynnelsvillkoret för u(x, ) så får vi u(x, ) = sin x + 4 sin 4x = P n= An sin nx, dvs att A = och A 4 = 4 samt att A n = för alla övriga n Lösningen blir då u(x, t) = sin x cos 4t + 4 sin 4x cos 8t Svar: u(x, t) = sin x cos 4t + 4 sin 4x cos 8t är en lösning till den partiella differentialekvationen med givna begynnelse- och randvillkor 8 (4p) Visa att funktionerna y (x) = x, y (x) = x ln x, y 3 (x) = 5x, y 4 (x) = x och y 5 (x) = x + x är lösningar till en linjär tredje ordningens homogen differentialekvation Bestäm en fundamentalmängd av lösningar till differentialekvationen Bestäm även den lösning som uppfyller villkoren y() =, y () = och y () = Lösning: Vi ser att lösningarna y och y är linjärt oberoende, y 3 är en multippel av y så vi väljer bort y 3 Vidare är y 4 inte en linjärkombination av y och y, och slutligen är y 5 en linjär kombination av y och y 4 Slutsats blir att y,y och y 4 är en maximal linjär kombination av funktioner bland givna funktioner Vi försöker nu finna en tredje ordningens linjär differentialekvartion som har y,y och y 4 som lösningar Dessa blir då en fundamentalmängd av lösningar till denna differentialekvation Vi ansätter en differentialekvation av tredje ordiningen y + a(x)y + b(x)y + c(x)y =, och försöker lösa ut de okända variabla koefficienterna a(x),b(x) och c(x) genom att sätta in lösningarna y,y och y 4 Vi har y = x, y =, y =, och y = vilket ger ekvationen b(x) + xc(x) = så vi ersätter b(x) med xc(x) i den ansatta differentialekvationen som blir y + a(x)y c(x)xy + c(x)y = Vi har y = x, y = x, y =, och y = vilket ger ekvationen a(x) x c(x) + x c(x) =, vilket ger a(x) = x c(x) som vi sätter in i den ansatta differentialekvation, som nu blir y + c(x)x y c(x)xy + c(x)y = Slutligen har vi y 4 = x ln x, y 4 = + ln x, y = x, och y = x vilket ger ekvationen x + c(x)x c(x)x( + ln x) + c(x)x ln x = Efter förenkling får vi x c(x)x =, dvs c(x) = x 3 och den ansatta differentialekvationen blir y + x y + x y x 3 y = eller om vi förlänger med x 3 x 3 y + x y + xy xy = Den allmänna lösningen till denna ekvation får vi genom linjärkombinationer av den fundamentala lösningsmängden {y, y, y 4 }: y = c x + c x + c 4 x ln x Vi väljer koefficienterna c, c och c 4 så att begynnelsevillkoren uppfylls: först deriverar vi lösningnen y: y = c + c x + c 4 ( + ln x), y = c + c 4 x och y = c 4 x Seda sätter vi in begynnelsevilkoren för x = och dä får vi 8 >< c + c =, c + c + c 4 =, >: c + c 4 = Vi subtraherar de två första ekvationerna och får c + c 4 = som subtraheras från den sista ekvationen: c = Då blir c = och c 4 = Svar: {y, y, y 4 } är en fundamental lösningsmängd till differentialekvationen x 3 y + x y +xy xy = Med givna beynnelsvillkor får vi lösningnen y = x + x ln x

6 9 (4p) Beståndet y(t), mätt i ton, av en viss fiskart i en viss sjö antas variera cyklisk (periodiskt) med tiden t, mätt i månader, enligt följande: y:s ändringshastighet ( som kan var både positiv och negativ) ör proportionell mot produkten av y och den cykliska faktorn cos(πt/6) På morgonen den 6 maj (väljes som t = ) är y = ton och den 6 augusti samma år är y = 3 ton Bestäm y(t) som en funktion av t Bestäm även de största och minsta värdena som y(t) antar och vid vilka tidpunkter som detta sker Lösning: Differnentialekvaionen blir Denna differentialekvation kan separeras (med undantag får den triviella lösningen y(t) = ) dt = k cos(πt/6) y u = cos(πt/6)dt Efter integration får vi ln y = 6k π sin(πt/6) + C vilket kan skrivas y = C e 6k π sin(πt/6) Den triviala lösningen är inkluderad i denna formel I modellen kan konstanten C inte vara negativ Med givna betingelser så är y() = och y(3) = 3 Sätter vi in detta så får vi = C e 6k π sin() = C och = C e 6k π sin( π ) = C e 6 k vilket medför att C = och e 6 k = 3 dvs 6 k = ln 3 Funktionen y(t) kan nu skrivas y(t) = e (ln 3) sin(πt/6) Notera att denna funktion är periodisk med perioden ett år Största vädet är när t = 6 + n, då är värdet y = 3, Minsta värde då t = 9 + N, då är värdet y = /3 Svar: Funktionen y(t) = e (ln 3) sin(πt/6) Största värde y(3) = 3 den 6 augusti, minsta värde y(9) <= /3 den 6 februari (4p) Låt y = f(t) vara en lösning till begynnelsevärdesproblemet y + by + cy =, t med begynnelsevillkoren y() = och y () = Låt g(t), t vara en given kontinuerlig funktion Visa att lösningen y = v(t) till begynnelsevärdetproblemet ges av y + by + cy = g(t), y() = och y () =, v(t) = f(t) + t f(u)g(t u)du Lösning: Lösningsstrategi: Vi ser först vilka villkor som Laplace transformen F (s) till f(t) uppfyller om f(t) är en lösning av begynnelsvärdeproblemet som ovan (med högerled ) Sedan använder vi Laplacetransformeren till att få begynnelsevärdeproblement för y ( med högerled g(t)) överfört till till en ekvation för dess Laplace transform Y (s) Slutligen visar vi att funktionen v(t) givet av formeln ovan har en Laplacetratransform V (s) sådan att insatt Y (s) = V (s) blir ekvationen för Y (s) uppfylld Slutsats blir då: Om Laplacetransformen Y (s) uppfyller villkoren så kommer också den inversa Laplcetransfornen y(t) = v(t) uppfylla det föreskrivna begynnelsvärdeproblemet Funktionen f(t) uppfyller differentialekvation f + bf + cf = med f() = och f () = Laplacetransformerar får vi s F (s) sf() f () + b(sf (s) f()) + cf (s) = Efter förenkling får vi F (s) = s + bs + c Om givna begynnelsvärdproblemet y +by +cy = g(t), y() = och y () = Laplacetransformeras erhålles s Y (s) sf() f () + b(sy (s) f()) + cy (s) = G(s), vilket efter förenkling blir Y (s) = + G(s) s + bs + c

7 Vi Laplacetransformerar nu funktionen v(t) som är gett av formeln Z t v(t) = f(t) + f(u)g(t u)du Laplacetransformerar vi denna formels så får vi Sätter vi in uttrycket för F (s) ovan dvs V (s) = F (s) + F (s)g(s) F (s) = s + bs + c så får vi V (s) = s + bs + c + s + bs + c G(s) = + G(s) s + bs + c Vi ser funktionen v(t) har en samma Laplacetransform som lösningen till det färeskrivna begynnelsvärdeproblemet ska ha Detta visa att v(t) är en sådan lösning Lycka till! Kompletteringsskrivningen för de nästan godkända (Fx, K): Tidspunkten meddelas senare Kompletteringsskrivningen blir den augusti kl 4-6 i sal F Lista över de som får komplettera kommer att finnas på studentexpeditionen Lösning:

= e 2x. Integrering ger ye 2x = e 2x /2 + C, vilket kan skrivas y = 1/2 + Ce 2x. Här är C en godtycklig konstant.

= e 2x. Integrering ger ye 2x = e 2x /2 + C, vilket kan skrivas y = 1/2 + Ce 2x. Här är C en godtycklig konstant. Lösningsförslag till Tentamen, SF1633, Differentialekvationer I den 19 december 216 kl 8: - 13: För godkänt (betyg E krävs tre godkända moduler från del I Varje moduluppgift består av tre frågor För att

Läs mer

Del I. Modul 1. Betrakta differentialekvationen

Del I. Modul 1. Betrakta differentialekvationen Lösningsförslag till Tentamen, SF1633, Differentialekvationer I den 24 oktober 2016 kl 8:00-13:00 För godkänt (betyg E) krävs tre godkända moduler från del I Varje moduluppgift består av tre frågor För

Läs mer

Lösning till tentamen i SF1633 Differentialekvationer I för BD, M och P, , kl

Lösning till tentamen i SF1633 Differentialekvationer I för BD, M och P, , kl KTH Matematik Bengt Ek och Olle Stormark. Lösning till tentamen i SF633 Differentialekvationer I för BD, M och P, 008 0 6, kl. 4.00 9.00. Hjälpmedel: BETA. Uppgifterna 5 motsvarar kursens fem moduler.

Läs mer

= y(0) för vilka lim y(t) är ändligt.

= y(0) för vilka lim y(t) är ändligt. Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF633 Differentialekvationer I och SF637 Differentialekvationer och transformer III Lördagen den 4 februari, kl 4-9 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa

Läs mer

= = i K = 0, K =

= = i K = 0, K = ösningsförslag till tentamensskrivning i SF1633, Differentialekvationer I Tisdagen den 14 augusti 212, kl 14-19 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar

Läs mer

Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633(5B1206).

Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633(5B1206). Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF633(5B6) Torsdagen den 3 oktober 8, kl 8-3 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang

Läs mer

1 dy. vilken kan skrivas (y + 3)(y 3) dx =1. Partialbråksuppdelning ger y y 3

1 dy. vilken kan skrivas (y + 3)(y 3) dx =1. Partialbråksuppdelning ger y y 3 Lösningsförslag till tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF137 Tisdagen den 11 januari 211, kl 14-19 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant

Läs mer

Tentamen SF1633, Differentialekvationer I, den 23 oktober 2017 kl

Tentamen SF1633, Differentialekvationer I, den 23 oktober 2017 kl Matematiska Institutionen, KTH Tentamen SF633, Differentialekvationer I, den 23 oktober 27 kl 8.- 3.. Examinator: Pär Kurlberg OBS: Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamensskrivningen. För full poäng krävs

Läs mer

KTH Matematik SF1633 Differentialekvationer I, för I1 Kontrollskrivning nr 2, Måndag den 31 mars 2008, kl Version: A Namn:... Personnr:...

KTH Matematik SF1633 Differentialekvationer I, för I1 Kontrollskrivning nr 2, Måndag den 31 mars 2008, kl Version: A Namn:... Personnr:... KTH Matematik SF1633 Differentialekvationer I, för I1 Kontrollskrivning nr 2, Måndag den 31 mars 2008, kl. 8.00-10.00 Version: A Namn:... Personnr:... Inga hjälpmedel är tillåtna. Kontrollskrivningen har

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 1)

Lösningsförslag till tentamen i SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 1) KTH, Matematik Maria Saprykina Lösningsförslag till tentamen i SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 1) 1 a). Lös ekvationen 3p. 3y 2 y +16x = 2xy 3. b). Finn en lösning som är begränsad

Läs mer

= 1, fallet x > 0 behandlas pga villkoret. x:x > 1

= 1, fallet x > 0 behandlas pga villkoret. x:x > 1 Lösningsförslag till tentamensskrivning i Diff & Trans I, 5B00 Torsdagen den 0 januari 00, kl 400-900 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och

Läs mer

SF1633, Differentialekvationer I Tentamen, torsdagen den 7 januari Lösningsförslag. Del I

SF1633, Differentialekvationer I Tentamen, torsdagen den 7 januari Lösningsförslag. Del I Institutionen för matematik, KTH Serguei Shimorin SF6, Differentialekvationer I Tentamen, torsdagen den 7 januari 26 Lösningsförslag Del I Moduluppgift En liter av lösningen som innehåller 2 gram av kemiska

Läs mer

För startpopulationer lika med de stationära lösningarna kommer populationerna att förbli konstant.

För startpopulationer lika med de stationära lösningarna kommer populationerna att förbli konstant. Lösningsförslag till tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF633(5B6) Tisdagen den 6 augusti, kl -9 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar

Läs mer

Institutionen för matematik KTH. Tentamensskrivning, , kl B1210 och 5B1230 Matematik IV, för B, M, och I.

Institutionen för matematik KTH. Tentamensskrivning, , kl B1210 och 5B1230 Matematik IV, för B, M, och I. Institutionen för matematik KTH Tentamensskrivning, 23--9, kl 4 9 5B2 och 5B23 Matematik IV, för B, M, och I Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook För godkänt betyg 3 krävs 7 poäng, medan för betyg 4

Läs mer

IV, SF1636(5B1210,5B1230).

IV, SF1636(5B1210,5B1230). Lösningar till tentamensskrivning i Matematik I, F636(5B,5B3) Tisdagen den 9 augusti 8, kl 4-9 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang

Läs mer

Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633(5B1206). Webbaserad kurs i differentialekvationer I, SF1656.

Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633(5B1206). Webbaserad kurs i differentialekvationer I, SF1656. Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633(5B1206) Webbaserad kurs i differentialekvationer I, SF1656 Torsdagen den 8 januari 2009, kl 1400-1900 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa

Läs mer

KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633.

KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633. KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633. Måndagen den 17 oktober 11, kl 8-13. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar

Läs mer

SVAR: Det är modell 1 som är rimlig för en avsvalningsprocess. Föremålets temperatur efter lång tid är 20 grader Celsius.

SVAR: Det är modell 1 som är rimlig för en avsvalningsprocess. Föremålets temperatur efter lång tid är 20 grader Celsius. Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF633 Differentialekvationer I Onsdagen den maj 03, kl 0800-300 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i SF1683 och SF1629 (del 1) 18 december xy = y2 +1

Lösningsförslag till tentamen i SF1683 och SF1629 (del 1) 18 december xy = y2 +1 KTH, Matematik Maria Saprykina Lösningsförslag till tentamen i SF1683 och SF1629 (del 1) 18 december 2017 Tentamen består av sex uppgifter där vardera uppgift ger maximalt fyra poäng. Preliminära betygsgränser:

Läs mer

} + t { z t -1 - z t (16-8)t t = 4. d dt. (5 + t) da dt. {(5 + t)a} = 4(5 + t) + A = 4(5 + t),

} + t { z t -1 - z t (16-8)t t = 4. d dt. (5 + t) da dt. {(5 + t)a} = 4(5 + t) + A = 4(5 + t), Tentamensskrivning i Matematik IV, 5B110 Måndagen den 1 oktober 005, kl 1400-1900 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang är lätta

Läs mer

, x > 0. = sinx. Integrera map x : x 3 y = cosx + C. 1 cosx x 3. = kn där k är. k = 1 22 ln 1 2 = 1 22 ln2, N(t) = N 0 e t. 2 t 32 N 1.

, x > 0. = sinx. Integrera map x : x 3 y = cosx + C. 1 cosx x 3. = kn där k är. k = 1 22 ln 1 2 = 1 22 ln2, N(t) = N 0 e t. 2 t 32 N 1. Lösningsförslag till tentamensskrivning i Diff & Trans I, 5B Lördagen den januari, kl 9-4 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang är

Läs mer

y + 1 y + x 1 = 2x 1 z 1 dy = ln z 1 = x 2 + c z 1 = e x2 +c z 1 = Ce x2 z = Ce x Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen

y + 1 y + x 1 = 2x 1 z 1 dy = ln z 1 = x 2 + c z 1 = e x2 +c z 1 = Ce x2 z = Ce x Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Vera Djordjevic PROV I MATEMATIK Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer 2007-10-12 Skrivtid: 9-14. Tillåtna hjälpmedel: Mathematics Handbook

Läs mer

Lösningsförslag till Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 1) 24 oktober 2014 kl 8:00-13:00.

Lösningsförslag till Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 1) 24 oktober 2014 kl 8:00-13:00. Lösningsförslag till Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 1) 24 oktober 2014 kl 8:00-13:00. Tentamen består av åtta uppgifter där vardera uppgift ger maximalt fyra poäng. Bonus

Läs mer

KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF1637.

KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF1637. KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF637. Måndagen den 7 oktober, kl 8-3. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att

Läs mer

y(0) = e + C e 1 = 1

y(0) = e + C e 1 = 1 KTH-matematik Tentamensskrivning, 006-01-14, kl. 14.00 19.00. 5B106 Differentialekvationer I, för BDMP. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. För godkänt betyg (3) krävs minst 17 poäng, för betyg 4 krävs

Läs mer

ÖVN 2 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF1683. Inofficiella mål

ÖVN 2 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF1683. Inofficiella mål ÖVN 2 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF1683 KARL JONSSON Nyckelord och innehåll Andra ordningens linjära differentialekvationer Homogena ekvationen Fundamental lösningsmängd, y 1 (t),

Läs mer

Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF1633 Differentialekvationer I. Tisdagen den 7 januari 2014, kl

Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF1633 Differentialekvationer I. Tisdagen den 7 januari 2014, kl Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF1633 Differentialekvationer I Tisdagen den 7 januari 14, kl 8-13 Del 1 Modul 1 Befolkningen i en liten stad växer med en hastighet som är proportionell mot befolkningsmängden

Läs mer

A dt = 5 2 da dt + A 100 =

A dt = 5 2 da dt + A 100 = Tentamensskrivning i Matematik IV, F1636(5B11,5B13) Tisdagen den 13 november 7, kl 14-19 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang är

Läs mer

(2xy + 1) dx + (3x 2 + 2x y ) dy = 0.

(2xy + 1) dx + (3x 2 + 2x y ) dy = 0. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Marko Djordjevic Prov i matematik Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer, 2 poäng 2006-03-06 Skrivtid: 9.00 1.00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon,

Läs mer

Rita även upp grafen till Fourierseriens summa på intervallet [ 2π, 3π], samt ange summans värde i punkterna π, 0, π, 2π. (5) S(t) = c n e int,

Rita även upp grafen till Fourierseriens summa på intervallet [ 2π, 3π], samt ange summans värde i punkterna π, 0, π, 2π. (5) S(t) = c n e int, Institutionen för matematik KTH Tentamensskrivning, 003-08-5, kl. 14.00 19.00. 5B10/ Diff och Trans del, för F och T. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. För godkänt betyg 3) krävs 18 poäng, medan

Läs mer

(4 2) vilket ger t f. dy och X = 1 =

(4 2) vilket ger t f. dy och X = 1 = Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF633 Differentialekvationer I. Torsdagen den 3 maj, kl 8-3. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och

Läs mer

1. Beräkna volymen av det område som begränsas av paraboloiden z = 4 x 2 y 2 och xy-planet. Lösning: Volymen erhålles som V = dxdydz.

1. Beräkna volymen av det område som begränsas av paraboloiden z = 4 x 2 y 2 och xy-planet. Lösning: Volymen erhålles som V = dxdydz. Lösningsförslag till tentamensskrivning i Matematik IV, F636(5B0,5B30). Tisdagen den januari 0, kl 400-900. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar

Läs mer

Tentamen i matematik. f(x) = ln(ln(x)),

Tentamen i matematik. f(x) = ln(ln(x)), Lösningsförslag Högskolan i Skövde (SK, JS) Tentamen i matematik Kurs: MA52G Matematisk Analys MA23G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 203-05- kl 4.30-9.30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver

Läs mer

Lösningar till tentamen i Transformmetoder okt 2007

Lösningar till tentamen i Transformmetoder okt 2007 Lösningar till tentamen i Transformmetoder okt 7. Låt Y (s beteckna Laplacetransformen till funktionen y. Laplacetransformering av den givna ekvationen ger: varav följer att. (a För s > a är Y (s + s Y

Läs mer

1. (4p) Para ihop följande ekvationer med deras riktingsfält. 1. y = 2 + x y 2. y = 2y + x 2 e 2x 3. y = e x + 2y 4. y = 2 sin(x) y

1. (4p) Para ihop följande ekvationer med deras riktingsfält. 1. y = 2 + x y 2. y = 2y + x 2 e 2x 3. y = e x + 2y 4. y = 2 sin(x) y 1 Matematiska Institutionen, KTH Tentamen SF1633, Differentialekvationer I, den 18 december 2017 kl 08.00-13.00. Examinator: Pär Kurlberg. Betygsgränser: A: 85%. B: 75%. C: 65%. D: 55%. E: 45%. Fx: 42%.

Läs mer

Rita även grafen till Fourierserien på intervallet [ 2π, 4π]. (5) 1 + cos(2t),

Rita även grafen till Fourierserien på intervallet [ 2π, 4π]. (5) 1 + cos(2t), Institutionen för matematik KTH Tentamensskrivning, 24-1-13, kl. 14. 19.. 5B122/2 Diff och Trans 2 del 2, för F, E, T. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. För godkänt betyg 3 krävs 18 poäng, medan

Läs mer

1+v(0)kt. + kt = v(0) . Detta ger sträckan. x(t) = x(0) + v(0) = x(0) + 1 k ln( 1 + v(0)kt ).

1+v(0)kt. + kt = v(0) . Detta ger sträckan. x(t) = x(0) + v(0) = x(0) + 1 k ln( 1 + v(0)kt ). . (3 poäng) Antag att en partikel rör sig i ett medium där friktionskraften är proportionell mot kvadraten av hastigheten v(t) R så att dv(t) = k ( v(t) ), t > för en konstant k >. Bestäm v(t) som funktion

Läs mer

x(t) I elimeringsmetoden deriverar vi den första ekvationen och sätter in x 2(t) från den andra ekvationen:

x(t) I elimeringsmetoden deriverar vi den första ekvationen och sätter in x 2(t) från den andra ekvationen: Differentialekvationer II Modellsvar: Räkneövning 6 1. Lös det icke-homogena linjära DE-systemet ( ( 0 e x t (t = x(t + 1 3 e t med elimineringsmetoden. Lösning: den explicita formen av DE-systemet är

Läs mer

SF1635, Signaler och system I

SF1635, Signaler och system I SF65, Signaler och system I Tentamen tisdagen 4--4, kl 8 Hjälpmedel: BETA Mathematics Handbook. Formelsamling i Signalbehandling rosa), Formelsamling för Kursen SF65 ljusgrön). Obs : Obs : Obs : Obs 4:

Läs mer

(y 2 xy) dx + x 2 dy = 0 y(e) = e. = 2x + y y = 2x + 3y 2e 3t, = (x 2)(y 1) y = xy 4. = x 5 y 3 y = 2x y 3.

(y 2 xy) dx + x 2 dy = 0 y(e) = e. = 2x + y y = 2x + 3y 2e 3t, = (x 2)(y 1) y = xy 4. = x 5 y 3 y = 2x y 3. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Pepe Winkler tel. 018-471 2 89 Prov i matematik Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer, 2 poäng 2005-01-10 Skrivtid: 8.00 1.00. Hjälpmedel:

Läs mer

Lösningsförslag, tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del 1, för CTFYS2 och CMEDT3, SF1629, den 19 oktober 2011, kl. 8:00 13:00.

Lösningsförslag, tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del 1, för CTFYS2 och CMEDT3, SF1629, den 19 oktober 2011, kl. 8:00 13:00. Lösningsförslag, tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del, för CTFYS2 och CMEDT3, SF629, den 9 oktober 20, kl. 8:00 3:00 av 8 3 poäng. Svar: i. sant, ii. falskt, iii. sant, iv. sant, v.

Läs mer

1 x dx Eftersom integrationskonstanten i (3) är irrelevant, kan vi använda oss av 1/x som integrerande faktor. Låt oss beräkna

1 x dx Eftersom integrationskonstanten i (3) är irrelevant, kan vi använda oss av 1/x som integrerande faktor. Låt oss beräkna Lösningsförslag, Tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del, för CTFYS2 och CMEDT3, SF629, den 30 maj 20, kl 8:00 3:00 Svar, uppgift : i sant, ii sant, iii falskt, iv sant, v falskt, vi sant,

Läs mer

ÚÚ dxdy = ( 4 - x 2 - y 2 È Î

ÚÚ dxdy = ( 4 - x 2 - y 2 È Î Lösningsförslag till tentamensskrivning i Matematik IV, 5B0 Måndagen den 0 oktober 00, kl 400-900 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang

Läs mer

Preliminärt lösningsförslag till del I, v1.0

Preliminärt lösningsförslag till del I, v1.0 Preinärt lösningsförslag till del I, v1. Högskolan i Skövde SK) Tentamen i matematik Kurs: MA152G Matematisk Analys MA123G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 215-8-18 kl 8.3-13.3 Hjälpmedel

Läs mer

= a - bp(t), dp dt. = ap - bp 2. = 5000P - P 2. = 5000P dt

= a - bp(t), dp dt. = ap - bp 2. = 5000P - P 2. = 5000P dt Tentamensskrivning i Matematik IV, 5B0. Onsdagen den 0 oktober 004, kl 400-900. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar och resonemang är lätta att

Läs mer

dt = x 2 + 4y 1 typ(nod, sadelpunkt, spiral, centrum) och avgöra huruvida de är stabila eller instabila. Lösning.

dt = x 2 + 4y 1 typ(nod, sadelpunkt, spiral, centrum) och avgöra huruvida de är stabila eller instabila. Lösning. Lösningsförslag till tentamenssrivning i SF633 Differentialevationer I Måndagen den 5 otober 0, l 0800-300 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handboo Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräningar och

Läs mer

dy dx = ex 2y 2x e y.

dy dx = ex 2y 2x e y. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Pepe Winkler tel. 018-471 3 89 Prov i matematik Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer, poäng 005-04-04 Skrivtid: 14 19. Hjälpmedel: Skrivdon,

Läs mer

v0.2, Högskolan i Skövde Tentamen i matematik

v0.2, Högskolan i Skövde Tentamen i matematik v0., 08-03-3 Högskolan i Skövde Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 08-0-03 kl 4:30-9:30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver bifogat formelblad.

Läs mer

Studietips inför kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23

Studietips inför kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23 Studietips inför kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23 Lämplig ordning på sammanfattande studier inom denna kurs: Inled med att grundligt studera föreläsningsanteckningarna Därefter läs tillhörande

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A SF165 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 15-4-7 DEL A 1. Låt f(x) = arcsin x + 1 x. A. Bestäm definitionsmängden till funktionen f. B. Bestäm funktionens största och minsta värde. (Om du har

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Pepe Winkler tel

UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Pepe Winkler tel UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Pepe Winkler tel. 018-471 32 89 Prov i matematik Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer, 2 poäng 2005-10-10 Skrivtid: 9.00 14.00. Hjälpmedel:

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Sammanfattning av föreläsningarna 11-14, 16/11-28/

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Sammanfattning av föreläsningarna 11-14, 16/11-28/ Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf Transformmetoder, 5 hp gy, IT, W, X 2011-10-26 Sammanfattning av föreläsningarna 11-14, 16/11-28/11 2012. Här lär vi oss använda transformer för att

Läs mer

SF1635, Signaler och system I

SF1635, Signaler och system I SF635, Signaler och system I Tentamen tisdagen 0--, kl 4 00 9 00 Hjälpmedel: BETA Mathematics Handbook Räknedosa utan program Formelsamling i Signalbehandling (rosa), Formelsamling för Kursen SF635 (ljusgrön)

Läs mer

Tentamen i matematik. f(x) = 1 + e x.

Tentamen i matematik. f(x) = 1 + e x. Lösningsförslag Högskolan i Skövde (SK, JS) Tentamen i matematik Kurs: MA52G Matematisk Analys MA23G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 202-03-23 kl 4.30-9.30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver

Läs mer

Lösningsförslag, Tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del 2, för CTFYS2 och CMEDT3, SF1629, den 9 juni 2011, kl.

Lösningsförslag, Tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del 2, för CTFYS2 och CMEDT3, SF1629, den 9 juni 2011, kl. Lösningsförslag, Tentamen, Differentialekvationer och transformer II, del 2, för CTFYS2 och CMEDT3, SF629, den 9 juni 2, kl. 8: 3: Uppgift (av 8 (5 poäng. i. sant, ii. falskt, iii. falskt, iv. sant, v.

Läs mer

Lösningsförslag obs. preliminärt, reservation för fel

Lösningsförslag obs. preliminärt, reservation för fel Lösningsförslag obs. preliminärt, reservation för fel v0.6, 4 april 04 Högskolan i Skövde (SK, JS) Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk Analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag:

Läs mer

AB2.8: Laplacetransformation av derivator och integraler. Differentialekvationer

AB2.8: Laplacetransformation av derivator och integraler. Differentialekvationer AB2.8: Laplacetransformation av derivator och integraler. Differentialekvationer Laplacetransformen som an analytisk funktion SATS 1 Om Laplaceintegralen F (s) = L (f) = e st f(t)dt är konvergent för s

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys Tentamen Lördagen den 11 januari, 2014

SF1625 Envariabelanalys Tentamen Lördagen den 11 januari, 2014 SF65 Envariabelanalys Tentamen Lördagen den januari, 04 Skrivtid: 9:00-4:00 Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Bengt Ek, Maria Saprykina Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra

Läs mer

Institutionen för matematik KTH. Tentamensskrivning, , kl B1202/2 Diff och Trans 2 del 2, för F och T.

Institutionen för matematik KTH. Tentamensskrivning, , kl B1202/2 Diff och Trans 2 del 2, för F och T. Institutionen för matematik KTH Tentamensskrivning, 3-5-6, kl. 14. 19.. 5B1/ Diff och Trans del, för F och T. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. För godkänt betyg 3 krävs 18 poäng, medan för betyg

Läs mer

Veckans teman. Repetition av ordinära differentialekvationer ZC 1, 2.1-3, 4.1-6, 7.4-6, 8.1-3

Veckans teman. Repetition av ordinära differentialekvationer ZC 1, 2.1-3, 4.1-6, 7.4-6, 8.1-3 Veckans teman Repetition av ordinära differentialekvationer ZC 1, 2.1-3, 4.1-6, 7.4-6, 8.1-3 Ekvationstyper Första ordningen Separabla Högre ordning System Autonoma Linjära med konstanta koefficienter

Läs mer

Kontrollskrivning KS1T

Kontrollskrivning KS1T Kontrollskrivning KS1T Matematik 2 Kurskod HF100 Skrivtid 8:15-11:15 måndagen 9 februari 2009 Tentamen består av 4 sidor Hjälpmedel: Utdelat formelblad. Räknedosa. Formelsamling Korrekt löst uppgift ger

Läs mer

BEGREPPSMÄSSIGA PROBLEM

BEGREPPSMÄSSIGA PROBLEM BEGREPPSMÄSSIGA PROBLEM Större delen av de rekommenderade uppgifterna i boken är beräkningsuppgifter. Det är emellertid även viktigt att utveckla en begreppsmässig förståelse för materialet. Syftet med

Läs mer

Lösningsförslag, preliminär version 0.1, 23 januari 2018

Lösningsförslag, preliminär version 0.1, 23 januari 2018 Lösningsförslag, preinär version 0., 3 januari 08 Högskolan i Skövde Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 08-0-03 kl 4:30-9:30 Hjälpmedel

Läs mer

x + 9y Skissa sedan för t 0 de två lösningskurvor som börjar i punkterna med koordinaterna

x + 9y Skissa sedan för t 0 de två lösningskurvor som börjar i punkterna med koordinaterna MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA134 Differentialekvationer och transformmetoder

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 214-1-24 DEL A 1. Låt f(x) = e x sin x. A. Bestäm alla kritiska (stationära) punkter till funktionen f. B. Avgör vilka av de kritiska punkterna som

Läs mer

d dx xy ( ) = y 2 x, som uppfyller villkoret y(1) = 1. x, 0 x<1, y(0) = 0. Bestäm även y( 2)., y(0) = 0 har entydig lösning.

d dx xy ( ) = y 2 x, som uppfyller villkoret y(1) = 1. x, 0 x<1, y(0) = 0. Bestäm även y( 2)., y(0) = 0 har entydig lösning. Bestäm den lösning till differentialekvationen Ange även lösningens eistensintervall SF6 Differentialekvationer I MODULUPPGIFTER Första ordningens differentialekvationer med modeller d d y ( ) = y 2, som

Läs mer

Sammanfattning av ordinära differentialekvationer

Sammanfattning av ordinära differentialekvationer Sammanfattning av ordinära differentialekvationer Joakim Edsjö 1 Institutionen för teoretisk fysik, Uppsala Universitet Telefon: 018-18 32 50 eller 018-18 76 30 19 februari 1995 1 Första ordningens differentialekvationer

Läs mer

TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer

TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer Johan Thim 0 januari 207 Introduktion En differentialekvation (DE) i en variabel är en ekvation som innehåller både

Läs mer

Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 2) 10 januari 2017 kl. 14:00-19:00. a+bx e x 2 dx

Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 2) 10 januari 2017 kl. 14:00-19:00. a+bx e x 2 dx KTH, Matematik Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 2) 10 januari 2017 kl. 14:00-19:00 Tentamen består av åtta uppgifter där vardera uppgift ger maximalt fyra poäng. Preliminära

Läs mer

Institutionen för Matematik TENTAMEN I LINJÄR ALGEBRA OCH NUMERISK ANALYS F1, TMA671 2009-01-16. DAG: Fredag 16 januari 2009 TID: 14.00-18.

Institutionen för Matematik TENTAMEN I LINJÄR ALGEBRA OCH NUMERISK ANALYS F1, TMA671 2009-01-16. DAG: Fredag 16 januari 2009 TID: 14.00-18. Institutionen för Matematik Göteborg TENTAMEN I LINJÄR ALGEBRA OCH NUMERISK ANALYS F, TMA67 9--6 DAG: Fredag 6 januari 9 TID: 4. - 8. SAL: V Ansvarig: Ivar Gustafsson, tel: 77 94 Förfrågningar: Ivar Gustafsson

Läs mer

= x 2 - x, x (0) = x dt. dx dt = 1. x 0 - (x 0-1)e t och för t 0 = ln x 0

= x 2 - x, x (0) = x dt. dx dt = 1. x 0 - (x 0-1)e t och för t 0 = ln x 0 Lösningsförslag till tentamensskrivning i Diff & Trans I, 5B och Diff & Trans I, LV, 5B Tisdagen den 3 januari 4, kl 4-9 Hjälmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna å ett sådant sätt att

Läs mer

Högskolan i Skövde (SK, YW) Svensk version Tentamen i matematik

Högskolan i Skövde (SK, YW) Svensk version Tentamen i matematik Högskolan i Skövde (SK, YW) Svensk version Tentamen i matematik Kurs: MA52G Matematisk Analys MA23G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 2-5-5 kl 8.3-3.3 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

Studietips info r kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23

Studietips info r kommande tentamen TEN1 inom kursen TNIU23 Studietips info r kommande tentamen TEN inom kursen TNIU3 Lämplig ordning på sammanfattande studier inom denna kurs: Inled med att grundligt studera föreläsningsanteckningarna Därefter läs tillhörande

Läs mer

Lösningsförslag v1.1. Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik

Lösningsförslag v1.1. Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag v1.1 Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik Kurs: MA15G Matematisk Analys MA13G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 1-8-8 kl 8.3-13.3 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel

Läs mer

ÖVN 6 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF Nyckelord och innehåll. a n (x x 0 ) n.

ÖVN 6 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF Nyckelord och innehåll. a n (x x 0 ) n. ÖVN 6 - DIFFERENTIALEKVATIONER OCH TRANSFORMMETODER - SF683 HTTP://KARLJODIFFTRANS.WORDPRESS.COM KARL JONSSON Nyckelord och innehåll Potensserielösningar Analytiska funktioner Konvergensradie Rot- och

Läs mer

Partiella differentialekvationer och randvärdesproblem Separabla PDE Klassiska ekvationer och randvärdesproblem

Partiella differentialekvationer och randvärdesproblem Separabla PDE Klassiska ekvationer och randvärdesproblem Partiella differentialekvationer och randvärdesroblem. 12.1. Searabla PDE 12.2. Klassiska ekvationer och randvärdesroblem. 12.3. Värmeledningsekvationen. 12.4. Vågekvationen. 12.5. alace ekvation. Variabelsearation.

Läs mer

= ye xy y = xye xy. Konstruera även fasporträttet med angivande av riktningen på banorna. 5. Lös systemet x

= ye xy y = xye xy. Konstruera även fasporträttet med angivande av riktningen på banorna. 5. Lös systemet x Uppsala Universitet Matematiska institutionen Anders Källström Prov i matematik Ordinära differentialekvationer F,Q,W,IT Civilingenjörsutbildningen 1996-6-7 Skrivtid: 15. 21.. Varje problem ger högst 5

Läs mer

Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag till del I

Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag till del I Högskolan i Skövde (SK, JS) Svensk version Tentamen i matematik Lösningsförslag till del I Kurs: MA15G Matematisk Analys MA13G Matematisk analys för ingenjörer MA71A Matematik för lärare C, delkurs Matematisk

Läs mer

Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx).

Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx). TENTAMEN 17 dec 010 Moment: TEN (Analys), 4 hp, skriftlig tentamen Kurser: Analys och linjär algebra, HF1008 (Program: Elektroteknik), lärare: Inge Jovik, Linjär algebra och analys, HF1006 (Program: Datateknik),

Läs mer

6. Temperaturen u(x) i positionen x av en stav uppfyller värmeledningsekvationen. u (x) + u(x) = f(x), 0 x 2, u(0) = 0 u(2) = 1,

6. Temperaturen u(x) i positionen x av en stav uppfyller värmeledningsekvationen. u (x) + u(x) = f(x), 0 x 2, u(0) = 0 u(2) = 1, Institutionen för Matematik, KTH Tentamen del 2 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SF1523 8.-11. 18/8 217 Formelsamlingen BETA är tillåtet hjälpmedel men ej miniräknare. Råd för

Läs mer

Linjära differentialekvationer av andra ordningen

Linjära differentialekvationer av andra ordningen Linjära differentialekvationer av andra ordningen Matematik Breddning 3.2 Definition: En differentialekvation av typen y (x) + a(x)y (x) + b(x)y(x) = h(x) (1) där a(x), b(x) och h(x) är givna kontinuerliga

Läs mer

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 12 januari 2016

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 12 januari 2016 Institutionen för matematik SF626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 2 januari 26 Skrivtid: 8:-3: Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Mats Boij Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger

Läs mer

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIAL EKVATIONER i) En differentialekvation

Läs mer

y = sin 2 (x y + 1) på formen µ(x, y) = (xy) k, där k Z. Bestäm den lösning till ekvationen som uppfyler begynnelsevillkoret y(1) = 1.

y = sin 2 (x y + 1) på formen µ(x, y) = (xy) k, där k Z. Bestäm den lösning till ekvationen som uppfyler begynnelsevillkoret y(1) = 1. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Pepe Winkler tel. 08-47 32 89 Prov i matematik Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer, 2 poäng 2005-2-4 Skrivtid: 5.00 20.00. Hjälpmedel:

Läs mer

u(x) + xv(x) = 0 2u(x) + 3xv(x) = sin(x) xxx egentliga uppgifter xxx 1. Sök alla lösningar till den homogena differentialekvationen

u(x) + xv(x) = 0 2u(x) + 3xv(x) = sin(x) xxx egentliga uppgifter xxx 1. Sök alla lösningar till den homogena differentialekvationen Differentialekvationer I Modellsvar till räkneövning 6 Den frivilliga uppgiften U1 påminner om nyttiga kunskaper, och räknas inte för extrapoäng (fråga vid behov). U1. Lös funktionerna u(x) och v(x) från

Läs mer

Program: DATA, ELEKTRO

Program: DATA, ELEKTRO Program: DATA, ELEKTRO TENTAMEN Datum: 0 aug 007 Kurser: MATEMATIK OCH MAT STATISTIK 6H3000, 6L3000, MATEMATIK 6H30 TEN (Differential ekvationer, komplea tal) Skrivtid: 3:5-7:5 Lärare: Armin Halilovic

Läs mer

Prov i Matematik Prog: NV, Lär., fristående Analys MN UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Michael Melgaard, tel

Prov i Matematik Prog: NV, Lär., fristående Analys MN UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Michael Melgaard, tel UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Michael Melgaard, tel 070 4 4075 Prov i Matematik Prog: NV, Lär., fristående Analys MN 006-05-4 Skrivtid: 5 0. Hjälpmedel: Skrivdon. Lösningarna skall åtföljas

Läs mer

Teori för linjära ordinära differentialkvationer med konstanta koefficienter

Teori för linjära ordinära differentialkvationer med konstanta koefficienter Institutionen för Matematik SF1625 Envariabelanalys Läsåret 2016/2017 Teori för linjära ordinära differentialkvationer med konstanta koefficienter 1. FÖRSTA ORDNINGEN Homogena fallet. En homogen linjär

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 215-1-27 DEL A 4 1. Betrakta funktionen f som ges av f(x) = 1 + x + (x 2). 2 A. Bestäm definitionsmängden till f. B. Bestäm alla intervall där f är

Läs mer

2x 2 3x 2 4x 2 5x 2. lim. Lösning. Detta är ett gränsvärde av typen

2x 2 3x 2 4x 2 5x 2. lim. Lösning. Detta är ett gränsvärde av typen Institutionen för matematik, KTH Mattias Dahl 5B, Dierential- och integralkalkyl I, del, för TIMEH2 Tentamen, tisdag 29 mars 25 kl.9.. Svara med motivering och mellanräkningar. Tillåtet hjälpmedel är formelsamlingen

Läs mer

10.1 Linjära första ordningens differentialekvationer

10.1 Linjära första ordningens differentialekvationer 10.1 Linjära första ordningens differentialekvationer Här ska vi studera linjära första ordningens differentialekvationer som kan skrivas y (x) + g(x)y(x) = h(x) Om g(x) har en primitiv funktion G(x) så

Läs mer

Kurs 5B1200, Sammanfattningar av lektioner för M2 läsåret 1998/99. Björn Gustafsson

Kurs 5B1200, Sammanfattningar av lektioner för M2 läsåret 1998/99. Björn Gustafsson Kurs 5B1200, Sammanfattningar av lektioner för M2 läsåret 1998/99. Björn Gustafsson Lektion 1 En separabel differentialekvation är en som kan skrivas på formen f(x)dx = g(y)dy. Lösningar på implicit form

Läs mer

Tentamen i Matematisk analys MVE045, Lösningsförslag

Tentamen i Matematisk analys MVE045, Lösningsförslag Tentamen i Matematisk analys MVE5 26-8-23 Lösningsförslag Kl. 8.3 2.3. Tillåtna hjälpmedel: Mathematics handbook for science and engineering (BE- TA) eller CRC Standard Mathematical Tables. Indexeringar

Läs mer

TENTAMEN HF1006 och HF1008

TENTAMEN HF1006 och HF1008 TENTAMEN HF006 och HF008 Datum TEN jan 06 Tid 5-75 Analys och linjär algebra, HF008 (Medicinsk teknik), lärare: Inge Jovik Analys och linjär algebra, HF008 (Elektroteknik), lärare: Marina Arakelyan Linjär

Läs mer

Dagens teman. Linjära ODE-system av ordning 1:

Dagens teman. Linjära ODE-system av ordning 1: Dagens teman Linjära ODE-system av ordning 1: Egenvärdesmetoden. Lösning av homogena system x 1 (t) = a 11 x 1 (t) + + a 1n x n (t) x 2 (t) = a 21 x 1 (t) + + a 2n x n (t) x n (t) = a n1 x 1 (t) + + a

Läs mer

Fouriers metod, egenfunktionsutvecklingar.

Fouriers metod, egenfunktionsutvecklingar. Vårterminen 2002 KONTINUERLIGA SYSTEM, några viktiga begrepp och metoder i kap 3 och H (partiellt) Fouriers metod, egenfunktionsutvecklingar Värmeledning i en begränsad stav med variabelseparation Problem:

Läs mer

Institutionen för Matematik, KTH Lösningar till tentamen i Analys i en variabel för I och K (SF1644) 1/ e x h. (sin x) 2 1 cos x.

Institutionen för Matematik, KTH Lösningar till tentamen i Analys i en variabel för I och K (SF1644) 1/ e x h. (sin x) 2 1 cos x. Institutionen för Matematik, KTH Lösningar till tentamen i Analys i en variabel för I och K (SF644) /6 29. Bestäm med derivatans definition d dx ex. Derivatans definition är f (x) = lim h h ( f(x + h)

Läs mer

Tentamen, Matematik påbyggnadskurs, 5B1304 fredag 20/ kl

Tentamen, Matematik påbyggnadskurs, 5B1304 fredag 20/ kl Institutionen för Matematik KTH Mattias Dahl Tentamen, Matematik påbyggnadskurs, 5B134 fredag /8 4 kl. 14. 19. Lösningar 1. Lös differentialekvationen x 3 y + x y xy + y x 3 ln x, x >. Lösning: Motsvarande

Läs mer

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP

DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER i) En differentialekvation

Läs mer

Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 2) 11 april 2017 kl. 8:00-13:00

Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 2) 11 april 2017 kl. 8:00-13:00 KTH, Matematik Tentamen, SF1629, Differentialekvationer och Transformer II (del 2) 11 april 2017 kl. 8:00-13:00 Tentamen består av åtta uppgifter där vardera uppgift ger maximalt fyra poäng. Preliminära

Läs mer