Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund Datum Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 Olle Ytterberg, kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun, hälsade de omkring 50 personer som kommit till medborgarhuset välkomna. I publiken fanns även representanter från de närliggande kommunerna, bland annat Köping, Kungsör och Västerås och representanter från näringslivet. Även de medverkande, infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, samt företrädarna för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor, hälsades välkomna. Representerade på plats var även företrädare för TIMpendlarna, en pendlarförening som bevakar frågor som rör Mälarbanan mellan Västerås-Stockholm. Hur fungerar kollektivtrafiken i Mälardalen? Olle Ytterberg började med att berätta att pendlingen i Arboga är av stor betydelse. Närmare 40 procent av den arbetsföra befolkningen i Arboga arbetspendlar ut. Av de som arbetar i Arboga är drygt 30 procent inpendlare. Omkring hälften av resorna till och från Arboga görs över en länsgräns. Regionen har också investerat omkring 100 miljoner i infrastruktur. Det har dessvärre inte inneburit några förbättringar utan restiden till Stockholm har ökat på Svealandsbanan, tidtabellen har blivit glesare och tågen är allt oftare inställda tåg eller överfulla. När vänder den negativa trenden? Förväntningar är stora! Vad är statens roll och hur bidrar ni till kollektivtrafikutvecklingen? Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd beskrev vad som har hänt sedan förra mötet. När det handlar om infrastruktur krävs lång framförhållning. Efter förra årets situation med snö och inställda tåg fick Trafikverket i uppdrag att göra en kapacitetsutredning. Den första delen handlar om de närmaste åren fram till Del två är mer långsiktigt och sträcker sig fram till år 2021 men även fram till Utredningen skickas på remiss under nästa vecka. ARB300 v Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx Arboga

2 2 (10) Problemet för järnvägen är egentligen inte vintern men den medförde att berörda började samarbeta med varandra i större utsträckning än tidigare. Var och en av aktörerna har också funderat på vad som går att göra bättre. Trafikantinformationen har förbättrats, man har vintersäkrat växlarna och har en bättre krisberedskap. När vädret blev bättre innevarande år gjordes åtgärder på spåren. Ytterligare 5 miljarder är avsatt varav 3,6 miljarder till järnvägen för att ta vara på systemet och få det mer robust. Sårbarheten måste minska mot Stockholm och andra högtrafikstäder och det ska ske genom ett förebyggande underhåll. Från och med i år så finns det för det första en bättre transparens i punktlighet, en redovisning sker varje månad från aktörerna. För det andra har ett kvalitetsavgiftssystem införts vilket innebär att den som stör betalar. Vilka åtgärder har SJ genomfört sedan förra vintern? SJ representerades av Jan Kyrk, regionansvarig i östra och norra Sverige, Johan Wadman chef för SJ:s regionaltrafik och Anders Larsson, ansvarig för kund- och marknadsfrågor. SJ förklarar att de i nuläget är den tågoperatör som ansvarar för tågtrafiken som körs i Mälardalen. Trafiken körs kommersiellt vilket innebär att SJ tar ut de biljettintäkter som de behöver för att gå runt. Regionens samarbetsorgan i tågfrågor är MÄLAB, de är SJ:s motpart i tågtrafiken och kommer in med regionens önskemål om trafik. Vill SJ inte köra den trafiken finns möjlighet att köpa till trafik för skattemedel. Exempel på tillköpt trafik som SJ inte finner kommersiellt lönsam är den mellan Arboga-Eskilstuna, som numera finansieras med skattemedel. I år har den hårda vintern lyst med sin frånvaro vilket inneburit färre problem i tågtrafiken. Men SJ har också genomfört åtgärder som de menar har slagit väl ut. Exempelvis har man planerat för en vintertidtabell under perioden december-mars för att ha fler tåg i reserv om det skulle bli störningar. Vintertidtabellen märks dock inte i mälardalen utan neddragningarna är i fjärrtrafiken. Det blir alltså färre problem med inställda tåg tack vare detta. Verkstäderna är också förberedda, reservdelar finns på plats, svarvkapacitet finns och man har vintersäkrat fordonen. Dock har man ännu inte säkrat fordonen för viltkrockar.

3 3 (10) Även trafikinformationen är förbättrad, det finns ett beredskapsläge vid hårt väder då man bättre är rustad för att informera. Man har också tagit fram en app för smartphones och man kan också sms-prenumerera om förseningar i tågtrafiken. Men detta är även ett pågående fokusarbete med att förbättra, ej endast vintertid. SJ menar att deras fokusarbete ligger på tre saker, att tåget överhuvudtaget går, att tåget också går i tid och slutligen att SJ följer upp hur många som reser så att det finns plats till alla på tåget. SJ:s personal träffas regelbundet och diskuterar problem som uppstått och hur man kan lösa dem. Ligger problemet utanför SJ så bjuds de andra aktörerna in, exempelvis Trafikverket. När problemen inte är så stora som de var förra vintern är fokus på vad man kan göra för andra saker, exempelvis när det gäller prisnivån, hur TIM-korten kan utvecklas med mera. Nya kanaler i form av sms och app har också tagits fram för att sprida information. Är det en störning i trafiken vill man som resenär veta vad som har hänt. I det arbetet har Tim-pendlarna fått vara med och testa av idéer. Vilka åtgärder har Trafikverket genomfört sedan förra vintern? Trafikverkets företrädare Peter Linnskog, region Mälardalen, berättar att aktörerna har pratat ihop sig och fått samma målbild. De löser problemen gemensamt och har en ambition om att samverka. Trafikverket säger att uppdragsgivaren, staten, har gett förutsättningarna för att satsa på drift och underhållsåtgärder. Det skapar en leveranskvalitet och ser till att systemet fungerar. Befintliga spår och system ska fungera först och därefter görs satsningar på att bygga ut. En kapacitetsutredning har gjorts för både väg, järnväg och båt. Man har från Trafikverkets sida också deltagit i TIM-pendlarnas möten. Det görs också nyinvesteringar, bland annat på Svealandsbanan. Det pågår också ett arbete mellan Tomteboda och Kallhäll det är inte bara lappa och laga som gäller. Vad gör kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland? Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands ordförande Lars Eriksson (S), informerar om vad den nya myndigheten är för något. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska varje län organisera en kollektivtrafikmyndighet. I Västmanland utgör landstinget myndighet för

4 4 (10) kollektivtrafiken. Resenären ska inte märka någon skillnad utan Västmanlands Lokaltrafik (VL) finns kvar ut mot kunden. Den nya lagen syftar till att öka marknadstillträdet och konkurrensen i kollektivtrafiken. Myndighetens uppdrag är att ta fram ett trafikförsörjningsprogram där önskemål om trafik ska analyseras för att därefter fastställa vilket åtagande samhället tar, det vill säga vilken trafik som myndigheten garanterar. Hur tycker pendlarna att det fungerar? TIM-pendlarföreningens representant Isabel Dellacasa-Lindberg berättade att föreningen bildades efter det förra pendlarmötet i Arboga. De var ett gäng arga pendlare som organiserade sig och det gemensamma utgångsläget var att man som pendlare köper en helhetsupplevelse och man struntar i vilken aktör som ansvarar för vad. Föreningen vill skapa en konstruktiv dialog och hittills har de både fått svar och haft en bra dialog med olika kollektivtrafikaktörer. De har bland annat, i förhand, fått tagit del av kapacitetsutredningen för järnvägen. En passning till SJ är att det går att göra mer på sträckan Västerås/Enköping mot Stockholm. TIM-föreningen vill gärna se att fler pendlare mot Arboga/Örebro också ansluter sig, exempelvis genom att starta sektioner eller liknande för andra pendlingsrelationer. Vad har avregleringen av tågtrafiken betytt för trafikutbud och förutsättningar? Infrastrukturministern svarar att i och med den nya kollektivtrafiklagen så håller gränserna på att suddas ut när det gäller trafik mellan länen. Den nya lagstiftningen innebär dessutom en myndighet i förvaltningsform i stället för ett bolag. Tidigare lagstiftning möjliggjorde inte heller för konkurrens inom kommunen. Nu kan fler aktörer släppas in. Detta kan man kanske inte se fullt ut just nu då det ännu finns en viss avvaktan. Men exempel på ny trafik är direktbussar mellan Nacka och Kista och Trosabussen. Mellan Stockholm och Södertälje erbjuder Scania numera en direktbuss åt sina anställda. Utvecklingspotentialen är stor och man kan också tänka sig ett utbud av fler bekväma långfärdsbussar med hög komfort. Olle Ytterberg ställer frågan om detta kommer att fungera i Arboga? Kommer fler kommersiella aktörer köra tåg och buss som gynnar de

5 5 (10) boende här? Hittills är det enda som har hänt efter avregleringen att SJ har tagit bort två avgångar från Arboga. Infrastrukturministern menar att det kan ta lång tid innan man ser effekterna. Det gäller också att man exempelvis ska kunna köpa en biljett för hela resan, att det är samma värdegrund i hela regionen. Då gäller det för skattefinansierade och kommersiella aktörer att samverka. Olle Ytterberg tror inte invånarna har tålamod att vänta. Istället kommer det bli så att regionen med skattemedel måste köpa till trafik för att pendlingen ska kunna fungera. Infrastrukturministern menar att detta är frågor för kollektivtrafikmyndigheten och MÄLAB att bevaka. Hur arbetar de för att få fler kommersiella aktörer till länet? En pendlare till Eskilstuna svarar att tåg som fungerar är att föredra framför buss. Både tidsmässigt och med tanke på miljöaspekten. Idag kostar en pendlarkort enbart med tåg kr mellan Arboga- Eskilstuna. Vad skulle ett sådant kort kosta med buss? Är priset rätt kan det vara ett alternativ men resan tar dubbelt så lång tid som tåg. Kan SJ ha ett samhällsnyttigt uppdrag? Olle Ytterberg har hittat två inlämnade motioner till regeringen där bland annat socialdemokraterna i Västmanland vill ge SJ ett samhällsnyttigt uppdrag. Även Staffan Anger (M) i Västmanland har lämnat in en motion om det. Det finns en konflikt mellan 100 procent kommersiell trafik och pendlarnas önskemål om hur trafiken ska se ut. Olle Ytterberg ställer frågan till infrastrukturministern, kan SJ ges ett samhällsnyttigt uppdrag? Det är både lätt och svårt menar infrastrukturministern. Inget företag får ett bra resultat om man inte har fokus på kund eller resenär. När det gäller vinstkravet kan SJ som bolag ha en dialog med staten. Hur avkastningen ser ut förändras över tid och där har man en ägardialog. Men staten ska såklart alltid fundera på vad man ska ha sina bolag till. Utifrån ett EUperspektiv handlar det dock om att järnvägsmarknaden ska vara en öppen inre marknad. Sverige är med i EU och då ska kommun, läns- och landsgräns inte vara ett hinder i framtiden. Inte minst på godstransportsidan är detta viktigt. Man måste särskilja operatör från infrastruktur i framtidens

6 6 (10) EU och det kommer alla länder i EU behöva ta ställning till. I Sverige ligger vi före som redan genomfört avregleringen. Kan man som pendlare påverka? Ger pendlarmöten och engagemang i pendlarföreningar resultat? Enligt TIM-pendlarna räcker det med att vara arg, då hittar man ett engagemang. Men sen gäller det att på ett konstruktivt sätt skapa en dialog med de som bedriver trafiken. Och det går att påverka. Ett bra kontaktnät har skapats mellan föreningen och med aktörer för kollektivtrafiken och även ledamöter i trafikutskottet. TIM-pendlarna vill öppna upp för fler kommuner att vara med, om det kommer folk som vill vara med kan man öppna upp för fler sektioner från andra delar i Mälardalen. Pendlare från Arboga är väldigt välkomna att vara med i föreningen. Olle Ytterberg tycker att medborgarperspektivet är väldigt bra. Kommunerna kan hjälpa föreningen med att supporta med information och möteslokaler. Näringslivets företrädare i Västra Mälardalen i samverkan framför att deras engagemang också kan medföra ännu fler möjligheter. Även SJ menar att pendlarföreningar är bra att bolla idéer med. Hur ser Tim-pendlarnas önskemål ut när det gäller kollektivtrafiken? TIM-pendlarnas arbetsmodell är Skånetrafikens modell. Där har man en samsyn och en bra prisbild. Som pendlare ska man inte behöva tänka på var i Mälardalen man bor när man ska resa. Restidsgarantin skulle också kunna förbättras, idag måste man vara så aktiv som resenär för att få pengar tillbaka. Och där finns det andra goda exempel på hur man skulle kunna lösa det. Buss är heller inget alternativ för de som pendlar utan det är tåg som önskas. Eje Larsson på Länstrafiken tror inte heller busstrafik kommer skapa dynamik för pendlingen. Kommersiell busstrafik kommer bli allt för dyr för pendlaren. Utbudet på tågsidan kommer inte heller drastiskt att öka i och med avregleringen.

7 7 (10) SJ menar att detta är synpunkter som kollektivtrafikmyndigheten ska lyssna på. Det ska också framgå i kollektivtrafiksförsörjningsprogrammet vilken kollektivtrafik som önskas i regionen. Vad pågår för att långsiktigt förbättra trafiken, knyta ihop den växande arbetsmarknadsregionen och skapa bättre tillväxt? Hur ser visionerna ut? Olle Ytterberg ställde frågan att om nu resandet över länsgräns är önskemål från både Sörmland, Västmanland och Örebro, hur kan man lösa det? SJ menar att det viktigaste är att det organiseras mellan länen. Vi ska inte gömma oss bakom länsgränsen och vi måste hitta lösningar genom att komma överens med länen och kollektivtrafikmyndigheterna. Olle Ytterberg instämmer och menar att det är synd att regionfrågan sköts upp men regionfrågan borde kunna diskuteras utifrån kollektivtrafik och inte utifrån sjukvård. Det borde vara fler som pendlar än som opereras. Mikael Boman, representerar Västra mälardalen i samverkan och arbetsgivare i regionen. Han pendlar även själv en del till Stockholm. Tidigare fanns garantier för restider och antal avgångar, vart har de tagit vägen, nu är det ju färre turer, menar han? För Arboga och den övriga regionen blir det svårare att få etableringar och det innebär färre inflyttningar. Vi kan ta emot fler invånare i vår region i förhållande till Stockholm och dess bostadsbrist. Hur ser visionen för kollektivtrafiken ut egentligen? SJ menar att infrastrukturen är en förutsättning för att trafik ska gå att bedriva. Idag är tågtrafiken i regionen en kommersiell fråga. SJ bedömer hur stor den kommersiella trafiken ska vara och sedan är det kollektivtrafikmyndigheten som ska bedöma om det är tillräckligt volym och vad man gör om det inte är tillräckligt. En kommersiell aktör måste kunna leverera. Ersättningsbussarna är dyra och kommer försent och behovet måste minimeras. Förväntningarna finns också på Citybanan. Regionen måste då fundera på vilken trafik de önskar regionen - en tunnel har vi snart men vilken trafik vill ni ha? Olle Ytterberg menar att kommunerna i regionen stoppar in allt mer pengar i infrastrukturen men får ut allt mindre i tågtrafik.

8 8 (10) En pendlare instämmer och funderar även hur kundrelationen ser ut? Det blir ofta fel information från SJ när det gäller försenade tåg och i stationshuset saknas både klocka och högtalare sedan en längre tid tillbaka. Vem ansvarar för det? Olle Ytterberg menar att kommunen har erbjudit sig, och vill fortfarande, ta över perrong, gångtunnel, hissar och trappor från Trafikverket för att få en fungerande helhet på stationen. Klocka och högtalare i vänthallen måste lösas, Sturestaden och Trafikverket får ta med sig synpunkterna. Ytterligare en pendlare berättar att han har flyttat till Arboga med sin fru för fem år sedan. Han pendlar till Flemingsberg. Idag finns bara 6.30-avgången att åka med. Tidigare gick alla tåg direkt, nu är det byte i Eskilstuna och det går aldrig att lita på för ofta har tåget gått från Eskilstuna. Sällan hinns det med om ett tåg från Arboga är ersatt med buss. De flyttade till Arboga för att det var idealiskt för dem. Tyvärr fungerar inte pendlingen och nu funderar de på att flytta tillbaka. Det är en anledning till att vår region inte kan dra nytta av Stockholms tillväxt. Lars Eriksson (S) på kollektivtrafikmyndigheten menar att utvecklingen i vår del av landet inte är okänd. Pendlingen ökar allt mer och ändå tar det så lång tid innan det kommer planer till stånd för en bättre infrastruktur. Idag går två av tre flyttlass till Stockholm och hur ska vi i Västmanland ta del av detta? Kollektivtrafikmyndigheten har bjudit in till samråd på olika sätt inför arbetet med kollektivtrafikförsörjningsprogrammet. Bland annat har en resvaneundersökning gjorts för länet och den kommer att presenteras i vår. Ännu har myndigheten inte sagt någon vision för tågtrafik men det borde vara dubbelspår på hela Mälarbanan. Kanske måste landstinget till slut trafikera och köpa egna tåg när Citybanan invigs år I så fall måste landstinget redan under nästa år ta beslut om dessa investeringar ska göras. Trafikverket menar att de arbetar med att bygga ut, arbete pågår exempelvis mellan Tomteboda och Kallhäll. Det håller sakta på att växa fram en bättre infrastruktur.

9 9 (10) En pendlare från Enköping undrar varför alla tåg i rusningstid har så få obokade platser och så många bokade platser. Det finns inte tillräckligt med platser åt alla. SJ menar att frågan om bokat eller obokat inte spelar så stor roll, det viktigaste är att det finns stolar åt alla. Hur ser det ut med inställda och försenade tåg, har det blivit bättre sen förra året? Olle Ytterberg informerade, utifrån statistik från om vad som hänt sedan förra året när det gäller försenade och inställda tåg. På Mälarbanan, sträckan Arboga-Västerås, var det förra året under perioden nov-jan, 207 försenade tåg och 43 inställda. Under samma period och på samma sträcka var det i år 124 förseningar och 6 inställda tåg. På Svealandsbanan, sträckan Arboga-Eskilstuna, var det förra året under perioden nov-jan 61 förseningar och 181 inställda tåg. Under samma period och på samma sträcka var det i år 40 förseningar och 13 inställda tåg. Frågan är, kan detta bli bättre? En fråga från TIM-pendlarna ställdes om att Trafikverket nu har tillförts så mycket pengar som det går enligt uppgifter i media, går det till ställverk och malmbanan eller till Mälardalsregionen? Infrastrukturministern svarar att staten planerar reinvesteringarna utifrån två perspektiv, malmbanan och arbetspendlingen. Även utanför Stockholm får det som händer i Stockholm stora konsekvenser. Exempelvis orsakade en nedfallen kontaktledning i Stockholmsområdet i förra veckan stora störningar i Mälardalen. Åtgärder görs i plankorsningar med växelreparationer och andra utbyten. En minskad sårbarhet ger en ökad punktlighet. Olle Ytterberg avslutar med att han lider med de som inte kan pendla och måste flytta. Pendlingen måste fungera, det är Arbogas livsnerv. Några saker har blivit bättre men det finns fortfarande mycket saker att göra. Och vi tänker fortsätta att jobba för att det ska bli bättre avslutar Olle Ytterberg 2012 års pendlarmöte. Nytt möte nästa år välkomna tillbaka då!

10 10 (10) Deltagare i panelen: Catharina Elmsäter-Svärd infrastrukturminister, Jan Kyrk SJ, Anders Larsson SJ, Johan Wadman SJ, Peter Linnskog Trafikverket, Lars Eriksson (S) Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, Isabel Dellacasa Lindberg TIM-pendlarna Moderator: Olle Ytterberg(S) kommunstyrelsens ordförande Arboga kommun Övriga deltagare: Ylva Petersson Arboga kommun, Rebecka Marklund Arboga kommun, Inga-Greta Carneland-Hörnström Arboga kommun, Jerker Parksjö Arboga kommun, Göran Gullbrand MÄLAB, David Lukose Trafikverket, Maria Linder Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, Eje Larsson Länstrafiken Mälardalen, Ulrika Nilsson Länsstyrelsen i Västmanland, Tommy Levisson (S) Landstinget Västmanland, Håkan Johansson Västmanlands kommuner och landsting, Robert Wibom Sturestadens fastighets AB, Daniel Arteus Kungsörs kommun, Pelle Strengbom (S) Kungsörs kommun, Stellan Lund (M) Kungsörs kommun, Olle Emanuelsson Köpings kommun, Peter Ristikartano (MP) Köpings kommun, Ulla Persson (S) Västerås stad

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 3 februari 2012 Tid: 13.00-15.30 Plats: Norberg, kommunhuset 1(5) Beslutande: Ersättare: Ulla Persson, ordf. Elizabeth

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Säljinformation från TiM september 2015

Säljinformation från TiM september 2015 Säljinformation från TiM september 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-05- 1 1 Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) 2011-05-11

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 9 september 2011 Tid: 2 timmar Plats: I samband med studieresa till Champagne-Ardenne, Frankrike 1(5) Beslutande: Ulla

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan 2008-11-28 Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Remissvar RUFS 2010 framtida transportsystem Resenärsforum är en nationell konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer. Organisationen

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015 Järnväg Stockholm Oslo 28 oktober 2015 Avgränsning och antaganden KPMG, Ramböll, MTR och KTH har för Infrastrukturkommissionen pro bono genomfört en övergripande företagsekonomisk analys i visionära termer

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 18 november 2011 Tid: 13.00-15.00 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Åsa

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 1 1 Innehållsförteckning Resandet håller i sig!... 3 Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 1 Regularitet andel avgångar som

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer