Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund Datum Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 Olle Ytterberg, kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun, hälsade de omkring 50 personer som kommit till medborgarhuset välkomna. I publiken fanns även representanter från de närliggande kommunerna, bland annat Köping, Kungsör och Västerås och representanter från näringslivet. Även de medverkande, infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, samt företrädarna för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor, hälsades välkomna. Representerade på plats var även företrädare för TIMpendlarna, en pendlarförening som bevakar frågor som rör Mälarbanan mellan Västerås-Stockholm. Hur fungerar kollektivtrafiken i Mälardalen? Olle Ytterberg började med att berätta att pendlingen i Arboga är av stor betydelse. Närmare 40 procent av den arbetsföra befolkningen i Arboga arbetspendlar ut. Av de som arbetar i Arboga är drygt 30 procent inpendlare. Omkring hälften av resorna till och från Arboga görs över en länsgräns. Regionen har också investerat omkring 100 miljoner i infrastruktur. Det har dessvärre inte inneburit några förbättringar utan restiden till Stockholm har ökat på Svealandsbanan, tidtabellen har blivit glesare och tågen är allt oftare inställda tåg eller överfulla. När vänder den negativa trenden? Förväntningar är stora! Vad är statens roll och hur bidrar ni till kollektivtrafikutvecklingen? Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd beskrev vad som har hänt sedan förra mötet. När det handlar om infrastruktur krävs lång framförhållning. Efter förra årets situation med snö och inställda tåg fick Trafikverket i uppdrag att göra en kapacitetsutredning. Den första delen handlar om de närmaste åren fram till Del två är mer långsiktigt och sträcker sig fram till år 2021 men även fram till Utredningen skickas på remiss under nästa vecka. ARB300 v Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx Arboga

2 2 (10) Problemet för järnvägen är egentligen inte vintern men den medförde att berörda började samarbeta med varandra i större utsträckning än tidigare. Var och en av aktörerna har också funderat på vad som går att göra bättre. Trafikantinformationen har förbättrats, man har vintersäkrat växlarna och har en bättre krisberedskap. När vädret blev bättre innevarande år gjordes åtgärder på spåren. Ytterligare 5 miljarder är avsatt varav 3,6 miljarder till järnvägen för att ta vara på systemet och få det mer robust. Sårbarheten måste minska mot Stockholm och andra högtrafikstäder och det ska ske genom ett förebyggande underhåll. Från och med i år så finns det för det första en bättre transparens i punktlighet, en redovisning sker varje månad från aktörerna. För det andra har ett kvalitetsavgiftssystem införts vilket innebär att den som stör betalar. Vilka åtgärder har SJ genomfört sedan förra vintern? SJ representerades av Jan Kyrk, regionansvarig i östra och norra Sverige, Johan Wadman chef för SJ:s regionaltrafik och Anders Larsson, ansvarig för kund- och marknadsfrågor. SJ förklarar att de i nuläget är den tågoperatör som ansvarar för tågtrafiken som körs i Mälardalen. Trafiken körs kommersiellt vilket innebär att SJ tar ut de biljettintäkter som de behöver för att gå runt. Regionens samarbetsorgan i tågfrågor är MÄLAB, de är SJ:s motpart i tågtrafiken och kommer in med regionens önskemål om trafik. Vill SJ inte köra den trafiken finns möjlighet att köpa till trafik för skattemedel. Exempel på tillköpt trafik som SJ inte finner kommersiellt lönsam är den mellan Arboga-Eskilstuna, som numera finansieras med skattemedel. I år har den hårda vintern lyst med sin frånvaro vilket inneburit färre problem i tågtrafiken. Men SJ har också genomfört åtgärder som de menar har slagit väl ut. Exempelvis har man planerat för en vintertidtabell under perioden december-mars för att ha fler tåg i reserv om det skulle bli störningar. Vintertidtabellen märks dock inte i mälardalen utan neddragningarna är i fjärrtrafiken. Det blir alltså färre problem med inställda tåg tack vare detta. Verkstäderna är också förberedda, reservdelar finns på plats, svarvkapacitet finns och man har vintersäkrat fordonen. Dock har man ännu inte säkrat fordonen för viltkrockar.

3 3 (10) Även trafikinformationen är förbättrad, det finns ett beredskapsläge vid hårt väder då man bättre är rustad för att informera. Man har också tagit fram en app för smartphones och man kan också sms-prenumerera om förseningar i tågtrafiken. Men detta är även ett pågående fokusarbete med att förbättra, ej endast vintertid. SJ menar att deras fokusarbete ligger på tre saker, att tåget överhuvudtaget går, att tåget också går i tid och slutligen att SJ följer upp hur många som reser så att det finns plats till alla på tåget. SJ:s personal träffas regelbundet och diskuterar problem som uppstått och hur man kan lösa dem. Ligger problemet utanför SJ så bjuds de andra aktörerna in, exempelvis Trafikverket. När problemen inte är så stora som de var förra vintern är fokus på vad man kan göra för andra saker, exempelvis när det gäller prisnivån, hur TIM-korten kan utvecklas med mera. Nya kanaler i form av sms och app har också tagits fram för att sprida information. Är det en störning i trafiken vill man som resenär veta vad som har hänt. I det arbetet har Tim-pendlarna fått vara med och testa av idéer. Vilka åtgärder har Trafikverket genomfört sedan förra vintern? Trafikverkets företrädare Peter Linnskog, region Mälardalen, berättar att aktörerna har pratat ihop sig och fått samma målbild. De löser problemen gemensamt och har en ambition om att samverka. Trafikverket säger att uppdragsgivaren, staten, har gett förutsättningarna för att satsa på drift och underhållsåtgärder. Det skapar en leveranskvalitet och ser till att systemet fungerar. Befintliga spår och system ska fungera först och därefter görs satsningar på att bygga ut. En kapacitetsutredning har gjorts för både väg, järnväg och båt. Man har från Trafikverkets sida också deltagit i TIM-pendlarnas möten. Det görs också nyinvesteringar, bland annat på Svealandsbanan. Det pågår också ett arbete mellan Tomteboda och Kallhäll det är inte bara lappa och laga som gäller. Vad gör kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland? Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands ordförande Lars Eriksson (S), informerar om vad den nya myndigheten är för något. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska varje län organisera en kollektivtrafikmyndighet. I Västmanland utgör landstinget myndighet för

4 4 (10) kollektivtrafiken. Resenären ska inte märka någon skillnad utan Västmanlands Lokaltrafik (VL) finns kvar ut mot kunden. Den nya lagen syftar till att öka marknadstillträdet och konkurrensen i kollektivtrafiken. Myndighetens uppdrag är att ta fram ett trafikförsörjningsprogram där önskemål om trafik ska analyseras för att därefter fastställa vilket åtagande samhället tar, det vill säga vilken trafik som myndigheten garanterar. Hur tycker pendlarna att det fungerar? TIM-pendlarföreningens representant Isabel Dellacasa-Lindberg berättade att föreningen bildades efter det förra pendlarmötet i Arboga. De var ett gäng arga pendlare som organiserade sig och det gemensamma utgångsläget var att man som pendlare köper en helhetsupplevelse och man struntar i vilken aktör som ansvarar för vad. Föreningen vill skapa en konstruktiv dialog och hittills har de både fått svar och haft en bra dialog med olika kollektivtrafikaktörer. De har bland annat, i förhand, fått tagit del av kapacitetsutredningen för järnvägen. En passning till SJ är att det går att göra mer på sträckan Västerås/Enköping mot Stockholm. TIM-föreningen vill gärna se att fler pendlare mot Arboga/Örebro också ansluter sig, exempelvis genom att starta sektioner eller liknande för andra pendlingsrelationer. Vad har avregleringen av tågtrafiken betytt för trafikutbud och förutsättningar? Infrastrukturministern svarar att i och med den nya kollektivtrafiklagen så håller gränserna på att suddas ut när det gäller trafik mellan länen. Den nya lagstiftningen innebär dessutom en myndighet i förvaltningsform i stället för ett bolag. Tidigare lagstiftning möjliggjorde inte heller för konkurrens inom kommunen. Nu kan fler aktörer släppas in. Detta kan man kanske inte se fullt ut just nu då det ännu finns en viss avvaktan. Men exempel på ny trafik är direktbussar mellan Nacka och Kista och Trosabussen. Mellan Stockholm och Södertälje erbjuder Scania numera en direktbuss åt sina anställda. Utvecklingspotentialen är stor och man kan också tänka sig ett utbud av fler bekväma långfärdsbussar med hög komfort. Olle Ytterberg ställer frågan om detta kommer att fungera i Arboga? Kommer fler kommersiella aktörer köra tåg och buss som gynnar de

5 5 (10) boende här? Hittills är det enda som har hänt efter avregleringen att SJ har tagit bort två avgångar från Arboga. Infrastrukturministern menar att det kan ta lång tid innan man ser effekterna. Det gäller också att man exempelvis ska kunna köpa en biljett för hela resan, att det är samma värdegrund i hela regionen. Då gäller det för skattefinansierade och kommersiella aktörer att samverka. Olle Ytterberg tror inte invånarna har tålamod att vänta. Istället kommer det bli så att regionen med skattemedel måste köpa till trafik för att pendlingen ska kunna fungera. Infrastrukturministern menar att detta är frågor för kollektivtrafikmyndigheten och MÄLAB att bevaka. Hur arbetar de för att få fler kommersiella aktörer till länet? En pendlare till Eskilstuna svarar att tåg som fungerar är att föredra framför buss. Både tidsmässigt och med tanke på miljöaspekten. Idag kostar en pendlarkort enbart med tåg kr mellan Arboga- Eskilstuna. Vad skulle ett sådant kort kosta med buss? Är priset rätt kan det vara ett alternativ men resan tar dubbelt så lång tid som tåg. Kan SJ ha ett samhällsnyttigt uppdrag? Olle Ytterberg har hittat två inlämnade motioner till regeringen där bland annat socialdemokraterna i Västmanland vill ge SJ ett samhällsnyttigt uppdrag. Även Staffan Anger (M) i Västmanland har lämnat in en motion om det. Det finns en konflikt mellan 100 procent kommersiell trafik och pendlarnas önskemål om hur trafiken ska se ut. Olle Ytterberg ställer frågan till infrastrukturministern, kan SJ ges ett samhällsnyttigt uppdrag? Det är både lätt och svårt menar infrastrukturministern. Inget företag får ett bra resultat om man inte har fokus på kund eller resenär. När det gäller vinstkravet kan SJ som bolag ha en dialog med staten. Hur avkastningen ser ut förändras över tid och där har man en ägardialog. Men staten ska såklart alltid fundera på vad man ska ha sina bolag till. Utifrån ett EUperspektiv handlar det dock om att järnvägsmarknaden ska vara en öppen inre marknad. Sverige är med i EU och då ska kommun, läns- och landsgräns inte vara ett hinder i framtiden. Inte minst på godstransportsidan är detta viktigt. Man måste särskilja operatör från infrastruktur i framtidens

6 6 (10) EU och det kommer alla länder i EU behöva ta ställning till. I Sverige ligger vi före som redan genomfört avregleringen. Kan man som pendlare påverka? Ger pendlarmöten och engagemang i pendlarföreningar resultat? Enligt TIM-pendlarna räcker det med att vara arg, då hittar man ett engagemang. Men sen gäller det att på ett konstruktivt sätt skapa en dialog med de som bedriver trafiken. Och det går att påverka. Ett bra kontaktnät har skapats mellan föreningen och med aktörer för kollektivtrafiken och även ledamöter i trafikutskottet. TIM-pendlarna vill öppna upp för fler kommuner att vara med, om det kommer folk som vill vara med kan man öppna upp för fler sektioner från andra delar i Mälardalen. Pendlare från Arboga är väldigt välkomna att vara med i föreningen. Olle Ytterberg tycker att medborgarperspektivet är väldigt bra. Kommunerna kan hjälpa föreningen med att supporta med information och möteslokaler. Näringslivets företrädare i Västra Mälardalen i samverkan framför att deras engagemang också kan medföra ännu fler möjligheter. Även SJ menar att pendlarföreningar är bra att bolla idéer med. Hur ser Tim-pendlarnas önskemål ut när det gäller kollektivtrafiken? TIM-pendlarnas arbetsmodell är Skånetrafikens modell. Där har man en samsyn och en bra prisbild. Som pendlare ska man inte behöva tänka på var i Mälardalen man bor när man ska resa. Restidsgarantin skulle också kunna förbättras, idag måste man vara så aktiv som resenär för att få pengar tillbaka. Och där finns det andra goda exempel på hur man skulle kunna lösa det. Buss är heller inget alternativ för de som pendlar utan det är tåg som önskas. Eje Larsson på Länstrafiken tror inte heller busstrafik kommer skapa dynamik för pendlingen. Kommersiell busstrafik kommer bli allt för dyr för pendlaren. Utbudet på tågsidan kommer inte heller drastiskt att öka i och med avregleringen.

7 7 (10) SJ menar att detta är synpunkter som kollektivtrafikmyndigheten ska lyssna på. Det ska också framgå i kollektivtrafiksförsörjningsprogrammet vilken kollektivtrafik som önskas i regionen. Vad pågår för att långsiktigt förbättra trafiken, knyta ihop den växande arbetsmarknadsregionen och skapa bättre tillväxt? Hur ser visionerna ut? Olle Ytterberg ställde frågan att om nu resandet över länsgräns är önskemål från både Sörmland, Västmanland och Örebro, hur kan man lösa det? SJ menar att det viktigaste är att det organiseras mellan länen. Vi ska inte gömma oss bakom länsgränsen och vi måste hitta lösningar genom att komma överens med länen och kollektivtrafikmyndigheterna. Olle Ytterberg instämmer och menar att det är synd att regionfrågan sköts upp men regionfrågan borde kunna diskuteras utifrån kollektivtrafik och inte utifrån sjukvård. Det borde vara fler som pendlar än som opereras. Mikael Boman, representerar Västra mälardalen i samverkan och arbetsgivare i regionen. Han pendlar även själv en del till Stockholm. Tidigare fanns garantier för restider och antal avgångar, vart har de tagit vägen, nu är det ju färre turer, menar han? För Arboga och den övriga regionen blir det svårare att få etableringar och det innebär färre inflyttningar. Vi kan ta emot fler invånare i vår region i förhållande till Stockholm och dess bostadsbrist. Hur ser visionen för kollektivtrafiken ut egentligen? SJ menar att infrastrukturen är en förutsättning för att trafik ska gå att bedriva. Idag är tågtrafiken i regionen en kommersiell fråga. SJ bedömer hur stor den kommersiella trafiken ska vara och sedan är det kollektivtrafikmyndigheten som ska bedöma om det är tillräckligt volym och vad man gör om det inte är tillräckligt. En kommersiell aktör måste kunna leverera. Ersättningsbussarna är dyra och kommer försent och behovet måste minimeras. Förväntningarna finns också på Citybanan. Regionen måste då fundera på vilken trafik de önskar regionen - en tunnel har vi snart men vilken trafik vill ni ha? Olle Ytterberg menar att kommunerna i regionen stoppar in allt mer pengar i infrastrukturen men får ut allt mindre i tågtrafik.

8 8 (10) En pendlare instämmer och funderar även hur kundrelationen ser ut? Det blir ofta fel information från SJ när det gäller försenade tåg och i stationshuset saknas både klocka och högtalare sedan en längre tid tillbaka. Vem ansvarar för det? Olle Ytterberg menar att kommunen har erbjudit sig, och vill fortfarande, ta över perrong, gångtunnel, hissar och trappor från Trafikverket för att få en fungerande helhet på stationen. Klocka och högtalare i vänthallen måste lösas, Sturestaden och Trafikverket får ta med sig synpunkterna. Ytterligare en pendlare berättar att han har flyttat till Arboga med sin fru för fem år sedan. Han pendlar till Flemingsberg. Idag finns bara 6.30-avgången att åka med. Tidigare gick alla tåg direkt, nu är det byte i Eskilstuna och det går aldrig att lita på för ofta har tåget gått från Eskilstuna. Sällan hinns det med om ett tåg från Arboga är ersatt med buss. De flyttade till Arboga för att det var idealiskt för dem. Tyvärr fungerar inte pendlingen och nu funderar de på att flytta tillbaka. Det är en anledning till att vår region inte kan dra nytta av Stockholms tillväxt. Lars Eriksson (S) på kollektivtrafikmyndigheten menar att utvecklingen i vår del av landet inte är okänd. Pendlingen ökar allt mer och ändå tar det så lång tid innan det kommer planer till stånd för en bättre infrastruktur. Idag går två av tre flyttlass till Stockholm och hur ska vi i Västmanland ta del av detta? Kollektivtrafikmyndigheten har bjudit in till samråd på olika sätt inför arbetet med kollektivtrafikförsörjningsprogrammet. Bland annat har en resvaneundersökning gjorts för länet och den kommer att presenteras i vår. Ännu har myndigheten inte sagt någon vision för tågtrafik men det borde vara dubbelspår på hela Mälarbanan. Kanske måste landstinget till slut trafikera och köpa egna tåg när Citybanan invigs år I så fall måste landstinget redan under nästa år ta beslut om dessa investeringar ska göras. Trafikverket menar att de arbetar med att bygga ut, arbete pågår exempelvis mellan Tomteboda och Kallhäll. Det håller sakta på att växa fram en bättre infrastruktur.

9 9 (10) En pendlare från Enköping undrar varför alla tåg i rusningstid har så få obokade platser och så många bokade platser. Det finns inte tillräckligt med platser åt alla. SJ menar att frågan om bokat eller obokat inte spelar så stor roll, det viktigaste är att det finns stolar åt alla. Hur ser det ut med inställda och försenade tåg, har det blivit bättre sen förra året? Olle Ytterberg informerade, utifrån statistik från om vad som hänt sedan förra året när det gäller försenade och inställda tåg. På Mälarbanan, sträckan Arboga-Västerås, var det förra året under perioden nov-jan, 207 försenade tåg och 43 inställda. Under samma period och på samma sträcka var det i år 124 förseningar och 6 inställda tåg. På Svealandsbanan, sträckan Arboga-Eskilstuna, var det förra året under perioden nov-jan 61 förseningar och 181 inställda tåg. Under samma period och på samma sträcka var det i år 40 förseningar och 13 inställda tåg. Frågan är, kan detta bli bättre? En fråga från TIM-pendlarna ställdes om att Trafikverket nu har tillförts så mycket pengar som det går enligt uppgifter i media, går det till ställverk och malmbanan eller till Mälardalsregionen? Infrastrukturministern svarar att staten planerar reinvesteringarna utifrån två perspektiv, malmbanan och arbetspendlingen. Även utanför Stockholm får det som händer i Stockholm stora konsekvenser. Exempelvis orsakade en nedfallen kontaktledning i Stockholmsområdet i förra veckan stora störningar i Mälardalen. Åtgärder görs i plankorsningar med växelreparationer och andra utbyten. En minskad sårbarhet ger en ökad punktlighet. Olle Ytterberg avslutar med att han lider med de som inte kan pendla och måste flytta. Pendlingen måste fungera, det är Arbogas livsnerv. Några saker har blivit bättre men det finns fortfarande mycket saker att göra. Och vi tänker fortsätta att jobba för att det ska bli bättre avslutar Olle Ytterberg 2012 års pendlarmöte. Nytt möte nästa år välkomna tillbaka då!

10 10 (10) Deltagare i panelen: Catharina Elmsäter-Svärd infrastrukturminister, Jan Kyrk SJ, Anders Larsson SJ, Johan Wadman SJ, Peter Linnskog Trafikverket, Lars Eriksson (S) Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, Isabel Dellacasa Lindberg TIM-pendlarna Moderator: Olle Ytterberg(S) kommunstyrelsens ordförande Arboga kommun Övriga deltagare: Ylva Petersson Arboga kommun, Rebecka Marklund Arboga kommun, Inga-Greta Carneland-Hörnström Arboga kommun, Jerker Parksjö Arboga kommun, Göran Gullbrand MÄLAB, David Lukose Trafikverket, Maria Linder Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland, Eje Larsson Länstrafiken Mälardalen, Ulrika Nilsson Länsstyrelsen i Västmanland, Tommy Levisson (S) Landstinget Västmanland, Håkan Johansson Västmanlands kommuner och landsting, Robert Wibom Sturestadens fastighets AB, Daniel Arteus Kungsörs kommun, Pelle Strengbom (S) Kungsörs kommun, Stellan Lund (M) Kungsörs kommun, Olle Emanuelsson Köpings kommun, Peter Ristikartano (MP) Köpings kommun, Ulla Persson (S) Västerås stad

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 26 januari 2011

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 26 januari 2011 MINNESANTECKNINGAR 1 (8) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2011-01-26 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 26

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ

Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ Status för Trafikplan 2017 Frågor till MÄLAB / SJ Kritiska områden Kommersiella operatörer Trafik och priser Fordon Kapacitet Biljettsystem Infrastruktur Trafik och priser MÄLABs kommande upphandling av

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Andersson 0589-87005 rebecka.andersson@arboga.se Datum 2008-09-25 1 (5) Synpunkter på samrådsförslaget Regional

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00)

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) www.railize.se Välkomna! Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) Utredningens organisation Beställare

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 27. Kommunstyrelsen. Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 27. Kommunstyrelsen. Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-04-09 Blad 27 Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 Arboga kommuns medfinansieringsandel av Citybanan Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 december 2012,

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Åtgärdsval Mälarbanan

Åtgärdsval Mälarbanan PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-10 Åtgärdsval Mälarbanan Målsättning Att förbättra situationen för pendling mellan Västerås och Stockholm. Att punktligheten på Mälarbanan skall

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Resultat av genomförda samråd

Resultat av genomförda samråd Sida 1(5) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Resultat av genomförda samråd PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Svar på motion om busslinjer till Enköping

Svar på motion om busslinjer till Enköping 1 (2) 2014-05-16 DIARIENR: 2014/332 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp ink. 2014-10- l 4 Svar på motion om busslinjer till Enköping Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och skickas nu ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017.

En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och skickas nu ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplaneringsstrateg, Helena Bosved 0589-870 05 helena.bosved@arboga.se Datum Beteckning 2017-05-02 Dnr KS366/2015 Samrådsremiss En

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Säljinformation från TiM

Säljinformation från TiM Säljinformation från TiM Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

PROTOKOLL 2003-09-01 LKD 02571. 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen. Bakgrund

PROTOKOLL 2003-09-01 LKD 02571. 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen. Bakgrund 87 Motion - Taxor på kollektivtrafiken som gynnar resandeutvecklingen i länet (Lf) Bakgrund Sten E Karlsson (mp) lämnade 2002-10-27 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2002-10-29.

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik MOTIONSSVAR 2015-10-23 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 36 Upphandlad

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Säljinformation från TiM september 2015

Säljinformation från TiM september 2015 Säljinformation från TiM september 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

MP1301 Enskild motion

MP1301 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden:

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden: 1 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Det krävs krafttag för att säkerställa ett öppet och fungerande Skåne Region Skåne har höga målsättningar

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum R sala "'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 18 {361 204 Motion om busslinje till Enköping Dnr 2014/332 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-01-25 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 25 januari 2007 Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR Billy Bertilsson, VGR Göran

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Davidsson Per Klintström Helena Datum 2016-11-07 Diarienummer KSN-2016-2018 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Interpellation 2009-03-17

Interpellation 2009-03-17 Interpellation 2009-03-17 Till Kommunalrådet i Säffle kommun Angående kommunikationer till Norge Kommunikationen med omvärlden har återigen försämrats för Säffles del. Nu är det resenärerna till och från

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2012-08-16 LiÖ 2012-2975 Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Länen i Mälardalen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer