Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018"

Transkript

1 Verksamhetsplan Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten 5 Organisationsbeskrivning 5 Verksamhetsbeskrivning 5 Förändring, utveckling och trender 6 Personalförhållanden 7 Nämndens äskanden utöver budgetram 8 Ekonomi driftbudget Omsättningstal och nyckeltal 12 Investeringsplan Sammanfattning Omsorgsnämndens verksamhetsplan syftar till att utveckla de resurser som krävs för en sammanhållen omsorg och vård, för förebyggande insatser som möjliggör ett självständigt liv, för att säkerställa brukarnas trygghet och för att skapa grund för ett gott bemötande. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Förändringar i lagstiftning angående bemanning och dokumentation Det finns i den nya författningen SOSFS 2014:5 krav att öka individens delaktighet och inflytande i både utredning och verkställighet. Det ställs ökade krav på dokumentation och på uppföljning av fattade beslut. Kommunerna ska säkerställa att alla som bor på särskilt boende ska tillförsäkras en god och säker vård och omsorg och uppleva trygghet. Det ställer krav på bemanning och kompetens. För att svara mot Socialstyrelsen krav på strukturerad utredning och dokumentation har regionens kommuner tagit fram en modellför detta, individens behov i centrum(ibic). IBICs syfte är att genom strukturerad dokumentation skapa sammanhängande dokumentation och informationsöverföring mellan socialtjänst (SoL) och hälso- och sjukvård (HSL). Detta införs under 2015 och kommer inledningsvis medföra kostnader relaterade till införandet. Ett annat område är E-hälsa och välfärdsteknologi, som kan ge den enskilde ökad trygghet och självständighet. För att införa välfärdteknologi krävs organisation och resurser. Kostnader för hjälpmedel har ökat markant. De finansieras nu inom befintlig budget utan att utrymme för detta finns. Kostnader som också ökat och som inte fortsättningsvis ryms inom befintlig budget är transporter av prover och läkemedel, bilar samt kostnader relaterat till medicinsk utrustning. Verksamheten behöver tillförsäkras resurser för att finansiera de ökade kostnaderna. Exempel på andra faktorer som står utanför vår påverkan är ökande hantering av medicindelning i dosett, vilket är tidskrävande. Förebyggande arbete, ett självständigt liv Nationella riktlinjer lyfter bland annat fram vikten av att utveckla och kvalitetssäkra det förebyggande arbetet samt betydelsen av multiprofessionella team. Ett strukturerat förebyggande arbete där risker identifieras, åtgärdas och följs upp enligt den metod som arbetats fram inom ramarna för den så 1

2 kallade förbättringsresan och som kommunen erhållit kvalitetspris för behöver fortsätta utvecklas inom en rad områden och bli ett etablerat arbetssätt. Omsorgsnämndens ambition och mål är att ytterligare förstärka den enskildes inflytande över sina insatser i vardagen. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet och arbete med att främja hälsa. Båda ovan nämnda områden är direkt i linje med de nationella riktlinjerna inom flera områden som Mest sjuka äldre, psykiatrin, stroke och demens. Det är också helt i linje med nya författningar som är styrande för omsorgsnämndens verksamheter och vad den av revisionen samt den av kommunstyrelsen beställda konsultrapporterna framhåller och rekommenderar. För att uppnå resultat krävs en satsning på resurser men också ett annat arbetssätt än tidigare där olika professioner arbetar tillsammans i team nära den enskilde. Ett förändrat arbetssätt är påbörjat men det är tydligt det krävs fler personella resurser främst inom vård och rehabilitering, för att goda resultat för den enskilde ska kunna uppnås. Trygg hemgång/hemtagningsteam, är ett arbetssätt där den enskilde möts upp i hemmet av multiprofessionella teamet. Tillsammans med den enskilde ser man över vilket behovet av hjälp och stöd den enskilde upplever sig ha. Uppföljning sker inom en vecka och där efter vid behov. Förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Målet är att alla ska kunna få leva ett så självständigt liv som möjligt. För att nå det målet krävs att det finns tillräckligt med resurser för att tidigt ge personer rätt insatser och att ha resurser över tid. Det krävs direkta insatser av utbildade arbetsterapeuter och sjukgymnaster, men också insatser av övrig omsorgspersonal till vilka arbetsterapeuter och sjukgymnaster delegerar och handleder. Syftet är att stärka den enskildes egna resurser att kunna leva så självständigt som möjligt, vilket bidrar till att förskjuta ett ökat omvårdnadsbehov eller andra insatser. Ett annat område där det är viktigt att kommunens personal bidrar i utredning är inom demensområdet. För de personer som är inskrivna i hemsjukvården har kommunen ett ansvar i demensutredningar. Pga. otillräckligt med resurser kan personen få vänta, vilket får konsekvenser att tidiga insatser inte kan ges, med risk för onödigt tidig försämring för den enskilde. När demensdiagnos är satt och kommunen får kännedom om detta är det viktigt att resurser finns för att på bästa sätt stötta och förebygga försämring hos den sjuke för att förskjuta ett ökat omvårdnadsbehov eller andra insatser. Ålders- och behovsutveckling Antal personer per åldersgrupp med prognos w

3 Antal personer 90-w med prognos w Andel med behov av Antal invånare Hemtjänst Särskilt boende år och äldre ,5% 39,0% 27,7% 27,0% år ,4% 16,7% 10,1% 9,8% år ,8% 2,2% 1,2% 1,2% Antalet invånare 65 år och äldre förväntas öka men det är den snabba ökningen av antalet invånare 90 år och äldre som har störst påverkan på behovet av insatser från socialtjänsten. Prognosen för planperioden innebär att det förväntade behovet av hemtjänst ökar motsvarande en ökad kostnad av 3,0 Mkr per år. Antalet brukare med behov av hemtjänst förväntas vara i stort sett oförändrat medan antalet timmar per brukare ökar beroende på allt större andel brukare i högre ålder. Behovet av särskilt boende för äldre är i stort sett oförändrat med det bör finnas en beredskap för att i centralorten öppna ytterligare 10 platser. Utöver de 555 äldre som har hemtjänst år 2014 har ytterligare personer som är yngre än 65 år hemtjänstinsatser. Behovsutvecklingen för denna åldersgrupp är osäker Hemsjukvården Totalt inskrivna Särskilt boende Ordinärt boende 3

4 Tillgänglig statistik per visar att antalet inskrivna i hemsjukvård ökat med ca 30 % sedan övertagandet av hemsjukvården Antalet personer inskrivna i hemsjukvård har under 2014 stabiliserats, men karaktären på insatser/behov är mer komplexa än vid kommunens övertagande av hemsjukvården vilket ställer särskilda krav. Därtill kommer ca 500 personer där hembesök görs i form av så kallade enstaka hembesök. Liksom nedan beskrivs, avseende hemtjänsten, är ärendeomsättningen stor, vilket i hög grad påverkar organisationen. 25 Varaktighet, avslutade hemtjänstärenden Procent 0 Ärendeomsättningen påverkar kraven på förvaltningens organisation och arbetsmetoder. Det stora antalet insatser med kort varaktighet inom hemtjänsten ställer stora krav på organisationens flexibilitet och på personalens kompetens. Totalt förnyas cirka 600 hemtjänstärenden på 1 år och 8 månader och 350 platser i särskilt boende på 2 år och 3 månader. Inom hemsjukvården beräknas hälften av ärendena förnyas under ett år. Behovsutveckling funktionshinderomsorg 1 januari 2015 fanns det 118 brukare i boende med särskild service enligt LSS. Antalet beslut om boende med särskild service har minskat med i genomsnitt 3 per år under den senaste 5-årsperioden. 39 % av de boende är äldre än 60 år, 17 boende är äldre än 70 år. Samtidigt finns just nu ett stort behov av gruppbostadsplatser för yngre personer, fyra ej verkställda beslut och fyra nya ansökningar. Nya gruppbostäder behöver därför öppnas snarast samtidigt som det bör finnas en beredskap för att avveckla äldre gruppbostäder. Behov hos nya brukare kan medföra behov av anpassning, omstrukturering och specialisering av verksamheterna. En växande målgrupp är brukare med diagnoser inom autismspektrum/neuropsykiatri. Det krävs anpassade lokaler och personal med kompetens inom området. Det berör korttidstillsyn, korttidsvistelse, boendestöd samt ledsagning. Under de senaste åren har behovet av personlig assistans ökat. Prognosen för planperioden är en ökning med 4380 timmar per år motsvarande en ökad kostnad av 1,3 Mkr per år. Antalet personer totalt är oförändrat, däremot är det färre personer som får ersättning enligt LASS från Försäkringskassan. En kostnadsförskjutning till kommunen sker därför. Kompetensutveckling SOSFS 2014:2 ställer nya krav på kunskaper hos personal inom funktionshinderomsorgen. En utbildningsplan har utarbetats för bredda och fördjupa personalens kompetens genom utbildning på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. 4

5 Mål och riktlinjer för verksamheten För 2015 har omsorgsnämnden beslutat om följande sex förvaltningsmål: Medborgar/kundmål trygghet, attraktivitet 1. Brukaren ska alltid/oftast uppleva ett gott bemötande. Visionen är att år 2015 ska frågan om personalens bemötande vara maxvärdet. 2. Antalet män i personalen inom äldre- och handikappomsorgen ska öka varje år. 3. Informationen till medborgaren och brukaren om omsorgsförvaltningens insatser ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig 4. Den psykiska ohälsan i form av lättare och svårare besvär av oro och ångest hos äldre med hemtjänst och i särskilt boende ska minska varje år. Resursmål ekonomi, personal 5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling Miljömål 6. Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser. Organisationsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Omsorgsnämndens del av socialtjänsten omfattar omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Omsorgsnämnden ansvarar också för hemsjukvård och hemrehabilitering. Större delen av omsorgsnämndens verksamhet är lagstadgad och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstens utgångspunkt är att alla insatser så långt som möjligt ska kunna ges i den enskildes egna hem. I socialtjänstlagen anges omsorgsnämndens särskilda ansvar för äldre och personer med 5

6 funktionsnedsättning. Omsorgsnämnden ska enligt nationell handlingsplan för äldrepolitiken verka för att äldre människor ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg och rehabilitering. För gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning finns särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst som består av både omsorgs- och serviceinsatser, larmservice och matdistribution. Boendestöd är en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende. Insatser enligt LSS omfattar boende, korttidsvistelse, korttidstillsyn, biträde av kontaktperson, personlig assistent, avlösarservice, ledsagarservice och daglig verksamhet. Omsorgsnämnden har för personer inom särskilda boenden (SoL) samt inom boende med särskild service (LSS) ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå. Landstinget har ansvaret för läkarinsatser. Förändring, utveckling och trender Införande av IBIC (individens behov i centrum). IBICs syfte är att genom strukturerad dokumentation skapa sammanhängande dokumentation och informationsöverföring mellan socialtjänst (SoL) och hälso- och sjukvård (HSL) Välfärdsteknologi. Syftet är att skapa möjlighet för den enskilde att utifrån sina egna behov välja hjälpmedel som gör det möjligt att leva ett självständigt liv och att underlätta i vardagen. Dessutom ger tekniken möjlighet att i flera omvårdnadssituationer ge bättre individuellt anpassad omsorg. Nya sätt att kunna kommunicera med personal ger förutsättningar för ökad trygghet. Ur ett verksamhetsperspektiv frigörs tid för personal som istället kan ges till ökat mänskligt umgänge. Utvecklingen av kognitiva hjälpmedel är stark och dessa bidrar till ökad självständighet och trygghet för individen men kan vara kostnadskrävande. Teknikstöd inom verksamheten. Möjlighet till mobil kommunikation/dokumentation är ett angeläget utvecklingsområde. IT-baserade verksamhetssystem ökar i antal och fler administrativa uppgifter tillkommer i och med detta. Det gäller även registreringar i nationella kvalitetsregister och det utvecklingsarbete samt kompetensutvecklingsbehov som följer av detta. Målet är att digitalisering av larm ska vara genomförd under Under planperioden kommer mycket kraft att behöva läggas inom området teknikutveckling. Det handlar om administration, om utbildning av personal samt att ta fram en organisation som förvaltar systemen framöver. Leasing kan vara aktuellt. Viktigt är samarbetet med IT- organisationen inom serviceförvaltningen, där de tar ansvar för det som åligger dem. Informationsteknologi. Det är viktigt att kommunens IT- avdelning säkerställer tekniken så att inloggning i våra system med hjälp av SITHS-kort kommer fungera. IT-system som NPÖ, Pascal, RoS och Meddix är i behov av vidareutveckling för säkrare och mer användarvänlig informationsöverföring. Detta arbete pågår i ett länsperspektiv där omsorgsförvaltningen deltar. Ett självständigt liv. Förebyggande arbete. Rehabs arbete för att möjliggöra ett självständigt liv samt för att underlätta för personer i livets slutskede är exempel på områden där rehabiliteringspersonals kompetens är väsentlig, men som behöver få en mer framträdande plats. Ett annat viktigt område är rehabilitering för strokepatienter. Enligt nationella riktlinjer finns stark evidens för rehabilitering i hemmiljö med uppgiftsspecifik träning, gång- och balansträning, ADL-träning och stöd/utbildning till anhöriga. Tidig koordinerad utskrivning pekas ut som framgångsfaktor i forskningen. De personella 6

7 resurserna i sektionen är dock inte dimensionerade för att arbeta som nationellt vårdprogram och nationella riktlinjer ger evidens för. Författning SOSFS 2013:27. Författningen innebär ökade krav på biståndshandläggare gällande utredning, beslut och uppföljning samt ökade krav på kommuner att säkra att det finns sådan bemanning dygnet runt i särskilt boende att man kan säkerställa att den enskildes behov tillgodoses. Ikraftträdandet har skjutits framåt i tiden och det är idag oklart när och hur den kommer att påverka förvaltningens verksamhet. Psykiatrin/funktionshinderomsorgen. Ökat behov föreligger av att anordna insatserna på ett mer individanpassat sätt för brukare med diagnoser inom autismspektrum/ neuropsykiatri. Det krävs anpassade lokaler och personal med kompetens inom området. Det berör korttidstillsyn, korttidsvistelse, boendestöd samt ledsagning. För att finansiera verkställandet av dessa insatser krävs en utökning av budget med 1,2 Mkr från och med år Personer med psykiatriska diagnoser med behov av insatser från kommunen och personer inom rättspsykiatrin förväntas öka p.g.a. planerade hemflyttningar vilket leder till nya krav på boendeformer, boendestöd, samverkan och kan i vissa fall kräva fler köpta platser. Vikarieförsörjning. Inom omsorgen kommer det alltid att finnas ett behov av vikarier. Ett viktigt inriktningsmål är att minska antalet timvikarier genom att utveckla resursenheten och en fungerande samverkan inom organisationen samt genom ett fungerande IT-stöd för bokning av vikarieresurser. De särskilda boendena. Några av de särskilda boendena inom såväl SoL som LSS har en standard som inte uppfyller dagens förväntningar på boendemiljön. En utvecklings/förändringsplan för framtida nivåhöjning av boendestandarden bör påbörjas snarast. Personalförhållanden Arbetsbelastningen i sektion Vård och rehabilitering är hög och kräver hårda prioriteringar för att upprätthålla en trygg och säker hemsjukvård. Detta lämnar inte tillräckligt utrymme för att arbeta förebyggande och med identifierade utvecklingsområden, ett arbetssätt som skulle ge kvalitetsvinster för brukaren och ekonomieffektivitet på längre sikt då behovet av ökade vård- och omsorgsinsatser kan förskjutas och ibland inte behöver uppstå. Bedömningen är att utökade personalresurser behövs för att kunna erbjuda en god och säker vård i ständig utveckling och för att erbjuda en arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna. Att komplettera Vård och Rehab med undersköterskor samt utöka rehabiliteringspersonalen ses som prioriterat. Ett utvecklingsarbete har initierats för att utreda möjligheterna att erbjuda anställda i kommunen heltidstjänster vilket kan få stor påverkan för omsorgsförvaltningen som har ett stort antal deltidsanställda. En inventering är gjord inom verksamheten och det finns ett stort behov av att satsa på fort/utbildning brett över samtliga områden, men det finns också behov av spetskompetensutbildning. Områden som är definierade är följande: Grundutbildning inom funktionshinderomsorgen år 2016 Yrkeshögskoleutbildning inom funktionshinderomsorgen år Genomförande av digitalisering kräver utbildningsinsatser Bemötande/värdegrundsfrågor

8 Metodhandledning Salutogent förhållningssätt, arbetssätt och ledarskap Utredning och dokumentation 2016 Sjuksköterskeutbildning Möjligheten att stödja kompetensutveckling till distriktssköterska bör utredas. Denna kompetensutveckling behöver genomföras utöver de redan planerade, regelbundet återkommande utbildningar som genomförs för att bibehålla befintlig kompetens. För att få till en bra utbildning på hemmaplan rörande vård och rehabilitering krävs för ändamålet andra lokaler än vad som finns tillgång till idag. Mål för verksamheten är att skapa en attraktiv arbetsplats, där personal ges delaktighet och inflytande, och där även fortbildning/utbildning är en del. Nämndens äskanden utöver budgetram Hemsjukvården Behovet av hemsjukvård beräknas öka proportionellt med ökningen av behovet av hemtjänst. Denna behovsökning kräver utökade personalresurser utöver nuvarande budgetram enligt planen för utjämning av skatteväxlingen för hemsjukvård. Förebyggande arbete ger på sikt en långsammare ökning av omvårdnadsbehovet inom hela förvaltningens verksamhetsområde och en utökning av personalresursen för förebyggande arbete är därför synnerligen angeläget. Därutöver krävs utökade resurser för hjälpmedel, medicinska produkter, logistik och kvalitetsledning. Ålders- och behovsutveckling SoL (hemtjänst) Med anledning av ökningen av antalet som är 90 år och äldre ökar antalet hemtjänsttimmar. Antalet personer som får insatsen hemtjänst förväntas inte öka, däremot ökar antalet hemtjänsttimmar per person på grund av fler brukare i högre ålder Hemtjänst timmar per vecka med prognos År 2009 År 2010 År 2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017 År2018 Kvalitetssäkring i särskilt boende SoL Ett arbete pågår inom de särskilda boendena för kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetsregister såsom Senior Alert. Arbetet finansieras nu via prestationsmedel men bör säkerställas i budgetramen. Biståndshandläggning ny författning SOSFS 2014:5 Biståndshandläggningen beräknas behöva utökas med 3 årsarbetare till följd av de nya krav som ställs i författningen. 8

9 Personlig assistans LSS Antalet LASS-timmar som faller inom kommunens ansvar minskar. Samtidigt ökar behovet av och timmarna för LSS personlig assistans. Totalt ökar behovet och ökningen förväntas fortsätta under hela planperioden. Den årliga ökningen beräknas till 365 timmar per månad motsvarande 2,2 årsarbetare Timmar per månad med prognos År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 LSS LASS Totalt LASS avser de 20 första timmarna per vecka, som kommunen ansvarar för. Privata utförare, köpta platser, lokaler - priskompensation En prisökning med 2,5 % för de köpta platser och privata utförare enligt LOV som omsorgsnämnden har budgeterat med 2015 innebär en årlig kostnadsökning med ca 450 kkr. En prisökning med 1,5 % på befintlig nettokostnad för lokaler innebär en årlig kostnadsökning med ca 500 kkr. Totalt äskas årligen 950 kkr. för kompensation av prisökningar. Neuropsykiatri Verkställandet av insatserna för denna målgrupp, främst avseende yngre personer med korttidsvistelse och korttidstillsyn, är delvis inte budgeterat och då behovet ökar och kräver permanenta lösningar måste resurser tillskjutas. Boende med särskild service enligt LSS Ett nuläge med fyra icke verkställda beslut och fyra ansökningar om gruppbostad innebär ett akut behov av en ny gruppbostad från och med år 2016 och därefter ytterligare en, lämpligtvis i trapphusmodell, år Teknikutveckling, E-hälsa Den nya välfärdstekniken/e-hälsan med digitala trygghetslarm och hjälpmedel kommer att kräva extra resurser. Exakt vilken organisation och teknik som kommer att behövas är i dagsläget osäkert. Redan 2015 planeras utbytet från analoga till digitala trygghetslarm 9

10 BUDGETRAMAR Belopp i kkr Föregående års ram Tillskott och avdrag: Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31 % Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning BUDGETRAM VÅRBUDGET Omsorgsnämndens äskande utöver preliminär ram: Förebyggande arbete samt behovsutveckling inom hemsjukvården - personalresurs Hjälpmedel, medicinska produkter, logistik - hemsjukvård Ålders- och behovsutveckling SoL - hemtjänst Kvalitetssäkring/kvalitetsregister särskilt boende SoL Ny författning SOSFS 2014:5 - biståndshandläggning Personlig assistans LSS Privata utförare, köpta platser, lokaler - priskompensation Neuropsykiatri Ny gruppbostad med 6 platser, LSS Ny gruppbostad trapphusmodell, LSS Kompetens- och metodutveckling enl. SOSFS 2014:2, LSS Teknikutveckling, E-hälsa SUMMA ÄSKANDE OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG BUDGETRAM

11 Ekonomi driftbudget DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettobelopp i kkr Gemensam verksamhet Kompensation ökad ersättning förtroendevalda Priskompensation lokaler Teknikutveckling, E-hälsa Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning SOL-verksamhet Biståndshandläggning SOSFS 2014: Ålders- och behovsutveckling SoL (hemtjänst) Kvalitetssäkring/kvalitetsregister särskilt boende SoL Priskompensation LOV hemtjänst LSS-verksamhet Personlig assistans Ny gruppbostad med 6 platser Ny gruppbostad, trapphusmodell Neuropsykiatri Priskompensation köpta platser vuxna och unga Kompetens- och metodutveckling enl SOSFS 2014:2, LSS HSL-verksamhet Ökat anslag hemsjukvården (KOMHEM) Personalresurs hemsjukvård förebyggande arbete Hjälpmedel, medicinska produkter, logistik - hemsjukvård Övrig verksamhet NETTOKOSTNAD

12 Omsättningstal och nyckeltal Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget SÄRSKILT BOENDE (SoL) Antal lägenheter - servicelägenheter särskilt boende korttidsplatser Antal beslut - servicelägenheter särskilt boende platser HEMTJÄNST - antal tim/vecka antal personer med hemtjänst Investeringsplan Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Projektnr Projektblad Informationsteknologi, larm och säkerhet Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel SUMMA INVESTERINGAR

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer