Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018"

Transkript

1 Verksamhetsplan Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten 5 Organisationsbeskrivning 5 Verksamhetsbeskrivning 5 Förändring, utveckling och trender 6 Personalförhållanden 7 Nämndens äskanden utöver budgetram 8 Ekonomi driftbudget Omsättningstal och nyckeltal 12 Investeringsplan Sammanfattning Omsorgsnämndens verksamhetsplan syftar till att utveckla de resurser som krävs för en sammanhållen omsorg och vård, för förebyggande insatser som möjliggör ett självständigt liv, för att säkerställa brukarnas trygghet och för att skapa grund för ett gott bemötande. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Förändringar i lagstiftning angående bemanning och dokumentation Det finns i den nya författningen SOSFS 2014:5 krav att öka individens delaktighet och inflytande i både utredning och verkställighet. Det ställs ökade krav på dokumentation och på uppföljning av fattade beslut. Kommunerna ska säkerställa att alla som bor på särskilt boende ska tillförsäkras en god och säker vård och omsorg och uppleva trygghet. Det ställer krav på bemanning och kompetens. För att svara mot Socialstyrelsen krav på strukturerad utredning och dokumentation har regionens kommuner tagit fram en modellför detta, individens behov i centrum(ibic). IBICs syfte är att genom strukturerad dokumentation skapa sammanhängande dokumentation och informationsöverföring mellan socialtjänst (SoL) och hälso- och sjukvård (HSL). Detta införs under 2015 och kommer inledningsvis medföra kostnader relaterade till införandet. Ett annat område är E-hälsa och välfärdsteknologi, som kan ge den enskilde ökad trygghet och självständighet. För att införa välfärdteknologi krävs organisation och resurser. Kostnader för hjälpmedel har ökat markant. De finansieras nu inom befintlig budget utan att utrymme för detta finns. Kostnader som också ökat och som inte fortsättningsvis ryms inom befintlig budget är transporter av prover och läkemedel, bilar samt kostnader relaterat till medicinsk utrustning. Verksamheten behöver tillförsäkras resurser för att finansiera de ökade kostnaderna. Exempel på andra faktorer som står utanför vår påverkan är ökande hantering av medicindelning i dosett, vilket är tidskrävande. Förebyggande arbete, ett självständigt liv Nationella riktlinjer lyfter bland annat fram vikten av att utveckla och kvalitetssäkra det förebyggande arbetet samt betydelsen av multiprofessionella team. Ett strukturerat förebyggande arbete där risker identifieras, åtgärdas och följs upp enligt den metod som arbetats fram inom ramarna för den så 1

2 kallade förbättringsresan och som kommunen erhållit kvalitetspris för behöver fortsätta utvecklas inom en rad områden och bli ett etablerat arbetssätt. Omsorgsnämndens ambition och mål är att ytterligare förstärka den enskildes inflytande över sina insatser i vardagen. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet och arbete med att främja hälsa. Båda ovan nämnda områden är direkt i linje med de nationella riktlinjerna inom flera områden som Mest sjuka äldre, psykiatrin, stroke och demens. Det är också helt i linje med nya författningar som är styrande för omsorgsnämndens verksamheter och vad den av revisionen samt den av kommunstyrelsen beställda konsultrapporterna framhåller och rekommenderar. För att uppnå resultat krävs en satsning på resurser men också ett annat arbetssätt än tidigare där olika professioner arbetar tillsammans i team nära den enskilde. Ett förändrat arbetssätt är påbörjat men det är tydligt det krävs fler personella resurser främst inom vård och rehabilitering, för att goda resultat för den enskilde ska kunna uppnås. Trygg hemgång/hemtagningsteam, är ett arbetssätt där den enskilde möts upp i hemmet av multiprofessionella teamet. Tillsammans med den enskilde ser man över vilket behovet av hjälp och stöd den enskilde upplever sig ha. Uppföljning sker inom en vecka och där efter vid behov. Förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Målet är att alla ska kunna få leva ett så självständigt liv som möjligt. För att nå det målet krävs att det finns tillräckligt med resurser för att tidigt ge personer rätt insatser och att ha resurser över tid. Det krävs direkta insatser av utbildade arbetsterapeuter och sjukgymnaster, men också insatser av övrig omsorgspersonal till vilka arbetsterapeuter och sjukgymnaster delegerar och handleder. Syftet är att stärka den enskildes egna resurser att kunna leva så självständigt som möjligt, vilket bidrar till att förskjuta ett ökat omvårdnadsbehov eller andra insatser. Ett annat område där det är viktigt att kommunens personal bidrar i utredning är inom demensområdet. För de personer som är inskrivna i hemsjukvården har kommunen ett ansvar i demensutredningar. Pga. otillräckligt med resurser kan personen få vänta, vilket får konsekvenser att tidiga insatser inte kan ges, med risk för onödigt tidig försämring för den enskilde. När demensdiagnos är satt och kommunen får kännedom om detta är det viktigt att resurser finns för att på bästa sätt stötta och förebygga försämring hos den sjuke för att förskjuta ett ökat omvårdnadsbehov eller andra insatser. Ålders- och behovsutveckling Antal personer per åldersgrupp med prognos w

3 Antal personer 90-w med prognos w Andel med behov av Antal invånare Hemtjänst Särskilt boende år och äldre ,5% 39,0% 27,7% 27,0% år ,4% 16,7% 10,1% 9,8% år ,8% 2,2% 1,2% 1,2% Antalet invånare 65 år och äldre förväntas öka men det är den snabba ökningen av antalet invånare 90 år och äldre som har störst påverkan på behovet av insatser från socialtjänsten. Prognosen för planperioden innebär att det förväntade behovet av hemtjänst ökar motsvarande en ökad kostnad av 3,0 Mkr per år. Antalet brukare med behov av hemtjänst förväntas vara i stort sett oförändrat medan antalet timmar per brukare ökar beroende på allt större andel brukare i högre ålder. Behovet av särskilt boende för äldre är i stort sett oförändrat med det bör finnas en beredskap för att i centralorten öppna ytterligare 10 platser. Utöver de 555 äldre som har hemtjänst år 2014 har ytterligare personer som är yngre än 65 år hemtjänstinsatser. Behovsutvecklingen för denna åldersgrupp är osäker Hemsjukvården Totalt inskrivna Särskilt boende Ordinärt boende 3

4 Tillgänglig statistik per visar att antalet inskrivna i hemsjukvård ökat med ca 30 % sedan övertagandet av hemsjukvården Antalet personer inskrivna i hemsjukvård har under 2014 stabiliserats, men karaktären på insatser/behov är mer komplexa än vid kommunens övertagande av hemsjukvården vilket ställer särskilda krav. Därtill kommer ca 500 personer där hembesök görs i form av så kallade enstaka hembesök. Liksom nedan beskrivs, avseende hemtjänsten, är ärendeomsättningen stor, vilket i hög grad påverkar organisationen. 25 Varaktighet, avslutade hemtjänstärenden Procent 0 Ärendeomsättningen påverkar kraven på förvaltningens organisation och arbetsmetoder. Det stora antalet insatser med kort varaktighet inom hemtjänsten ställer stora krav på organisationens flexibilitet och på personalens kompetens. Totalt förnyas cirka 600 hemtjänstärenden på 1 år och 8 månader och 350 platser i särskilt boende på 2 år och 3 månader. Inom hemsjukvården beräknas hälften av ärendena förnyas under ett år. Behovsutveckling funktionshinderomsorg 1 januari 2015 fanns det 118 brukare i boende med särskild service enligt LSS. Antalet beslut om boende med särskild service har minskat med i genomsnitt 3 per år under den senaste 5-årsperioden. 39 % av de boende är äldre än 60 år, 17 boende är äldre än 70 år. Samtidigt finns just nu ett stort behov av gruppbostadsplatser för yngre personer, fyra ej verkställda beslut och fyra nya ansökningar. Nya gruppbostäder behöver därför öppnas snarast samtidigt som det bör finnas en beredskap för att avveckla äldre gruppbostäder. Behov hos nya brukare kan medföra behov av anpassning, omstrukturering och specialisering av verksamheterna. En växande målgrupp är brukare med diagnoser inom autismspektrum/neuropsykiatri. Det krävs anpassade lokaler och personal med kompetens inom området. Det berör korttidstillsyn, korttidsvistelse, boendestöd samt ledsagning. Under de senaste åren har behovet av personlig assistans ökat. Prognosen för planperioden är en ökning med 4380 timmar per år motsvarande en ökad kostnad av 1,3 Mkr per år. Antalet personer totalt är oförändrat, däremot är det färre personer som får ersättning enligt LASS från Försäkringskassan. En kostnadsförskjutning till kommunen sker därför. Kompetensutveckling SOSFS 2014:2 ställer nya krav på kunskaper hos personal inom funktionshinderomsorgen. En utbildningsplan har utarbetats för bredda och fördjupa personalens kompetens genom utbildning på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. 4

5 Mål och riktlinjer för verksamheten För 2015 har omsorgsnämnden beslutat om följande sex förvaltningsmål: Medborgar/kundmål trygghet, attraktivitet 1. Brukaren ska alltid/oftast uppleva ett gott bemötande. Visionen är att år 2015 ska frågan om personalens bemötande vara maxvärdet. 2. Antalet män i personalen inom äldre- och handikappomsorgen ska öka varje år. 3. Informationen till medborgaren och brukaren om omsorgsförvaltningens insatser ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig 4. Den psykiska ohälsan i form av lättare och svårare besvär av oro och ångest hos äldre med hemtjänst och i särskilt boende ska minska varje år. Resursmål ekonomi, personal 5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling Miljömål 6. Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser. Organisationsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Omsorgsnämndens del av socialtjänsten omfattar omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Omsorgsnämnden ansvarar också för hemsjukvård och hemrehabilitering. Större delen av omsorgsnämndens verksamhet är lagstadgad och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstens utgångspunkt är att alla insatser så långt som möjligt ska kunna ges i den enskildes egna hem. I socialtjänstlagen anges omsorgsnämndens särskilda ansvar för äldre och personer med 5

6 funktionsnedsättning. Omsorgsnämnden ska enligt nationell handlingsplan för äldrepolitiken verka för att äldre människor ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg och rehabilitering. För gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning finns särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst som består av både omsorgs- och serviceinsatser, larmservice och matdistribution. Boendestöd är en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i ordinärt boende. Insatser enligt LSS omfattar boende, korttidsvistelse, korttidstillsyn, biträde av kontaktperson, personlig assistent, avlösarservice, ledsagarservice och daglig verksamhet. Omsorgsnämnden har för personer inom särskilda boenden (SoL) samt inom boende med särskild service (LSS) ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå. Landstinget har ansvaret för läkarinsatser. Förändring, utveckling och trender Införande av IBIC (individens behov i centrum). IBICs syfte är att genom strukturerad dokumentation skapa sammanhängande dokumentation och informationsöverföring mellan socialtjänst (SoL) och hälso- och sjukvård (HSL) Välfärdsteknologi. Syftet är att skapa möjlighet för den enskilde att utifrån sina egna behov välja hjälpmedel som gör det möjligt att leva ett självständigt liv och att underlätta i vardagen. Dessutom ger tekniken möjlighet att i flera omvårdnadssituationer ge bättre individuellt anpassad omsorg. Nya sätt att kunna kommunicera med personal ger förutsättningar för ökad trygghet. Ur ett verksamhetsperspektiv frigörs tid för personal som istället kan ges till ökat mänskligt umgänge. Utvecklingen av kognitiva hjälpmedel är stark och dessa bidrar till ökad självständighet och trygghet för individen men kan vara kostnadskrävande. Teknikstöd inom verksamheten. Möjlighet till mobil kommunikation/dokumentation är ett angeläget utvecklingsområde. IT-baserade verksamhetssystem ökar i antal och fler administrativa uppgifter tillkommer i och med detta. Det gäller även registreringar i nationella kvalitetsregister och det utvecklingsarbete samt kompetensutvecklingsbehov som följer av detta. Målet är att digitalisering av larm ska vara genomförd under Under planperioden kommer mycket kraft att behöva läggas inom området teknikutveckling. Det handlar om administration, om utbildning av personal samt att ta fram en organisation som förvaltar systemen framöver. Leasing kan vara aktuellt. Viktigt är samarbetet med IT- organisationen inom serviceförvaltningen, där de tar ansvar för det som åligger dem. Informationsteknologi. Det är viktigt att kommunens IT- avdelning säkerställer tekniken så att inloggning i våra system med hjälp av SITHS-kort kommer fungera. IT-system som NPÖ, Pascal, RoS och Meddix är i behov av vidareutveckling för säkrare och mer användarvänlig informationsöverföring. Detta arbete pågår i ett länsperspektiv där omsorgsförvaltningen deltar. Ett självständigt liv. Förebyggande arbete. Rehabs arbete för att möjliggöra ett självständigt liv samt för att underlätta för personer i livets slutskede är exempel på områden där rehabiliteringspersonals kompetens är väsentlig, men som behöver få en mer framträdande plats. Ett annat viktigt område är rehabilitering för strokepatienter. Enligt nationella riktlinjer finns stark evidens för rehabilitering i hemmiljö med uppgiftsspecifik träning, gång- och balansträning, ADL-träning och stöd/utbildning till anhöriga. Tidig koordinerad utskrivning pekas ut som framgångsfaktor i forskningen. De personella 6

7 resurserna i sektionen är dock inte dimensionerade för att arbeta som nationellt vårdprogram och nationella riktlinjer ger evidens för. Författning SOSFS 2013:27. Författningen innebär ökade krav på biståndshandläggare gällande utredning, beslut och uppföljning samt ökade krav på kommuner att säkra att det finns sådan bemanning dygnet runt i särskilt boende att man kan säkerställa att den enskildes behov tillgodoses. Ikraftträdandet har skjutits framåt i tiden och det är idag oklart när och hur den kommer att påverka förvaltningens verksamhet. Psykiatrin/funktionshinderomsorgen. Ökat behov föreligger av att anordna insatserna på ett mer individanpassat sätt för brukare med diagnoser inom autismspektrum/ neuropsykiatri. Det krävs anpassade lokaler och personal med kompetens inom området. Det berör korttidstillsyn, korttidsvistelse, boendestöd samt ledsagning. För att finansiera verkställandet av dessa insatser krävs en utökning av budget med 1,2 Mkr från och med år Personer med psykiatriska diagnoser med behov av insatser från kommunen och personer inom rättspsykiatrin förväntas öka p.g.a. planerade hemflyttningar vilket leder till nya krav på boendeformer, boendestöd, samverkan och kan i vissa fall kräva fler köpta platser. Vikarieförsörjning. Inom omsorgen kommer det alltid att finnas ett behov av vikarier. Ett viktigt inriktningsmål är att minska antalet timvikarier genom att utveckla resursenheten och en fungerande samverkan inom organisationen samt genom ett fungerande IT-stöd för bokning av vikarieresurser. De särskilda boendena. Några av de särskilda boendena inom såväl SoL som LSS har en standard som inte uppfyller dagens förväntningar på boendemiljön. En utvecklings/förändringsplan för framtida nivåhöjning av boendestandarden bör påbörjas snarast. Personalförhållanden Arbetsbelastningen i sektion Vård och rehabilitering är hög och kräver hårda prioriteringar för att upprätthålla en trygg och säker hemsjukvård. Detta lämnar inte tillräckligt utrymme för att arbeta förebyggande och med identifierade utvecklingsområden, ett arbetssätt som skulle ge kvalitetsvinster för brukaren och ekonomieffektivitet på längre sikt då behovet av ökade vård- och omsorgsinsatser kan förskjutas och ibland inte behöver uppstå. Bedömningen är att utökade personalresurser behövs för att kunna erbjuda en god och säker vård i ständig utveckling och för att erbjuda en arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna. Att komplettera Vård och Rehab med undersköterskor samt utöka rehabiliteringspersonalen ses som prioriterat. Ett utvecklingsarbete har initierats för att utreda möjligheterna att erbjuda anställda i kommunen heltidstjänster vilket kan få stor påverkan för omsorgsförvaltningen som har ett stort antal deltidsanställda. En inventering är gjord inom verksamheten och det finns ett stort behov av att satsa på fort/utbildning brett över samtliga områden, men det finns också behov av spetskompetensutbildning. Områden som är definierade är följande: Grundutbildning inom funktionshinderomsorgen år 2016 Yrkeshögskoleutbildning inom funktionshinderomsorgen år Genomförande av digitalisering kräver utbildningsinsatser Bemötande/värdegrundsfrågor

8 Metodhandledning Salutogent förhållningssätt, arbetssätt och ledarskap Utredning och dokumentation 2016 Sjuksköterskeutbildning Möjligheten att stödja kompetensutveckling till distriktssköterska bör utredas. Denna kompetensutveckling behöver genomföras utöver de redan planerade, regelbundet återkommande utbildningar som genomförs för att bibehålla befintlig kompetens. För att få till en bra utbildning på hemmaplan rörande vård och rehabilitering krävs för ändamålet andra lokaler än vad som finns tillgång till idag. Mål för verksamheten är att skapa en attraktiv arbetsplats, där personal ges delaktighet och inflytande, och där även fortbildning/utbildning är en del. Nämndens äskanden utöver budgetram Hemsjukvården Behovet av hemsjukvård beräknas öka proportionellt med ökningen av behovet av hemtjänst. Denna behovsökning kräver utökade personalresurser utöver nuvarande budgetram enligt planen för utjämning av skatteväxlingen för hemsjukvård. Förebyggande arbete ger på sikt en långsammare ökning av omvårdnadsbehovet inom hela förvaltningens verksamhetsområde och en utökning av personalresursen för förebyggande arbete är därför synnerligen angeläget. Därutöver krävs utökade resurser för hjälpmedel, medicinska produkter, logistik och kvalitetsledning. Ålders- och behovsutveckling SoL (hemtjänst) Med anledning av ökningen av antalet som är 90 år och äldre ökar antalet hemtjänsttimmar. Antalet personer som får insatsen hemtjänst förväntas inte öka, däremot ökar antalet hemtjänsttimmar per person på grund av fler brukare i högre ålder Hemtjänst timmar per vecka med prognos År 2009 År 2010 År 2011 År2012 År2013 År2014 År2015 År2016 År2017 År2018 Kvalitetssäkring i särskilt boende SoL Ett arbete pågår inom de särskilda boendena för kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetsregister såsom Senior Alert. Arbetet finansieras nu via prestationsmedel men bör säkerställas i budgetramen. Biståndshandläggning ny författning SOSFS 2014:5 Biståndshandläggningen beräknas behöva utökas med 3 årsarbetare till följd av de nya krav som ställs i författningen. 8

9 Personlig assistans LSS Antalet LASS-timmar som faller inom kommunens ansvar minskar. Samtidigt ökar behovet av och timmarna för LSS personlig assistans. Totalt ökar behovet och ökningen förväntas fortsätta under hela planperioden. Den årliga ökningen beräknas till 365 timmar per månad motsvarande 2,2 årsarbetare Timmar per månad med prognos År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 LSS LASS Totalt LASS avser de 20 första timmarna per vecka, som kommunen ansvarar för. Privata utförare, köpta platser, lokaler - priskompensation En prisökning med 2,5 % för de köpta platser och privata utförare enligt LOV som omsorgsnämnden har budgeterat med 2015 innebär en årlig kostnadsökning med ca 450 kkr. En prisökning med 1,5 % på befintlig nettokostnad för lokaler innebär en årlig kostnadsökning med ca 500 kkr. Totalt äskas årligen 950 kkr. för kompensation av prisökningar. Neuropsykiatri Verkställandet av insatserna för denna målgrupp, främst avseende yngre personer med korttidsvistelse och korttidstillsyn, är delvis inte budgeterat och då behovet ökar och kräver permanenta lösningar måste resurser tillskjutas. Boende med särskild service enligt LSS Ett nuläge med fyra icke verkställda beslut och fyra ansökningar om gruppbostad innebär ett akut behov av en ny gruppbostad från och med år 2016 och därefter ytterligare en, lämpligtvis i trapphusmodell, år Teknikutveckling, E-hälsa Den nya välfärdstekniken/e-hälsan med digitala trygghetslarm och hjälpmedel kommer att kräva extra resurser. Exakt vilken organisation och teknik som kommer att behövas är i dagsläget osäkert. Redan 2015 planeras utbytet från analoga till digitala trygghetslarm 9

10 BUDGETRAMAR Belopp i kkr Föregående års ram Tillskott och avdrag: Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31 % Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning BUDGETRAM VÅRBUDGET Omsorgsnämndens äskande utöver preliminär ram: Förebyggande arbete samt behovsutveckling inom hemsjukvården - personalresurs Hjälpmedel, medicinska produkter, logistik - hemsjukvård Ålders- och behovsutveckling SoL - hemtjänst Kvalitetssäkring/kvalitetsregister särskilt boende SoL Ny författning SOSFS 2014:5 - biståndshandläggning Personlig assistans LSS Privata utförare, köpta platser, lokaler - priskompensation Neuropsykiatri Ny gruppbostad med 6 platser, LSS Ny gruppbostad trapphusmodell, LSS Kompetens- och metodutveckling enl. SOSFS 2014:2, LSS Teknikutveckling, E-hälsa SUMMA ÄSKANDE OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG BUDGETRAM

11 Ekonomi driftbudget DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettobelopp i kkr Gemensam verksamhet Kompensation ökad ersättning förtroendevalda Priskompensation lokaler Teknikutveckling, E-hälsa Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader Samverkansutredning: Kostsamordning SOL-verksamhet Biståndshandläggning SOSFS 2014: Ålders- och behovsutveckling SoL (hemtjänst) Kvalitetssäkring/kvalitetsregister särskilt boende SoL Priskompensation LOV hemtjänst LSS-verksamhet Personlig assistans Ny gruppbostad med 6 platser Ny gruppbostad, trapphusmodell Neuropsykiatri Priskompensation köpta platser vuxna och unga Kompetens- och metodutveckling enl SOSFS 2014:2, LSS HSL-verksamhet Ökat anslag hemsjukvården (KOMHEM) Personalresurs hemsjukvård förebyggande arbete Hjälpmedel, medicinska produkter, logistik - hemsjukvård Övrig verksamhet NETTOKOSTNAD

12 Omsättningstal och nyckeltal Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget SÄRSKILT BOENDE (SoL) Antal lägenheter - servicelägenheter särskilt boende korttidsplatser Antal beslut - servicelägenheter särskilt boende platser HEMTJÄNST - antal tim/vecka antal personer med hemtjänst Investeringsplan Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Projektnr Projektblad Informationsteknologi, larm och säkerhet Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel SUMMA INVESTERINGAR

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006:120-711 Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc RAPPORT

Läs mer