9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till ,2 % 5,6 % En gång per år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år"

Transkript

1 Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är att 2014 ska frågan om personalens bemötande, vara Hemtjänst 97 % 100 % En gång per år maxvärdet Gruppbostad LSS 2,7 Vartannat år 2,7 (index max 3) Gruppbostad psyk 8,0 Vartannat år 6,0 (index max 10) Boendestöd omsorg 8,9 Vartannat år 8,4 (index max 10) Boendestöd 9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till ,2 % 5,6 % En gång per år (52 män) och med 10 % 2014.(5 män) 3. Informationen till medborgaren och brukaren om 91 % 100 % En gång per år omsorgsförvaltningens insatser, ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig 4. Budget i alla chefsområden ska vara i balans 64 % 100 % En gång per år 5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med 78 index, max En gång vartannat år sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling 6. Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser 2,0 % Minsk ning En gång per år = Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord Kommentar ej uppfyllda mål Mål % av arbetslagen inom äldreomsorgen når målet med 100 %. Mål 2. Målnivån har av omsorgsnämnden bedömt som orealistisk och kommer att justeras 2015 Mål 3. Målet följs upp via; Öppna jämförelser och deras granskning av hur informativt kommunens hemsida är. För full pott krävs att hemsidan erbjuder. lättläst svensk/ talad information/ inspelat på teckenspråk och som textfil, ett arbete som pågår på kommunledningskontoret under Detta har hänt under 2014 Boendeutredning Nämnden har fattat beslut inom ramen för boendeutredningen, vilket bl. a. innebär nedläggning av Östhamra och nybyggnation samt viss ombyggnation av Lindgården. En enhet på Östhamra är stängd och utbyggnad/ombyggnad av Lindgården är påbörjad under hösten. Beräknas vara klart i slutet av december år En enhet på Rörestorpsgården är avvecklad. Klart under hösten. Norrhamra kvarstår att avveckla. Verksamheten på Västrabo är omdefinierad från särskilt boende SoL till ordinärt boende. Genomlysning av äldre- och funktionshinderomsorgen Med anledning av den ekonomiska situation som verksamheten befanns i tillsattes en extern konsult som genomförde en genomlysning under hösten, med huvudsaklig inriktning på resursfördelning, kultur och ekonomi. En handlingsplan med åtta prioriterade områden är framtagen och arbetet påbörjades omedelbart och fortsätter under Förbättringsområden Förbättringsteam som arbetat under året är: Korttids SoL, Korttids LSS, Trygg och säker hemgång samt förbättringsteamet Förbättringsresan med uppdrag att arbeta med kvalitetsarbete utifrån Senior alert. Två undersköterskor har anställts för ~ 1 ~

2 uppdraget med Senior Alert, som involverar omvårdnadspersonalen och brukare. Arbetet har belönats med kvalitetspris. Vård och Rehab Antalet personer inskrivna i hemsjukvården har under året stabiliserats, men karaktären på insatser/behov är mer komplexa. Dels beroende på omsättning av patienter, på insatser som ständigt förändras samt mer avancerad vård och rehabilitering i hemmet. Kontinuerligt arbete pågår att säkra att patienten möts på rätt vårdnivå. En Handbok för vård och rehab har utarbetats och publicerats på intranätet med processkartor och metodstöd som ger medarbetarna en samlad överblick. En målsättning är att tidigt i vårdkedjan påbörja aktiv rehabilitering. Sektionen har under året ökat deltagandet vid vårdplaneringar. Både den av revisionen och den av kommunstyrelsen beställda konsultrapporten framhåller att sjukgymnaster och arbetsterapeuter bör involveras tidigt i insatskedjan och vara med och göra uppföljningar. Under året har hjälpmedelsordinationer genomförts. Funktionshinderomsorgen Genomförd brukarundersökning från hösten 2013 presenterades i januari. Gruppbostäderna samt daglig verksamhet visade på ett positivt resultat. Resultatet för boendestöd psykiatri och delvis boendestöd omsorg samt gruppbostad psykiatri visade ett något sämre resultat än föregående år. Handlingsplaner har därefter upprättats för att bättre bemöta brukare utifrån behov och önskemål. Nya rutiner har tagits fram och fastställts utifrån de lagändringar i LSS som 1 juli 2013 trädde i kraft gällande personlig assistans. Kommunen har ett utökat ansvar för kvalitetskontroll samt en anmälnings- och uppgiftsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och försäkringskassan. Daglig verksamhet har under våren påbörjat ett arbete tillsammans med regionförbundet för att hitta en modell med syfte att bättre stödja deltagare att komma i arbete in på den reguljära arbetsmarknaden. Översyn av befintliga grupp- och servicebostäder pågår då det finns behov av att ha en gruppbostad med inriktning för personer med autism. Arbetet med hemtagning inom psykiatrin fortsätter. Social dokumentation Utbildning i verksamhetssystemet Magna Cura har skett under året och hela äldreomsorgen dokumenterar nu digitalt. Under hösten påbörjades införandet av digital dokumentation inom funktionshinderomsorgen. Socialt innehåll Under våren startade ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Ängsbacken. Arbetet med Aktivitet och kultur ger ett positivt genomslag ute i verksamheten med ett ökat socialt innehåll både på individ- och gruppnivå. Bemötandefrågor och brukardelaktighet är centrala begrepp att planera utifrån. Bemötande Omsorgsnämnden har som ett högt prioriterat mål att nå maxvärde angående bemötande. Inom verksamheterna har man på olika sätt arbetat och lyft frågan vad är ett gott bemötande? Dialogen sker både på individ- och gruppnivå. Värderingar och frågor som rör värdegrunden diskuteras och implementeras på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Samverkan kommun landsting Inom länet har ett gemensamt kvalitets- och ledningssystem mellan kommun och landsting fastställts och en grund är lagd för fortsatt arbete. Tre strategigrupper har bildats i länet direkt kopplade till ledningsgrupp för samverkan kommun och landsting (nu region). De tre områden är äldre, barn och unga samt psykiatri/missbruk. Gemensamma planer är framtagna inom respektive område, och fastställs av kommunalt forum (tidigare Läns-Lako). Utbildning Omvårdnadslyftet, en utbildningssatsning som pågått , har avslutats. Inom äldreomsorgen har 16 personal fått undersköterskekompetens och 138 personal fått en högskoleutbildning omfattande kurserna ~ 2 ~

3 Demens och psykiska sjukdomar hos äldre samt Individuellt anpassad demensvård, totalt 10 högskolepoäng. Samtlig personal inom demensenheterna har genomgått utbildning i BPSD, (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Ledningsgruppen tillsammans med stödpersonal har genomgått en utbildning kallad Leda för resultat som letts av SKL. Denna slutfördes i maj. Syftet med utbildningen var att få en metod för förbättringsarbete, vilket har uppnåtts. Ledarskapsutbildning för chefer har genomförts. Utbildning riktad till undersköterskor i syfte att kunna utföra delegerade insatser har genomförts. Vård och rehabs personal samt undersköterskor inom korttidsvården och resursenheten har genomgått fortbildning i palliativ vård. Beredskap Beredskap för chefer infördes under hösten En uppföljning är gjord tillsammans med personalenheten. Sammanställning och analys visar att 23 % av cheferna inte har blivit störda under sin beredskapstid. Det är positivt att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt. Cheferna påtalar ett behov av att själva uppdatera sig på de rutiner som finns. Kost Inför den nya serviceorganisationen har förvaltningarna tillsammans tagit fram en kost- och måltidspolicy. Kostorganisationen fick som uppdrag att göra en svinnmätning, utifrån förvaltningsmålet 6 att matsvinnet ska minska. Resultatet visade på att vi kastar kg svinn för luncherna i kök/restaurang och från alla 40 enheter på särskilt boende kg svinn för luncherna och kvällsmaten/år. Ekonomi Omsorgsnämndens utfall för 2014 är ca 523,6 Mkr vilket avviker från budget med nästan - 8,2 Mkr. Uttag från resultatfond Ca 3 Mkr har tagits ut från omsorgsnämndens resultatfond för att finansiera omvårdnadslyftet, utbildning av personal till undersköterska, samt övrig kompetensutveckling inom sektion äldre, funktionshinderomsorgen samt inom vård och rehab. LOV Antalet personer som valt annan utförare av hemtjänst än kommunen har ökat från 14 i december 2013 till 29 i december Inom områdena för LSS finns i nuläget inga aktörer. Intraprenad Inom verksamhetsområdet finns en intraprenad. Området utgörs av all hemtjänst och samtliga särskilda boenden i Forsheda och Bredaryd. Totalt arbetar 92 personer där. De största avvikelserna från budget beskrivs nedan: Utförarorganisationen Utförarorganisationen har haft i uppdrag att upprätta och genomföra åtgärdsplaner för att nå budget i balans vid årets slut. Hög ekonomisk medvetenhet i alla led i utförarorganisationen har visat resultat. Totalt uppvisar utförarorganisationen ett överskott på nästan 1,2 Mkr, varav intraprenaden står för 950 kkr. Av ovan nämnda överskott är Vård och Rehabs del drygt 0,2 Mkr. Överskottet förklaras främst av personalbyten med perioder av vakanser samt att sjukfrånvaro etc inte kunnat ersättas i tillräcklig utsträckning. Kostorganisationen uppvisar ett överskott på nästan 0,4 Mkr. Omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra budgetuppföljningen, tillämpa förbättrade rutiner och underlag för att följa kostnader och upprätta handlingsplaner vid behov. Under år 2014 har det krävts mycket förberedelser inför det att förvaltningen ska göra månadsuppföljningarna i Hypergene prognos. Justering för prestationsbaserad budget inom SoLoch LSS-verksamheten har gjorts under år Detta innebär att utförarorganisationens personalbudget har justeras utifrån beläggningsstatistiken. Utförarorganisationens ~ 3 ~

4 budget har minskats med ca 0,5 Mkr och placerats centralt. Budget för funktionshinderomsorgens särskilda boenden har under året anpassats till aktuella beslut och behov, vilket inneburit att 2,4 Mkr har kunnat flyttas från sektion funktionshinderomsorgen och placerats centralt under år Ökad vårdtyngd Personalförstärkning för enskilda brukare i särskilt boende enligt SoL, överstiger beräknad kostnad för ökad vårdtyngd med -1,2 Mkr. Beställarfunktion: Sektion myndighet uppvisar ett överskott på drygt 0,2 Mkr. Boendeutredning. Omsorgsnämndens beslut att anpassa antalet platser i särskilt boende inom SoL- och LSS-verksamheten enligt befolknings- och behovsprognoser kommer att medföra en minskning med totalt 29 platser och en besparing på 10,5 mkr. Omställningsprocessen tar tid och inför år 2014 kvarstod ca 7,4 mkr. Besparingen 2014 uppgick till ca 0,4 mkr. Genomförandet beräknas ske under år Nedläggning av Norrhamra kvarstår. Rörestorpsgårdens enhet 4 har avvecklats under år Hemtjänst. Beslutade hemtjänsttimmar har ökat med 7,8 % under en tvåårsperiod. Detta medförde en ökning jämfört med budget för 2014 motsvarande ca 12,1 årsarbetare, drygt -6,1 mkr. Personlig assistans Jämfört med januari 2012 har antalet LASS-timmar (försäkringskassans beslut) minskat med 12 % och samtidigt har antalet LSS-timmar, personlig assistans utan ersättning från försäkringskassan, ökat med 91 %. Underskottet blev -5,3 Mkr. Lokalkostnaderna blev + ca 2,0 Mkr lägre jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnader för el. Ombyggnationer är senarelagda, vilket medför att beräknade hyresökningar kommer först år Boendeutredningen har påverkat resultatet både vad det gäller budgeterade intäkter och kostnader. Hyresökningar och oförutsedda lokalkostnader blev inte lika stora som förväntat. Utbildningar och omställningsåtgärder har genomförts till en lägre kostnad än beräknat, överskott drygt +1,3 Mkr. Köpta platser Kostnaden för köpta platser vad det gäller barn och unga LSS, särskilt boende LSS och SOL samt korttidsvistelse LSS har totalt blivit lägre än budgeterat, överskott nästan +0,8 MKr. Resor Värnamo kommun har skatteväxlat kostnaden för färdtjänsten och övriga resor vid årsskiftet 2013/2014. Omsorgsförvaltningen blir framledes debiterade resenärernas egenavgift för resorna till dagverksamheterna (inom SoL) i kommunen. Underskottet för 2014 beräknas till -130 kkr. Övrigt. Beräknad kostnad för bl.a. anhörigbidrag, bidragsgivning, fritidsverksamhet LSS, lönebidragstjänster, tjänstgöringsgrader på kansliet har blivit lägre än budgeterat för 2014 och genererat överskott. Kostutredning Under år 2014 har det gjorts en grundläggande genomlysning av kostorganisationens ekonomi inför det att kostorganisationen flyttas över till den nya serviceförvaltningen 1 januari år Telefonkostnader Under år 2014 har det varit oklarheter kring telefonkostnader i kommunen totalt då leverantören inte har fakturerat sedan I början av januari 2015 har det krävts en stor arbetsinsats utav omsorgsförvaltningen för att hantera de drygt fakturor som kommit från telefonleverantören Alltele. För omsorgsförvaltningens del har telefonkostnaden blivit något lägre än vad som tidigare prognostiserats. Periodens utfall investeringar Omsorgsnämnden har under år 2014 investerat för ca 6,6 mkr. Detta innebär en avvikelse mot budget på +12,2 mkr. Dessa investeringar förskjuts i tid till år ~ 4 ~

5 Framtida utveckling Biståndshandläggning För personer som får bistånd i form av särkilt boende idag görs ingen särskild utredning angående behoven utan allt är i princip inkluderat. Enl. SOSFS 2012:12 ska det framgå av besluten enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (2001:453) att man ska skilja på beslutet om bostad och hemtjänst i särskilt boende. Varje person ska ges bistånd utifrån sina egna behov med möjlighet att överklaga. Detta innebär en ökning av beslutsärende/uppföljning med 350 ärenden. En utökning av antalet biståndshandläggare är nödvändig, för att förhindra en ohållbar arbetsbelastning. Rättspsykiatrin Ett antal personer som är dömda till rättspykiatrisk sluten vård kommer att få sina domar prövade och övergå till öppen psykiatrisk vård. Förvaltningen behöver köpa platser åt flertalet av dem, vilket innebär ökade driftskostnader. Under kommande år ska en fortsatt utredning göras om vilka insatser som måste till på hemmaplan för att kunna lösa behoven där. Det kan vara utbildning, anställning av annan kompetens eller annat boende Trygg hemgång Under hösten påbörjades förbättringsarbete med att ta fram och implementera ett teaminriktat professionellt arbetssätt. Målsättningen med detta är att brukare med omvårdnadsbehov ska känna en ökad trygghet vid utskrivning från slutenvården till hemmet samt att vårdplanering ska genomföras i hemmet i de flesta fall. Arbetssättet prövas under våren 2015 och ska efter utvärdering implementeras i hela verksamhetsområdet. Utbildning/kompetensförsörjning Inom verksamheten finns stora behov av utbildning/fortbildning. Områden som kan nämnas är: Sjuksköterskeutbildning (planeras till Campus) Grundutbildning samt högskoleutbildning inom funktionshinderomsorgen Genomförande av digitalisering kräver utbildningsinsatser Bemötande/värdegrundsfrågor Metodutveckling Salutogent arbetssätt Utredning och dokumentation Anhörigstöd Att vara anhörig till personer med stora vård- och omsorgsbehov kan vara krävande. I kommunen finns flera möjligheter att få avlastning. Det finns däremot inte tillgång till mera individuellt stöd i form av möjlighet till samtal. Ett mål är att möjliggöra det individuella stödet till anhöriga. Funktionshinderomsorgen Inom personlig assistans fortsätter arbetet med att införa metoden Kostnad per brukare (KPB). Målet med KPB är att förbättra våra möjligheter till jämförelser och bidra till en fördjupad analys. Övergång från analog till digital teknik Under planperioden kommer en upphandling ske av ny larmmottagning. Ett samarbete har inletts med Värnamo energi för att se till att det finns en säker kommunikation i grunden, även om man väljer en annan internetleverantör i sitt hem. Det ska också vara möjligt att koppla på andra digitala tjänster som exempelvis någon av tjänsterna i e-hemtjänst. E-hälsa Mobilkommunikation/dokumentation är ett angeläget utvecklingsområde. Pulsen utvecklar tillsammans med förvaltningen en app som ska passa alla mobila enheter. Appen innebär åtkomst till huvudbilden samt läsa/skriva i meddelanden. Förvaltningen kommer vara delaktig i Projektet Journal och läkemedelstjänster. Projektet ska samordna utvecklingen av flera e- hälsotjänster som idag utvecklats parallellt. Inom området autismspektrum/neuropsykiatri ses ett ökat framtida behov avseende användning av teknik. NPÖ (nationell patientöversikt) ska införas i hela Sverige. Värnamo ingår i projekt att utveckla detta. IBIC och ICF individens behov i centrum (IBIC) är en utredningsmetodik för att stärka ett systematiskt arbetssätt och behovsinriktat arbetsätt utifrån ICF, det nationella fackspråket. ~ 5 ~

6 Målsättningen är att införa metoden under Vård och rehabilitering Allt fler vårdas/rehabiliteras i hemmet, vilket ställer höga krav i många olika avseenden. Utveckling av behandlingsmetoder, målet att minska antalet återinläggningar på sjukhus, den palliativa vårdenheten, mobila geriatriska teamet, liksom arbetet kring fokuspatienter bidrar till utvecklingen. Detta ställer krav på god samverkan med brukaren/patienten i fokus. De utvecklingsområden som både den revisionsrapport och konsultrapport som gjorts under året pekar på ligger helt i linje med detta. Psykiatrin är ett område förvaltningen ser behov av utveckling inom liksom att dimensionera verksamheten för att bättre kunna följa nationella riktlinjer inom områden som demens och stroke. Ett strukturerat förebyggande arbete där risker identifieras, åtgärdas och följs upp enligt den metod som arbetats fram inom ramarna för den s k förbättringsresan och som kommunen erhållit kvalitetspris för behöver fortsätta utvecklas inom fler områden. Arbetsbelastningen inom Vård och rehab är konstant hög. En jämförelse med närliggande kommuner visar att Vård och Rehab i Värnamo har färre årsarbetare än jämförelsematerialet viktat mot kommuninvånarantalet. Bedömningen är att sektionen är i stort behov av resursförstärkning för att upprätthålla en god och säker vård i ständig utveckling samt för att kunna erbjuda en arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna. Samverkan kommun och region Under 2015 kommer ett arbete om läkemedelshantering att genomföras i länet. Detta projekt syftar till att hitta nya lösningar för säker läkemedelshantering i alla delar av processen för alla kommuner i Jönköpings län. Samverkan med räddningstjänsten Utredning inleds där räddningstjänst och omsorg ska samverka för att öka trygghet och säkerhet för personer som har insatser enligt SoL. Hanteringen av och kostnader för hjälpmedel har ökat markant och ryms inte inom befintlig budget. Det gäller även kostnader relaterat till transporter och medicinsk utrustning som nu finansieras inom befintlig budget utan att utrymme för detta finns. Hårda prioriteringar görs för att upprätthålla en trygg och säker hemsjukvård. Det finns inte tillräckligt med utrymme att arbeta förebyggande och med identifierade utvecklingsområden. Resurserna är inte dimensionerade för detta. Det är arbetssätt som finns stort behov av dels vad gäller kvalitetsvinster för brukaren, men också sett ur ekonomiperspektiv då behovet av ökade vård- och omsorgsinsatser kan förskjutas och ibland inte behöver uppstå. ~ 6 ~

7 Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnad Resultat per verksamhetsblock Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Gemensam verksamhet varav: Omsorgsnämnd SOL-verksamhet varav: Särskilt boende Ordinärt boende LSS-verksamhet varav: Särskilt boende vuxna HSL-verksamhet Övrig verksamhet Nettokostnad Investeringar Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Största investeringar: IT, vht-system Digitalt låssystem Larm och säkerhet ~ 7 ~

8 Nyckeltal HEMTJÄNST - ordinärt boende Nivå och antal personer per 15/12 Nivå 1: 0-9,99 tim/mån Nivå 2: 10-20,99 tim/mån Nivå 3: 21-40,99 tim/mån Nivå 4: 41-99,99 tim/mån Nivå 5: w tim/mån Summa personer Anhörigbidrag eller anhörigarvode - a nta l pers oner 31/ Hemtjänsttimmar/vecka, genomsnitt enligt biståndsbeslut Bruttokostnad per person - kkr * Nettokostnad per person - kkr * LOV - antal timmar per år LOV - kostnad per år - kkr LSS-insatser - antal per 1/10 Bostad med särskild service - vuxna barn Daglig verksamhet Personlig assistans - utan LASS med LASS från försäkringskassan Övriga insatser - korttidsvistelse korttidstillsyn för skolungdomar avlösarservice ledsagarservice konta ktpers on SÄRSKILT BOENDE (SoL) MM Antal lägenheter 31/12 - servicelägenheter särskilt boende äldre korttidsplatser summa Antal pågående beslut 31/12 - servicelägenheter särskilt boende äldre korttidsvistelse SoL regelbunden korttidsvistelse summa Bruttokostnad per plats (exkl. servicelägenheter) - kkr ** Nettokostnad per plats (exkl. servicelägenheter)- kkr ** Färdtjänst - antal färdtjänstleg Trygghetslarm - antal larm Matdistribution - antal personer ~ 8 ~

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING HANDIKAPPOMSORG 2014 ENHET/ BUDGETENHET Handikappomsorg TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet för såväl

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer