9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till ,2 % 5,6 % En gång per år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år"

Transkript

1 Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är att 2014 ska frågan om personalens bemötande, vara Hemtjänst 97 % 100 % En gång per år maxvärdet Gruppbostad LSS 2,7 Vartannat år 2,7 (index max 3) Gruppbostad psyk 8,0 Vartannat år 6,0 (index max 10) Boendestöd omsorg 8,9 Vartannat år 8,4 (index max 10) Boendestöd 9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till ,2 % 5,6 % En gång per år (52 män) och med 10 % 2014.(5 män) 3. Informationen till medborgaren och brukaren om 91 % 100 % En gång per år omsorgsförvaltningens insatser, ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig 4. Budget i alla chefsområden ska vara i balans 64 % 100 % En gång per år 5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med 78 index, max En gång vartannat år sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling 6. Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser 2,0 % Minsk ning En gång per år = Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord Kommentar ej uppfyllda mål Mål % av arbetslagen inom äldreomsorgen når målet med 100 %. Mål 2. Målnivån har av omsorgsnämnden bedömt som orealistisk och kommer att justeras 2015 Mål 3. Målet följs upp via; Öppna jämförelser och deras granskning av hur informativt kommunens hemsida är. För full pott krävs att hemsidan erbjuder. lättläst svensk/ talad information/ inspelat på teckenspråk och som textfil, ett arbete som pågår på kommunledningskontoret under Detta har hänt under 2014 Boendeutredning Nämnden har fattat beslut inom ramen för boendeutredningen, vilket bl. a. innebär nedläggning av Östhamra och nybyggnation samt viss ombyggnation av Lindgården. En enhet på Östhamra är stängd och utbyggnad/ombyggnad av Lindgården är påbörjad under hösten. Beräknas vara klart i slutet av december år En enhet på Rörestorpsgården är avvecklad. Klart under hösten. Norrhamra kvarstår att avveckla. Verksamheten på Västrabo är omdefinierad från särskilt boende SoL till ordinärt boende. Genomlysning av äldre- och funktionshinderomsorgen Med anledning av den ekonomiska situation som verksamheten befanns i tillsattes en extern konsult som genomförde en genomlysning under hösten, med huvudsaklig inriktning på resursfördelning, kultur och ekonomi. En handlingsplan med åtta prioriterade områden är framtagen och arbetet påbörjades omedelbart och fortsätter under Förbättringsområden Förbättringsteam som arbetat under året är: Korttids SoL, Korttids LSS, Trygg och säker hemgång samt förbättringsteamet Förbättringsresan med uppdrag att arbeta med kvalitetsarbete utifrån Senior alert. Två undersköterskor har anställts för ~ 1 ~

2 uppdraget med Senior Alert, som involverar omvårdnadspersonalen och brukare. Arbetet har belönats med kvalitetspris. Vård och Rehab Antalet personer inskrivna i hemsjukvården har under året stabiliserats, men karaktären på insatser/behov är mer komplexa. Dels beroende på omsättning av patienter, på insatser som ständigt förändras samt mer avancerad vård och rehabilitering i hemmet. Kontinuerligt arbete pågår att säkra att patienten möts på rätt vårdnivå. En Handbok för vård och rehab har utarbetats och publicerats på intranätet med processkartor och metodstöd som ger medarbetarna en samlad överblick. En målsättning är att tidigt i vårdkedjan påbörja aktiv rehabilitering. Sektionen har under året ökat deltagandet vid vårdplaneringar. Både den av revisionen och den av kommunstyrelsen beställda konsultrapporten framhåller att sjukgymnaster och arbetsterapeuter bör involveras tidigt i insatskedjan och vara med och göra uppföljningar. Under året har hjälpmedelsordinationer genomförts. Funktionshinderomsorgen Genomförd brukarundersökning från hösten 2013 presenterades i januari. Gruppbostäderna samt daglig verksamhet visade på ett positivt resultat. Resultatet för boendestöd psykiatri och delvis boendestöd omsorg samt gruppbostad psykiatri visade ett något sämre resultat än föregående år. Handlingsplaner har därefter upprättats för att bättre bemöta brukare utifrån behov och önskemål. Nya rutiner har tagits fram och fastställts utifrån de lagändringar i LSS som 1 juli 2013 trädde i kraft gällande personlig assistans. Kommunen har ett utökat ansvar för kvalitetskontroll samt en anmälnings- och uppgiftsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och försäkringskassan. Daglig verksamhet har under våren påbörjat ett arbete tillsammans med regionförbundet för att hitta en modell med syfte att bättre stödja deltagare att komma i arbete in på den reguljära arbetsmarknaden. Översyn av befintliga grupp- och servicebostäder pågår då det finns behov av att ha en gruppbostad med inriktning för personer med autism. Arbetet med hemtagning inom psykiatrin fortsätter. Social dokumentation Utbildning i verksamhetssystemet Magna Cura har skett under året och hela äldreomsorgen dokumenterar nu digitalt. Under hösten påbörjades införandet av digital dokumentation inom funktionshinderomsorgen. Socialt innehåll Under våren startade ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Ängsbacken. Arbetet med Aktivitet och kultur ger ett positivt genomslag ute i verksamheten med ett ökat socialt innehåll både på individ- och gruppnivå. Bemötandefrågor och brukardelaktighet är centrala begrepp att planera utifrån. Bemötande Omsorgsnämnden har som ett högt prioriterat mål att nå maxvärde angående bemötande. Inom verksamheterna har man på olika sätt arbetat och lyft frågan vad är ett gott bemötande? Dialogen sker både på individ- och gruppnivå. Värderingar och frågor som rör värdegrunden diskuteras och implementeras på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Samverkan kommun landsting Inom länet har ett gemensamt kvalitets- och ledningssystem mellan kommun och landsting fastställts och en grund är lagd för fortsatt arbete. Tre strategigrupper har bildats i länet direkt kopplade till ledningsgrupp för samverkan kommun och landsting (nu region). De tre områden är äldre, barn och unga samt psykiatri/missbruk. Gemensamma planer är framtagna inom respektive område, och fastställs av kommunalt forum (tidigare Läns-Lako). Utbildning Omvårdnadslyftet, en utbildningssatsning som pågått , har avslutats. Inom äldreomsorgen har 16 personal fått undersköterskekompetens och 138 personal fått en högskoleutbildning omfattande kurserna ~ 2 ~

3 Demens och psykiska sjukdomar hos äldre samt Individuellt anpassad demensvård, totalt 10 högskolepoäng. Samtlig personal inom demensenheterna har genomgått utbildning i BPSD, (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Ledningsgruppen tillsammans med stödpersonal har genomgått en utbildning kallad Leda för resultat som letts av SKL. Denna slutfördes i maj. Syftet med utbildningen var att få en metod för förbättringsarbete, vilket har uppnåtts. Ledarskapsutbildning för chefer har genomförts. Utbildning riktad till undersköterskor i syfte att kunna utföra delegerade insatser har genomförts. Vård och rehabs personal samt undersköterskor inom korttidsvården och resursenheten har genomgått fortbildning i palliativ vård. Beredskap Beredskap för chefer infördes under hösten En uppföljning är gjord tillsammans med personalenheten. Sammanställning och analys visar att 23 % av cheferna inte har blivit störda under sin beredskapstid. Det är positivt att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt. Cheferna påtalar ett behov av att själva uppdatera sig på de rutiner som finns. Kost Inför den nya serviceorganisationen har förvaltningarna tillsammans tagit fram en kost- och måltidspolicy. Kostorganisationen fick som uppdrag att göra en svinnmätning, utifrån förvaltningsmålet 6 att matsvinnet ska minska. Resultatet visade på att vi kastar kg svinn för luncherna i kök/restaurang och från alla 40 enheter på särskilt boende kg svinn för luncherna och kvällsmaten/år. Ekonomi Omsorgsnämndens utfall för 2014 är ca 523,6 Mkr vilket avviker från budget med nästan - 8,2 Mkr. Uttag från resultatfond Ca 3 Mkr har tagits ut från omsorgsnämndens resultatfond för att finansiera omvårdnadslyftet, utbildning av personal till undersköterska, samt övrig kompetensutveckling inom sektion äldre, funktionshinderomsorgen samt inom vård och rehab. LOV Antalet personer som valt annan utförare av hemtjänst än kommunen har ökat från 14 i december 2013 till 29 i december Inom områdena för LSS finns i nuläget inga aktörer. Intraprenad Inom verksamhetsområdet finns en intraprenad. Området utgörs av all hemtjänst och samtliga särskilda boenden i Forsheda och Bredaryd. Totalt arbetar 92 personer där. De största avvikelserna från budget beskrivs nedan: Utförarorganisationen Utförarorganisationen har haft i uppdrag att upprätta och genomföra åtgärdsplaner för att nå budget i balans vid årets slut. Hög ekonomisk medvetenhet i alla led i utförarorganisationen har visat resultat. Totalt uppvisar utförarorganisationen ett överskott på nästan 1,2 Mkr, varav intraprenaden står för 950 kkr. Av ovan nämnda överskott är Vård och Rehabs del drygt 0,2 Mkr. Överskottet förklaras främst av personalbyten med perioder av vakanser samt att sjukfrånvaro etc inte kunnat ersättas i tillräcklig utsträckning. Kostorganisationen uppvisar ett överskott på nästan 0,4 Mkr. Omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra budgetuppföljningen, tillämpa förbättrade rutiner och underlag för att följa kostnader och upprätta handlingsplaner vid behov. Under år 2014 har det krävts mycket förberedelser inför det att förvaltningen ska göra månadsuppföljningarna i Hypergene prognos. Justering för prestationsbaserad budget inom SoLoch LSS-verksamheten har gjorts under år Detta innebär att utförarorganisationens personalbudget har justeras utifrån beläggningsstatistiken. Utförarorganisationens ~ 3 ~

4 budget har minskats med ca 0,5 Mkr och placerats centralt. Budget för funktionshinderomsorgens särskilda boenden har under året anpassats till aktuella beslut och behov, vilket inneburit att 2,4 Mkr har kunnat flyttas från sektion funktionshinderomsorgen och placerats centralt under år Ökad vårdtyngd Personalförstärkning för enskilda brukare i särskilt boende enligt SoL, överstiger beräknad kostnad för ökad vårdtyngd med -1,2 Mkr. Beställarfunktion: Sektion myndighet uppvisar ett överskott på drygt 0,2 Mkr. Boendeutredning. Omsorgsnämndens beslut att anpassa antalet platser i särskilt boende inom SoL- och LSS-verksamheten enligt befolknings- och behovsprognoser kommer att medföra en minskning med totalt 29 platser och en besparing på 10,5 mkr. Omställningsprocessen tar tid och inför år 2014 kvarstod ca 7,4 mkr. Besparingen 2014 uppgick till ca 0,4 mkr. Genomförandet beräknas ske under år Nedläggning av Norrhamra kvarstår. Rörestorpsgårdens enhet 4 har avvecklats under år Hemtjänst. Beslutade hemtjänsttimmar har ökat med 7,8 % under en tvåårsperiod. Detta medförde en ökning jämfört med budget för 2014 motsvarande ca 12,1 årsarbetare, drygt -6,1 mkr. Personlig assistans Jämfört med januari 2012 har antalet LASS-timmar (försäkringskassans beslut) minskat med 12 % och samtidigt har antalet LSS-timmar, personlig assistans utan ersättning från försäkringskassan, ökat med 91 %. Underskottet blev -5,3 Mkr. Lokalkostnaderna blev + ca 2,0 Mkr lägre jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnader för el. Ombyggnationer är senarelagda, vilket medför att beräknade hyresökningar kommer först år Boendeutredningen har påverkat resultatet både vad det gäller budgeterade intäkter och kostnader. Hyresökningar och oförutsedda lokalkostnader blev inte lika stora som förväntat. Utbildningar och omställningsåtgärder har genomförts till en lägre kostnad än beräknat, överskott drygt +1,3 Mkr. Köpta platser Kostnaden för köpta platser vad det gäller barn och unga LSS, särskilt boende LSS och SOL samt korttidsvistelse LSS har totalt blivit lägre än budgeterat, överskott nästan +0,8 MKr. Resor Värnamo kommun har skatteväxlat kostnaden för färdtjänsten och övriga resor vid årsskiftet 2013/2014. Omsorgsförvaltningen blir framledes debiterade resenärernas egenavgift för resorna till dagverksamheterna (inom SoL) i kommunen. Underskottet för 2014 beräknas till -130 kkr. Övrigt. Beräknad kostnad för bl.a. anhörigbidrag, bidragsgivning, fritidsverksamhet LSS, lönebidragstjänster, tjänstgöringsgrader på kansliet har blivit lägre än budgeterat för 2014 och genererat överskott. Kostutredning Under år 2014 har det gjorts en grundläggande genomlysning av kostorganisationens ekonomi inför det att kostorganisationen flyttas över till den nya serviceförvaltningen 1 januari år Telefonkostnader Under år 2014 har det varit oklarheter kring telefonkostnader i kommunen totalt då leverantören inte har fakturerat sedan I början av januari 2015 har det krävts en stor arbetsinsats utav omsorgsförvaltningen för att hantera de drygt fakturor som kommit från telefonleverantören Alltele. För omsorgsförvaltningens del har telefonkostnaden blivit något lägre än vad som tidigare prognostiserats. Periodens utfall investeringar Omsorgsnämnden har under år 2014 investerat för ca 6,6 mkr. Detta innebär en avvikelse mot budget på +12,2 mkr. Dessa investeringar förskjuts i tid till år ~ 4 ~

5 Framtida utveckling Biståndshandläggning För personer som får bistånd i form av särkilt boende idag görs ingen särskild utredning angående behoven utan allt är i princip inkluderat. Enl. SOSFS 2012:12 ska det framgå av besluten enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (2001:453) att man ska skilja på beslutet om bostad och hemtjänst i särskilt boende. Varje person ska ges bistånd utifrån sina egna behov med möjlighet att överklaga. Detta innebär en ökning av beslutsärende/uppföljning med 350 ärenden. En utökning av antalet biståndshandläggare är nödvändig, för att förhindra en ohållbar arbetsbelastning. Rättspsykiatrin Ett antal personer som är dömda till rättspykiatrisk sluten vård kommer att få sina domar prövade och övergå till öppen psykiatrisk vård. Förvaltningen behöver köpa platser åt flertalet av dem, vilket innebär ökade driftskostnader. Under kommande år ska en fortsatt utredning göras om vilka insatser som måste till på hemmaplan för att kunna lösa behoven där. Det kan vara utbildning, anställning av annan kompetens eller annat boende Trygg hemgång Under hösten påbörjades förbättringsarbete med att ta fram och implementera ett teaminriktat professionellt arbetssätt. Målsättningen med detta är att brukare med omvårdnadsbehov ska känna en ökad trygghet vid utskrivning från slutenvården till hemmet samt att vårdplanering ska genomföras i hemmet i de flesta fall. Arbetssättet prövas under våren 2015 och ska efter utvärdering implementeras i hela verksamhetsområdet. Utbildning/kompetensförsörjning Inom verksamheten finns stora behov av utbildning/fortbildning. Områden som kan nämnas är: Sjuksköterskeutbildning (planeras till Campus) Grundutbildning samt högskoleutbildning inom funktionshinderomsorgen Genomförande av digitalisering kräver utbildningsinsatser Bemötande/värdegrundsfrågor Metodutveckling Salutogent arbetssätt Utredning och dokumentation Anhörigstöd Att vara anhörig till personer med stora vård- och omsorgsbehov kan vara krävande. I kommunen finns flera möjligheter att få avlastning. Det finns däremot inte tillgång till mera individuellt stöd i form av möjlighet till samtal. Ett mål är att möjliggöra det individuella stödet till anhöriga. Funktionshinderomsorgen Inom personlig assistans fortsätter arbetet med att införa metoden Kostnad per brukare (KPB). Målet med KPB är att förbättra våra möjligheter till jämförelser och bidra till en fördjupad analys. Övergång från analog till digital teknik Under planperioden kommer en upphandling ske av ny larmmottagning. Ett samarbete har inletts med Värnamo energi för att se till att det finns en säker kommunikation i grunden, även om man väljer en annan internetleverantör i sitt hem. Det ska också vara möjligt att koppla på andra digitala tjänster som exempelvis någon av tjänsterna i e-hemtjänst. E-hälsa Mobilkommunikation/dokumentation är ett angeläget utvecklingsområde. Pulsen utvecklar tillsammans med förvaltningen en app som ska passa alla mobila enheter. Appen innebär åtkomst till huvudbilden samt läsa/skriva i meddelanden. Förvaltningen kommer vara delaktig i Projektet Journal och läkemedelstjänster. Projektet ska samordna utvecklingen av flera e- hälsotjänster som idag utvecklats parallellt. Inom området autismspektrum/neuropsykiatri ses ett ökat framtida behov avseende användning av teknik. NPÖ (nationell patientöversikt) ska införas i hela Sverige. Värnamo ingår i projekt att utveckla detta. IBIC och ICF individens behov i centrum (IBIC) är en utredningsmetodik för att stärka ett systematiskt arbetssätt och behovsinriktat arbetsätt utifrån ICF, det nationella fackspråket. ~ 5 ~

6 Målsättningen är att införa metoden under Vård och rehabilitering Allt fler vårdas/rehabiliteras i hemmet, vilket ställer höga krav i många olika avseenden. Utveckling av behandlingsmetoder, målet att minska antalet återinläggningar på sjukhus, den palliativa vårdenheten, mobila geriatriska teamet, liksom arbetet kring fokuspatienter bidrar till utvecklingen. Detta ställer krav på god samverkan med brukaren/patienten i fokus. De utvecklingsområden som både den revisionsrapport och konsultrapport som gjorts under året pekar på ligger helt i linje med detta. Psykiatrin är ett område förvaltningen ser behov av utveckling inom liksom att dimensionera verksamheten för att bättre kunna följa nationella riktlinjer inom områden som demens och stroke. Ett strukturerat förebyggande arbete där risker identifieras, åtgärdas och följs upp enligt den metod som arbetats fram inom ramarna för den s k förbättringsresan och som kommunen erhållit kvalitetspris för behöver fortsätta utvecklas inom fler områden. Arbetsbelastningen inom Vård och rehab är konstant hög. En jämförelse med närliggande kommuner visar att Vård och Rehab i Värnamo har färre årsarbetare än jämförelsematerialet viktat mot kommuninvånarantalet. Bedömningen är att sektionen är i stort behov av resursförstärkning för att upprätthålla en god och säker vård i ständig utveckling samt för att kunna erbjuda en arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna. Samverkan kommun och region Under 2015 kommer ett arbete om läkemedelshantering att genomföras i länet. Detta projekt syftar till att hitta nya lösningar för säker läkemedelshantering i alla delar av processen för alla kommuner i Jönköpings län. Samverkan med räddningstjänsten Utredning inleds där räddningstjänst och omsorg ska samverka för att öka trygghet och säkerhet för personer som har insatser enligt SoL. Hanteringen av och kostnader för hjälpmedel har ökat markant och ryms inte inom befintlig budget. Det gäller även kostnader relaterat till transporter och medicinsk utrustning som nu finansieras inom befintlig budget utan att utrymme för detta finns. Hårda prioriteringar görs för att upprätthålla en trygg och säker hemsjukvård. Det finns inte tillräckligt med utrymme att arbeta förebyggande och med identifierade utvecklingsområden. Resurserna är inte dimensionerade för detta. Det är arbetssätt som finns stort behov av dels vad gäller kvalitetsvinster för brukaren, men också sett ur ekonomiperspektiv då behovet av ökade vård- och omsorgsinsatser kan förskjutas och ibland inte behöver uppstå. ~ 6 ~

7 Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnad Resultat per verksamhetsblock Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Gemensam verksamhet varav: Omsorgsnämnd SOL-verksamhet varav: Särskilt boende Ordinärt boende LSS-verksamhet varav: Särskilt boende vuxna HSL-verksamhet Övrig verksamhet Nettokostnad Investeringar Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Största investeringar: IT, vht-system Digitalt låssystem Larm och säkerhet ~ 7 ~

8 Nyckeltal HEMTJÄNST - ordinärt boende Nivå och antal personer per 15/12 Nivå 1: 0-9,99 tim/mån Nivå 2: 10-20,99 tim/mån Nivå 3: 21-40,99 tim/mån Nivå 4: 41-99,99 tim/mån Nivå 5: w tim/mån Summa personer Anhörigbidrag eller anhörigarvode - a nta l pers oner 31/ Hemtjänsttimmar/vecka, genomsnitt enligt biståndsbeslut Bruttokostnad per person - kkr * Nettokostnad per person - kkr * LOV - antal timmar per år LOV - kostnad per år - kkr LSS-insatser - antal per 1/10 Bostad med särskild service - vuxna barn Daglig verksamhet Personlig assistans - utan LASS med LASS från försäkringskassan Övriga insatser - korttidsvistelse korttidstillsyn för skolungdomar avlösarservice ledsagarservice konta ktpers on SÄRSKILT BOENDE (SoL) MM Antal lägenheter 31/12 - servicelägenheter särskilt boende äldre korttidsplatser summa Antal pågående beslut 31/12 - servicelägenheter särskilt boende äldre korttidsvistelse SoL regelbunden korttidsvistelse summa Bruttokostnad per plats (exkl. servicelägenheter) - kkr ** Nettokostnad per plats (exkl. servicelägenheter)- kkr ** Färdtjänst - antal färdtjänstleg Trygghetslarm - antal larm Matdistribution - antal personer ~ 8 ~

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Omsorgsnämnd. Avstämning förvaltningsmål. Inget av målen följs upp vid halvåret.

Omsorgsnämnd. Avstämning förvaltningsmål. Inget av målen följs upp vid halvåret. Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden 1. Brukaren ska alltid/oftast uppleva ett gott bemötande. Visionen är att frågan om hur personalen bemöter dig, ska vara 2. Antalet manlig

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Projektblad nr Förv.: 1 Upprättad den: 2013-02-13 Informationsteknologi ON 001 Omsorgsförvaltningens informationsteknologi består idag bl.a. av 140 administrativa arbetsplatser, 190 arbetsstationer för

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-05-27 Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och omsorgsförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehållsförteckning... 1 Kvalitetsberättelse 2013 för Vård- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Intraprenad Huskvarna 85322801 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Intraprenad Huskvarna 85322801 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?...

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Nationell satsning» Så mycket bättre Ledningsgrupp i länet (SocialKOLA) Samverkansprojekt Kramfors och Sollefteå kommun, Kramfors och Sollefteå primärvård Sollefteå sjukhus Bättre

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-02-06 1 (15) Plats och tid Omsorgsnämndens sammanträdesrum, Kl 13.15 17.00 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Budget 2015. Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Budget 2015. Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Ordförande: Roine Olsson Vice ordförande: Annelie Rosenqvist, Paul Andersson Förvaltningsledning: Stefan

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer