9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till ,2 % 5,6 % En gång per år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år"

Transkript

1 Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är att 2014 ska frågan om personalens bemötande, vara Hemtjänst 97 % 100 % En gång per år maxvärdet Gruppbostad LSS 2,7 Vartannat år 2,7 (index max 3) Gruppbostad psyk 8,0 Vartannat år 6,0 (index max 10) Boendestöd omsorg 8,9 Vartannat år 8,4 (index max 10) Boendestöd 9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till ,2 % 5,6 % En gång per år (52 män) och med 10 % 2014.(5 män) 3. Informationen till medborgaren och brukaren om 91 % 100 % En gång per år omsorgsförvaltningens insatser, ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig 4. Budget i alla chefsområden ska vara i balans 64 % 100 % En gång per år 5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med 78 index, max En gång vartannat år sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling 6. Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser 2,0 % Minsk ning En gång per år = Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord Kommentar ej uppfyllda mål Mål % av arbetslagen inom äldreomsorgen når målet med 100 %. Mål 2. Målnivån har av omsorgsnämnden bedömt som orealistisk och kommer att justeras 2015 Mål 3. Målet följs upp via; Öppna jämförelser och deras granskning av hur informativt kommunens hemsida är. För full pott krävs att hemsidan erbjuder. lättläst svensk/ talad information/ inspelat på teckenspråk och som textfil, ett arbete som pågår på kommunledningskontoret under Detta har hänt under 2014 Boendeutredning Nämnden har fattat beslut inom ramen för boendeutredningen, vilket bl. a. innebär nedläggning av Östhamra och nybyggnation samt viss ombyggnation av Lindgården. En enhet på Östhamra är stängd och utbyggnad/ombyggnad av Lindgården är påbörjad under hösten. Beräknas vara klart i slutet av december år En enhet på Rörestorpsgården är avvecklad. Klart under hösten. Norrhamra kvarstår att avveckla. Verksamheten på Västrabo är omdefinierad från särskilt boende SoL till ordinärt boende. Genomlysning av äldre- och funktionshinderomsorgen Med anledning av den ekonomiska situation som verksamheten befanns i tillsattes en extern konsult som genomförde en genomlysning under hösten, med huvudsaklig inriktning på resursfördelning, kultur och ekonomi. En handlingsplan med åtta prioriterade områden är framtagen och arbetet påbörjades omedelbart och fortsätter under Förbättringsområden Förbättringsteam som arbetat under året är: Korttids SoL, Korttids LSS, Trygg och säker hemgång samt förbättringsteamet Förbättringsresan med uppdrag att arbeta med kvalitetsarbete utifrån Senior alert. Två undersköterskor har anställts för ~ 1 ~

2 uppdraget med Senior Alert, som involverar omvårdnadspersonalen och brukare. Arbetet har belönats med kvalitetspris. Vård och Rehab Antalet personer inskrivna i hemsjukvården har under året stabiliserats, men karaktären på insatser/behov är mer komplexa. Dels beroende på omsättning av patienter, på insatser som ständigt förändras samt mer avancerad vård och rehabilitering i hemmet. Kontinuerligt arbete pågår att säkra att patienten möts på rätt vårdnivå. En Handbok för vård och rehab har utarbetats och publicerats på intranätet med processkartor och metodstöd som ger medarbetarna en samlad överblick. En målsättning är att tidigt i vårdkedjan påbörja aktiv rehabilitering. Sektionen har under året ökat deltagandet vid vårdplaneringar. Både den av revisionen och den av kommunstyrelsen beställda konsultrapporten framhåller att sjukgymnaster och arbetsterapeuter bör involveras tidigt i insatskedjan och vara med och göra uppföljningar. Under året har hjälpmedelsordinationer genomförts. Funktionshinderomsorgen Genomförd brukarundersökning från hösten 2013 presenterades i januari. Gruppbostäderna samt daglig verksamhet visade på ett positivt resultat. Resultatet för boendestöd psykiatri och delvis boendestöd omsorg samt gruppbostad psykiatri visade ett något sämre resultat än föregående år. Handlingsplaner har därefter upprättats för att bättre bemöta brukare utifrån behov och önskemål. Nya rutiner har tagits fram och fastställts utifrån de lagändringar i LSS som 1 juli 2013 trädde i kraft gällande personlig assistans. Kommunen har ett utökat ansvar för kvalitetskontroll samt en anmälnings- och uppgiftsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och försäkringskassan. Daglig verksamhet har under våren påbörjat ett arbete tillsammans med regionförbundet för att hitta en modell med syfte att bättre stödja deltagare att komma i arbete in på den reguljära arbetsmarknaden. Översyn av befintliga grupp- och servicebostäder pågår då det finns behov av att ha en gruppbostad med inriktning för personer med autism. Arbetet med hemtagning inom psykiatrin fortsätter. Social dokumentation Utbildning i verksamhetssystemet Magna Cura har skett under året och hela äldreomsorgen dokumenterar nu digitalt. Under hösten påbörjades införandet av digital dokumentation inom funktionshinderomsorgen. Socialt innehåll Under våren startade ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Ängsbacken. Arbetet med Aktivitet och kultur ger ett positivt genomslag ute i verksamheten med ett ökat socialt innehåll både på individ- och gruppnivå. Bemötandefrågor och brukardelaktighet är centrala begrepp att planera utifrån. Bemötande Omsorgsnämnden har som ett högt prioriterat mål att nå maxvärde angående bemötande. Inom verksamheterna har man på olika sätt arbetat och lyft frågan vad är ett gott bemötande? Dialogen sker både på individ- och gruppnivå. Värderingar och frågor som rör värdegrunden diskuteras och implementeras på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Samverkan kommun landsting Inom länet har ett gemensamt kvalitets- och ledningssystem mellan kommun och landsting fastställts och en grund är lagd för fortsatt arbete. Tre strategigrupper har bildats i länet direkt kopplade till ledningsgrupp för samverkan kommun och landsting (nu region). De tre områden är äldre, barn och unga samt psykiatri/missbruk. Gemensamma planer är framtagna inom respektive område, och fastställs av kommunalt forum (tidigare Läns-Lako). Utbildning Omvårdnadslyftet, en utbildningssatsning som pågått , har avslutats. Inom äldreomsorgen har 16 personal fått undersköterskekompetens och 138 personal fått en högskoleutbildning omfattande kurserna ~ 2 ~

3 Demens och psykiska sjukdomar hos äldre samt Individuellt anpassad demensvård, totalt 10 högskolepoäng. Samtlig personal inom demensenheterna har genomgått utbildning i BPSD, (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Ledningsgruppen tillsammans med stödpersonal har genomgått en utbildning kallad Leda för resultat som letts av SKL. Denna slutfördes i maj. Syftet med utbildningen var att få en metod för förbättringsarbete, vilket har uppnåtts. Ledarskapsutbildning för chefer har genomförts. Utbildning riktad till undersköterskor i syfte att kunna utföra delegerade insatser har genomförts. Vård och rehabs personal samt undersköterskor inom korttidsvården och resursenheten har genomgått fortbildning i palliativ vård. Beredskap Beredskap för chefer infördes under hösten En uppföljning är gjord tillsammans med personalenheten. Sammanställning och analys visar att 23 % av cheferna inte har blivit störda under sin beredskapstid. Det är positivt att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt. Cheferna påtalar ett behov av att själva uppdatera sig på de rutiner som finns. Kost Inför den nya serviceorganisationen har förvaltningarna tillsammans tagit fram en kost- och måltidspolicy. Kostorganisationen fick som uppdrag att göra en svinnmätning, utifrån förvaltningsmålet 6 att matsvinnet ska minska. Resultatet visade på att vi kastar kg svinn för luncherna i kök/restaurang och från alla 40 enheter på särskilt boende kg svinn för luncherna och kvällsmaten/år. Ekonomi Omsorgsnämndens utfall för 2014 är ca 523,6 Mkr vilket avviker från budget med nästan - 8,2 Mkr. Uttag från resultatfond Ca 3 Mkr har tagits ut från omsorgsnämndens resultatfond för att finansiera omvårdnadslyftet, utbildning av personal till undersköterska, samt övrig kompetensutveckling inom sektion äldre, funktionshinderomsorgen samt inom vård och rehab. LOV Antalet personer som valt annan utförare av hemtjänst än kommunen har ökat från 14 i december 2013 till 29 i december Inom områdena för LSS finns i nuläget inga aktörer. Intraprenad Inom verksamhetsområdet finns en intraprenad. Området utgörs av all hemtjänst och samtliga särskilda boenden i Forsheda och Bredaryd. Totalt arbetar 92 personer där. De största avvikelserna från budget beskrivs nedan: Utförarorganisationen Utförarorganisationen har haft i uppdrag att upprätta och genomföra åtgärdsplaner för att nå budget i balans vid årets slut. Hög ekonomisk medvetenhet i alla led i utförarorganisationen har visat resultat. Totalt uppvisar utförarorganisationen ett överskott på nästan 1,2 Mkr, varav intraprenaden står för 950 kkr. Av ovan nämnda överskott är Vård och Rehabs del drygt 0,2 Mkr. Överskottet förklaras främst av personalbyten med perioder av vakanser samt att sjukfrånvaro etc inte kunnat ersättas i tillräcklig utsträckning. Kostorganisationen uppvisar ett överskott på nästan 0,4 Mkr. Omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra budgetuppföljningen, tillämpa förbättrade rutiner och underlag för att följa kostnader och upprätta handlingsplaner vid behov. Under år 2014 har det krävts mycket förberedelser inför det att förvaltningen ska göra månadsuppföljningarna i Hypergene prognos. Justering för prestationsbaserad budget inom SoLoch LSS-verksamheten har gjorts under år Detta innebär att utförarorganisationens personalbudget har justeras utifrån beläggningsstatistiken. Utförarorganisationens ~ 3 ~

4 budget har minskats med ca 0,5 Mkr och placerats centralt. Budget för funktionshinderomsorgens särskilda boenden har under året anpassats till aktuella beslut och behov, vilket inneburit att 2,4 Mkr har kunnat flyttas från sektion funktionshinderomsorgen och placerats centralt under år Ökad vårdtyngd Personalförstärkning för enskilda brukare i särskilt boende enligt SoL, överstiger beräknad kostnad för ökad vårdtyngd med -1,2 Mkr. Beställarfunktion: Sektion myndighet uppvisar ett överskott på drygt 0,2 Mkr. Boendeutredning. Omsorgsnämndens beslut att anpassa antalet platser i särskilt boende inom SoL- och LSS-verksamheten enligt befolknings- och behovsprognoser kommer att medföra en minskning med totalt 29 platser och en besparing på 10,5 mkr. Omställningsprocessen tar tid och inför år 2014 kvarstod ca 7,4 mkr. Besparingen 2014 uppgick till ca 0,4 mkr. Genomförandet beräknas ske under år Nedläggning av Norrhamra kvarstår. Rörestorpsgårdens enhet 4 har avvecklats under år Hemtjänst. Beslutade hemtjänsttimmar har ökat med 7,8 % under en tvåårsperiod. Detta medförde en ökning jämfört med budget för 2014 motsvarande ca 12,1 årsarbetare, drygt -6,1 mkr. Personlig assistans Jämfört med januari 2012 har antalet LASS-timmar (försäkringskassans beslut) minskat med 12 % och samtidigt har antalet LSS-timmar, personlig assistans utan ersättning från försäkringskassan, ökat med 91 %. Underskottet blev -5,3 Mkr. Lokalkostnaderna blev + ca 2,0 Mkr lägre jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnader för el. Ombyggnationer är senarelagda, vilket medför att beräknade hyresökningar kommer först år Boendeutredningen har påverkat resultatet både vad det gäller budgeterade intäkter och kostnader. Hyresökningar och oförutsedda lokalkostnader blev inte lika stora som förväntat. Utbildningar och omställningsåtgärder har genomförts till en lägre kostnad än beräknat, överskott drygt +1,3 Mkr. Köpta platser Kostnaden för köpta platser vad det gäller barn och unga LSS, särskilt boende LSS och SOL samt korttidsvistelse LSS har totalt blivit lägre än budgeterat, överskott nästan +0,8 MKr. Resor Värnamo kommun har skatteväxlat kostnaden för färdtjänsten och övriga resor vid årsskiftet 2013/2014. Omsorgsförvaltningen blir framledes debiterade resenärernas egenavgift för resorna till dagverksamheterna (inom SoL) i kommunen. Underskottet för 2014 beräknas till -130 kkr. Övrigt. Beräknad kostnad för bl.a. anhörigbidrag, bidragsgivning, fritidsverksamhet LSS, lönebidragstjänster, tjänstgöringsgrader på kansliet har blivit lägre än budgeterat för 2014 och genererat överskott. Kostutredning Under år 2014 har det gjorts en grundläggande genomlysning av kostorganisationens ekonomi inför det att kostorganisationen flyttas över till den nya serviceförvaltningen 1 januari år Telefonkostnader Under år 2014 har det varit oklarheter kring telefonkostnader i kommunen totalt då leverantören inte har fakturerat sedan I början av januari 2015 har det krävts en stor arbetsinsats utav omsorgsförvaltningen för att hantera de drygt fakturor som kommit från telefonleverantören Alltele. För omsorgsförvaltningens del har telefonkostnaden blivit något lägre än vad som tidigare prognostiserats. Periodens utfall investeringar Omsorgsnämnden har under år 2014 investerat för ca 6,6 mkr. Detta innebär en avvikelse mot budget på +12,2 mkr. Dessa investeringar förskjuts i tid till år ~ 4 ~

5 Framtida utveckling Biståndshandläggning För personer som får bistånd i form av särkilt boende idag görs ingen särskild utredning angående behoven utan allt är i princip inkluderat. Enl. SOSFS 2012:12 ska det framgå av besluten enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (2001:453) att man ska skilja på beslutet om bostad och hemtjänst i särskilt boende. Varje person ska ges bistånd utifrån sina egna behov med möjlighet att överklaga. Detta innebär en ökning av beslutsärende/uppföljning med 350 ärenden. En utökning av antalet biståndshandläggare är nödvändig, för att förhindra en ohållbar arbetsbelastning. Rättspsykiatrin Ett antal personer som är dömda till rättspykiatrisk sluten vård kommer att få sina domar prövade och övergå till öppen psykiatrisk vård. Förvaltningen behöver köpa platser åt flertalet av dem, vilket innebär ökade driftskostnader. Under kommande år ska en fortsatt utredning göras om vilka insatser som måste till på hemmaplan för att kunna lösa behoven där. Det kan vara utbildning, anställning av annan kompetens eller annat boende Trygg hemgång Under hösten påbörjades förbättringsarbete med att ta fram och implementera ett teaminriktat professionellt arbetssätt. Målsättningen med detta är att brukare med omvårdnadsbehov ska känna en ökad trygghet vid utskrivning från slutenvården till hemmet samt att vårdplanering ska genomföras i hemmet i de flesta fall. Arbetssättet prövas under våren 2015 och ska efter utvärdering implementeras i hela verksamhetsområdet. Utbildning/kompetensförsörjning Inom verksamheten finns stora behov av utbildning/fortbildning. Områden som kan nämnas är: Sjuksköterskeutbildning (planeras till Campus) Grundutbildning samt högskoleutbildning inom funktionshinderomsorgen Genomförande av digitalisering kräver utbildningsinsatser Bemötande/värdegrundsfrågor Metodutveckling Salutogent arbetssätt Utredning och dokumentation Anhörigstöd Att vara anhörig till personer med stora vård- och omsorgsbehov kan vara krävande. I kommunen finns flera möjligheter att få avlastning. Det finns däremot inte tillgång till mera individuellt stöd i form av möjlighet till samtal. Ett mål är att möjliggöra det individuella stödet till anhöriga. Funktionshinderomsorgen Inom personlig assistans fortsätter arbetet med att införa metoden Kostnad per brukare (KPB). Målet med KPB är att förbättra våra möjligheter till jämförelser och bidra till en fördjupad analys. Övergång från analog till digital teknik Under planperioden kommer en upphandling ske av ny larmmottagning. Ett samarbete har inletts med Värnamo energi för att se till att det finns en säker kommunikation i grunden, även om man väljer en annan internetleverantör i sitt hem. Det ska också vara möjligt att koppla på andra digitala tjänster som exempelvis någon av tjänsterna i e-hemtjänst. E-hälsa Mobilkommunikation/dokumentation är ett angeläget utvecklingsområde. Pulsen utvecklar tillsammans med förvaltningen en app som ska passa alla mobila enheter. Appen innebär åtkomst till huvudbilden samt läsa/skriva i meddelanden. Förvaltningen kommer vara delaktig i Projektet Journal och läkemedelstjänster. Projektet ska samordna utvecklingen av flera e- hälsotjänster som idag utvecklats parallellt. Inom området autismspektrum/neuropsykiatri ses ett ökat framtida behov avseende användning av teknik. NPÖ (nationell patientöversikt) ska införas i hela Sverige. Värnamo ingår i projekt att utveckla detta. IBIC och ICF individens behov i centrum (IBIC) är en utredningsmetodik för att stärka ett systematiskt arbetssätt och behovsinriktat arbetsätt utifrån ICF, det nationella fackspråket. ~ 5 ~

6 Målsättningen är att införa metoden under Vård och rehabilitering Allt fler vårdas/rehabiliteras i hemmet, vilket ställer höga krav i många olika avseenden. Utveckling av behandlingsmetoder, målet att minska antalet återinläggningar på sjukhus, den palliativa vårdenheten, mobila geriatriska teamet, liksom arbetet kring fokuspatienter bidrar till utvecklingen. Detta ställer krav på god samverkan med brukaren/patienten i fokus. De utvecklingsområden som både den revisionsrapport och konsultrapport som gjorts under året pekar på ligger helt i linje med detta. Psykiatrin är ett område förvaltningen ser behov av utveckling inom liksom att dimensionera verksamheten för att bättre kunna följa nationella riktlinjer inom områden som demens och stroke. Ett strukturerat förebyggande arbete där risker identifieras, åtgärdas och följs upp enligt den metod som arbetats fram inom ramarna för den s k förbättringsresan och som kommunen erhållit kvalitetspris för behöver fortsätta utvecklas inom fler områden. Arbetsbelastningen inom Vård och rehab är konstant hög. En jämförelse med närliggande kommuner visar att Vård och Rehab i Värnamo har färre årsarbetare än jämförelsematerialet viktat mot kommuninvånarantalet. Bedömningen är att sektionen är i stort behov av resursförstärkning för att upprätthålla en god och säker vård i ständig utveckling samt för att kunna erbjuda en arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna. Samverkan kommun och region Under 2015 kommer ett arbete om läkemedelshantering att genomföras i länet. Detta projekt syftar till att hitta nya lösningar för säker läkemedelshantering i alla delar av processen för alla kommuner i Jönköpings län. Samverkan med räddningstjänsten Utredning inleds där räddningstjänst och omsorg ska samverka för att öka trygghet och säkerhet för personer som har insatser enligt SoL. Hanteringen av och kostnader för hjälpmedel har ökat markant och ryms inte inom befintlig budget. Det gäller även kostnader relaterat till transporter och medicinsk utrustning som nu finansieras inom befintlig budget utan att utrymme för detta finns. Hårda prioriteringar görs för att upprätthålla en trygg och säker hemsjukvård. Det finns inte tillräckligt med utrymme att arbeta förebyggande och med identifierade utvecklingsområden. Resurserna är inte dimensionerade för detta. Det är arbetssätt som finns stort behov av dels vad gäller kvalitetsvinster för brukaren, men också sett ur ekonomiperspektiv då behovet av ökade vård- och omsorgsinsatser kan förskjutas och ibland inte behöver uppstå. ~ 6 ~

7 Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnad Resultat per verksamhetsblock Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Gemensam verksamhet varav: Omsorgsnämnd SOL-verksamhet varav: Särskilt boende Ordinärt boende LSS-verksamhet varav: Särskilt boende vuxna HSL-verksamhet Övrig verksamhet Nettokostnad Investeringar Belopp i kkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvi kel s e Bokslut 2013 Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Största investeringar: IT, vht-system Digitalt låssystem Larm och säkerhet ~ 7 ~

8 Nyckeltal HEMTJÄNST - ordinärt boende Nivå och antal personer per 15/12 Nivå 1: 0-9,99 tim/mån Nivå 2: 10-20,99 tim/mån Nivå 3: 21-40,99 tim/mån Nivå 4: 41-99,99 tim/mån Nivå 5: w tim/mån Summa personer Anhörigbidrag eller anhörigarvode - a nta l pers oner 31/ Hemtjänsttimmar/vecka, genomsnitt enligt biståndsbeslut Bruttokostnad per person - kkr * Nettokostnad per person - kkr * LOV - antal timmar per år LOV - kostnad per år - kkr LSS-insatser - antal per 1/10 Bostad med särskild service - vuxna barn Daglig verksamhet Personlig assistans - utan LASS med LASS från försäkringskassan Övriga insatser - korttidsvistelse korttidstillsyn för skolungdomar avlösarservice ledsagarservice konta ktpers on SÄRSKILT BOENDE (SoL) MM Antal lägenheter 31/12 - servicelägenheter särskilt boende äldre korttidsplatser summa Antal pågående beslut 31/12 - servicelägenheter särskilt boende äldre korttidsvistelse SoL regelbunden korttidsvistelse summa Bruttokostnad per plats (exkl. servicelägenheter) - kkr ** Nettokostnad per plats (exkl. servicelägenheter)- kkr ** Färdtjänst - antal färdtjänstleg Trygghetslarm - antal larm Matdistribution - antal personer ~ 8 ~

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018 Socialnämnden Budgetdialog 2016-2018 Omvärldsblick UTMANINGAR Rubriker i Bohusläningen 2015 Omvärldsanalysen socialnämndens utmaningar! Den demografiska utvecklingen, ökande volymer och det ökade behovet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer