ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008"

Transkript

1 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147 Rekrytering av förvaltningschef. 148 Handhavandet av förvaltningschefstjänsten Upphandling av el-energi. 150 Klinikfärdiga patienter på långvårdsenheten. 151 Prioritering av kommande byggprojekt. 152 Information om kvinnomottagningen. 153 Cancervården, uppföljningen av cancerpatienterna och smärtmottagningen inom ÅHS. 154 Ansökan om undantag från behörighetskrav Lena Westergård. 155 Förslag till alkohol- och drogpolicy för ÅHS. 156 Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14 Datum fredagen den 12 december 2008 Paragraf nr Plats och tid Ulfsby Gård kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Andersson ledamot Frånvarande Camilla Gunell ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Crister Eriksson Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Birger Ch Sandell landskapsläkare, närv Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 144 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 145 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 146 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 26 september, den 31 oktober, den 14 och 28 november och den 12 december 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF 110 Den nuvarande förvaltningschefens avtal upphör den Styrelsen bör i brådskande ordning vidta åtgärder för att undvika att det blir avbrott på förvaltningschefsposten pga av att den inte kan besättas från I enlighet med 8 LL om hälso- och sjukvården utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Kompetenskraven har fastställts av styrelsen 1995: "Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av administrativa uppgifter. Förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav som serviceorganisation, erfarenhet av ledarskap och förvaltning." FÖRSLAG: Styrelsen fastställer för vilken period förvaltningschefstjänsten skall besättas, annonsens utformning och i vilka media tjänsten skall utannonseras samt huruvida professionell hjälp behövs i rekryteringsprocessen. BESLUT: Styrelsen tog beslut om annonsens innehåll och beslöt - att kompetenskravet skall vara lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter, - att tjänsten besätts på 5 år - att tjänsten utannonseras i Nya Åland, Tidningen Åland, Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på nätet (bl.a. webbplatsen Monster) - tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelsemedlemmarna Camilla Andersson och Roger Jansson samt personalchef Tiina Robertsson, som har till uppgift att för styrelsen föreslå en eller några lämpliga sökanden till förvaltningschefstjänsten samt att bedöma behovet av att anlita ett rekryteringsföretag för en djupare lämplighetsbedömning av sökanden. 121 Ansökningstiden till förvaltningschefstjänsten går ut måndagen den Ansökningshandlingarna skickas skilt till styrelsen. Ansökningshandlingarna finns som bilaga 1. Den av styrelsen tillsatta rekryteringsgruppen sammankommer onsdagen den 29 oktober för att gå igenom ansökningshandlingarna och bereda ett förslag till styrelsen. Rekryteringsgruppens mötesanteckningar finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter i enlighet med rekryteringsgruppens förslag - att kalla följande sökande till intervju: Tom Axberg, Margareta Bondestam, Olle Gull, Mikael Höysti och Marianne Laiberg, - att Mercuri Urval anlitas för lämplighetsbedömning av de sökanden som rekryteringsgruppen efter intervjuerna väljer ut, - att rekryteringsgruppen träffar ledningsgruppen, personalrådet och de fackliga företrädare, som deltar i styrelsemötena, för att ta del av deras åsikter om de mest lämpade sökanden - att informationen till media gällande rekryteringsprocessen sköts enbart av styrelseordförande. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 26 september, den 31 oktober, den 14 och 28 november och den 12 december 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF forts 121 BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att även sökande Tomas Lundberg på förslag av styrelsemedlem Gun-Mari Lindholm kallas till intervju. 133 Rekryteringsgruppen intervjuar de utvalda personerna den 11 november Styrelsen ges information om intervjuerna. FÖRSLAG: Rekryteringsgruppen informerar styrelsen om rekryteringens nuläge. BESLUT: Ärendet antecknades för kännedom. 142 Rekryteringsgruppen har efter att ha intervjuat sökanden och fått en rapport gällande lämplighetsbedömningen gjord av Mercuri Urval samt efter att ha hört de fackliga företrädarna, personalrådet och ledningsgruppen (förutom sökande Margareta Bondestam) gällande vilken profil och vilka egenskaper den nya förvaltningschefen skall besitta, beslutat att för styrelsen föreslå pol.kand. Tom Axberg till förvaltningschef för perioden FÖRSLAG: Styrelsen utser pol.kand. Tom Axberg till förvaltningschef för perioden För tjänsten tillämpas avtalslön, om vilket ingås ett avtal med Tom Axberg. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. 147 Styrelsen har att godkänna ett avtal med Tom Axberg som tillträder förvaltningschefstjänsten den 1 mars Förslag till avtal för perioden finns som bilaga 1. I enlighet med 2 3 mom LL om tjänstekollektivavtal skall lönejustering för förvaltningschefen beslutas av landskapsregeringen. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner för sin del avtalet med Tom Axberg och inhämtar landskapsregeringens godkännande gällande lönejusteringen i punkt 2 i avtalet. BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt godkänna avtalet med Tom Axberg efter att lönesumman korrigerats till euro och efter att formuleringen i kollektivavtalsförhandlingar ändrats till i allmänna tjänstekollektivavtalsförhandlingar (bilaga 2). Styrelsen beslöt också enhälligt att landskapsregeringens godkännande inte behöver inhämtas gällande lönejusteringen i avtalets punkt 2. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 HANDHAVANDET AV FÖRVALTNINGSCHEFSTJÄNSTEN Tom Axberg tillträder förvaltningschefstjänsten den 1 mars 2009 och avtalet med nuvarande förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström utgår Ordförande har diskuterat ett fortsatt avtal med B-O Ehrnström för de två aktuella månaderna. B-O Ehrnström har i sitt nuvarande avtal inskrivet att han, efter det att förvaltningschefsskapet upphör, har en anställning inom ÅHS, men anställningens innehåll har inte definierats. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen godkänner ett avtal med Björn-Olof Ehrnström som omfattar dels förvaltningschefsskapet under perioden samt anställningen från Bilaga 1. BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt godkänna avtalet efter att lönesumman för perioden januari-februari 2009 korrigerats till euro/mån. Styrelsen underställer avtalets 4. punkt ansvariga läkaren inom Primärvårdsenheten för beslut. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 UPPHANDLING AV EL-ENERGI 138 Ålands hälso- och sjukvård har inbegärt offert på leverans av el-energi för åren i form av rörligt pris per timme så, att priset baserar sig på Nord Pools notering för varje timme i prisområde Sverige uttryckt i /MWh. Anbud har inbegärts av följande el-leverantörer: - Ålands Energi, Mariehamn - Mariehamns Stad, elverket - Ålands Elandelslag, Dalkarby - Ålands Vindkraft Ab, Mariehamn Ålands Energi och Ålands Vindkraft Ab har inlämnat anbud. Bilaga 1 och 2. Det fördelaktigaste anbudet lämnades av Ålands Energi som har det lägsta påslaget i sitt pris på NordPools notering på timpriset dvs 0,99 /MWh. Ålands Vindkraft Ab:s motsvarande påslag är 1,1 /MWh + en avgift om 8 /månad och mätplats. Med en årsförbrukning om MWh ger det en kostnadsfördel för Ålands Energis anbud om ca 500 euro per år + månadsavgiften för tre mätplatser i Ålands Vindkrafts anbud om 288 euro/år. I anbudsförfrågan anges att priset är viktigast vid val av leverantör och att bland anbud som prismässigt ligger nära varandra prioriteras sådan energi som produceras med vindkraft. Ålands Energi erbjuder Ålands hälso- och sjukvård elenergi från två alternativa källor: A: All el från produktionen vid Mariehamns Bioenergi AB :s biokraftvärmeverk i Mariehamn, som sker till 100 % ur åländsk skogsråvara. B: 50 % av leveransen enligt ovan och 50 % bestående av vindkraft från Ålands Skogsägarförbunds vindkraftverk Fredrika respektive Ålands Vindenergi Al:s vindkraftverk Vinghals. Ålands Vindkraft Ab skaffar sin el till 83 % från åländsk vindkraft. Kärnkraften beräknas till 4 % och fossila bränslen till 4 %. Teknisk chef Bengt Kalmers och försörjningschef Petter Johanssons sammanställning finns som bilaga 3. Prisskillnaden mellan de två anbudsgivarna är mycket liten i förhållande till totalkostnaden ( euro under år 2007, euro hittills i år) medan Ålands vindkraft Ab kan leverera en större andel av vindkraft som ÅHS prioriterat i anbudsförfrågan. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Ålands hälso- och sjukvård inleder förhandlingar med Ålands Vindkraft Ab om tecknande av avtal om köp av el-energi för åren utgående från deras anbud. BESLUT: Styrelseledamot Roger Jansson föreslog att upphandlingen skulle avbrytas och en ny offertomgång genomföras med motiveringen att ÅHS i offertförfrågan meddelat att elenergi som produceras med vindkraft prioriteras då prioriteringen borde gälla elenergi som produceras med förnyelsebara energikällor. Styrelseledamot Jan Salmén understödde förslaget. I den efterföljande omröstningen, som genomfördes genom handuppräckning, erhöll föredragarens förslag två röster (Camilla Gunell, Gun-Mari Lindholm) och Roger Janssons förslag fem röster (Camilla Andersson, Torbjörn Björkman, Ulla-Britt Dahl, Roger Jansson, Jan Salmén). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 UPPHANDLING AV EL-ENERGI forts 138 Styrelsens beslut blev därmed att upphandlingen avbryts och en ny offertomgång genomförs så att texten Vid val av elleverantör fäster Ålands hälso- och sjukvård främst vikt vid priset och bland anbud som prismässigt ligger i närheten av varandra prioriteras sådan elenergi som produceras med vindkraft i offertförfrågan ersätts med texten Vid val av elleverantör fäster Ålands hälso- och sjukvård främst vikt vid priset och bland anbud som prismässigt ligger i närheten av varandra prioriteras sådan elenergi som produceras med förnyelsebara energikällor. 149 Den tidigare upphandlingen har avbrutits och en ny anbudsbegäran har skickats ut. Anbudstiden utgick den 8 december Bilaga 1. Inom utsatt tid har anbud inkommit från Ålands Energi AB, Ålands Elandelslag och Ålands Vindkraft Ab. Bilaga 2-4. Med en årsförbrukning om MWh är kostnadsfördelen för Ålands Energis anbud jämfört med de två andra anbudsgivarna följande: Ålands Elandelslag alt 1: c euro/år alt 2: c 900 Ålands Vindkraft Ab: c 800 Prisskillnaden mellan de olika anbudena kan jämföras med, att Ålands hälsooch sjukvårds totala årskostand för elförbrukningen blir euro ( euro) med ett uppskattat pris om 50 e/mwh (40 e/mwh)och en förbrukning om MWh per år. Utgående från att Ålands Energi har det förmånligaste anbudet och att deras alternativ 2 (50% producerat ur åländsk skogsråvara i biokraftvärmeverk och 50% producerat från vindkraft) baserar sig på förnyelsebara energikällor föreslår tekniska chefen Bengt Kalmer och försörjningschef Petter Johansson att ÅHS inleder förhandlingar med Ålands Energi om elleveranser för åren Bilaga 5. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Ålands hälso- och sjukvård inleder förhandlingar med Ålands Energi om tecknande av avtal om köp av el-energi för åren utgående från alternativ 2 i deras anbud. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 KLINIKFÄRDIGA PATIENTER PÅ LÅNGVÅRDSENHETEN 139 År 2000 infördes begreppet klinikfärdiga patienter dvs det som i 13 LL om hälso- och sjukvården anges som patienter som utan medicinska skäl är kvar inom specialsjukvården längre än en vecka efter det att ÅHS informerat patientens hemkommun om att patienten kommer att skrivas ut. Patientens hemkommun blev då skyldig att ersätta ÅHS den fastställda vårddygnsavgiften ( Gullåsenavgiften ), som motsvarade den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem med en förhöjning om 35 %. Detta förfarande gällde alltså klinikfärdiga patienter inom specialsjukvården. År 2007 ändrades 13 i nämnda lag. Då infördes begreppet klinikfärdig patient även inom långvården och avgiftens storlek ändrades så att den motsvarar kostnaden för vården på respektive avdelning (full kostnadstäckning). Samtidigt ändrades beräkningsgrunden för Gullåsenavgiften så att den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem förhöjdes med endast 5 %. Lagändringen trädde ikraft men tillämpades på ersättning för vård fr.o.m Den ändrade 13 LL om hälso och sjukvården, med landskapsregeringens framställning och Social- och miljöutskottets betänkande. Bilaga 1. Redan i budgeten för 2007 fanns en skrivning om ändringen av Gullåsen avgiften. Med anledning av detta meddelade ÅHS genom ekonomichef Marie Lövgren kommunerna om den kommande förändringen av Gullåsenavgiften redan före lagändringen. Bilaga 2. Den nya Gullåsenavgiften har tillämpats för vården på långvårdsenheten fr.o.m Däremot har begreppet klinikfärdig patient inom långvården inte verkställts förrän från och med Detta beror på ett förbiseende. Den blankett (Utskrivningsbesked) som landskapsregeringen ursprungligen utarbetat och som enligt lagen skall fastställas av landskapsregeringen har inte heller ändrats i enlighet med lagändringen. ÅHS har genom ekonomichef Marie Lövgren informerat kommunerna i mars 2008 om att klinikfärdiga-begreppet även utsträckts att gälla långvårdens patienter. Bilaga 3. Under 2007 och 2008 har det inom specialsjukvården inte funnits orsak att debitera för klinikfärdiga patienter, eftersom kommunerna snabbt har reagerat på utskrivningsbesked och ordnat vården för de aktuella patienterna innan debite-ringen blivit aktuell. För närvarande har beslut om utskrivning fattats för 10 patienter som vårdas på långvårdsenheten. Av dessa är åtta hemmahörande i Mariehamn, en i Finström och en i Föglö. Enligt uppgift från de ansvariga för långvårdsenheten är dessa 10 patienter, sådana som klart faller inom begreppet klinikfärdig och borde vårdas på annan vårdnivå. Utöver dessa finns det patienter i hög ålder och som vårdats på långvårdsenheten i många år och som kunde vårdas på vårdplats inom kommunen. Det har emellertid inte uppfattats som förenligt med god vård att meddela hemkommunen om utskrivning av dessa patienter. Gullåsenavgiften var 169,14 euro år 2006 och 142,88 euro år 2007 och är i år 154,07 euro/vårddygn Avgiften för full kostnadstäckning var 204 euro år 2007 och är i år 244 euro/vårddygn Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 KLINIKFÄRDIGA PATIENTER PÅ LÅNGVÅRDSENHETEN forts 139 Den nuvarande lagformuleringen är inte lyckad utan en revidering av lagtexten borde tas till övervägande. Motiveringen finns i bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom och besluter samtidigt att förvaltningen omarbetar den blankett som skall fastställas av landskapsregeringen (Utskrivningsbesked) så att den är kongruent med den gällande lagtexten. Styrelsen ger också förvaltningen i uppdrag att utarbeta anvisningar för långvårdsenhetens läkare gällande vilka patienter som inom långvården skall uppfattas som klinikfärdiga. Styrelsen initierar också en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen. BESLUT: Styrelsen beslöt på förslag av styrelseledamot Jan Salmén att återremittera ärendet med motiveringen att samtliga patienter inom långvårdsenheten som uppfattas som klinikfärdiga skall meddelas till sin hemkommun för fortsatt vård i sin hemkommun och ifall detta inte är möjligt att ordna är hemkommunen skyldig att erlägga en avgift som motsvarar kostnaden för vården. Styrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att omarbeta utskrivningsbeskedsblanketten samt utarbeta anvisningar för långvårdsenhetens läkare gällande vilka patienter som inom långvården skall uppfattas som klinikfärdiga. Styrelsen beslöt också initiera en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen. 150 Bilagt finns den definition gällande klinikfärdig patient som skall fungera som anvisning för vårdande läkare när utskrivningsbeslut fattas. Bilaga 1. Bilagt finns också utkast till den förnyade blanketten ( Beslut och anmälan om klinikfärdig patient tidigare Utskrivningsbesked ) som skall godkännas av landskapsregeringen, samt en ny blankett ( Beslut om återtagande av anmälan om klinikfärdig patient ) som skall användas när anmälan av någon orsak (oftast ett försämrat hälsotillstånd hos patienten) måste återtas. Bilaga 2. För närvarande har sammanlagt 10 patienter som vårdas på långvårdsenheten anmälts som klinkfärdiga till sina respektive hemkommuner. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner definitionen på klinikfärdig patient inom specialsjukvården respektive långtidssjukvården. Styrelsen initierar också en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen utgående från motiveringen i 139, bilaga 4. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och konstaterade att situationen på långvårdsenheten årligen skall följas upp för att utvärdera huruvida den nu fastställda definitionen på när en patient är klinikfärdig är hållbar även i framtiden. Styrelseledamot Jan Salmén lämnade in en reservation mot beslutet. Bilaga 5. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 PRIORITERING AV KOMMANDE BYGGPROJEKT. 151 I investeringsplanen för 2009 finns ett planeringsanslag om euro för kommande byggprojekt. Prioriteringen av hur dessa skall läggas tidsmässigt bör göras för att planeringen kan påbörjas för det/de projekt som ligger närmast i tiden, dvs IVA-dialys-dagkirurgi, avd.övergårds, hela Gullåsen och personalbostadshuset. Utdrag ur investeringsplanen, bilaga 1. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och konstaterat att samtliga fyra byggprojekt är viktiga och borde åtgärdas snarast möjligt av följande orsaker: IVA-Dialys-Dagkirurgi: För att få moderna och fungerande utrymmen för IVAoch dialys-verksamheten samt att kunna påbörja dagkirurgi i den omfattning som redan är normal verksamhet på de flesta sjukhus. Flyttningen av IVA-dialys till en ny byggnad i anslutning till Akuten utgör förutsättningar för framtida utveckling av akut- och intensivvård beträffande logistik, synergi och optimalt utnyttjande av sköterske- och läkarresurser kring den svårt sjuka och skadade patienten. Denna flytt ger möjlighet för utveckling av en dagkirurgisk verksamhet i den omfattning som redan är normalt i vår omvärld. En fördröjning riskerar att försvåra rekrytering av personal inom berörda områden. Avd. Övergårds: Står tom, en del av verksamheten (12 pl) är flyttad till Grelsby sjukhus, 2-3 platser har utökats på Gullåsens övr. avdelningar medan 14 platser inte kan användas alls (= störningar i patienternas vårdkedja, inkomstbortfall). Borde helst vara åtgärdat vid den tidpunkt när psykiatrin flyttar från Grelsby, blir då som enda verksamhet kvar i Grelsby sjukhus. Psykiatribygget kommer att pågå fram till c maj 2011, alldeles i närheten av den del av Gullåsen där avd Övergårds ligger, vilket kan försvåra en samtidig ombyggnad av avd. Övergårds. Hela Gullåsen: Alla avdelningar behöver ses över och moderniseras utgående från linjedragningarna i de utredningar som har gjorts. Denna planering borde ske samtidigt som avd. Östergårds planeras. Samtidigt måste också Rehabiliterings- och fysiatrienhetens situation beaktas eftersom en del av verksamheten nu bedrivs i tillfälliga upphyrda moduler. Personalbostadshuset: Är från tidigt 50-tal och behöver en grundrenovering av de tre översta våningarna. Skall en våning ändras från bostäder till verksamhetsutrymmen? Ledningsgruppen har i sina diskussioner kommit till följande prioritering: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 PRIORITERING AV KOMMANDE BYGGPROJEK forts IVA-Dialys-dagkirurgi - skissritningar finns, behöver uppdateras och detaljplaneras. Planering sker under 2009 och byggnation startar under 2010, färdigt i maj Kostnadsuppskattats till c 6 milj euro. 2. Avd. Övergårds - skissritningar finns, men samtidigt bör en planering göras för resten av Gullåsen, så att avd. Övergårds blir en funktionell del av den kommande helheten. Bygget påbörjas när psykiatribyggnaden är färdig efter sommaren 2011, färdig till årsskiftet Detta leder till en lång period då platsantalet på långvårdsenheten är decimerat och en lång evakueringstid på Grelsby sjukhus för en del av avd. Övergårds. - Kostnadsuppskattats till 6,5 milj euro 3. Personalbostadshuset: - planeringen tar sikte på grundrenoveringen fr.o.m. hösten Kostnadsuppskattning finns ännu inte. 4. Resten av Gullåsen (inklusive Rehabiliterings- och fysiatrienheten): - Ombyggnad och sanering när avd. Östergårds är inflyttningsklar, fr.o.m. årsskiftet Kostnadsuppskattning finns ännu inte. En schematisk tidsplan för byggprojekten enligt ovannämnda finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet utgående från ledningsgruppens prioritering och meddelar landskapsregeringen sitt förslag till hur byggprojekten borde förverkligas och att anslag för dessa reserveras i kommande investeringsplaner. BESLUT: Styrelsen konstaterade - att kostnadsuppskattningarna för IVA-dialys-dagkirurgi-projektet och avd. Övergårds inte längre är aktuella eftersom en ny planeringen bör ske, - att det framtida platsbehovet för Långsvårdsenheten är oklar, - att avd Övergårds och resten av Gullåsenfastigheten (inkl. Rehab) bör planeras samtidigt, - att IVA-dialys-dagkirurgi-projektet skall prioriteras högst, därefter hela Gullåsenfastigheten och till sist grundrenoveringen av personalbostadshuset samt - att ärendet upptas till diskussion med landskapsregeringen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 INFORMATION OM KVINNOMOTTAGNINGEN 152 Med anledning av ombyggnation av BB- /gynenheten under kommande år har Kvinnomottagningen ånyo aktualiserats. I rapporten om Kvinnohälsa på Åland från Hälso- och sjukvårdsbyrån (juni 2004) anges att arbetgruppens vision är att sammanföra och utveckla kunskapen om kvinnohälsa som ett samarbete mellan primärvården, specialsjukvården och socialkuratorna inom ÅHS för att främja helhetssyn och ett brett perspektiv. I verksamhetsplanen för 2009 anges: Den långsiktiga planen är att all kvinnorelaterad sjuk- och hälsovård fås under samma tak i en enhetlig kvinnomottagning. En mindre ombyggnad av polikliniken och avdelningen är under planering för att förverkliga detta. Chefläkaren har under året vid två tillfällen träffat representanter för BB-/gynenheten och primärvården och diskuterat frågan om en ytterligare centralisering av mödrahälsovården. Synpunkter har även skriftligen lämnats från de båda enheterna. Bilaga 1 och 2. Idag sköts Mariehamns mödrahälsovård av 1,5 hälsovårdare/barnmorska på BB- /gynenheten. Norra Ålands mödrahälsovård sköts av tre hälsovårdare placerade på Godby hälso- och sjukvårdsmottagning och södra Ålands av en barnmorska som reser mellan kommunerna. Dessutom sköts mödrahälsovården i skärgården av de lokala hälsovårdarna. Från primärvårdens ser man som en nackdel vid ytterligare centralisering att kontinuitet går förlorad och information vid övergång till barnrådgivningarna försvåras medan en centralisering ger närhet till arbetskollegor som har kunskap inom samma område och en mindre sårbarhet vid sjukdom och ledigheter. Dessutom framförs missnöje bland hälsovårdare som skulle bli av med mödrarådgivning, att mycket restid uppstår vid hembesök om barnmorskor från Mariehamn skall åka ut på hembesök till t ex Geta, Lumparland och Eckerö, ökad abetsbelastning på läkarmottagningen i Mariehamn om hälsokontrollerna flyttas till Mariehamn från Godby och primärvården behåller läkarkontrollerna. Från primärvården framförs att de gravidas läkarkontroller kunde skötas av gynekologer inom ÅHS och ett ökat samarbete mellan norra Ålands och södra Ålands mödrahälsovård skulle minska sårbarheten vid sjukdom och ledighet. Från gynekologiska enheten framförs att ett nära samarbete mellan mödrahälsovård och BB- gynenheten främjas av en samlokalisering, vilket ger kvalitetshöjning. Man får en effektivare användning av arbetstiden. Då många gravida jobbar i Mariehamn, får de kortare tranportsträckor till kontroller och de får träffa hälsovårdare/barnmorskor med fördjupad kompetens. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 INFORMATION OM KVINNOMOTTAGNINGEN forts 152 I de nu planerade utrymmena finns ytterligare utrymme för en barnmorska/hälsovårdare samt ett litet undersökningsrum för läkare. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att de gynekologiska undersökningarna under graviditeten övertas av läkare på BB- gynenheten och södra Ålands mödrahälsovård lokaliseras efter ombyggd till enheten. Den långsiktiga planen är att all kvinnorelaterad sjuk- och hälsovård fås under samma tak i en enhetlig kvinnomottagning. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för en utredning - gällande möjligheterna till att gynekologiska polikliniken skulle kunna ta emot patienter utan remissförfarande samt - huruvida de gravida kan erbjudas valmöjlighet visavi vilken mödrarådgivning de önskar anlita (mödrarådgivning enligt dagens system alternativt en till kvinnomottagningen centraliserad mödrarådgivning). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 CANCERVÅRDEN, UPPFÖLJNINGEN AV CANCERPATIENTERNA OCH SMÄRT- MOTTAGNINGEN INOM ÅHS 153 Ett flertal bröstcancerpatienter har tillställt ledningsgruppen och styrelsen en skrivelse gällande uppföljningen av cancervården. Man accepterar inte en överflyttning av kontrollbesöken efter 5 år från onkologen till hälsocentralen utan förutsätter att kontrollerna skall ske på onkologen i 10 år. Bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13 Chefläkare Margareta Bondestam har skickat ett svar och meddelat att det inte är motiverat att efter 5 år fortsätta bröstcancerkontrollerna hos en specialist. Bilaga 2. Verksamhetsledaren Helka Andersson vid Ålands cancerförening har i en skrivelse till styrelsen utryckt patienters och anhörigs oro över att det inte finns någon specialist inom onkologi vid ÅHS, samt oro över smärtmottagningens framtid när överläkare Ragna Mattsson går i pension. Bilaga 3. Chefläkare Margareta Bondestam har skickat ett svar och meddelat att samtal pågår med Akademiska sjukhuset om någon typ av konsultverksamhet inom onkologin samt beskrivit hur smärtmottagningen är tänkt att skötas inom den närmaste framtiden. Bilaga 4. I övrigt redogör chefläkaren hur cancervården fungerar på mötet. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom Avdelningsskötare Elisabeth Idman-Karlssons redogörelse över onkologiska mottagningens verksamhet delades ut på mötet. Bilaga 5. BESLUT: Under diskussionen gång föreslog styrelseledamot Gun-Mari Lindholm att de bröstcancerpatienter som nu är aktuella för uppföljning skall ges möjlighet att få genomföra sina kontroller på onkologiska mottagningen upp till 10 år, men att nya patienter skall efter 5 år överföras till hälsocentralen för fortsatt uppföljning. Förslaget understöddes av styrelseledamot Ulla-Britt Dahl.. Styrelseledamot Roger Jansson föreslog att de berörda bröstcancerpatienterna skall ges fullödig information om sin vårdrelation till ÅHS och den praktiska hanteringen gällande uppföljningen efter 5 år. Förslaget understöddes av styrelseledamot Jan Salmén. I den påföljande omröstningen ställdes först Gun-Marie Lindholms förslag mot Roger Janssons förslag. Omröstningen genomfördes med handuppräckning. Gun-Marie Lindholms förslag erhöll tre röster (Andersson, Dahl, Lindholm) och Roger Jansson förslag tre röster (Björkman, Jansson, Salmén) varvid ordf. Björkmans röst avgjorde omröstningen till förmån för Roger Janssons förslag.

16 CANCERVÅRDEN, UPPFÖLJNINGEN AV CANCERPATIENTERNA OCH SMÄRT- MOTTAGNINGEN INOM ÅHS forts 153 Därefter ställdes Roger Janssons förslag mot beredningens förslag. Omröstningen genomfördes med handuppräckning. Roger Jansson förslag erhöll 4 röster (Andersson, Björkman, Jansson, Salmén) och beredningens förslag inga röster. Roger Janssons förslag att de berörda bröstcancerpatienterna skall ges fullödig information om sin vårdrelation till ÅHS och den praktiska hanteringen gällande uppföljningen efter 5 år blev därmed styrelsens beslut. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

17 ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN BEHÖRIGHETSKRAV LENA WESTERGÅRD 154 Lena Westergård har inom utsatt tid sökt tjänsten som avdelningssekretare med aktuell placering på barn- och ungdomspolikliniken. Bilaga 1. De formella behörighetskraven är: a) avdelningssekreterar-, läkarsekreterar- eller mottagningsbiträdesutbildning eller b) merkantil/vårdutbildning med antingen påbyggnadsutbildning som ger avdelningssekreterarbehörighet eller tillräcklig arbetserfarenhet från hälso- och sjukvården. Westergård har 2-årig gymnasieskola med hemvårdsinriktning samt en kommunal vuxenutbildning med handelsinriktning cirka ½ år vars omfattning och innehåll inte är med handlingar bestyrkt. Westergård har vikarierat som avdelningssekreterare inom ÅHS med början år 2004 sammanlagt cirka fyra år och tre månader. Vik. överskötare Christel Lindberg förordar ansökan. Bilaga 2. I enlighet med 5a Tjänstemannalagen för landskapet Åland kan undantag från behörighetskraven som föreskrivits för en tjänst medges i enskilt fall om det finns särskilda skäl. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och förordar undantaget från behörighetskraven. FÖRSLAG: Styrelsen besluter i enlighet med 5a Tjänstemannalagen för landskapet Åland bevilja Lena Westergård undantag från behörighetskraven för avdelningssekreterare med motivering att Westergård har en 2-årig gymnasialutbildning med hemvårdsinriktning och arbetserfarenhet som avdelningssekreterare cirka fyra år. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 15

18 FÖRSLAG TILL ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ÅHS 155 Ålands landskapsregering har den för allmänna förvaltningen fastställt en alkohol- och drogpolicy som ska vara riktgivande för underlydande myndigheter. ÅHS styrelse behöver således fastställa en motsvarande policy för ÅHS personalen som är anpassad till regelverket och förhållandena inom denna organisation. Ledningsgruppen har berett en för ÅHS anpassad version, samt sänt den för utlåtande till de fackliga organisationerna, företagshälsovården, personalrådet och enhetscheferna. Utlåtandena finns som bilaga 1. Ledningsgruppen har efter att utlåtandena inkommit gjort vissa justeringar samt även korrigerat den promillegräns som definierar när en person anses vara påverkad av alkohol från 0 promille till 0,1 promille. Förslaget till Alkohol- och drogpolicy för ÅHS finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer Alkohol- och drogpolicyn för ÅHS i enlighet med bilaga 2. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 16

19 DELGIVNINGAR 156 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande yttrande och brev för kännedom: 1. Patientföreningarnas skrivelse, , yttrande över förslag till förhöjning av högkostnadsskydd för hälso- och sjukvårdstjänster, 2. Rädda Barnens brev, , gällande patienternas situation på Barn- och ungdomsenheten. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 17

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009 Styrelsen nr 15 /2009 Kallelse till sammanträde den 18 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 150 Sammankallande och beslutförhet. 151 Justering av protokoll. 152 Fastställande av föredragningslistan. 153

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2009 Styrelsen nr 1 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 januari kl. 12.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 Budget och

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007 Styrelsen nr 3 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 38 Sammankallande och beslutförhet. 39 Justering av protokoll. 40 Fastställande av föredragningslistan. 41 Rapport

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007 Styrelsen nr 6 /2007 Kallelse till sammanträde den 4 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet. 75 Justering av protokoll. 76 Fastställande av föredragningslistan. 77 Antalet psykiatriska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009 Styrelsen nr 13 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 126 Sammankallande och beslutförhet. 127 Justering av protokoll. 128 Fastställande av föredragningslistan. 129

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006 Styrelsen nr 2 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 15 Sammankallande och beslutförhet. 16 Justering av protokoll. 17 Fastställande av föredragningslistan. 18 Nya

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005 Styrelsen nr 4 /2005 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Nya utrymmen

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen 5 juni 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet 29 Justering av protokoll 30

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006 Styrelsen nr 3 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet. 29 Justering av protokoll. 30 Fastställande av föredragningslistan. 31 Planeringskommitté

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll REMISSFÖRSLAG Datum 2017-04-03 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter Huvudsakligt innehåll I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att nya bestämmelser införs med syfte av förkorta

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2013 Styrelsen nr 8/2013 PROTOKOLL Fört vid till sammanträde fredagen den 14 juni 2013. Paragraf Ärende 63. Sammankallande och beslutsförhet. 64. Justering av protokoll. 65. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010 Styrelsen nr 8 /2010 Kallelse till sammanträde den 18 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 68 Sammankallande och beslutförhet. 69 Justering av protokoll. 70 Fastställande av föredragningslistan. 71 Fosterscreening.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 22 maj 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 40. Sammankallande och beslutsförhet 41. Justering av protokoll 42. Föredragningslistans

Läs mer