ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008"

Transkript

1 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147 Rekrytering av förvaltningschef. 148 Handhavandet av förvaltningschefstjänsten Upphandling av el-energi. 150 Klinikfärdiga patienter på långvårdsenheten. 151 Prioritering av kommande byggprojekt. 152 Information om kvinnomottagningen. 153 Cancervården, uppföljningen av cancerpatienterna och smärtmottagningen inom ÅHS. 154 Ansökan om undantag från behörighetskrav Lena Westergård. 155 Förslag till alkohol- och drogpolicy för ÅHS. 156 Delgivningar. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14 Datum fredagen den 12 december 2008 Paragraf nr Plats och tid Ulfsby Gård kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Andersson ledamot Frånvarande Camilla Gunell ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Crister Eriksson Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Birger Ch Sandell landskapsläkare, närv Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 144 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 145 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 146 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 26 september, den 31 oktober, den 14 och 28 november och den 12 december 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF 110 Den nuvarande förvaltningschefens avtal upphör den Styrelsen bör i brådskande ordning vidta åtgärder för att undvika att det blir avbrott på förvaltningschefsposten pga av att den inte kan besättas från I enlighet med 8 LL om hälso- och sjukvården utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Kompetenskraven har fastställts av styrelsen 1995: "Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av administrativa uppgifter. Förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav som serviceorganisation, erfarenhet av ledarskap och förvaltning." FÖRSLAG: Styrelsen fastställer för vilken period förvaltningschefstjänsten skall besättas, annonsens utformning och i vilka media tjänsten skall utannonseras samt huruvida professionell hjälp behövs i rekryteringsprocessen. BESLUT: Styrelsen tog beslut om annonsens innehåll och beslöt - att kompetenskravet skall vara lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter, - att tjänsten besätts på 5 år - att tjänsten utannonseras i Nya Åland, Tidningen Åland, Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på nätet (bl.a. webbplatsen Monster) - tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelsemedlemmarna Camilla Andersson och Roger Jansson samt personalchef Tiina Robertsson, som har till uppgift att för styrelsen föreslå en eller några lämpliga sökanden till förvaltningschefstjänsten samt att bedöma behovet av att anlita ett rekryteringsföretag för en djupare lämplighetsbedömning av sökanden. 121 Ansökningstiden till förvaltningschefstjänsten går ut måndagen den Ansökningshandlingarna skickas skilt till styrelsen. Ansökningshandlingarna finns som bilaga 1. Den av styrelsen tillsatta rekryteringsgruppen sammankommer onsdagen den 29 oktober för att gå igenom ansökningshandlingarna och bereda ett förslag till styrelsen. Rekryteringsgruppens mötesanteckningar finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter i enlighet med rekryteringsgruppens förslag - att kalla följande sökande till intervju: Tom Axberg, Margareta Bondestam, Olle Gull, Mikael Höysti och Marianne Laiberg, - att Mercuri Urval anlitas för lämplighetsbedömning av de sökanden som rekryteringsgruppen efter intervjuerna väljer ut, - att rekryteringsgruppen träffar ledningsgruppen, personalrådet och de fackliga företrädare, som deltar i styrelsemötena, för att ta del av deras åsikter om de mest lämpade sökanden - att informationen till media gällande rekryteringsprocessen sköts enbart av styrelseordförande. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 26 september, den 31 oktober, den 14 och 28 november och den 12 december 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF forts 121 BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att även sökande Tomas Lundberg på förslag av styrelsemedlem Gun-Mari Lindholm kallas till intervju. 133 Rekryteringsgruppen intervjuar de utvalda personerna den 11 november Styrelsen ges information om intervjuerna. FÖRSLAG: Rekryteringsgruppen informerar styrelsen om rekryteringens nuläge. BESLUT: Ärendet antecknades för kännedom. 142 Rekryteringsgruppen har efter att ha intervjuat sökanden och fått en rapport gällande lämplighetsbedömningen gjord av Mercuri Urval samt efter att ha hört de fackliga företrädarna, personalrådet och ledningsgruppen (förutom sökande Margareta Bondestam) gällande vilken profil och vilka egenskaper den nya förvaltningschefen skall besitta, beslutat att för styrelsen föreslå pol.kand. Tom Axberg till förvaltningschef för perioden FÖRSLAG: Styrelsen utser pol.kand. Tom Axberg till förvaltningschef för perioden För tjänsten tillämpas avtalslön, om vilket ingås ett avtal med Tom Axberg. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. 147 Styrelsen har att godkänna ett avtal med Tom Axberg som tillträder förvaltningschefstjänsten den 1 mars Förslag till avtal för perioden finns som bilaga 1. I enlighet med 2 3 mom LL om tjänstekollektivavtal skall lönejustering för förvaltningschefen beslutas av landskapsregeringen. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner för sin del avtalet med Tom Axberg och inhämtar landskapsregeringens godkännande gällande lönejusteringen i punkt 2 i avtalet. BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt godkänna avtalet med Tom Axberg efter att lönesumman korrigerats till euro och efter att formuleringen i kollektivavtalsförhandlingar ändrats till i allmänna tjänstekollektivavtalsförhandlingar (bilaga 2). Styrelsen beslöt också enhälligt att landskapsregeringens godkännande inte behöver inhämtas gällande lönejusteringen i avtalets punkt 2. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 HANDHAVANDET AV FÖRVALTNINGSCHEFSTJÄNSTEN Tom Axberg tillträder förvaltningschefstjänsten den 1 mars 2009 och avtalet med nuvarande förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström utgår Ordförande har diskuterat ett fortsatt avtal med B-O Ehrnström för de två aktuella månaderna. B-O Ehrnström har i sitt nuvarande avtal inskrivet att han, efter det att förvaltningschefsskapet upphör, har en anställning inom ÅHS, men anställningens innehåll har inte definierats. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Styrelsen godkänner ett avtal med Björn-Olof Ehrnström som omfattar dels förvaltningschefsskapet under perioden samt anställningen från Bilaga 1. BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt godkänna avtalet efter att lönesumman för perioden januari-februari 2009 korrigerats till euro/mån. Styrelsen underställer avtalets 4. punkt ansvariga läkaren inom Primärvårdsenheten för beslut. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 UPPHANDLING AV EL-ENERGI 138 Ålands hälso- och sjukvård har inbegärt offert på leverans av el-energi för åren i form av rörligt pris per timme så, att priset baserar sig på Nord Pools notering för varje timme i prisområde Sverige uttryckt i /MWh. Anbud har inbegärts av följande el-leverantörer: - Ålands Energi, Mariehamn - Mariehamns Stad, elverket - Ålands Elandelslag, Dalkarby - Ålands Vindkraft Ab, Mariehamn Ålands Energi och Ålands Vindkraft Ab har inlämnat anbud. Bilaga 1 och 2. Det fördelaktigaste anbudet lämnades av Ålands Energi som har det lägsta påslaget i sitt pris på NordPools notering på timpriset dvs 0,99 /MWh. Ålands Vindkraft Ab:s motsvarande påslag är 1,1 /MWh + en avgift om 8 /månad och mätplats. Med en årsförbrukning om MWh ger det en kostnadsfördel för Ålands Energis anbud om ca 500 euro per år + månadsavgiften för tre mätplatser i Ålands Vindkrafts anbud om 288 euro/år. I anbudsförfrågan anges att priset är viktigast vid val av leverantör och att bland anbud som prismässigt ligger nära varandra prioriteras sådan energi som produceras med vindkraft. Ålands Energi erbjuder Ålands hälso- och sjukvård elenergi från två alternativa källor: A: All el från produktionen vid Mariehamns Bioenergi AB :s biokraftvärmeverk i Mariehamn, som sker till 100 % ur åländsk skogsråvara. B: 50 % av leveransen enligt ovan och 50 % bestående av vindkraft från Ålands Skogsägarförbunds vindkraftverk Fredrika respektive Ålands Vindenergi Al:s vindkraftverk Vinghals. Ålands Vindkraft Ab skaffar sin el till 83 % från åländsk vindkraft. Kärnkraften beräknas till 4 % och fossila bränslen till 4 %. Teknisk chef Bengt Kalmers och försörjningschef Petter Johanssons sammanställning finns som bilaga 3. Prisskillnaden mellan de två anbudsgivarna är mycket liten i förhållande till totalkostnaden ( euro under år 2007, euro hittills i år) medan Ålands vindkraft Ab kan leverera en större andel av vindkraft som ÅHS prioriterat i anbudsförfrågan. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Ålands hälso- och sjukvård inleder förhandlingar med Ålands Vindkraft Ab om tecknande av avtal om köp av el-energi för åren utgående från deras anbud. BESLUT: Styrelseledamot Roger Jansson föreslog att upphandlingen skulle avbrytas och en ny offertomgång genomföras med motiveringen att ÅHS i offertförfrågan meddelat att elenergi som produceras med vindkraft prioriteras då prioriteringen borde gälla elenergi som produceras med förnyelsebara energikällor. Styrelseledamot Jan Salmén understödde förslaget. I den efterföljande omröstningen, som genomfördes genom handuppräckning, erhöll föredragarens förslag två röster (Camilla Gunell, Gun-Mari Lindholm) och Roger Janssons förslag fem röster (Camilla Andersson, Torbjörn Björkman, Ulla-Britt Dahl, Roger Jansson, Jan Salmén). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 UPPHANDLING AV EL-ENERGI forts 138 Styrelsens beslut blev därmed att upphandlingen avbryts och en ny offertomgång genomförs så att texten Vid val av elleverantör fäster Ålands hälso- och sjukvård främst vikt vid priset och bland anbud som prismässigt ligger i närheten av varandra prioriteras sådan elenergi som produceras med vindkraft i offertförfrågan ersätts med texten Vid val av elleverantör fäster Ålands hälso- och sjukvård främst vikt vid priset och bland anbud som prismässigt ligger i närheten av varandra prioriteras sådan elenergi som produceras med förnyelsebara energikällor. 149 Den tidigare upphandlingen har avbrutits och en ny anbudsbegäran har skickats ut. Anbudstiden utgick den 8 december Bilaga 1. Inom utsatt tid har anbud inkommit från Ålands Energi AB, Ålands Elandelslag och Ålands Vindkraft Ab. Bilaga 2-4. Med en årsförbrukning om MWh är kostnadsfördelen för Ålands Energis anbud jämfört med de två andra anbudsgivarna följande: Ålands Elandelslag alt 1: c euro/år alt 2: c 900 Ålands Vindkraft Ab: c 800 Prisskillnaden mellan de olika anbudena kan jämföras med, att Ålands hälsooch sjukvårds totala årskostand för elförbrukningen blir euro ( euro) med ett uppskattat pris om 50 e/mwh (40 e/mwh)och en förbrukning om MWh per år. Utgående från att Ålands Energi har det förmånligaste anbudet och att deras alternativ 2 (50% producerat ur åländsk skogsråvara i biokraftvärmeverk och 50% producerat från vindkraft) baserar sig på förnyelsebara energikällor föreslår tekniska chefen Bengt Kalmer och försörjningschef Petter Johansson att ÅHS inleder förhandlingar med Ålands Energi om elleveranser för åren Bilaga 5. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Ålands hälso- och sjukvård inleder förhandlingar med Ålands Energi om tecknande av avtal om köp av el-energi för åren utgående från alternativ 2 i deras anbud. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 KLINIKFÄRDIGA PATIENTER PÅ LÅNGVÅRDSENHETEN 139 År 2000 infördes begreppet klinikfärdiga patienter dvs det som i 13 LL om hälso- och sjukvården anges som patienter som utan medicinska skäl är kvar inom specialsjukvården längre än en vecka efter det att ÅHS informerat patientens hemkommun om att patienten kommer att skrivas ut. Patientens hemkommun blev då skyldig att ersätta ÅHS den fastställda vårddygnsavgiften ( Gullåsenavgiften ), som motsvarade den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem med en förhöjning om 35 %. Detta förfarande gällde alltså klinikfärdiga patienter inom specialsjukvården. År 2007 ändrades 13 i nämnda lag. Då infördes begreppet klinikfärdig patient även inom långvården och avgiftens storlek ändrades så att den motsvarar kostnaden för vården på respektive avdelning (full kostnadstäckning). Samtidigt ändrades beräkningsgrunden för Gullåsenavgiften så att den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem förhöjdes med endast 5 %. Lagändringen trädde ikraft men tillämpades på ersättning för vård fr.o.m Den ändrade 13 LL om hälso och sjukvården, med landskapsregeringens framställning och Social- och miljöutskottets betänkande. Bilaga 1. Redan i budgeten för 2007 fanns en skrivning om ändringen av Gullåsen avgiften. Med anledning av detta meddelade ÅHS genom ekonomichef Marie Lövgren kommunerna om den kommande förändringen av Gullåsenavgiften redan före lagändringen. Bilaga 2. Den nya Gullåsenavgiften har tillämpats för vården på långvårdsenheten fr.o.m Däremot har begreppet klinikfärdig patient inom långvården inte verkställts förrän från och med Detta beror på ett förbiseende. Den blankett (Utskrivningsbesked) som landskapsregeringen ursprungligen utarbetat och som enligt lagen skall fastställas av landskapsregeringen har inte heller ändrats i enlighet med lagändringen. ÅHS har genom ekonomichef Marie Lövgren informerat kommunerna i mars 2008 om att klinikfärdiga-begreppet även utsträckts att gälla långvårdens patienter. Bilaga 3. Under 2007 och 2008 har det inom specialsjukvården inte funnits orsak att debitera för klinikfärdiga patienter, eftersom kommunerna snabbt har reagerat på utskrivningsbesked och ordnat vården för de aktuella patienterna innan debite-ringen blivit aktuell. För närvarande har beslut om utskrivning fattats för 10 patienter som vårdas på långvårdsenheten. Av dessa är åtta hemmahörande i Mariehamn, en i Finström och en i Föglö. Enligt uppgift från de ansvariga för långvårdsenheten är dessa 10 patienter, sådana som klart faller inom begreppet klinikfärdig och borde vårdas på annan vårdnivå. Utöver dessa finns det patienter i hög ålder och som vårdats på långvårdsenheten i många år och som kunde vårdas på vårdplats inom kommunen. Det har emellertid inte uppfattats som förenligt med god vård att meddela hemkommunen om utskrivning av dessa patienter. Gullåsenavgiften var 169,14 euro år 2006 och 142,88 euro år 2007 och är i år 154,07 euro/vårddygn Avgiften för full kostnadstäckning var 204 euro år 2007 och är i år 244 euro/vårddygn Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 Styrelsen den 28 november och den 12 december 2008 KLINIKFÄRDIGA PATIENTER PÅ LÅNGVÅRDSENHETEN forts 139 Den nuvarande lagformuleringen är inte lyckad utan en revidering av lagtexten borde tas till övervägande. Motiveringen finns i bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom och besluter samtidigt att förvaltningen omarbetar den blankett som skall fastställas av landskapsregeringen (Utskrivningsbesked) så att den är kongruent med den gällande lagtexten. Styrelsen ger också förvaltningen i uppdrag att utarbeta anvisningar för långvårdsenhetens läkare gällande vilka patienter som inom långvården skall uppfattas som klinikfärdiga. Styrelsen initierar också en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen. BESLUT: Styrelsen beslöt på förslag av styrelseledamot Jan Salmén att återremittera ärendet med motiveringen att samtliga patienter inom långvårdsenheten som uppfattas som klinikfärdiga skall meddelas till sin hemkommun för fortsatt vård i sin hemkommun och ifall detta inte är möjligt att ordna är hemkommunen skyldig att erlägga en avgift som motsvarar kostnaden för vården. Styrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att omarbeta utskrivningsbeskedsblanketten samt utarbeta anvisningar för långvårdsenhetens läkare gällande vilka patienter som inom långvården skall uppfattas som klinikfärdiga. Styrelsen beslöt också initiera en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen. 150 Bilagt finns den definition gällande klinikfärdig patient som skall fungera som anvisning för vårdande läkare när utskrivningsbeslut fattas. Bilaga 1. Bilagt finns också utkast till den förnyade blanketten ( Beslut och anmälan om klinikfärdig patient tidigare Utskrivningsbesked ) som skall godkännas av landskapsregeringen, samt en ny blankett ( Beslut om återtagande av anmälan om klinikfärdig patient ) som skall användas när anmälan av någon orsak (oftast ett försämrat hälsotillstånd hos patienten) måste återtas. Bilaga 2. För närvarande har sammanlagt 10 patienter som vårdas på långvårdsenheten anmälts som klinkfärdiga till sina respektive hemkommuner. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner definitionen på klinikfärdig patient inom specialsjukvården respektive långtidssjukvården. Styrelsen initierar också en dialog med landskapsregeringen gällande en eventuell revidering av 13 i LL hälso- och sjukvårdslagen utgående från motiveringen i 139, bilaga 4. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och konstaterade att situationen på långvårdsenheten årligen skall följas upp för att utvärdera huruvida den nu fastställda definitionen på när en patient är klinikfärdig är hållbar även i framtiden. Styrelseledamot Jan Salmén lämnade in en reservation mot beslutet. Bilaga 5. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 PRIORITERING AV KOMMANDE BYGGPROJEKT. 151 I investeringsplanen för 2009 finns ett planeringsanslag om euro för kommande byggprojekt. Prioriteringen av hur dessa skall läggas tidsmässigt bör göras för att planeringen kan påbörjas för det/de projekt som ligger närmast i tiden, dvs IVA-dialys-dagkirurgi, avd.övergårds, hela Gullåsen och personalbostadshuset. Utdrag ur investeringsplanen, bilaga 1. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och konstaterat att samtliga fyra byggprojekt är viktiga och borde åtgärdas snarast möjligt av följande orsaker: IVA-Dialys-Dagkirurgi: För att få moderna och fungerande utrymmen för IVAoch dialys-verksamheten samt att kunna påbörja dagkirurgi i den omfattning som redan är normal verksamhet på de flesta sjukhus. Flyttningen av IVA-dialys till en ny byggnad i anslutning till Akuten utgör förutsättningar för framtida utveckling av akut- och intensivvård beträffande logistik, synergi och optimalt utnyttjande av sköterske- och läkarresurser kring den svårt sjuka och skadade patienten. Denna flytt ger möjlighet för utveckling av en dagkirurgisk verksamhet i den omfattning som redan är normalt i vår omvärld. En fördröjning riskerar att försvåra rekrytering av personal inom berörda områden. Avd. Övergårds: Står tom, en del av verksamheten (12 pl) är flyttad till Grelsby sjukhus, 2-3 platser har utökats på Gullåsens övr. avdelningar medan 14 platser inte kan användas alls (= störningar i patienternas vårdkedja, inkomstbortfall). Borde helst vara åtgärdat vid den tidpunkt när psykiatrin flyttar från Grelsby, blir då som enda verksamhet kvar i Grelsby sjukhus. Psykiatribygget kommer att pågå fram till c maj 2011, alldeles i närheten av den del av Gullåsen där avd Övergårds ligger, vilket kan försvåra en samtidig ombyggnad av avd. Övergårds. Hela Gullåsen: Alla avdelningar behöver ses över och moderniseras utgående från linjedragningarna i de utredningar som har gjorts. Denna planering borde ske samtidigt som avd. Östergårds planeras. Samtidigt måste också Rehabiliterings- och fysiatrienhetens situation beaktas eftersom en del av verksamheten nu bedrivs i tillfälliga upphyrda moduler. Personalbostadshuset: Är från tidigt 50-tal och behöver en grundrenovering av de tre översta våningarna. Skall en våning ändras från bostäder till verksamhetsutrymmen? Ledningsgruppen har i sina diskussioner kommit till följande prioritering: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 PRIORITERING AV KOMMANDE BYGGPROJEK forts IVA-Dialys-dagkirurgi - skissritningar finns, behöver uppdateras och detaljplaneras. Planering sker under 2009 och byggnation startar under 2010, färdigt i maj Kostnadsuppskattats till c 6 milj euro. 2. Avd. Övergårds - skissritningar finns, men samtidigt bör en planering göras för resten av Gullåsen, så att avd. Övergårds blir en funktionell del av den kommande helheten. Bygget påbörjas när psykiatribyggnaden är färdig efter sommaren 2011, färdig till årsskiftet Detta leder till en lång period då platsantalet på långvårdsenheten är decimerat och en lång evakueringstid på Grelsby sjukhus för en del av avd. Övergårds. - Kostnadsuppskattats till 6,5 milj euro 3. Personalbostadshuset: - planeringen tar sikte på grundrenoveringen fr.o.m. hösten Kostnadsuppskattning finns ännu inte. 4. Resten av Gullåsen (inklusive Rehabiliterings- och fysiatrienheten): - Ombyggnad och sanering när avd. Östergårds är inflyttningsklar, fr.o.m. årsskiftet Kostnadsuppskattning finns ännu inte. En schematisk tidsplan för byggprojekten enligt ovannämnda finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar ärendet utgående från ledningsgruppens prioritering och meddelar landskapsregeringen sitt förslag till hur byggprojekten borde förverkligas och att anslag för dessa reserveras i kommande investeringsplaner. BESLUT: Styrelsen konstaterade - att kostnadsuppskattningarna för IVA-dialys-dagkirurgi-projektet och avd. Övergårds inte längre är aktuella eftersom en ny planeringen bör ske, - att det framtida platsbehovet för Långsvårdsenheten är oklar, - att avd Övergårds och resten av Gullåsenfastigheten (inkl. Rehab) bör planeras samtidigt, - att IVA-dialys-dagkirurgi-projektet skall prioriteras högst, därefter hela Gullåsenfastigheten och till sist grundrenoveringen av personalbostadshuset samt - att ärendet upptas till diskussion med landskapsregeringen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 INFORMATION OM KVINNOMOTTAGNINGEN 152 Med anledning av ombyggnation av BB- /gynenheten under kommande år har Kvinnomottagningen ånyo aktualiserats. I rapporten om Kvinnohälsa på Åland från Hälso- och sjukvårdsbyrån (juni 2004) anges att arbetgruppens vision är att sammanföra och utveckla kunskapen om kvinnohälsa som ett samarbete mellan primärvården, specialsjukvården och socialkuratorna inom ÅHS för att främja helhetssyn och ett brett perspektiv. I verksamhetsplanen för 2009 anges: Den långsiktiga planen är att all kvinnorelaterad sjuk- och hälsovård fås under samma tak i en enhetlig kvinnomottagning. En mindre ombyggnad av polikliniken och avdelningen är under planering för att förverkliga detta. Chefläkaren har under året vid två tillfällen träffat representanter för BB-/gynenheten och primärvården och diskuterat frågan om en ytterligare centralisering av mödrahälsovården. Synpunkter har även skriftligen lämnats från de båda enheterna. Bilaga 1 och 2. Idag sköts Mariehamns mödrahälsovård av 1,5 hälsovårdare/barnmorska på BB- /gynenheten. Norra Ålands mödrahälsovård sköts av tre hälsovårdare placerade på Godby hälso- och sjukvårdsmottagning och södra Ålands av en barnmorska som reser mellan kommunerna. Dessutom sköts mödrahälsovården i skärgården av de lokala hälsovårdarna. Från primärvårdens ser man som en nackdel vid ytterligare centralisering att kontinuitet går förlorad och information vid övergång till barnrådgivningarna försvåras medan en centralisering ger närhet till arbetskollegor som har kunskap inom samma område och en mindre sårbarhet vid sjukdom och ledigheter. Dessutom framförs missnöje bland hälsovårdare som skulle bli av med mödrarådgivning, att mycket restid uppstår vid hembesök om barnmorskor från Mariehamn skall åka ut på hembesök till t ex Geta, Lumparland och Eckerö, ökad abetsbelastning på läkarmottagningen i Mariehamn om hälsokontrollerna flyttas till Mariehamn från Godby och primärvården behåller läkarkontrollerna. Från primärvården framförs att de gravidas läkarkontroller kunde skötas av gynekologer inom ÅHS och ett ökat samarbete mellan norra Ålands och södra Ålands mödrahälsovård skulle minska sårbarheten vid sjukdom och ledighet. Från gynekologiska enheten framförs att ett nära samarbete mellan mödrahälsovård och BB- gynenheten främjas av en samlokalisering, vilket ger kvalitetshöjning. Man får en effektivare användning av arbetstiden. Då många gravida jobbar i Mariehamn, får de kortare tranportsträckor till kontroller och de får träffa hälsovårdare/barnmorskor med fördjupad kompetens. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 INFORMATION OM KVINNOMOTTAGNINGEN forts 152 I de nu planerade utrymmena finns ytterligare utrymme för en barnmorska/hälsovårdare samt ett litet undersökningsrum för läkare. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att de gynekologiska undersökningarna under graviditeten övertas av läkare på BB- gynenheten och södra Ålands mödrahälsovård lokaliseras efter ombyggd till enheten. Den långsiktiga planen är att all kvinnorelaterad sjuk- och hälsovård fås under samma tak i en enhetlig kvinnomottagning. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för en utredning - gällande möjligheterna till att gynekologiska polikliniken skulle kunna ta emot patienter utan remissförfarande samt - huruvida de gravida kan erbjudas valmöjlighet visavi vilken mödrarådgivning de önskar anlita (mödrarådgivning enligt dagens system alternativt en till kvinnomottagningen centraliserad mödrarådgivning). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 CANCERVÅRDEN, UPPFÖLJNINGEN AV CANCERPATIENTERNA OCH SMÄRT- MOTTAGNINGEN INOM ÅHS 153 Ett flertal bröstcancerpatienter har tillställt ledningsgruppen och styrelsen en skrivelse gällande uppföljningen av cancervården. Man accepterar inte en överflyttning av kontrollbesöken efter 5 år från onkologen till hälsocentralen utan förutsätter att kontrollerna skall ske på onkologen i 10 år. Bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13 Chefläkare Margareta Bondestam har skickat ett svar och meddelat att det inte är motiverat att efter 5 år fortsätta bröstcancerkontrollerna hos en specialist. Bilaga 2. Verksamhetsledaren Helka Andersson vid Ålands cancerförening har i en skrivelse till styrelsen utryckt patienters och anhörigs oro över att det inte finns någon specialist inom onkologi vid ÅHS, samt oro över smärtmottagningens framtid när överläkare Ragna Mattsson går i pension. Bilaga 3. Chefläkare Margareta Bondestam har skickat ett svar och meddelat att samtal pågår med Akademiska sjukhuset om någon typ av konsultverksamhet inom onkologin samt beskrivit hur smärtmottagningen är tänkt att skötas inom den närmaste framtiden. Bilaga 4. I övrigt redogör chefläkaren hur cancervården fungerar på mötet. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom Avdelningsskötare Elisabeth Idman-Karlssons redogörelse över onkologiska mottagningens verksamhet delades ut på mötet. Bilaga 5. BESLUT: Under diskussionen gång föreslog styrelseledamot Gun-Mari Lindholm att de bröstcancerpatienter som nu är aktuella för uppföljning skall ges möjlighet att få genomföra sina kontroller på onkologiska mottagningen upp till 10 år, men att nya patienter skall efter 5 år överföras till hälsocentralen för fortsatt uppföljning. Förslaget understöddes av styrelseledamot Ulla-Britt Dahl.. Styrelseledamot Roger Jansson föreslog att de berörda bröstcancerpatienterna skall ges fullödig information om sin vårdrelation till ÅHS och den praktiska hanteringen gällande uppföljningen efter 5 år. Förslaget understöddes av styrelseledamot Jan Salmén. I den påföljande omröstningen ställdes först Gun-Marie Lindholms förslag mot Roger Janssons förslag. Omröstningen genomfördes med handuppräckning. Gun-Marie Lindholms förslag erhöll tre röster (Andersson, Dahl, Lindholm) och Roger Jansson förslag tre röster (Björkman, Jansson, Salmén) varvid ordf. Björkmans röst avgjorde omröstningen till förmån för Roger Janssons förslag.

16 CANCERVÅRDEN, UPPFÖLJNINGEN AV CANCERPATIENTERNA OCH SMÄRT- MOTTAGNINGEN INOM ÅHS forts 153 Därefter ställdes Roger Janssons förslag mot beredningens förslag. Omröstningen genomfördes med handuppräckning. Roger Jansson förslag erhöll 4 röster (Andersson, Björkman, Jansson, Salmén) och beredningens förslag inga röster. Roger Janssons förslag att de berörda bröstcancerpatienterna skall ges fullödig information om sin vårdrelation till ÅHS och den praktiska hanteringen gällande uppföljningen efter 5 år blev därmed styrelsens beslut. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

17 ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN BEHÖRIGHETSKRAV LENA WESTERGÅRD 154 Lena Westergård har inom utsatt tid sökt tjänsten som avdelningssekretare med aktuell placering på barn- och ungdomspolikliniken. Bilaga 1. De formella behörighetskraven är: a) avdelningssekreterar-, läkarsekreterar- eller mottagningsbiträdesutbildning eller b) merkantil/vårdutbildning med antingen påbyggnadsutbildning som ger avdelningssekreterarbehörighet eller tillräcklig arbetserfarenhet från hälso- och sjukvården. Westergård har 2-årig gymnasieskola med hemvårdsinriktning samt en kommunal vuxenutbildning med handelsinriktning cirka ½ år vars omfattning och innehåll inte är med handlingar bestyrkt. Westergård har vikarierat som avdelningssekreterare inom ÅHS med början år 2004 sammanlagt cirka fyra år och tre månader. Vik. överskötare Christel Lindberg förordar ansökan. Bilaga 2. I enlighet med 5a Tjänstemannalagen för landskapet Åland kan undantag från behörighetskraven som föreskrivits för en tjänst medges i enskilt fall om det finns särskilda skäl. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och förordar undantaget från behörighetskraven. FÖRSLAG: Styrelsen besluter i enlighet med 5a Tjänstemannalagen för landskapet Åland bevilja Lena Westergård undantag från behörighetskraven för avdelningssekreterare med motivering att Westergård har en 2-årig gymnasialutbildning med hemvårdsinriktning och arbetserfarenhet som avdelningssekreterare cirka fyra år. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 15

18 FÖRSLAG TILL ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ÅHS 155 Ålands landskapsregering har den för allmänna förvaltningen fastställt en alkohol- och drogpolicy som ska vara riktgivande för underlydande myndigheter. ÅHS styrelse behöver således fastställa en motsvarande policy för ÅHS personalen som är anpassad till regelverket och förhållandena inom denna organisation. Ledningsgruppen har berett en för ÅHS anpassad version, samt sänt den för utlåtande till de fackliga organisationerna, företagshälsovården, personalrådet och enhetscheferna. Utlåtandena finns som bilaga 1. Ledningsgruppen har efter att utlåtandena inkommit gjort vissa justeringar samt även korrigerat den promillegräns som definierar när en person anses vara påverkad av alkohol från 0 promille till 0,1 promille. Förslaget till Alkohol- och drogpolicy för ÅHS finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen fastställer Alkohol- och drogpolicyn för ÅHS i enlighet med bilaga 2. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 16

19 DELGIVNINGAR 156 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande yttrande och brev för kännedom: 1. Patientföreningarnas skrivelse, , yttrande över förslag till förhöjning av högkostnadsskydd för hälso- och sjukvårdstjänster, 2. Rädda Barnens brev, , gällande patienternas situation på Barn- och ungdomsenheten. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 17

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015

VERKSAMHETSPLAN 2015. Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Godkänd av styrelsen den 12.2.2015 1. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 1.1. INLEDNING... 3 1.2. BUDGETEN OCH VERKSAMHETEN 2015... 5 1.3. LINJEORGANISATIONEN HÄLSO-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Upphandling av elenergi

Upphandling av elenergi Revisionsrapport Upphandling av elenergi Nils Fredholm 2014-02-28 Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Fastigheter

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer