ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009"

Transkript

1 Styrelsen nr 15 /2009 Kallelse till sammanträde den 18 december kl Paragraf Ärende 150 Sammankallande och beslutförhet. 151 Justering av protokoll. 152 Fastställande av föredragningslistan. 153 Arbetarskyddet vid ÅHS. 154 Personalens avgiftsfria hälso- och sjukvårdstjänster. 155 Avtal om tvätteritjänster för Hyressubventionering av personalbostäder. 157 Kompletteringar av representanter i planeringskommittén och psykiatrins byggnadskommitté. 158 Anhållan om förlängd arbetstid. 159 Ändring av vårdplatsantal. 160 Projekt blocksamordnare för den operativa verksamheten. 161 Det Balanserade Styrkortet. 162 Delgivningar. 163 Val av chefläkare. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15 Datum fredagen den 18 december 2009 Paragraf nr Plats och tid Pettas, Geta, Finnö. kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot John Hilander ersättare Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Andersson ledamot, närv Frånvarande Camilla Gunell ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Kai Fagerström vik. chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ Thomas Erickson FOA-Åland Christian Bergman Akava-Åland Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Åsa Friman kvalitetssamordnare, närv Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 150 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 151 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 152 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan och beslöt uppta ett extra ärende, 163. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 ARBETARSKYDDET VID ÅHS 153 Enligt styrelsebeslut skall arbetarskyddet inom ÅHS ordnas enligt följande: En arbetarskyddskommission bestående av totalt tolv (12) medlemmar väljs för en mandatperiod om två år. Av ovannämnda 12 personer utgör nio (9) de anställdas representanter i kommissionen. Arbetsgivaren utser ¼ av representanterna (3) i kommissionen. En av dessa tre personer är arbetarskyddschefen. Personalchefen och förvaltningschefen har under hösten anordnat några informationstillfällen ( och ) för att klarlägga frågan om intresse bland personalen att medverka i arbetarskyddskommissionen. En positiv inställning till medverkan har kunnat registreras från flera arbetsenheter. Vid möte diskuterades förutsättningarna för att de nio representanterna för arbetstagarsidan kunde väljas via sämjoval. Förslag till representanter för de anställda finns idag framlagt. Ärendet torde kunna fastställas vid valmöte På arbetsplatser som inte har arbetarskyddschef ansvarar ledande tjänsteman/förman för att regler inom arbetarskyddslagstiftning följs och beaktas. Ärendet behandlades vid LG:s sammanträde FÖRSLAG: Styrelsen besluter utse tre representanter till arbetarskyddskommissionen. Förvaltningschef Tom Axberg utses till arbetarskyddschef. Personalchef Tiina Robertsson och Marie Lövgren utses till medlemmar i arbetarskyddskommissionen. Försörjningschef Petter Johansson fungerar som suppleant för samtliga tre ovan nämnda representanter. Mandatperioden är tiden BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 PERSONALENS AVGIFTSFRIA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER 154 Personalrådet inkom med utlåtande i frågan den Bilaga 1. Enhälligt beslut inom personalrådet att vi önskar behålla nuvarande personalförmåner vid sjukdom. Vi anser att det är förebyggande och på så sätt bibehålls personalen friskare och personalen blir snabbare arbetsförmögen. Ärendet diskuterades vid ledningsgruppens sammanträde och Ledningsgruppen var oenig vad gäller beslutsförslag i ärendet. Vårdchefen, ekonomichefen och personalchefen reserverade sig mot förslaget med motiveringen att det finns risk för korridorkonsultationer och att personalförmånerna skiljer sig något mellan ÅHS och landskapsregeringen. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att ÅHS erbjuder sina anställda hälso- och sjukvård på allmänläkarnivå och i undantagsfall även specialistvård vid arbetsrelaterade problem. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 27 november och den 18 december 2009 AVTAL OM TVÄTTERITJÄNSTER FÖR ÅHS har inbegärt anbud för tvätteritjänster för perioden dels g genom direkt förfarande riktat till Quickly Tvättcentralen Ab och Tvättservice Åland Ab. Tidigare erfarenheter har visat att det inte funnits intresse bland tvättleverantörer utanför Åland. Både Quickly Tvättcentralen Ab och Tvättservice Åland Ab har inlämnat anbud inom den utsatta tiden och båda leverantörerna uppfyller uppställda krav. Tvättservice Åland Ab har anlitats av ÅHS under perioden , medan Quickly Tvättcentralen Ab har anlitats under perioden I anbudsbegäran framgick enligt vilka kriterier bedömningen skulle ske och hur dessa var viktade inbördes. Utgående från endast priset skulle Tvättservice Åland Ab vara det mest fördelaktiga valet och prisskillnaden jämfört med konkurrenten är ca euro/år. Då hänsyn tas till övriga kriterier såsom tvätt- och efterbehandlingens slitage, leverans av ren tvätt inom avtalad tid och utan svinn, samt användning av lämpliga kemikalier erhåller dock Quickly Tvättcentralen Ab högst poäng. Den största skillnaden mellan leverantörerna, förutom priset, utgörs av efterbehandling av personalkläder där Quickly Tvättcentralen Ab har möjlighet att med hjälp av ånga blåsa personalkläderna släta i en sk tunnel istället för att pressa kläder vilket sliter mer på textilierna. För närmare detaljer hänvisas till försörjningschef Petter Johansson sammanställning av offerterna. Bilaga 1. Tvättservice Ålands Ab:s anbud. Bilaga 2. Quickly Tvättcentralen Ab:s anbud. Bilaga 3. Sammanställningen och anbuden är icke offentliga förrän avtal ingåtts. (4 2 mom LL om allm. handlingars offentlighet (72/77)). FÖRSLAG: Styrelsen besluter ingå avtal om tvätteritjänster för perioden med Quickly Tvättcentralen Ab med motiveringen att Quickly Tvättcentralen Ab har det totalekonomiskt mest förmånliga anbudet. BESLUT: Styrelsen beslöt förkasta inlämnade anbud och anmoda till ny offertupphandling där priset i offerten har en större (=70%) betydelse. 155 Nya anbud har begärts in i en riktad förfrågan till Quickly Tvättcentralen Ab och Tvättservice Åland Ab. Båda företagen har lämnat in anbud. Jämförelse av anbuden presenteras i bilaga 1, anbudet från Tvättserivce Åland Ab i bilaga 2 och anbudet från Quickly Tvättcentralen i bilaga 3. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 Styrelsen den 27 november och den 18 december 2009 AVTAL OM TVÄTTERITJÄNSTER FÖR forts. 155 Anbudsförfrågan finns presenterad i bilaga 4 och där framkommer viktningen av bedömningskriterierna enligt följande: - priset 70% - bedömning av hur anbudsgivarna kan tvätta och efterbehandla kläderna utan oskäligt slitage 10% - bedömning av hur anbudsgivarna kan leverera färdig ren tvätt inom avtalad tid utan svinn 10% - bedöms använda lämpliga kemikalier med tanke på miljö, allergirisk och tvättresultat 10% Försörjningschef Petter Johansson och klädvårdschef Margareta Hassel har sammanställt en skrivelse över vilka kvalitetsbrister de upplever med nuvarande leverantör, bilaga 5. Jämförelse av anbuden med hänsyn taget till vikning presenteras i bilaga 6 och förslag till avtal presenteras i bilaga 7. I avtalsförslaget är texten med kursiv stil direkt taget från anbudsförfrågan. FÖRSLAG: Styrelsen besluter ingå avtal om tvätteritjänster för perioden med Tvättservice Åland Ab med motiveringen att Tvättservice Åland Ab erhåller högst poäng i jämförelsen av inkomna anbud utgående från i anbudsförfrågan angiven vikning. Styrelsen beslutar även att i avtalet med Tvättservice Åland Ab skall framgå tydliga krav på ersättning och möjlighet att häva avtalet om tvättjänsten inte uppfyller kvalitetskraven på renhet, leveranssäkerhet eller om det förekommer oskäligt slitage. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 HYRESSUBVENTIONERING AV PERSONALBOSTÄDER 156 Ålands hälso- och sjukvård har subventionerat användningen av personalbostäder under många år men regelverket har justerats i första hand utgående från rekryteringsläget. Senast fastställda beslut, styrelsen den , har gällt under perioden , bilaga 1. Försörjningschefen och personalen inom bostadsservice har diskuterat ändringar i nuvarande regelverk kring hyressubventioner utgående från det ekonomiska läget. Det förslag de kommit till presenteras i bilaga 2 och går korthet ut på att en veckoavgift skulle tas ut för boende upp till 14 dagar och att den hyresfria perioden under sommaren slopas och ersätts med en hyressubvention på 50%. Ledningsgruppen har diskuterat förslaget från försörjningsenheten utgående från rekryteringsbehov och ekonomi och konstaterat att personalrekrytering utanför Åland ofta är kritiskt för verksamheten och att de som rekryteras för kortare perioder i regel har en bostadskostnad på den egentliga hemorten. Däremot bedöms rekryteringsläget under sommaren att vara bättre än de senaste åren pga det försämrade ekonomiska läget även i omkringliggande regioner. Det innebär att den hyresfria perioden under sommaren skulle kunna slopas och ersättas med en maximal hyra på 150 euro/månad under högst 3 månader, varav de första 14 dagarna är hyresfria i enlighet med p 1 i bilaga 3. Därefter erläggs marknadshyra. Det fullständiga förslaget till regelverk kring hyressubventionering av personalbostäder presenteras i bilaga 3. Förslaget till hyressubventioner föreslås gälla under en tvåårsperiod då rekryteringsläget bedöms vara likvärdigt med idag under den aktuella perioden. FÖRSLAG: Styrelsen besluter fastställa hyressubventionerna och övriga bostadsavgifter i enlighet med bilaga 3 för perioden BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 KOMPLETTERINGAR AV REPRESENTANTER I PLANERINGSKOMMITTÉN OCH PSYKIATRINS BYGGNADSKOMMITTÉ 157 Styrelsen tillsatte 10 mars en planeringskommitté för planering och projektering av Centralsjukhusets om- och tillbyggnad, etapp 2-3. Kommitténs sammansättning var vid ingången av år 2009 följande: Ordinarie medlemmar: Suppleanter: förvaltningschef Björn Olof Ehrnström ekonomichef Marie Lövgren styrelseersättare Gun Carlson styrelseledamot Roger Jansson chefläkare Margareta Bondestam den vikarierande chefläkaren vårdchef Bengt Michelsson överskötare Solveig Carlsson överskötare Birgitta Hermans avd. skötare Siv Hohenthal klinikchef Juha Ahlroth överskötare Gunnar Sjöblom klinikchef Tommy Holmström avd. skötare Elisabeth Idman-Karlsson klinikchef Markku Räty överskötare Solveig Carlsson landskapsläkare Birger Sandell projektingenjör Elisabeth Rosenlöf Erik Hjärne har fungerat som projektledare. Vid sammanträde , 66 beslöt styrelsen tillsätta en byggnadskommitté för skötseln av de löpande uppgifterna för psykiatrins nybyggnad. Skild instruktion fastställdes för byggnadskommittén. Till byggnadskommittén valdes följande: styrelseledamot Roger Jansson styrelseledamot Jan Salmén överskötare Gunnar Sjöblom byggnadsplanerare Mats Mattsson teknisk chef Bengt Kalmer överläkare Björn-Olof Ehrnström Björn-Olof Ehrnström anhåller i skrivelse om befrielse från medlemskap i både planeringskommitté och byggnadskommitté. Chefläkare Margareta Bondestam avgick från tjänst vid ÅHS den Ärendet behandlades vid LG:s sammanträde Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 KOMPLETTERINGAR AV REPRESENTANTER I PLANERINGSKOMMITTÉN OCH PSYKIATRINS BYGGNADSKOMMITTÉ 157 FÖRSLAG: Styrelsen besluter utse förvaltningschef Tom Axberg och chefläkare Peter Rask att ersätta Björn Olof Ehrnström och Margareta Bondestam i planeringskommittén. Till ny ordinarie medlem i psykiatrins byggnadskommitté utses överläkare Eva Eriksson (=ersätter Björn-Olof Ehrnström). BESLUT: Styrelsen beslöt utse följande planeringskommitté för handläggning av återstående delar inom etapp 2-3. Styrelseersättare Gun Carlson Styrelseledamot Roger Jansson Styrelseledamot Jan Salmén Chefläkare Peter Rask Vårdchef Bengt Michelsson Förvaltningschef Tom Axberg Landskapsregeringens representant Erik Hjärne fungerar som projektledare. Suppleanter utses inte. Styrelsen beslöt samtidigt komplettera byggnadskommittén för psykiatrins nybyggnad med överläkare Eva Eriksson. (=Ersätter Björn-Olof Ehrnström). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD ARBETSTID 158 Arbetsgruppen för skissering av Gullåsens framtida profil och struktur tillsattes vid styrelsens sammanträden och Till arbetsgruppen utsågs följande medlemmar: Gun Carlson Camilla Gunell Ann-Christine Mannström Leea Söderström Sheila Sundblom Christian Andersson Landskapsregeringens representanter: Eivor Nikander Maj-Len Österlund-Törnroos Förvaltningschef Tom Axberg har fungerat som ordförande och sekreterare i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har tillsvidare hållit 5 sammanträden. Nästa sammanträde är Vid tillsättande beslöt styrelsen fastställa att rapport bör överlämnas inom utgången av november månad. Ordförande Tom Axberg anhåller om förlängd arbetstid så att rapporten kan behandlas vid styrelsens sammanträde i april FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna anhållan om förlängd arbetstid. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 ÄNDRING AV VÅRDPLATSANTAL 159 Antalet vårdplatser inom Ålands hälso- och sjukvård är officiellt 213 till antalet, men i praktiken har det försvunnit några vårdplatser bland annat på grund av ombyggnad. Kirurgienheten har haft 27 platser, men sedan början av 2009 har platsantalet i praktiken varit reducerat med 4 vårdplatser till 23 st. i och med att ett patientrum byggts om och används för dialysverksamhetens behov. Klinikchef Tora Bäckström påtalar behovet av att återfå de fyra platserna i en snar framtid. Psykiatrin har haft 23 vårdplatser. Tidigare var tre platser reserverade för avgiftningsverksamhet vilka dock inte är i bruk och kommer inte heller att användas. Orsaken till detta är att utrymmena inte är ändamålsenliga. Erfarenheten har visat att nämnda utrymmen är för svårövervakade och allt för personalkrävande. FÖRSLAG: Styrelsen besluter meddela Ålands landskapsregering om att vårdplatserna i praktiken har minskat och anhåller om att det officiella platsantalet justeras fr.o.m och enligt följande: Vårdplatser: Akuten 5 5 Barn och ungdom BB gyn Kirurgen Medicin IVA 4 4 Långvården Rehab Psykiatrin BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 PROJEKT BLOCKSAMORDNARE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 160 Överläkare Erkki Venäläinen har jobbat med uppdraget från september 2008 till februari 2009, varefter konsult Lars Stenhamn hjälpt till med att sammanställa ett arbetsmaterial och därefter har kvalitetssamordnaren intervjuat berörda parter inom den operativa verksamheten. Arbetsmaterialet innehåller felaktigheter och brister samt arbetsgången har varit ologisk. Förankringen av materialet hos berörda parter har inte genomförts i behövlig utsträckning före redovisning. Detta har medfört att materialet är svårhanterligt och svårt att i efterhand rätta till utan att rapporten helt görs om. Kvalitetssamordnaren föreslår att man i detta skede inte längre satsar ytterligare arbetsinsatser på rapportmaterialet. Ärendet behandlades vid LG:s sammanträde Kvalitetssamordnare Åsa Friman är inkallad att delta i sammanträdet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anteckna ärendet för kännedom och konstaterar att ytterligare arbetsinsatser med rapportberedningen inte görs. BESLUT: Kvalitetssamordnare Åsa Friman redogjorde för nuläge med rapporten. Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 DET BALANSERADE STYRKORTET 161 Konsult Lars Stenhamn och kvalitetssamordnare Åsa Friman har tidigare (= och )redovisat arbetsprocesserna med det Balanserade Styrkortet för styrelsen vid ÅHS. Arbetet fortskrider med varierande intensitet och fart inom olika basenheter. Emedan en diskussion om implementeringen av styrkortet inte förts inom styrelsen under år 2009 finns det skäl att kvalitetssamordnaren redogör för situationen. Kvalitetssamordnare Åsa Friman är inkallad för att ge en lägesrapport. Samtidigt diskuteras om hur kvalitetsarbetet vid ÅHS garanteras i fortsättningen. Ärendet behandlades vid LG:s sammanträde FÖRSLAG: Styrelsen besluter diskutera ärendet. BESLUT: Kvalitetssamordnare Åsa Friman redogjorde för hur arbetet med det Balanserade Styrkortet fortskrider. Styrelsen diskuterade ärendet och beslöt anteckna ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 DELGIVNINGAR 162 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, meddelanden och protokollsutdrag för kännedom: 1. Förvaltningschefens beslut LG 36/2009, 334 gällande prövning av tjänst, redovisare med aktuell placering vid ekonomienheten, 2. Vårdchefens beslut LG 36/2009, 335 gällande prövning av tjänst, hälsovårdare med aktuell placering inom skolhälsovården, 3. Vårdchefens beslut LG 36/2009, 336 gällande prövning av tjänst, avdelningsskötare med aktuell placering på rehabiliteringsavdelningen, 4. Vårdchefens beslut LG 36/2009, 337 gällande prövning av tjänst, biträdande avdelningsskötare med aktuell placering på rehabiliteringsavdelningen, 5. Vik. chefläkarens beslut LG 36/2009, 338 gällande prövning av tjänst, sjukskötare med aktuell placering vid vuxenpsykiatriska mottagningen, 6. Vårdchefens beslut LG 36/2009, 342 gällande prövning av tjänst, hälsovårdare 20 vt med aktuell placering på Föglö hälso- och sjukvårdsmottagning, 7. Protokollsutdrag från Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande val av personalrepresentanter i en kommande samarbetskommitté vid ÅHS, 8. Akava-Åland r.f.:s meddelande om personalrepresentanter till samarbetskommittén vid ÅHS, 9. FOA-Å:s meddelande om personalrepresentanter till samarbetskommittén vid ÅHS, 10. Styrelsen för TCÅ r.f:s meddelande om personalrepresentanter till samarbetskommittén, 11. Protokollsutdrag från Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande ÅHS beslut om arbetsgrupp för att utarbeta förslag till en reviderad organisation, 12. Protokollsutdrag från Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande en distriktshälsovårdares tjänstledighet för fullmäktigeuppdrag. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

16 Styrelsen den 27 november 2009 och den 18 december 2009 VAL AV CHEFLÄKARE 148 Styrelsen beslöt vid sammanträde , 108 att tillsätta en skild rekryteringsgrupp för rekrytering av chefläkare. Rekryteringsgruppen bestod av ordinarie styrelsemedlemmar samt personalchef Tiina Robertsson, förvaltningschef Tom Axberg och en representant för klinikcheferna. Klinikcheferna utsåg överläkare Kristian Eriksson att medverka. Rekryteringsgruppen sammanträdde och Annons om den lediga chefläkartjänsten infördes i Sveriges och Finlands läkartidningar samt Tidningen Åland och Nya Åland samt AMS. Inom utsatt ansökningstid (= ) inkom fem tjänsteansökningar: (=Ansökningshandlingarna bifogas detta protokoll) Mogens Lindén, Mariehamn. Bilaga 1. Elias Orvomaa, Helsingfors. Bilaga 2. Sulo Puusta, Pärnu, Estland. Bilaga 3. Peter Rask, Örebro, Sverige. Bilaga 4. Dick Sjögren, Sthlm, Sverige. Bilaga 5. Sökanden Lindén, Orvomaa, Rask och Sjögren konstaterades av rekryteringsgruppen uppfylla de formella kriterierna läkare med specialistexamen samt erfarenhet av hälso- och sjukvårdsadministration och ledarskap. Tre av kandidaterna kallades till intervjuer som anordnades och Lindén, Rask och Sjögren. Rekryteringsgruppen har därefter sammankommit och Vid sammanträde konstaterade rekryteringsgruppen att sökande Peter Rask har den mest omfattande och dokumenterade administrationserfarenheten (=Områdeschef, klinikchefernas närmaste chef och medlem i sjukhusledningen, sjukhusdirektörens ledningsgrupp vid Örebro Universitetssjukhus). FÖRSLAG: Styrelsen besluter utse medicine doktor med specialistkompetens i kardiologi, Peter Rask till ny chefläkare vid ÅHS. Tillträde eller enligt överenskommelse tidigare. För tjänsten tillämpas avtalslön, om vilket ingås ett avtal med Peter Rask. BESLUT: Styrelsen beslöt omfatta beslutsförslaget. Förslag till avtal om lön och övriga arbetsvillkor behandlas vid styrelsens decembermöte. 163 Styrelsen beslöt vid sammanträde välja medicine doktor Peter Rask till ny chefläkare för ÅHS. Ett förslag till avtal mellan ÅHS och Peter Rask har uppgjorts och undertecknats av Peter Rask. Se bifogad bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till avtal mellan ÅHS och chefläkare Peter Rask. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna uppgjort förslag till avtal och befullmäktigade styrelseordförande att underteckna avtalet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till EXTRA sammanträde måndagen den 29 februari 2016 kl 18.30 i styrelserummet. Paragraf Ärende 19. Sammankallande och beslutsförhet. 20. Justering av protokoll.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 58 Sammankallande och beslutförhet 59 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

X Andersén Jens v.ordf. 53-63 X Andersson Robert - Sundberg Ringa Mari X Zetterman Desirée 50-52, 54-63

X Andersén Jens v.ordf. 53-63 X Andersson Robert - Sundberg Ringa Mari X Zetterman Desirée 50-52, 54-63 SAMMANTRÄDESPOTOKOLL Sammanträdesdatum 07.06.2010 Nr 4-10 Sammanträdestid Måndagen den 7 juni 2010 kl. 16.00-17.25 Sunds skola Sammanträdesplats Beslutande X Karlsson Ralf, ordf. X Andersén Jens v.ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 13.04.2010 3/10 Sammanträdestid Tisdagen den 13 april 2010, klockan 19.30-21.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård,

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 24.04.2012 04/12. Sammanträdestid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 18.30 21:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 24.04.2012 04/12. Sammanträdestid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 18.30 21:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 24.04.2012 04/12 Sammanträdestid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 18.30 21:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2013 Styrelsen nr 13/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 13 december 2013 kl.10.45. Paragraf Ärende 113. Sammankallande och beslutsförhet. 114. Justering av protokoll. 115. Föredragningslistans

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.2.2014 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 13.2.2014 kl 18:30 18.55 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11. Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11. Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 29.03.2011 03/11 Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2011, kl. 18.55 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09. Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09. Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 01.12.2009 11/09 Sammanträdestid Tisdagen den 1 december 2009, kl. 18.30-21.15 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2011 Styrelsen nr 5/2011 Kallelse till sammanträde den 15 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 26 Sammankallande och beslutförhet. 27 Justering av protokoll. 28 Fastställande av föredragningslistan. 29 Revidering

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15

KALLELSE 25.5.2015. Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 25.5.2015 Nr 3 Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 18 Mötets laglighet och beslutförhet 3 19 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 1 Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f (ÅLNF r.f) och dess hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är Landskapet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013 Styrelsen nr 11/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 oktober 2013. Paragraf Ärende 88. Sammankallande och beslutsförhet. 89. Justering av protokoll. 90. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 7 maj 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.05.2015 52-70 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Tisdagen den 26.3.2013 kl. 19.00-21.20

Tisdagen den 26.3.2013 kl. 19.00-21.20 Nr 3/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena x Holmström

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 6/2011 Förbundsstyrelsen 15.06.2011 Sammanträdestid Onsdagen den 15.06.2011 kl. 15.00-16.25 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Westmark, Ulf-Peter

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa SAMMANTRÄDESPOTOKOLL Sammanträdesdatum 07.06.2011 Nr 4-11 Sammanträdestid Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 16.00-19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sunds skola X Karlsson Ralf, ordf. X Andersén Jens v.ordf.

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 22.5.2014 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 22.5.2014 kl

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 184 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 2. 185 Val av

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09

FINSTRÖMS KOMMUN MÖTESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.05.2009 4/09 Sammanträdestid Tisdagen den 12 maj 2009, klockan 19.30-21.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 13.12.2011 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 13.12.2011 kl

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN 17.3.2016 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid 17.3.2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid 17.3.2016 kl 13 KALLELSE 17.3.2016 Nr 2 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 10 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 11 PROTOKOLLJUSTERING 3

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.11.2009

Sammanträdesdatum 10.11.2009 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 101 Sammankallelse och beslutfördhet 102 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 103 Rättelseyrkande 104 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 6/2016 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Nyholm Dan, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. x Bromels Marcus x Sirén Siw x Mörn Inger -

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.12.2014

Sammanträdesdatum 10.12.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11/2014 11/134 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00-20.32 Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 21.1.2010

Sammanträdesdatum 21.1.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Sammankallelse och beslutfördhet 2 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 3 Besättande av tjänsterna för närvårdare

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 17.12.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 10 december 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdagen den 17 december 2013 kl.17.00 Kommunkansliet i Åva 105 Laglighet och beslutförhet 106 Protokolljusterare

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.10.2011 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 10.10.2011 kl

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2011 Styrelsen nr 9/2011 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 52 Sammankallande och beslutförhet. 53 Justering av protokoll. 54 Fastställande av föredragningslistan. 55 BUF-ratificering

Läs mer

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 19.00 19.30 Kommungården. Enligt uppdrag, Hammarland den 21.01.2016 Kommuntekniker/byggnadsinspektör HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 21 januari 2016 Byggnadstekniska nämnden 27.01.2016 1-13 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 27 januari 2016 kl.

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 02.06.2015 04/15 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl 18.00 19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sammanträdesrummet, Kommungården X Karlsson Rolf, ordförande X Mattsson

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun

Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 70 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde nr 6 den 17 juni 2009, kl. 11.30, Nautical Club, Hamngatan 2, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde nr 6 den 17 juni 2009, kl. 11.30, Nautical Club, Hamngatan 2, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde nr 6 den 17 juni 2009, kl. 11.30, Nautical Club, Hamngatan 2, Mariehamn Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2008 Styrelsen nr 10 /2008 Kallelse till sammanträde den 26 september kl. 08.00. Paragraf Ärende 107 Sammankallande och beslutförhet. 108 Justering av protokoll. 109 Fastställande av föredragningslistan. 110

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 29.11 2010

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 29.11 2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 153 Sammankallelse och beslutförhet 154 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 155 Anställning av närvårdare 100

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 12.8.2013 Nr 6 Tid Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 45 Mötets laglighet och beslutförhet 3 46 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer