ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005"

Transkript

1 Styrelsen nr 4 /2005 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Nya utrymmen för den psykiatriska dagkliniken. 46 Skrivelse från Brändö kommun. 47 Produktivitetskartläggningen. 48 Rapporten Alkohol- och drogförebyggande arbete inom ÅHS. 49 Kösituationen inom ÅHS. 50 Förslag till omarbetat reglemente för ÅHS. 51 Smådjursmottagningen. 52 Delgivningar. 53 Skrivelse från personalen vid läkarmottagningen i Godby. Mikael Lagström Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4 Datum fredagen den 20 maj 2005 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Lunch Beslutande Mikael Lagström ordförande Micael Sandberg vice ordförande, Torbjörn Björkman ledamot Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot Göte Winé ledamot John Hilander ersättare Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Frånvarande Gun-Mari Lindholm ledamot Övriga närvarande Mogens Lindén primärvårdschef Carl-Åke Carlson sjukvårdschef Bengt Michelsson vårdchef, 50, Marie Lövgren ekonomichef Christina Norrlund TCÅ Ulla Andersson FOA-Åland Crister Eriksson Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Birgit Åkerholm förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 42 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Förslaget omfattades JUSTERING AV PROTOKOLL 43 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Förslaget omfattades FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 44 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Förslaget omfattades Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 Styrelsen den 4 februari 2005 och den 4 mars 2005 NYA UTRYMMEN FÖR DEN PSYKIATRISKA DAGKLINIKEN 13 Den psykiatriska dagkliniken verkar sedan vintern 2003 i en bostadsfastighet vid Sanatorievägen 2. För detta har ett tillfälligt byggnadslov erhållits fram till Eftersom lämpliga nya lokaler inte har kunnat hittas har en anhållan om en förlängning av byggnadslovet fram till inlämnats. Anhållan har beviljats genom dispensförfarande av stadsstyrelsen Mariehamn. Bilaga 1. Ålands Bygg Ab, som köpt den gamla hälsocentralfastigheten på Norragatan och ämnar sanera den, har erbjudit ÅHS att hyra utrymmen för Dagklinikens behov i den andra våningen. Enligt uppgift från Erik Sundblom kommer saneringen att innefatta bl.a. att alla golv byts ut mot ventilerade golvmattor, nytt ventilationssystem installeras, nytt tak byggs och sanering av källarvåningen. AK-konsult, som i tiden undersökte husets skick för ÅHS räkning, kommer att finnas med under saneringsarbetet och följa upp åtgärderna. Dagklinikens personal har erhållit information om de åtgärder som kommer att vidtas i fastigheten och konstaterat att man ställer sig positiv till en flyttning, som kan bli aktuell i december Aktuella utrymmen är den tidigare tandkliniken (359 kvm). De nuvarande utrymmena på Sanatorievägen är c 280 kvm och den tidigare Dagkliniken på Ålandsvägen omfattade c 400 kvm. Hyra kommer att vara beroende av hur mycket den inre rumsfördelningen måste förändras för Dagklinikens behov, dock högst 11,50 euro/kvm. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Dagklinikens personal kan tillsammans med Ålands Bygg Ab kan börja planera för behövliga utrymmen i fastigheten och att en arkitekt kopplas in på projektet för att nå en optimal lösning visavi utrymmesbehov, disponering av rummen, färgsättning m.m. Den framtagna planlösningen skall föreläggas styrelsen för godkännande. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för att utreda hur Dagklinikens eventuella flyttning till hälsocentralfastigheten står i samklang med visionerna i Psykiatriplanen 2000, att styrelsen tillsammans med Dagklinikens personal skall höra vd Erik Sundbloms redogörelse över de planerade saneringsåtgärderna av fastigheten att ännu utreda ett annat på mötet framkommet alternativ till verksamhetsutrymme för Dagkliniken I bilaga 1 finns utdrag ur Psykiatriplanen Det första avsnittet (3. Dagkliniken) beskriver den nuvarande verksamheten vid dagkliniken och det andra avsnittet ( 4. Dagkliniken) finns under rubriken Visioner för den psykiatriska specialsjukvården. Den angivna visionen för dagklinikens verksamhet i framtiden är inte kopplad till någon speciell verksamhetspunkt. Däremot så framgår det att personalen då när psykiatriplanen skrevs upplevde att avståndet från dagkliniken i Mariehamn till Grelsby sjukhus är långt, vilket i vissa fall kan påverka kontinuiteten i vården. Detta kommer att förändras när verksamheterna i Grelsby flyttar till centralsjukhusområdet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

5 Styrelsen den 4 februari 2005, den 4 mars 2005 och den 20 maj 2005 NYA UTRYMMEN FÖR DEN PSYKIATRISKA DAGKLINIKEN 22 Ett besök på hälsocentralen gjordes den 10 februari. Dagklinikens hela personal, styrelsemedlemmarna Ulla Rindler-Wrede och Torbjörn Björkman samt ersättaren Lena Lindqvist, förvaltningsöverskötaren och förvaltningschefen kunde då bekanta sig med utrymmena som var under renovering. Vd Erik Sundblom redogjorde för de skador i fastigheten som uppdagats och för de åtgärder som skall ske under saneringen. Dagklinikens personal var enig i sin önskan att få flytta till sanerade utrymmen i hälsocentralen. Det alternativ till verksamhetsutrymme, som framkom på senaste möte, har kontrollerats och visade sig inte fylla de krav som dagkliniken ställer på ändamålsenliga utrymmen. FÖRSLAG. Se ovan Förvaltningschefen meddelade att en nyligen inkommen skrivelse från basenhetschef Juha Ahlroth och avd. skötare Martina Lindholm Eriksson riktad till ledningsgruppen bl.a. innehåller en uppräkning av vilka utrymmen som behövs, sammanlagt c 445 kvm. Överskötare Gunnar Sjöblom informerade om dagklinikens verksamhet. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget men framhöll att de utrymme som planeras för dagklinikens behov bör vara närmare 300 kvm än 500 kvm och att AK-konsult, som tidigare undersökt husets skick, bör kontrollera att saneringen blir rätt gjord och ge sitt godkännande till att utrymmena rimligen inte förorsakar hälsoproblem för dem som skall arbeta i dem För planeringen av dagklinikens utrymmen har arkitekt Mikko Koskinen anlitats. Han har tillsammans med dagklinikens personal, förvaltningschefen och fastighetsägaren tagit fram skisser över de verksamhetsutrymmen som behövs. Förutom dagkliniken nuvarande verksamhet planeras att både ett ljusbehandlingsrum och ett utrymme för koordinatorn för Huntingtonpatienternas vård skall ingå inom den yta som skall hyras upp. Ljusbehandlingsrummet finns nu på vinden ovanom medicinska avdelningen och används av personer med tendens till årstidsdepressioner. Huntingtonkoordinatorn skall påbörja sin verksamhet senast i höst. Hela våningsytan uppgår till 380 kvm på markplan och 27,3 kvm i källarplan. Skissritningar finns som bilaga 1. Ett förslag till hyreskontrakt har tagits fram och finns som bil. 2. Konfidentiellt. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner skissritningarna och förslaget till hyreskontrakt för dagklinikens verksamhet. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna skissritningarna och förslaget till hyreskontrakt, som dock ändrades beträffande punkt 7.3 som skulle få följande ordalydelse: ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 Styrelsen den 4 februari 2005, den 4 mars 2005 och den 20 maj 2005 NYA UTRYMMEN FÖR DEN PSYKIATRISKA DAGKLINIKEN Annan orsak till hävning av hyresavtal Hyresgästen är medveten om att fastigheten genomgår en stor sanering enligt anvisningar från AK-konsult indoor Air Ab. Efter det att fastigheten sanerats kommer provtagningar och godkännande från Miljöhälsovårdsenheten vid ÅHS att redovisas. Därefter genomförs provtagningar en gång årligen under åren 2007, 2008, 2009 och 2011 för att säkerställa att fastigheten inte förorsakar hälsoproblem för dem som arbetar där. Dessutom skall provtagningar genomföras om personalens hälsotillstånd antyder koppling till problem med fastigheten. Uppnås inte för denna typ av lokaler godtagbara mätresultat kan hyresavtalet hävas med omedelbar verkan. Provtagningarna och analyserna bekostas av fastighetsägaren. Om en majoritet av personalen har symtom och mår dåligt av orsaker som av expertis anses hänföra sig till fastigheten trots att mätresultaten inte visar något avvikande kan hyresavtalet hävas med ett (1) års uppsägningstid. Styrelsen beslöt också att hyresavtalet träder ikraft under förutsättning att miljöhälsovårdsenheten godkänner saneringsplanerna och godkänner provtagningsresultatet efter saneringen Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 SKRIVELSE FRÅN BRÄNDÖ KOMMUN 46 Brändö kommun har inkommit med en anhållan om att kommuninvånarna på Brändö bör få en möjlighet (om de så själv önskar) till läkarvård på fastlandet i Åbo. Detta skulle närmast gälla de patienter som är i behov av upprepad vård, något som nu förorsakar långa resor till Centralsjukhuset i Mariehamn. Bilaga 1 Ledningsgruppen har behandlat skrivelsen och konstaterat att ÅHS ansvarar för ålänningarnas vård, vilket även gäller brändöborna. En styrning av sådana vårdbesök till Åbo, som kan skötas av ÅHS, skulle innebära en merkostnad eftersom motsvarande indragning av tjänster inte kan genomföras inom ÅHS. Brändö har sedan maj 1998 en heltäckande hälsovårdarberedskap. Hälsocentralläkare Nina Alopaeus, som verkar på Houtskär och på Iniö, sköter även Brändö 17 t/vecka, ett arrangemang som fallit ut mycket väl både gällande läkarservicen på Brändö och rent ekonomiskt för ÅHS. Av bifogade statistik för år 2004 framgår brändöbornas besök på specialsjukvårdens olika polikliniker. Bilaga 2 FÖRSLAG: Styrelsen besluter meddela Brändö kommun att man från ÅHS sida fortsättningsvis kommer att ta väl hand om kommunens invånare på samma sätt som gäller för övriga ålänningar. Hälso- och sjukvårdsservicen ges antingen lokalt på Brändö eller central i Mariehamn och i de fall vård utom Åland av medicinska orsaker blir aktuell remitteras patienten till vårdinstans utanför ÅHS, för brändöborna i de flesta fall till Åbo. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 PRODUKTIVITETSKARTLÄGGNINGEN 47 Styrelsen beslöt den 23 juni 2004/ 86 utgående från en anbudsrunda anlita Inregia Performance Ab från Stockholm för att utföra en kartläggning över verksamhetens produktivitet och effektivitet utgående från bemanningen på verksamhetsenheterna och de ekonomisk resurser som står till förfogande. Kartläggningen, som i ett första skede skall gälla enheterna medicin, kirurgi, BB-gynekologi och operation-anestesi-intensivvård samt akutenheten, skall även jämföra dessa enheters verksamhet med motsvarande verksamhet på jämförbara sjukhus. Vid bedömningen skall beaktas de åländska särförhållandena såsom det geografiska läget och storleken på den åländska befolkningen inklusive turister/besökare. Avsikten var att kartläggningen skulle vara genomförd före utgången av Som referenssjukhus har Norrtälje sjukhus och Jakobstads sjukhus använts Önskemålet att Visby lasarett också skulle vara ett referenssjukhus kunde tyvärr inte genomföras eftersom Visby inte kunde lämna jämförbara personaluppgifter till utredarna. Resultatet presenterades i huvuddrag för styrelsen och de berörda enheternas ansvarspersoner på ett seminarium i Bastö den 22 april. Den färdiga rapporten finns som bilaga 1. Ett informationstillfälle för pressen om rapporten kommer att hållas den 16 maj. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar rapporten för kännedom. BESLUT: Ärendet återremitterades för beredning av kommentarer till rapportens avsnitt Strategisk agenda och Förslag till fortsatt arbete med produktivitetsfrågor Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 RAPPORTEN ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 48 Det alkohol- och narkotikapolitiska programmet år för landskapet Åland har som mål att minska alkoholkonsumtionen och höja alkoholdebutåldern samt ett narkotika fritt samhälle. En konkret åtgärd kopplad till programmets delmål var att en projektanställd vid ÅHS utvecklar arbetet med förebyggande insatser, tidig upptäckt av missbruk och vård av missbrukare inom ÅHS, kartlägger situationen och utformar en alkohol (narkotika)skadeförebyggande plan (delmål 1-6). Hösten 2003 anställdes hälsovårdare Siv Palmqvist som projektledare på deltid. Hon har utarbetat rapporten Alkohol- och drogförebyggande arbete inom Ålands hälso- och sjukvård som finns som bilaga. Rapportens första del beskriver projektets syfte och innehåll, den andra delen redogör för utredningar som gjorts både inom ÅHS och i andra nordiska länder, samt utredningar som gjorts inom ramen för projektet. Den tredje delen beskriver olika metoder och begrepp som är aktuella inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Den fjärde delen innehåller förslag till hur det preventiva arbetet kunde bedrivas inom ÅHS och den femte delen behandlar implementeringsstrategier och kvalitetsuppföljning. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar rapporten för kännedom och förutsätter att de förslag till hur det preventiva arbetet inom detta område skall bedrivas inom ÅHS blir föremål för personalutbildning och beaktas i mötet med patienterna på alla mottagningar och avdelningar. Styrelsen poängterar vikten av att en samordnare av det alkohol- och drogförebyggande arbete kan utses och att i dennas uppgifter även ingår samordning av anti-tobaksverksamheten inom ÅHS. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 KÖSITUATIONEN INOM ÅHS 49 Den 1 mars 2005 infördes på fastlandet den s.k. vårdgarantin inom hälso- och sjukvården, som preciserar lagstiftningen om tryggande av tillgången till vård. De längsta kötiderna finns ni inskrivna i rikets folkhälsolag och lagen om specialiserad sjukvård. Ovannämnda lagstiftning gäller inte på Åland men i Hälso- och sjukvårdsplanen 2005 finns följande skrivning: Omfattningen av servicen inom hälso- och sjukvården skall dimensioneras så att landskapets befolkning inte kommer i sämre situation än rikets. Bifogat finns Social- och hälsovårdsministeriets broschyr Servicen inom hälsooch sjukvården blir bättre patienten skall få vård inom utsatt tid. Bilaga 1. Med anledning av ovanstående har förvaltningschefen inbegärt uppgifter om kösituationen inom ÅHS olika verksamhetsenheter. Bilaga 2. Sammanställningen av kösituationen per den finns i bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. BESLUT: Styrelsen antecknade ärendet för kännedom och önskade en återkommande rapport om kösituationen varje halvår Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 FÖRSLAG TILL OMARBETAT REGLEMENTE FÖR ÅHS 50 Styrelsen beslöt den 25 oktober 2004 som ett resultat av organisationsrapporten och den efterföljande genomgången att Reglementet för ÅHS skall revideras beträffande följande funktioner: landskapsläkaren skall ha närvarorätt, som ersättare fungerar hälsovårdsinspektören förvaltningsöverskötarens titel ändars till vårdchef avdelningsskötarnas uppgifter definieras och införs i reglementet de olika basenhetschefernas uppgifter definieras tydligare budget- och verksamhetsansvar formuleras tydligare. Ett förslag till omarbetat reglementet skulle vara klart till slutet av februari 2005, men arbetet med förslaget har av olika orsaker dragit ut på tiden. På mötet den 8 april beslöt styrelsen att ärendet tas till behandling den 20 maj Två exemplar av det omarbetade reglementet utdelades till styrelsemedlemmarna: ett med alla ändringar synliga och ett renskrivet exemplar. Det sistnämnda finns som bilaga 1. Överskötarna inom ÅHS har inlämnat följande skrivelse till styrelsen gällande budget- och verksamhetsansvar, som beskrivs i punkt 7.3. Bilaga 2. Primärvårdschef Mogens Linden har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 3 Tehy har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 4 Avdelningsskötarna och distriktshälsovårdarna inom primärvården har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 5. Avdelningsskötarna och bitr. avdelningsskötarnma vid psykiatriska enheten har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 6. Avdelningsskötare m.fl. har inlämnat följande skrivelse. Bilaga 7. FÖRSLAG: Styrelsen behandlar förslaget till omarbetat reglemente och sänder därefter förslaget för utlåtande till ledningsgrupp, basenhetschefer, överskötare och avdelningsskötare/bitr.avdelningsskötare samt tjänstemän i motsvarande ansvarsställning samt ytterligare till de fackliga organisationerna och personalrådet vid ÅHS BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet tills frågan om ÅHS skall ha en medicinsk chef i stället för en primärvårdschef och en sjukvårdschef är färdigt utredd Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 SMÅDJURMOTTAGNINGEN INOM ÅHS 51 I hälso- och sjukvårdsplanen för år 2005 finns inskrivet att en handlingsplan skall uppgöras för hur smådjursmottagningensverksamheten inom ÅHS skall skötas med beaktande av ansvarsfördelningen mellan ÅHS och den privata sektorn. Denna målsättning fanns redan i planen för 2004 men förverkligades inte under Ledande veterinär Rauli Lehtinen har inlämnat en rapport kring dagsläget gällande Privatisering av ÅHS - smådjurspraktik. Bilaga 1. I rapporten hänvisar ledande veterinären till tidigare gjorda utredningar och beslut. I samband med diskussionerna om en privatisering av smådjurmottagningen har landskapsveterinär Mikael Karring yttrat sig och konstaterat att ÅHS är skyldig att upprätthålla en basveterinärservice, som bl.a. innefattar akut hälso- och sjukvård av nytto- och sällskapsdjur. I samband med en finansmotion inför budgetåret 2004 har finansutskottet ansett att smådjursmottagningen bör privatiseras, men att detta bl.a. förutsätter en lagändring. Den nuvarande verksamheten vid smådjursmottagningen i Jomala (Zodiaken) är följande. Se bilaga 2. ÅHS står för lokalhyran (1.400 euro/mån), t.f. veterinärassistentens lön och städning samt diverse mindre utgiftsposter, sammanlagt euro (2004). Ledande veterinären konstaterar att mycket redan har gjorts för att omorganisera smådjursmottagningen i den riktning som styrelsen önskat: t.f. veterinärassistentens arbetstid har minskats från heltid till deltid, först till 80 % år 2003 och sedan till 70 % år 2005, en serviceavgift infördes år 2004 för att delfinansiera verksamheten och minska arvodeskonkurrensen med de privata veterinärerna, denna höjdes till 20 euro år 2005, mottagningsvolymen har minskat från besök år 2002 till besök år 2004, om en följd av ovanstående kommer mottagningen nära självfinansiering under år 2005 då inkomsten från serviceavgiften beräknas uppgå till euro. Styrelsen besöker smådjursmottagningen Zoodiaken före mötet. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 SMÅDJURMOTTAGNINGEN INOM ÅHS. 51 FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att smådjursverksamheten har med beaktande av gällande lagstiftning uppnått en nästan optimal verksamhetsnivå i ändamålsenliga utrymmen. Strävan skall fortsättningsvis vara att verksamheten skall bli helt självbärande bl.a. genom att smådjursmottagningen utrymmen uthyrs dagtid till lämpliga hyresgäster. BESLUT: Styrelsen konstaterar att smådjurverksamheten i princip är självbärande och konkurrensneutral och att en privatisering av smådjursmottagningen förutsätter en ändring i lagstiftningen. Styrelsen kommer fortsättningsvis att följa med hur verksamheten utvecklas och ser gärna att utrymmena uthyrs dagtid till lämpliga hyresgäster Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 DELGIVNINGAR 52 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut och meddelanden för kännedom: 1. Skrivelse från Förtroenderådet, 2. Förvaltningschefens svar till Förtroenderådet/Gustav A Nymalm, 3. Förvaltningschefens skrivelse ang. Planeringsunderlag för Etapp II av centralsjukhusets ombyggnad, 4. Budgetuppföljning per mars 2005 för ÅHS och Prognos budgetutfall 2005, 5. Landskapsregeringens förslag till budgetram för 2006 och plan för åren , 6. Ålands landskapsregering beslut nr 81 F32: Bev. av ålderspension, 7. Ålands landskapsregering beslut nr 88 F32: Bev. av ålderspension, 8. Ålands landskapsregering beslut nr 106 F32: Bev. av ålderspension, 9. Ålands landskapsregering beslut nr 113 F32: Blev. av ålderspension, 10. Kommunernas pensionsförsäkring beslut: Beviljande av ålderspension. BESLUT: Förslaget omfattades Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 SKRIVELSE FRÅN PERSONALEN VID LÄKARMOTTAGNINGEN I GODBY 53 Personalen vid läkarmottagningen i Godby har lämnat in en anhållan om extra ledighet pga den dåliga inomhusliften i Godby hälsocentral. Bilaga 1. Samtliga i personalen lider av trötthet och många har huvudvärk, kroppsvärk, allergier, besvär från andningsvägar, hud och slemhinnor. Detta har förekommit redan länge, men situationen har drastiskt förändrats sedan man nyligen inifrån öppnat ytterväggarna på ett flertal ställe och konstaterat att både isolering och trävirket är fuktigt. Hälsonämnden har tidigare beslutat att personalen måste flytta till ersättande lokaler senast den Enligt den planering som pågår kommer läkarmottagningen att flytta till Godby bibliotek, som blir ledigt i början av juni. Då skall anpassningar för läkarmottagningen göras och tidplanen är att mottagningen kan starta sin verksamhet i biblioteket från början av september. Personalen har förlagt sina semestrar till augusti. På grund av den nu akut uppkomna situationen beslöt ledningsgruppen den 17 maj, efter att primärvårdschefen och överskötaren besök Godby och avd. skötare Eva Carlson informerat ledningsgruppen, att Godby läkarmottagning tillfälligt flyttar till Centralsjukhuset. De rum som finns längs den s.k. öronkorridoren bakom matsalen kan iordningsställas för läkarmottagningen inom två veckor. Verksamheten kan sedan bedrivas där tills utrymmena i Godby bibliotek blir inflyttningsklara. I och med ovannämnda lösning är anhållan om extra ledighet inte längre aktuell enligt avd. skötare Eva Carlson. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen 18 april 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 14 Sammankallande och beslutförhet 15 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen 5 juni 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet 29 Justering av protokoll 30

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2005 Styrelsen nr 5 /2005 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 54 Sammankallande och beslutförhet. 55 Justering av protokoll. 56 Fastställande av föredragningslistan. 57 Nya tandvårdsutrymmen.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2006 Styrelsen nr 2 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 15 Sammankallande och beslutförhet. 16 Justering av protokoll. 17 Fastställande av föredragningslistan. 18 Nya

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2005 Styrelsen nr 1 /2005 Kallelse till sammanträde den 4 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende Harriet Lindeman 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 torsdag 24 november 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 61 Sammankallande och beslutförhet 62 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2006 Styrelsen nr 3 /2006 Kallelse till sammanträde den 10 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet. 29 Justering av protokoll. 30 Fastställande av föredragningslistan. 31 Planeringskommitté

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007 Styrelsen nr 6 /2007 Kallelse till sammanträde den 4 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet. 75 Justering av protokoll. 76 Fastställande av föredragningslistan. 77 Antalet psykiatriska

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 27.2.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-11.03 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Kurt Forsman Göte Winé Peggy Smulter Tony Asumaa

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE Prästgårdssalen 13.10.2015 18.30 19.14 2 NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Donning Stig Gammals Bror Lindfors Nina Nylund Berit Öfverström Clas kyrkoherde vice ordförande FRÅNVARANDE Andersson Ulla Forsbom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2005 Styrelsen nr 10 /2005 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 115 Sammankallande och beslutförhet. 116 Justering av protokoll. 117 Fastställande av föredragningslistan. 118

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2014 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 19 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 75. Sammankallande och beslutsförhet. 76. Justering av protokoll. 77. Föredragningslistans

Läs mer

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 58 Sammankallande och beslutförhet 59 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2007 Styrelsen nr 12 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 127 Sammankallande och beslutförhet. 128 Justering av protokoll. 129 Fastställande av föredragningslistan. 130

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009 Styrelsen nr 13 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 126 Sammankallande och beslutförhet. 127 Justering av protokoll. 128 Fastställande av föredragningslistan. 129

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2007 Styrelsen nr 3 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 38 Sammankallande och beslutförhet. 39 Justering av protokoll. 40 Fastställande av föredragningslistan. 41 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 22 maj 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 40. Sammankallande och beslutsförhet 41. Justering av protokoll 42. Föredragningslistans

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer