Administrativa Föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter"

Transkript

1 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ Stockholm

2 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 2 (15) AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 och ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING AFA. 11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 Byggherre: Brf Parkhusen, Brf Townhouse, Brf Skogsvåningarna c/o Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens Väg Stockholm Beställare: Titania Bygg & VVS AB Gatuadress: Ernst Ahlgrens Väg 1-3 Postadress: Stockholm Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas via mejl till Einar Janson Mail: Tel: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet (området ligger dock fritt tillgängligt för syn utan att tillträde behöver ges) Einar Janson Mail: Tel: Projektörer Projektörer för olika områden framgår av kontaktlista AFA.15 Nätägare VA: Täby kommun (kontaktuppgifter enligt kontaktlista) Värme: Ingen extern leverantör (byggnadernas uppvärmning sker med bergvärme för flerbostadshus och frånluftsvärmepumpar för radhus) El: Fortum distribution (kontaktuppgifter enligt kontaktlista) AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet innefattar nyproduktion av 107 st bostäder. Bebyggelsen innefattar olika typer av radhus (parkhusen och townhouse) samt lägenheter i flerbostadshus med tillhörande markarbeten bl a med konstruktion parkeringsplaster och en lokalgata. Samtliga bostäder kommer att upplåtas som bostadsrätter i tre st olika bostadsrättsföreningar (Brf Townhouse, Brf Parkhusen, Brf

3 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 3 (15) Skogsvåningarna). Antal och areauppgifter för bebyggelse etc framgår av Mängdlista. AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget mellan Ullna allé och Ullnavägen i Arninge i Täby. Området utgörs idag av en fastighet, Radien 1, men kommer att delas upp i tre olika, en för townhouse, en för parkhusen, en för skogsvåningarna så att varje bostadsrättsförening äger sin separata fastighet. AFB AFB.1 AFB.12 AFB.13 AFB.3 AFB.31 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFD AFD.1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former för upphandling m m Entreprenadform Totalentreprenad eventuellt uppdelad för olika områden och entreprenadtyper Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Redovisas i inbjudningsskrivelse Sidoanbud Alternativa förslag till utförande, material, varor etc skall redovisas som sidoanbud. Sidoanbud skall vara utformat så att det kan jämföras med huvudanbudet. Samtliga konsekvenser av alternativa förslag måste redovisas, även på andra delar av objektet. Anbudstidens utgång Redovisas i inbjudningsskrivelse Anbudets giltighetstid Anbud skall vara bindande i 60 dagar Adressering Redovisas i inbjudningsskrivelse ENTREPRENADFÖRESKRIFTER Omfattning

4 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 4 (15) Konstruktion av bl a 107 st nyckelfärdiga bostäder, 1 st uthyrningslokal, förrådsutrymmen, soprum, parkeringsplatser, lokalgata och finplanering mark i enlighet med ritningsunderlag Framdragning av centrala försörjningssystem avseende vatten, dagvattenoch spillvattenavlopp, fiber och el inom området. Utförande av tillvalsvarianter Den fullständiga omfattningen av entreprenadarbetena framgår av handlingarna i dess helhet AFD.11 Kontraktshandlingar Vid motstridiga angivelser i handlingarna förbehåller sig beställaren med upphävande av ABT 06 kapitel 1 3 och 4 rätt att avgöra vilket utförande som skall gälla. Kontraktshandlingarna förtecknas i entreprenadavtalet som tecknas med respektive entreprenör. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.11 AFD.23 AFD.461 AFD.57 AFD.7 AFD.72 AFD.121 AFD.122 AFD.13 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser är fastigheternas tomtgräns, utnyttjandet av arbetsområdet skall samordnas med sidoentreprenörer. Syn före påbörjande av arbete Syn skall förrättas inom området som kan tänkas komma att beröras av arbetet. Entreprenören skall dokumentera detta med bilder tagna med digitalkamera. Förutsättningar Entreprenör har undersökningsplikt avseende områdets, byggnaders och installationers konstruktion och beskaffenhet. AFD.131 AFD.132 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rätten att samtidigt bedriva sidoentreprenader inom arbetsområdet. Arbetstider Arbete får bedrivas: Innan bostadsrättsinnehavare har flyttat in inom området: Alla tider så länge

5 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 5 (15) inte myndigheter, grannar eller beställare har synpunkter. I övriga fall skall arbete bedrivas mellan AFD.133 AFD.14 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenören skall vid bedrivande av eget arbete som kan påverka omgivande fastighetsägare aktivt verka för att det ej sker på ett störande sätt. Under entreprenadtiden skall de som flyttat in i färdigställda lägenheter ges möjlighet att genomföra person- och godstransporter till och från fastigheten. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenör skall svara för att arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med eventuell underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFD.16 Tillstånd m m AFD.162 Myndighetsbesiktning Egenkontroller, relationsritningar, Drift- och skötselinstruktioner o.dyl. skall vara beställarens ombud tillhanda innan entreprenaden slutbesiktigas. AFD.17 AFD.171 AFD.181 AFD.1811 AFD.1812 AFD.183 Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenör utför och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter samt beställaren under entreprenadtiden. Anmälningar till Byggnadsnämnden med anledning av bygganmälan och kontrollplan ansvarar beställaren för. Tillsyn och kontroll enligt PBL Beställaren bekostar kontrollansvarig enligt PBL och tillser att Kontrollplan enligt PBL upprättas Kontrollplan enligt PBL Entreprenören skall upprätta en kontrollplan enligt PBL över egna ingående arbeten i entreprenaden Kontrollansvarig enligt PBL Redovisas i kontaktlista Ansvar för byggarbetsmiljö Beställaren, Titania Bygg & VVS AB, kommer att ta på sig ansvaret för BAS-P

6 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 6 (15) och BAS-U AFD.1831 AFD.1852 AFD.1853 AFD.2 Arbetsmiljöplan Entreprenören skall upprätta riskanalys och i övrigt ge alla underlag som krävs för att beställaren skall kunna upprätta en samlad arbetsmiljöplan för projektet. CE-märkning av hiss Utförs av hissentreprenör CE-märkning av maskinanläggning Utförs av entreprenören Utförande Råd och regelverk i BFS , BBR 19 och BFS 20111:10, EKS 8, Miljöbalken och PBL skall följas där ej annat anges. Utförande enligt AMA-publikationer, BBV, GVK, MVK gäller om inget annat avtalats eller angivits i rambeskrivningar.. Före beställning av varor eller utförande skall entreprenören utföra kontroll av måttangivelser mot verkliga förhållanden. Entreprenören svara för alla kostnader som uppkommit p g a bristande mått kontroll. AFD.21 Kvalitetsangivelser Utbyte av föreskriven vara eller fabrikat får ej ske utan beställarens medgivande. Varudeklarationer lämnas till beställaren på dennes begäran eller då så särskilt anges. AFD.22 AFD.223 AFD.2232 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall snarast efter det att beställning mottagits. Kvalitets- och miljöplanen skall vara anpassad till detta projekt samt uppfylla krav i PBL. Egenkontroller skall utföras på utvalda delar i entrprenaden samt alla delar som omfattar brandfunktioner, ljud, bärighet och isolering. AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten * Med ändring av ABT 06 kapitel 6 gäller att Entreprenör inte har rätt till ersättning för arbeten som föranleds av att det befintliga objektet avviker från vad beställaren redovisat eller från vad Entreprenören utgått från vid en fackmäss-

7 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 7 (15) ig bedömning. Uppkomna ändringar och tilläggsarbeten anmäls omgående till beställaren, med angivande av eventuell kostnadsändring, och skall anses beordrade först sedan de beställts skriftligt. Frågeställningar kring alla typer av ändringar (även de som ej är kostnadspåverkande) skall föregås en numrerad Fråga/Svar som skickas med e-post till beställaren. Fråga/Svar meddelanden skall införas i en liggare med angivande av nummerordning, datering och vilket svar som erhölls. Beslut i sammanträdesprotokoll skall gälla som beställning. Har entreprenör ej skriftligt gjort anmälan innan arbetet påbörjats anses eventuella merkostnader ingå i kontraktssumman. Överenskommelser dokumenterade i protokoll vid byggmöten är bindande mellan parterna. AFD.24 Tillhandahållande av handlingar AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Handlingar skall om ej annat anges, redovisas enligt Bygghandlingar 90 och BSAB 96. Handlingar skall vara daterade och försedda med underskrift av den som är ansvarig förhandlingarnas innehåll. AFD.256 Bygghandlingar Bygghandlingar, för granskning Handlingar för granskning skall av entreprenören vara försedda med påskrift GRANSKNINGSHANDLING. Eventuella nya förslag till utförande och förändringar i förhållande till entreprenaduppgörelsen skall redovisas i separat bilaga. Vid granskning av bygghandlingar omfattar granskningen av nya förslag endast de förslag som redovisas i separat bilaga. Godkända bygghandlingar Handlingar som granskats och enligt vilka entreprenören bygger skall av entreprenören vara försedda med påskrift BYGGHANDLING. AFD.257 Relationshandlingar

8 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 8 (15) Skall bygga på underlag beskrivet i AFD.256 AFD.28 Underentreprenörer Utbyte av i anbud namngiven underentreprenör får ej ske utan beställarens medgivande. Entreprenören är skyldig att anlita specialföretag för sådana arbeten som kräver särskild kompetens, såvida han själv ej disponerar över specialavdelningar eller specialarbetare därför. AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.32 Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Se AFA.121 Entreprenörens organisation Entreprenaduppgörelsen skall innehålla namnuppgifter på entreprenörens ombud, projekteringsledare, platschef/projektledare och lagbas/ledande montör AFD.33 AFD.331 Möten Startmöte Startmöte skall hållas inom 1 veckor innan eller efter byggstart. AFD.333 AFD.334 Byggmöten Beställarens ombud kallar till och leder byggmöten. Entreprenör skall representeras av person med fullmakt att fatta ekonomiska beslut i entreprenaden. Entreprenör skall informera beställaren och dess kontrollant om byggnationens fortskridande. Byggmöten skall hållas en gång varannan vecka om inte beställare eller dess ombud påtalar annat. Beställarens ombud protokollför, skriver och skickar ut protokoll till berörda parter. Parter antas passivt ha godkänt protokollet om eventuell anmärkning inte görs inom fem arbetsdagar efter mottagande. Byggmöten och ekonomimöten samordnas lämpligen. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenör skall utföra dokumenterad egenkontroll i enlighet beslut vid byggsamråd.

9 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 9 (15) AFD.338 Projekteringsmöten Projekteringsmöte skall hållas minst 4 veckor innan byggstart. AFD.34 AFD.342 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Arbetsledning Entreprenör skall organisera sina arbeten genom en ansvarig arbetsledare som alltid finns på plats. Denne skall kunna läsa ritningar, förstå utförandetext samt ha god kännedom i den arbetsplanering som erfordras i projektet. Arbetsledaren skall närvara vid byggmöten, vara mottagare av protokoll och finnas tills hands i produktion och projektledning. AFD.343 Anställda Länsarbetsnämndens villkor enligt byggnadstillståndet skall följas. Avtalsvillkor för entreprenader och underentreprenader avseende byggmästarinformation (BM06) samt erforderliga kollektivavtal skall uppfyllas. Entreprenörs anställda skall fullt synligt bära identitetshandling, så att beställaren och de boende kan urskilja eventuellt obehöriga. Detta gäller även UE. AFD.344 AFD.37 AFD.4 AFD.41 Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenör skall fullt synligt bära identitetshandling utformad i enlighet med ID06, så att boende kan urskilja eventuellt obehöriga. Detta gäller även UE. Dagbok Entreprenör skall föra dagbok som skall vidimeras och redovisas vid byggmöten. Tider Tidplan Entreprenör skall före entreprenadens påbörjande upprätta tidplan för godkännande av beställaren. Tidplanen skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden och vara disponerad så att den kan anpassas till betalningsplanen. AFD.42 Igångsättningstid Byggstart för hela projektet i enlighet med inbjudningsbrev. Beställaren äger utan kostnad rätt att senarelägga byggstart till dess ovanstående krav uppfylls.

10 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 10 (15) AFD.43 Deltider Etappindelning Entreprenaden skall etappindelas så att varje avgränsbar produktionsdel, utgör en etapp. Detta för att beställaren skall kunna samordna med sidoentreprenörer. AFD.44 AFD.45 AFD.46 Färdigställandetider Entreprenör skall ange färdigställandetid i sitt anbud baserad på ovan angiven ingångsättningstid. Förändring av kontraktstiden Entreprenören är skyldig att till beställarens ombud omedelbart, dock senast inom en vecka, skriftligen anmäla att hinder enligt ABT uppstått. Underlåtenhet härvidlag medför att frågan om kontraktstidens förlängning och härvid sammanhängande kostnader ej upptages till prövning. Garantitid AFD.461 Garantitid för entreprenaden Enligt ABT 06 kapitel 4 7 Under garantitiden skall Entreprenör ansvara även för materialgaranti som normalt hänvisas till tillverkare. * Med ändring av ABT 06 kapitel 4 skall garantiansvaret för tätskikt vara 10 år. AFD.5 AFD.51 AFD.511 Ansvar Entreprenörs ansvar för att byggnationen är strikt och innefattar även sådant som inte nämnts särskilt i dessa föreskrifter men som hör samman med arbetet. Entreprenör svarar för uppkommen ekonomisk skada för beställaren med anledning av arbetets utförande och försening. Entreprenör svarar för att bestämmelserna i miljöbalken och andra författningar som berör Entreprenörs åtaganden enligt dessa föreskrifter iakttages. Vite Vite vid försening 2% av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet fördröjt i förhållande till upprättad och av parterna godkänd tidplan. Utöver detta tillkommer vite på 0,5% per vecka på entreprenadsumma för försening för deletapper. Beställaren har utöver detta, rätt att ställa skadeståndsanspråk mot entreprenören, om dennes försening av hela eller delar av arbeten har orsakat merkostnader för beställaren genom att sidoentreprenörer hindrades eller stördes i sitt arbete.

11 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 11 (15) Avhjälpande av noterade besiktningsanmärkningar Besiktningsanmärkningar som noteras vid slutbesiktning av etapper samt för hela entreprenaden skall avhjälpas inom två veckor från det att besiktningsutlåtandet har skickats från besiktningsmannen. Om fel kvarstår vid efterbesiktning skall vite om 0,5 % av entreprenadsumman per vecka gälla till dess att felen är avhjälpta. Bedömning om att fel är avhjälpta sker genom efterbesiktning av samma besiktningsman som gjorde första besiktningen. För lägenhetsinnehavare kan den boende godkänna att felen är avhjälpta eller att en uppgörelse har gjorts om att inte avhjälpa felen. Besiktningsmannen noterar i sitt utlåtande om felen är av sådan art att besiktningsmannen måste återkomma för att göra egen bedömning. AFD.518 Övriga viten Vite skall utgå med kr per skadat träd utanför arbets- och etableringsområdet. AFD.54 AFD.541 Försäkring Entreprenör skall under hela byggnadstiden och garantitiden vara försäkrad enligt ABT 06 kapitel Entreprenör ansvarar fullt ut för samtliga underentreprenörer som för sig själv, detta gäller även försäkringsfrågor. Försäkringar under garantitiden Entreprenör skall bekosta/uppvisa tecknad försäkring under garantitiden enligt ABT 06 kapitel AFD.57 Avhjälpande * Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 gäller att fel som Entreprenör inte avhjälpt inom föreskriven tid avhjälps av beställaren på Entreprenörs bekostnad. AFD.6 AFD.611 Ekonomi Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Entreprenören är ej berättigad till ersättning för ändrade lösningar, uteblivna dispenser eller tillstånd. Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten skall utgå endast när arbetet är beordrat och godkänt av beställaren. Har detta ej skett, skall entreprenören i god tid före arbetets påbörjande göra skriftlig anmälan till beställaren om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Á-priser skall inte vara fabrikanternas bruttoprislistor utan entreprenörens nettopriser. Entreprenörens alla påslag skall redovisas

12 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 12 (15) Ersättning enligt tilläggsanbud Materialpriser skall debiteras netto. Kostnaden skall avse skillnaden mellan tillkommande och avgående arbeten. Tilläggsanbud skall omfatta entreprenörens samtliga kostnader för färdigt arbete med procentpåslag enligt överenskommelse. AFD.62 AFD.622 Betalning Betalningsplan Entreprenören skall upprätta prestationsbunden betalningsplan. Betalningsplan skall anpassas efter tidplan och ändras vid ändringar i tidplan. Betalningsplan är avsedd att fungera som en faktureringsplan med beräknade tidpunkter för betalningar à-conto. Arbetena skall vara utförda innan betalning sker. Betalningsplan får tillämpas först sedan beställaren godkänt planen. Innehållna medel skall utgöra 10 % av värdet på utförda arbeten dock högst 5 % av kontraktssumman. Innehållna medel i sin helhet utbetalas först då samtliga besiktningsanmärkningarna efter slutbesiktning åtgärdats och godkänts vid efterbesiktning. Fakturering får ske högst en gång i månaden. På fakturor skall anges totalt fakturerat och återstående att fakturera. Ändringar och tilläggsarbeten, inklusive mervärdesskatt, faktureras då överenskommelse om värdet träffats med beställaren. Om entreprenören inte åtgärdar besiktningsanmärkningar inom föreskriven tid (max 2 veckor) efter slutbesiktning får beställaren efter skriftlig anmälan till entreprenören använda innehållna medel för att fullgöra dennes skyldigheter med annan entreprenör. Entreprenören skall inom 2 veckor efter erhållet slutbesiktningsprotokoll skriftligen meddela om denne inte avser att avhjälpa besiktningsanmärkningarna. Orsak och juridiskt stöd för detta skall anges. AFD.624 Fakturering Fakturering skall ske enligt fastställd betalningsplan Fakturering av extraarbeten skall göras direkt till den boende. Betalningsvillkor 30 dagar.

13 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 13 (15) AFD.7 Besiktning För- och efterbesiktning kommer att ske fortlöpande under entreprenadtiden. * Med tillägg till ABT 06 kap 7 11 äger beställaren rätt att göra gällande fel som inte antecknats i besiktningsutlåtandet om felet kan hänföras till utföranden som genom kvalitetsstyrningsverifikation och dokumentation påståtts vara kontraktsenliga. AFD.711 AFD.713 AFD.717 AFD.72 * AFD.9 AFH AFH.1 Besiktningsplan Besiktningsplan upprättas av Entreprenör och skall godkännas av beställarens ombud. Slutbesiktning Efterbesiktning Efterbesiktning skall utföras av fel noterade vid slutbesiktning. Om fel fortfarande kvarstår skall ny efterbesiktning ske till dess att samtliga fel är avhjälpta. Efterbesiktning bekostas av entreprenören. Innan entreprenaden överlämnas skall entreprenören till beställaren anmäla detta så att beställaren kan beställa efterkontroll av undercentralen. Om fel uppstått i undercentralen som kan bero på entreprenaden i förhållande till förbesiktningen enligt AFD.122 skall entreprenören stå för kostnad att återställa felen. Detta gäller först och främst inställningar. Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. Tvistelösning Tvist skall avgöras i allmän domstol ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar och upplag skall ske efter överenskommelse med beställaren. I anbud skall kostnader ingå för etablering och eventuell. Entreprenören kan i samråd med beställare nyttja anvisad mark utan kostnad för detta. AFH.3 AFH.32 Tillfällig väg och plan Tillfällig väg och plan som tillhandahålls Entreprenör äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan i den mån detta

14 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 14 (15) ej hindrar annat arbete eller de boendes framkomlighet. Underhåll av sådan väg och plan utförs av Entreprenör. AFH.4 AFH.53 AFH.55 Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenör får använda permanenta serviser för el och va under entreprenadtiden, anslutning av el- och va-ledningar till befintliga ledningar inom fastigheterna utförs och bekostas av Entreprenör. Anslutningar får endast göras på fastighetens mätare. Skydd av vegetation Skydd av egendom Entreprenör skall i erforderlig utsträckning (när kompletteringsarbeten invändigt utförs) skyddstäcka inventarier och byggdelar. Entreprenör ansvarar för låsning av lägenheter och rum som skall vara låsta på ett sådant sätt att försäkringsbolagens villkor uppfylls. AFH.56 AFH.61 Tillfällig inhägnad Inhägnader under entreprenadtiden skall utföras till omfattning och på det sätt försäkringsgivare och/eller myndighet påfordrar och så att tredje man ej kommer till skada. Ställningar m m Entreprenören bekostar och håller ställning för eget arbete.

15 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 15 (15) AFJ.73 AFJ.74 AFJ.75 AFJ.751 AFJ.752 Snöröjning Entreprenör skall svara för snöröjning och halkbekämpning inom eget arbetsområde. Ohyra- och insektsbekämpning Påträffas under entreprenadtiden ohyra eller trägnagande insekter i byggnad, skall entreprenören omgående anmäla detta till beställaren. Städning och slutrengörning Städning Entreprenören skall dagligen se till att erforderlig städning av arbetsplatsen utföres. Entreprenör ansvarar för att allmänna utrymmen samt lokaler som Entreprenör disponerar städas 1 ggr/vecka under entreprenadtiden. Slutrengöring Efter färdigställt arbete och när avlämnande av område skett skall finstädning utföras av Entreprenör disponerade utrymmen. AFJ.76 Återställande av mark

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer