Administrativa Föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter"

Transkript

1 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ Stockholm

2 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 2 (15) AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 och ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING AFA. 11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 Byggherre: Brf Parkhusen, Brf Townhouse, Brf Skogsvåningarna c/o Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens Väg Stockholm Beställare: Titania Bygg & VVS AB Gatuadress: Ernst Ahlgrens Väg 1-3 Postadress: Stockholm Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas via mejl till Einar Janson Mail: Tel: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet (området ligger dock fritt tillgängligt för syn utan att tillträde behöver ges) Einar Janson Mail: Tel: Projektörer Projektörer för olika områden framgår av kontaktlista AFA.15 Nätägare VA: Täby kommun (kontaktuppgifter enligt kontaktlista) Värme: Ingen extern leverantör (byggnadernas uppvärmning sker med bergvärme för flerbostadshus och frånluftsvärmepumpar för radhus) El: Fortum distribution (kontaktuppgifter enligt kontaktlista) AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet innefattar nyproduktion av 107 st bostäder. Bebyggelsen innefattar olika typer av radhus (parkhusen och townhouse) samt lägenheter i flerbostadshus med tillhörande markarbeten bl a med konstruktion parkeringsplaster och en lokalgata. Samtliga bostäder kommer att upplåtas som bostadsrätter i tre st olika bostadsrättsföreningar (Brf Townhouse, Brf Parkhusen, Brf

3 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 3 (15) Skogsvåningarna). Antal och areauppgifter för bebyggelse etc framgår av Mängdlista. AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget mellan Ullna allé och Ullnavägen i Arninge i Täby. Området utgörs idag av en fastighet, Radien 1, men kommer att delas upp i tre olika, en för townhouse, en för parkhusen, en för skogsvåningarna så att varje bostadsrättsförening äger sin separata fastighet. AFB AFB.1 AFB.12 AFB.13 AFB.3 AFB.31 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFD AFD.1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former för upphandling m m Entreprenadform Totalentreprenad eventuellt uppdelad för olika områden och entreprenadtyper Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Redovisas i inbjudningsskrivelse Sidoanbud Alternativa förslag till utförande, material, varor etc skall redovisas som sidoanbud. Sidoanbud skall vara utformat så att det kan jämföras med huvudanbudet. Samtliga konsekvenser av alternativa förslag måste redovisas, även på andra delar av objektet. Anbudstidens utgång Redovisas i inbjudningsskrivelse Anbudets giltighetstid Anbud skall vara bindande i 60 dagar Adressering Redovisas i inbjudningsskrivelse ENTREPRENADFÖRESKRIFTER Omfattning

4 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 4 (15) Konstruktion av bl a 107 st nyckelfärdiga bostäder, 1 st uthyrningslokal, förrådsutrymmen, soprum, parkeringsplatser, lokalgata och finplanering mark i enlighet med ritningsunderlag Framdragning av centrala försörjningssystem avseende vatten, dagvattenoch spillvattenavlopp, fiber och el inom området. Utförande av tillvalsvarianter Den fullständiga omfattningen av entreprenadarbetena framgår av handlingarna i dess helhet AFD.11 Kontraktshandlingar Vid motstridiga angivelser i handlingarna förbehåller sig beställaren med upphävande av ABT 06 kapitel 1 3 och 4 rätt att avgöra vilket utförande som skall gälla. Kontraktshandlingarna förtecknas i entreprenadavtalet som tecknas med respektive entreprenör. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.11 AFD.23 AFD.461 AFD.57 AFD.7 AFD.72 AFD.121 AFD.122 AFD.13 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser är fastigheternas tomtgräns, utnyttjandet av arbetsområdet skall samordnas med sidoentreprenörer. Syn före påbörjande av arbete Syn skall förrättas inom området som kan tänkas komma att beröras av arbetet. Entreprenören skall dokumentera detta med bilder tagna med digitalkamera. Förutsättningar Entreprenör har undersökningsplikt avseende områdets, byggnaders och installationers konstruktion och beskaffenhet. AFD.131 AFD.132 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rätten att samtidigt bedriva sidoentreprenader inom arbetsområdet. Arbetstider Arbete får bedrivas: Innan bostadsrättsinnehavare har flyttat in inom området: Alla tider så länge

5 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 5 (15) inte myndigheter, grannar eller beställare har synpunkter. I övriga fall skall arbete bedrivas mellan AFD.133 AFD.14 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenören skall vid bedrivande av eget arbete som kan påverka omgivande fastighetsägare aktivt verka för att det ej sker på ett störande sätt. Under entreprenadtiden skall de som flyttat in i färdigställda lägenheter ges möjlighet att genomföra person- och godstransporter till och från fastigheten. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenör skall svara för att arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med eventuell underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFD.16 Tillstånd m m AFD.162 Myndighetsbesiktning Egenkontroller, relationsritningar, Drift- och skötselinstruktioner o.dyl. skall vara beställarens ombud tillhanda innan entreprenaden slutbesiktigas. AFD.17 AFD.171 AFD.181 AFD.1811 AFD.1812 AFD.183 Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenör utför och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter samt beställaren under entreprenadtiden. Anmälningar till Byggnadsnämnden med anledning av bygganmälan och kontrollplan ansvarar beställaren för. Tillsyn och kontroll enligt PBL Beställaren bekostar kontrollansvarig enligt PBL och tillser att Kontrollplan enligt PBL upprättas Kontrollplan enligt PBL Entreprenören skall upprätta en kontrollplan enligt PBL över egna ingående arbeten i entreprenaden Kontrollansvarig enligt PBL Redovisas i kontaktlista Ansvar för byggarbetsmiljö Beställaren, Titania Bygg & VVS AB, kommer att ta på sig ansvaret för BAS-P

6 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 6 (15) och BAS-U AFD.1831 AFD.1852 AFD.1853 AFD.2 Arbetsmiljöplan Entreprenören skall upprätta riskanalys och i övrigt ge alla underlag som krävs för att beställaren skall kunna upprätta en samlad arbetsmiljöplan för projektet. CE-märkning av hiss Utförs av hissentreprenör CE-märkning av maskinanläggning Utförs av entreprenören Utförande Råd och regelverk i BFS , BBR 19 och BFS 20111:10, EKS 8, Miljöbalken och PBL skall följas där ej annat anges. Utförande enligt AMA-publikationer, BBV, GVK, MVK gäller om inget annat avtalats eller angivits i rambeskrivningar.. Före beställning av varor eller utförande skall entreprenören utföra kontroll av måttangivelser mot verkliga förhållanden. Entreprenören svara för alla kostnader som uppkommit p g a bristande mått kontroll. AFD.21 Kvalitetsangivelser Utbyte av föreskriven vara eller fabrikat får ej ske utan beställarens medgivande. Varudeklarationer lämnas till beställaren på dennes begäran eller då så särskilt anges. AFD.22 AFD.223 AFD.2232 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall snarast efter det att beställning mottagits. Kvalitets- och miljöplanen skall vara anpassad till detta projekt samt uppfylla krav i PBL. Egenkontroller skall utföras på utvalda delar i entrprenaden samt alla delar som omfattar brandfunktioner, ljud, bärighet och isolering. AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten * Med ändring av ABT 06 kapitel 6 gäller att Entreprenör inte har rätt till ersättning för arbeten som föranleds av att det befintliga objektet avviker från vad beställaren redovisat eller från vad Entreprenören utgått från vid en fackmäss-

7 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 7 (15) ig bedömning. Uppkomna ändringar och tilläggsarbeten anmäls omgående till beställaren, med angivande av eventuell kostnadsändring, och skall anses beordrade först sedan de beställts skriftligt. Frågeställningar kring alla typer av ändringar (även de som ej är kostnadspåverkande) skall föregås en numrerad Fråga/Svar som skickas med e-post till beställaren. Fråga/Svar meddelanden skall införas i en liggare med angivande av nummerordning, datering och vilket svar som erhölls. Beslut i sammanträdesprotokoll skall gälla som beställning. Har entreprenör ej skriftligt gjort anmälan innan arbetet påbörjats anses eventuella merkostnader ingå i kontraktssumman. Överenskommelser dokumenterade i protokoll vid byggmöten är bindande mellan parterna. AFD.24 Tillhandahållande av handlingar AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Handlingar skall om ej annat anges, redovisas enligt Bygghandlingar 90 och BSAB 96. Handlingar skall vara daterade och försedda med underskrift av den som är ansvarig förhandlingarnas innehåll. AFD.256 Bygghandlingar Bygghandlingar, för granskning Handlingar för granskning skall av entreprenören vara försedda med påskrift GRANSKNINGSHANDLING. Eventuella nya förslag till utförande och förändringar i förhållande till entreprenaduppgörelsen skall redovisas i separat bilaga. Vid granskning av bygghandlingar omfattar granskningen av nya förslag endast de förslag som redovisas i separat bilaga. Godkända bygghandlingar Handlingar som granskats och enligt vilka entreprenören bygger skall av entreprenören vara försedda med påskrift BYGGHANDLING. AFD.257 Relationshandlingar

8 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 8 (15) Skall bygga på underlag beskrivet i AFD.256 AFD.28 Underentreprenörer Utbyte av i anbud namngiven underentreprenör får ej ske utan beställarens medgivande. Entreprenören är skyldig att anlita specialföretag för sådana arbeten som kräver särskild kompetens, såvida han själv ej disponerar över specialavdelningar eller specialarbetare därför. AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.32 Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Se AFA.121 Entreprenörens organisation Entreprenaduppgörelsen skall innehålla namnuppgifter på entreprenörens ombud, projekteringsledare, platschef/projektledare och lagbas/ledande montör AFD.33 AFD.331 Möten Startmöte Startmöte skall hållas inom 1 veckor innan eller efter byggstart. AFD.333 AFD.334 Byggmöten Beställarens ombud kallar till och leder byggmöten. Entreprenör skall representeras av person med fullmakt att fatta ekonomiska beslut i entreprenaden. Entreprenör skall informera beställaren och dess kontrollant om byggnationens fortskridande. Byggmöten skall hållas en gång varannan vecka om inte beställare eller dess ombud påtalar annat. Beställarens ombud protokollför, skriver och skickar ut protokoll till berörda parter. Parter antas passivt ha godkänt protokollet om eventuell anmärkning inte görs inom fem arbetsdagar efter mottagande. Byggmöten och ekonomimöten samordnas lämpligen. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenör skall utföra dokumenterad egenkontroll i enlighet beslut vid byggsamråd.

9 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 9 (15) AFD.338 Projekteringsmöten Projekteringsmöte skall hållas minst 4 veckor innan byggstart. AFD.34 AFD.342 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Arbetsledning Entreprenör skall organisera sina arbeten genom en ansvarig arbetsledare som alltid finns på plats. Denne skall kunna läsa ritningar, förstå utförandetext samt ha god kännedom i den arbetsplanering som erfordras i projektet. Arbetsledaren skall närvara vid byggmöten, vara mottagare av protokoll och finnas tills hands i produktion och projektledning. AFD.343 Anställda Länsarbetsnämndens villkor enligt byggnadstillståndet skall följas. Avtalsvillkor för entreprenader och underentreprenader avseende byggmästarinformation (BM06) samt erforderliga kollektivavtal skall uppfyllas. Entreprenörs anställda skall fullt synligt bära identitetshandling, så att beställaren och de boende kan urskilja eventuellt obehöriga. Detta gäller även UE. AFD.344 AFD.37 AFD.4 AFD.41 Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenör skall fullt synligt bära identitetshandling utformad i enlighet med ID06, så att boende kan urskilja eventuellt obehöriga. Detta gäller även UE. Dagbok Entreprenör skall föra dagbok som skall vidimeras och redovisas vid byggmöten. Tider Tidplan Entreprenör skall före entreprenadens påbörjande upprätta tidplan för godkännande av beställaren. Tidplanen skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden och vara disponerad så att den kan anpassas till betalningsplanen. AFD.42 Igångsättningstid Byggstart för hela projektet i enlighet med inbjudningsbrev. Beställaren äger utan kostnad rätt att senarelägga byggstart till dess ovanstående krav uppfylls.

10 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 10 (15) AFD.43 Deltider Etappindelning Entreprenaden skall etappindelas så att varje avgränsbar produktionsdel, utgör en etapp. Detta för att beställaren skall kunna samordna med sidoentreprenörer. AFD.44 AFD.45 AFD.46 Färdigställandetider Entreprenör skall ange färdigställandetid i sitt anbud baserad på ovan angiven ingångsättningstid. Förändring av kontraktstiden Entreprenören är skyldig att till beställarens ombud omedelbart, dock senast inom en vecka, skriftligen anmäla att hinder enligt ABT uppstått. Underlåtenhet härvidlag medför att frågan om kontraktstidens förlängning och härvid sammanhängande kostnader ej upptages till prövning. Garantitid AFD.461 Garantitid för entreprenaden Enligt ABT 06 kapitel 4 7 Under garantitiden skall Entreprenör ansvara även för materialgaranti som normalt hänvisas till tillverkare. * Med ändring av ABT 06 kapitel 4 skall garantiansvaret för tätskikt vara 10 år. AFD.5 AFD.51 AFD.511 Ansvar Entreprenörs ansvar för att byggnationen är strikt och innefattar även sådant som inte nämnts särskilt i dessa föreskrifter men som hör samman med arbetet. Entreprenör svarar för uppkommen ekonomisk skada för beställaren med anledning av arbetets utförande och försening. Entreprenör svarar för att bestämmelserna i miljöbalken och andra författningar som berör Entreprenörs åtaganden enligt dessa föreskrifter iakttages. Vite Vite vid försening 2% av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet fördröjt i förhållande till upprättad och av parterna godkänd tidplan. Utöver detta tillkommer vite på 0,5% per vecka på entreprenadsumma för försening för deletapper. Beställaren har utöver detta, rätt att ställa skadeståndsanspråk mot entreprenören, om dennes försening av hela eller delar av arbeten har orsakat merkostnader för beställaren genom att sidoentreprenörer hindrades eller stördes i sitt arbete.

11 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 11 (15) Avhjälpande av noterade besiktningsanmärkningar Besiktningsanmärkningar som noteras vid slutbesiktning av etapper samt för hela entreprenaden skall avhjälpas inom två veckor från det att besiktningsutlåtandet har skickats från besiktningsmannen. Om fel kvarstår vid efterbesiktning skall vite om 0,5 % av entreprenadsumman per vecka gälla till dess att felen är avhjälpta. Bedömning om att fel är avhjälpta sker genom efterbesiktning av samma besiktningsman som gjorde första besiktningen. För lägenhetsinnehavare kan den boende godkänna att felen är avhjälpta eller att en uppgörelse har gjorts om att inte avhjälpa felen. Besiktningsmannen noterar i sitt utlåtande om felen är av sådan art att besiktningsmannen måste återkomma för att göra egen bedömning. AFD.518 Övriga viten Vite skall utgå med kr per skadat träd utanför arbets- och etableringsområdet. AFD.54 AFD.541 Försäkring Entreprenör skall under hela byggnadstiden och garantitiden vara försäkrad enligt ABT 06 kapitel Entreprenör ansvarar fullt ut för samtliga underentreprenörer som för sig själv, detta gäller även försäkringsfrågor. Försäkringar under garantitiden Entreprenör skall bekosta/uppvisa tecknad försäkring under garantitiden enligt ABT 06 kapitel AFD.57 Avhjälpande * Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 gäller att fel som Entreprenör inte avhjälpt inom föreskriven tid avhjälps av beställaren på Entreprenörs bekostnad. AFD.6 AFD.611 Ekonomi Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Entreprenören är ej berättigad till ersättning för ändrade lösningar, uteblivna dispenser eller tillstånd. Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten skall utgå endast när arbetet är beordrat och godkänt av beställaren. Har detta ej skett, skall entreprenören i god tid före arbetets påbörjande göra skriftlig anmälan till beställaren om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Á-priser skall inte vara fabrikanternas bruttoprislistor utan entreprenörens nettopriser. Entreprenörens alla påslag skall redovisas

12 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 12 (15) Ersättning enligt tilläggsanbud Materialpriser skall debiteras netto. Kostnaden skall avse skillnaden mellan tillkommande och avgående arbeten. Tilläggsanbud skall omfatta entreprenörens samtliga kostnader för färdigt arbete med procentpåslag enligt överenskommelse. AFD.62 AFD.622 Betalning Betalningsplan Entreprenören skall upprätta prestationsbunden betalningsplan. Betalningsplan skall anpassas efter tidplan och ändras vid ändringar i tidplan. Betalningsplan är avsedd att fungera som en faktureringsplan med beräknade tidpunkter för betalningar à-conto. Arbetena skall vara utförda innan betalning sker. Betalningsplan får tillämpas först sedan beställaren godkänt planen. Innehållna medel skall utgöra 10 % av värdet på utförda arbeten dock högst 5 % av kontraktssumman. Innehållna medel i sin helhet utbetalas först då samtliga besiktningsanmärkningarna efter slutbesiktning åtgärdats och godkänts vid efterbesiktning. Fakturering får ske högst en gång i månaden. På fakturor skall anges totalt fakturerat och återstående att fakturera. Ändringar och tilläggsarbeten, inklusive mervärdesskatt, faktureras då överenskommelse om värdet träffats med beställaren. Om entreprenören inte åtgärdar besiktningsanmärkningar inom föreskriven tid (max 2 veckor) efter slutbesiktning får beställaren efter skriftlig anmälan till entreprenören använda innehållna medel för att fullgöra dennes skyldigheter med annan entreprenör. Entreprenören skall inom 2 veckor efter erhållet slutbesiktningsprotokoll skriftligen meddela om denne inte avser att avhjälpa besiktningsanmärkningarna. Orsak och juridiskt stöd för detta skall anges. AFD.624 Fakturering Fakturering skall ske enligt fastställd betalningsplan Fakturering av extraarbeten skall göras direkt till den boende. Betalningsvillkor 30 dagar.

13 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 13 (15) AFD.7 Besiktning För- och efterbesiktning kommer att ske fortlöpande under entreprenadtiden. * Med tillägg till ABT 06 kap 7 11 äger beställaren rätt att göra gällande fel som inte antecknats i besiktningsutlåtandet om felet kan hänföras till utföranden som genom kvalitetsstyrningsverifikation och dokumentation påståtts vara kontraktsenliga. AFD.711 AFD.713 AFD.717 AFD.72 * AFD.9 AFH AFH.1 Besiktningsplan Besiktningsplan upprättas av Entreprenör och skall godkännas av beställarens ombud. Slutbesiktning Efterbesiktning Efterbesiktning skall utföras av fel noterade vid slutbesiktning. Om fel fortfarande kvarstår skall ny efterbesiktning ske till dess att samtliga fel är avhjälpta. Efterbesiktning bekostas av entreprenören. Innan entreprenaden överlämnas skall entreprenören till beställaren anmäla detta så att beställaren kan beställa efterkontroll av undercentralen. Om fel uppstått i undercentralen som kan bero på entreprenaden i förhållande till förbesiktningen enligt AFD.122 skall entreprenören stå för kostnad att återställa felen. Detta gäller först och främst inställningar. Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. Tvistelösning Tvist skall avgöras i allmän domstol ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar och upplag skall ske efter överenskommelse med beställaren. I anbud skall kostnader ingå för etablering och eventuell. Entreprenören kan i samråd med beställare nyttja anvisad mark utan kostnad för detta. AFH.3 AFH.32 Tillfällig väg och plan Tillfällig väg och plan som tillhandahålls Entreprenör äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan i den mån detta

14 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 14 (15) ej hindrar annat arbete eller de boendes framkomlighet. Underhåll av sådan väg och plan utförs av Entreprenör. AFH.4 AFH.53 AFH.55 Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenör får använda permanenta serviser för el och va under entreprenadtiden, anslutning av el- och va-ledningar till befintliga ledningar inom fastigheterna utförs och bekostas av Entreprenör. Anslutningar får endast göras på fastighetens mätare. Skydd av vegetation Skydd av egendom Entreprenör skall i erforderlig utsträckning (när kompletteringsarbeten invändigt utförs) skyddstäcka inventarier och byggdelar. Entreprenör ansvarar för låsning av lägenheter och rum som skall vara låsta på ett sådant sätt att försäkringsbolagens villkor uppfylls. AFH.56 AFH.61 Tillfällig inhägnad Inhägnader under entreprenadtiden skall utföras till omfattning och på det sätt försäkringsgivare och/eller myndighet påfordrar och så att tredje man ej kommer till skada. Ställningar m m Entreprenören bekostar och håller ställning för eget arbete.

15 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 15 (15) AFJ.73 AFJ.74 AFJ.75 AFJ.751 AFJ.752 Snöröjning Entreprenör skall svara för snöröjning och halkbekämpning inom eget arbetsområde. Ohyra- och insektsbekämpning Påträffas under entreprenadtiden ohyra eller trägnagande insekter i byggnad, skall entreprenören omgående anmäla detta till beställaren. Städning och slutrengörning Städning Entreprenören skall dagligen se till att erforderlig städning av arbetsplatsen utföres. Entreprenör ansvarar för att allmänna utrymmen samt lokaler som Entreprenör disponerar städas 1 ggr/vecka under entreprenadtiden. Slutrengöring Efter färdigställt arbete och när avlämnande av område skett skall finstädning utföras av Entreprenör disponerade utrymmen. AFJ.76 Återställande av mark

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Handling 5.1 Sidantal 26 Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Upprättad 2012-02-14 av Reviderad av

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1

UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 UTLÅTANDE ÖVER KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING KSB1 HSB Brf. ------ i Malmö Kompletterande slutbesiktning av lgh 47 TOTALENTREPRENAD 2009-12-16 Utlåtande över kompletterande slutbesiktning avseende HSB Brf.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING. Hitta hem hos BOSTÄDER boendet AB HULTSFREDS Det bästa Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Datum 2011-03-15. Att: Upphandlingsform Förenklat förfarande enligt 15 kap. LOU med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Datum 2011-03-15. Att: Upphandlingsform Förenklat förfarande enligt 15 kap. LOU med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlande enhet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Bo Stålhammar Telefon 08-4019225 E-post bo.stalhammar@polisen.se Beställare Rikskriminalpolisen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(32) Projekt: Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Pnr: 3222001 Objekt: N Glumslöv 2:43, Landskrona Upprättad: LL Granskad: OR Beställare: Fastighetsavdelningen, Landskrona stad Datum: 2011-12-12 Rev:

Läs mer

Mariehamns kultur och fritid

Mariehamns kultur och fritid - Mariehamns kultur och fritid Anbudsförfrågan avseende ny LED-belysning till Islandia 2015 ENTREPRENADPROGRAM FÖR ANBUDSGIVARE 0 KONTAKTUPPGIFTER 0.1 Byggherre Mariehamns stad Kultur och fritid FO-nummer

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR TOTALENTREPRENADER AVSEENDE BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSARBETEN ABT 05 Dessa bestämmelser med kommentartexter har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16

Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16 Protokoll byggmöte nr 4 Hedvigsborgsgården Borås Stad ombyggnad av förskola Datum 2014-04-16 Närvarande vid möte: Namn: Sign: Företag/organisation: Magnus Hansen MH Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 Administrativa Föreskrifter 2013-02-15

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer