Administrativa Föreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter"

Transkript

1 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ Stockholm

2 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 2 (15) AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 och ABT 06 ALLMÄN ORIENTERING AFA. 11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 Byggherre: Brf Parkhusen, Brf Townhouse, Brf Skogsvåningarna c/o Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens Väg Stockholm Beställare: Titania Bygg & VVS AB Gatuadress: Ernst Ahlgrens Väg 1-3 Postadress: Stockholm Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas via mejl till Einar Janson Mail: Tel: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet (området ligger dock fritt tillgängligt för syn utan att tillträde behöver ges) Einar Janson Mail: Tel: Projektörer Projektörer för olika områden framgår av kontaktlista AFA.15 Nätägare VA: Täby kommun (kontaktuppgifter enligt kontaktlista) Värme: Ingen extern leverantör (byggnadernas uppvärmning sker med bergvärme för flerbostadshus och frånluftsvärmepumpar för radhus) El: Fortum distribution (kontaktuppgifter enligt kontaktlista) AFA.21 Översiktlig information om objektet Objektet innefattar nyproduktion av 107 st bostäder. Bebyggelsen innefattar olika typer av radhus (parkhusen och townhouse) samt lägenheter i flerbostadshus med tillhörande markarbeten bl a med konstruktion parkeringsplaster och en lokalgata. Samtliga bostäder kommer att upplåtas som bostadsrätter i tre st olika bostadsrättsföreningar (Brf Townhouse, Brf Parkhusen, Brf

3 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 3 (15) Skogsvåningarna). Antal och areauppgifter för bebyggelse etc framgår av Mängdlista. AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget mellan Ullna allé och Ullnavägen i Arninge i Täby. Området utgörs idag av en fastighet, Radien 1, men kommer att delas upp i tre olika, en för townhouse, en för parkhusen, en för skogsvåningarna så att varje bostadsrättsförening äger sin separata fastighet. AFB AFB.1 AFB.12 AFB.13 AFB.3 AFB.31 AFB.312 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFD AFD.1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Former för upphandling m m Entreprenadform Totalentreprenad eventuellt uppdelad för olika områden och entreprenadtyper Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Redovisas i inbjudningsskrivelse Sidoanbud Alternativa förslag till utförande, material, varor etc skall redovisas som sidoanbud. Sidoanbud skall vara utformat så att det kan jämföras med huvudanbudet. Samtliga konsekvenser av alternativa förslag måste redovisas, även på andra delar av objektet. Anbudstidens utgång Redovisas i inbjudningsskrivelse Anbudets giltighetstid Anbud skall vara bindande i 60 dagar Adressering Redovisas i inbjudningsskrivelse ENTREPRENADFÖRESKRIFTER Omfattning

4 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 4 (15) Konstruktion av bl a 107 st nyckelfärdiga bostäder, 1 st uthyrningslokal, förrådsutrymmen, soprum, parkeringsplatser, lokalgata och finplanering mark i enlighet med ritningsunderlag Framdragning av centrala försörjningssystem avseende vatten, dagvattenoch spillvattenavlopp, fiber och el inom området. Utförande av tillvalsvarianter Den fullständiga omfattningen av entreprenadarbetena framgår av handlingarna i dess helhet AFD.11 Kontraktshandlingar Vid motstridiga angivelser i handlingarna förbehåller sig beställaren med upphävande av ABT 06 kapitel 1 3 och 4 rätt att avgöra vilket utförande som skall gälla. Kontraktshandlingarna förtecknas i entreprenadavtalet som tecknas med respektive entreprenör. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.11 AFD.23 AFD.461 AFD.57 AFD.7 AFD.72 AFD.121 AFD.122 AFD.13 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser är fastigheternas tomtgräns, utnyttjandet av arbetsområdet skall samordnas med sidoentreprenörer. Syn före påbörjande av arbete Syn skall förrättas inom området som kan tänkas komma att beröras av arbetet. Entreprenören skall dokumentera detta med bilder tagna med digitalkamera. Förutsättningar Entreprenör har undersökningsplikt avseende områdets, byggnaders och installationers konstruktion och beskaffenhet. AFD.131 AFD.132 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rätten att samtidigt bedriva sidoentreprenader inom arbetsområdet. Arbetstider Arbete får bedrivas: Innan bostadsrättsinnehavare har flyttat in inom området: Alla tider så länge

5 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 5 (15) inte myndigheter, grannar eller beställare har synpunkter. I övriga fall skall arbete bedrivas mellan AFD.133 AFD.14 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenören skall vid bedrivande av eget arbete som kan påverka omgivande fastighetsägare aktivt verka för att det ej sker på ett störande sätt. Under entreprenadtiden skall de som flyttat in i färdigställda lägenheter ges möjlighet att genomföra person- och godstransporter till och från fastigheten. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenör skall svara för att arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med eventuell underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFD.16 Tillstånd m m AFD.162 Myndighetsbesiktning Egenkontroller, relationsritningar, Drift- och skötselinstruktioner o.dyl. skall vara beställarens ombud tillhanda innan entreprenaden slutbesiktigas. AFD.17 AFD.171 AFD.181 AFD.1811 AFD.1812 AFD.183 Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenör utför och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter samt beställaren under entreprenadtiden. Anmälningar till Byggnadsnämnden med anledning av bygganmälan och kontrollplan ansvarar beställaren för. Tillsyn och kontroll enligt PBL Beställaren bekostar kontrollansvarig enligt PBL och tillser att Kontrollplan enligt PBL upprättas Kontrollplan enligt PBL Entreprenören skall upprätta en kontrollplan enligt PBL över egna ingående arbeten i entreprenaden Kontrollansvarig enligt PBL Redovisas i kontaktlista Ansvar för byggarbetsmiljö Beställaren, Titania Bygg & VVS AB, kommer att ta på sig ansvaret för BAS-P

6 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 6 (15) och BAS-U AFD.1831 AFD.1852 AFD.1853 AFD.2 Arbetsmiljöplan Entreprenören skall upprätta riskanalys och i övrigt ge alla underlag som krävs för att beställaren skall kunna upprätta en samlad arbetsmiljöplan för projektet. CE-märkning av hiss Utförs av hissentreprenör CE-märkning av maskinanläggning Utförs av entreprenören Utförande Råd och regelverk i BFS , BBR 19 och BFS 20111:10, EKS 8, Miljöbalken och PBL skall följas där ej annat anges. Utförande enligt AMA-publikationer, BBV, GVK, MVK gäller om inget annat avtalats eller angivits i rambeskrivningar.. Före beställning av varor eller utförande skall entreprenören utföra kontroll av måttangivelser mot verkliga förhållanden. Entreprenören svara för alla kostnader som uppkommit p g a bristande mått kontroll. AFD.21 Kvalitetsangivelser Utbyte av föreskriven vara eller fabrikat får ej ske utan beställarens medgivande. Varudeklarationer lämnas till beställaren på dennes begäran eller då så särskilt anges. AFD.22 AFD.223 AFD.2232 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall snarast efter det att beställning mottagits. Kvalitets- och miljöplanen skall vara anpassad till detta projekt samt uppfylla krav i PBL. Egenkontroller skall utföras på utvalda delar i entrprenaden samt alla delar som omfattar brandfunktioner, ljud, bärighet och isolering. AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten * Med ändring av ABT 06 kapitel 6 gäller att Entreprenör inte har rätt till ersättning för arbeten som föranleds av att det befintliga objektet avviker från vad beställaren redovisat eller från vad Entreprenören utgått från vid en fackmäss-

7 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 7 (15) ig bedömning. Uppkomna ändringar och tilläggsarbeten anmäls omgående till beställaren, med angivande av eventuell kostnadsändring, och skall anses beordrade först sedan de beställts skriftligt. Frågeställningar kring alla typer av ändringar (även de som ej är kostnadspåverkande) skall föregås en numrerad Fråga/Svar som skickas med e-post till beställaren. Fråga/Svar meddelanden skall införas i en liggare med angivande av nummerordning, datering och vilket svar som erhölls. Beslut i sammanträdesprotokoll skall gälla som beställning. Har entreprenör ej skriftligt gjort anmälan innan arbetet påbörjats anses eventuella merkostnader ingå i kontraktssumman. Överenskommelser dokumenterade i protokoll vid byggmöten är bindande mellan parterna. AFD.24 Tillhandahållande av handlingar AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Handlingar skall om ej annat anges, redovisas enligt Bygghandlingar 90 och BSAB 96. Handlingar skall vara daterade och försedda med underskrift av den som är ansvarig förhandlingarnas innehåll. AFD.256 Bygghandlingar Bygghandlingar, för granskning Handlingar för granskning skall av entreprenören vara försedda med påskrift GRANSKNINGSHANDLING. Eventuella nya förslag till utförande och förändringar i förhållande till entreprenaduppgörelsen skall redovisas i separat bilaga. Vid granskning av bygghandlingar omfattar granskningen av nya förslag endast de förslag som redovisas i separat bilaga. Godkända bygghandlingar Handlingar som granskats och enligt vilka entreprenören bygger skall av entreprenören vara försedda med påskrift BYGGHANDLING. AFD.257 Relationshandlingar

8 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 8 (15) Skall bygga på underlag beskrivet i AFD.256 AFD.28 Underentreprenörer Utbyte av i anbud namngiven underentreprenör får ej ske utan beställarens medgivande. Entreprenören är skyldig att anlita specialföretag för sådana arbeten som kräver särskild kompetens, såvida han själv ej disponerar över specialavdelningar eller specialarbetare därför. AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.32 Organisation Ombud m fl under entreprenadtiden Beställarens ombud Se AFA.121 Entreprenörens organisation Entreprenaduppgörelsen skall innehålla namnuppgifter på entreprenörens ombud, projekteringsledare, platschef/projektledare och lagbas/ledande montör AFD.33 AFD.331 Möten Startmöte Startmöte skall hållas inom 1 veckor innan eller efter byggstart. AFD.333 AFD.334 Byggmöten Beställarens ombud kallar till och leder byggmöten. Entreprenör skall representeras av person med fullmakt att fatta ekonomiska beslut i entreprenaden. Entreprenör skall informera beställaren och dess kontrollant om byggnationens fortskridande. Byggmöten skall hållas en gång varannan vecka om inte beställare eller dess ombud påtalar annat. Beställarens ombud protokollför, skriver och skickar ut protokoll till berörda parter. Parter antas passivt ha godkänt protokollet om eventuell anmärkning inte görs inom fem arbetsdagar efter mottagande. Byggmöten och ekonomimöten samordnas lämpligen. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenör skall utföra dokumenterad egenkontroll i enlighet beslut vid byggsamråd.

9 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 9 (15) AFD.338 Projekteringsmöten Projekteringsmöte skall hållas minst 4 veckor innan byggstart. AFD.34 AFD.342 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Arbetsledning Entreprenör skall organisera sina arbeten genom en ansvarig arbetsledare som alltid finns på plats. Denne skall kunna läsa ritningar, förstå utförandetext samt ha god kännedom i den arbetsplanering som erfordras i projektet. Arbetsledaren skall närvara vid byggmöten, vara mottagare av protokoll och finnas tills hands i produktion och projektledning. AFD.343 Anställda Länsarbetsnämndens villkor enligt byggnadstillståndet skall följas. Avtalsvillkor för entreprenader och underentreprenader avseende byggmästarinformation (BM06) samt erforderliga kollektivavtal skall uppfyllas. Entreprenörs anställda skall fullt synligt bära identitetshandling, så att beställaren och de boende kan urskilja eventuellt obehöriga. Detta gäller även UE. AFD.344 AFD.37 AFD.4 AFD.41 Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenör skall fullt synligt bära identitetshandling utformad i enlighet med ID06, så att boende kan urskilja eventuellt obehöriga. Detta gäller även UE. Dagbok Entreprenör skall föra dagbok som skall vidimeras och redovisas vid byggmöten. Tider Tidplan Entreprenör skall före entreprenadens påbörjande upprätta tidplan för godkännande av beställaren. Tidplanen skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden och vara disponerad så att den kan anpassas till betalningsplanen. AFD.42 Igångsättningstid Byggstart för hela projektet i enlighet med inbjudningsbrev. Beställaren äger utan kostnad rätt att senarelägga byggstart till dess ovanstående krav uppfylls.

10 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 10 (15) AFD.43 Deltider Etappindelning Entreprenaden skall etappindelas så att varje avgränsbar produktionsdel, utgör en etapp. Detta för att beställaren skall kunna samordna med sidoentreprenörer. AFD.44 AFD.45 AFD.46 Färdigställandetider Entreprenör skall ange färdigställandetid i sitt anbud baserad på ovan angiven ingångsättningstid. Förändring av kontraktstiden Entreprenören är skyldig att till beställarens ombud omedelbart, dock senast inom en vecka, skriftligen anmäla att hinder enligt ABT uppstått. Underlåtenhet härvidlag medför att frågan om kontraktstidens förlängning och härvid sammanhängande kostnader ej upptages till prövning. Garantitid AFD.461 Garantitid för entreprenaden Enligt ABT 06 kapitel 4 7 Under garantitiden skall Entreprenör ansvara även för materialgaranti som normalt hänvisas till tillverkare. * Med ändring av ABT 06 kapitel 4 skall garantiansvaret för tätskikt vara 10 år. AFD.5 AFD.51 AFD.511 Ansvar Entreprenörs ansvar för att byggnationen är strikt och innefattar även sådant som inte nämnts särskilt i dessa föreskrifter men som hör samman med arbetet. Entreprenör svarar för uppkommen ekonomisk skada för beställaren med anledning av arbetets utförande och försening. Entreprenör svarar för att bestämmelserna i miljöbalken och andra författningar som berör Entreprenörs åtaganden enligt dessa föreskrifter iakttages. Vite Vite vid försening 2% av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet fördröjt i förhållande till upprättad och av parterna godkänd tidplan. Utöver detta tillkommer vite på 0,5% per vecka på entreprenadsumma för försening för deletapper. Beställaren har utöver detta, rätt att ställa skadeståndsanspråk mot entreprenören, om dennes försening av hela eller delar av arbeten har orsakat merkostnader för beställaren genom att sidoentreprenörer hindrades eller stördes i sitt arbete.

11 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 11 (15) Avhjälpande av noterade besiktningsanmärkningar Besiktningsanmärkningar som noteras vid slutbesiktning av etapper samt för hela entreprenaden skall avhjälpas inom två veckor från det att besiktningsutlåtandet har skickats från besiktningsmannen. Om fel kvarstår vid efterbesiktning skall vite om 0,5 % av entreprenadsumman per vecka gälla till dess att felen är avhjälpta. Bedömning om att fel är avhjälpta sker genom efterbesiktning av samma besiktningsman som gjorde första besiktningen. För lägenhetsinnehavare kan den boende godkänna att felen är avhjälpta eller att en uppgörelse har gjorts om att inte avhjälpa felen. Besiktningsmannen noterar i sitt utlåtande om felen är av sådan art att besiktningsmannen måste återkomma för att göra egen bedömning. AFD.518 Övriga viten Vite skall utgå med kr per skadat träd utanför arbets- och etableringsområdet. AFD.54 AFD.541 Försäkring Entreprenör skall under hela byggnadstiden och garantitiden vara försäkrad enligt ABT 06 kapitel Entreprenör ansvarar fullt ut för samtliga underentreprenörer som för sig själv, detta gäller även försäkringsfrågor. Försäkringar under garantitiden Entreprenör skall bekosta/uppvisa tecknad försäkring under garantitiden enligt ABT 06 kapitel AFD.57 Avhjälpande * Med ändring av ABT 06 kapitel 5 17 gäller att fel som Entreprenör inte avhjälpt inom föreskriven tid avhjälps av beställaren på Entreprenörs bekostnad. AFD.6 AFD.611 Ekonomi Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Entreprenören är ej berättigad till ersättning för ändrade lösningar, uteblivna dispenser eller tillstånd. Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten skall utgå endast när arbetet är beordrat och godkänt av beställaren. Har detta ej skett, skall entreprenören i god tid före arbetets påbörjande göra skriftlig anmälan till beställaren om arbetet anses medföra kostnader utöver kontraktssumman. Á-priser skall inte vara fabrikanternas bruttoprislistor utan entreprenörens nettopriser. Entreprenörens alla påslag skall redovisas

12 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 12 (15) Ersättning enligt tilläggsanbud Materialpriser skall debiteras netto. Kostnaden skall avse skillnaden mellan tillkommande och avgående arbeten. Tilläggsanbud skall omfatta entreprenörens samtliga kostnader för färdigt arbete med procentpåslag enligt överenskommelse. AFD.62 AFD.622 Betalning Betalningsplan Entreprenören skall upprätta prestationsbunden betalningsplan. Betalningsplan skall anpassas efter tidplan och ändras vid ändringar i tidplan. Betalningsplan är avsedd att fungera som en faktureringsplan med beräknade tidpunkter för betalningar à-conto. Arbetena skall vara utförda innan betalning sker. Betalningsplan får tillämpas först sedan beställaren godkänt planen. Innehållna medel skall utgöra 10 % av värdet på utförda arbeten dock högst 5 % av kontraktssumman. Innehållna medel i sin helhet utbetalas först då samtliga besiktningsanmärkningarna efter slutbesiktning åtgärdats och godkänts vid efterbesiktning. Fakturering får ske högst en gång i månaden. På fakturor skall anges totalt fakturerat och återstående att fakturera. Ändringar och tilläggsarbeten, inklusive mervärdesskatt, faktureras då överenskommelse om värdet träffats med beställaren. Om entreprenören inte åtgärdar besiktningsanmärkningar inom föreskriven tid (max 2 veckor) efter slutbesiktning får beställaren efter skriftlig anmälan till entreprenören använda innehållna medel för att fullgöra dennes skyldigheter med annan entreprenör. Entreprenören skall inom 2 veckor efter erhållet slutbesiktningsprotokoll skriftligen meddela om denne inte avser att avhjälpa besiktningsanmärkningarna. Orsak och juridiskt stöd för detta skall anges. AFD.624 Fakturering Fakturering skall ske enligt fastställd betalningsplan Fakturering av extraarbeten skall göras direkt till den boende. Betalningsvillkor 30 dagar.

13 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 13 (15) AFD.7 Besiktning För- och efterbesiktning kommer att ske fortlöpande under entreprenadtiden. * Med tillägg till ABT 06 kap 7 11 äger beställaren rätt att göra gällande fel som inte antecknats i besiktningsutlåtandet om felet kan hänföras till utföranden som genom kvalitetsstyrningsverifikation och dokumentation påståtts vara kontraktsenliga. AFD.711 AFD.713 AFD.717 AFD.72 * AFD.9 AFH AFH.1 Besiktningsplan Besiktningsplan upprättas av Entreprenör och skall godkännas av beställarens ombud. Slutbesiktning Efterbesiktning Efterbesiktning skall utföras av fel noterade vid slutbesiktning. Om fel fortfarande kvarstår skall ny efterbesiktning ske till dess att samtliga fel är avhjälpta. Efterbesiktning bekostas av entreprenören. Innan entreprenaden överlämnas skall entreprenören till beställaren anmäla detta så att beställaren kan beställa efterkontroll av undercentralen. Om fel uppstått i undercentralen som kan bero på entreprenaden i förhållande till förbesiktningen enligt AFD.122 skall entreprenören stå för kostnad att återställa felen. Detta gäller först och främst inställningar. Besiktningsman Besiktningsman utses av beställaren. Tvistelösning Tvist skall avgöras i allmän domstol ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bodar och upplag skall ske efter överenskommelse med beställaren. I anbud skall kostnader ingå för etablering och eventuell. Entreprenören kan i samråd med beställare nyttja anvisad mark utan kostnad för detta. AFH.3 AFH.32 Tillfällig väg och plan Tillfällig väg och plan som tillhandahålls Entreprenör äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan i den mån detta

14 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 14 (15) ej hindrar annat arbete eller de boendes framkomlighet. Underhåll av sådan väg och plan utförs av Entreprenör. AFH.4 AFH.53 AFH.55 Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenör får använda permanenta serviser för el och va under entreprenadtiden, anslutning av el- och va-ledningar till befintliga ledningar inom fastigheterna utförs och bekostas av Entreprenör. Anslutningar får endast göras på fastighetens mätare. Skydd av vegetation Skydd av egendom Entreprenör skall i erforderlig utsträckning (när kompletteringsarbeten invändigt utförs) skyddstäcka inventarier och byggdelar. Entreprenör ansvarar för låsning av lägenheter och rum som skall vara låsta på ett sådant sätt att försäkringsbolagens villkor uppfylls. AFH.56 AFH.61 Tillfällig inhägnad Inhägnader under entreprenadtiden skall utföras till omfattning och på det sätt försäkringsgivare och/eller myndighet påfordrar och så att tredje man ej kommer till skada. Ställningar m m Entreprenören bekostar och håller ställning för eget arbete.

15 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 15 (15) AFJ.73 AFJ.74 AFJ.75 AFJ.751 AFJ.752 Snöröjning Entreprenör skall svara för snöröjning och halkbekämpning inom eget arbetsområde. Ohyra- och insektsbekämpning Påträffas under entreprenadtiden ohyra eller trägnagande insekter i byggnad, skall entreprenören omgående anmäla detta till beställaren. Städning och slutrengörning Städning Entreprenören skall dagligen se till att erforderlig städning av arbetsplatsen utföres. Entreprenör ansvarar för att allmänna utrymmen samt lokaler som Entreprenör disponerar städas 1 ggr/vecka under entreprenadtiden. Slutrengöring Efter färdigställt arbete och när avlämnande av område skett skall finstädning utföras av Entreprenör disponerade utrymmen. AFJ.76 Återställande av mark

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Handling 6.1 Sidantal Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad 2013-08-06 av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och MÅLILLA 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-03-16 Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Vändskivan 5B Svenska Kakel Totalentreprenad

Vändskivan 5B Svenska Kakel Totalentreprenad Handling 6.4 Sidantal 26 Vändskivan 5B Svenska Kakel Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, Tak, Plåt. Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr

Läs mer

B10 - Entreprenadjuridik

B10 - Entreprenadjuridik Byggprocessen 1 (2) Övning B10 12-04-19 B10 - Entreprenadjuridik Mål med övningen Syftet med övningen är att känna ett upphandlingsförfarande, och att kunna göra en beställning med hjälp av anbud och anbudsförhandlingar.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 ÄNGELHOLMS STADSHUS Totalentreprenad 2010-06-30 Ängelholms kommun Tekniska kontoret Projektnummer 91026 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2(18) Kod Text Dessa Administrativa

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer