Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele."

Transkript

1 Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFJ ALLMÄNNA ARBETEN... 22

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (23) Rev. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Beställare Byggherren Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil Fax e-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Se AFA.121 Projektörer Arkitekt Gullmanders Storgatan Växjö Tel: : Janet Vilmontson e-post:

4 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4 (23) Rev. VVS-projektör VVS-Byrån i Växjö AB Norra Järnvägsgatan Växjö Tel: : Jörgen Ottman e-post: El-projektör Elprojektering Växjö Hordavägen Växjö Tel: : Göran Håkansson e-post: Brandskyddsbeskrivning Brand och Riskanalys AB Kronobergsgatan Växjö : Håkan Sanglén e-post: AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.156 Nätägare Nätägare va VÄXJÖ KOMMUN Tekniska Förvaltningen Box Växjö Tel Nätägare el EON Nätägare tele Telia AB

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5 (23) Rev. Tel: AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Ombyggnad till gruppboende. Ombyggnad ca 503m2 BRA AFA.22 AFA.3 Objektets läge Adress: Almqvist väg 15 Värends Nöbbele Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: BS Beställaren BR Brukaren TE Totalentreprenaden, totalentreprenören A-ritn Arkitektritningar VVS-ritn Vent-, värme- och sanitetsritningar E-ritn Elritningar Förklaring: Entreprenören avser TE och anlitad underentreprenör. AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsförklaringar enligt ABT 06, AMA 11 och LOU.

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (23) Rev. AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller LOU i den lydelse som lagen har vid påbörjandet av upphandlingen. Upphandlingsförfarande Upphandlingsform: Förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Om beställaren beslutar avbryta upphandlingen sker detta utan ersättning till anbudsgivare. Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning gäller för upphandlingen: Bygglov Kommunala beslut och att beställaren fattar beslut att genomföra nybyggnaden. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget. Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 02 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnadsanläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej) Administrativa föreskrifter dat 05.2 Rum och Fasadbeskrivning Uppmätning, dat 05.3 Byggdels-Mark-Rums.Fasadbeskrivning dat 05.4 Rambeskrivning VVS dat 05.5 Rambeskrivning EL dat 05.6 Brandbeskrivning inkl ritning dat 05.7 Ritningar 05.8 Vidingehems bygghandbok Övriga handlingar 06.1 Formulär för anbud dat

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (23) Rev. Om i förfrågningshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de i inbördes ordning enligt ovan om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder till annat. AFB.23 AFB.24 AFB.3 AFB.31 Kompletterande förfrågningsunderlag BS förbehåller sig rätten att under anbudstiden komma med kompletterande förfrågningsunderlag. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas till BS. BS lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande för både beställare och anbudsgivare. Återställande av förfrågningsunderlag et skall inte återställas. Anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning utgår ej. Entreprenören skall före avgivande av anbud, skaffa sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse genom besök på platsen. Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avgivet enligt bifogat anbudsformulär. Förbehåll och reservationer skall vara prissatta, då anbudet i annat fall kan komma att förkastas. RSV:s blankett 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling jämte F-skattebevis skall bifogas till anbud. Årsredovisning och revisionsberättelse över det senaste verksamhetsåret skall bifogas anbudet. Anbud skall vara undertecknat av person som har fullmakt att teckna anbud. Namn och ställning skall klart framgå. Följande skall ingå i anbudshandlingarnas tekniska del: Förslag till tidplan.

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (23) Rev. Följande skall ingå i anbudshandlingarnas ekonomiska del som lämnas i särskilt tillslutet omslag: Anbud enligt bifogat anbudsformulär. Timdebitering för yrkesarbetare enligt ABT 06 kap 6 9 punkt 3, inklusive punkt 2,4,6,7 och 8 anges i anbud. I anbud skall entreprenörsarvode anges för punkter 1,5 enligt ABT 06 kap 6 9 med följande ändringar: En organisationsplan med platsorganisation med angivande av funktioner och befattningshavare samt kompetens och meriter för ledande personal. TE skall i sitt anbud beskriva sin offererade projektorganisation med angivande av följande nyckelpersoner: - ombud; - projektledare; - platschef; - projekteringsledare; - installationssamordnare; - kvalitetsansvarig; samt - miljöansvarig. Förteckning över referenser från utförda arbeten med liknande betingelser. Anbudsgivarens kvalitets- och miljösystem. Anbud skall avges på svenska och i svensk valuta (SEK). AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Kompletteringar till anbud Anbudsgivare skall efter anfordran överlämna prissatt à-prislista för ändringar eller tilläggsarbeten. Anbudstidens utgång Skriftligt anbud skall vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud skall vara utställt på byggherren enligt AFA.11 ställt till och märkas med Gruppboende Nöbbele.

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (23) Rev. AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.52 Anbudsöppning Protokollförd sluten anbudsöppning kommer att äga rum. Vid förrättningen förs protokoll. Anbudsprövning Beställarens ombud kommer att leda anbudsprövningen. Prövning av anbudsgivare Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdeskatt mm. Anbudsgivare skall inneha F-skattsedel. Anbudsgivare får ej ha skulder avseende lagstadgade skatter och sociala avgifter. Intyg från skattemyndighet RSV 4820 skall bifogas anbudet. Värderingsgrunder vid prövning av anbud Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att antas. Vid utvärdering kommer följande faktorer att tillmätas betydelse i angiven inbördes rangordning och vikt: Anbudssumma, 85 %; Anbudsgivarens organisation enligt.314 och dess förmåga, utbildning och erfarenhet med angivande av referenser, 10 %; Kvalitets- och miljöledningssystem enligt.35 och.34, 5 %. En poängskala med högsta poäng 5,0 och lägsta 1,0 tillämpas. Lägsta anbudssumma erhåller 5,0 poäng. Anbudssumma som överstiger lägsta med 15% eller mer erhåller 1,0 poäng. Däremellan sker rätlinjig interpolering. För övriga faktorer görs en bedömning för rättvisande relation mellan anbuden. Vid bedömning av förmåga, utbildning och erfarenhet fästes främst avseende vid - byggplatsledning; - projekteringsledning; - samordning och tidsstyrning; - stödresurser i anbudsgivarens övriga organisation Begärda uppgifter i anbud tillsammans med beställarens egna undersökningar och erfarenheter kommer att ligga till grund för bedömningen. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Beställaren kommer att skriftligen underrätta samtliga anbudsgivare om fattat tilldelningsbeslut.

10 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 10 (23) Rev ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22 och AFB. 23, till en fullt färdig och fungerande produkt. I entreprenaden ingår byggnader och utemiljö. Kontraktshandlingar Beställningsskrivelse som ersätter kontrakt enligt ABT 06 skall undertecknas av båda parter. Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser avgörs i samråd för respektive etapp. Entreprenören skall i samråd med brukaren upprätta en detaljerad plan över arbetsområdet med angivande av inhägnader. Planen skall godkännas av BS. Syn före påbörjande av arbete Syn skall förrättas före påbörjande av arbetena. Vid syn skall protokoll föras och fotografering av förhållandena ske. TE kallar till syn, BS utför denna. Förutsättningar Etableringsplan skall upprättas i samråd med beställaren. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rätten att under entreprenadtiden utföra vissa sidoentreprenader. (Skyltning, elleverantör, teleinstallation m m. ). Arbetstider Normal arbetstid är vardagar Arbete på annan tid skall godkännas av BS. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Upplag eller likv. får ej utföras på allmän väg i området. Övriga förutsättningar Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör.

11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 11 (23) Rev Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Beställarens informationsansvarige Beställarens informationsansvarige är. Tillstånd från myndigheter BS bekostar och ansöker om byggnadslov. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag och redovisning till byggnadsnämnden. Bygglovshandlingar som entreprenören därvid tillhandahåller skall granskas och godkännas av BS före inlämnande till myndigheter. Myndighetsbesiktning Kostnader i samband med myndighetskontroll och besiktning bekostas av TE. Anmälningar Anmälan till el- tele- och VA-leverantör mm skall utföras av TE i samråd med BS. Anmälningar till myndigheter Beställaren kommer att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen. Beställaren kommer att göra bygganmälan till byggnadsnämnden. Entreprenören skall i samråd med beställaren upprätta en kontrollplan enligt PBL för entreprenaden. Entreprenören skall medverka i byggsamråd och lämna erforderligt underlag och redovisning till byggnadsnämnden. Ritningar och beräkningar som entreprenören därvid tillhandahåller skall granskas och godkännas av beställaren före inlämnande till myndigheter. CE-märkning m m av maskinanläggning Det åligger entreprenören att vidta de åtgärder som enligt maskindirektivet och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:48, bilaga 5, punkt 3., ankommer på tillverkaren. CE-märkning av sammansatta maskiner skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse skall föreligga vid slutbesiktning. Utförande Gällande allmänna material- och arbetsbeskrivningar AMA, med kompletteringar i Vidingehems bygghandbok, gäller för utförande av arbetena. TE skall ha samtliga för entreprenadens genomförande erforderliga gällande entreprenadhandlingar tillgängliga på arbetsplatsen. Detta gäller även för av entreprenören anlitade underentreprenörer. Handlingar som skall ligga till grund för arbetenas utförande skall vara stämplade BYGGHANDLING.

12 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 12 (23) Rev. Om entreprenören under arbetets gång har något, ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder el dyl. än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall BS:s godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material får tillämpas Kvalitetsangivelser LOU medför särskilda regler för bedömning av uttrycket eller likvärdigt. Vid TE:s begäran om ändrat arbetsutförande eller byte av material eller fabrikat i förhållande till anbudshandlingar eller förfrågningsunderlag skall frågan om likvärdighet avgöras av B ensam. Underentreprenörer Utbyte av utsedd/angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. Ändringar och tilläggsarbeten Ändringar och tilläggsarbeten avgivna i ABT 06 kap 2 för vilka entreprenören gör anspråk på ersättning utöver kontraktsumman får ej påbörjas innan beställaren eller av honom utsedd person skriftligt beordrat dem. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren förfrågningsunderlaget med eventuella revideringar enligt AFB.22. In- och utvändig färgsättning tas fram av beställaren..25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE skall tillhandahålla följande handlingar: TE skall upprätta arbetsmiljöplan och plan för hantering av restprodukter, som skall överlämnas till BS innan entreprenadarbetet påbörjas. TE upprättar alla för entreprenadens genomförande erforderliga handlingar, även utöver vad som förtecknats under AFB.22. TE skall redovisa samordnade arbetsritningar minst enligt respektive rambeskrivning respektive nedan. Samtliga plan- sektionsritningar, även installationsritningar skall CAD-ritas dwg-format. Programvara skall vara lägst Auto-Cad, R14 och Point 5.0. Handlingarna skall utföras enligt Bygghandling 90. CAD standard. Cad-samordning ska ske och cad-manual för samtliga projektörer upprättas. Projektdatabas med samtliga handlingar skall vara tillgänglig för samtliga berörda. TE skall till beställaren översända förhandskopior av samtliga bygghandlingar i ett exemplar i pappersutförande, för granskning.

13 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 13 (23) Rev. Innan TE gör beställningar eller påbörjar berört arbetsmoment skall granskningsyttrande har erhållits. Granskningstiden kommer ej att överstiga tio (10) arbetsdagar. Efter att beställarens granskning verkställts och eventuella revideringar av handlingar skall handlingarna stämplas Bygghandling. Där byggnads- och anläggningsdelar, artiklar etc. är angivna med funktionskrav skall TE i god tid redovisa konstruktionen för beställaren. Beställaren skall ges skälig granskningstid (normalt 10 arbetsdagar). Entreprenören skall till beställaren för godkännande överlämna följande handlingar: 1. Bygghandlingar 2. Tidplan och deltidplaner 3. Etableringsplan och plan över arbetsområdet i olika skeden 4. Betalningsplan 5. Bevis om tecknad försäkring 6. Säkerhet 7. Kvalitetsplan och kontrollplaner speciellt anpassade till detta objekt 8. Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 9. Miljöplan 10. Låsschema som upprättas i samråd med beställaren 11. Program för samordnad provning 12. Utrymningsplaner som upprättas i samråd med nyttjaren Entreprenören skall senast vid slutbesiktning, till beställaren överlämna följande handlingar: 1. Instruktioner för drift och skötsel. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar i två exemplar. All information/instruktion skall vara på svenska. 2. Relationshandlingar enligt Materialgarantisedlar. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar. 4. Material- och leverantörsförteckning över ingående material. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar i tre exemplar. 5. Erforderlig muntlig drifts- och skötselgenomgång med beställarens och nyttjarens personal vid övertagandet och vid 2 tillfällen under garantitiden. 6. Utrymningsplaner monterade i byggnaden. 7. OVK-protokoll. Handlingarna överlämnas i relevant omfattning vid slutbesiktning av respektive huvuddel.

14 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 14 (23) Rev..252 Arkivering av handlingar m m TE skall arkivera handlingar enl. ABK 96. TE skall senast vid SB överlämna granskade och godkända relationshandlingar enligt följande: - 1 omgångar pappersritningar inkl. ritningsförteckning i ritningsklämma. - 1 omgång CD i AutoCAD 2002 med filförteckning. TE skall sammanställa alla entreprenörers ritningar på 1 CD med en klart definierad trädstruktur. - När det gäller handlingar på CD skall både fodralet och skivan märkas fullständigt.skall vara i både dwg och pdf. För att SB skall resultera i ett godkännande krävs att korrekta handlingar föreligger vid besiktningen. Detta medför att 1 omgång handlingar överlämnas till B minst 2 arbetsveckor före SB för granskning och godkännande. TE svarar för framtagning av handlingar. Alla relationshandlingar skall dessutom märkas med: - Fastighetsbeteckning - Benämning - Projektbeskrivning - Vidingehems projektnummer Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel Mobil e-post: Beställarens projektledare Beställaren projektledare under entreprenadtiden är: Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil: e-post:

15 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 15 (23) Rev Entreprenörens ombud Entreprenörs ombud skall anges i anbudet. Entreprenörens projektorganisation TE skall i sitt anbud beskriva sin offererade projektorganisation med angivande av följande nyckelpersoner: - ombud; - projektledare; - platschef; - projekteringsledare; - installationssamordnare; - kvalitetsansvarig; samt - miljöansvarig. Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenören skall utföra tillsyn och kontroll enligt PBL för de punkter, enligt den blivande kontrollplanen, som det åligger entreprenören att kontrollera. Kontrollansvarig enligt PBL Kontrollansvarig enligt PBL är: Janet Vilmontson, Gullmanders Storgatan Växjö Tel: e-post: Projekteringsledning Entreprenören skall hålla med projekteringsledare som har dokumenterad erfarenhet av att leda projektering av här aktuella arbeten. Installationssamordnare skall anlitas av TE. Arbetsledning Entreprenören skall hålla arbetsledning som har dokumenterad erfarenhet av här aktuella arbeten. Utbyte av arbetsledning får ske endast efter godkännande av beställaren..334 Anställda Teknisk kompetens hos av entreprenören anlitad person skall uppfylla krav för här aktuella arbeten.

16 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 16 (23) Rev..34 Miljöledningssystem Entreprenörens miljöledningssystem skall motsvara kraven i EN ISO i tillämplig omfattning Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall efter anfordran till beställaren överlämna förslag till miljöplan för entreprenaden..35 Kvalitetssäkring TE:s rutiner för kvalitetssäkring skall uppfylla kraven i SS-EN ISO 9001:2000 i tillämpliga delar och skall redovisas i anbud Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige är: Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil: Fax: e-post: Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörs kvalitetsansvarige skall anges i anbudet Entreprenörens kvalitetsplan Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenör kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före slutbesiktning. Inför entreprenaden och inför större och kvalitetsviktiga arbetsmoment genomför entreprenören arbetsberedning med egen personal, varvid kvalitetsplan och checklistor för egenkontroll gås igenom. Beställaren skall beredas tillfälle att närvara..353 Kvalitetsrevision.354 Projektgenomgång För överföring av information mm kommer beställaren att kalla till projektgenomgång omedelbart efter det att entreprenör antagits. Var part svarar för sin kostnad.

17 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 17 (23) Rev Kontroll Handräckning till kontrollant tillhandahålls av TE utan ersättning. Entreprenör skall efter anfordran avtala om rätt för beställaren att utföra kontroll av tillverkning som sker hos leverantör eller underentreprenör. Provning TE skall svara för att samordnad provning av alla system och anläggningar blir utförda. Samordnad funktionsprovning skall slutföras senast en vecka före slutbesiktning. OVK-protokoll skall sammanställas och överlämnas till beställaren. Vid provning skall beställaren ges tillfälle att närvara. Samordning av arbeten TE övertar beställarens skyldighet att svara för samordningen enligt ABT 94 kap TE skall kalla till samordningsmöten och svara för protokollföring. Entreprenören skall hålla installationskunnig person för samordning inom entreprenaden Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Vidingehem utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter Av entreprenören förd dagbok TE skall själv föra dagbok rörande omständigheter som har betydelse för entreprenaden. Notering i dagbok gäller ej som underrättelse till beställaren. Projekteringsmöten Beställaren skall kallas till projekteringsmöten där samliga entreprenörer/projektörer ska medverka. TE svarar för protokoll. Samordning av installationer ska redovisas på projekteringsmötena. Byggmöten Beställaren kallar till byggmöte och för protokoll.

18 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 18 (23) Rev. Byggmöten hålls på arbetsplatsen c:a var 4:e vecka och TE håller med lokal. Vid dessa möten skall, utan kostnad för beställaren, entreprenörs arbetsledning närvara Tidplan TE skall upprätta samordnad tidplan i samråd med beställaren. Tidplan skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden och avstämd tidplan skall föreligga vid varje byggmöte. Igångsättningstid Kontraktsarbetena kan påbörjas under förutsättningar enl. punkt AFB.15. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i dess helhet skall vara färdigställda för slutbesiktning Färdigställandetider skall beakta uttorkningstider och vad som i övrigt krävs för att uppnå god kvalitet. Garantitid för entreprenaden Garantitiden är 5 år från godkänd slutbesiktning. Särskild varugaranti Bevis om särskild varugaranti skall överlåtas till B i samband med garantibesiktning. Följande särskilda varugarantier skall gälla: Fönster inkl. isolerrutor Metallpartier inkl. glas Lackgaranti (vidhäftning och kulör) för stål och aluminiumplåt 10år 10år 10år Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av totalentreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1 % av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka. Syn inom närliggande område.54 Försäkring Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar 5:22.

19 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 19 (23) Rev. Entreprenör skall till beställaren överlämna försäkringsbevis före entreprenadens påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut Ansvar för brandskydd Beställarens brandskyddsansvarige Beställarens brandskyddsansvarige. Entreprenörens brandskyddsansvarige TE:s brandskyddsansvarige utses före byggstart. Samordning av brandskydd Gäller TE. Ekonomi Entreprenören skall under entreprenadtiden medverka till att kostnadsbesparande åtgärder och alternativ utreds. Ersättning Om igångsättningstiden enligt.42 förskjuts på grund av myndighets beslut är entreprenören berättigad till ersättning endast med indexreglering. Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Ändrings- och tilläggsarbeten skall anses beordrade först sedan de beställts skriftligen. Har detta ej skett, skall entreprenören i god tid före arbetenas påbörjande, göra skriftlig anmälan till beställaren, om arbetet enligt entreprenörens mening kommer att medföra kostnader utöver kontraktsumman. I annat fall utgår ingen ersättning. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnader för resor, restid och traktamenten skall ingå i anbudssumman samt à- priser. AFB 312 och 313 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Kontraktssumman skall ej indexregleras. Betalning Faktura som mottages av beställaren under, eller inom två veckor före ordinarie byggsemester betalas inom en månad efter första arbetsdag efter semestern. Lagstadgad mervärdesskatt betalas löpande.

20 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 20 (23) Rev Betalningsplan Kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura. Prestationsanpassad betalningsplan upprättas enligt de grunder som anges i ABT 06 kap 6 12 Ett belopp motsvarande 2% av kontraktsumman skall dock innestå till dess samtliga fel enligt besiktningsutlåtande blivit avhjälpta. Därutöver skall ett belopp motsvarande värdet av återstående fel innestå. Förskott Förskott beviljas ej. Fakturering Faktura utställs på; Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Fakturor skall inlämnas i ett original. Samtliga fakturor skall märkas Gruppboende Nöbbele. Faktura betalas 30 dagar efter stämplat ankomstdatum. Faktura skall innehålla uppgift om; 1. kontraktssummans storlek 2. tidigare fakturerade lyftningsbelopp 3. aktuellt lyftningsbelopp 4. resterande belopp av kontraktssumman att fakturera Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilt nummer för identifiering. Faktura lämnas högst en gång i månaden. Säkerhet Säkerhet till beställaren Totalentreprenör skall i enlighet med ABT 06 kap 6 21 ställa säkerhet för rätta fullgörandet av sitt åtagande. Säkerhet skall utgöras av bankgaranti. Besiktning Besiktningar skall förrättas i enlighet med ABT 06 Besiktningsplan I samråd med parterna upprättar besiktningsmannen en besiktningsplan. TE:s förslag skall ligga till grund för detta. I besiktningsplanen anges vad som ska

21 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 21 (23) Rev. besiktigas. På parts begäran får ytterligare besiktningar som inte anges i besiktningsplan genomföras..712 Förbesiktning Alla inbyggda konstruktionsdelar skall förbesiktigas. Förbesiktning skall ersätta kontroll enligt ABT 06. FB genomförs i enlighet med besiktningsplan..713 Slutbesiktning För godkännande vid SB gäller att relationshandlingar, drift- och skötselinstruktioner samt bevis om förlängda garantier skall finnas helt i sin ordning. Besiktningsman äger rätt att ange belopp av kontraktssumman, som icke skall utbetalas intill dess att alla fel och brister är avhjälpta. Jfr ABT 06 kap 6 SB verkställs senast tre veckor efter anmälan från TE Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman enligt ABT kap 7. Tvist Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, såvida parterna inte kommer överens om annat. AFH AFH.1 AFH.2 AFH.4 AFH.41 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med beställaren. Bodar Entreprenören svarar för städning, drift och underhåll. Tillfällig el- och va-försörjning m m Tillfällig elförsörjning

22 22 (23) Rev. Tillfällig anslutningspunkt för provisorisk elförsörjning, energikostnad bekostas av entreprenören. AFH.5 AFH.51 AFH.52 AFH.53 AFH.56 AFH.61 AFH.62 AFH.71 AFH.81 AFH.91 Skydd av arbete och egendom m m Skydd av arbete Skydd av ledning, mätpunkt m m Skydd av vegetation Tillfällig inhägnad Tillfällig inhägnad av arbetsområden skall ske med höjd ca 2 m i omfattning vad allmän säkerhet kräver. Ställningar m m Arbetarskyddsanordningar Lyftanordningar Mätutrustning Skyltställning och orienteringstavla TE skall tillhandahålla 1 skyltställningar kostnadsfritt för beställaren och montera beställarens 1+1st skyltar med en storlek av ca 2400x1200mm. AFJ AFJ.42 AFJ.51 AFJ.6 AFJ.72 ALLMÄNNA ARBETEN Bullerskydd Ansvar för bullerskydd åvilar TE. Kompressorer och andra bullrande maskiner skall vara ljudisolerade. Ljudnivån skall hållas på en låg nivå. Uppvärmning och uttorkning Efterlagning Renhållning

23 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 23 (23) Rev. AFJ.73 AFJ.74 AFJ.751 AFJ.752 AFJ.76 AFJ.8 Snöröjning TE skall utföra snöröjning och halkbekämpning inom arbetsområdet. Ohyres- och insektsbekämpning Städning Slutrengöring Efter slutbesiktning skall TE avtorka i entreprenaden ingående golvytor ytterligare en gång. TE skall svara för att hela arbetsområdet är fritt från överblivet arbetsmaterial samt rensat från skrot och avfall från samtliga entreprenörer, senast två (2) veckor efter entreprenadens godkännande. Återställande av mark Utsättning

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad

Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Handling 5.1 Sidantal 26 Kv. RADIOMASTEN Mjölkudden 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Upprättad 2012-02-14 av Reviderad av

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kv. Justitia 1, Pajala Ombyggnad av lokaler för Polisen 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AMA 07 Reviderat 20110-10/BS Gävle 2011-08-31 Janne Jansson Consult Ab N. Kopparslagargatan

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 HANDLING NR 06.1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(32) Projekt: Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Pnr: 3222001 Objekt: N Glumslöv 2:43, Landskrona Upprättad: LL Granskad: OR Beställare: Fastighetsavdelningen, Landskrona stad Datum: 2011-12-12 Rev:

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 Administrativa Föreskrifter 2013-02-15

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UTFÖRANDEENTREPRENAD Upphöjd korsning Lundavägen-Alnarpsvägen Dnr: 2010:14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad efter AF AMA 07 Handling 10 Malmö 2010-09-15 Administrativa Föreskrifter,

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

Mariehamns kultur och fritid

Mariehamns kultur och fritid - Mariehamns kultur och fritid Anbudsförfrågan avseende ny LED-belysning till Islandia 2015 ENTREPRENADPROGRAM FÖR ANBUDSGIVARE 0 KONTAKTUPPGIFTER 0.1 Byggherre Mariehamns stad Kultur och fritid FO-nummer

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 2011-05-04 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult AB 2 För

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS VILHELMINA KOMMUN TREAN-PROJEKTET UNDERLAG ANBUD FÖRLÄGGNING AV OPTORÖR / OPTOFIBER OSN TREANPROJEKTET SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS TREANPROJEKTET I VILHELMINA PROJEKTÄGARE VILHELMINA KOMMUN REFERENSNUMMER:

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Handling 00, UF (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Sida 1 (13) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om objektet... 4 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 UFB.1

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer