Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad."

Transkript

1 Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering om objektet 4 AFA.3 Förkortningar 4 AFA.4 Begreppsförklaringar 5 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 AFB.1 Former m m för upphandling 6 AFB.2 6 AFB.3 Anbudsgivning 7 AFB.4 Anbudsöppning 8 AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud Omfattning 10.2 Utförande 13.3 Organisation 17.4 Tider 20.5 Ansvar och avhjälpande 21.6 Ekonomi 22.7 Besiktning 24 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1 Etablering av arbetsplats 25 AFG.2 Inmätning och utsättning 26 AFG.3 Skydd m m 26 AFG.4 Leverans, transport m m 27 AFG.5 Arbetsställningar och montering 27 AFG.6 Ursparrning, håltagning, igensättning och tätning 27 AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m 27 AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 27

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (28) AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter Byggherre Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel Beställare Byggherre Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Anna Ingvarsson Bygg Henrik Vernersson Installation Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel (Anna) (Henrik) Mobil (Anna) (Henrik) e-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Se AFA.121 Nätägare Nätägare va VÄXJÖ KOMMUN Tekniska Förvaltningen Box 1222

4 AFA ALLMÄN ORIENTERING 4 (28) Växjö Tel Nätägare el EON AB AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser nybyggnad av bostäder inom För att tillgodose behovet av hyresbostäder i Växjö Kommun planeras byggande av 12 lägenheter fördelade på 1st tvåvåningshus. Anbud skall baseras på följande lägenhetsfördelning enl. bif. ritning - 3:or (10 st med BOA 69,5 m2) - 2:or (2 st med BOA 60,5 m2). Beställarens ambition är att bygga hyresrätter med låga drift- och underhållskostnader. Enligt det avtal som kommer att upprättas mellan BS och TE sker genomförandet i två faser där det under den första fasen, utredningsfasen sker en optimering av byggnadsutformning och tekniska lösningar för att säkerställa målsättning med god driftekonomi och låg hyra. Utredningsfasen beräknas uppgå till 4 veckor. BS har rätt att utan motivering avbryta arbetet efter utredningsfasen. Sedan BS bekräftat att objektet skall genomföras upprättas beställning av totalentreprenaden (detaljprojektering och entreprenadarbeten), byggfasen. Skulle objektet inte komma till genomförande efter den inledande utredningsfasen kommer TE att ersättas för sina kostnader upp till kr exkl. mervärdesskatt. Metod enligt SP ByggaL skall följas. Bifogas. Estetisk- och tekniskbeskrivning bifogas, gäller avsteg från bygghandboken, i övrigt skall Bygghandboken 13 gälla. AFA.22 Objektets läge Gemla, Växjö kommun Adress: Svartavägen Kvarnvägen Södravägen Gemla AFA.3 Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: BS Beställaren BR Brukaren TE Totalentreprenaden, totalentreprenören

5 AFA ALLMÄN ORIENTERING 5 (28) A-ritn Arkitektritningar M-ritn Markritningar K-ritn Byggkonstruktionsritningar VVS-ritn Vent-, värme- och sanitetsritningar E-ritn Elritningar Förklaring: Entreprenören avser TE och anlitad underentreprenör. AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsförklaringar enligt ABT 06, AMA AF 12, Hus AMA11, ByggaL och LOU.

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (28) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.13 AFB.14 AFB.17 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller LOU i den lydelse som lagen har vid påbörjandet av upphandlingen. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Om beställaren beslutar avbryta upphandlingen, se AFA. 21 Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Förutsättningar för upphandlingens genomförande Följande förutsättning gäller för upphandlingen: Bygglov Kommunala beslut och att beställaren fattar beslut att genomföra nybyggnaden. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget. Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 03 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnadsanläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej) Administrativa föreskrifter dat 06.2 Detaljplan dat Ritningar enl. ritningsförteckning dat Bygghandboken 2013 dat Estetiska, funktionella och tekniska krav, dat

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (28) 06.6 Bygga L dat. 2010: Tekniskt Geoteknik dat Ljudundersökning dat Formulär för anbud dat Om i förfrågningshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de i inbördes ordning enligt ovan om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder till annat. AFB.23 AFB.25 AFB.3 AFB.31 Kompletterande förfrågningsunderlag BS förbehåller sig rätten att under anbudstiden komma med kompletterande förfrågningsunderlag. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas till BS. BS lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande för både beställare och anbudsgivare. Frågor under anbudstiden Frågor ställs till Anna Ingvarsson ang. Bygg och Henrik Vernersson ang. installationer. Sista dagen att ställa frågor är Anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning utgår ej. Entreprenören skall före avgivande av anbud, skaffa sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse genom besök på platsen. Ljudmätnings betydelse måste utredas med tanke på fönster mm. Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avgivet enligt bifogat anbudsformulär. Separat pris skall lämnas på garagebyggnad. Förbehåll och reservationer skall vara prissatta, då anbudet i annat fall kan komma att förkastas. Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling jämte F- skattebevis skall bifogas till anbud. Årsredovisning och revisionsberättelse över det senaste verksamhetsåret skall bifogas anbudet. Anbud skall vara undertecknat av person som har fullmakt att teckna anbud. Namn och ställning skall klart framgå. Beräkning av årlig energianvändning / specifik energianvändning Anbudssumma

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (28) Timkostnad som inkluderar ersättning enligt ABT 06 kap 6 9 pkt 2, 3, 4, 6, 8a. Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 9 pkt 8a beräknat som påslag på material pkt 1 respektive underentreprenad pkt 5. Förslag till betalningsplan. Se även.622. Tidplan över projektering och byggande med angivande av inflyttningstider. Organisation med angivande av funktioner och befattningshavare samt kompetens och meriter för ledande personal. Förteckning över referenser från utförda arbeten med liknande förutsättningar. Anbudsgivarens kvalitets- och miljösystem. Anbud skall avges på svenska och i svensk valuta (SEK). AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.511 Kompletteringar till anbud Anbudsgivare skall efter anfordran överlämna prissatt à-prislista för ändringar eller tilläggsarbeten. Anbudstidens utgång Skriftligt anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud skall vara utställt på byggherren enligt AFA.11, ställt till, och märkas. Anbudsöppning Protokollförd sluten anbudsöppning kommer att äga rum. Vid förrättningen förs protokoll. Prövning av anbudsgivare och anbud Beställarens ombud kommer att leda anbudsprövningen. Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdeskatt mm. Anbudsgivare skall inneha F-skattsedel. Uppgifter från skatte- och kronofogsmyndighet I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära uppgifter från behörig myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (28) AFB.53 AFB.54 inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. Vidare kan beställaren komma att begära uppgifter från kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter eller sociala avgifter. Prövning av anbud Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att antas. Vid utvärdering kommer följande faktorer att tillmätas betydelse i angiven inbördes rangordning och vikt: Anbudssumma 70 %. Anbudsgivarens organisation enligt och dess förmåga, utbildning och erfarenhet med angivande av referenser, 15 %. Kvalitets- och miljöledningssystem enligt.221 och.222, 15 %. Vid poängsättning av anbudssumma erhåller lägsta anbudssumma 5,0 poäng. Anbudssumma som överstiger lägsta anbudssumma med 20% erhåller 1 poäng. Däremellan sker rätlinjig interpolering. För övriga faktorer görs en bedömning för rättvisande relation mellan anbuden och en poängskala med högsta poäng 5,0 och lägsta 1,0 tillämpas. Begärda uppgifter i anbud tillsammans med beställarens egna undersökningar och erfarenheter kommer att ligga till grund för bedömningen. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Beställaren kommer att skriftligen underrätta samtliga anbudsgivare om fattat tilldelningsbeslut. AFB.56 Kontraktstecknande

10 10 (28).1.11 Omfattning Under utredningsfasen sker en optimering av byggnadsutformning och tekniska lösningar för att uppnå målsättning med god driftekonomi och låg hyra. TE omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22 och AFB.23, till en fullt färdig och fungerande produkt. I entreprenaden ingår byggnader och utemiljö. Garagebyggnad lämnas separat pris. Kontraktshandlingar Beställningsskrivelse som ersätter kontrakt enligt ABT 06 skall undertecknas av båda parter..111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Inga Ansvar för uppgifter Se ABT 06 Kap 1 6 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser är fastighetsgränserna. Entreprenören skall i samråd med brukaren upprätta en detaljerad plan över arbetsområdet med angivande av inhägnader. Planen skall godkännas av BS. Syn före påbörjande av arbete Syn skall förrättas före påbörjande av arbetena. Vid syn skall protokoll föras och fotografering av förhållandena ske. TE kallar till syn, BS utför denna tillsammans med TE. Förutsättningar Etableringsplan skall upprättas i samråd med beställaren. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rätten att under entreprenadtiden utföra vissa sidoentreprenader. (Bredband, Tv m m. ).

11 11 (28) Arbetstider Normal arbetstid är vardagar Arbete på annan tid skall godkännas av BS. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Upplag eller likv. får ej ske på allmän väg i området. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. Varor Enligt ABT 06 Kap 1 10 Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklarationen ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter skall även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas Tillval Tillval kan förekomma och hanteras i så fall senare Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter BS bekostar och ansöker om bygglov. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag och redovisning till BS. Tid för bygglovsbehandling skall antagas vara 8 veckor. Myndighetsbesiktning Kostnader i samband med myndighetskontroll och besiktning bekostas av TE. Anmälningar Anmälan till el- data- och VA-leverantör mm skall utföras av TE i samråd med BS. Anmälningar till myndigheter Beställaren kommer att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

12 12 (28) Beställaren kommer att göra bygganmälan till byggnadsnämnden. Entreprenören skall i samråd med beställaren upprätta en kontrollplan enligt PBL för entreprenaden. Entreprenören skall medverka i byggsamråd och lämna erforderligt underlag och redovisning till byggnadsnämnden. Ritningar och beräkningar som entreprenören därvid tillhandahåller skall granskas och godkännas av beställaren före inlämnande till myndigheter Författningar Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenören skall medverka vid de besiktningar, möten med mera som verkställs med stöd av plan- och bygglagen, PBL Kontrollplan enligt PBL Entreprenören skall utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL Kontrollansvarig enligt PBL Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil: e-post: Ansvara för byggarbetsmiljö Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil: e-post: Arbetsmiljöplan Entreprenören skall innan byggarbetsplatsen etableras lämna in en arbetsmiljöplan till byggherren.

13 13 (28).1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Byggherrens Bas-P är Anna Ingvarsson Vidingehem AB.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförare (BAS-U) TE övertar ansvar och enl. nedan förtydligande. Uppdragstagare enligt AML 3kap. 7c för projektering och utförande, detta skall vara en eller alt 2 namngivna personer i anbudsformuläret, detta gäller även Byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och utförande..185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar Det åligger entreprenören att vidta de åtgärder som Arbetsmiljöverket föreskriver om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3, ankommer på tillverkaren. CE-märkning av sammansatta maskiner skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse skall föreligga vid slutbesiktning CE-märkning av hiss Entreprenören skall vidta åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv ankommer på tillverkaren. CE-märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse ska föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande. Riskbedömning av hiss skall utföras av entreprenören Utförande Gällande allmänna material- och arbetsbeskrivningar AMA 11, med kompletteringar i Vidingehems Bygghandbok 13, gäller för utförande av arbetena. TE skall ha samtliga för entreprenadens genomförande erforderliga gällande entreprenadhandlingar tillgängliga på arbetsplatsen. Detta gäller även för av entreprenören anlitade underentreprenörer. Handlingar som skall ligga till grund för arbetenas utförande skall vara stämplade BYGGHANDLING. Om entreprenören under arbetets gång har något, ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder el dyl. än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall BS:s godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material får tillämpas. Se handling 06.5 Estetiska, funktionella och tekniska krav, dat Kvalitetsangivelser Vid TE:s begäran om ändrat arbetsutförande eller byte av material eller fabrikat i förhållande till anbudshandlingar eller förfrågningsunderlag skall frågan om likvärdighet avgöras av B ensam.

14 14 (28) Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning TE:s rutiner för kvalitetssäkring skall uppfylla kraven i SS-EN ISO 9001:2008, eller likvärdigt. Miljöledning TE:s rutiner för miljösäkring skall uppfylla kraven enligt SS EN ISO 14001:2004, eller likvärdigt. Miljöbalken kap 2 Allmänna hänsynsregler anger kravet på varor, framför allt kemiska produkter. Inga material som kan åsamka skada för människor och djur får byggas in i Vidingehems fastigheter. Hantering av avfall ska ske enligt Avfallsförordningen SFS 2011:927 och Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209 I kretsloppsrådets publikation, Avfallshantering vid byggande och rivning- Kretsloppsrådets riktlinjer för en miljöriktig hantering av avfall på arbetsplatsen. Beställarens kvalitets- och miljöpolicy Framgår på sid 5-7 i Bygghandbok Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören skall överlämna och redovisa kvalitetsplan och egenkontrollsystem till beställaren. Detta skall även innehålla projekteringsarbetet. Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenör kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före slutbesiktning. Inför entreprenaden och inför större och kvalitetsviktiga arbetsmoment genomför entreprenören arbetsberedning med egen personal, varvid kvalitetsplan och checklistor för egenkontroll gås igenom. Beställaren skall beredas tillfälle att närvara. Entreprenörens miljöledningssystem skall motsvara kraven i SS EN ISO 14001:2004 i tillämplig omfattning. Beställarens kvalitets- och miljörevision Entreprenörens skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsoch miljörevisioner som beställaren genomför. ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. ÄTA-arbeten för vilka entreprenören gör anspråk på ersättning utöver kontraktsumman får ej påbörjas innan beställaren eller av honom utsedd person skriftligt beordrat dem.

15 15 (28) Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren förfrågningsunderlaget med eventuella revideringar enligt AFB.22 & AFB.23. In- och utvändig färgsättning tas fram av beställaren. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE skall upprätta arbetsmiljöplan och plan för hantering av restprodukter, som skall överlämnas till BS innan entreprenadarbetet påbörjas. TE skall upprätta samordnad tidplan som skall lämnas till BS över innan entreprenadarbetet påbörjas. TE skall redovisa samordnade arbetsritningar. Samtliga plan- sektionsritningar, även installationsritningar skall CAD-ritas i dwg-format. Programvara skall vara lägst Auto-Cad Handlingarna skall utföras enligt Bygghandling 90. Cad-samordning ska ske och cad-manual för samtliga projektörer upprättas. Projektdatabas med samtliga handlingar skall vara tillgänglig för samtliga berörda. TE skall till beställaren översända förhandskopior av samtliga granskningshandlingar i Pdf och dwg, för granskning. Innan TE gör beställningar eller påbörjar berört arbetsmoment skall granskningsyttrande ha erhållits. Granskningstiden kommer ej att överstiga tio (10) arbetsdagar. Efter att beställarens granskning verkställts och eventuella revideringar av handlingar gjorts skall handlingarna stämplas Bygghandling. Där byggnads- och anläggningsdelar, artiklar etc. är angivna med funktionskrav skall TE i god tid redovisa konstruktionen för beställaren. Beställaren skall ges skälig granskningstid (normalt 10 arbetsdagar). Entreprenören skall till beställaren för godkännande överlämna följande handlingar: 1. Bygghandlingar 2. Tidplan och deltidplaner 3. Etableringsplan och plan över arbetsområdet i olika skeden 4. Betalningsplan 5. Bevis om tecknad försäkring 6. Säkerhet 7. Kontrollplan enligt PBL anpassad till detta objekt 8. Brandskyddsdokumentation 9. Energibalansberäkning 10. Kvalitets- och miljöplan och kontrollplaner speciellt anpassade till detta objekt

16 16 (28) 11. Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 12. Plan för hantering av avfall. Skall hanteras enligt Avfallsförordningen 2011: Låsschema som upprättas i samråd med beställaren 14. Program för samordnad provning 15. Protokoll från täthetsprovningen, 4 st. Entreprenören skall senast vid slutbesiktning, till beställaren överlämna följande handlingar: 1. Instruktioner för drift och skötsel. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar i två exemplar. All information/instruktion skall vara på svenska. 2. Relationshandlingar: TE skall senast vid slutbesiktning överlämna granskade och godkända relationshandlingar enligt följande: - 2 omgångar pappersritningar inkl. ritningsförteckning. - 1 omgång CD i dwg 2007 och Pdf med filförteckning. TE skall sammanställa alla entreprenörers ritningar på 1 CD med en klart definierad trädstruktur. - När det gäller handlingar på CD skall både fodralet och skivan märkas fullständigt. Alla relationshandlingar skall dessutom märkas med: - Fastighetsbeteckning - Benämning - Projektbeskrivning - Vidingehems projektnummer. 3. Materialgarantisedlar. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar. 4. Material- och leverantörsförteckning över ingående material. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar i två exemplar. 5. Erforderlig muntlig drifts- och skötselgenomgång med beställarens och nyttjarens personal vid övertagandet och vid 2 tillfällen under garantitiden. 6. Utrymningsplaner monterade i byggnaden. Antal efter brandskyddsbeskrivning. 7. OVK-protokoll. För att slutbesiktning skall resultera i ett godkännande krävs att korrekta handlingar föreligger vid besiktningen. Detta medför att 1 omgång handlingar överlämnas till B minst 2 arbetsveckor före slutbesiktning för granskning och godkännande. TE svarar för framtagning av handlingar Arkivering av handlingar m m TE skall arkivera handlingar enl. ABK Information

17 17 (28) Beställarens informationsverksamhet All information till massmedia och allmänhet sker genom beställaren. Eventuellt kommer ett studiebesök att äga rum. Detta görs i samråd med TE. Information till fastighetsägare, boende m fl All information till de framtida boende sker genom beställaren. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 10 skall ske skriftligen. Entreprenörens kontroll Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkt för sådan kontroll som anges i entreprenadhandlingarna. Entreprenören skall utföra tillsyn och kontroll enligt PBL för de punkter, enligt kontrollplanen, som det åligger entreprenören att kontrollera. Organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Bygg: Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne e-post: Installation: Henrik Vernersson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne e-post: Beställarens projektledare Bygg: Anna Ingvarsson

18 18 (28) Installation: Henrik Vernersson Beställarens kvalitetsansvarige Anna Ingvarsson Beställarens miljöansvarige Bygg: Anna Ingvarsson Beställarens informationsansvarige Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel Mobil e-post: Entreprenörens organisation Lämnas vid anbudsgivning. Såsom ombud, projektledare, arbetschef, platschef, kvalitetsansvarig och miljöansvarig. Möten Startmöte BS kallar och upprättar protokoll Projekteringsmöten Beställaren skall kallas till projekteringsmöten där samliga entreprenörer/projektörer ska medverka. TE svarar för protokoll. Samordning av installationer ska redovisas på projekteringsmötena.

19 19 (28) Byggmöten Beställaren kallar till byggmöte och för protokoll. Byggmöten hålls på arbetsplatsen c:a var 4:e vecka och TE håller med lokal. Vid dessa möten skall, utan kostnad för beställaren, entreprenörs arbetsledning närvara. Projekteringsledning Entreprenören skall hålla med projekteringsledare som har dokumenterad erfarenhet av att leda projektering av här aktuella arbeten. Installationssamordnare skall anlitas av TE. Arbetsledning Entreprenören skall hålla arbetsledning som har dokumenterad erfarenhet av här aktuella arbeten. Utbyte av arbetsledning får ske endast efter godkännande av beställaren. Personalförteckning och legitimationsplikt Personalförteckning och nära anhöriglista skall finnas på alla som befinner sig på arbetsområdet. Förteckningen ska upprättas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer. Alla personer som befinner sig på arbetsplatsen skall bära väl synlig bricka med personens- och arbetsgivares namn. Personalförteckning ska under två år efter entreprenadtidens utgång förvaras hos entreprenören. Underentreprenörer Teknisk kompetens hos av entreprenören anlitad person skall uppfylla krav för här aktuella arbeten. Beställarens kontroll Handräckning till kontrollant tillhandahålls av TE utan ersättning. Entreprenör skall efter anfordran avtala om rätt för beställaren att utföra kontroll av tillverkning som sker hos leverantör eller underentreprenör. TE skall svara för att samordnad provning av alla system och anläggningar blir utförda. Samordnad funktionsprovning skall slutföras senast en vecka före slutbesiktning. OVK-protokoll skall sammanställas och överlämnas till beställaren. Vid provning skall beställaren ges tillfälle att närvara. Samordning

20 20 (28) Samordning av arbeten TE skall kalla till samordningsmöten och svara för protokollföring. Entreprenören skall hålla installationskunnig person för samordning inom entreprenaden. Dagbok TE skall själv föra dagbok rörande omständigheter som har betydelse för entreprenaden. Notering i dagbok gäller ej som underrättelse till beställaren. Uppmätning Tider Tidplan TE skall upprätta samordnad tidplan i samråd med beställaren. Tidplan skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden och avstämd tidplan skall föreligga vid varje byggmöte. Igångsättningstid Arbetena inleds med en utredningsfas, se AFA.21, varefter BS kommer att fatta beslut huruvida detaljprojektering och byggande kan inledas. Byggande påbörjas efter erhållet bygglov. Byggstart mars Utredningsfasen inleds snarast efter genomförd upphandling och bedöms till 4 veckor. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i dess helhet skall vara färdigställda enligt vid upphandlingen antagen tidplan. Färdigställandetider skall beakta uttorkningstider och vad som i övrigt krävs för att uppnå god kvalitet. Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitid är 5 år för material och arbete. Dock skall garantitiden för växtmaterial vara två växtsäsonger. Särskild varugaranti Bevis om särskild varugaranti skall överlåtas till B i samband med garantibesiktning. Följande särskilda varugarantier skall gälla: Papptäckning 10 år

21 21 (28) Fönster 10år Ansvar och avhjälpande Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av totalentreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka. Syn inom närliggande område Försäkringar Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar 5:22. Entreprenör skall till beställaren överlämna försäkringsbevis före entreprenadens påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Den personen hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal måste kunna uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten Beställarens tillståndsansvarige Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Mail: TE tar över ansvaret när entreprenaden startar Entreprenörens tillståndsansvarige

22 22 (28) Entreprenörens tillståndsansvarige skall anges vid startmötet Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till underentreprenör Ansvar efter garantitiden ABT 06 Kap 5 6 Ekonomi Entreprenören skall under entreprenadtiden medverka till att kostnadsbesparande åtgärder och alternativ utreds. Se även AFA.21 avseende utredningsfas. Kostnad för utredningsfasen skall ingå i kontraktssumman. Ersättning Om igångsättningstiden enligt.42 förskjuts på grund av myndighets beslut är entreprenören berättigad till ersättning endast med indexreglering. I anbud skall ingå kostnader för resor och traktamenten till personal och ersätts ej utöver kontraktssumman. Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten skall i första hand regleras enligt överenskommet fast pris. I andra hand skall reglering ske enligt a-prislista. Endast i det fall att någon av dessa ersättningsformer inte kan tillämpas skall reglering ske enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 9 och 10. Som förtydligande till ABT 06 kap 6 1 skall vid beräkning av materiel och arbetskostnader saldot - d v s skillnaden mellan ökning minskning först beräknas innan entreprenörarvode påförs. I detta sistnämnda fall skall förenklat förfarande tillämpas enligt följande: 1. Direkt material: verifierad självkostnad med % påslag. 2. Underentreprenader: verifierad självkostnad med % påslag. 3. Arbetare: kr/tim. Ersättning enligt punkt 1-3 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader enligt ABT 06 kap 6 9 punkt 1-8. Inga andra kostnader än dessa tre punkter är debiterbara. Påslag utförs på kostnader exklusive mervärdesskatt. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning, semesterersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning och traktamente samt entreprenörarvoden (inklusive kostnader för räntor och centraladministration). Då arbete enligt självkostnadsprincipen pågår skall entreprenören till beställaren, för granskning, avlämna dagrapporter för arbetet använda arbetstimmar, material och underentreprenörer.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Södra Rottne 11:15. Ny- och ombyggnad av Söraby Skola. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Om- och tillbyggnad kök och matsal - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad

Växjö kommun. Sandsbro skola. Om- och tillbyggnad kök och matsal - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Handling 06.1 Sidantal 30 Växjö kommun Sandsbro skola Om- och tillbyggnad kök och matsal - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Handling 6.1 Sidantal Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad 2013-08-06 av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 02.2 Sidantal 21 02.2 Administrativa Föreskrifter Förfrågningshandling REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar AF Administrativa Föreskrifter för samordnad totalentreprenad Förfrågningsunderlag Nora 151111 Bergslagspöjkera AB Ulf

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer