Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad."

Transkript

1 Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering om objektet 4 AFA.3 Förkortningar 4 AFA.4 Begreppsförklaringar 5 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 AFB.1 Former m m för upphandling 6 AFB.2 6 AFB.3 Anbudsgivning 7 AFB.4 Anbudsöppning 8 AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud Omfattning 10.2 Utförande 13.3 Organisation 17.4 Tider 20.5 Ansvar och avhjälpande 21.6 Ekonomi 22.7 Besiktning 24 AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL AFG.1 Etablering av arbetsplats 25 AFG.2 Inmätning och utsättning 26 AFG.3 Skydd m m 26 AFG.4 Leverans, transport m m 27 AFG.5 Arbetsställningar och montering 27 AFG.6 Ursparrning, håltagning, igensättning och tätning 27 AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m 27 AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 27

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (28) AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter Byggherre Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel Beställare Byggherre Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till: Anna Ingvarsson Bygg Henrik Vernersson Installation Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel (Anna) (Henrik) Mobil (Anna) (Henrik) e-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Se AFA.121 Nätägare Nätägare va VÄXJÖ KOMMUN Tekniska Förvaltningen Box 1222

4 AFA ALLMÄN ORIENTERING 4 (28) Växjö Tel Nätägare el EON AB AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Objektet avser nybyggnad av bostäder inom För att tillgodose behovet av hyresbostäder i Växjö Kommun planeras byggande av 12 lägenheter fördelade på 1st tvåvåningshus. Anbud skall baseras på följande lägenhetsfördelning enl. bif. ritning - 3:or (10 st med BOA 69,5 m2) - 2:or (2 st med BOA 60,5 m2). Beställarens ambition är att bygga hyresrätter med låga drift- och underhållskostnader. Enligt det avtal som kommer att upprättas mellan BS och TE sker genomförandet i två faser där det under den första fasen, utredningsfasen sker en optimering av byggnadsutformning och tekniska lösningar för att säkerställa målsättning med god driftekonomi och låg hyra. Utredningsfasen beräknas uppgå till 4 veckor. BS har rätt att utan motivering avbryta arbetet efter utredningsfasen. Sedan BS bekräftat att objektet skall genomföras upprättas beställning av totalentreprenaden (detaljprojektering och entreprenadarbeten), byggfasen. Skulle objektet inte komma till genomförande efter den inledande utredningsfasen kommer TE att ersättas för sina kostnader upp till kr exkl. mervärdesskatt. Metod enligt SP ByggaL skall följas. Bifogas. Estetisk- och tekniskbeskrivning bifogas, gäller avsteg från bygghandboken, i övrigt skall Bygghandboken 13 gälla. AFA.22 Objektets läge Gemla, Växjö kommun Adress: Svartavägen Kvarnvägen Södravägen Gemla AFA.3 Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: BS Beställaren BR Brukaren TE Totalentreprenaden, totalentreprenören

5 AFA ALLMÄN ORIENTERING 5 (28) A-ritn Arkitektritningar M-ritn Markritningar K-ritn Byggkonstruktionsritningar VVS-ritn Vent-, värme- och sanitetsritningar E-ritn Elritningar Förklaring: Entreprenören avser TE och anlitad underentreprenör. AFA.4 Begreppsförklaringar Begreppsförklaringar enligt ABT 06, AMA AF 12, Hus AMA11, ByggaL och LOU.

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (28) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.13 AFB.14 AFB.17 AFB.2 AFB.21 AFB.22 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller LOU i den lydelse som lagen har vid påbörjandet av upphandlingen. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Om beställaren beslutar avbryta upphandlingen, se AFA. 21 Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering Förutsättningar för upphandlingens genomförande Följande förutsättning gäller för upphandlingen: Bygglov Kommunala beslut och att beställaren fattar beslut att genomföra nybyggnaden. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget. Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 03 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnadsanläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 (bifogas ej) Administrativa föreskrifter dat 06.2 Detaljplan dat Ritningar enl. ritningsförteckning dat Bygghandboken 2013 dat Estetiska, funktionella och tekniska krav, dat

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (28) 06.6 Bygga L dat. 2010: Tekniskt Geoteknik dat Ljudundersökning dat Formulär för anbud dat Om i förfrågningshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de i inbördes ordning enligt ovan om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder till annat. AFB.23 AFB.25 AFB.3 AFB.31 Kompletterande förfrågningsunderlag BS förbehåller sig rätten att under anbudstiden komma med kompletterande förfrågningsunderlag. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas till BS. BS lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande för både beställare och anbudsgivare. Frågor under anbudstiden Frågor ställs till Anna Ingvarsson ang. Bygg och Henrik Vernersson ang. installationer. Sista dagen att ställa frågor är Anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning utgår ej. Entreprenören skall före avgivande av anbud, skaffa sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse genom besök på platsen. Ljudmätnings betydelse måste utredas med tanke på fönster mm. Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avgivet enligt bifogat anbudsformulär. Separat pris skall lämnas på garagebyggnad. Förbehåll och reservationer skall vara prissatta, då anbudet i annat fall kan komma att förkastas. Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling jämte F- skattebevis skall bifogas till anbud. Årsredovisning och revisionsberättelse över det senaste verksamhetsåret skall bifogas anbudet. Anbud skall vara undertecknat av person som har fullmakt att teckna anbud. Namn och ställning skall klart framgå. Beräkning av årlig energianvändning / specifik energianvändning Anbudssumma

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (28) Timkostnad som inkluderar ersättning enligt ABT 06 kap 6 9 pkt 2, 3, 4, 6, 8a. Entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 9 pkt 8a beräknat som påslag på material pkt 1 respektive underentreprenad pkt 5. Förslag till betalningsplan. Se även.622. Tidplan över projektering och byggande med angivande av inflyttningstider. Organisation med angivande av funktioner och befattningshavare samt kompetens och meriter för ledande personal. Förteckning över referenser från utförda arbeten med liknande förutsättningar. Anbudsgivarens kvalitets- och miljösystem. Anbud skall avges på svenska och i svensk valuta (SEK). AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.511 Kompletteringar till anbud Anbudsgivare skall efter anfordran överlämna prissatt à-prislista för ändringar eller tilläggsarbeten. Anbudstidens utgång Skriftligt anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Adressering Anbud skall vara utställt på byggherren enligt AFA.11, ställt till, och märkas. Anbudsöppning Protokollförd sluten anbudsöppning kommer att äga rum. Vid förrättningen förs protokoll. Prövning av anbudsgivare och anbud Beställarens ombud kommer att leda anbudsprövningen. Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdeskatt mm. Anbudsgivare skall inneha F-skattsedel. Uppgifter från skatte- och kronofogsmyndighet I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära uppgifter från behörig myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (28) AFB.53 AFB.54 inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. Vidare kan beställaren komma att begära uppgifter från kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter eller sociala avgifter. Prövning av anbud Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att antas. Vid utvärdering kommer följande faktorer att tillmätas betydelse i angiven inbördes rangordning och vikt: Anbudssumma 70 %. Anbudsgivarens organisation enligt och dess förmåga, utbildning och erfarenhet med angivande av referenser, 15 %. Kvalitets- och miljöledningssystem enligt.221 och.222, 15 %. Vid poängsättning av anbudssumma erhåller lägsta anbudssumma 5,0 poäng. Anbudssumma som överstiger lägsta anbudssumma med 20% erhåller 1 poäng. Däremellan sker rätlinjig interpolering. För övriga faktorer görs en bedömning för rättvisande relation mellan anbuden och en poängskala med högsta poäng 5,0 och lägsta 1,0 tillämpas. Begärda uppgifter i anbud tillsammans med beställarens egna undersökningar och erfarenheter kommer att ligga till grund för bedömningen. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Beställaren kommer att skriftligen underrätta samtliga anbudsgivare om fattat tilldelningsbeslut. AFB.56 Kontraktstecknande

10 10 (28).1.11 Omfattning Under utredningsfasen sker en optimering av byggnadsutformning och tekniska lösningar för att uppnå målsättning med god driftekonomi och låg hyra. TE omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22 och AFB.23, till en fullt färdig och fungerande produkt. I entreprenaden ingår byggnader och utemiljö. Garagebyggnad lämnas separat pris. Kontraktshandlingar Beställningsskrivelse som ersätter kontrakt enligt ABT 06 skall undertecknas av båda parter..111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Inga Ansvar för uppgifter Se ABT 06 Kap 1 6 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser är fastighetsgränserna. Entreprenören skall i samråd med brukaren upprätta en detaljerad plan över arbetsområdet med angivande av inhägnader. Planen skall godkännas av BS. Syn före påbörjande av arbete Syn skall förrättas före påbörjande av arbetena. Vid syn skall protokoll föras och fotografering av förhållandena ske. TE kallar till syn, BS utför denna tillsammans med TE. Förutsättningar Etableringsplan skall upprättas i samråd med beställaren. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rätten att under entreprenadtiden utföra vissa sidoentreprenader. (Bredband, Tv m m. ).

11 11 (28) Arbetstider Normal arbetstid är vardagar Arbete på annan tid skall godkännas av BS. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Upplag eller likv. får ej ske på allmän väg i området. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenören skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde. Entreprenören skall kräva samma utfästelse av anlitad underentreprenör. Varor Enligt ABT 06 Kap 1 10 Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden ska entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklarationen ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter skall även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas Tillval Tillval kan förekomma och hanteras i så fall senare Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter BS bekostar och ansöker om bygglov. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag och redovisning till BS. Tid för bygglovsbehandling skall antagas vara 8 veckor. Myndighetsbesiktning Kostnader i samband med myndighetskontroll och besiktning bekostas av TE. Anmälningar Anmälan till el- data- och VA-leverantör mm skall utföras av TE i samråd med BS. Anmälningar till myndigheter Beställaren kommer att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

12 12 (28) Beställaren kommer att göra bygganmälan till byggnadsnämnden. Entreprenören skall i samråd med beställaren upprätta en kontrollplan enligt PBL för entreprenaden. Entreprenören skall medverka i byggsamråd och lämna erforderligt underlag och redovisning till byggnadsnämnden. Ritningar och beräkningar som entreprenören därvid tillhandahåller skall granskas och godkännas av beställaren före inlämnande till myndigheter Författningar Tillsyn och kontroll enligt PBL Entreprenören skall medverka vid de besiktningar, möten med mera som verkställs med stöd av plan- och bygglagen, PBL Kontrollplan enligt PBL Entreprenören skall utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL Kontrollansvarig enligt PBL Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil: e-post: Ansvara för byggarbetsmiljö Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel: Mobil: e-post: Arbetsmiljöplan Entreprenören skall innan byggarbetsplatsen etableras lämna in en arbetsmiljöplan till byggherren.

13 13 (28).1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Byggherrens Bas-P är Anna Ingvarsson Vidingehem AB.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförare (BAS-U) TE övertar ansvar och enl. nedan förtydligande. Uppdragstagare enligt AML 3kap. 7c för projektering och utförande, detta skall vara en eller alt 2 namngivna personer i anbudsformuläret, detta gäller även Byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och utförande..185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar Det åligger entreprenören att vidta de åtgärder som Arbetsmiljöverket föreskriver om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3, ankommer på tillverkaren. CE-märkning av sammansatta maskiner skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse skall föreligga vid slutbesiktning CE-märkning av hiss Entreprenören skall vidta åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv ankommer på tillverkaren. CE-märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse ska föreligga senast vid slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande. Riskbedömning av hiss skall utföras av entreprenören Utförande Gällande allmänna material- och arbetsbeskrivningar AMA 11, med kompletteringar i Vidingehems Bygghandbok 13, gäller för utförande av arbetena. TE skall ha samtliga för entreprenadens genomförande erforderliga gällande entreprenadhandlingar tillgängliga på arbetsplatsen. Detta gäller även för av entreprenören anlitade underentreprenörer. Handlingar som skall ligga till grund för arbetenas utförande skall vara stämplade BYGGHANDLING. Om entreprenören under arbetets gång har något, ur teknisk eller ekonomisk synpunkt ändamålsenligare förslag att framlägga beträffande val av material, konstruktioner, arbetsmetoder el dyl. än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall BS:s godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material får tillämpas. Se handling 06.5 Estetiska, funktionella och tekniska krav, dat Kvalitetsangivelser Vid TE:s begäran om ändrat arbetsutförande eller byte av material eller fabrikat i förhållande till anbudshandlingar eller förfrågningsunderlag skall frågan om likvärdighet avgöras av B ensam.

14 14 (28) Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning TE:s rutiner för kvalitetssäkring skall uppfylla kraven i SS-EN ISO 9001:2008, eller likvärdigt. Miljöledning TE:s rutiner för miljösäkring skall uppfylla kraven enligt SS EN ISO 14001:2004, eller likvärdigt. Miljöbalken kap 2 Allmänna hänsynsregler anger kravet på varor, framför allt kemiska produkter. Inga material som kan åsamka skada för människor och djur får byggas in i Vidingehems fastigheter. Hantering av avfall ska ske enligt Avfallsförordningen SFS 2011:927 och Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209 I kretsloppsrådets publikation, Avfallshantering vid byggande och rivning- Kretsloppsrådets riktlinjer för en miljöriktig hantering av avfall på arbetsplatsen. Beställarens kvalitets- och miljöpolicy Framgår på sid 5-7 i Bygghandbok Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören skall överlämna och redovisa kvalitetsplan och egenkontrollsystem till beställaren. Detta skall även innehålla projekteringsarbetet. Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenör kommer att genomföra sin slutkontroll. Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före slutbesiktning. Inför entreprenaden och inför större och kvalitetsviktiga arbetsmoment genomför entreprenören arbetsberedning med egen personal, varvid kvalitetsplan och checklistor för egenkontroll gås igenom. Beställaren skall beredas tillfälle att närvara. Entreprenörens miljöledningssystem skall motsvara kraven i SS EN ISO 14001:2004 i tillämplig omfattning. Beställarens kvalitets- och miljörevision Entreprenörens skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsoch miljörevisioner som beställaren genomför. ÄTA-arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 6 skall lämnas skriftligen. ÄTA-arbeten för vilka entreprenören gör anspråk på ersättning utöver kontraktsumman får ej påbörjas innan beställaren eller av honom utsedd person skriftligt beordrat dem.

15 15 (28) Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren förfrågningsunderlaget med eventuella revideringar enligt AFB.22 & AFB.23. In- och utvändig färgsättning tas fram av beställaren. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE skall upprätta arbetsmiljöplan och plan för hantering av restprodukter, som skall överlämnas till BS innan entreprenadarbetet påbörjas. TE skall upprätta samordnad tidplan som skall lämnas till BS över innan entreprenadarbetet påbörjas. TE skall redovisa samordnade arbetsritningar. Samtliga plan- sektionsritningar, även installationsritningar skall CAD-ritas i dwg-format. Programvara skall vara lägst Auto-Cad Handlingarna skall utföras enligt Bygghandling 90. Cad-samordning ska ske och cad-manual för samtliga projektörer upprättas. Projektdatabas med samtliga handlingar skall vara tillgänglig för samtliga berörda. TE skall till beställaren översända förhandskopior av samtliga granskningshandlingar i Pdf och dwg, för granskning. Innan TE gör beställningar eller påbörjar berört arbetsmoment skall granskningsyttrande ha erhållits. Granskningstiden kommer ej att överstiga tio (10) arbetsdagar. Efter att beställarens granskning verkställts och eventuella revideringar av handlingar gjorts skall handlingarna stämplas Bygghandling. Där byggnads- och anläggningsdelar, artiklar etc. är angivna med funktionskrav skall TE i god tid redovisa konstruktionen för beställaren. Beställaren skall ges skälig granskningstid (normalt 10 arbetsdagar). Entreprenören skall till beställaren för godkännande överlämna följande handlingar: 1. Bygghandlingar 2. Tidplan och deltidplaner 3. Etableringsplan och plan över arbetsområdet i olika skeden 4. Betalningsplan 5. Bevis om tecknad försäkring 6. Säkerhet 7. Kontrollplan enligt PBL anpassad till detta objekt 8. Brandskyddsdokumentation 9. Energibalansberäkning 10. Kvalitets- och miljöplan och kontrollplaner speciellt anpassade till detta objekt

16 16 (28) 11. Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 12. Plan för hantering av avfall. Skall hanteras enligt Avfallsförordningen 2011: Låsschema som upprättas i samråd med beställaren 14. Program för samordnad provning 15. Protokoll från täthetsprovningen, 4 st. Entreprenören skall senast vid slutbesiktning, till beställaren överlämna följande handlingar: 1. Instruktioner för drift och skötsel. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar i två exemplar. All information/instruktion skall vara på svenska. 2. Relationshandlingar: TE skall senast vid slutbesiktning överlämna granskade och godkända relationshandlingar enligt följande: - 2 omgångar pappersritningar inkl. ritningsförteckning. - 1 omgång CD i dwg 2007 och Pdf med filförteckning. TE skall sammanställa alla entreprenörers ritningar på 1 CD med en klart definierad trädstruktur. - När det gäller handlingar på CD skall både fodralet och skivan märkas fullständigt. Alla relationshandlingar skall dessutom märkas med: - Fastighetsbeteckning - Benämning - Projektbeskrivning - Vidingehems projektnummer. 3. Materialgarantisedlar. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar. 4. Material- och leverantörsförteckning över ingående material. Skall överlämnas insatta i därför upprättade och med objektets namn tydligt märkta A-4 pärmar i två exemplar. 5. Erforderlig muntlig drifts- och skötselgenomgång med beställarens och nyttjarens personal vid övertagandet och vid 2 tillfällen under garantitiden. 6. Utrymningsplaner monterade i byggnaden. Antal efter brandskyddsbeskrivning. 7. OVK-protokoll. För att slutbesiktning skall resultera i ett godkännande krävs att korrekta handlingar föreligger vid besiktningen. Detta medför att 1 omgång handlingar överlämnas till B minst 2 arbetsveckor före slutbesiktning för granskning och godkännande. TE svarar för framtagning av handlingar Arkivering av handlingar m m TE skall arkivera handlingar enl. ABK Information

17 17 (28) Beställarens informationsverksamhet All information till massmedia och allmänhet sker genom beställaren. Eventuellt kommer ett studiebesök att äga rum. Detta görs i samråd med TE. Information till fastighetsägare, boende m fl All information till de framtida boende sker genom beställaren. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 10 skall ske skriftligen. Entreprenörens kontroll Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkt för sådan kontroll som anges i entreprenadhandlingarna. Entreprenören skall utföra tillsyn och kontroll enligt PBL för de punkter, enligt kontrollplanen, som det åligger entreprenören att kontrollera. Organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är: Bygg: Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne e-post: Installation: Henrik Vernersson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne e-post: Beställarens projektledare Bygg: Anna Ingvarsson

18 18 (28) Installation: Henrik Vernersson Beställarens kvalitetsansvarige Anna Ingvarsson Beställarens miljöansvarige Bygg: Anna Ingvarsson Beställarens informationsansvarige Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Tel Mobil e-post: Entreprenörens organisation Lämnas vid anbudsgivning. Såsom ombud, projektledare, arbetschef, platschef, kvalitetsansvarig och miljöansvarig. Möten Startmöte BS kallar och upprättar protokoll Projekteringsmöten Beställaren skall kallas till projekteringsmöten där samliga entreprenörer/projektörer ska medverka. TE svarar för protokoll. Samordning av installationer ska redovisas på projekteringsmötena.

19 19 (28) Byggmöten Beställaren kallar till byggmöte och för protokoll. Byggmöten hålls på arbetsplatsen c:a var 4:e vecka och TE håller med lokal. Vid dessa möten skall, utan kostnad för beställaren, entreprenörs arbetsledning närvara. Projekteringsledning Entreprenören skall hålla med projekteringsledare som har dokumenterad erfarenhet av att leda projektering av här aktuella arbeten. Installationssamordnare skall anlitas av TE. Arbetsledning Entreprenören skall hålla arbetsledning som har dokumenterad erfarenhet av här aktuella arbeten. Utbyte av arbetsledning får ske endast efter godkännande av beställaren. Personalförteckning och legitimationsplikt Personalförteckning och nära anhöriglista skall finnas på alla som befinner sig på arbetsområdet. Förteckningen ska upprättas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer. Alla personer som befinner sig på arbetsplatsen skall bära väl synlig bricka med personens- och arbetsgivares namn. Personalförteckning ska under två år efter entreprenadtidens utgång förvaras hos entreprenören. Underentreprenörer Teknisk kompetens hos av entreprenören anlitad person skall uppfylla krav för här aktuella arbeten. Beställarens kontroll Handräckning till kontrollant tillhandahålls av TE utan ersättning. Entreprenör skall efter anfordran avtala om rätt för beställaren att utföra kontroll av tillverkning som sker hos leverantör eller underentreprenör. TE skall svara för att samordnad provning av alla system och anläggningar blir utförda. Samordnad funktionsprovning skall slutföras senast en vecka före slutbesiktning. OVK-protokoll skall sammanställas och överlämnas till beställaren. Vid provning skall beställaren ges tillfälle att närvara. Samordning

20 20 (28) Samordning av arbeten TE skall kalla till samordningsmöten och svara för protokollföring. Entreprenören skall hålla installationskunnig person för samordning inom entreprenaden. Dagbok TE skall själv föra dagbok rörande omständigheter som har betydelse för entreprenaden. Notering i dagbok gäller ej som underrättelse till beställaren. Uppmätning Tider Tidplan TE skall upprätta samordnad tidplan i samråd med beställaren. Tidplan skall hållas aktuell under hela entreprenadtiden och avstämd tidplan skall föreligga vid varje byggmöte. Igångsättningstid Arbetena inleds med en utredningsfas, se AFA.21, varefter BS kommer att fatta beslut huruvida detaljprojektering och byggande kan inledas. Byggande påbörjas efter erhållet bygglov. Byggstart mars Utredningsfasen inleds snarast efter genomförd upphandling och bedöms till 4 veckor. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i dess helhet skall vara färdigställda enligt vid upphandlingen antagen tidplan. Färdigställandetider skall beakta uttorkningstider och vad som i övrigt krävs för att uppnå god kvalitet. Garantitid Garantitid för entreprenaden Garantitid är 5 år för material och arbete. Dock skall garantitiden för växtmaterial vara två växtsäsonger. Särskild varugaranti Bevis om särskild varugaranti skall överlåtas till B i samband med garantibesiktning. Följande särskilda varugarantier skall gälla: Papptäckning 10 år

21 21 (28) Fönster 10år Ansvar och avhjälpande Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av totalentreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande 1 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka. Syn inom närliggande område Försäkringar Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar 5:22. Entreprenör skall till beställaren överlämna försäkringsbevis före entreprenadens påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ansvar för brandfarliga heta arbeten Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. Den personen hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av brandskydd. Berörd personal måste kunna uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten Beställarens tillståndsansvarige Anna Ingvarsson Vidingehem AB Löpanäsvägen Rottne Mail: TE tar över ansvaret när entreprenaden startar Entreprenörens tillståndsansvarige

22 22 (28) Entreprenörens tillståndsansvarige skall anges vid startmötet Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för brandfarliga heta arbeten till underentreprenör Ansvar efter garantitiden ABT 06 Kap 5 6 Ekonomi Entreprenören skall under entreprenadtiden medverka till att kostnadsbesparande åtgärder och alternativ utreds. Se även AFA.21 avseende utredningsfas. Kostnad för utredningsfasen skall ingå i kontraktssumman. Ersättning Om igångsättningstiden enligt.42 förskjuts på grund av myndighets beslut är entreprenören berättigad till ersättning endast med indexreglering. I anbud skall ingå kostnader för resor och traktamenten till personal och ersätts ej utöver kontraktssumman. Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten skall i första hand regleras enligt överenskommet fast pris. I andra hand skall reglering ske enligt a-prislista. Endast i det fall att någon av dessa ersättningsformer inte kan tillämpas skall reglering ske enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 9 och 10. Som förtydligande till ABT 06 kap 6 1 skall vid beräkning av materiel och arbetskostnader saldot - d v s skillnaden mellan ökning minskning först beräknas innan entreprenörarvode påförs. I detta sistnämnda fall skall förenklat förfarande tillämpas enligt följande: 1. Direkt material: verifierad självkostnad med % påslag. 2. Underentreprenader: verifierad självkostnad med % påslag. 3. Arbetare: kr/tim. Ersättning enligt punkt 1-3 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader enligt ABT 06 kap 6 9 punkt 1-8. Inga andra kostnader än dessa tre punkter är debiterbara. Påslag utförs på kostnader exklusive mervärdesskatt. Timpriser för olika yrkeskategorier skall omfatta timersättning, semesterersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättning och traktamente samt entreprenörarvoden (inklusive kostnader för räntor och centraladministration). Då arbete enligt självkostnadsprincipen pågår skall entreprenören till beställaren, för granskning, avlämna dagrapporter för arbetet använda arbetstimmar, material och underentreprenörer.

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer