Riktlinjer för verksamheten på Postoperativa avdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för verksamheten på Postoperativa avdelningen"

Transkript

1 Riktlinjer för verksamheten på Postoperativa avdelningen Berörda enheter Postop och intensivåvrdsavdeöningen Sunderby sjukhus Syfte Att sjuksköterskan utifrån ett skriftligt generellt direktiv skall kunna komma igång med alla aspekter av det rutinmässiga omhändertagandet av patienter på postoperativa avdelningen utan att vänta på läkarordination. Naturligtvis är det ej meningen att det postoperativa omhändertagandet skall ske utan läkarmedverkan, men Ni skall kunna komma igång utan väntan på ordinationer. Det som utförts enl. PM:et signeras av läkare i efterhand. De åtgärder där det ej uttryckligen står att de skall ordineras av läkare är stående ordinationer. Mål Att ssk skall känna sig fria att utifrån eget omdöme och efter kompendiets riktlinjer åtgärda vanliga post-op problem. Att narkosläkarna skall följer riktlinjerna Att god och enhetlig postoperativvård erhålls Alla patienter är ej rutinpatienter men det stora flertalet är det. På några ställen finns flera alternativ angivna. Då får man välja efter egen erfarenhet och eget omdöme. Tänk på att - Gamla människor - flertalet av våra patienter - är känsligare för fr.a. antiemetika och analgetika än yngre. Ge hellre flera små doser tätt än en större dos vid ett tillfälle. - Trots samma/likartad operation kan smärtupplevelsen variera stort mellan olika patienter. Även opiatkänsligheten varierar betydligt mellan olika individer. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 1 av 22

2 Ordination Följande medikamenter och åtgärder skall alltid ordineras individuellt. Dagtid ordineras de av IVA-läkare. Aktivering av EDA Dosering av Marcain vid ED kateterläge ovan L1-L2 Dosändring av Marcain-Sufenta i EDA som innebär ökad Sufentatillförsel Morfin/Ketogan >10mg/halvtimme eller >20mg/timme iv. intermittent Morfin/Ketogan/Naloxoninfusion NSAID PCA Läkemedel i spinala katetrar Blodersättning Barn: Naloxon Naloxoninfusion NSAID Morfininfusion Klonidin Blodersättning Målsättning - Övervaka och upprätthålla vitala funktioner. - Erbjuda god smärtlindring med målsättning VAS <4. - Lindra övriga postoperativa besvär. För samtliga patienter skall följande aspekter övervägas: Smärtlindring Vätsketillförsel Blodersättning Provtagning Läkemedel pre-/per-op. nytillkommen medicinering. Patienter med epilepsi, myastenia gravis, Mb.Parkinson bör få sin habituella medicinering postoperativt. Trycksårsprofylax spec. viktigt för patienter med diabetes, ödem eller nedsatt perifer cirkulation tex. perifer kärlkirurgi eller trombolys i ben. se. Handbok för Hälso- o sjukvård på nätet Mottagande på postop Ge syrgas ( 2-5 l/min) via mask, näsgrimma eller syrgaskateter. I princip skall alla patienter ha syrgas. Gör de observationer som är aktuella angående medvetande, hud, andning, cirkulation, opområde och drän. Märk nivå i dränagepåse/ar och uribag. Koppla övervakningsutrustningen. Ta emot rapport. Övervakning Alla patienter övervakas med SpO2 och NIBP, de flesta även med EKG. Dokumentera mätvärden 4ggr/t under 1-2 t, därefter 1-2 ggr/t beroende på hur p mår. Glesa ut på natten. Andningsfrekvens räknas och noteras en gång per timme, även nattetid, på alla med opioidtillförsel iv, epiduralt eller spinalt. Uppvärmning Varma vätskor, via blodvärmare. Det är speciellt viktigt om man ger snabb infusion. Bair-Hugger. Täck patientens huvud för att minska fortsatt värmeförlust. Värm alla patienter med temp under 37 även om de ej känner sig frusna. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 2 av 22

3 Fortsätt uppvärmningen tills patienten känner sig varm och ej huttrar även om temp. är >37. Shivering Öka syrgastillförseln till 10 l/min. Mät SpO2. Ge Petidin mg iv. i stöten. 1-3 gånger. Värm patienten Feber Är ett normalt postoperativt fenomen som del i kroppens svar på trauma. Behandla om temperaturen stiger till höga tal eller om patient blir påverkad av febern. Ge Paracetamol som tablett eller supp, 1 g. max. gånger 4/d. Illamående - Kräkning (gäller även efter sectio) Ondasteron 2 mg iv. Kan upprepas med samma dos, till 8 mg. Primperan Dridol 10 mg iv. 0,625 mg iv Kan upprepas en gång med samma dos. Kan upprepas en gång med samma dos. Naloxon mg iv. Till patient som fått opioid epiduralt eller spinalt (eller iv.) För Ondasteron och Dridol gäller viss försiktighet vid förlängt QT intervall på EKG. Om första 1-2 doser ej hjälper, ge två preparat vara det ena är Betapred 4 mg iv om detta inte givits på op. Överväg att ta bort Sufenta från EDA om patienten får Marcain-Sufenta. Ordineras. Hypotension Vid akut blodtrycksfall ge Ringeacetat eller Gelofusine. Om vätska är otillräckligt Fenylefrin 0.1 mg eller Efedrin 5 mg iv åt gången. Atropin 0.5 mg iv. om patienten samtidigt är bradycard. Vid långsamt sjunkande blodtryck - sök bot i vätsketillförsel, blodersättning eller justerad EDA. Klåda Inj. Tavegyl 2 mg iv. eller Inj. Naloxon dos se andningsdepression. eller T. Zyrlex 10 mg x 1 eller Mixt. Zyrlex 1 mg/ml 10 ml x 1. Överväg att ta bort Sufenta från epiduralbedövningen. Ordineras. Andningsdepression Andningsfrekvens som ligger under 10/min. och som bedöms bero på tillförsel av opioid iv., epiduralt eller spinalt. Naloxon mg iv. Kan upprepas. Naloxon 0.4 mg/ml 1.0 ml späds med Nacl 9 mg/ml 9.0 ml till Naloxon 0.04 mg/ml. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 3 av 22

4 Om ihållande depression kan man på ordination påbörja: Naloxoninfusion Blanda Naloxon 0.4 mg/ml 10 ml + Nacl 10 ml = 0.2 mg/ml = 200 μg/ml Starta med 0.01 mg/kg o t = 10 μg/kg o t Barn Naloxon 1-2-(10) ug/kg iv. intermittent. Dosen Ordineras. Naloxon 0,2 mg/ml 0,01 mg/kg o t kg mg/t ml/t 50 0,5 2,5 60 0, ,7 3,5 80 0, ,9 4,5 Andningsvård Patienter som varit sövda bör helst börja blåsa i flaska på Post-op. och uppmanas till djupandning. Blås några gånger var var annan timme så länge patienten är vaken. Höjd huvudända. Inhalera med Ventolin 2.5 mg om patienten har sekret, expiratoriska ronchi eller förlängt expirium. Diures Postoperativt sker en aktivering av ADH-utsöndringen (antidiuretiskt hormon) vilket leder till att diuresen kan uppfattas som låg. I allmänhet räcker en timurin på ml/kg o t. väl för en vuxen, för barn 1 ml/kg o t. Är patienten välhydrerad men har låg diures (< 0.5 ml/kg o t) kan man ge Furosemid 5-10 mg iv, mg till patient som står på diuretikabehandling. Octostim kan orsaka låg diures. Den ökar igen efter en liten dos (10 mg) Furosemid. Utebliven diures > 2 timmar ( > 1 timme om p. har timdiures ) måste rapporteras till IVA-läkare. Nefrectomerade patienter skall ha timdiuresmätning. Mål: ~ 1 ml/kg Vuxna kvinnors blåsvolym är 460 ml +/- 130 ml, mäns är 550 ml +/- 100 ml. Mobilisering Alla patienter Om möjligt röra på benen, vicka på fötter. Skall sitta på sängkanten eller stå vid sängen senast 6 tim postop. Knäprotesop Patienten skall vändas, valfri sida. Patienten får sitta i sängen. Höftprotesop Benen får ej korsas. Patienten skall vändas - får ligga på båda sidor. Patienten får sitta i sängen med huvudändan höjd. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 4 av 22

5 Ryggopererade Får ej skjuta rygg, i övrigt fri mobiliering. Ofta ur smärtsynpukt bra med stockvändning. Omläggning opsår Undvik att byta op-förband det första dygnet. Förstärk med absorbtionsförband om förbandet börjar bli mättat blod eller vätska. Byt under så sterila förhållanden som möjligt om förbandet läcker. Under op-dygnet: Provtagning Hb följs efter stor operation, op med stor perop-blödning eller som blöder post-op. Ta minst ett blodstatus på em eller kväll och ett följande morgon. Na, K, Kreatinin tas om större mängder vätska varit i omlopp, vid njursvikt samt efter nefrectomi. B-glukos följs. Gräns för vb-glukos 8-9 mmol/l. På morgonen efter op: Thyroideaop: Ca och Joniserat Ca. Operatör ordinerar. Op pga höftfraktur: blodstatus, Na, K, krea och INR (PK). Nefrectomi: blodstatus, Na, K, krea och INR Actilys patienter: Blodstatus, Na, K, Krea, INR och Fibrinogen. Gällande bastest skall finnas. Fortsätt följa fibrinogen v.8 e timme om patienten blir kvar. Per os Kvällsmat Kirurgiska patienter som fått kolhydratdryck preoperativt får dricka, för övriga patienter med kirurgiskt bukingrepp gäller fasta, om ej annat ordinerats. Flytande på operationskvällen till övriga patienter som mår bra och där fasta ej är ordinerad. Går det bra med flytande kan patienten få äta lite som under Frukost. Frukost Strumapat: Fastar tom annan ordination av operatören eller tills de gått till vård avd.. Perifert kärlpat.: Frukost före ronden om pat. har bra cirkulation och varma fötter. Hysterectomi eller snittpat: Frukost om de mår bra. Käkpat.: Läppja på vatten för att kolla sväljförmågan - de får sedan frukost på avdelningen. Höft- eller knäplastikpat: Frukost om de mår bra. Angående tarmopererade enligt ERAS se separat rutin Angående operarede med gastric bypass se separat rutin Angående lungopererade se separat rutin Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 5 av 22

6 Angående op med aortastent se separat rutin Angående op med prostatectomi se separat rutin Angående käkopererade se separat rutin Utskrivning För att skrivas ut från Post-op bör patienten vara: - vaken - cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil med tillfredställande diures - utan pågående blödning med Hb över önskad nivå - smärtstillad till VAS <4. Det skall finnas en plan för fortsatt post-op smärtlindring. Patient med opioidinfusion, PCA, spinal opioid eller EDA skall ha minst en kolumn ifylld på övervakningbladet för avancerad smärtbehandling. se Patienter skrivs ut från Post-op efter godkännande av IVA-läkare. Utskrivningen signeras på övervakningsbladet. Sjuksköterska med delegation att skriva ut patienter får efter egen bedömning göra så, med följande undantag: - alla barn - patient med kontinuerlig epidural- eller spinalbedövning - patient med spinalt eller epiduralt tillförd opioid (morfin, sufenta, fentanyl) - patient med per- eller postoperativ narkos- eller op.komplikation - patient som övernattat på POP efter större operation eller pga speciella risker. Till denna senare kategori hör fn: Större övre bukkirurgi tex oesphagus- eller cardiaoperation, Ventrikeloperation, ERAS-patienter som kommer till POP sent på dagen Perifer kärloperation Halsoperation tex thyroidea- eller parathyroideaoperation Samtidig operation av över- och underkäke, saggital split som opereras på eftermiddagen. - IVA-patienter Epidural- eller spinal anestesi/analgesi där morfin eller sufenta ingår är i sig ej skäl för övernattning på POP Undantagen skall rondas av och skrivas ut i samråd med IVA-läkare. Rondar PAL själv med Post-op sjuksköterska är det OK så länge som man ej räknar med hjälp av IVA-läkare. Jourtid är grundregeln att patienter som är medicinskt klara på Post-op skrivs ut till vårdavdelning. Tillåter bemanning och arbetsbelastning på IVA och Post-op kan patient/er ändå övernatta på Post-op. Utskrivning nattetid sker alltid i samråd med IVA-jour. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 6 av 22

7 Perioperativ smärtlindring hos vuxna Allmänt Inför operativa ingrepp skall det finnas en strategi för perioperativ smärtlindring vilken bör påbörjas preoperativt. Ofta blir kombinationer av paracetamol, NSAID-preparat, opiater, och/eller blockad aktuella. Smärtlindringen skall följas med VAS-skattning, se rutin 2:41. VAS bör vara < 4 när patienten skall lämna postop.avd. Utvecklar patienten ett ökande analgetikabehov, luddigt uttryckt bortom det rimliga, skall IVA-läkare underättas. Spec. OBS vid tillstånd då Compartmentsyndrom kan utvecklas underbens- eller underarmstrauma/fraktur. Se rutin 2:33 Riktlinjer för fortsatt smärtlindring av patienten skall finnas då patienten lämnar Post-op. Paracetamol Tablett används i 1:a hand. Paracetamol ges under hela postoperativa fasen som bas för smärtlindringen. Ofta ingår Paracetamol som del i premedicineringen. Till patienter med spinal- eller epiduralbedövning kan man avvakta med första postoperativa dos till bedövningen börjar släppa eller om den visar sig ej täcka all smärta. Paracetamol får ej ges till patienter med pågående leversjukdom, stor etylkonsumtion, malnutrition eller dehydrering. Får utan ordination ges till övriga patienter. Interagerar med Waran, Kloramfenikol, probenicid och antiepileptica. Paracetamol får ges högst x 4, det totala antalet doser Paracetamol räknas - både iv., p.o. eller rectalt. I smärtstillande syfte ges paracetamol po eller iv., i febernedsättande syfte po eller som supp. T. eller Supp. Panodil 1 g x 4 Inf. Perfalgan 10 g/ml Vuxna över 50 kg: 1 g x4 iv. infusion. max. 4 g/dygn Vuxna under 50 kg: 15 mg/kg x 4 = 1.5 ml/kg x 4 max. 60 mg/kg o dygn Minimum 4 tim. mellan doser, (vid grav njursvikt 6 timmar mellan doser). Ges som infusion under 15 minuter. Anslagstiden är 5-10 min, max. effekt nås inom 1 tim. och effekten sitter i under 4-6 tim. Iv. tillförsel har ev. kraftfullare analgetisk effekt än Paracetamol p.o. Febernedsättnde effekt inom 30 min, duration 6 t. Ges till patient som ej kan ta medicin p.o. Ibland lämpligt att ge som första dos och sedan fortsätta med p.o. tillförsel. NSAID Skall ej ges om patienten fått fulldos Arcoxia preoperativt. Av NSAID-preparat används Voltaren iv eller Diclofenac T po. Inj. Voltaren 75 mg i 100 ml Nacl som iv. infusion på 30 min. T. Diclofenac T 100 mg + 50 mg eller 50 mg x 3. Maxdos 150 mg/d NSAID är kontraindicerat för patienter med ASA/NSAID överkänslighet, vid aktivt ulcus, levercirros, njursvikt, svår hjärtsvikt, ökad blödningsbenägenhet, Waranbehandling, hypovolemi och gravida. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 7 av 22

8 Vid kreatininstegring får det bara användas med stor försiktighet. Astma och tidigare ulcussjukdom utgör observanda för användandet liksom medicinering med Seroxat, Efexor eller Paroxetin. Får ges till ortopediskt plastikopererade. Får ej ges till patienter som opererats med bentransplantat; ej till gastric bypass På grund av biverkningsbilden skall NSAID perioperativt alltid Ordineras av läkare. Opiater Morfin eller Ketogan. Den individuella dosen avgörs bl a av patientens storlek, ålder, övriga sjukdomar och graden av smärtstimulus. Dosen går ej att förutsäga i det enskilda fallet. För att utröna behovet ges Morfin/Ketogan initialt som upprepade mindre intravenösa doser (intravenös titrering). Biverkningar är bl.a andningsdepression, urinstämma och illamående. Räkna och notera andningsfrekvens. Använd bladderscanner. Försiktighet vid astma, lever- eller njursvikt, hög ålder. Stort dosbehov bör medföra kompletterande metod - tex. infusion eller blockad. Morfin eller Ketogan iv. intermittent. Ge 1-5 mg iv. var 5:e minut till smärtlindring. Om behovet överstiger 10 mg på en halvtimme eller 20 mg på en timme kontakta IVA-läkare för värdering angående morfininfusion eller blockad. Morfin eller Ketogan infusion. Ges på Ordination till patienter med svår smärta. Börja med iv. titrering som ovan till patienten är smärtfri. Starta sedan infusionen med 1 mg/timme. Behövs de närmaste timmarna upprepade bolusdoser öka infusionen tillfälligt. Blir patienten smärtfri/somnar - sänk med mg/timme till mg/timme. Angående kontroller se sid 13. PCA Med Morfin via Deltec-pump. Patienten bör helst informeras preoperativt. Ordineras på blanketten för Postoperativ smärtbehandling med EDA/PCA/iv infusion. Titrera med bolusdoser till patienten blir smärtfri innan PCA startas. Oftast ställs pumpen in att gå utan kontinuerlig tillförsel och med möjlighet till bolusdoser på 1-2mg var 6:e minut. Smärtlindring gravida och ammande Till gravida: Paracetamol med/eller utan kodein, morfin, och lokalbedövningsmedel. Till ammande: NSAID, paracetamol med/eller utan kodein, morfin, och lokalbedövningsmedel. Till gravida får följande inte användas: NSAID ex Voltaren, bensodiazepiner, karbamazepin eller migränläkemedel som Anervan, Cafergot och Imigran. Till ammande får följande inte användas: Petidin (får dock ges mot shivering i max dos 10 mg efter sectio), bensodiazepiner eller migränläkemedel. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 8 av 22

9 Epidural och spinal katetrar Lumbal Epiduralanalgesi med Marcain 1.0 mg/ml + Sufenta 1.0 microg./ml Blanda Marcain 2.5 mg/ml 20 ml med Nacl 9 mg/ml 29 ml och Sufenta 50 microg./ml 1.0 ml. a) EDA aktiverad peroperativt 1. EDA igång från operation och patienten Låt först starka blandningen från op. gå har motorik i benen: tills den är slut. Fortsätt sedan med svaga blandning enl. ovan.* 2. Om ej motorik då patienten kommer från op: Stäng av och fortsätt enl. nedan då patienten börjar återfå motoriken i benen. b) Aktivering av EDA på post-op. Ordineras 1. Aspirera före varje bolusdos. 2. Bolusdos Marcain 5 mg/ml 4 ml. 3. Om ingen cirkulationspåverkan eller annat tecken till spinalt kateterläge, börja infusion 4 6 (8) ml/t med svaga blandningen och ge 4. Bolusdos Sufenta 5 microg./ml, 2 ml. = 10 microg. Ordineras. * svaga blandningen = Marcain 1 mg/ml + Sufenta 1.0 microg./ml starka blandningen i allm. = Marcain 2 mg/ml + Sufenta 1.0 microg./ml Dosändring vid lumbal EDA Följande gäller för ED-katetrar som ligger L1-L2 eller lägre. Dosändring vid thorakal ED ordineras. Om otillräcklig effekt av Epiduralen värderas utbredning och analgesiintensitet med hjälp av is. Denna bedömning brukar vara lätt att göra vid EDA med enbart Marcain medan den är svår vid Marcain-Sufenta. EDA med Marcain och Sufenta: - Om otillräcklig utbredning eller otillräcklig analgesi ge bolusdos 2-4 ml Marcain 5mg/ml. Om fortsatt för dålig analgesi - be om Ordination. - Om för hög utbredning eller svårare bieffekt med klåda eller illamående -- stäng av och be om Ordination All dosförändring som innebär ökad Sufenttillförsel skall Ordineras Lumbal Epiduralanalgesi med Marcain. a) EDA aktiverad peroperativt Stäng av tills motorik återkommer ( röra tår, böja fotled) eller tills p. börjar få ont. b) aktivering av EDA på post-op. Ordineras 1. Aspirera före varje bolusdos. 2. Bolusdos Marcain 5 mg/ml 4ml. 3. Om ingen cirkulationspåverkan eller annat tecken till spinalt kateterläge Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 9 av 22

10 4. börja infusion Marcain: Höftprotes 2.5 mg/ml 4 ml/t Knäprotes 5 mg/ml 4 ml/t Perifert kärl 2.5 mg/ml 4 ml/t Nefrectomi 2.5 mg/ml 2-6 ml/t Ofta thorakal epidural. Dosen skall ordineras. Bukopererad 2.5 mg/ml 2-6 ml/t Ofta thorakal epidural. Dosen skall ordineras. Hysterectomi 2.5 mg/ml 4 ml/t Dosändring vid lumbal EDA Följande gäller för ED-katetrar som ligger L1-L2 eller lägre. Dosändring vid thorakal ED ordineras. Om otillräcklig effekt av Epiduralen värderas utbredning och analgesiintensitet med hjälp av is. Denna bedömning brukar vara lätt att göra vid EDA med enbart Marcain medan den är svår vid Marcain-Sufenta. EDA med enbart Marcain: - Om tillräcklig utbredning men för dålig analgesi ge bolusdos 2-4 ml Marcain 5 mg/ml och öka koncentrationen av lokalbedövningsmedlet ett steg. Fortsätt med samma ml/t. - Om otillräcklig utbredning men tillfredställande analgesi i det bedövade området ge bolusdos 2-4 ml Marcain 5 mg/ml och öka infusionen med 2 ml/t. - Om tillfredställande utbredning och analgesi men för kraftfull motorisk påverkan minska koncentrationen ett steg men ändra ej ml/t - Om tillfredställande analgesi men för hög utbredning stäng av EDA:n min. Starta om infusionen utan bolusdos och sänk med 1-2 ml/t. Öka/minska konc. ett steg betyder att man blandar till närmast högre/lägre koncentration Marcain 5 mg/ml 3.75 mg/ml mg/ml. Vid perifer kärlkirurgi stäng EDA:n på morgonen om ej annat ordinerats. Vid underbenstrauma eller underbensop och risk för compartmentsyndrom skall epiduralbedövning generellt inte användas. Se Compartmen PM och Compartmentsyndrom rutin 2:33. Thorakala epiduralkatetrar Ordineras individuellt. Epiduralbedövning,spinalbedövning och trombosprofylax Att lägga Epiduralbedövning, dra bort EDA-kateter eller manipulera med den får tidigast ske 10 timmar efter senaste dos Innohep 4500 E eller senast två timmar före nästa Innohepdos. Samma tidsintervall gäller för Spinalbedövning och trombosprofylax. Vid högre dosering än 4500 E per dygn gäller tider enl. PM Alla patienter som lämnar post-op med epiduralkateter skall ha ifylld EDA-ordination och bladet om Övervakning vid avancerad smärtbehadling med EDA, opioid spinalt, PCA eller opioidinfusion. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 10 av 22

11 Spinalt Morfin, Sufenta eller Fentanyl i enkeldos Preoperativt kan man ge opioid spinalt tillsammans med liten dos Marcain för post-operativ smärtlindring. Dessa patienter övervakas de första postoperativa timmarna på Post-op., sectiopatienter under 2 timmar. Därefter kan de efter OK från IVA-läkare skickas till de vårdavd som har rutin för övervakning efter spinala opioider. Andningsfrekvensen och sederingsgrad skall övervakas 1 ggr/t i 6 timmar för sufentanil eller fentanyl respektive i 12 timmar för morfin. Spinala katetrar Individuell Ordination. Dosnivå för Marcain ligger kring 1/10-del eller mindre av den epidurala dosen. Skriftlig ordination måste alltid finnas. Övervakning vid avancerad smärtbehandling dokumenteras på Post-op:s övervakningsblad. Kontrollerna sker enligt PM: (som även gäller på vårdavd.) Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Postoperativ smärtbehandling med PCA eller kontinuerlig infusion intravenöst Postoperativ smärtbehandling spinalt Har motorik ej återkommit inom 2 tim efter avstängd EDA skall Narkosläkare tillkallas. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 11 av 22

12 Sammanfattning av kontroller på postop och vårdavdelning Parameter iv. / PCA EDA m opioid spinal opioid VAS Var 4:e t. 1 gång/t 6/12 t * Därefter var 4:e t. 1 gång/t 6/12 t * Därefter var 4:e t. Andningsfrekvens 1 g/t 6 t. Därefter var 4:e t. 1 g/t 6t./12 t. * Därefter var 4:e t. Var 30:e min 2 t. Därefter 1 g/t 6/12 t.* Sederingsgrad Se sid: 17 eller Postop kurvan Vid tillägg av sederande eller andningsdprimerande läkemedel 1 g/t 6 t. Därefter var 4:e t. Minst var 30:e min 2 t. 1 g/t 6 t./12 t. * Därefter var 4:e t. Minst var 30:e min 2 t. Var 30:e min 2t. Därefter 1 g/t 6/12 t. * Var 30:e min 2 t. Puls Var 4:e t. Var 4:e t. Blodtryck Var 4:e t. Var 4:e t. Illamående Var 4:e t. Var 4:e t. Klåda Var 4:e t. Var 4:e t. Benrörlighet Var 4:e t. tills 4 t. efter avstängning Utbredning Vid otillräcklig analgesi blåstömning Var 4:e t.* Var 4:e t.* Kopierat från SFAI:s riktlinjer 2010 *6 timmar vid Sufenta eller Fentanyl. 12 timmar vid Morfin. Tiden räknas från den tidpunkt då första bedövningsdos ges till patienten Inför avfärd till vårdavdelning dokumenteras minst en kolumn på bladet för Övervakning vid avancerad smärtbehandling med ED-kateter, opioid spinalt, iv PCA eller iv opioid. Detta blad följer med patienten till avdelningen. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 12 av 22

13 Perioperativ smärtlindring för barn Samma grundprinciper skall tillämpas som hos vuxna. Barn behöver smärtlindring i lika hög grad som vuxna. Morfin fungerar mycket bra hos barn. Kom ihåg risken för urinstämma hos barn som får Morfin. Perifert verkande analgetika utgör basen. Mixtur eller Tablett ges redan i samband med premedicinering. Paracetamol Mixtur / tablett Doser till friska barn över 3 månader: Laddningsdos = 1:a dos: 30 mg/kg x 1 po. Laddningsdosen ges i allmänhet preoperativt på annan avdelning än vår. Underhållsdos: 15 mg/kg po x 4 Högre dos kan ges på ordination dock med max dygnsdos 80 mg/kg. Efter max tre dygn reduceras dygnsdosen med 60 mg/kg. Perfalgan 10 mg/ml för friska barn över 10 kg 15 mg/kg x 4 = 1,5 ml/kg x 4 som iv. infusion under 15 minuter Frisk nyfödd ( ej prematur ) tom10 kg 7,5 mg/kg x 4 = 0,75 ml/kg x 4 som infusion under 15 minuter Maxdoser/d: < 10 kg 30 mg/kg o d kg 2 g kg 3 g >50 kg 4 g Minst fyra timmar mellan paracetamoldoser. T./Supp. diclofenac (Voltaren) ordineras > 6 månader 1 (2) mg/kg x 2-3 > 50 kg vuxendos Samma kontraindikationer som för vuxna. Klonidin ordineras Kan användas som komplement till annan smärtlindring 1 2 μg/kg x 2-3 Biv: sedering, hypotension, bradycardi Iv. Catapresan 150 microg./ml Mixtur Klonidin APL 20 microg/ml : med spruta dras 0,1 ml/kg (2microg./kg), max 4ml. Ges oralt eller i andra hand rektalt. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 13 av 22

14 Vikt (kg) Mixt. klonidin 20 µg/ml , , och däröver 4 80 µg Dosering av Morfin iv. till barn > 6 månader på postop: vikt kg Morfin mg Vikt kg Morfin mg 3 4 0,05 0, , , ,25 6 0,2 24 2,75 7 0, , ,4 9 0,4 30 3, ,5 35 4,5 12 0, ,3 60 6,5 Tabellen är avsedd som ett hjälpmedel vid intermittent iv. tillförsel. Den tar hänsyn till den ökande känslighet som följer med lägre ålder. En ej helt ovanlig biverkan vid morfin i.v. till barn är ont i nacken/ryggen. Risken för denna biv. minskar om man ger inj. långsamt. Eftersom behovet av Morfin är individuellt måste varje barns behov titreras fram exempelvis enligt följande: - späd till 1mg/ml - Ge halva dosen enligt tabellen. - Avvakta 3-5 minuter och ge därefter resten om behov föreligger. Maximal effekt får man efter minuter - Om otillräcklig effekt kan dosen enligt tabellen upprepas 1 gång efter 10 - I 5 min. Om barnet avviker kraftigt vad gäller vikt i relation till åldern kan man istället beräkna enl följande tabell: microg/kg mg/kg - 3 månader månader ,1 l - 5 år , år , år ,25 Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 14 av 22

15 Vid stark smärta hos barn som ej erhållit någon analgetika/sedativa krävs ofta dubbla dosen enl tabell. Uppmärksamma risken för urinstämma vid dessa doser. Bladder scanner. En tumregel för barns blåsvolym är (ålder i år x 30) /- 80 ml. Dosering av Morfin som iv infusion för postop smärtlindring till barn: Ordineras Små barn kan kräva speciell spädning av morfinet pga små volymer och om inte stabil infusion med bärare kan ges samtidigt. Drag upp 1 mg/kg av Morfin 10 mg/ml., max. 50 mg. Späd med Nacl 9 mg/ml till 50 ml. 1 ml/tim motsvarar 0.02 mg/kg/h. (20 microg/kg o tim) Starta efter ev bolusinfusion. Dosering: Spädbarn mg/kg o tim = ug/kg/tim = ml/t > 1 månad mg/kg o tim = ug/kg/tim = 0,5 2,0 ml/t Övervakning av smärtbehandling Skatta smärta minst var 3:e timme. Barn > 6 år klarar VAS. Opioidbehandling Utvärdera smärtintensitet, sederingsgrad och andningsfrekvens före bolusdos, därefter: efter bolusdosen 30 min efter bolusdosen därefter minst 1 gång per timme under 2 timmar därefter om barnet är stabilt minst var 3:e timme Lägsta acceptabla andningsfrekvens vid smärtbehandling: 3 mån 1 år > 20 andetag/min 1 6 år > 15 > 6 år > 10 Observera särskilt en trend med sjunkande andningsfrekvens. Vid sederingsgrad > 2 eller vid sömn utvärderas andningsfrekvens och sederingsgrad minst en gång per timme Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 15 av 22

16 Under sömn kontrolleras att barnet reagerar på stimuli genom att beröra barnet lätt. Sederingsgrad Åtgärd 0. fullt vaken 1. slö, dåsig men svarar/vaknar Kontroller minst 1 gång/t. på tilltal (stimulering) Dosminskning? 2. mycket slö men svarar efter kraftig stimulering Stoppa infusion Säkra luftväg o syresättning Stimulera patienten Överväg Naloxon 2-4 ug/kg iv. Sök IVA-jour 3. medvetslös Stoppa infusion Säkra luftväg o syresättning Stimulera patienten Överväg Naloxon 2-4 ug/kg iv. Sök IVA-jour S. sover Se kontroller under sömn Epiduralbedövning Sedvanlig övervakning av hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens. Sensorisk utbredning minst en gång per arbetspass Motorisk utbredning enl. Motorblockad skala 0-3 (se övervakningsblad) Om epiduralt Morfin eller Fentanyl har givits sker övervakning på PoP minst 12 resp. 4 timmar. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 16 av 22

17 Vätskebehandling vuxna Preoperartiv rehydrering. Ordineras. Aktuellt vid akuta vätskeförluster som vid ileus, kräkning, diarre. Intorkning utan chock måttlig dehydrering = c:a 5% av kroppsvikten = 3500ml (70kg). Intorkning med blodtrycksfall-chock grav dehydrering = c:a 10% av kroppsvikten = vätskebrist på 7000ml (70kg). Ge Ringer-acetat, 2/3 av deficit ges preoperativt. Större kräkning ersätts med NaCl 9 mg/ml. Ge ev även Gelofusine vid cirkulationssvikt. Efter 2000ml och om urinproduktionen kommit igång - tillsätt 20mmol Kalium till Ringeracetat. När rehydreringen är avslutad fortsätt med Glukos 25-50mg/ml buffrad. Postoperativt, operationsdygnet. OBS gäller ej ERAS patienter Underhållsvätska - ger basal vatten- och glukostillförsel Glukos 50mg/ml buffrad (innehåller förutom Glukos även Na 70mmol/l, Cl 45 mmol/l och Acetat 25 mmol/l) Sätt ev till KCL. Riktlinje: < 70 kg 75 ml/h 1800 ml/d kg 100 ml/h 2400 ml/d > 90 kg 125 ml/h 3000 ml/d Ersättningsvätska --Ersätter ökat perspiratio, extraordinära vätskeförluster vid ileus, kräkning, diarre, dränageförluster. Ge som Ringer-acetat, volym enligt ord. Ev. Kalium 20mmol/l. --Kompensation för kärldilatationen som följer Epiduralbedövning. Ge som Ringer-acetat eller ev Gelofusin. Postoperativt dag 1-5. Underhållsvätska Ordineras. Bör tillföra glukos g/d samt basbehov av elektrolyter. Ge Glukos mg/ml + 40mmol Natrium och 20 mmol Kalium/l Ersättningsvätska Ordineras. Blodersättning Vid blodförlust ersätts alltid volymförlusten, ibland även förlusten av röda blodkroppar - syretransportörer. Volymen ersätts med Ringer-acetat och ev Gelofusine. För att ersätta volymen vid en blodförlust på 1000 ml krävs c:a 1000 ml Gelofusine eller 3000 ml Ringer-acetat. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 17 av 22

18 Gränsen för Ringer-acetat och når man då patienten blir för utspädd med för lågt Hb som följd. Samma gäller enligt FASS för Gelofusin men försiktighet bör gälla för volymer över 1500 ml. När röda blodkroppsförlusten skall ersättas är bl.a. beroende av patientens preoperativa tillstånd, utgångs Hb, aktuellt Hb, blödningens hastighet, förväntad fortsatt blödning. Följande Hb värden kan tjäna som riktvärden: 100 g/l -- patient med coronarsjd, hjärtsvikt, perifer kärlsjukdom, Diabetes M. höftfrakturer 90 g/l -- äldre hjärt-kärlfriska patient. <70 g/l yngre, friska patient. Ofta kan man fråga patienten själv när de tycker anemisymtomen blir besvärande och om de vill ha blod. Röda blodkroppar ersätts med SAG. Volym c:a 300ml/påse, EVF c:a 55 %. Ordineras. Koagulationsfaktorer ersätts med Protromplexkoncentrat (Confidex), Fibrinogen (Riastap) eller FFP. Ges i allmänhet först efter blodvolyms blödning. Ordineras. Trombocyter ersätts med trombocytkoncentrat. Ordineras. En blodvolym är för kvinnor 60 ml/kg och för män 70 ml/kg. Filter Allt blod som tappas på Sunderby Sjukhus filtreras i samband med tappningen. Inga ytterligare filter behövs. Använd blodaggregat. Får vi blod som ej är härtappat meddelas vi av Blodcentralen. Då skall filter användas till patienter med malign blodsjukdom, med transplanterat organ eller som tidigare fått en reaktion i samband med blodtransfusion. Blodtransfusion är att betrakta som en transplantation av vävnad mellan individer. Förfarandet är reglerat i Socialstyrelsens författning SOSFS 1989:38 (M). Författningens anvisningar angående provtagning och identitetskontroll samt förfarande för kontroll av blodets förenlighet med patienten måste följas. Se lokala anvisningar i Transfusion av blodkomponenter Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 18 av 22

19 Vätskebehandling barn Underhållsvätska: Dricka post-op efter kortare ingrepp. Glukos 25 mg/ml buffrad fortsätt med vätskan som pågår från operation och byt senare till Glukos 50mg/ml 40 mmol Nacl per liter. Om diures även 20 mmol Kcl per liter. Vid kortvarit vätskebehov Ge 5 ml/kg och tim upp till 10 kg kroppsvikt. Ge 4 ml/kg och tim upp till 20 kg kroppsvikt. Ge 2-3 ml/kg och tim om tyngre barn. Vid längre vätskebehov Ge 4 ml/kg och tim upp till 10 kg kroppsvikt Ge 40 ml + 2 ml/kg o tim per kg. över 10 kg Ge 60ml + 1 ml/kg o tim per kg. över 20 kg Detta blir: kg ml/t kg ml/t Ge akt på att barnet har diures. Barns blåsvolym är c:a (år x 30)+30 ml +/- 80 ml. Ersättningsvätska: Ge som Ringer-acetat eller Nacl 9 mg/ml. Ordineras. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 19 av 22

20 Blodersättning till Barn. Skall ordineras B1odvolym <7 kg 10% av kg >7 kg 7% av kg Kg BV i ml 10% 20% blodförlust ml 20 ml Blödning < 10 % Ersättes med kristalloid. Blödning > 10 % Ersättes med kolloid. 5 % Albumin (20 % Albumin spädes med 3 delar Nacl 9 mg/ml). Ge 5 % Albumin ml/kg (d.v.s ,75 g Albumin/kg). Blödning > 20 % Ersättes 1/1 med SAG och plasma. Blodtransfusion är att betrakta som en transplantation av vävnad mellan individer. Förfarandet är reglerat i Socialstyrelsens författning SOSFS 1989:38 (M). Författningens anvisningar angående provtagning och identitetskontroll samt förfarande för kontroll av blodets förenlighet med patienten måste följas. Se lokala anvisningar i rutinen Transfusion av blodkomponenter Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 20 av 22

21 Icke opererade patienter på postop I princip gäller samma övervakningsrutiner som för post-op patienter. Smärtpatienter Patienter med akut eller kronisk smärta. Det är patienter med antingen nystartad behandling med intravenöst, epiduralt eller spinalt tillfört Morfin/Ketogan, Marcain + Morfin/Sufenta,/Catapressan eller patienter med pågående smärtbehandling där dosen behöver justeras eller metoden förändras. Den narkosläkare som ansvarar för behandlingen ordinerar smärtbehandlingen och övervakningstiden på Post-op. Trombolyspatienter Patienter med pågående trombolytisk behandling i perifera kärl eller ockluderade graft. Den kirurg - i allmänhet kärlkirug - som ansvarar för patienten förvarnar Post-op om patienten. Njurmedicinare gör likaledes angående patienter med i armar ockluderat graft avsett för hemodialys. Kontrollera att bastest finns. Blodstatus, INR, Na, krea och Fibrinogen på morgonen. Följ S-fibrinogen v 8 e timme om Actilysbehandlingen fortsätter dag 2 på postop. Se PM om Trombolyspatienter IVA patient på postop Alla patienter skall bedömas av och ordineras på av IVA-läkare. Patenten skrivs ut i samråd med IVA-läkare. Patienter som intoxikerat sig, är cirkulatoriskt och respiratoriskt stabila men sömniga förses med 1000 ml vätska per 6 timmar. Börja med Ringer-acetat och sedan Glukos 50 mg/ml buffrad. Ofta behöver patienten KAD. Övervakningsblad vid commotio CVK och CDK Patienter som får CVK eller CDK. Röntgenkontroll av kateterläget sker på röntgenavdelningen eller gärna på Post-op. Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 21 av 22

22 Referenser SFAI:s riktlinjer för postoperativ smärtbehandling SFAI:s riktlinjer för smärtbehandling hos barn akut och postoperativ smärta SFAI:s riktlinje för Antikoagulantiabehandling och ryggbedövning Postoperativ process Per Marcusson Dan Lind 22 av 22

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi

ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi Kontinuerlig epiduralanestesi kan med fördel utnyttjas vid behov av postoperativ smärtlindring. För att underlätta för vårdavdelningarna

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion

Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion Berörda enheter Postop och intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Postoperativ smärtbehandling med epidural infusion av - Lokalanestetika

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Del 6. 8 sidor, 18 poäng

Del 6. 8 sidor, 18 poäng 8 sidor, 18 poäng Du är primärjour på anestesi och blir sökt till en kirurgavdelning där en man född 49 vårdas efter att under gårdagen opererats för en större leverresektion pga en malignitet. Sjuksköterskan

Läs mer

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p)

1.1 Vilka olika ryggbedövningar finns (2 st), ange tre sätt som de skiljer sig åt. (1,5p) Del 1_6 sidor_21 poäng En kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många timmar

Läs mer

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Bakgrund: Administration av läkemedel intranasalt är ofta fördelaktig och grundar sig på: Väl vaskulariserad nässlemhinna Droppstorlek för optimalt

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

Del 4. Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 4. Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 8 sidor. Maxpoäng: 16p Du är primärjour på anestesin och söks till den postoperativa uppvakningsavdelningen där en man född 47 vårdas efter att under dagen opererats med en rektumamputation. Sjuksköterskan

Läs mer

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår VÅRD- PROGRAM Knäledsplastik Dnr Version 1:11 Gäller för: Framtagen av/datum: Kirurg/ortopedkliniken Klas Hellgren,öl/Björn Albrektsson,öl/Sara Axelsson,ssk/2005-04-01 Godkänd av/datum: Henrik Jonsson/Verksamhetschef

Läs mer

Postoperativ omvårdnad

Postoperativ omvårdnad Postoperativ omvårdnad Maria Magnsbacka - ur ett sjuksköterskeperspektiv Vad är postoperativ vård? Från operationens slut Några timmar flera dagar Beroende påp ingrepp och vilken patient som opererats

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA, Ljungby

Läkemedel enligt generella direktiv VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA, Ljungby Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-12-21 Faktaägare: Joakim Hidestål, Medicinskt ledningsansvarig intensivvårdsavdelningen Ljungby Fastställd av: Linda Pantzar,

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Postoperativ vård Giltig fr.o.m: 2017-03-21 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, Medicinskt ledningsansvarig IVA CLV Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen

Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen Anestesi- och Intensivvårdsklin Länssjukhuset Kalmar Behandlings- och åtgärdsförslag Intensivvårdsavdelningen Antal sidor: 3 Sid C 10:1 D-nr: 06-06 CRRT MED PRISMOCITRATE 18/0 CRRT med Prismocitrate 18/0

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Omtentamen 2013-08-20.

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Omtentamen 2013-08-20. SKRIFTLIG OMTENTAMEN 20 augusti 2013 T11 Skrivningen består av följande fall Fall Totalt Delpoäng Pelle och Lisa 19 p 1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1 Olof, 8 år 22 p 1+2+2+2+1+3+3+3+3+2 Sven, 62 år 25

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

ANELÄK CRRT med citrat

ANELÄK CRRT med citrat 1 (5) ANELÄK CRRT med citrat Prismocitrate 18/0 är en citratlösning för regional antikoagulation i systemets filter och slangar. Med Prismocitrate 18/0 infusion via Pre-blod pumpen (PBP) i Prismaflex-systemet

Läs mer

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern

Del 1. 8 sidor. 23 poäng. Som kandidat har du noga fyllt i varje kursutvärdering, och till slut vann du lotten att åka med intensivvårdshelikoptern 8 sidor. 23 poäng en dag! Direkt på morgonen får ni ett larm om en stor trafikolycka, en allvarligt och två lindrigt skadade. Helikoptern är där på femton minuter. På olycksplatsen följer du med läkaren

Läs mer

Intratekal kateter för smärtlindring - Länsgemensam, hälso- och sjukvård

Intratekal kateter för smärtlindring - Länsgemensam, hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-34750 Fastställandedatum: 2016-02-15 Giltigt t.o.m.: 2017-02-15 Upprättare: Susanna E Rosin Fastställare: Kjell Norman Intratekal kateter för smärtlindring

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Del 1_6 sidor_25 poäng

Del 1_6 sidor_25 poäng Del 1_6 sidor_25 poäng 1. Du är läkare på anestesikliniken UAS och tjänstgör på centraloperation. Morgondagens uppgift blir att ge anestesi till en patient med pankreascancer som ska genomgå en öppen pankreatikoduodenektomi

Läs mer

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl.

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl. Instuderingsfrågor, anestesi, T8 FRÅGA 1 Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet. Atropin,skopolamin, glukopyrron (Robinul ), ipratropiumbromid (Atrovent ), tolterodin (Detrusitol

Läs mer

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock 1 Copyright the33 Chock Den här artikeln behandlar Chock i allmänt men även: ICD-10 (sida 1) Stadieindelningen efter chock (sida 1-2) Patofysiologin (sida 2) Symptom (sida 2-3) Behandling (sida 3, 4 och

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Intraosseös infart EZ-IO vuxna patienter, Akutkliniken Solna

Intraosseös infart EZ-IO vuxna patienter, Akutkliniken Solna Författare: Eva Piscator, ST-läkare Akutkliniken Solna Godkänt av: Per Lindmarker, Verksamhetschef, Oscar Hägglund, Medicinskt ansvarig Akutmottagningen båda vid Akutkliniken Solna Datum: 2012-10-11 Giltighetstid:

Läs mer

1.1 Hur stor blodvolym har hon? (1p) 1.2 Hur stor del av sin blodvolym har hon blött? (1p)

1.1 Hur stor blodvolym har hon? (1p) 1.2 Hur stor del av sin blodvolym har hon blött? (1p) En 25 årig kvinna är med om en olycka med sin motorcykel. Hon hade hjälm och farten var måttlig. På akuten finner man inga skador förutom ömhet i övre buken, troligen efter kontakt med styret. Hon är helt

Läs mer

Postpartum blödningar

Postpartum blödningar PM nr 7 PM Kvinnokliniken Författare: Christine Petersson Giltigt from 2014-02-21 Giltigt tom 2016-02-21 Postpartum blödningar Bakgrund: Blödning post partum kan komma plötsligt och kvinnan kan förlora

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Behandling / Omhändertagande av organdonator

Behandling / Omhändertagande av organdonator Organdonation från avlidna Behandling / Omhändertagande av organdonator Syftet med åtgärderna Ett optimalt omhändertagande av en organdonator innan och under donationsoperationen medför att fler organ

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv 7 sidor. 17 poäng. Du som anestesiolog ska preop bedöma en patient inför morgondagens polikliniska operation. Mannen är 51 år och ska opereras för gastric bypass pga. sin övervikt. Han har rökt ca ett

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Ryggbedövning på förlossningsavdelning

Ryggbedövning på förlossningsavdelning Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi Giltig fr.o.m: Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare operationsenheten Växjö Fastställd av: Linda Pantzar, verksamhetschef,

Läs mer

Smärtlindring och övervakning efter kejsarsnitt

Smärtlindring och övervakning efter kejsarsnitt Smärtlindring och övervakning efter kejsarsnitt P-G Rösblad 2013 Kejsarsnitt i Peking Petidindropp Lokalbedövning Akupunktur VAS?---Pat åt vindruvor peroperativt Egna erfarenheter. Fentanyl tillsats i

Läs mer

Huvudmål: Att varje patient utifrån sina individuella förutsättningar får ett ökat välbefinnande i sitt dagliga liv.

Huvudmål: Att varje patient utifrån sina individuella förutsättningar får ett ökat välbefinnande i sitt dagliga liv. Bilaga 2 HUDDINGE UNIVERSITETSSJUKHUS A-Divisionen Akutvårdsavdelning K41/43, B82 Standardvårdplan För patienter med hjärtsvikt Vårdtid Finns Individuell vårdplan (IVP)? Ja / Nej PATIENTIDENTITET Huvudmål:

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

ANELÄK Massiv transfusion

ANELÄK Massiv transfusion 1 (5) ANELÄK Massiv transfusion Detta dokument kompletterar (Ersättning av blod och vätska i samband med operation och trauma) och gäller situationer med mycket stora blodförluster, vanligen överstigande

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Del 1 6 sidor 19 poäng

Del 1 6 sidor 19 poäng 6 sidor 19 poäng En helt frisk kvinna kommer in till förlossningen med värkar. Hon väntar sitt första barn. Barnet är fullgånget (40 veckors graviditet) Förlossningen är i inledningen och det är många

Läs mer

1.2 Ett vilo-ekg är taget, skriv en bedömning! (2 p)

1.2 Ett vilo-ekg är taget, skriv en bedömning! (2 p) Kod nr: ------ Del1_7 sidor _18 poäng Du är anestesiolog och ska preop bedöma en patient som dagen innan opererats for "gastric bypass" pga. sin övervikt. Kirurgen vill nu operera patienten akut för sårruptur.

Läs mer

INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1415. Instruktion: Skriv kodnummer och sidnummer på varje skrivningspapper

INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1415. Instruktion: Skriv kodnummer och sidnummer på varje skrivningspapper Sjuksköterskeprogrammet VT 2015 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B III, klinisk kurs, OM1415 Provkod: 0330 Datum: 2015-11-27 Tid 08.15-12.15 Lärare: Siv Rosén (SRN), Anita Ross (AR), Inger James(IR) INDIVIDUELL

Läs mer

Rutin vid bältesläggning

Rutin vid bältesläggning Rutin vid bältesläggning Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god vård som skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK Svensk barnsmärtförening The Keynote speakers: Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK www.svenskbarnsmartforening.se

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring på vårdavdelning. Gäller för: Anestesikliniken

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring på vårdavdelning. Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Smärtbehandling Giltig fr.o.m: 2017-01-10 Faktaägare: Katarina Jonasson, smärtsjuksköterska Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13004 su/med 2015-09-21 3 RUTIN Magnesium, fosfat och calcium - riktlinjer på BIVA

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13004 su/med 2015-09-21 3 RUTIN Magnesium, fosfat och calcium - riktlinjer på BIVA Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13004 su/med 2015-09-21 3 Innehållsansvarig: Ola Ingemansson, Sektionschef, Läkare AN OP IVA barn (olain) Godkänd av: Eira Stokland, Verksamhetschef,

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Läkemedelsblandningar på IVA

Läkemedelsblandningar på IVA Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-12-13 Faktaägare: Pär Lindgren, chefsläkare Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Ämnen: Smärtmekanismer och smärtanalys Farmakologisk smärtbehandling med fokus på opioider

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

1. Hur stor del av sin blodvolym i procent har Stina minst blött? 1p. 2. Du tror att Stina väger ca 70 kg, hur mycket blod har hon förlorat i ml?

1. Hur stor del av sin blodvolym i procent har Stina minst blött? 1p. 2. Du tror att Stina väger ca 70 kg, hur mycket blod har hon förlorat i ml? Du sitter och skriver tentamen i anestesi och grubblar över en svår fråga när kurskamraten som sitter närmast dig, Stina 22 år, faller ihop. Så vitt du vet är hon tidigare frisk. Hon är mycket blek och

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet.

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentamen i Farmakologi förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentan består av 20 frågor med 2 poäng per fråga. Maxpoäng är 40 VG 36 GK 27. Med vänlig hälsning

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 120218 Tid: 09.30-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Del sidor 33 poäng

Del sidor 33 poäng 13 sidor 33 poäng Inför en stor urologisk operation (prostatektomi samt cystektomi) preopbedömer du Hans Sandén, 35 år. Han är mycket orolig inför operationen, ffa vad gäller sövningen med allt vad det

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Emerade 150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 500

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Riktlinjer för vård i livets slut

Riktlinjer för vård i livets slut RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för vård i livets slut Kvalitetskriterier för bra vård i livets slutskede Att den äldre har rätt till en god livskvalitet den sista tiden i livet Att

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment:Tentamen A:1 Ladokkod: 62NA01 Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 8 högskolepoäng Tentamensdatum: 15 10 01 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass

Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass 2015-05-31 19687 1 (5) Obesitaskirurgi- laparoskopisk gastric-bypass Sammanfattning Behandling/förberedning inför/under/efter obesitaskirurgi. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Vikt Uppladdningsdos Underhållsdos. 24 mg/ml

Vikt Uppladdningsdos Underhållsdos. 24 mg/ml Innehållsansvarig: Anders Winterfeldt ( andwi1 ) (Läkare/K6/Skaraborgs Sjukhus); Ulrika Parker ( ulrpa1 ) (Smärtenhet/IVA-Postop SkaS Skövde/K6/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Nils Olof Olsson ( nilol

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Abort före graviditetsvecka 12

Abort före graviditetsvecka 12 Kvinnoklinikerna i, Kvinnokliniken Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna av hur många

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Tankar runt användandet av olika blodprodukter

Tankar runt användandet av olika blodprodukter Regiondagar för blodcentraler Uppsala 14-15 mars 2017 Elite Hotel Academia Tankar runt användandet av olika blodprodukter 14 mars 2017 Dr. med. Rainer Dörenberg Överläkare AnOpIVA, Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del

Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Utbildning i Läkemedelshantering lokal del Ansvar Ansvar: MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att det finns säkra rutiner för läkemedelshantering och delegering och att de är kända Sjuksköterska

Läs mer