För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)"

Transkript

1 För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1

2 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering... 7 Tid till klinisk försämring... 7 Vilka biverkningar kan behandlingen medföra?... 8 Hur hanteras eventuella biverkningar?... 8 Tracleer och säker användning Graviditet och amning Hur följs jag upp under behandlingen? Viktiga telefonnummer Anteckningar... 14

3 För dig som behandlas med TRACLEER Den här broschyren vänder sig till dig som på grund av PAH (pulmonell arteriell hypertension) blivit ordinerad Tracleer. Även om din läkare har informerat dig om sjukdomen och hur den behandlas har du säkert en hel del frågor och funderingar. Just den här broschyren handlar mest om din behandling med Tracleer. Läs även broschyren För dig som fått diagnosen PAH för att lära dig mer om PAH och vad du själv kan göra för att leva med din sjukdom på bästa sätt. I Sverige finns flera högspecialiserade kliniker/mottagningar, så kallade PAHcentra, där kunskapen om denna sjukdom är mycket stor. Här bedrivs allt från utredning, behandling och uppföljning till forskning och utveckling. I vård-teamet (PAH-teamet) ingår oftast läkare, sjuksköterska, sjukgymnast ochkurator. Ibland tillkommer dietist och arbetsterapeut. Förmodligen har duredan träffat ett PAHteam under utredningen av din sjukdom. Om du hittills inte haft kontakt med ett PAH-center bör du ta upp frågan med din ansvariga läkare. Den pågående forskningen inom PAH-området hjälper läkare och sjuksköterskor att förstå mer om sjukdomen och dess orsaker, och därmed olika möjligheter till behandling. Tack vare det man lärt sig under de senaste åren finns idag en ökad uppmärksamhet på att vanliga symtom ibland kan bero på relativt ovanliga sjukdomar, bland dem PAH. Med ökad kunskap och uppmärk samhet är sannolikheten större att fler människor får rätt diagnos tidigare. Med det följer också större möjligheter att få effektiv behandling i tid och därmed utsikter att kunna bromsa sjukdomen. PAH kan ännu inte botas, men nya förbättrade behandlingsmöjligheter gör att fler och fler lever med PAH som en kronisk sjukdom under kontroll. Läs även mer om PAH på Där kan du också få kontakt med andra som har PAH eller som är anhöriga. På sidan finns också länkar till patientföreningar i Sverige och andra länder. 3

4 HUR behandlas PAH? Kunskaperna om PAH och möjligheterna att behandla sjukdomen har ökat betydligt de senaste tio åren. Sjukdomen kan ännu inte botas. Målet med behandlingen är att sänka blodtrycket i lungans kärl, minska motståndet som hjärtat arbetar mot och på så sätt avlasta hjärtat. Det finns i princip tre olika vägar för behandling av PAH. De PAH-specifika läkemedlen kan dessutom vid behov ges i kombination. Syftet med dessa PAHspecifika läkemedel är att väga upp obalansen i de kärlsammandragande och kärlvidgande ämnen som ses vid PAH (se broschyren För dig som fått diagnosen PAH ). Valet av behandling görs utifrån en samlad bedömning av varje enskild patient. Förutom PAH-specifika läkemedel får de flesta patienter även annan medicinsk behandling, exempelvis blodförtunnande läkemedel för att minska risken för blodpropp i de förträngda blodkärlen. Även vätskedrivande läkemedel kan behövas för att minska ansamling av vätska i kroppen, som bland annat kan bero på att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen lika effektivt. Din läkare och ditt PAH-team kommer att diskutera vilken behandling som är mest lämplig för dig. Beroende på vilken behandling du får finns mer informationsmaterial anpassat till respektive läkemedel. Hur fungerar BEHANDLINGEN med Tracleer? Tracleer verkar genom att blockera de negativa effekterna av den förhöjda koncentrationen av endotelin i blodet. Tracleer bromsar på så vis sjukdomsutvecklingen och minskar belastningen på hjärtat. I kliniska studier där man jämför effekten av Tracleer med placebo (ingen behandling) kan man påvisa förbättring av symtom, ökad förmåga att anstränga sig och en minskad risk för så kallad klinisk försämring. I nästa avsnitt beskrivs dessa mått på behandlingens effekt. Hur man som patient reagerar på behandlingen är individuellt: vissa kan uppleva en skillnad redan efter någon vecka, men för de flesta tar det lite längre tid från några veckor upp till ett år. En del patienter märker ingen större skillnad alls jämfört med tidigare. Vid denna sjukdom är det viktigt att förstå att även en stabilisering av sjukdomsförloppet är positiv det är ett tecken på att Tracleer bromsar sjukdomen. Under uppföljningen tar man ställning till om behandlingen ska justeras eller kompletteras. För många med PAH är varje förbättring eller stabilisering en stor vinst i vardagslivet. Att till exempel orka bära hem matkassen från affären utan att bli andfådd kan betyda mycket. Att plötsligt ha ork för sociala aktiviteter, att träffa vänner och bekanta eller kanske motionera en stund kan vara skillnaden som gör livet behagligt igen. 4

5 Det är viktigt att du lyssnar till din kropp och hittar ett sätt att leva med din sjukdom. För de flesta är daglig fysisk aktivitet viktig. Motionera gärna men gör det i din egen takt och låt aldrig någon (inte heller du själv) stressa dig till kraftigare ansträngningar än du mår bra av. Mår du illa under eller efter ansträngningen, eller om du känner dig svimfärdig så är ansträngningen definitivt för stor. Läs mer om vad du själv kan göra för att må bättre i broschyren För dig som fått diagnosen PAH. Kommer Tracleer få mig att må BÄTTRE? Som sagt: responsen på Tracleer varierar från person till person. Efter ett par månaders behandling kommer somliga att må likadant som när de började, andra kommer må lite bättre medan en del till och med kommer att må sämre. Alla människor är olika och kommer också att reagera olika på hur kroppen anpassar sig efter de förändringar som PAH och behandlingen för med sig. Ditt PAH-team kommer att hjälpa dig att hitta de lösningar som passar dina behov och din situation bäst. Förutsättningen för att läkemedel ska få användas på människor är att de genomgår en rad så kallade kliniska studier. I kliniska studier studeras (på ett kontrollerat sätt) effekt och säkerhet hos ett specifikt läkemedel. Jämförelser görs med patienter som fått placebo (ingen behandling) eller annan behandling. Det finns ett helt regelverk som bland annat styr hur man bedömer om ett läkemedel är 5

6 6 Fördelarna med Tracleerbehandling har mätts i en mängd kliniska studier.

7 effektivt och säkert. Vid PAH har man kommit överens om ett antal variabler som används för att avgöra om PAH-specifika läkemedel är effektiva och säkra. Bland dessa ingår några variabler som kanske är mer påtagligt synbara för dig som patient: gångtest, funktionsklassificering samt tid till klinisk försämring. Dessutom ingår ett antal andra variabler som ibland kan vara svårare för dig som patient att märka av: mätning av bland annat blodtrycket i lungans kärl och diverse blodprover. Dessa variabler är mycket viktiga för att läkaren ska kunna göra en helhetsbedömning av ditt tillstånd och hur väl din behandling fungerar för dig. Gångtest: är en undersökning då man mäter hur långt en person kan gå på 6 minuter. Syftet är att undersöka om personen kan gå längre, lika långt eller en kortare sträcka jämfört med förra undersökningen. 6-minuters gångsträcka ger en indikation på personens fysiska kapacitet. Kliniska studier visar att sannolikheten är större att personer som behandlas med Tracleer kan gå längre sträckor på 6 minuter jämfört med placebo. Funktionsklassificering: Denna klassificering används för att beskriva hur PAH påverkar en persons vardagsliv baserat på hur mycket besvär eller symtom man upplever. Kliniska studier visar att behandling med Tracleer kan förbättra möjligheten att fortsätta med dagliga aktiviteter med mindre besvär från andfåddhet och andra symtom. Tid till klinisk försämring: Denna variabel indikerar, precis om det låter, tiden det tar innan en person försämras i sjukdomen. Värdet är ett tecken på att sjukdomen bromsas upp. Det kan till exempel innebära att värdet på ett gångtest försämras mycket från en undersökning till nästa eller på behovet av att lägga till extra behandling och/eller att personen behöver läggas in på sjukhus på grund av en försämring av PAH-sjukdomen. Kliniska studier visar att färre personer som behandlas med Tracleer försämras i sin PAH-sjukdom jämfört med dem utan behandling. Effekt och säkerhet med Tracleerbehandling har mätts i en mängd kliniska studier, där bland annat personer med idiopatisk PAH, hereditär PAH, PAH i samband med sklerodermi, PAH vid medfött hjärtfel och barn med PAH ingått. Det kliniska studieprogrammet är omfattande och fortsatta studier pågår också för nya patientgrupper. 7

8 Vilka BIVERKNINGAR kan behandlingen medföra? Precis som med alla mediciner kan Tracleer medföra biverkningar för en del personer. Säkerheten med Tracleer studeras i kliniska studier och dessutom görs kontinuerlig biverkningsuppföljning av de myndigheter som kontrollerar registreringen av godkända läkemedel. Biverkningar uppträder oftast under de första veckorna av behandlingen, men de kan också uppträda när som helst under behandlingen. Förutom de samtal som du har med ditt PAHteam tas också regelbundna blodprover för att säkerställa att behandlingen fungerar som den ska. Huvudvärk var den vanligaste biverkningen i kliniska studier med Tracleer. En fullständig förteckning kan du hitta i bipacksedeln som finns inuti Tracleerförpackningen. Generellt är dessa biverkningar inte allvarliga, men du ska alltid kontakta ditt PAH-team om du upplever nya biverkningar. Under kliniska studier av Tracleer uppmärksammades att vissa personer fick förändringar i de enzymer som utgör en del av leverns normala funktion. Dessa enzymnivåförändringar återgick i allmänhet till det normala då behandlingen avbröts eller vid en dossänkning. Förhöjda levervärden behöver inte resultera i några symtom till att börja med, utan påvisas då endast med hjälp av ett blodprov. Förhöjda levervärden är en känd biverkan för samtliga PAH-läkemedel som blockerar endotelin. Genom regelbunden fortlöpande blodprovstagning kan denna biverkan av Tracleer hållas under uppsikt. Lyssna till ordinationerna och råden från ditt PAH-team. De är experter och vet hur behandlingen fungerar och ska följas. Kontakta omgående din läkare eller sjuksköterska om du lägger märke till att din hud och/eller dina ögon ser gula ut (risk för gulsot), om du får svår klåda, feber med kräkningar eller illamående, eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal leverfunktion. Fall av anemi har konstaterats med Tracleer och därför rekommenderas blodprov för att kontrollera nivån av röda blodkroppar varje månad de första fyra månaderna och därefter kvartalsvis. Hur hanteras eventuella biverkningar? Innan behandling med Tracleer påbörjas kommer blodprover att tas för att kontrollera din leverfunktion och nivå av röda blodkroppar. Om du är kvinna i fertil ålder görs ett graviditetstest. I syfte att försäkra sig om att en biverkning verkligen beror på behandlingen och inte på sjukdomen i sig, finns därför särskilda rekommendationer i FASS för hur behandlande läkare ska agera då ett blodprov visar förhöjda värden. Ytterligare utvärderingar och undersökningar bör genomföras för att fastställa orsaken och eventuellt justera behandlingen. 8

9 Det viktigaste att komma ihåg är att om du har några symtom eller biverkningar som oroar dig, ska du genast prata med din läkare eller sjuksköterska. Kontakta omedelbart ditt PAH-team om: du upplever en ny biverkning eller att en biverkning blir värre. du upplever tecken på en allergisk reaktion (t ex svullnat ansikte eller tunga, utslag, kliande hud). du upplever förändringar i din andning under de första veckornas behandling, eller efter en dosökning. Kontakta alltid ditt PAH-team om du är osäker! 9

10 Tracleer och SÄKER användning Det är mycket viktigt att du följer de råd och anvisningar som du får från ditt vårdteam (PAH-teamets läkare och sjuksköterska). Du måste också berätta för din läkare om du tar (eller nyligen har tagit) några andra receptbelagda eller receptfria mediciner, kosttillskott, vitaminer eller naturläkemedel. Inuti din Tracleerförpackning finns ytterligare information om läkemedlet samt ett påminnelsekort som du ska läsa noggrant. Ett provtagningsschema hjälper dig att använda Tracleer på ett säkert sätt för att t ex komma ihåg tidpunkter för blodprovstagningar. Tracleer tas morgon och kväll. Tabletterna kan lika gärna tas till maten eller mellan måltiderna, det har ingen betydelse för effekten, men de ska sväljas hela tillsammans med vätska. Man brukar börja med en lägre dos under fyra veckor, för att sedan gå upp till måldosen som för de flesta är 125 mg morgon och kväll. Några får av olika skäl en annan dos ordinerad. Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer på det och sedan fortsätta på de vanliga tiderna. Är det bara några timmar kvar till nästa dos så kan du hoppa över den. Kontakta alltid ditt PAH-team om du är osäker på hur du ska göra! Sluta inte ta Tracleer om inte din läkare har sagt det. Låt aldrig någon annan prova dina Tracleertabletter. I de flesta fall behöver de som tar Tracleer inte avbryta behandling med andra medi- ciner. Tracleer kan till exempel tas samtidigt med andra läkemedel som är vanliga vid PAH-behandling: warfarin (för att förhindra blodproppar), digoxin (för att hjälpa hjärtat att pumpa bättre), diuretikum (för att avlägsna överflödig vätska från kroppen) och/eller kalciumblockerare (för att vidga artärerna). Vissa andra mediciner kan dock öka i koncentration i blodet medan andra kan minska effekten av Tracleer. Det är därför mycket viktigt att du informerar din läkare om du tar något av följande läkemedel: Hormonella preventivmedel, som exempelvis p-piller. De är inte tillräckligt effektiva när de används som enda preventivmedel vid behandling med Tracleer. Diskutera med ditt PAHteam och din läkare och/eller gynekolog vilka preventivmedel som är lämpliga för dig. Glibenklamid, som används vid diabetes. Cyklosporin A, en medicin som används efter transplantationer samt för att behandla psoriasis (eller andra läkemedel som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ). Flukonazol, som används för att behandla svampinfektioner. Rifampicin, för behandling av tuberkulos. Mediciner som används för behandling av HIV-infektion. Prata med ditt PAH-team om du är osäker på något av detta. Din läkare kan kontrollera så att de mediciner du tar fungerar säkert och effektivt tillsammans. 10

11 Graviditet och amning Det är mycket farligt för kvinnor som har PAH att bli gravida. Risken är mycket stor att PAH-sjukdomen allvarligt förvärras och en graviditet kan till och med orsaka dödsfall hos såväl moder som foster. Dessutom får inte Tracleer tas under en graviditet då det kan orsaka fosterskador i form av missbildningar eller dödsfall. Därför är det mycket viktigt för fertila kvinnor med PAH, som behandlas med Tracleer, att göra regelbundna graviditetstester och att använda tillförlitliga preventivmetoder. Att enbart använda hormonella preventivmedel (t ex p-piller) är inte tillräckligt eftersom Tracleer minskar effekten av dem. Man ska även använda en barriärmetod (t ex kondom) medan man tar Tracleer. Diskutera frågan angående vilka preventivmetoder du bör använda med ditt PAH-team och din läkare. Om du inte redan har det kan de hjälpa dig att komma i kontakt med en gynekolog om du önskar. Tracleer ska inte tas under amning eftersom det inte är känt om medicinen förs vidare till bröstmjölken. Kontakta ditt PAH-team omgående om du skulle bli gravid eller ammar. Din läkare kan kontrollera att de mediciner du tar fungerar säkert och effektivt med varandra. 11

12 Du kontrolleras noggrant under hela behandlingen. Hur FÖLJS JAG UPP under behandlingen? För att försäkra sig om att din behandling fungerar så bra som möjligt kommer ditt PAH-team att ansvara för och göra kontinuerliga kontroller av dig under hela behandlingen. Hur man som patient reagerar på behandlingen är som tidigare poängterats individuellt. Vissa kan uppleva skillnad redan efter någon vecka, men för de flesta tar det lite längre tid från några veckor upp till ett år. Några patienter märker ingen större skillnad jämfört med tidigare. För att utvärdera effekten av insatt behandling används bland annat några av de variabler som nämnts tidigare: gångtest, funktionsklassificering, tid till klinisk försämring, mätning av blodtrycket i lungans kärl. Utifrån de värden som uppmättes innan behandlingen påbörjades tas ställning till om behandlingen är tillräckligt effektiv, ska justeras eller kompletteras. Innan behandling med Tracleer påbörjas tas blodprov för att kontrollera din leverfunktion och nivån av röda blodkroppar. Genom regelbunden fortlöpande blodprovstagning hålls eventuella biverkningar under uppsikt. Följ alltid ditt PAH-teams råd och ordinationer angående blodprovstagning. Utebliven blodprovstagning innebär stor risk för dig som patient. 12

13 Är dina värden normala fortsätter medicineringen som vanligt. Vid eventuella avvikelser blir du kontaktad av ditt PAH-team och får vidare instruktioner om vad som behöver göras, exempelvis en doskorrigering. Inuti din Tracleerförpackning finns ett påminnelsekort som du ska läsa noggrant. Ett provtagningsschema hjälper dig att använda Tracleer på ett säkert sätt och t ex komma ihåg tidpunkter för blodprovstagningar. Sätt gärna upp schemat på en väl synlig plats, t ex på en anslagstavla eller på kylskåpet. PAH-teamet du tillhör ansvarar som sagt för hela din kontinuerliga uppföljning. Förutom blodprover består uppföljningen bland annat av läkarbesök, sjuksköterskebesök och diverse undersökningar (både före, i samband med och efter dina besök). Din behandling bevakas och utvärderas kontinuerligt av ditt PAH-team. Försök vara väl förberedd inför dina besök på sjukhuset. Skriv gärna i förväg ned frågor och funderingar du har inför besöket. Ta med komplett läkemedelslista och information om eventuella andra vårdgivare du har kontakt med. 13

14 Viktiga telefonnummer: Telefonnummer att ringa akut Telefonnummer till sjuksköterska Telefonnummer till läkare Anteckningar: 14

15 Anteckningar:

16 Den här broschyren vänder sig till dig som blivit ordinerad Tracleer för behandling av sjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension). Även om din läkare har informerat dig om sjukdomen och hur den behandlas har du säkert en hel del frågor. Just den här broschyren handlar mest om din behandling med Tracleer, så läs gärna även broschyren För dig som fått diagnosen PAH för att lära dig mer om PAH och vad du själv kan göra för att leva med din sjukdom på bästa sätt. PAH är en relativt ovanlig sjukdom, vilket gör att många vet väldigt lite om den. För att öka kunskapen har Actelion, med hjälp av högspecialiserad kompetens från sjuksköterska Henrik Ryftenius vid PAH-enheten, Lung Allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, bland annat tagit fram denna skrift. Broschyren ingår i Actelions patientstödsprogram On Trac. Actelion är ett forskningsintensivt företag inriktat på läkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företaget har idag två så kallade särläkemedel läkemedel för små patientgrupper med relativt sällsynta sjukdomar. Med fler än anställda i världen är Actelion engagerade för att öka kunskapen och medverka till att hitta nya vägar för att ytterligare förbättra prognosen för personer med dessa sjukdomar. Läs mer om PAH på Läs mer om Actelion på S-10-Tra-010 mars Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, Danderyd tel

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan. Undersökningsresultat 8 oktober 2012

PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan. Undersökningsresultat 8 oktober 2012 PAH enkät för de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp i lungan En undersökning om de som har sklerodermi, SLE, medfött hjärtfel eller har haft en blodpropp pp i lungan.

Läs mer

Pulmonell arteriell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Pulmonell arteriell hypertension Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen pulmonell

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Den här broschyren som du har fått av din läkare/ sjuksköterska är ett tillägg till den muntliga information som du har fått

Läs mer

Viktig information om användningen av Tasigna

Viktig information om användningen av Tasigna Viktig information om användningen av Tasigna Viktig information om behandling med Tasigna Vad ÄR TASIGNA? TASIGNA är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide till PATIENTEN INNEHÅLL 4 Stöd för behandling med eltrombopag 5 Stödförpackning för behandling med eltrombopag 6 Viktig information

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Otezla 10 mg filmdragerade tabletter Otezla 20 mg filmdragerade tabletter Otezla 30 mg filmdragerade tabletter apremilast Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev (nintedanib)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev (nintedanib) EMA/738120/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev (nintedanib) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Ofev

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Bipacksedel: Information till användaren Requip 0,25 mg filmdragerad tablett Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Requip 1 mg filmdragerad tablett Requip 2 mg filmdragerad tablett Requip 5 mg filmdragerad

Läs mer

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Lamictal 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en allvarlig

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

MINA KONTAKTPERSONER:

MINA KONTAKTPERSONER: MINA KONTAKTPERSONER: 2 1 1. FÖRBERED PENNAN Kontrollera att du har rätt insulinpenna och att insulinet ser klart och färglöst ut. Ta av skyddshatten på pennan och skruva på en ny nål. Ta sedan av nålskydden.

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning. Förebyggande av graviditet och exponering av foster

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning. Förebyggande av graviditet och exponering av foster Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning Förebyggande av graviditet och exponering av foster SYFTET MED BROSCHYREN Den här broschyren innehåller viktig information,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Få ut det mesta av din behandling

Få ut det mesta av din behandling Version 1/2015-06 tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel:

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Atorvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin

Läs mer

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin)

Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) Vipidia 25 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 12,5 mg, filmdragerade tabletter Vipidia 6,25 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Version Nr 2.0 Datum 08.12.2015 Ersätter version 1.0 Datum 03.09.2013 Ref. RMP Version nr 4.0 19-08-2013 Huvudutbildningsmaterial EU Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar 1 Innehåll 1. Läkarens

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg Frihet att välja själv upp till 120 dagar utan blödningar

etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg Frihet att välja själv upp till 120 dagar utan blödningar etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg upp till 120 dagar utan blödningar Vad är Diza? Diza är ett kombinerat p-piller (receptbelagt) som innehåller östrogen (etinylestradiol) och gestagen (drospirenon).

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Olmesartan medoxomil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Försökspersonsinformation och Samtycke

Försökspersonsinformation och Samtycke Försökspersonsinformation och Samtycke Titel BUP1502: En öppen studie som har för avsikt att bekräfta att farmakokinetiken av plåster innehållandes buprenorfin är liknande hos äldre och yngre personer.

Läs mer

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA 1/5 VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

Läs mer

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn Utfärdad den April 2016 Innehåll Inledning... 3 Vad är riskerna?... 4 Vilka är i riskzonen?... 4 Hur riskerna undviks... 5 Viktig information

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Bipacksedeln: Information till patienten Läkemedelsverket 2015-06-23 Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

CYPRETYL OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CYPRETYL Datum: 29.6.2015, Version: 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Akne är ett allmänt hudbesvär

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/513109/2015 Zerbaxa ceftolozan / tazobaktam version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bosentan Gen.Orph 125 mg filmdragerade tabletter. bosentan

Bipacksedel: Information till användaren. Bosentan Gen.Orph 125 mg filmdragerade tabletter. bosentan Bipacksedel: Information till användaren Bosentan Gen.Orph 62,5 mg filmdragerade tabletter Bosentan Gen.Orph 125 mg filmdragerade tabletter bosentan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta

Läs mer

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren Wartec 0,5 % kräm Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Integrerad MEQ-fråga DX5 130409 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm Läkemedelsverket 2013-12-19 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (3) 22 februari 2016 Drospirenon/etinylestradiol Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Preventivmedel

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Viktigt inför den första behandlingen

Viktigt inför den första behandlingen Personlig dagbok Viktigt inför den första behandlingen Du har fått denna dagbok då du ordinerats SUTENT för din sjukdom. Dagboken kan du använda som en hjälp för att komma ihåg när du ska ta dina SUTENT-kapslar.

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv.

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv. Patienten frågar Läkaren svarar Redaktörens kommentar Jag är så trött på att vara trött. Det är en naturlig del av åldrandet som vi alla upplever. Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tro Trötthet

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bosentan Actavis 125 mg filmdragerade tabletter. bosentan

Bipacksedel: Information till användaren. Bosentan Actavis 125 mg filmdragerade tabletter. bosentan Bipacksedel: Information till användaren Bosentan Actavis 62,5 mg filmdragerade tabletter, Bosentan Actavis 125 mg filmdragerade tabletter bosentan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 2 3 SUTENT

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer