nytt patientregister, förberedelser för utvidgning av YHpiloten, ekonomi, förnya faktureringssystem, främja hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nytt patientregister, förberedelser för utvidgning av YHpiloten, ekonomi, förnya faktureringssystem, främja hälsa"

Transkript

1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08b Sid 1 / 5 LISTA ÖVER FSF:S FORTLÖPANDE VERKSAMHET OCH TEMAN ATT FÖLJA 2013 Ärende/Intressent Aktuellt år 2013 SHVS yh-försök styrgruppen för försöket (SHM), utvärdering, diskussion om att göra stadigvarande, automatisk hälsovårdsavgift SHVS verksamhet Forskning och politik relaterad till studerandes hälsa och välmående Studiestöd Stödsystem för boende Studentluncher och måltidsstöd Situationen för studerande med familj Övriga frågor gällande studerandes utkomst Kollektivtrafiken på högskoleorter och studentrabatter Framskridandet av kommunalvalsmål på universitetsorterna Stöd till studentbostadsproduktionen och boendepolitik relaterad till studerande Arbete som främjar studieförmåga Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbetsliv Tillgänglighet vid högskolor, i studentboende och inom studentrörelsen nytt patientregister, förberedelser för utvidgning av YHpiloten, ekonomi, förnya faktureringssystem, främja hälsa SHM:s grupp för utveckling av studerandehälsovården, SHM:s delegation för barns och ungas hälsa och välfärd verkställande av besluten från arbetsgruppen för utveckling av studiestödet, frågor gällande studiestödets tvåstegsstruktur utveckling/förenkling av bostadsbidraget, eventuellt verkställande av besluten från arbetsgruppen för utveckling av studiestödet pris och kvalitet på studentmåltiderna, sammanlänkande av stöd och maxpris försörjartillägg, bostadsbidrag, stadsspecifika stöd och dagvård studerandes rätt till arbetslöshetsersättning och utkomststöd öppen konkurrensutsättning av busstrafiken, stigande bränslepriser, uppmuntran till allmän kollektivtrafik, gemensamt resekort, utveckling av spårtrafiken Stödja skapande av kontakter med kommunala beslutsfattare, uppföljning av kommunalvalsmål, kommunalt påverkansarbete mellan valen anslagen för investeringsstöd och stödprocent, lån för räntestöd, studentboendesituationen, nödinkvartering, normstyrning inom byggnation, produktion av hyresbostäder planering av Kykys fortsättning t.ex. för projektet som upphör 2013 Jämlik föräldraledighet, kostnader för föräldraskap, könad och ojämlik bedömning av studieprestationer Nätverket för studentorganisationer och handikapporganisationer, spridning av rekommendationerna från undersökningen Sakta, men säkert? i högskolorna

2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08b Sid 2 / 5 Dryckeskultur och missbrukspolitik ur studentperspektiv Ungdomspolitiken med i relation till delaktighet och studerande En jämlik äktenskapslag Trespråkighet och minoritetsspråk inom högre utbildning Studerandes möjlighet att studera samtidigt som de får sjukpenning, och nivån på sjukpenningen för studerande Studerandes rätt till socialt arbete Lobbning gällande statsbudgeten Miljöfrågor ur ett perspektiv som fokuserar på rättvisa mellan generationer Pensionspolitik ur ett perspektiv som fokuserar på rättvisa mellan generationer Förlängning av arbetskarriärerna Studerande och arbete Särskilda drag gällande studerandes atypiska anställningar Högskolepraktik Akademiskt företagande Utveckling av arbetslivsfärdigheter under studietiden Prognostisering av kunskapsbehov Livslångt lärande ur högutbildades perspektiv Samhällsgarantin för unga En global studentrörelse European Students' Union Nordiskt ordförandemöte Bilateralt internationellt organisationssamarbete och Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s verksamhet för studerande Följa hur ärendet framskrider i riksdagen Uppföljning av åtgärdsförslagen från arbetsgruppen för utveckling av undervisningen i svenska mellanrapport för regeringsprogrammet och indexbindningen av studiestödet; se huvudprojekt för påverkan av regeringsprogrammet klimatlagen relevanta arbetsgrupper, såsom pensionsindexgruppen, pensionslösningar spridning av FSF:s publikation om yrkeskarriärer, samarbete med intressegrupper Pensionsskyddscentralens undersökning, hållas uppdaterade om ny forskning, delta i samhällelig debatt, delta i kampanjen Vastuullinen kesäduuni minister Ihalainens arbetsgrupp gällande trender för förändring i arbetslivet, semesterbank nyttjande av kommissionens rapport om högskolepraktik i FSF:s påverkan, Akavas praktikkampanj uppföljning av ESF-projektet Yliopistosta työelämään EK:s utredning om arbetsgivarrespons Rådet för livslångt lärande, utredningen om utbildningskonto, arbetsgruppen för utveckling av specialiseringsutbildningarna, öppna universitetet, fortbildning hur garantin i praktiken genomförs och dess tillräcklighet, Allians bakgrundsgrupp, marginalisering av unga Uppföljning av ytterligare åtgärder från World Student Leadership Summit i september 2012 uppföljning av ESU:s strukturella utveckling och att inrätta post som generalsekreterare, personvalen våren 2013, finansieringsbas verkställande av NOM:s riktlinjer för utveckling

3 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08b Sid 3 / 5 närområdessamarbete Integration i Europa, och EU-val EU:s ungdoms- och socialpolitik ur studerandes perspektiv Internationalisering av högskoleutbildningen Studentmobilitet Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) ur högskoleutbildningens perspektiv Immigration och uppehållstillstånd för internationella studerande Boende för internationella studerande Internationella studerandes sysselsättningsgrad Internationella studerandes förmåner Arbete mot diskriminering och rasism Utbildning och sysselsättning för personer med invandrarbakgrund Finsk och europeisk biståndspolitik med utgångspunkt i FSF:s internationella verksamhet och biståndsverksamhet Strukturell utveckling av universiteten EU:s budgetram, förberedelser för Europaparlamentsvalet Det nya finansieringsprogrammet (arbetsnamn Erasmus for All) Nästa internationaliseringsstrategi för högskolorna (2014 ), ny Otus-utredning om internationella examensstuderande, uppföljning av implementeringen av resultaten från RUH:s utvärdering av de internationella programmen utredningen gällande jämlikhet och internationalisering (Kansainvälistymisen tasa-arvo) som CIMO utfört Officiellt nätverk av studentorganisationer inom ramen för CIMO trögheten under Migrationsverkets rusningstider, förlängning av uppehållstillstånd efter utexaminering förverkligande av rapporten om boendeservice i anslutning till högskolornas internationalisering Uppföljning av studentkårernas projekt, spridning av ny forskning Verkställande av det nya utvecklingspolitiska programmet förberedelser inför följande utvecklingsplan för utbildning och forskning, följa med de branschspecifika arbetsgrupperna koordinerade av UNIFI Finansiering av universiteten och utbildningsekonomi Europeisk utbildningspolitik, Bolognaprocessen och EU30 Uppföljning av effekten av den befintliga finansieringsmodellen (t.ex. kravet på 55 sv), förberedelser för följande omgång av finansieringsmodeller, implementeringen av system för studeranderespons vid universiteten (YOPALA), deltagande i projekt för arbetslivsrespons, följa Julkaisufoorumi EU:s budgetram, Erasmus for All, nationell referensram för examina (NQF), främja studentcentrerat lärande (SCL), aktivt deltagande i den nat. Bolognaexpertgruppen, nationell implementering av Bukarestkommittén Studenturval System för studentrespons pågående reform av studentantagningen (stor belastning); övergångspraxis, förberedelser för andra omgången gällande lagstiftningen ibruktagande av YOPALA

4 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08b Sid 4 / 5 Kunskapsutvärdering Utbildningens avgiftsfrihet Studentcentrerat lärande (SCL) Utbildningsmässig jämlikhet och utbildningsnivåer som går i arv Kvalitetssäkring Ranking Frågor gällande studerandes rättsskydd Studiehandledning och studentvård Att identifiera och erkänna tidigare förvärvad kompetens (AHOT) Studiepsykologsituationen vid universiteten Förkortning av studietiden Studentundersökningen Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK uppföljning av OECD:s AHELO-pilot (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) kontinuerlig beredskap gällande debatten om terminsavgifter; interimrapport för regeringsprogrammet; arbetsgruppen för uppföljning av försöket med terminsavgifter samt lagstiftning; utbildningsexport, beställningsutbildning, introduktionen av privata universitet i Finland främja den sociala dimensionen av högskoleutbildning, åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig jämlikhet Grundandet av (ett nationellt) utvärderingscenter för utbildning, utvecklingen av det europeiska utvärderingsregistret för högskoleutbildning (EQAR) läget gällande det nya rankingsystem (U-Multirank) som Europeiska kommissionen initierat Nämnden för studerandes rättsskydd, begränsning av studietiden, förändringar i studiestödet, implementeringen av den s.k. sora-lagstiftningen (olämplighetsfrågor) Reformen av lagstiftningen för studerandevård spridning av resultaten från ESF-projektet AHOT i högskolorna, framskridandet av ESF-projektet om nya grunder för kunskap och färdigheter vid högskolorna effekten av begränsningen av studietiden, universitetens åtgärder för att förkorta studietiden/förlänga tiden i arbetslivet OTUS, Eurostudent V-undersökningen Obs. de instanser som listas här följer vi speciellt med beaktande av frågor inom FSF:s verksamhetsområden Finlands universitet UNIFI Studerandenas Idrottsförbund OLL Studentforskningsstiftelsen Otus OSS-järjestöpalvelut Ab Medlemsorganisationerna Nyyti rf Finlands Ungdomssamarbete Allians Flyktingrådgivningen Kepa rf UniPID (Finnish University Partnership for International Development) organisationsutveckling fullmäktigevalen

5 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 08b Sid 5 / 5 Finland i Europa rf Partierna och partiorganisationernas ungdoms-, socialpolitiska och utbildningspolitiska ståndpunkter Övriga ungdoms- och studentorganisationer Studentboende SOA rf FPA SHVS Arbetsmarknadsorganisationerna Projekt i Moçambique för bättre läs- och skrivförmåga Projekt för att förhindra konsekvenser av naturkatastrofer i Guatemala Utbildningsprojekt för gemenskapsgrupper i Mongoliet Studentkårernas gemensamma temavecka kring utvecklingssamarbete, i samarbete med sju studentkårer Finlands biståndspolitik med fokus på medborgarorganisationer Lyyra/studiekortssystemet utveckling av organisationen utveckling av kommunikationen 100-årshistorik föreningsnätverk inledning av nytt projekt Utvärdering och avslutning av projektet Lokal samarbetsorganisation, IEC, koordinatorns besök i Finland Aktivering av organisationerna i verksamheten och inledande av samarbete med UniPID (Finnish University Partnership for International Development) stärka arkiveringspraxis inleda projektet etablera verksamheten

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN

JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN SRR 7/2010 rd Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2010:9 Statsrådets redogörelse om JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN Inkluderar bakgrundsdokument SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

God Mediekunnighet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Nationella Riktlinjer 2013 2016

God Mediekunnighet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Nationella Riktlinjer 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet God Mediekunnighet Nationella Riktlinjer 2013 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer, Finland 2013:12 God Mediekunnighet

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Grunderna för folkhälso- och handikappolitik Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 20-30 Stina och Peter 10 jobbar duktigt i skolan. 40 Plötsligt är Stina och Peter vuxna. Stina dansar med Kalle och Olle.

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer